<ul><li>Welkom bij deze zondagochtenddienst </li></ul><ul><li>Thema: Gods liefdevolle genade! </li></ul><ul><li>Voorgange...
Lied voor de dienst G 464
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Alle volken, looft de Here, </li></ul><ul><li>aarde, zing een vrolijk lied! </li></ul><ul><li>...
<ul><li>In het beurtgezang der sferen, </li></ul><ul><li>in des afgronds bange kreet </li></ul><ul><li>ruist de lof, de lo...
<ul><li>Gez. 464 : 2 </li></ul><ul><li>Uit Hem vloeien alle krachten, </li></ul><ul><li>tot Hem stijg' der aarde lied! </l...
<ul><li>Smelt dan samen, Hem ter ere, </li></ul><ul><li>diept' en hoogheid, lust en leed, </li></ul><ul><li>in het loflied...
<ul><li>Welkom bij deze zondagochtenddienst </li></ul><ul><li>Thema: Gods liefdevolle genade! </li></ul><ul><li>Voorgange...
Ik heb U lief Psalm 18 Vers 1, 5, 6 en 9
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Ik heb U lief van ganser harte, HERE. </li></ul><ul><li>Gij immers zult het onheil van mij wer...
<ul><li>Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, </li></ul><ul><li>mijn rots die mij beschermt en blijft bewar...
<ul><li>5 </li></ul><ul><li>God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden </li></ul><ul><li>toen mij de waatren aan de ...
<ul><li>Te kwader ure traden zij mij tegen, </li></ul><ul><li>maar God geleidde mij op goede wegen, </li></ul><ul><li>maak...
<ul><li>6 </li></ul><ul><li>De HEER heeft mij vergolden naar mijn daden, </li></ul><ul><li>omdat ik nooit geheuld heb met ...
<ul><li>Al zijn bevelen stonden mij voor ogen, </li></ul><ul><li>zijn wetten die het kwade niet gedogen. </li></ul><ul><li...
<ul><li>9 </li></ul><ul><li>Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, </li></ul><ul><li>zijn woord is waar en zuiver t'al...
<ul><li>Want wie is God, dan deze onze HERE? </li></ul><ul><li>Wie is de rots die alles kan trotseren? </li></ul><ul><li>A...
<ul><li>Klein Gloria  </li></ul><ul><li>Ere zij de Vader en de Zoon </li></ul><ul><li>En de Heilige Geest, </li></ul><ul>...
God is tegenwoordig Gezang 323 Vers 1, 2 en 8
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>God is tegenwoordig, God is in ons midden, </li></ul><ul><li>laat ons diep in 't stof aanbidde...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven </li></ul><ul><li>dag en nacht de engelen loven...
<ul><li>8 </li></ul><ul><li>Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, </li></ul><ul><li>U ten heiligdom gegeven. </li...
1 Samuel 13 vers 6 - 14
<ul><li>6 Toen de mannen van Israël zagen, dat zij in het nauw kwamen, dat het volk bedreigd werd, verborg het volk zich i...
<ul><li>8 Hij wachtte zeven dagen, tot de tijd die Samuël had bepaald. Maar toen Samuël niet naar Gilgal kwam, begon het v...
<ul><li>10 Nauwelijks was hij gereed met het offeren van het brandoffer, of zie, daar kwam Samuël. Saul ging hem tegemoet ...
<ul><li>terwijl de Filistijnen te Mikmas verzameld waren, 12 dacht ik: nu zullen de Filistijnen op mij afkomen te Gilgal, ...
<ul><li>13 Samuël zeide tot Saul: Gij hebt dwaas gehandeld; gij hebt niet in acht genomen het gebod van de HERE, uw God, d...
<ul><li>14 Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De HERE heeft Zich een man uitgezocht naar zijn hart en de HERE...
De Heer is mijn Herder Gezang 14
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>'k Heb al wat mij lust; </li></ul><ul><li>Hij zal mi...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>Hij waakt voor mijn ziel, </li></ul><ul><li>Hij bren...
