Hoe sterk is de liefde

279 views

Published on

Voorganger drs mevr Kramer van Urk
organist dhr de Harder
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoe sterk is de liefde

 1. 1. Welkom Voorganger drs mevr Kramer Organist dhr de HarderThema: “Hoe sterk is de liefde?”
 2. 2. Vdd G 14 – 1, 2, 5De Heer is mijn Herder
 3. 3. De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 4. 4. De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 5. 5. De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 6. 6. De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 7. 7. De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 8. 8. De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 9. 9. Welkom Voorganger drs mevr Kramer Organist dhr de HarderThema: “Hoe sterk is de liefde?”
 10. 10. P 118 – 1, 5Laat ieder „s Heren goedheid prijzen
 11. 11. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 14. 14. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Stil gebedbemoediging en groet
 16. 16. Introductie thema:“Hoe sterk is de liefde?”
 17. 17. ELB 275 – 1, 3„k heb geloofd en daarom …
 18. 18. „k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 19. 19. „k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 20. 20. „k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 21. 21. „k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 22. 22. Gebed van verootmoediging. Leefregel
 23. 23. G 192 – 1, 2, 5, 6O kostbaar kruis, o wonder Gods
 24. 24. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 25. 25. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 26. 26. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 27. 27. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 28. 28. Gebed om de Heilige Geest.
 29. 29. Paasprojekt. d
 30. 30. ELB 422 – 1, 3, 4Als je geen liefde hebt …. d
 31. 31. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 32. 32. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 33. 33. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 34. 34. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 35. 35. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 36. 36. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 37. 37. Wij gaan, tot straks!
 38. 38. Lezen Joh 11 : 1 -4 en 17 – 44 NBG De opwekking van Lazarus
 39. 39. Er was iemand ziek, Lazarusvan Betanië, het dorp vanMaria en haar zusterMarta. 2 Maria was het, die deHere gezalfd had met mirre enzijn voeten met haar harenhad afgedroogd. En haarbroeder Lazarus was ziek.
 40. 40. 3 De zusters dan zonden Hembericht: Here, zie, die Gijliefhebt, is ziek. 4 Toen Jezushet hoorde, zeide Hij: Dezeziekte is niet ten dode, maarter ere Gods, opdat de Zoonvan God erdoor verheerlijktworde.
 41. 41. 17 Toen Jezus dan aankwam,bevond Hij, dat hij reeds vierdagen in het graflag. 18 Betanië nu was dichtbij Jeruzalem gelegen, op eenafstand van ongeveer vijftienstadiën. 19 Velen uit de Jodenwaren tot Marta en Mariagekomen om haar te troostenover haar broeder.
 42. 42. 20 Toen nu Marta hoorde, datJezus kwam, ging zij Hemtegemoet, doch Maria bleef inhuis zitten. 21 Marta dan zeidetot Jezus: Here, indien Gij hiergeweest waart, zou mijnbroeder niet gestorvenzijn. 22 Ook nu weet ik, datGod U geven zal al wat Gij vanGod begeert.
 43. 43. 23 Jezus zeide tot haar: Uwbroeder zal opstaan. 24 Martazeide tot Hem: Ik weet, dat hijzal opstaan bij de opstandingten jongsten dage. 25 Jezuszeide tot haar: Ik ben deopstanding en het leven; wiein Mij gelooft, zal leven, ook alis hij gestorven,
 44. 44. 26 en een ieder, die leeft en inMij gelooft, zal in eeuwigheidniet sterven; gelooft gijdat? 27 Zij zeide tot Hem: Ja,Here, ik heb geloofd, dat Gijzijt de Christus, de Zoon vanGod, die in de wereld komenzou. 28 En na deze woordenging zij heen en riep haarzuster Maria in stilte en zeide:
