29 juni 2014 9.30

126 views
70 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

29 juni 2014 9.30

 1. 1. Voorganger: Dhr. de LangeVoorganger: Dhr. de Lange Organist: Dhr. WalpotOrganist: Dhr. Walpot Thema: Schijn bedriegt…….Thema: Schijn bedriegt……. (en wordt door God bestraft.)(en wordt door God bestraft.)
 2. 2. Lied VDDLied VDD Gez. 281 1, 2, 3, 4Gez. 281 1, 2, 3, 4
 3. 3. Jezus zal heersen (LvdK 281) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. anoniem, 1789
 4. 4. Jezus zal heersen (LvdK 281) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. anoniem, 1789
 5. 5. Jezus zal heersen (LvdK 281) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. anoniem, 1789
 6. 6. Jezus zal heersen (LvdK 281) t. I. Watts; v. J.W. Schulte Nordholt; m. anoniem, 1789
 7. 7. Voorganger: DHR. de LangeVoorganger: DHR. de Lange Organist: DHR. WalpotOrganist: DHR. Walpot Thema: Schijn bedriegt…….Thema: Schijn bedriegt……. (en wordt door God bestraft.)(en wordt door God bestraft.)
 8. 8. Psalm 25: 2,7Psalm 25: 2,7 Here, maak mij Uwe wegenHere, maak mij Uwe wegen
 9. 9. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 10. 10. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 11. 11. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 12. 12. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 13. 13. Bemoediging en GroetBemoediging en Groet
 14. 14. Klein GloriaKlein Gloria Ere zij de Vader en de ZoonEre zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest,En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid.En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.Amen.
 15. 15. Richtlijnen voor het levenRichtlijnen voor het leven ELB 302 vers 1 t/m 4ELB 302 vers 1 t/m 4 Heer ik kom tot UHeer ik kom tot U
 16. 16. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 17. 17. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 18. 18. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 19. 19. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 20. 20. GebedGebed
 21. 21. Als je bidt zal hij je geven ELB 420ELB 420
 22. 22. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 23. 23. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 24. 24. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 25. 25. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 26. 26. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 27. 27. Wij gaan, tot straks!
 28. 28. SchriftlezingSchriftlezing OT: jozua 6 vers 15 t/m 19OT: jozua 6 vers 15 t/m 19 jozua 7 vers 1jozua 7 vers 1
 29. 29. 15 Op de zevende dag stonden ze bij15 Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfdedageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad. Alleenwijze zevenmaal om de stad. Alleen op deze dag trokken ze zevenmaal omop deze dag trokken ze zevenmaal om de stad, 16 en bij de zevende maal,de stad, 16 en bij de zevende maal, toen de priesters de ramshoornstoen de priesters de ramshoorns lieten klinken, riep Jozua tegen hetlieten klinken, riep Jozua tegen het volk: ‘Schreeuw, want de HEER heeftvolk: ‘Schreeuw, want de HEER heeft u Jericho in handen gegeven!u Jericho in handen gegeven!
 30. 30. 17 Maar op de stad en alles wat erin17 Maar op de stad en alles wat erin is rust de ban van de HEER: ze isis rust de ban van de HEER: ze is onvoorwaardelijk aan de HEER gewijdonvoorwaardelijk aan de HEER gewijd en moet vernietigd worden. Alleen deen moet vernietigd worden. Alleen de hoer Rachab mag in leven blijven,hoer Rachab mag in leven blijven, samen met iedereen die bij haar insamen met iedereen die bij haar in huis is, want zij heeft onze verkennershuis is, want zij heeft onze verkenners een schuilplaats gegeven. 18 Maareen schuilplaats gegeven. 18 Maar denk eraan dat op al hetdenk eraan dat op al het
 31. 31. andere een ban rust. Dus vernietig deandere een ban rust. Dus vernietig de stad maar maak niets buit, zodat ustad maar maak niets buit, zodat u niet Israëls eigen kamp aan deniet Israëls eigen kamp aan de vernietiging prijsgeeft en Israël in hetvernietiging prijsgeeft en Israël in het ongeluk stort. 19 Al het zilver en goudongeluk stort. 19 Al het zilver en goud en alle voorwerpen van koper, bronsen alle voorwerpen van koper, brons en ijzer zijn aan de HEER gewijd; allesen ijzer zijn aan de HEER gewijd; alles gaat naar de schatkamer van degaat naar de schatkamer van de HEER.’HEER.’
 32. 32. Jozua 7 vers 1Jozua 7 vers 1 1 Maar Israël schond de ban. Er was1 Maar Israël schond de ban. Er was een zekere Achan: hij was een zooneen zekere Achan: hij was een zoon van Karmi, die een zoon was vanvan Karmi, die een zoon was van Zabdi, de zoon van Zerach, en hij wasZabdi, de zoon van Zerach, en hij was afkomstig uit de stam Juda. Dezeafkomstig uit de stam Juda. Deze Achan vergreep zich aan de goederenAchan vergreep zich aan de goederen die onvoorwaardelijk aan de HEERdie onvoorwaardelijk aan de HEER gewijd waren. Hierop ontstak degewijd waren. Hierop ontstak de HEER in woede tegen het volk vanHEER in woede tegen het volk van Israël.Israël.
