Ik ben de opstanding en het Leven

479 views

Published on

voorganger ds Huitema
Organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ik ben de opstanding en het Leven

 1. 1. Welkom Voorganger ds HuitemaOrganist Joh de VriesThema: “Ik ben de opstanding en het leven”<br />
 2. 2. VDD ELB 136 – 1, 2, 4<br />Wij groeten u, o dag der dagen, <br />
 3. 3. 1Wij groeten u, o dag der dagen,o morgen der verrijzenis.De Heer trok door de dood, verslagenligt wat de mens tot dreiging is:Hij leidt ons uit de dood naar 't leven;de laatste vrees is uitgedreven.<br />
 4. 4. 2Hij laat ons, mensen, mee ontstijgenaan al wat ons ten gronde richten achten wij de aarde ons eigen,Hij gaat ons voor, wij zien in 't lichtdat Hij ontsteekt het ware leven,ons door de hemel weergegeven.<br />
 5. 5. 4De hemel zelf legt nieuwe zangeneen nieuwe aarde in de mond,nu hopen, vrezen en verlangenzijn opgegaan in 't nieuw verbondvan God met ons, van eeuwig leven:waar is, o dood, uw schrik gebleven?<br />
 6. 6. Welkom Voorganger ds HuitemaOrganist Joh de VriesThema: “Ik ben de opstanding en het leven”<br />
 7. 7. P 138 – 1, 4<br />U loof ik, Heer, met hart en ziel, <br />
 8. 8. 1U loof ik, Heer, met hart en ziel,in eerbied kniel / ik voor U neder.Ja, in de tegenwoordigheidder goden wijd / ik U mijn beden.Naar 't heiligdom waar Gij vertoefthef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.Gij zult, o Here, wijd en zijduw heerlijkheid / en trouw bewijzen.<br />
 9. 9. 4Als ik, omringd door tegenspoed,bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,uw rechterhand / zal redding geven.De HEER is zo getrouw als sterk,Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.Verlaat niet wat uw hand begon,o Levensbron, / wil bijstand zenden.<br />
 10. 10. Votum en groetKlein GloriaEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen<br />
 11. 11. Opw 461 – <br />1 mannen<br />2 vrouwen<br />
 12. 12. MannenMijn Jezus, mijn redder;Heer, er is niemand als U.Laat elk moment,al wat ik denk,vol zijn van uw liefde, Heer.<br />
 13. 13. VrouwenMijn schuilplaats, mijn trooster,veilige toren van kracht;adem en stem,al wat ik ben,brengen U voortdurend eer.<br />
 14. 14. Refrein:Juich voor de Heer,heel de aarde wees blij.Zing van de Koningen zijn heerschappij.Bergen aanbidden, de zee juicht meebij het horen van uw naam.<br />
 15. 15. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;mijn leven lang loven,want U heb ik lief.Niets is zo goed als een levenheel dicht bij U.<br />
 16. 16. Gebed<br />Lezen 1 Joh. 2 : 1/2<br />
 17. 17. 1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.<br />
 18. 18. Gez 408 – 3, 4<br />Een arts is ons gegevendie zelve is het leven:<br />
 19. 19. 3Een arts is ons gegevendie zelve is het leven:Christus, voor ons gestorven,heeft ons het heil verworven.<br />
 20. 20. 4Hij heeft aan ons vergevende schuld en schenkt ons leven.Bij U, o God, bezittenwij schatten ongeweten.<br />
 21. 21. Lezen Hebr 13 – 1 t/m 7<br />Vermaningen en heilbede<br />
 22. 22. 1 Laat de broederlijke liefde blijven. 2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. 3 Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt. <br />
 23. 23. 4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. 5 Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. 6 Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:<br />
 24. 24. De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?7 Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na. <br />
 25. 25. Gebed om de Heilige Geest<br />daarna Joh. 11 : 17 -27<br />41 - 44<br />
 26. 26. 17 Toen Jezus dan aankwam, bevond Hij, dat hij reeds vier dagen in het graf lag. 18 Betanië nu was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën. 19 Velen uit de Joden waren tot Marta en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. 20 Toen nu Marta hoorde, dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet,<br />
 27. 27. doch Maria bleef in huis zitten. 21 Marta dan zeide tot Jezus: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. 22 Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert. 23 Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal opstaan. 24 Marta zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage.<br />
 28. 28. 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? 27 Zij zeide tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.<br />
 29. 29. 41 Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. 42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. <br />
 30. 30. 43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.<br />
 31. 31. 1 Kor 15 : 47 – 52<br />
 32. 32. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. 49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.<br />
 33. 33. 50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,<br />
 34. 34. 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. <br />
 35. 35. G 221 – 2<br />Op uw woord, o Leven <br />van ons leven,<br />
 36. 36. 2Op uw woord, o Leven van ons leven,werpen wij het doodskleed af!Door de kracht uws Geestes uitgedreven,treden we uit ons zondengraf.<br />
 37. 37. Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,in uw kruisdood meegekruisigd sterven,en herboren - opgestaan,achter U ten hemel gaan!<br />
 38. 38. “Ik ben de opstanding <br />en het leven”<br />
 39. 39. G 300 – 1, 2, 6<br />Eens, als de bazuinen klinken<br />
 40. 40. 1Eens, als de bazuinen klinkenuit de hoogte, links en rechts,duizend stemmen ons omringen,ja en amen wordt gezegd,rest er niets meer dan te zingen, -Heer, dan is uw pleit beslecht.<br />
 41. 41. 2Scheurt het voorhang van de wolken,wordt uw aangezicht onthuld,vaart de tijding door de volkendat Gij alles richten zult:Heer, dan is de dood verzwolgen,want de schriften zijn vervuld.<br />
 42. 42. 6Van die dag kan niemand weten,maar het woord drijft aan tot spoed,zouden wij niet haastig eten,gaandeweg Hem tegemoet,Jezus Christus, gistren, heden,komt voor eens en komt voor goed!<br />
 43. 43. Gebed<br />
 44. 44. Collecte<br />1steChr voor Israel<br />2de eigen gemeente<br />
 45. 45. Opw 213 – 2, 3<br />Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!<br />
 46. 46. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.Weest dan volk des Heren,blijd' en welgezind,en zegt telkenkere: Christus overwint!U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.<br />
 47. 47. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,niets heb ik te vrezen in leven en dood.U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.<br />
 48. 48. Zegen<br />3 x amen<br />

×