Ho bieu chanh hai khoi tinh

1,013 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,013
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ho bieu chanh hai khoi tinh

 1. 1. Hai kh i tình 1 www.hobieuchanh.com Hai Kh i Tình Bi u Chánh I Lúc ch ng v ng, vì m t nh t ã l n m t vào góc tr i Tây xa ho c nên loàing i l n l t ph i n i èn lên kéo dài thì gi cho cu c sinh ho t. Trong châu thành Sài Gòn, nh t là phía nhà th Ch i, thiên h qua l i d pdìu ngoài ng, k làm vi c m t m i thì b n b i v nhà mà ngh ng i, ng ithung dung vô s thì th r u d ng tìm cách vui ch i cho th a ý. L i thêm nh ng oànxe l a, t p d i M Tho, t p trên Biên Hòa, ti p nhau r m r m v t i, th i sip-lê n t ng nghe vang rân, làm cho c nh càng r m r náo nhi t h n n a, r t phù h p v itâm h n h ng hái c a h ng thanh niên, mà r t khó ch u cho tri ý tr m t nh c a b ctr ng lão. gi a ch n n ào, l i g p h i ng r n r o nh v y, m t tòa nhà nh nh , ba n xông, mái l p ngói móc, vách óng ván be, n m d a con ng phía sau nhà th ,tuy tr c sau có hai cây vú s a m lá sum sê, hai bên có nhi u n c tr u vàng v i m y i chu i s , ng s ng s ng nh hàng rào ng n c n h ng tr n th t c, song tòanhà y c ng không kh i b lu ng gió náo nhi t lôi cu n, nên trong nhà èn n cháysáng tr ng, các c a tr c sau u m hoác. T i cái bàn lót g n c a s ngó ra ám tr u,có hai ng i ng ng i i di n v i nhau mà n c m, m t ng i àn bà, tu i g n m m i, da m t ã dùn, mái tóc ã m b c, v i m t cô thi u n , tu i ch ng ôi i, dung nhan tu n tú thanh nhã khác phàm, g ng m t ã xinh p nh óa hoa ng m n , ã có duyên ng m, càng nhìn càng thêm yêu, mà l i còn có v hânhoan vô t i pha l n v i nét nghiêm ngh c ng quy t, làm cho trai nào c ng v y, hngó th y thì yêu, song ph i n , tuy ng tình song ph i dè d t. Ng i àn bà n y là bà phán Lan, ch ng ch t ã n m n m r i; còn cô thi u nnày là cô Cúc, con gái c a bà phán, thi u b ng Thành chung, h i chi u m i v t inhà, nên ng i n c m t i v i m . M i th a mãn v công phu èn sách m i m y n m m t nh c tinh th n, cô Cúc y làm vui m ng, nên cô nói nói, c i c i không ng t, còn bà phán c ng to i chí v alòng v công phu sanh thành giáo d c c a bà, nên bà ng i nghe con thu t chuy n thi,mà c p m t bà ngó con m t cách r t n ng nàn dan díu. cho con nói h t chuy n c a con r i, bà m i xen vô th ng th ng nói: - H m nay con thi mà coi b ông tr ng s X ng, ng lo l ng lung quá, ngàynào ng c ng ghé h i th m. - nh s con r t. Bây gi con u r i, nh vô n a coi nh nói làm sao. - ng m ng l m ch nói gi ng gì. 1
