Toon u aan de Priester!

518 views

Published on

Voorganger dhr Vos
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Toon u aan de Priester!

 1. 1. WelkomVoorganger dhr Vosorganist dhr MeinemaThema: “Toon u aan de Priester!”<br />
 2. 2. VDD P 150 <br />Looft God, looft Hem overal.Looft de Koning van 't heelal<br />
 3. 3. 1Looft God, looft Hem overal.Looft de Koning van 't heelalom zijn wonderbare macht,om de heerlijkheid en krachtvan zijn naam en eeuwig wezen.Looft de daden, groot en goed,die Hij triomferend doet.Hem zij eer, Hij zij geprezen.<br />
 4. 4. 2Hef, bazuin, uw gouden stem,harp en fluit, verheerlijkt Hem!Cither, cimbel, tamboerijn,laat uw maat de maatslag zijnvan Gods ongemeten wezen,opdat zinge al wat leeft,juiche al wat adem heefttot Gods eer. Hij zij geprezen.<br />
 5. 5. WelkomVoorganger dhr Vosorganist dhr MeinemaThema: “Toon u aan de Priester!”<br />
 6. 6. P 51 – 1, 4, 5<br />Ontferm U God, ontferm U, <br />hoor mijn klacht,<br />
 7. 7. 1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.<br />
 8. 8. Door eigen schuld verzink ik in de nacht.Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,reinig mij door uw diepe mededogen.Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.<br />
 9. 9. 4Voltrek de reiniging en raak mij aanmet bloed en hysop, dan ben ik genezen.Was mij geheel, en uit de nacht herrezenzal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.<br />
 10. 10. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.<br />
 11. 11. 5Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,geef mij een vaste geest, die diep van binnenzonder onzekerheid U blijft beminnen,verwerp mij niet van voor uw aangezicht.<br />
 12. 12. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,en richt geheel mijn wil op uw gebod,dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.<br />
 13. 13. Votum en groetErezij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.<br />
 14. 14. G 304<br />God is getrouw, zijn plannen falen niet,<br />
 15. 15. 1God is getrouw, zijn plannen falen niet,Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.Die 't heden kent, de toekomst overziet,laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,volvoert zijn hand.<br />
 16. 16. 2De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,zijn heerschappij omvat de loop der tijden;een sterke hand, die nooit heeft misgetast,blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;de adem zijner lippen overmantde tegenstand.<br />
 17. 17. 3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.<br />
 18. 18. Lezen 1 Joh 1 : 5 t/m 9<br />De wandel in het licht<br />
 19. 19. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet;7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander;<br />
 20. 20. en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.<br />
 21. 21. ELB 351<br />Machtig God, sterke Rots,U alleen bent waardig.<br />
 22. 22. Machtig God, sterke Rots,U alleen bent waardig.Aard' en hemel prijzen U,glorie voor uw Naam.Lam van God, hoogste Heer,heilig en rechtvaardig,stralend Licht, Morgenster,niemand is als U.Prijst de Vader, prijst de Zoon,prijst de Geest die in ons woont.Prijst de Koning der heerlijkheid,prijst Hem tot in eeuwigheid.<br />
 23. 23. Gebed<br />
 24. 24. ELB 343<br />Heer, onze God, hoe heerlijk <br />is uw Naam,<br />
 25. 25. 1Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid. <br />
 26. 26. 2Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?<br />
 27. 27. 3U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid!<br />
 28. 28. 4Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!<br />
 29. 29. ELB 439<br />Hoger dan de blauwe luchten<br />
 30. 30. 1<br />Hoger dan de blauwe luchten<br /> en de sterretjes van goud<br /> woont de Vader in de hemel<br /> die van alle kind'ren houdt<br />
 31. 31. 2<br />Ook voor zieke kinderen zorgt hij<br /> kent hun tranen, kent hun pijn<br /> Ja voor groten en voor kleinen<br /> Wil de Heer een helper zijn. <br />