 45. 45. Daar is de Meester en Hij roeptu. 29 En toen zij dat hoorde,stond zij ijlings op en ging totHem; 30 Jezus echter was nogniet in het dorp gekomen, maarbevond Zich nog op de plaats,waar Marta Hem ontmoethad. 31 De Joden dan, die methaar in het huis waren en haartroostten, zagen Maria ijlingsopstaan en naar buiten gaan enzij volgden haar,
 46. 46. vermoedende, dat zij naar hetgraf ging om daar tewenen. 32 Toen Maria dankwam, waar Jezus was en Hemzag, viel zij Hem te voet enzeide tot Hem: Here, indien Gijhier geweest waart, zou mijnbroeder niet gestorven zijn.
 47. 47. 33 Toen Jezus haar dan zagwenen en ook de Joden, diemet haar medegekomenwaren, zag wenen, werd Hijverbolgen in de geest en diepontroerd, 34 en Hij zeide:Waar hebt gij hem gelegd? Zijzeiden tot Hem: Here, kom enzie. 35 Jezus weende. 36 DeJoden dan zeiden: Zie, hoe liefHij hem had!
 48. 48. 37 Maar sommigen van henzeiden: Had Hij, die de ogenvan de blinde heeft geopend,niet kunnen maken, dat ookdeze niet stierf? 38 Jezus dan,wederom bij Zichzelfverbolgen, ging naar het graf;dit nu was een spelonk en erlag een steentegenaan. 39 Jezus zeide:Neemt de steen weg!
 49. 49. Marta, de zuster van degestorvene, zeide tot Hem:Here, er is reeds een lijklucht,want het is al de vierdedag. 40 Jezus zeide tot haar:Heb Ik u niet gezegd, dat gij,indien gij gelooft, deheerlijkheid Gods zienzult? 41 Zij namen dan desteen weg. En Jezus sloeg deogen opwaarts en zeide:
 50. 50. Vader, Ik dank U, dat Gij Mijverhoord hebt. 42 Zelf wist Ik,dat Gij Mij altijd verhoort,maar ter wille van de schare,die rondom Mij staat, heb Ikgesproken, opdat zij geloven,dat Gij Mij gezondenhebt. 43 En na dit gezegd tehebben, riep Hij met luiderstem: Lazarus, kom naarbuiten!
 51. 51. 44 De gestorvene kwam naarbuiten, de voeten en dehanden gebonden metgrafdoeken, en er was eenzweetdoek om zijn gelaatgebonden. Jezus zeide tot hen:Maakt hem los en laat hemheengaan.
 52. 52. ELB 381 – 1, 3Heer, uw licht en uw liefde …
 53. 53. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 54. 54. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 55. 55. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 56. 56. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 57. 57. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 58. 58. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 59. 59. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 60. 60. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 61. 61. Hoe sterk is de liefde?
 62. 62. ELB 346 – 1, 3, 4Ik wil zingen van mijn Heiland,
 63. 63. 1Ik wil zingen van mijn Heiland,van zijn liefde, wonder groot,die zichzelven gaf aan t kruishouten mij redde van de dood.
 64. 64. Refrein:Zing, o zing van mijn Verlosser,met zijn bloed kocht Hij ook mij,aan het kruis schonk Hij genade,droeg mijn schuld en ik was vrij.
 65. 65. 3k Wil mijn dierbre Heiland prijzen,spreken van zijn grote kracht,Hij kan overwinning gevenover zond en satans macht.
 66. 66. Refrein:Zing, o zing van mijn Verlosser,met zijn bloed kocht Hij ook mij,aan het kruis schonk Hij genade,droeg mijn schuld en ik was vrij.
 67. 67. 4Ik wil zingen van mijn Heiland,hoe Hij smarten leed en pijn,om mij het leven weer te geven,eeuwig eens bij Hem te zijn.
 68. 68. Refrein:Zing, o zing van mijn Verlosser,met zijn bloed kocht Hij ook mij,aan het kruis schonk Hij genade,droeg mijn schuld en ik was vrij.
 69. 69. Danken en bidden
 70. 70. Collecte1ste Chr voor Israël2de eigen gemeente
 71. 71. G 297 – 1, 2Toch overwint een de genade
 72. 72. Toch overwint eens de genade (LvdK 297) v. E.L. Smelik; m. J.B. König (?)
 73. 73. Toch overwint eens de genade (LvdK 297) v. E.L. Smelik; m. J.B. König (?)
 74. 74. Toch overwint eens de genade (LvdK 297) v. E.L. Smelik; m. J.B. König (?)
 75. 75. Toch overwint eens de genade (LvdK 297) v. E.L. Smelik; m. J.B. König (?)
 76. 76. Zegen3 x amen
 77. 77. Vanavond zingen??Natuurlijk, ik ben er om 19.00 uur

×