 33. 33. SchriftlezingSchriftlezing NT: handelingen 4 vanaf vers 32NT: handelingen 4 vanaf vers 32 t/m handelingen 5 vers 11t/m handelingen 5 vers 11
 34. 34. 32 De groep mensen die het geloof32 De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtighad aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwdesamen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijkzijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alleseigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. 33 De apostelengemeenschappelijk. 33 De apostelen bleven met grote kracht getuigen vanbleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, ende opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.God begunstigde allen rijkelijk.
 35. 35. 34 Niemand onder hen leed enig 34 Niemand onder hen leed enig  gebrek: wie een stuk grond of een gebrek: wie een stuk grond of een  huis bezat, verkocht het, bracht de huis bezat, verkocht het, bracht de  opbrengst naar de apostelen 35 en opbrengst naar de apostelen 35 en  legde die aan hun voeten neer, legde die aan hun voeten neer,  waarna het geld naar behoefte onder waarna het geld naar behoefte onder  de gelovigen werd verdeeld.de gelovigen werd verdeeld.
 36. 36. 36 Een van hen was Josef, een Leviet 36 Een van hen was Josef, een Leviet  uit Cyprus, die van de apostelen de uit Cyprus, die van de apostelen de  bijnaam Barnabas had gekregen, wat bijnaam Barnabas had gekregen, wat  in onze taal ‘zoon van de in onze taal ‘zoon van de  vertroosting’ betekent. 37 Hij bezat vertroosting’ betekent. 37 Hij bezat  een akker, die hij verkocht, waarna een akker, die hij verkocht, waarna  hij het geld naar de apostelen bracht.hij het geld naar de apostelen bracht.
 37. 37. 1 Een zekere Ananias verkocht samen 1 Een zekere Ananias verkocht samen  met zijn vrouw Saffira eveneens een met zijn vrouw Saffira eveneens een  stuk grond, 2 maar hield een deel van stuk grond, 2 maar hield een deel van  de opbrengst achter – ook zijn vrouw de opbrengst achter – ook zijn vrouw  wist daarvan – en bracht de rest van wist daarvan – en bracht de rest van  het geld naar de apostelen. 3 Maar het geld naar de apostelen. 3 Maar  Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je  door Satan laten misleiden en heb je door Satan laten misleiden en heb je  de heilige Geestde heilige Geest
 38. 38. bedrogen door een deel van de bedrogen door een deel van de  opbrengst van het stuk grond achter opbrengst van het stuk grond achter  te houden? 4 Je had het immers niet te houden? 4 Je had het immers niet  hoeven te verkopen, en nu je het wel hoeven te verkopen, en nu je het wel  verkocht hebt, had je met de verkocht hebt, had je met de  opbrengst toch kunnen doen wat je opbrengst toch kunnen doen wat je  wilde? Wat heeft je bezield om je zo wilde? Wat heeft je bezield om je zo  te gedragen?te gedragen?
 39. 39. Niet de mensen heb je bedrogen, Niet de mensen heb je bedrogen,  maar God zelf.’ 5 Bij het horen van maar God zelf.’ 5 Bij het horen van  deze woorden viel Ananias neer en deze woorden viel Ananias neer en  stierf, en iedereen wie dit ter ore stierf, en iedereen wie dit ter ore  kwam schrok hevig.kwam schrok hevig.
 40. 40. Psalm 139 vers 1 en 14Psalm 139 vers 1 en 14 Heer die mij ziet zoals ik benHeer die mij ziet zoals ik ben
 41. 41. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 42. 42. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 43. 43. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 44. 44. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 45. 45. VerkondigingVerkondiging Schijn bedriegt…....Schijn bedriegt….... (en wordt door God bestraft)(en wordt door God bestraft)
 46. 46. Gez. 441 vers 2 en 12Gez. 441 vers 2 en 12 Het zal ons niet berouwenHet zal ons niet berouwen
 47. 47. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 48. 48. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 49. 49. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 50. 50. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 51. 51. Voorlezen geloofsbelijdenis.Voorlezen geloofsbelijdenis.
 52. 52. ELB 203 vers 1 en 3ELB 203 vers 1 en 3 Genade zo oneindig grootGenade zo oneindig groot
 53. 53. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 54. 54. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 55. 55. Dankgebed en voorbedenDankgebed en voorbeden
 56. 56. Collecte:Collecte: 11ee Open DoorsOpen Doors 22ee Eigen GemeenteEigen Gemeente
 57. 57. Gez. 479 vers 1, 3, 4Gez. 479 vers 1, 3, 4 Aan U behoort, o Heer, der HerenAan U behoort, o Heer, der Heren
 58. 58. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 59. 59. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 60. 60. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 61. 61. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 62. 62. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 63. 63. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 64. 64. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 65. 65. ZegenZegen 3x Amen3x Amen

×