 2. 2. Hai kh i tình 2 www.hobieuchanh.com - Anh ó nh có cái óc bi quan n ng n h n ng i ta h t th y. T i sao nh c scon thi r t không bi t. - Vì ng th ng con, nên ng m i lo s nh v y ch sao. - S n i gì? i dù có i thi hay làm vi c gì c ng v y, mình ph i có óc l cquan, ph i có cái chí t n th cho c ng quy t thì ch ng có vi c chi mà làm ch ngthành c. Con ã có c t ngh a cho nh nghe r i, mà nh còn lo s n i gì? - ng s là s cho con ch . Hôm qua ng có nói v i má, ng s con thi r t r icon bu n r i con au. - Khéo lo xa d hôn! - ng th ng con l m, nên ng m i lo xa ó a. Con ph i cám n, ch sao con i trách ng. Có l t i nay ng vô mà m ng con. H ng vô thì con ph i t l i cám n ng, nghe hôn con. - Anh em mà c m n gi ng gì. - D u anh em c ng v y ch ... ã bi t ông già ng v i ba con h i tr c là b nthi t, làm vi c m t s v i nhau t i m y ch c n m. T ngày ng h c bên Pháp r i ng cho t i bây gi , ng coi con c ng nh em ru t, coi má c ng nh cô bác, nhà mìnhcó vi c gì ng lo l ng h t lòng luôn luôn. Má th y tánh tình ng nh v y má m n quá,má c ng coi ng nh con cháu trong nhà. Tuy v y mà ng không ph i bà con ru t th tgì v i mình. V y i v i ng con ph i cung kính, con ph i gi l ngh a cho , ch ngnên s sót. - L n nào nh vô th m, con c ng ki m chuy n ch c gh o cho nh gi n ch i,ch c nh ghét con l m. - Ghét âu! - À má, ch tr ng s ch t ã lâu r i, nh ã tính c i v khác hay ch a, mà saokhông nghe nh nói v y má? - M i ch t h n m t n m mà lâu gi ng gì. - nh không lo c i v khác cho s m, già r i con gái nào mà thèm ng nh. - M i ba m i tu i mà già n i gì. Cô Cúc c ir i ng d y i u ng n c. Cô Kim là ch em b n c a cô Cúc, làm n giáo s bên C u Kho, ngoài ng ng hái i vô, v a b c t i c a thì c i và nói: “M i hay em Cúc thi u, tôi m ngquá, nên l t t qua ây mà khen em. Kính chào bác”. Cô Cúc b c ra ti p r c, ch em ôm nhau mà hôn. Bà phán ng i u ng n c, th y tình hai tr dan díu v i nhau nh v y thì bà r tvui lòng. 2
 3. 3. Hai kh i tình 3 www.hobieuchanh.com Cô Kim m ng r l ng x ng r i ng i v i cô Cúc t i b gh gi a và h i: - Em hay u h i nào? - Dán gi y biên tên m y ng i u h i n m gi . - Em th y có tên em ch c em m ng l m h ? - Em m ng quá, l t t lên xe kéo ch y v cho má em hay li n. i ch ng có s chi vui s ng cho b ng lúc mình thi u. N m ngoái tôi u,tôi c ng m ng quá. Thôi, em u r i, h t lo n a. Bây gi h c xong r i, em tính làmvi c gì, nói nghe th coi. - ngh ít b a r i s nh t nh... Ý em mu n vi t báo ho c vi t ti u thuy t. - Em mu n chen vào làng v n h ? - Ph i. - Em không ch u d y h c trò hay sao? - Cái ngh gõ u tr , ch c là em không th làm c. - Sao v y? - T i em không thích. Bà phán xen vô nói: “ i h c m i m y n m nay m t nh c h t s c. Ph i lo nghng i, tính chuy n làm vi c làm chi”. Cô Cúc c i và h i: - Má giàu l m hay sao, nên không ch u cho con làm vi c? - Không ph i giàu. nh ng mà àn bà con gái i làm vi c có ph i d âu. - Làm con ng i thì ph i làm vi c ng nuôi s ng c a mình. N u àn ông làmvi c c, thì àn bà c ng làm c v y ch , có h i gì âu mà má s . - V y ch thu nay con không có làm vi c r i con ói khát b a nào hay sao? - Nhà mình không có huê l i chi h t. Kho h u trí phát ti n c p d ng ng 1ph cho má m i k ba tháng có m t tr m r i, có ph i nhi u âu. May ba m t ba có l i mi ng t v i cái nhà n y cho m con mình , ch n u ph i m n ph mà thìnguy l m. Thu nay con i h c cho thành công, ng làm vi c mà giúp má. N u mákhông cho con i làm thì con bu n l m. - ngh n m b y tháng ho c m t n m cho kh e ã, r i s hay. Lo làm vi clàm chi mà g p v y? - Con kh e l m, có m t m i gì âu. N u có s n công vi c thì sáng mai con ilàm li n c ng c n a. Cô Kim can bà phán:1 Ph n goá ch ng 3
