vraag het aan Maria van Magdala

180 views
92 views

Published on

Voorganger ds Huitema, Drachten
organist dhr Nijmeijer
luister mee via www.kerknoordwolde

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

vraag het aan Maria van Magdala

 1. 1. WelkomVoorganger ds HuitemaOrganist dhr NijmeijerThema: “Vraag het maar aanMaria van Magdala”
 2. 2. VDD ELB 144De Geest des Heren ..
 3. 3. De Geest des Heren die het leven (EL 144) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G. Neumark
 4. 4. De Geest des Heren die het leven (EL 144) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G. Neumark
 5. 5. De Geest des Heren die het leven (EL 144) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G. Neumark
 6. 6. De Geest des Heren die het leven (EL 144) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G. Neumark
 7. 7. De Geest des Heren die het leven (EL 144) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G. Neumark
 8. 8. De Geest des Heren die het leven (EL 144) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G. Neumark
 9. 9. WelkomVoorganger ds HuitemaOrganist dhr NijmeijerThema: “Vraag het maar aanMaria van Magdala”
 10. 10. P 33 – 7, 8Heil hem, die hoopt in ….
 11. 11. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 14. 14. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 33 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Bemoediging en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.
 18. 18. P 149 – 2, 3Laat het een hoge feestdag ..
 19. 19. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 20. 20. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 21. 21. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 22. 22. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 23. 23. Leefregel uit Romeinen 12 : 1 t/m 81 Ik vermaan u dan, broeders,met beroep op debarmhartigheden Gods, dat gijuw lichamen stelt tot eenlevend, heilig en Godewelgevallig offer: dit is uwredelijke eredienst. 2 En wordtniet gelijkvormig aan dezewereld,
 24. 24. maar wordt hervormd door devernieuwing van uw denken,opdat gij moogt erkennen watde wil van God is, het goede,welgevallige en volkomene.3 Want krachtens de genade,die mij geschonken is, zeg ikeen ieder onder u:
 25. 25. koestert geen gedachten,hoger dan u voegen, maargedachten totbedachtzaamheid, naar demate van het geloof, dat Godelkeen in het bijzonder heefttoebedeeld. 4 Want, gelijk wijin één lichaam vele ledenhebben, en de leden niet alledezelfde werkzaamhedenhebben,
 26. 26. 5 zo zijn wij, hoewel velen,één lichaam in Christus, maarieder afzonderlijk leden tenopzichte van elkander. 6 Wijhebben nu gaven,onderscheiden naar degenade, die ons gegevenis: 7 profetie, naar gelang vanons geloof; wie dient, in hetdienen;
 27. 27. wie onderwijst, in hetonderwijzen; 8 wie vermaant,in het vermanen; wiemededeelt, in eenvoud; wieleiding geeft, in ijver; wiebarmhartigheid bewijst, inblijmoedigheid.
 28. 28. G 257Halleluja, eeuwig dank en ere
 29. 29. Halleluja eeuwig dank en ere (LvdK 257) t. A. Rutgers; m. Herrnhut 1748
 30. 30. Halleluja eeuwig dank en ere (LvdK 257) t. A. Rutgers; m. Herrnhut 1748
 31. 31. Gebed
 32. 32. Maak een vrolijk geluidvoor de HeerELB 462
 33. 33. Maak een vrolijk geluid (EL 462) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 34. 34. Maak een vrolijk geluid (EL 462) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 35. 35. Maak een vrolijk geluid (EL 462) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 36. 36. Maak een vrolijk geluid (EL 462) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 37. 37. Maak een vrolijk geluid (EL 462) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 38. 38. Maak een vrolijk geluid (EL 462) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 39. 39. Maak een vrolijk geluid (EL 462) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 40. 40. Maak een vrolijk geluid (EL 462) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 41. 41. Maak een vrolijk geluid (EL 462) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 42. 42. Wij gaan, tot straks!