 32. 32. 3<br /> Daarom vragen wij eerbiedig<br /> Vouwen wij de handen saam'<br /> Heer die altijd naar ons luistert<br /> neem ook ons gebedje aan. <br /> Amen.<br />
 33. 33. Wij gaan, tot straks!!<br />
 34. 34. Lezen Lukas 5 : 12 t/m 16<br />De genezing van een melaatse<br />
 35. 35. 12 En het geschiedde, toen Hij in een van de steden was, zie, daar was een man, vol melaatsheid. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte Hem, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. 13 En Hij strekte de hand uit, raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond verliet hem de melaatsheid. 14 En Hij gebood hem het aan niemand te zeggen,<br />
 36. 36. maar (zeide Hij) ga heen, toon u aan de priester en breng het offer voor uw reiniging, gelijk Mozes voorgeschreven heeft, hun tot een getuigenis. 15 Maar het gerucht over Hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te horen en zich te laten genezen van hun ziekten. 16 Doch Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden. <br />
 37. 37. ELB 246<br />lk bouw op U, mijn Schild <br />en mijn Verlosser.<br />
 38. 38. 1lk bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.Ik bouw op U en ga in uwen Naam.Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.Ik bouw op U, en ga in uwen Naam.<br />
 39. 39. 2Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.Toch rijst in mij een lied van overwinning.Ik bouw op U en ga in uwen Naam.Toch rijst in mij een lied van overwinning.Ik bouw op U en ga in uwen Naam.<br />
 40. 40. 3Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser.Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaanin rust met U die mij hebt voortgeleid.In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaanin rust met U die mij hebt voortgeleid.<br />
 41. 41. Toon u aan de Priester!<br />
 42. 42. ELB 142<br />Majesteit, groot is zijn majesteit.<br />
 43. 43. Majesteit, groot is zijn majesteit.Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer.Majesteit, God die de zijnen leidt.Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.Dus verhoog, maak eeuwig grootde Naam van Jezus.<br />
 44. 44. Volk van God, kom en breng lofaan Jezus, de Koning.Majesteit, groot is zijn majesteit.Dwars door de doodwerd Hij verhoogd, Jezus regeert.<br />
 45. 45. Dankgebed<br />
 46. 46. Collecte<br />1ste voor Miracle School<br />2de eigen gemeente<br />
 47. 47. ELB 184 -1, 2<br />Ik wandel in het licht met Jezus.<br />
 48. 48. 1Ik wandel in het licht met Jezus.Het donk're dal ligt achter mijen 't weet mij in zijn trouw geborgen;welk een liefdevolle vriend is Hij.<br />
 49. 49. Refrein:Ik wandel in het licht met Jezus,en 'k luister naar zijn dierb're stemen niets kan m'ooit van Jezus scheiden,sinds ik wandel in het licht met Hem.<br />
 50. 50. 2Ik wandel in het licht met Jezus,geen duist're wolk bedekt de zonen 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,die de zonde in mij overwon.<br />
 51. 51. Refrein:Ik wandel in het licht met Jezus,en 'k luister naar zijn dierb're stemen niets kan m'ooit van Jezus scheiden,sinds ik wandel in het licht met Hem.<br />
 52. 52. Zegenbede<br />Daarna 3, 4<br />
 53. 53. 3Ik wandel in het licht met Jezus,mijn ziel is Hem gans toegewijd.Met Hem verrezen tot nieuw leven,volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.<br />
 54. 54. Refrein:Ik wandel in het licht met Jezus,en 'k luister naar zijn dierb're stemen niets kan m'ooit van Jezus scheiden,sinds ik wandel in het licht met Hem.<br />
 55. 55. 4Ik wandel in het licht met Jezus,o mocht ik zelf een lichtje zijn,dat straalt temidden van de wereld,die gebukt gaat onder zorg en pijn.<br />
 56. 56. Refrein:Ik wandel in het licht met Jezus,en 'k luister naar zijn dierb're stemen niets kan m'ooit van Jezus scheiden,sinds ik wandel in het licht met Hem.<br />
 57. 57. Gezegende zondag.<br />Om 19.00 uur kand. Van de Brink<br />Thema: Al wat gevangen?<br />

×