In Gods broodhuis wordt het voorzien
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

In Gods broodhuis wordt het voorzien

on

 • 244 views

Voorganger ds Kuiper

Voorganger ds Kuiper
organist dhr Soorsma
Viering Heilig

Statistics

Views

Total Views
244
Views on SlideShare
244
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

In Gods broodhuis wordt het voorzien In Gods broodhuis wordt het voorzien Presentation Transcript

 • Welkom Voorganger ds Kuiper Organist dhr SoorsmaThema: ”In Gods broodhuis wordt het voorzien”Viering Heilig Avondmaal.
 • VDD ELB 218 – 1, 2, 3Samen in de naam van Jezus,
 • Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • Welkom Voorganger ds Kuiper Organist dhr SoorsmaThema: ”In Gods broodhuis wordt het voorzien”Viering Heilig Avondmaal.
 • G 328 – 1, 2, 3Here Jezus, om Uw woord,
 • Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 • Verootmoedigingsgebed, daarna G 449 – 1, 3 God enkel licht…..
 • God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803
 • God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803
 • Genadeverkondiging, daarna G 449 – 4 Ja, amen, ja…..
 • God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803
 • Leefregel,daarna G 449 – 5God onze Heer…..
 • God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803
 • Gebed om licht van Gods Geest.
 • Jezus zegt, dat Hij ….. ELB 454 – 1, 2
 • Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht (EL 454) t. anoniem; m. E.O. Excell
 • Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht (EL 454) t. anoniem; m. E.O. Excell
 • Wij gaan, tot straks!
 • Lezen Ruth 1enMatth. 6 : 25 t/m 34 (NBV)
 • 1 In de dagen dat de richters richtten,gebeurde het, dat er een hongersnood in hetland was. Toen trok een man uit Betlehem inJuda met zijn vrouw en zijn beide zonen wegom als vreemdeling te vertoeven in het veldvan Moab. 2 De naam van de man wasElimelek, de naam van zijn vrouw Noömi ende namen van zijn beide zonen Machlon enKiljon, Efratieten uit Betlehem in Juda; en inhet veld van Moab aangekomen, bleven zijdaar.
 • 3 Toen stierf Elimelek, de man vanNoömi, zodat deze met haar beide zonenachterbleef. 4 Dezen namen zichMoabitische vrouwen: de ene heetteOrpa en de andere Ruth; en zij woondendaar ongeveer tien jaren. 5 Toen stiervenook die twee, Machlon en Kiljon, zodatdie vrouw achterbleef, zonder haar beidezonen en haar man.
 • 6 Daarna maakte zij zich met haarschoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug, want zij had in het veld van Moab vernomen, dat de HERE naarzijn volk omgezien had door hun brood te geven. 7 Dus trok zij met haar beide schoondochters weg uit de plaats, waar zij vertoefd had. Toen zij onderweg waren om naar het land van Juda terug te keren,
 • 8 zeide Noömi tot haar beideschoondochters: Gaat heen, keert terug,ieder naar het huis van haar moeder; deHERE bewijze u liefde, zoals gij diebewezen hebt aan de gestorvenen en aanmij; 9 de HERE geve u, dat gij rust moogtvinden, ieder in het huis van haar man.Hierop kuste zij ze, doch zij verhievenhaar stem en weenden,
 • 10 en zij zeiden tot haar: Wij keren zekermet u terug naar uw volk. 11 MaarNoömi zeide: Keert terug, mijn dochters,waarom zoudt gij met mij medegaan?Heb ik nog zonen in mijn schoot, die u totmannen zouden kunnen worden? 12Keert terug, mijn dochters, gaat heen,want ik ben te oud om een man toe tebehoren. Indien ik al dacht: Ik heb hoop;ja, al zou ik vannacht een mantoebehoren,
 • ja, al zou ik zonen baren, 13 zoudt gijdaarop wachten, tot zij volwassenwaren? Zoudt gij daarom verhinderdworden een man toe te behoren? Neentoch, mijn dochters, het is immers voormij veel verdrietiger dan voor u, want dehand des HEREN is tegen mij uitgestrekt.14 Toen verhieven zij opnieuw haar stemen weenden, en Orpa kuste haarschoonmoeder, maar Ruth klemde zichaan haar vast.
 • 15 Toen zeide zij: Zie, uw schoonzuster isteruggekeerd naar haar volk en haargoden; keer terug, uw schoonzusterachterna. 16 Maar Ruth zeide: Dring erbij mij niet op aan, dat ik u in de steekzou laten, door van u terug te keren;want waar gij zult heengaan, zal ikheengaan, en waar gij zult vernachten,zal ik vernachten: uw volk is mijn volk enuw God is mijn God;
