Christus’ welsprekend zwijgen

394 views

Published on

Voorganger ds Kuiper
Organist Joh de Vries
Luister mee via audioserver.nl of
kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Christus’ welsprekend zwijgen

 1. 1. Welkom Voorganger ds Kuiper Organist dhr Joh. de Vries Thema:” Christus’ welsprekend zwijgen”
 2. 2. Lied voor de dienst Gezang 457 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
 3. 3. 1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.
 4. 4. 2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe englen, onvolprezen Heer.
 5. 5. 3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, één en al vuur en liefde en majesteit.
 6. 6. 4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.
 7. 7. Welkom Voorganger ds Kuiper Organist dhr Joh. de Vries Thema:” Christus’ welsprekend zwijgen”
 8. 8. Gez. 177 : 1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.
 9. 9. Gez. 177 : 3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. O wreed geding; wie kan geheel doorgronden de vloek der zonden.
 10. 10. Gez. 177 : 6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden?
 11. 11. Gez. 177 : 7 Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen als sterkte roemen.
 12. 12. Stil gebed Votum en groet geen klein gloria ivm lijdenstijd
 13. 13. Ps. 122 : 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: "Gord u aan om naar des HEREN huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!" Jeruzalem, dat ik bemin,
 14. 14. wij treden uwe poorten in, u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.
 15. 15. Ps. 122 : 3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord: dat die u mint bevredigd zij, dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort! Jeruzalem, dat ik bemin,
 16. 16. wij treden uwe poorten in om u met vrede te ontmoeten! Om al mijn broeders binnen u, om 's HEREN tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.
 17. 17. Verootmoedigingsgebed daarna gezang 449 – 1, 3
 18. 18. Gez. 449 : 1 God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn vervallen aan het duister.
 19. 19. Gez. 449 : 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.
 20. 20. Genadeverkondiging daarna Gezang 449 - 4
 21. 21. Gez. 449 : 4 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuldloos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.
 22. 22. Wetslezing daarna gezang 449 - 5
 23. 23. Gez. 449 : 5 God onze Heer, wil tot uw eer ons klein geloof versterken. Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, volgen in goede werken.
 24. 24. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 25. 25. <ul><li>Nu gaan de bloemen nog dood. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Nu gaan de bloemen nog dood. </li></ul><ul><li>Nu gaat de zon nog onder. </li></ul><ul><li>En geen mens kan zonder </li></ul><ul><li>water en zonder brood. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Refrein </li></ul><ul><li>Stil maar, wacht maar, </li></ul><ul><li>alles wordt nieuw, </li></ul><ul><li>de hemel en de aarde. </li></ul><ul><li>Stil maar, wacht maar, </li></ul><ul><li>alles wordt nieuw, </li></ul><ul><li>de hemel en de aarde. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Nu ben je soms nog alleen. </li></ul><ul><li>Nu moet je soms nog huilen. </li></ul><ul><li>En als je weg wilt schuilen, </li></ul><ul><li>Kun je haast nergens heen. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Refrein </li></ul><ul><li>Stil maar, wacht maar, </li></ul><ul><li>alles wordt nieuw, </li></ul><ul><li>de hemel en de aarde. </li></ul><ul><li>Stil maar, wacht maar, </li></ul><ul><li>alles wordt nieuw, </li></ul><ul><li>de hemel en de aarde. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Daar is geen zon en geen maan. </li></ul><ul><li>Daar zal God ons verlichten. </li></ul><ul><li>Daar zullen alle gezichten </li></ul><ul><li>vol van heerlijkheid staan. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Refrein </li></ul><ul><li>Stil maar, wacht maar, </li></ul><ul><li>alles wordt nieuw, </li></ul><ul><li>de hemel en de aarde. </li></ul><ul><li>Stil maar, wacht maar, </li></ul><ul><li>alles wordt nieuw, </li></ul><ul><li>de hemel en de aarde. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Zing voor de eeuwige dag. </li></ul><ul><li>Zing voor Zijn komst en zeg: amen. </li></ul><ul><li>Zing voor de Heer die ons samen, </li></ul><ul><li>daar al voor eeuwigheid zag. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Refrein </li></ul><ul><li>Stil maar, wacht maar, </li></ul><ul><li>alles wordt nieuw, </li></ul><ul><li>de hemel en de aarde. </li></ul><ul><li>Stil maar, wacht maar, </li></ul><ul><li>alles wordt nieuw, </li></ul><ul><li>de hemel en de aarde. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Wij gaan, tot straks!! </li></ul>