 4. 4. Hai kh i tình 4 www.hobieuchanh.com - Ý em Cúc mu n làm vi c, thì bác vui lòng cho em làm, không có h i chi âu mà bác ng i. - Th y nó ráng h c ng thi, tôi s nó m t r i nó au, nên tôi m i c n ch . - Em nói em kh e, v y thì cháu xin bác ng có c n mà làm cho em bu n. ànbà con gái i nay h có h c th c thì ai c ng mu n i làm vi c. Em Cúc h c gi i, tnhiên em không ch u l c c nhà, không gì l âu. - Nó mu n th nào t ý nó. Nh ng mà d u mu n làm vi c gì thì c ng th ngth ng r i s tính. G p làm chi. Cô Cúc v vai cô Kim mà nói: - Em có vi t s n m t b ti u thuy t v ph n xã h i ng l m. Không bi t làmsao mà xu t b n ng ch em b n gái xem ch i. - Em ã vi t c m t b ti u thuy t r i! Em m c h c, làm sao có thì gi màem vi t c? - Em l p tr ã lâu r i. Em b t u vi t lúc bãi tr ng T t, r i h chúa nh t thìem vi t ti p. - Gi i quá! Quy n ti u thuy t ó em t a gì? - “ nh G ng Trinh”. Em vi t truy n c a m t cô gái nghèo sanh tr ng gi a t xã h i tham lam, gi d i, vô tình, vô o, th con bò vàng nh thánh th n, coiph ng ph n là v t h ch i cho vui, song cô gái y chi n u mà gi v n cái trinhti t c a cô, ch ng h lem lu c nh b n chút nào h t. - Vi t truy n nh v y thì h p th i l m. Bây gi em mu n xu t b n ng bánhay sao? - N u xu t b n thì ph i ra v n. ã v y mà mình không ph i làm ngh bán sách, u mình in mà bán thì b t ti n. Em mu n n m y nhà báo em bán ph c b n quy ncho h ng h ng báo cho công chúng xem, ho c em bán cho m y n quán cho hxu t b n c ng c. - Bán ph c cho h in ti n h n. Tôi có quen v i cô ch nhi m t báo “Vi t NamTân Ph N ”. N u em b ng lòng giao thi p v i tòa so n c a t báo y thì tôi ti n d ngiùm cho. - c l m, c l m. N u t báo y ch u ng ti u thuy t c a em thì s vi thoài mà bán. - Thôi, b a th n m ngh d y h c tôi qua ây r i hai ch em mình i. - c. C m n ch l m! - Trí ã ch m lo h c ng thi, mà còn vi t ti u thuy t c, thi t là tài quá. Emcho tôi m n v c th , c hay không? 4
 5. 5. Hai kh i tình 5 www.hobieuchanh.com - c. Ch xem coi có ch nào s sót xin ch ch ng em s a l i. Cô Cúc b c l i bàn vi t kéo h c t mà l y x p ti u thuy t. Có m t chi c xe h i ng ng ngay c a. Bà phán nói: “Ch c xe c a ông tr ng s ”. Thi t qu ông tr ng s X ng th ng th ng i vô, mình m c b tr ng th ngdùng, không có v ch ng di n, nh ng vì ng i có khi u quân t , nên t ng m o coiôn hòa t ch nh l m. Khi b c vô t i c a, ông tr ng s ng l i, v a cúi u chào bàphán v i hai cô v a h i: “Em Cúc u hay không?” Cô Cúc trao x p ti u thuy t cho cô Kim và c i và áp: “Em r t r i. T i anh loquá nên em gi n em b r t”. - Bà phán nói: “Ê! Con c gi u c t hoài! Nó thi u, ông tr ng s à... M i ôngng i... n n m gi chi u h m i dán gi y. Nó ch y v cho tôi hay tôi m ng h t s