<ul><li>3 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>Al dreigt ook het graf, </li></ul><ul><li>geen kwaad...
<ul><li>4 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>In 't hart der woestijn </li></ul><ul><li>verkwikken...
<ul><li>5 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>Hem blijf ik gewijd! </li></ul><ul><li>'k Zal immer ...
Gebed
Jezus is de goede Herder Elb 452
<ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus...
<ul><li>Als je ‘s avonds niet kan slapen </li></ul><ul><li>en je bang in ‘t donker bent </li></ul><ul><li>denk dan een aan...
<ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus...
<ul><li>En wanneer je soms alleen bent </li></ul><ul><li>en je hart is vol verdriet, </li></ul><ul><li>denk dan aan de goe...
<ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus...
Nooit kan 't geloof te veel verwachten Gezang 291
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Nooit kan 't geloof te veel verwachten, </li></ul><ul><li>des Heilands woorden zijn gewis. </l...
<ul><li>Wat zou ooit zijne macht beperken? </li></ul><ul><li>'t Heelal staat onder zijn gebied! </li></ul><ul><li>En wat z...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>Die hoop moet al ons leed verzachten. </li></ul><ul><li>Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! </...
<ul><li>O zaligheid niet af te meten, </li></ul><ul><li>o vreugd, die alle smart verbant! </li></ul><ul><li>Daar is de vre...
Ach, blijf met uw genade Gezang 423
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Ach, blijf met uw genade, </li></ul><ul><li>Heer Jezus, ons nabij, </li></ul><ul><li>opdat ons...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>Licht Gij ons met uw stralen, </li></ul><ul><li>o, licht der wereld, voor, </li></ul><ul><li>o...
<ul><li>3 </li></ul><ul><li>Vervul dan met uw zegen </li></ul><ul><li>onze armoe, rijke Heer, </li></ul><ul><li>en zend op...
<ul><li>4 </li></ul><ul><li>Neem Gij ons in uw hoede, </li></ul><ul><li>onoverwonnen held; </li></ul><ul><li>beteugel sata...
2 Samuel 12 vers 1 - 14
<ul><li>1 En de HERE zond Natan tot David. Deze kwam bij hem en zeide tot hem: Er waren in een stad twee mannen; de een wa...
<ul><li>3 de arme had niets, behalve één klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op, samen met...
<ul><li>4 Eens kreeg de rijke man bezoek; en hij kon er niet toe komen, een van zijn schapen of runderen te nemen en te be...
<ul><li>5 Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man en hij zeide tot Natan: Zo waar de HERE leeft: de man die ...
<ul><li>7 Daarop sprak Natan tot David: Gij zijt die man! Zo zegt de HERE, de God van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning ...
<ul><li>8 Ik heb u gegeven het huis van uw heer, en de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Isr...
<ul><li>9 Waarom hebt gij het woord des HEREN veracht, en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hethiet Uria hebt gij door ...
<ul><li>10 Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmermeer wijken, omdat gij Mij hebt veracht, en de vrouw van de Hethiet Ur...
<ul><li>12 Want gij hebt het wel in het verborgen gedaan, maar Ik zal dit doen in tegenwoordigheid van geheel Israël en in...
<ul><li>14 ofschoon gij door deze daad de vijanden des HEREN zeer hebt doen lasteren, – de zoon echter, die u geboren is, ...
Beveel gerust uw wegen Gezang 427 Vers 1, 2 en 5
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Beveel gerust uw wegen, </li></ul><ul><li>al wat u 't harte deert, </li></ul><ul><li>der trouw...
<ul><li>Die wolken, lucht en winden </li></ul><ul><li>wijst spoor en loop en baan, </li></ul><ul><li>zal ook wel wegen vin...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>De Heer moet gij vertrouwen, </li></ul><ul><li>begeert gij de uitkomst goed, </li></ul><ul><li...
<ul><li>Door geen bekommeringen, </li></ul><ul><li>geen klagen en geen pijn </li></ul><ul><li>laat God zich iets ontwringe...
