Met Pasen gaat de wereld uit z'n bol

836 views
757 views

Published on

Voorganger ds Bijleveld
organist Johannes de Vries
luister mee via kerknoordwolde.nl
of audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
836
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Met Pasen gaat de wereld uit z'n bol

 1. 1. De Heer is waarlijk opgestaan!! Welkom Voorganger ds Bijleveld organist Johannes de Vries Thema: “Met Pasen gaat de wereld uit z’n bol!!!”
 2. 2. Elb. 124 : 1 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht heeft Hij ons licht aangeheven.
 3. 3. Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren, doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen, Hij is zo groot, Hij overmande de dood. Wij zijn in Jezus herboren.
 4. 4. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. En zo voortaan eren Gods heilige Naam. En Hem in waarheid aanbidden.
 5. 5. De Heer is waarlijk opgestaan!! Welkom Voorganger ds Bijleveld organist Johannes de Vries Thema: “Met Pasen gaat de wereld uit z’n bol!!!”
 6. 6. Ps. 100 : 1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
 7. 7. Ps. 100 : 2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt."
 8. 8. Ps. 100 : 3 Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.
 9. 9. Ps. 100 : 4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
 10. 10. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 11. 11. Elb. 125 : 1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die al het aards gebeuren vast in handen heeft.
 12. 12. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam.
 13. 13. 2 Verdreven is de schaduw van de nacht, en wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
 14. 14. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam.
 15. 15. 3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht; en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
 16. 16. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam.
 17. 17. Gebed om de Heilige Geest Daarna ELB 122
 18. 18. Elb. 122 : 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans‘ Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan!
 19. 19. Elb. 122 : 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held, Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht!
 20. 20. Elb. 122 : 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan; wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet.
 21. 21. Elb. 122 : 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid!
 22. 22. Lezen Math. 28 : 1 t/m 10 De opstanding 28 1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
 23. 23. 2 En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. 3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 4
 24. 24.   En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. 5 Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft;
 25. 25. komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. 7 En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 8 En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap,
 26. 26. en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. 9 En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem. 10 Toen zeide Jezus tot haar: Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien.
 27. 27. Gez. 213 : 1 Lof zij God in de hoogste troon, lof zij zijn eengeboren Zoon, die voor ons droeg der zonde loon. Halleluja, halleluja, halleluja!
 28. 28. Gez. 213 : 2 Des morgens op de derde dag, toen voor het graf de steen nog lag, verrees de Heer op Gods gezag. Halleluja, halleluja, halleluja!
 29. 29. Gez. 213 : 3 De engel sprak: Houdt moed, vreest niet, ik ken de bron van uw verdriet: gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. Halleluja, halleluja, halleluja!
 30. 30. Gez. 213 : 4 Hij is verrezen en Hij leeft. De dood heeft voor het eerst gebeefd. Komt, ziet waar Hij gelegen heeft. Halleluja, halleluja, halleluja!
 31. 31. Met Pasen gaat de wereld uit z’n bol!!!!!
 32. 32. Gez. 215 : 1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heilge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
 33. 33. Gez. 215 : 2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, die aanvaardde kruis en graf, halleluja, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
 34. 34. Gez. 215 : 3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja! Englen juublen Hem ter eer, halleluja!
 35. 35. Danken en bidden Geloofsbelijdenis ELB 289
 36. 36. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.
 37. 37. Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.
 38. 38. Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan. Door het brood, dit is mijn lichaam door de wijn, dit is mijn bloed geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.
 39. 39. Collecte 1 ste voor kindertehuis Horeb 2 de voor de eigen gemeente Daarna: U zij de glorie
 40. 40. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie nu en immer meer. Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immer meer.
 41. 41. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren blijde en welgezind en zegt telkenkere: "Christus overwint." U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.
 42. 42. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot; niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.
 43. 43. Zegen 3 x amen

×