c”. Ông tr ng s ngó cô Cúc h i: - Em g t anh chi v y? - T i anh c s em r t hoài, nên em nói r t th coi anh ngh sao. H h c thì thi u, th nào mà r t c. - i thi thì có may r i nhi u l m, b i v y d u h c gi i cho m y i n a c ngkhông dám ch c u... Thôi, em h c gi i mà em l i thi u y là em có cái may... - Ê! Anh nói nh v y, té ra là nh cái may, nên em m i thi u, ch không ph inh s c h c hay sao? - Không ph i ý anh mu n nói nh v y. Anh nói thu nay có nhi u ng i h cgi i mà ch ng i thi có khi g p s r i ro nên ph i r t. Em h c gi i mà i thi em l i u, y là em kh i g p s r i ro nh h nên anh m ng. Anh nói th y, sao em l i hi uth khác làm chi v y? - Em ch c cho anh gi n ch i. - Có cô Kim mà nói nh th , n u cô chú ý hi u theo l i em nói, thì anh thành rang i khi m nhã quá. - Em thú nh n em có l i. Thôi em xin anh tha... N y, mà nãy gi anh nói l ng ng, song anh ch a chúc m ng em a. - Em u, anh vui quá. V y anh t l i m ng cho thím phán và m ng cho em. - C m n. Cô Kim ng d y t giã mà v . Ông X ng h i cô: - T i tôi vô ây nên cô v hay sao? - Không ph i v y. Em ng i ã lâu r i, nên em v ch . - Cô c m x p gi y chi ó? 5
 6. 6. Hai kh i tình 6 www.hobieuchanh.com - Ti u thuy t c a em Cúc vi t. Em m n v xem ch i. - Chà! Em Cúc vi t ti u thuy t n a à? Cô cho phép tôi xem s m t chút ckhông? Cô Kim trao x p ti u thuy t cho ông X ng. Ông gi ra th y t a “ nh ng Trinh” thì ông ch m ch m c i. Ông l t coi s qua r i li n tr l i cho cô Kimvà nói: “Cô c tr c i. Ch ng cô c r i tôi s m n mà c”. Cô Cúc nh ng nh o nói: “Ti u thuy t v n l u, ai mà cho àn ông c”. Ông X ng c i, m t ngó cô r t h u tình. Cô Kim v . Bà phán nói v i ông X ng: - Con nh này k l m. ã lo h c ng thi, mà còn ráng ng i vi t ti u thuy t. Nó i tính v i cô giáo Kim, nó nói nó i h i m y nhà nh t trình, nh h b ng lòng inti u thuy t c a nó, thì nó s vi t mà bán cho h . - N u em Cúc thích v n ngh , thì em làm nh v y c l m, có h i chi âu. Màem h c thi ã m t, v y ph i ngh ng i ít tháng cho kh e trí, l t t làm chi. - Tôi c ng nói nh ông v y, tôi bi u nó ngh mà nó m i cãi v i tôi, nó nói nókhông có m t, nên mu n ki m công vi c làm li n. Ông X ng ngó cô Cúc và c i và h i: - Em ham làm vi c l m hay sao? - Ng i không ham làm vi c là ng i làm bi ng. Làm bi ng là m t tánh x u, cóth h i c i mình. Anh mu n cho em mang cái tánh x u y hay sao? - M i ra kh i nhà tr ng nên nói chuy n còn nghe hôi sách v d ! Em ham làmvi c, y là tánh t t, anh khen l m. Ng i nào c làm ch ng em, h s có ph c bi tbao nhiêu. - Anh nói trúng l m. Ch ng nào em có ch ng, em s làm cho ch ng em h ng mùi h nh phúc. Ông ngó cô Cúc trân trân. Cô Cúc chúm chím c i và h i: - Ch tr ng s m t ã h n m t n m r i, sao ch a nghe anh tính c i v khác? - Em h i chi v y? - Em mu n h i cho bi t v y mà. 6