<ul><li>5 </li></ul><ul><li>Laat Hem besturen, waken, </li></ul><ul><li>'t is wijsheid wat Hij doet! </li></ul><ul><li>Zo ...
<ul><li>als Hij, die alle macht heeft, </li></ul><ul><li>met wonderbaar beleid </li></ul><ul><li>geheel het werk volbracht...
Gods liefdevolle genade!
Welk een vriend is onze Jezus Elb 299
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Welk een vriend is onze Jezus, </li></ul><ul><li>die in onze plaats wil staan! </li></ul><ul><...
<ul><li>Dikwijls derven wij veel vrede, </li></ul><ul><li>dikwijls drukt ons zonde neer, </li></ul><ul><li>juist omdat wij...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>Leidt de weg soms door verzoeking, </li></ul><ul><li>dat ons hart in 't strijduur beeft, </li>...
<ul><li>Kan een vriend ooit trouwer wezen, </li></ul><ul><li>dan Hij, die ons lijden draagt! </li></ul><ul><li>Jezus biedt...
<ul><li>3 </li></ul><ul><li>Zijn wij zwak, belast, beladen, </li></ul><ul><li>en ter neer gedrukt door zorg, </li></ul><ul...
<ul><li>Als soms vrienden ons verlaten, </li></ul><ul><li>gaan wij biddend tot de Heer; </li></ul><ul><li>in zijn armen zi...
Collecte 1 ste Prot. Interk. Thuisfront 2 de voor de kerk
Zegenbede
Zegen ons al-goede Gezang 456 Vers 1, 2 en 3
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Zegen ons, Algoede, </li></ul><ul><li>neem ons in uw hoede </li></ul><ul><li>en verhef uw aang...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>Stort, op onze bede, </li></ul><ul><li>in ons hart uw vrede, </li></ul><ul><li>en vervul ons m...
<ul><li>3 </li></ul><ul><li>Amen, amen, amen! </li></ul><ul><li>Dat wij niet beschamen </li></ul><ul><li>Jezus Christus on...
<ul><li>Een fijne zondag en tot vanavond, </li></ul><ul><li>Dan zal voorgaan ds Kamphuis. </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

vGKN Noordwolde 26 april 2009, 09.30

559 views

Published on

Thema Gods liefdevolle genade!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

vGKN Noordwolde 26 april 2009, 09.30

 1. 1. <ul><li>Welkom bij deze zondagochtenddienst </li></ul><ul><li>Thema: Gods liefdevolle genade! </li></ul><ul><li>Voorganger: Dhr Vos </li></ul><ul><li>Organist: mevr. Schaper </li></ul>
 2. 2. Lied voor de dienst G 464
 3. 3. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Alle volken, looft de Here, </li></ul><ul><li>aarde, zing een vrolijk lied! </li></ul><ul><li>Juicht nu allen, geeft Hem ere: </li></ul><ul><li>Hij vergeet de zijnen niet! </li></ul>
 4. 4. <ul><li>In het beurtgezang der sferen, </li></ul><ul><li>in des afgronds bange kreet </li></ul><ul><li>ruist de lof, de lof des Heren, </li></ul><ul><li>die de zijnen niet vergeet. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Gez. 464 : 2 </li></ul><ul><li>Uit Hem vloeien alle krachten, </li></ul><ul><li>tot Hem stijg' der aarde lied! </li></ul><ul><li>Zalig, wie de Heer verwachten: </li></ul><ul><li>Hij vergeet de zijnen niet! </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Smelt dan samen, Hem ter ere, </li></ul><ul><li>diept' en hoogheid, lust en leed, </li></ul><ul><li>in het loflied aan de Here, </li></ul><ul><li>die de zijnen niet vergeet! </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Welkom bij deze zondagochtenddienst </li></ul><ul><li>Thema: Gods liefdevolle genade! </li></ul><ul><li>Voorganger: Dhr Vos </li></ul><ul><li>Organist: mevr Schaper </li></ul>
 8. 8. Ik heb U lief Psalm 18 Vers 1, 5, 6 en 9
 9. 9. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Ik heb U lief van ganser harte, HERE. </li></ul><ul><li>Gij immers zult het onheil van mij weren. </li></ul><ul><li>Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, </li></ul><ul><li>Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, </li></ul><ul><li>mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, </li></ul><ul><li>o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, </li></ul><ul><li>ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden </li></ul><ul><li>toen mij de waatren aan de lippen stonden. </li></ul><ul><li>Hij redde mij, toen 's vijands overmacht </li></ul><ul><li>mij totterdood in d'engte had gebracht. