: alleen zieken hebben de Dokter nodig

506 views

Published on

Voorganger mevr ds van Harten-Tip
Organist Johannes de Vries
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Luister mee via KerkNoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

: alleen zieken hebben de Dokter nodig

 1. 1. Welkom bij de avonddienst Voorganger ds mevr van Harten organist Joh. de Vries Thema: “alleen zieken hebben de Dokter nodig”
 2. 2. <ul><li>Ps. 43 : 1 </li></ul><ul><li>O God, kom mijn geding beslechten, </li></ul>
 3. 3. Ps. 43 : 1 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt. Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o HEER, mijn toeverlaat.
 4. 4. Ps. 43 : 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.
 5. 5. Ps. 43 : 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.
 6. 6. Welkom bij de avonddienst Voorganger ds mevr van Harten organist Joh. de Vries Thema: “alleen zieken hebben de Dokter nodig”
 7. 7. <ul><li>Psalm 65 - 1, 2 </li></ul><ul><li>De stilte zingt U toe, o Here, </li></ul>
 8. 8. Ps. 65 : 1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.
 9. 9. Ps. 65 : 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.
 10. 10. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 11. 11. <ul><li>Gebed om verlichting met de </li></ul><ul><li>Heilige Geest </li></ul>
 12. 12. <ul><li>lezing verkort Avondmaalsformulier </li></ul>
 13. 13. <ul><li>ELB 274 </li></ul><ul><li>Ik geloof in God de Vader, </li></ul>
 14. 14. Elb. 274 : 1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde; en in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Here,
 15. 15. die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 16. 16. ten derden dage weder opgestaan van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest.
 17. 17. Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk; de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen.
 18. 18. <ul><li>Viering Heilig Avondmaal </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Gezang 408 – 1 </li></ul><ul><li>Nu laat ons God de Here </li></ul>
 20. 20. Gez. 408 : 1 Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren, want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen.
 21. 21. <ul><li>Lezen: Ps. 25 </li></ul><ul><li>Bede om vergiffenis en verlossing </li></ul>
 22. 22. Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op; 2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen. 3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.
 23. 23. 4 HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, 5 leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. 6 Gedenk uw barmhartigheid, HERE en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid;
 24. 24. 7 gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, HERE. 8 Goed en waarachtig is de HERE; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
 25. 25. 9 Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 11 Om uws naams wil, HERE,
 26. 26. vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. 12 Wie is de man die de HERE vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. 13 Hij zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven.
 27. 27. 14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 15 Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net. 16 Wend U tot mij en wees mij genadig,
 28. 28. want eenzaam ben ik en ellendig. 17 De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten. 18 Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef al mijn zonden. 19 Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden,
 29. 29. en met welk een boosaardige haat haten zij mij. 20 Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik. 21 Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want U verwacht ik. 22 O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
 30. 30. Gez. 408 : 2 Want lijf en ziel en leven heeft ons de Heer gegeven. Hij zal ze ook bewaren in allerlei gevaren.
 31. 31. <ul><li>Lezen: Marcus 2:13-17 </li></ul><ul><li>De roeping van Levi </li></ul>
 32. 32. 13 En Hij ging weder naar buiten, langs de zee, en de gehele schare kwam tot Hem en Hij leerde hen. 14 En voorbijgaande zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem.
 33. 33. 15 En het geschiedde, toen Hij aanlag in zijn huis, dat vele tollenaars en zondaars mede aanlagen met Jezus en zijn discipelen; want zij waren talrijk en zij volgden Hem. 16 En toen de schriftgeleerden der Farizeeën Hem met de zondaars en tollenaars zagen eten,
 34. 34. zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet Hij met de tollenaars en zondaars? 17 En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
 35. 35. Gez. 408 : 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven.
 36. 36. Gez. 408 : 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.
 37. 37. <ul><li>    alleen zieken hebben de Dokter nodig </li></ul>
 38. 38. Gez. 463 : 1 O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld.
 39. 39. Gez. 463 : 2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord, op weg gaan met U mee.
 40. 40. <ul><li>Danken en bidden </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Collecte 1 ste voor diaconie </li></ul><ul><li>2 de voor de eigen gemeente </li></ul>
 42. 42. Gez. 44 : 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.
 43. 43. Gez. 44 : 2 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.
 44. 44. Gez. 44 : 3 Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.
 45. 45. <ul><li>Zegen </li></ul><ul><li>3 x amen </li></ul>

×