Wij verwachten

403 views
329 views

Published on

voorganger ds Douma - v/d Molen

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wij verwachten

 1. 1. WelkomVoorganger ds Douma – v/d Molen Organist mevr Berger Thema “Maar wij verwachten!”
 2. 2. VDD G 290Er is een land van louter licht waar heilgen heersers zijn.
 3. 3. Er is een land van louter licht waar heilgen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn. 2 Daar is het altijd lentetijd, in bloei staat elke plant.Alleen de smalle doodszee scheidt ons van dat zalig land.
 4. 4. Men ziet het veld aan de overkant in groene luister staan, als Israël t beloofde land zag over de Jordaan. Maar ach de stervelingen staan hier huiverend terzij en durven niet op weg te gaan, het duister niet voorbij.
 5. 5. Hing niet het wolkendek zo zwart van twijfel om ons heen, wij zouden t land zien van ons hart, dat t hemels licht bescheen.God, laat ons staan als Mozes hier hoog in uw zonneschijn,en geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn.
 6. 6. WelkomVoorganger ds Douma – v/d Molen Organist mevr Berger Thema “Maar wij verwachten!”
 7. 7. Intochtslied P 90 – 1, 2Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
 8. 8. wij zijn in uw ontferming opgenomen.Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.
 9. 9. Ps. 90 : 2 Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,de aarde en de zee gestalte kregen, nog eer uw scheppend woord aan alle leven
 10. 10. een wereld om te wonen heeft gegeven,God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.
 11. 11. Stil gebed Votum en groetEre zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. Ps. 25 : 5 Louter goedheid zijn Gods wegenen zijn paden zijn vertrouwd voor wie, tot zijn heil genegen, zijn geboden onderhoudt.
 13. 13. Wil mij, uwen naam ter eer,al wat ik misdeed vergeven. Ik heb tegen U, o HEER, zwaar en menigmaal misdreven.
 14. 14. Genadeverkondiging daarna P 25 - 6
 15. 15. Wie heeft lust de HEER te vrezen, t allerhoogst en eeuwig goed?God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal t gezegend aardrijk erven.
 16. 16. Lezing van de Wet daarna P 25 – 2
 17. 17. HERE, maak mij uwe wegendoor uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegenen waarheen Guw treden wendt; leid mij in uw rechte leer,laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, k blijf U al den dag verwachten.
 18. 18. Gebed
 19. 19. ELB 447Is je deur nog op slot
 20. 20. Is je deur nog op slot?Is je deur nog op slot?Van je krr krr krr, doe m open voorGod,want de Heer wil bij je wonenen dan ben je nooit alleen.
 21. 21. Je hart is net een huisje waar hetgezellig is,maar t is er nog zo donker.Er is iets wat ik mis!
 22. 22. Is je deur nog op slot?Is je deur nog op slot?Van je krr krr krr, doe m open voorGod,want de Heer wil bij je wonenen dan ben je nooit alleen!
 23. 23. Wij gaan, tot straks!!
 24. 24. Lezen 2 Petrus 3 (HSV)Spotters met de wederkomst
 25. 25. 1 Deze tweede brief, geliefden,schrijf ik u nu. In beide wek ik doorherinnering uw zuivere gezindheid op, 2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heiligeprofeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
 26. 26. 3 Dit moet u allereerst weten, dater in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf dedag dat de vaderen ontslapen zijn,blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
 27. 27. 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals deaarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
 28. 28. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn doorhetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,
 29. 29. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn doorhetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,
 30. 30. dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil nietdat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht.
 31. 31. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en deelementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanigbehoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
 32. 32. 12 u, die de komst van de dag vanGod verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, doorvuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
 33. 33. 14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver uom onbevlekt en smetteloos doorHem bevonden te worden in vrede15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoalsook onze geliefde broeder Paulus,naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
 34. 34. 16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen tersprake brengt. Daaronder zijnsommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die deonkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.
 35. 35. 17 U dan, geliefden, omdat udit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.
 36. 36. 18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.
 37. 37. P 147 – 2, 4Hij telt het leger van de sterren,Hij roept bij name hen van verre. Groot is de Here, groot in krachten, er is geen grens aan zijn gedachten.
 38. 38. Die zich ootmoedig aan Hem geven,schenkt Hij een overvloed van leven.Maar Hij vernedert goddelozen, die trots hun eigen weg verkozen.
 39. 39. Ps. 147 : 4 Voor God is alle kracht van paardenen macht van mensen zonder waarde.Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar s HEREN welbehagen.
 40. 40. Zijn welbehagen zal slechts wezenmet allen die Hem needrig vrezen,die met hun harten voor Hem open op zijn genade en liefde hopen.
 41. 41. Maar wij verwachten!
 42. 42. G 473 – 1, 2, 3, 4, 5 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.Maak mijn uren en mijn tijdtot uw lof en dienst bereid.
 43. 43. Gez. 473 : 2 Neem mijn handen, maak ze sterk,trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.
 44. 44. Gez. 473 : 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt.Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.
 45. 45. Gez. 473 : 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstandtot een werktuig in uw hand.
 46. 46. Gez. 473 : 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.Maak mijn hart tot uwe troon,dat uw Heilge Geest er woon.
 47. 47. Inzameling van de gaven 1ste voor het jeugdwerk2de voor eigen gemeente
 48. 48. G 291 Nooit kan t geloof te veel verwachten,des Heilands woorden zijn gewis.t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,maar nooit een vriend als Jezus is.
 49. 49. Wat zou ooit zijne macht beperken?t Heelal staat onder zijn gebied! En wat zijn liefde wil bewerken,ontzegt Hem zijn vermogen niet.
 50. 50. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, t hoofd omhoog! Voor hen, die t heil des Heren wachten,zijn bergen vlak en zeeën droog.
 51. 51. O zaligheid niet af te meten,o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in t vaderland!
 52. 52. Zegen3 x amen

×