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Te kwader ure traden zij mij tegen, </li></ul><ul><li>maar God geleidde mij op goede wegen, </li></ul><ul><li>maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. </li></ul><ul><li>Hij is het die in liefde mij behoudt. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>6 </li></ul><ul><li>De HEER heeft mij vergolden naar mijn daden, </li></ul><ul><li>omdat ik nooit geheuld heb met het kwade, </li></ul><ul><li>omdat ik steeds zijn wegen ben gegaan, </li></ul><ul><li>omdat ik naar zijn wetten heb gedaan. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Al zijn bevelen stonden mij voor ogen, </li></ul><ul><li>zijn wetten die het kwade niet gedogen. </li></ul><ul><li>Ja, ik heb onberisplijk dag en nacht </li></ul><ul><li>mij voor de ongerechtigheid gewacht. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>9 </li></ul><ul><li>Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, </li></ul><ul><li>zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde. </li></ul><ul><li>Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, </li></ul><ul><li>voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Want wie is God, dan deze onze HERE? </li></ul><ul><li>Wie is de rots die alles kan trotseren? </li></ul><ul><li>Alleen die God die mij met kracht omgordt, </li></ul><ul><li>bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Klein Gloria </li></ul><ul><li>Ere zij de Vader en de Zoon </li></ul><ul><li>En de Heilige Geest, </li></ul><ul><li>Als in den beginne, nu en immer, </li></ul><ul><li>En van eeuwigheid tot eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Amen. </li></ul>
 18. 18. God is tegenwoordig Gezang 323 Vers 1, 2 en 8
 19. 19. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>God is tegenwoordig, God is in ons midden, </li></ul><ul><li>laat ons diep in 't stof aanbidden. </li></ul><ul><li>God is in ons midden, laat nu alles zwijgen </li></ul><ul><li>alles in ons voor Hem neigen. </li></ul><ul><li>Wie de stem heft tot Hem </li></ul><ul><li>sla de ogen neder, </li></ul><ul><li>geve 't hart Hem weder. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven </li></ul><ul><li>dag en nacht de engelen loven. </li></ul><ul><li>Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere </li></ul><ul><li>al de hoge hemelsferen. </li></ul><ul><li>Laat o Heer, U ter eer, </li></ul><ul><li>ons lied ook U prijzen, </li></ul><ul><li>lof en dank bewijzen. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>8 </li></ul><ul><li>Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, </li></ul><ul><li>U ten heiligdom gegeven. </li></ul><ul><li>Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, </li></ul><ul><li>dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. </li></ul><ul><li>Waar ik ga, zit of sta, </li></ul><ul><li>laat mij U aanschouwen </li></ul><ul><li>met een stil vertrouwen. </li></ul>
 22. 22. 1 Samuel 13 vers 6 - 14
 23. 23. <ul><li>6 Toen de mannen van Israël zagen, dat zij in het nauw kwamen, dat het volk bedreigd werd, verborg het volk zich in de spelonken, spleten, rotsen, grotten en putten; 7 ook gingen Hebreeën over de Jordaan naar het land van Gad en Gilead, terwijl Saul nog te Gilgal was en al het volk bevende in zijn gevolg bleef. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>8 Hij wachtte zeven dagen, tot de tijd die Samuël had bepaald. Maar toen Samuël niet naar Gilgal kwam, begon het volk van hem weg te lopen; 9 daarom zeide Saul: Brengt mij het brandoffer en de vredeoffers. En hij offerde het brandoffer. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>10 Nauwelijks was hij gereed met het offeren van het brandoffer, of zie, daar kwam Samuël. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. 11 Toen zeide Samuël: Wat hebt gij gedaan? Saul antwoordde: Daar ik zag, dat het volk van mij wegliep en gij niet op de afgesproken tijd kwaamt, </li></ul>
 26. 26. <ul><li>terwijl de Filistijnen te Mikmas verzameld waren, 12 dacht ik: nu zullen de Filistijnen op mij afkomen te Gilgal, en ik heb de gunst des HEREN nog niet gezocht; toen heb ik mij verstout en heb het brandoffer geofferd. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>13 Samuël zeide tot Saul: Gij hebt dwaas gehandeld; gij hebt niet in acht genomen het gebod van de HERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, anders zou de HERE uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>14 Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De HERE heeft Zich een man uitgezocht naar zijn hart en de HERE heeft hem tot een vorst over zijn volk aangesteld, omdat gij niet in acht genomen hebt wat de HERE u geboden had. </li></ul>