 7. 7. Hai kh i tình 7 www.hobieuchanh.com - Vì s n lòng lo l ng cho ph n c a anh nên em h i, hay là em h i ng ng o anhch i? - Em h i thi t ch . - N u em h i thi t thì anh s nói thi t cho em nghe. Ông X ng ng i châu mày suy ngh m t chút r i ông m i nói: “B a nay em Cúc ã h c xong r i, mà bây gi trong nhà c ng không có ai, v ycháu t ng nên th a c h i n y mà t thi t tâm s c a cháu cho thím rõ, t tr c m tem Cúc, b i vì em là gái tân th i, nên không l cháu gi u em... T ngày v cháu ch t i, ch ng hi u t i sao l n l n trong lòng cháu l i sanh m i c m tình v i em Cúc.Trong m y tháng nay có nhi u b a cháu mu n th a thi t v i thím r i xin c i em Cúc.Mà r i cháu ngh em Cúc g n thi, nên cháu d n lòng i em h c cho xong c ng ch ngmu n gì. Nay em Cúc thi u r i, nên cháu m i dám th a thi t v i thím. Thím v i emCúc u bi t rõ gia o c a cháu, l i thu nay coi cháu nh ng i trong thân, nên cháu i b o gan mà nói ngay, ch ch ng c y mai m i. Cháu xin thím suy ngh r i tr l icho cháu bi t coi cháu có cái h nh phúc c làm ch ng em Cúc hay không”. Bà phán Lan ng i ng n ng , coi b bà b i r i l m. Còn cô Cúc thì cô cúi m tngó xu ng t, s c m t coi có v lo. Cách m t h i lâu, bà phán m i nói: “Thu nay tôi th ng ông tr ng s c ngnh con cháu trong nhà v y. Mà con Cúc nó c ng coi ông tr ng s nh anh ru t c anó. Ông bi t tánh n t nó; nó c ng bi t t cách ông cháo chan, ch không ph i xa l ,nên c n chi ph i d d m. Tuy ông tr ng s tr ng tu i h n nó, l i có m t i v r i, nh ng mà theo ý tôithì vi c y ch ng quan h gì. Ông tr ng s nói nh v y, thì th y ông có lòng th ngcon Cúc l m. V y n u con Cúc ng thì tôi g , tôi không ng n c n chi h t. Vi c vch ng là vi c tr m n m c a nó, l i nó là a có h c, nên tôi mu n t do cho nó li u nh”. Ông X ng áp: “Cháu r t c m n thím. cháu h i em Cúc”. Ông ngó côCúc mà nói ti p: “Thím b ng lòng r i. Còn theo ý em thì em ngh th nào? Anh cphép nuôi chút hy v ng không?”. Cô Cúc ng c m t lên, cô l c u và c i và nói: “Anh tr xe!”. Ông X ng bi n s c, không dè nh ng l i tình ngh a r t quan h , mình m i nói ó ã không làm cho cô Cúc c m c, mà l i làm cho cô b t c i, b i v y ông ch ng ng ngó ngay cô mà h i: - Em nói cái gì v y? Anh tr xe là sao? - Anh không hi u hay sao? - Mình mu n m t v t gì mà mu n h t, ng i i nay h g i là “tr xe”. 7
 8. 8. Hai kh i tình 8 www.hobieuchanh.com - Anh xin em nói rõ thêm m t chút. - Anh mu n em nói rõ l m hay sao? - Mu n l m. - Vì h i nãy anh l y thi t tình mà t tâm s c a anh, nên không l em không l ythi t tình mà áp l i v i anh. V y em xin nói thi t cho anh bi t: Trái tim c a em ã cóch r i, không còn t do n a. Ông tr ng s X ng nghe d t l i thì trong lòng l y làm au n, s au n y ra ngoài m t nên ông châu mày, ngh n c , ng i trân trân. Cách m t h i lâu, ông m ith ra mà nói: “Tôi không dè ph n tôi vô duyên th n y! Có l t i m ng s c a tôikhông c phép th ng th c mùi m m v tình ái hay sao ch ! Thím l y thi t tìnhmà i v i cháu, còn em Cúc c ng v y, em c ng l y s thành th t mà ãi anh, nên anh m tình l m. Thôi, không c g n nhau thì anh bu n, ch anh không phi n em âu.Anh chúc cho i em c h nh phúc tràn tr , c nh