 • 17 waar gij zult sterven, zal ik sterven, endaar zal ik begraven worden. Zo moge deHERE mij doen, ja nog erger: voorwaar,de dood alleen zal scheiding makentussen mij en u. 18 Toen zij zag, dat zijvastbesloten was met haar mede tegaan, hield zij op tot haar te spreken. 19En zij gingen beiden voort, totdat zij teBetlehem kwamen.
 • Toen zij Betlehem binnenkwamen,geraakte de gehele stad over haar inopschudding, en de vrouwen zeiden: Isdat Noömi? 20 Maar zij zeide tot haar:Noemt mij niet Noömi; noemt mij Mara,want de Almachtige heeft mij veelbitterheid aangedaan. 21 Vol ben ikheengegaan, maar leeg heeft mij deHERE doen terugkeren.
 • Waarom zoudt gij mij Noömi noemen,daar de HERE tegen mij heeft getuigd ende Almachtige mij kwaad heeftaangedaan? 22 Zo keerde Noömi terugmet Ruth, de Moabitische, haarschoondochter, die met haar uit het veldvan Moab meegekomen was. En zijkwamen te Betlehem aan in het beginvan de gersteoogst.
 • LezenMatth. 6 : 25 t/m 34 (NBV)
 • 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgdover uw leven, wat gij zult eten [ofdrinken], of over uw lichaam, waarmedegij het zult kleden. Is het leven niet meerdan het voedsel en het lichaam meer dande kleding? 26 Ziet naar de vogelen deshemels: zij zaaien niet en maaien niet enbrengen niet bijeen in schuren, en tochvoedt uw hemelse Vader die;
 • gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wievan u kan door bezorgd te zijn één el aanzijn lengte toevoegen? 28 En wat zijt gijbezorgd over kleding? Let op de leliëndes velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeidenniet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfsSalomo in al zijn heerlijkheid nietbekleed was als een van deze.
 • 30 Indien nu God het gras des velds, dater heden is en morgen in de ovengeworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij uniet veel meer kleden, kleingelovigen? 31Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Watzullen wij eten, of wat zullen wij drinken,of waarmede zullen wij ons kleden? 32Want naar al deze dingen gaat hetzoeken der heidenen uit.
 • Want uw hemelse Vader weet, dat gij ditalles behoeft. 33 Maar zoekt eerst ZijnKoninkrijk en Zijn gerechtigheid en ditalles zal u bovendien geschonkenworden. 34 Maakt u dan niet bezorgdtegen de dag van morgen, want de dagvan morgen zal zijn eigen zorgen hebben;elke dag heeft genoeg aan zijn eigenkwaad.
 • G 20 – 1, 2, 7Laat ons nu vrolijk zingen
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • In Gos broodhuis wordt het voorzien.
 • G 20 – 4, 5Hij is de Heer, de trouwe,
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • Laat ons nu vrolijk zingen (LvdK 20) t. P. Gerhardt; v. A. den Besten; m. J.G. Ebeling
 • Avondmaalsformulier 1 daarna G 360 - 1
 • Heer, wij komen vol verlangen (LvdK 360) t. I.G. Lievaart; m. W. Wessnitzer
 • Heer, wij komen vol verlangen (LvdK 360) t. I.G. Lievaart; m. W. Wessnitzer
 • Avondmaalsformulier 2 daarna G 360 - 2
 • Heer, wij komen vol verlangen (LvdK 360) t. I.G. Lievaart; m. W. Wessnitzer
 • Heer, wij komen vol verlangen (LvdK 360) t. I.G. Lievaart; m. W. Wessnitzer
 • Sursum corda CommunieDankzegging
 • Avondmaalslied G 360 – 3Leer, ons Heer,
 • Heer, wij komen vol verlangen (LvdK 360) t. I.G. Lievaart; m. W. Wessnitzer
 • Heer, wij komen vol verlangen (LvdK 360) t. I.G. Lievaart; m. W. Wessnitzer
 • Dienst der gebeden.
 • Collecte 1ste Diakonie2de eigen gemeente
 • ELB 270 – 1, 2Ga nu heen in vrede,ga en maak het waar.
 • 1 Ga nu heen in vrede, ga en maakhet waar.Wat wij hier beleden samen metelkaar.Aan uw daaglijks leven, uw gezin,uw werk,Wilt u daaraan geven, daar bent uGods kerk.Ga nu heen in vrede en maak hetwaar.
 • 2 Ga nu heen in vrede, ga en maakhet waar,wat wij hier beleden samen metelkaar.Neem van hieruit vrede, vrede meenaar huis,dan is vanaf heden Christus bij uthuis.Ga nu heen in vrede, ga en maakhet waar.
 • Zegen3 x amen.