 29. 29. De Heer is mijn Herder Gezang 14
 30. 30. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>'k Heb al wat mij lust; </li></ul><ul><li>Hij zal mij geleiden </li></ul><ul><li>naar grazige weiden. </li></ul><ul><li>Hij voert mij al zachtkens </li></ul><ul><li>aan waatren der rust. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>Hij waakt voor mijn ziel, </li></ul><ul><li>Hij brengt mij op wegen </li></ul><ul><li>van goedheid en zegen, </li></ul><ul><li>Hij schraagt me als ik wankel, </li></ul><ul><li>Hij draagt me als ik viel. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>Al dreigt ook het graf, </li></ul><ul><li>geen kwaad zal ik vrezen, </li></ul><ul><li>Gij zult bij mij wezen; </li></ul><ul><li>o Heer, mij vertroosten </li></ul><ul><li>uw stok en uw staf! </li></ul>
 33. 33. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>In 't hart der woestijn </li></ul><ul><li>verkwikken en laven </li></ul><ul><li>zijn hemelse gaven; </li></ul><ul><li>Hij wil mij versterken </li></ul><ul><li>met brood en met wijn. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>De Heer is mijn Herder! </li></ul><ul><li>Hem blijf ik gewijd! </li></ul><ul><li>'k Zal immer verkeren </li></ul><ul><li>in 't huis mijnes Heren: </li></ul><ul><li>zo kroont met haar zegen </li></ul><ul><li>zijn liefde me altijd. </li></ul>
 35. 35. Gebed
 36. 36. Jezus is de goede Herder Elb 452
 37. 37. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder, </li></ul><ul><li>brengt mij veilig naar de stal. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Als je ‘s avonds niet kan slapen </li></ul><ul><li>en je bang in ‘t donker bent </li></ul><ul><li>denk dan een aan al die schaapjes </li></ul><ul><li>die de Heer bij name kent. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder, </li></ul><ul><li>brengt mij veilig naar de stal. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>En wanneer je soms alleen bent </li></ul><ul><li>en je hart is vol verdriet, </li></ul><ul><li>denk dan aan de goede Herder </li></ul><ul><li>Hij vergeet zijn schaapjes niet </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder, </li></ul><ul><li>brengt mij veilig naar de stal. </li></ul>
 42. 42. Nooit kan 't geloof te veel verwachten Gezang 291
 43. 43. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Nooit kan 't geloof te veel verwachten, </li></ul><ul><li>des Heilands woorden zijn gewis. </li></ul><ul><li>'t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, </li></ul><ul><li>maar nooit een vriend als Jezus is. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Wat zou ooit zijne macht beperken? </li></ul><ul><li>'t Heelal staat onder zijn gebied! </li></ul><ul><li>En wat zijn liefde wil bewerken, </li></ul><ul><li>ontzegt Hem zijn vermogen niet. </li></ul>
 45. 45. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Die hoop moet al ons leed verzachten. </li></ul><ul><li>Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! </li></ul><ul><li>Voor hen, die 't heil des Heren wachten, </li></ul><ul><li>zijn bergen vlak en zeeën droog. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>O zaligheid niet af te meten, </li></ul><ul><li>o vreugd, die alle smart verbant! </li></ul><ul><li>Daar is de vreemdlingschap vergeten </li></ul><ul><li>en wij, wij zijn in 't vaderland! </li></ul>
 47. 47. Ach, blijf met uw genade Gezang 423
 48. 48. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Ach, blijf met uw genade, </li></ul><ul><li>Heer Jezus, ons nabij, </li></ul><ul><li>opdat ons nimmer schade </li></ul><ul><li>des bozen heerschappij! </li></ul>
 49. 49. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Licht Gij ons met uw stralen, </li></ul><ul><li>o, licht der wereld, voor, </li></ul><ul><li>opdat wij niet verdwalen </li></ul><ul><li>of struiklen op ons spoor! </li></ul>
