Over u zal een licht opgaan

677 views

Published on

Voorganger ds Poot
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Over u zal een licht opgaan

 1. 1. Welkomvoorganger ds PootOrganist Johannes de VriesThema: “Over u zal een licht opgaan”<br />
 2. 2. VDD jdh 306 – 1, 2, 3<br />Op bergen en in dalen en overal is God!<br />
 3. 3. Op bergen en in dalen en overal is God! Waar wij ook immer dwalen of toeven daar is God! Waar mijn gedachten zweven of stijgen daar is God! Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!<br />
 4. 4. Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij! Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en Zegent Hij! Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal, heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor gans 't heelal!<br />
 5. 5. Roem, Christen, aan mijn linker en rechterzijd' is God! Waar 'k machtbosnederzinke of bitter lijd', is God! Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja, overal is God!<br />
 6. 6. Welkomvoorganger ds PootOrganist Johannes de VriesThema: “Over u zal een licht opgaan”<br />
 7. 7. P 118 – 1<br />Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,<br />
 8. 8. 1Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,zijn liefde duurt in eeuwigheid.Laat, Israël, uw lofzang rijzen:Zijn liefde duurt in eeuwigheid.Dit zij het lied der priesterkoren:Zijn liefde duurt in eeuwigheid.Gij, die den HEER vreest, laat het horen:Zijn liefde duurt in eeuwigheid.<br />
 9. 9. Stil gebedVotum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.<br />
 10. 10. P 130 – 3, 4<br />Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den HEER die hoort.<br />
 11. 11. 3Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den HEER die hoort.Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.<br />
 12. 12. 4Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn toekomst uit!De HEER is vast besloten / tot goedertierenheid!Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in zijn geduldaan Israël bevrijding / van onrecht en van schuld.<br />
 13. 13. Geloofsbelijdenis<br />daarna opw 127<br />Wij eren en aanbidden U,<br />
 14. 14. Wij eren en aanbidden U,Koning en Heer (Koning en Heer).Wij eren en aanbidden U,Koning en Heer (Koning en Heer).En wij volgen U tesamen,volgen U tesamen.En wij volgen U tesamen,Koning en Heer<br />
 15. 15. Gebed,<br />daarna lezen Jesaja 60 : 1 t/m 14<br />Sions heerlijkheid<br />
 16. 16. 1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.<br />
 17. 17. 4 Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen. 5 Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen.<br />
 18. 18. 6 Een menigte kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van Midjan en Efa; uit Seba zullen zij allen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen en de roemrijke daden des HEREN blijde verkondigen. 7 Al de schapen van Kedar zullen zich voor u verzamelen, de rammen van Nebajot zullen zich u ten dienste stellen;<br />
 19. 19. zij zullen als een welgevallig offer op mijn altaar komen en aan mijn luisterrijk huis zal Ik luister verlenen. 8 Wie zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til? 9 Want op Mij zullen de kustlanden wachten; en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan te brengen; hun zilver en goud voeren zij mede,<br />
 20. 20. ter ere van de naam des HEREN, uws Gods, voor de Heilige Israëls, omdat Hij u luister verleend heeft. 10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn toorn heb Ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11 En uw poorten zullen bestendig openstaan,<br />
 21. 21. dag noch nacht zullen zij gesloten worden, opdat men tot u inbrenge het vermogen der volken, terwijl hun koningen worden meegevoerd. 12 Want het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden. 13 De heerlijkheid van de Libanon zal tot u komen, cypres,<br />
 22. 22. plataan en denneboom tezamen, om de plaats van mijn heiligdom op te luisteren; en de plaats mijner voeten zal Ik heerlijk maken. 14 De zonen uwer verdrukkers zullen deemoedig tot u komen, aan uw voeten zullen al uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u noemen: De stad des HEREN, het Sion van de Heilige Israëls.<br />
 23. 23. Ps. 68 : 9God is de bron, de klare wel,springader voor heel Israël,uit Hem vloeit louter zegen.Zijn lof ontspringt als een fontein,zijn volk zal louter vreugde zijn,komend van allerwege.God, onze sterke bondgenoot,<br />
 24. 24. toon ons uw macht, uw krachten groot;Gij zult uw stad gedenken.Vorsten van verre bieden Hemterwille van Jeruzalemhun eerbied, hun geschenken.<br />
 25. 25. Lezen Efeze 2 : 1 t/m 8<br />Alles is genade<br />
 26. 26. 1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd,<br />
 27. 27. in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, <br />
 28. 28. 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, <br />
 29. 29. 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;<br />
 30. 30. P 145 – 2<br />Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,<br />
 31. 31. 2Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,van al de wondren die Gij hebt verricht,opdat men alom spreke van uw kracht,en roeme in uw overwinningsmacht.<br />
 32. 32. Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippenen juichend zal men overal bezingenuw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.<br />
 33. 33. “Over u zal een <br />licht opgaan.”<br />
 34. 34. Opw 334<br />Heer, uw licht en uw liefde schijnen<br />
 35. 35. Heer, uw licht en uw liefde schijnenwaar U bent zal de nacht verdwijnen.Jezus, Licht van de wereld,vernieuw ons.Levend Woord, ja uw waarheidbevrijdt ons.Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 36. 36. Refrein:Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heilheel de aard' vervullen.Spreek, Heer, uw woord:dat het licht overwint.<br />
 37. 37. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.Door het bloed mag ik U toebehoren.Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 38. 38. Refrein:Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heilheel de aard' vervullen.Spreek, Heer, uw woord:dat het licht overwint.<br />
 39. 39. Staan wij oog in oog met U Heer.Daalt uw stralende licht op ons neer.Zichtbaar, tastbaarwordt U in ons leven.U volmaakt wie volkomen zich geven.Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 40. 40. Refrein:Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heilheel de aard' vervullen.Spreek, Heer, uw woord:dat het licht overwint.<br />
 41. 41. Dankgebed en voorbeden<br />
 42. 42. Liefdegaven voor<br />1ste Open Doors<br />2de voor eigen gemeente<br />
 43. 43. P 118 – 10<br />De HEER is God, zijn gunst verheugde<br />
 44. 44. 10De HEER is God, zijn gunst verheugdeons oog en hart met vrolijk licht.Nu worde 't offer onzer vreugdeop zijn altaren aangericht.Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,o God, U roemen wijd en zijd.Laat aller lof ten hemel rijzen:Gods liefde duurt in eeuwigheid.<br />
 45. 45. Zegen <br />3 x amen<br />
 46. 46. Gezegende week. <br />

×