• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

De bron van onze zekerheid

on

 • 435 views

voorganger ds Poot

voorganger ds Poot
organist Johannes de Vries
luister mee via
www.kerknordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Statistics

Views

Total Views
435
Views on SlideShare
435
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  De bron van onze zekerheid De bron van onze zekerheid Presentation Transcript

  • Welkomvoorganger ds Pootorganist dhr Johannes de VriesThema: “De bron van onze zekerheid”
  • VDD G 393
   De dag, door uwe gunst ontvangen,
  • 1De dag, door uwe gunst ontvangen,is weer voorbij, de nacht genaakt;en dankbaar klinken onze zangentot U, die 't licht en 't duister maakt.
  • 2Die dan, als onze beden zwijgen,als hier het daglicht onderduikt,weer nieuwe zangen op doet stijgen,ginds waar de nieuwe dag onluikt.
  • 3Zodat de dank, U toegezonden,op aard nooit onderbroken wordt,maar steeds opnieuw door mensenmondengezongen en gesproken wordt.
  • 4Voorwaar, de aarde zal getuigenvan U, die thans en eeuwig zijt,tot al uw schepselen zich buigenvoor uwe liefd' en majesteit.
  • Welkomvoorganger ds Pootorganist dhr Johannes de VriesThema: “De bron van onze zekerheid”
  • P 138 – 1
   U loof ik, Heer, met hart en ziel,
  • 1U loof ik, Heer, met hart en ziel,in eerbied kniel / ik voor U neder.Ja, in de tegenwoordigheidder goden wijd / ik U mijn beden.Naar 't heiligdom waar Gij vertoefthef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.Gij zult, o Here, wijd en zijduw heerlijkheid / en trouw bewijzen.
  • Stil gebedVotum en groetErezij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.
  • Geloofsbelijdenis
  • Opw 420
   Geen andere naam
  • Refrein:Geen andere naamdan de naam van Jezus,geen andere naamdan de naam van de Heer.Geen andere naamdan de naam van Jezusis waard te ontvangende glorie en ere, de krachten de lof in eeuwigheid.
  • Zijn naam is verhevenboven heel de aard'.Zijn naam is hoger dan de hemel.Zijn naam is verhevenboven heel de aard'.Geef glorie en eer Hemen prijs nu zijn naam.
  • (refrein)Geen andere naamdan de naam van Jezus,geen andere naamdan de naam van de Heer.Geen andere naamdan de naam van Jezusis waard te ontvangende glorie en ere, de krachten de lof in eeuwigheid.
  • Gebed
  • Lezen P 143
   Bede om redding en lering
  •  Een psalm van David. O HERE, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid; 2 ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.
  • 3 Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde, hij doet mij wonen in duisternis, aan hen gelijk, die voorlang gestorven zijn. 4 Daarom versmacht mijn geest in mij, mijn hart is ontsteld in mijn binnenste. 5 Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overpeins al uw daden, ik overdenk de werken uwer handen.
  • 6 Ik strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela 7 Antwoord mij haastelijk, HERE, mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, opdat ik niet worde als wie in de groeve neerdalen.
  • 8 Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op. 9 Red mij van mijn vijanden, HERE, tot U vlucht ik. 10 Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.
  • 11 Om uws naams wil, HERE, behoud mij in het leven, voer naar uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid, 12 verdelg mijn vijanden naar uw goedertierenheid, en richt te gronde allen die mij benauwen, want ik ben uw knecht.
  • P 143 – 6, 9
   Ik strek naar U mijn beide handen.
  • 6Ik strek naar U mijn beide handen.Maak in mijn nood mij niet te schandevoor 't oog van wie mijn ziel benart.Als dorstig land, het zonverbrande,zo smacht naar U, o HEER, mijn hart.
  • 9Gij zijt mijn God, sta mij terzijde,mijn toevlucht als zij mij bestrijden.Leer mij uw wil, reik mij uw hand.Uw goede Geest zij mijn geleide;voer mij in een geëffend land.
  • Lezen Rom. 3 : 21 t/m 26
   De gerechtigheid Gods en
   de dood van Jezus
  • 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
  • 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden
  • 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.
  • G 169 – 1, 2, 5, 6
   Zingt nu de Heer, stemt allen in
  • 1Zingt nu de Heer, stemt allen inmet ons die God lofzingen,want Hij deed ons van het beginverrukkelijke dingen.Hij heeft het menselijk geslachtin 't licht geroepen en bedachtmet louter zegeningen.
  • 2Maar wij verkozen 't duister meerdan 't licht door God geschapenen dwaalden weg van onze Heerals redeloze schapen.Wij hebben dag en nacht verward,de nacht geprezen in ons harten onze dag verslapen.
  • 5Heer Jezus, die ons hebt bezocht,Gij Opgang uit den hoge,die onze ziel hebt vrijgekocht,dat zij U dienen moge, -Gij herder die 't verloorne zoekt,de hemel heeft ons niet vervloekt:God is om ons bewogen.
  • 6Zingt dan de Heer, stemt allen inmet ons die God lof geven:Hij schiep ons voor een nieuw begin,hoeveel wij ook misdreven.Hij riep ons uit de nacht in 't lichtvan zijn genadig aangezicht.In Christus is ons leven!
  • De bron van onze zekerheid.
  • G 445 – 2, 3
   Jezus Christus is gestorven,
  • 2Jezus Christus is gestorven,is verrezen, ook voor mij,heeft de zegepraal verworvenen het leven, ook voor mij.Aan Gods rechterhand gezeten,zal Hij nimmer mij vergeten,maar, uit deernis met mijn lot,treedt Hij voor mij in bij God.
  • 3Ruwe stormen mogen woeden,alles om mij heen zij nacht,God, mijn God zal mij behoeden,God houdt voor mijn heil de wacht.Moet ik lang zijn hulp verbeiden,zijne liefde blijft mij leiden:door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,voert Hij mij in 't eeuwig licht.
  • Danken en bidden
  • Collecte
   1ste diaconie
   2de eigen gemeente
  • G 444
   Grote God, wij loven U,
  • 1Grote God, wij loven U,Heer, o sterkste aller sterken!Heel de wereld buigt voor Uen bewondert uwe werken.Die Gij waart te allen tijd,blijft Gij ook in eeuwigheid.
  • 2Alles wat U prijzen kan,U, de Eeuwge, Ongeziene,looft uw liefd' en zingt ervan.Alle englen, die U dienen,roepen U nooit lovensmoe:`Heilig, heilig, heilig' toe!
  • 3Heer, ontferm U over ons,open uwe Vaderarmen,stort uw zegen over ons,neem ons op in uw erbarmen.Eeuwig blijft uw trouw bestaan -laat ons niet verloren gaan.
  • Zegen
   3 x amen.