 50. 50. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Vervul dan met uw zegen </li></ul><ul><li>onze armoe, rijke Heer, </li></ul><ul><li>en zend op onze wegen </li></ul><ul><li>uw kracht en goedheid neer! </li></ul>
 51. 51. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Neem Gij ons in uw hoede, </li></ul><ul><li>onoverwonnen held; </li></ul><ul><li>beteugel satans woede </li></ul><ul><li>en 's werelds boos geweld! </li></ul>
 52. 52. 2 Samuel 12 vers 1 - 14
 53. 53. <ul><li>1 En de HERE zond Natan tot David. Deze kwam bij hem en zeide tot hem: Er waren in een stad twee mannen; de een was rijk en de ander arm. 2 De rijke had zeer veel schapen en runderen; </li></ul>
 54. 54. <ul><li>3 de arme had niets, behalve één klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen; het at van zijn bete, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot, het was hem als een dochter. </li></ul>
 55. 55. <ul><li>4 Eens kreeg de rijke man bezoek; en hij kon er niet toe komen, een van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen; dus nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. </li></ul>
 56. 56. <ul><li>5 Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man en hij zeide tot Natan: Zo waar de HERE leeft: de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. 6 En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. </li></ul>
 57. 57. <ul><li>7 Daarop sprak Natan tot David: Gij zijt die man! Zo zegt de HERE, de God van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. </li></ul>
 58. 58. <ul><li>8 Ik heb u gegeven het huis van uw heer, en de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda – en indien dat te weinig geweest was, dan had Ik u nog wel meer gegeven. </li></ul>
 59. 59. <ul><li>9 Waarom hebt gij het woord des HEREN veracht, en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hethiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen; zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen, hemzelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood. </li></ul>
 60. 60. <ul><li>10 Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmermeer wijken, omdat gij Mij hebt veracht, en de vrouw van de Hethiet Uria genomen hebt, opdat zij u tot vrouw zou zijn. 11 Zo zegt de HERE: Zie, Ik zal over u een kwaad doen komen, uit uw eigen huis; Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag. </li></ul>
 61. 61. <ul><li>12 Want gij hebt het wel in het verborgen gedaan, maar Ik zal dit doen in tegenwoordigheid van geheel Israël en in het volle licht. 13 Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen de HERE gezondigd. En Natan zeide tot David: De HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven, </li></ul>
 62. 62. <ul><li>14 ofschoon gij door deze daad de vijanden des HEREN zeer hebt doen lasteren, – de zoon echter, die u geboren is, zal sterven. </li></ul>
 63. 63. Beveel gerust uw wegen Gezang 427 Vers 1, 2 en 5
 64. 64. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Beveel gerust uw wegen, </li></ul><ul><li>al wat u 't harte deert, </li></ul><ul><li>der trouwe hoed' en zegen </li></ul><ul><li>van Hem, die 't al regeert. </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Die wolken, lucht en winden </li></ul><ul><li>wijst spoor en loop en baan, </li></ul><ul><li>zal ook wel wegen vinden </li></ul><ul><li>waarlangs uw voet kan gaan. </li></ul>
 66. 66. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>De Heer moet gij vertrouwen, </li></ul><ul><li>begeert gij de uitkomst goed, </li></ul><ul><li>op Hem uw hope bouwen, </li></ul><ul><li>zal slagen wat gij doet. </li></ul>
 67. 67. <ul><li>Door geen bekommeringen, </li></ul><ul><li>geen klagen en geen pijn </li></ul><ul><li>laat God zich iets ontwringen: </li></ul><ul><li>Hij wil gebeden zijn. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>Laat Hem besturen, waken, </li></ul><ul><li>'t is wijsheid wat Hij doet! </li></ul><ul><li>Zo zal Hij alles maken, </li></ul><ul><li>dat ge u verwondren moet, </li></ul>
 69. 69. <ul><li>als Hij, die alle macht heeft, </li></ul><ul><li>met wonderbaar beleid </li></ul><ul><li>geheel het werk volbracht heeft, </li></ul><ul><li>waarom gij thans nog schreit. </li></ul>
 70. 70. Gods liefdevolle genade!
