Er is maar één evangelie

330 views
221 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Er is maar één evangelie

 1. 1. WelkomVoorganger ds Sijtsma – van Oeveren Organist Joh de Vries Thema: “Er is maar 1 Evangelie`
 2. 2. VDD JdH 73Zie ons wachten aan de stromen,
 3. 3. Zie ons wachten aan de stromen,aan de oever der rivier:straks zal onze Bootsman komen,en wij varen af van hier.
 4. 4. Hoe de storm ook moge woeden,op de reis naar d eeuwigheid.Jezus is de trouwe Bootsman,die ons altijd veilig leidt.
 5. 5. Door de kille, kille stromen,gaan wij naar het Godspaleis;t englenlied klinkt uit de verte,en verkwikt ons op de reis.
 6. 6. Hoe de storm ook moge woeden,op de reis naar d eeuwigheid.Jezus is de trouwe Bootsman,die ons altijd veilig leidt.
 7. 7. Reeds zien wij de gouden straten,van de hemelstad, zo schoon;horen wij d ontelbre scharejuublend juichen voor Gods troon.
 8. 8. Hoe de storm ook moge woeden,op de reis naar d eeuwigheid.Jezus is de trouwe Bootsman,die ons altijd veilig leidt.
 9. 9. Velen, die wij hier beminden,zijn ons reeds vooruit gegaan;straks, vereend met hen voor eeuwig,zullen w ook voor Jezus staan.
 10. 10. Hoe de storm ook moge woeden,op de reis naar d eeuwigheid.Jezus is de trouwe Bootsman,die ons altijd veilig leidt.
 11. 11. WelkomVoorganger ds Sijtsma – van Oeveren Organist Joh de Vries Thema: “Er is maar 1 Evangelie``
 12. 12. P 105 - 1, 18Looft God den HEER, en laat ons blijde
 13. 13. 1Looft God den HEER, en laat onsblijdezijn glorierijke naam belijden.Meldt ieder volk en elk geslachtde wonderen die God volbracht.Gij die van harte zoekt den HEER,verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
 14. 14. 18Die gunst heeft God zijn volk bewezen,opdat het altoos Hem zou vrezen,zijn wet betrachten en voortaanvolstandig op zijn wegen gaan.Prijs God om al zijn majesteit.Hij leidt ons tot in eeuwigheid.
 15. 15. Stil gebed Votum en groet Majesteit, groot is zijn majesteit.Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer. Majesteit, God die de zijnen leidt.
 16. 16. Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijnheerschappij.Dus verhoog, maak eeuwig grootde Naam van Jezus.Volk van God, kom en breng lofaan Jezus, de Koning.Majesteit, groot is zijn majesteit.Dwars door de doodwerd Hij verhoogd, Jezus regeert.
 17. 17. Vraag 21 Wat is een waar geloof?Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft ,
 18. 18. maar ook een vast vertrouwen ,hetwelk de Heilige Geest door hetEvangelie in mijn hart werkt , dat nietalleen anderen, maar ook mijvergeving der zonden, eeuwigegerechtigheid en zaligheid van Godgeschonken is, uit louter genade,alleen om der verdienste van Christuswil.
 19. 19. G 305 – 1, 2Waar God de Heer zijn schreden zet
 20. 20. 1Waar God de Heer zijn schreden zetdaar wordt de mens, van dwang gered,weer in het licht geheven.Als s Heren woord weerklinkt metmachtwordt aan het volk dat Hem verwachtde ware troost gegeven.
 21. 21. Zijn Geest weerstaat de valse schijnen schrijft in harten het geheimvan s Vaders grote daden.Zo leven wij om Christus wilte allen tijd gerust en stilalleen van zijn genade.
 22. 22. 2O Heer, uw onweerstaanbaar woorddrijft rusteloos de eeuwen voortwat mensen ook verzinnen.En waar de weg onvindbaar scheenmochten wij door geloof alleende tocht opnieuw beginnen.
 23. 23. Gij hebt de vaderen bevrijden uit het diensthuis uitgeleidnaar t land van melk en honing.Hervorm, herschep ook ons geslacht,opdat het door de wereldnachtde weg vindt naar uw woning.
 24. 24. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 25. 25. Opw 343Heilige Geest van God,
 26. 26. Heilige Geest van God,vul opnieuw mijn hart.Heilige Geest van God,vul opnieuw mijn hart.Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
 27. 27. Lezen Gal. 1 – 1 t/m 12
 28. 28. 1 Paulus, een apostel, niet vanwegemensen, noch door een mens, maardoor Jezus Christus, en God, deVader, die Hem opgewekt heeft uit dedoden, 2 en al de broeders, die bij mijzijn, aan de gemeenten van Galatië: 3genade zij u en vrede van God, onzeVader, en van de Here Jezus Christus,4 die Zichzelf gegeven heeft voor onzezonden,