 43. 43. Lezen Lev 23 : 9 t/m 14
 44. 44. 9 En de HERE sprak totMozes: 10 Spreek tot deIsraëlieten en zeg tot hen:Wanneer gij komt in het landdat Ik u geef, en de oogstdaarvan binnenhaalt, dan zultgij de eerstelingsgarve van uwoogst naar de priesterbrengen, 11 en hij zal de garvevoor het aangezicht desHEREN bewegen,
 45. 45. opdat gij welgevallig zijt;daags na de sabbat zal depriester die bewegen.12 Gijzult op de dag waarop gij degarve beweegt, een gaafeenjarig schaap de HERE tenbrandoffer bereiden, 13 metals bijbehorend spijsoffer tweetienden fijn meel, met olieaangemaakt,
 46. 46. ten vuuroffer tot een liefelijkereuk voor de HERE, en alsbijbehorend plengoffer eenvierde hin wijn. 14 Tot op diedag zult gij geen brood, geengeroosterd of vers koren eten,totdat gij de offergave van uwGod gebracht hebt: het is eenaltoosdurende inzetting vooruw geslachten, in al uwwoonplaatsen.
 47. 47. Lezen Joh. 20 : 1 en 11 t/m 18De opstanding en de eersteverschijning
 48. 48. 1 En op de eerste dag derweek ging Maria van Magdalavroeg, terwijl het nog donkerwas, naar het graf en zij zagde steen van het grafweggenomen.
 49. 49. 11 En Maria stond buiten dicht bijhet graf, wenende. Terwijl zij danweende, boog zij zich voorovernaar het graf, 12 en zij zag tweeengelen zitten, in witte klederen,een aan het hoofdeinde en eenaan het voeteneinde, waar hetlichaam van Jezus gelegen had.
 50. 50. 13 En zij zeiden tot haar: Vrouw,waarom weent gij? Zij zeide tothen: Omdat zij mijn Hereweggenomen hebben en ik weetniet, waar zij Hem neergelegdhebben. 14 Na deze woordenkeerde zij zich om en zag Jezusstaan, maar zij wist niet, dat hetJezus was.
 51. 51. 15 Jezus zeide tot haar: Vrouw,waarom weent gij? Wie zoekt gij?Zij meende, dat het de hovenierwas, en zeide tot Hem: Heer, alsgij Hem weggedragen hebt, zegmij dan, waar gij Hem hebtneergelegd en ik zal Hemwegnemen. 16 Jezus zeide tothaar: Maria!
 52. 52. Zij keerde zich om en zeide totHem in het Hebreeuws: Rabboeni,dat wil zeggen: Meester! 17 Jezuszeide tot haar: Houd Mij niet vast,want Ik ben nog niet opgevarennaar de Vader; maar ga naar mijnbroeders en zeg hun:
 53. 53. Ik vaar op naar mijn Vader en uwVader, naar mijn God en uwGod. 18 Maria van Magdala gingheen en boodschapte dediscipelen, dat zij de Here hadgezien en dat Hij haar dit gezegdhad.
 54. 54. G 222 – 1Jezus is ons licht en leven
 55. 55. Jezus is ons licht en leven (LvdK 222) t. E.C. Homburg; m. J.S. Bach; v. H. Pierson
 56. 56. Jezus is ons licht en leven (LvdK 222) t. E.C. Homburg; m. J.S. Bach; v. H. Pierson
 57. 57. Kort verhaal voor de tieners
 58. 58. "Vraag het maar aan Maria vanMagdala."
 59. 59. Opw 402Vader, Zoon en Geest ……
 60. 60. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 61. 61. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 62. 62. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 63. 63. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 64. 64. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 65. 65. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 66. 66. Gebed
 67. 67. Collecte1ste jeugdwerk2de eigen gemeente
 68. 68. Opw 27 – 1, 2, 3Leid mij, Heer o machtig Heiland
 69. 69. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 70. 70. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 71. 71. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 72. 72. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 73. 73. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 74. 74. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 75. 75. Zegen3 x amen
 76. 76. G 411 – 1, 6Wilhelmus
 77. 77. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 78. 78. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 79. 79. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 80. 80. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius

×