 71. 71. Welk een vriend is onze Jezus Elb 299
 72. 72. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Welk een vriend is onze Jezus, </li></ul><ul><li>die in onze plaats wil staan! </li></ul><ul><li>Welk een voorrecht, dat ik door Hem </li></ul><ul><li>altijd vrij tot God mag gaan. </li></ul>
 73. 73. <ul><li>Dikwijls derven wij veel vrede, </li></ul><ul><li>dikwijls drukt ons zonde neer, </li></ul><ul><li>juist omdat wij 't al niet brengen </li></ul><ul><li>in 't gebed tot onze Heer. </li></ul>
 74. 74. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Leidt de weg soms door verzoeking, </li></ul><ul><li>dat ons hart in 't strijduur beeft, </li></ul><ul><li>gaan wij dan met al ons strijden, </li></ul><ul><li>tot Hem, die verlossing geeft. </li></ul>
 75. 75. <ul><li>Kan een vriend ooit trouwer wezen, </li></ul><ul><li>dan Hij, die ons lijden draagt! </li></ul><ul><li>Jezus biedt ons aan genezing; </li></ul><ul><li>Hij alleen is 't die ons schraagt. </li></ul>
 76. 76. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Zijn wij zwak, belast, beladen, </li></ul><ul><li>en ter neer gedrukt door zorg, </li></ul><ul><li>dierb're Heiland! Onze Toevlucht! </li></ul><ul><li>Gij zijt onze Hulp en Borg. </li></ul>
 77. 77. <ul><li>Als soms vrienden ons verlaten, </li></ul><ul><li>gaan wij biddend tot de Heer; </li></ul><ul><li>in zijn armen zijn wij veilig. </li></ul><ul><li>Hij verlaat ons nimmermeer. </li></ul>
 78. 78. Collecte 1 ste Prot. Interk. Thuisfront 2 de voor de kerk
 79. 79. Zegenbede
 80. 80. Zegen ons al-goede Gezang 456 Vers 1, 2 en 3
 81. 81. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Zegen ons, Algoede, </li></ul><ul><li>neem ons in uw hoede </li></ul><ul><li>en verhef uw aangezicht </li></ul><ul><li>over ons en geef ons licht. </li></ul>
 82. 82. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Stort, op onze bede, </li></ul><ul><li>in ons hart uw vrede, </li></ul><ul><li>en vervul ons met de kracht </li></ul><ul><li>van uw Geest bij dag en nacht. </li></ul>
 83. 83. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Amen, amen, amen! </li></ul><ul><li>Dat wij niet beschamen </li></ul><ul><li>Jezus Christus onze Heer, </li></ul><ul><li>amen, God, uw naam ter eer! </li></ul>
 84. 84. <ul><li>Een fijne zondag en tot vanavond, </li></ul><ul><li>Dan zal voorgaan ds Kamphuis. </li></ul>

×