v y thì s bu n c a anh có l n l n s nguôi c”. Ông X ng ng d y cáo t mà v , m t bu n hiu. Bà phán nghe câu chuy n c a con nói h i nãy bà còn ng r n trí r i lòng, nênbà không bi t l y l i chi mà c m ông X ng l i. Ch ng ông X ng i r i, bà ngó conmà nói: - Con gái i nay, nó theo tân h c r i tánh n t k c c quá. Con nói b y b làmcho ông tr ng s bu n ó, con th y không? - Con nói chánh áng l m, ch có nói b y âu. - D u con không ng ông i n a, thì con c ng ph i ki m l i khôn khéo mà nóicho ng vui lòng, ch sao con nói c t ng n nh v y? - Má mu n con thoa m t ng anh tr ng s nu t hoàn thu c ng qua c cho dph i hôn? Chi v y! nh l y thi t tình mà nói v i mình, có l nào mình làm m t làmmày v i nh. Con không th ng làm v nh c thì con nói ngay ra, ch nói xa nói n làm chi cho dài chuy n. - T i sao mà con không ng? - Con ã có nói h i nãy r i. - Con nói làm sao? - Con ã có c m tình v i ng i khác, con ã có h a v i ng i ta, nên conkhông th ng nh c. - Tr i t qu th n i! - Có chi âu mà má kêu tr i kêu t? - Con làm nh v y thì x u h quá! Thi t u ng công má nuôi d ng d y d bi tch ng nào! 8
 9. 9. Hai kh i tình 9 www.hobieuchanh.com - Sao mà má g i là x u h ? - Gái m i l n lên, mà lén t tình v i trai, không i cha m g , làm nh v y màcòn không cho là x u h , thì còn gi ng gì là gia pháp n a mà nói! - Con sanh nh m i m i, má l i cho con h c theo tân h c, t nhiên con ph i cócái t cách m i, ch con theo n n p x a sao c. Theo gia pháp i nay, thì con traicon gái l n lên c t do k t hôn, ch cha m không ép bu c v s c i g n a.Ng i ta yêu con, ng i ta t tình v i con. Con c m tình con yêu h l i; hai trái timhòa thu n, r i h a h n tr m n m v i nhau. Ng i ta i con h c xong r i ng i ta snói v i má ng c i con. S th ng yêu nhau nh v y thì trong s ch cao th ng, chcó d dáy hèn h gì âu mà x u h . Con có m t trinh m t ti t âu mà má r y. - i t i m t trinh m t ti t thì còn gì n a mà nói! Trao tình i ý v i trai thì ng h r i! - Má theo x a nên má g t quá. Ng i có h c th c t nhiên a c m, mà h a m thì t nhiên a tình. Ái tình là cái ý ngh a p nh t c a s s ng, n u s ng màkhông n m c ái tình thì s s ng vô v . - Thôi, con ng nói n a, má nghe má bu n l m. Má h i con, v y ch conth ng ng i nào âu con nói cho má bi t m t chút? - th ng th ng r i má s bi t. Ít b a n a ng i ta s n th a v i má ng xin i con, ch ng ó t nhiên má bi t. Bà phán ng i suy ngh r i bà a n c m t mà than: “Má không hi u t i sao màtr i ã khi n b ng con nh v y. Má dám ch c d u ai i n a c ng không h n tr ng s ng cho c. Ng i h c gi i, mà l i n nói có l ngh a, tánh tình thu n h u ônhòa, d th ng quá. N u con làm v tr ng s X ng thì má vui m ng l m, má khônglo chút nào h t”. Cô Cúc c i mà áp: - Má nói nh v y là má do lý, ch má không do tình. Lý v i tình khác nhau,không th nào l y lý mà ánh th i lui tình cho c. Ng i ta ch t vì tình, ch có aich t vì lý bao gi . - H ! Tình! Tình... Con nói tình, tr ng s X ng c ng có tình v i con v y Cô Cúc l c ur ib c ra c a, không áp v i m n a. 9