 35. 35. Lezen Lukas 23 : 1 t/m 12 Voor Pilatus en Herodes
 36. 36. 1 En de gehele menigte van hen stond op en leidde Hem voor Pilatus. 2 En zij begon-nen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te betalen, en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de Koning is.
 37. 37. 3 Pilatus vroeg Hem en zeide: Zijt Gij de Koning der Joden? Hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het. 4 Pilatus zeide tot de overpriesters en de scha-ren: Ik vind niets strafbaars in deze mens. 5 Maar zij hielden vol, zeggende: Hij maakt het volk oproerig met zijn leren door geheel Judea,
 38. 38. reeds van het begin af, van Galilea tot hiertoe. 6 Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij, of die man een Galileeër was, 7 en toen hij begreep, dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hem door naar Herodes, die in die dagen ook te Jeruzalem was.
 39. 39. 8 Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd. Want hij had Hem reeds geruime tijd willen zien, omdat hij van Hem hoorde, en hij hoopte een of ander teken door Hem te zien geschieden. 9 Hij on-dervroeg Hem met vele woorden, maar Hij antwoord-de hem niets.
 40. 40. 10 En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden Hem heftig te beschuldigen. 11 En Herodes met zijn krijgsmacht smaadde en bespotte Hem, en hij deed Hem een schitterend kleed om en zond Hem zó naar Pilatus terug.
 41. 41. 12 En Herodes en Pilatus werden op diezelfde dag met elkander bevriend; vóór die tijd immers leefden zij in vijandschap met elkander.
 42. 42. Psalm 70 – 1 Haast U om mij te redden, God!
 43. 43. Haast U om mij te redden, God! O HEER, doe uw verlossing dagen. Maak hen beschaamd die mij belagen. Drijf met de spotters zelf de spot.
 44. 44. Verlos, o Heer, mij uit de handen van wie mij naar het leven staan. Doe Gij het lachen hun vergaan, dan vluchten zij voor eigen schande.
 45. 45. Handelingen 4 : 23 t/m 31
 46. 46. 23 En toen zij vrijgelaten wa-ren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. 24 En toen dezen het hoorden, ver-hieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel,
 47. 47. de aarde, de zee en al wat daarin is; 25 die door de heilige Geest bij monde van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt: Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht?
 48. 48. 26 De koningen der aarde heb-ben zich opgesteld en de over-sten zijn tezamen vergaderd tegen de Here en tegen zijn Gezalfde. 27 Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij gezalfd hebt,
 49. 49. Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël, 28 om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. 29 En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken,
 50. 50. 30 doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.
 51. 51. 31 En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.
 52. 52. Tekst lezing Lukas 23 : 8 t/m 12
 53. 53. 8 Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd. Want hij had Hem reeds geruime tijd willen zien, omdat hij van Hem hoorde, en hij hoopte een of ander teken door Hem te zien geschieden. 9 Hij on-dervroeg Hem met vele woorden, maar Hij antwoord-de hem niets.
 54. 54. 10 En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden Hem heftig te beschuldigen. 11 En Herodes met zijn krijgsmacht smaadde en bespotte Hem, en hij deed Hem een schitterend kleed om en zond Hem zó naar Pilatus terug.
 55. 55. 12 En Herodes en Pilatus werden op diezelfde dag met elkander bevriend; vóór die tijd immers leefden zij in vijandschap met elkander.
 56. 56. Psalm 70 – 2 Laat die U zoeken in hun nood verheugd een vrolijk lied beginnen. Laat allen die uw heil beminnen voortdurend zingen: God is groot!
 57. 57. Maar ik ben arm, zie mijn ellende. Haast U tot mij, bevrijd mij, HEER! Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, maar spoed U om mijn lot te wenden.
 58. 58. Christus’ welsprekend zwijgen
 59. 59. Ps. 2 : 4 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.
 60. 60. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.
 61. 61. Dienst van de gebeden
 62. 62. Collecte 1 ste voor Trans World Radio 2 de voor eigen gemeente
 63. 63. Psalm 103 – 7 Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
 64. 64. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
 65. 65. Zegen 3 x amen
 66. 66. Vanavond 19.00 uur ds Rozeboom uit Wolvega in samenwerking met de jongeren.

×