 29. 29. om ons te trekken uit detegenwoordige boze wereld, naar dewil van onze God en Vader, 5 aan wiede heerlijkheid zij in alle eeuwigheid!Amen.6 Het verbaast mij, dat gij u zoschielijk van degene, die u door degenade van Christus geroepen heeft,laat afbrengen tot een anderevangelie,
 30. 30. 7 en dat is geen evangelie. Er zijnechter sommigen, die u in verwarringbrengen en het evangelie van Christuswillen verdraaien. 8 Maar ook alzouden wij, of een engel uit de hemel,[u] een evangelie verkondigen,afwijkend van hetgeen wij uverkondigd hebben, die zij vervloekt! 9Gelijk wij vroeger reeds gezegdhebben,
 31. 31. zeg ik thans nog eens: indien iemandu een evangelie predikt, afwijkend vanhetgeen gij ontvangen hebt, die zijvervloekt!10 Tracht ik thans mensen te winnen,of God? Of zoek ik mensen tebehagen? Indien ik nog mensentrachtte te behagen, zou ik geendienstknecht van Christus zijn.
 32. 32. 11 Want ik maak u bekend, broeders,dat het evangelie, hetwelk door mijverkondigd is, niet is naar de mens. 12Want ik heb het ook niet van een mensontvangen of geleerd, maar dooropenbaring van Jezus Christus.
 33. 33. G 326 – 1, 2, 3, 5Een rijke schat van wijsheid
 34. 34. 1Een rijke schat van wijsheidschonk God ons in zijn woord.Hebt moed, gij die op reis zijt,want daarmee kunt gij voort.Gods woord is ons een licht,en elk die in vertrouwendaarnaar zijn leven richt,die zal er in aanschouwendes Heren aangezicht.
 35. 35. 2God opent hart en oren,opdat wij in geloofzijn roepstem zouden horen,voor andre stemmen doof.Gods woord gordt mensen aan,om zonder te versagenhet smalle pad te gaanen stil het kruis te dragenachter hun Heiland aan.
 36. 36. 3De geesten onderscheiden,gaf God ons als gebod;wie t woord der waarheid mijden,weerstaan het rijk van God.Hoe bouwen zij op zand!Straks zal hun huis bezwijken,t houdt in de storm geen stand.Dan zal aan ieder blijkender dwazen onverstand.
 37. 37. 5O Gij die wilt ontmoetenwie vragen naar uw wil,zie hoe wij aan uw voetenzitten en luistren stil.Geef dat tot U, o Heer,t woord van uw welbehagenniet ledig wederkeer,maar dat het vrucht mag dragen,uw grote naam ter eer.
 38. 38. Er is maar 1 Evangelie
 39. 39. G 440 – 1, 2, 4Ik heb de vaste grond gevonden,
 40. 40. 1Ik heb de vaste grond gevonden,waarin mijn anker eeuwig hecht:de dood van Christus voor de zonden,van eeuwigheid als grond gelegd.Die grond zal onverwrikt bestaan,als aarde en hemel ondergaan.
 41. 41. 2Het is het eeuwige erbarmen,dat mijn besef te boven gaat,het zijn de liefdevolle armen,het is zijn hart, dat openstaat.Hij noodt de zondaar, Hij vergeeftdie Hem het hart gebroken heeft.
 42. 42. 4Daarop wil ik gelovig bouwen,getroost, wat mij ook wedervaart;mij aan Gods vaderhart vertrouwen,wanneer mijn zonde mij bezwaart.Steeds vind ik daar opnieuw bereidoneindige barmhartigheid.
 43. 43. Dankgebed en voorbedenDaarna geloofsbelijdenis
 44. 44. Ik geloof in God de Vader Die almachtig , wijs en goedaard’ en hemel heeft geschapen vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.
 45. 45. Ik geloof in Jezus ChristusZoon van mensen, Zoon van God. Die als Redder van de wereld werd gekruisigd, werd gedood. Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht. Die mij voedt met brood en wijn, want mijn Heiland wil Hij zijn.
 46. 46. Ik geloof in God de Trooster Die van oudsher, wereldwijd overal Zijn volk vergadert en tot dienen toe bereid.Met Gods kinderen verbonden,in vergeving van mijn zonden, mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid!
 47. 47. Collecte 1ste Diakonie2de eigen gemeente
 48. 48. ELB 189 – 1, 2, 3Vaste rots van mijn behoud,
 49. 49. 1Vaste rot van mijn behoud,als de zonde mij benauwt,laat mij steunen op uw trouw,laat mij rusten in uw schâuw,waar het bloed, door U gestort,mij de bron des levens wordt.
 50. 50. 2Jezus, niet mijn eigen kracht,niet het werk, door mij volbracht,niet het offer, dat ik breng,niet de tranen, die ik pleng,hoe ik om mijn zonden ween,U kunt redden, U alleen.
 51. 51. 3Zie, ik breng voor mijn behoud,U geen wierook, mirr of goud;moede kom ik, arm en naakt,tot de God, die zalig maakt,die de arme kleedt en voedt,die de zondaar leven doet!
 52. 52. ZegenAmen, amen, amen!Dat wij niet beschamenJezus Christus onze Heer,amen, God, uw naam ter eer!

×