 10. 10. Hai kh i tình 10 www.hobieuchanh.com II t nh t tám gi r i s m mai chói sáng lòa trên b u tr i mù mù tô nh ng ng mây ch en nh khói, ch tr ng nh bông. Cô Cúc m c b y ph c b ng l a tr ng may th t khéo, tay ôm x p ti u thuy t góitrong m t t nh t trình c , i l n th n theo i l Bonard v i cô Kim c ng m ctr ng. Hai cô m t mày h n h , b t ng g n gàng, th y nh ng hàng hoá phô tr ngtrong m y ti m d a bên ng mà không l u tâm, g p trai li c m t m m c i a tìnhmà không b ng . T i báo quán2 “Vi t Nam Tân Ph N ”, hai cô ghé vô. Cô Kim h i th m th yng i g n ngoài c a coi cô Thanh Châu, là ch nhi m t báo n y ã n phòng làm vi chay ch a. Th y y g t u áp: “D ã l i r i. Xin m i hai cô i th ng lên l u”. Cô Kim i tr c, cô Cúc theo sau, hai cô h ng hái b c lên l u. Cô Thanh Châu v a th y cô Kim thì ng d y m ng r ti p chào. Cô Kim ti n n cô Cúc: “Cô Cúc là ch em b n thân thi t c a tôi, m i thi u k n y; vì m n tài n c a ch nên c y tôi ti n d n bi t nhau”. Cô Thanh Châu b t tay cô Cúc, b vui v nói: “Tôi l y làm vinh h nh mà cbi t cô. c sao b n ch em tân h c chúng ta m i ngày m t ông thêm, ông cho mau, ng c nh tranh v i àn ông mà òi nh n quy n c a ph n cho c y c ngnh h ng nam nhi v y”. Cô Cúc nh có h c th c nên trí ã t n hoá theo i m i, song trong nhà v n có t bà già x a, ngày êm th ng nói nh ng l i ôn hòa, nh ng câu o c, b i v y cônghe m y ti ng “c nh tranh v i àn ông”, “ òi nh n quy n c a ph n ”, thì cô gi tmình, lo ng i, nên cô b ng áp: - Em còn nh mà l i quê mùa, s e không trí l c mà làm vi c l n lao theonh cô nói ó. - Cô ch ng nên khiêm nh ng; cái tánh khiêm nh ng là tánh x u xa, nó làmcho con ng i b c nh c, không dám t n th , không dám tranh u v i ai h t. in yph i t p cho c cái tánh t c ng, ng s , ng nh ng ng i ta, c nh v y thì i có th t n hoá. - Em r t c m n cô v m y l i cô khuyên d y. - Cô m i ra kh i nhà tr ng, tâm h n còn mê m n nh ng luân lý theo sách v . th ng th ng r i cô s th y nh ng luân lý c a xã h i không gi ng v i luân lý c a2 T a so n 10
 11. 11. Hai kh i tình 11 www.hobieuchanh.comgiáo s d y âu. Ch giáo Kim ã n m mùi i, ch c ch không cho nh ng l i tôi nói ó là quá áng. M y cô uc i. Cô Thanh Châu d t hai ng i khách l i cái bàn vi t g n c a s phía tr c màgi i thi u v i cô Minh Nguy t, là chánh ch bút trong tòa so n. B t tay chào nhau r i n cô ng i chung quanh cái bàn y y nh ng s sách và nh t báo. Cô Kim h i cô Thanh Châu: - Ch làm báo coi b m t l m h ? - M t... nh ng mà vui, vui vì mình lãnh cái thiên ch c t i cao, là soi ng d n c cho d lu n, binh v c và bào ch a cho công lý. - Trong tòa so n ch có ng i dùng hay không? - . Ch h i chi v y? Th khi d y con nít ch ã chán r i, nên ch mu n ra làm“th y i” hay sao? - Không. Tôi h i th m nh v y là vì có cô Cúc ây, cô ái m v n ngh , h cxong r i, cô mu n chèn mình vào làng v n. T ng nh ch thi u ng i giúp trong tòaso n thì tôi ti n d n cô vô mà giúp v i ch . - Tôi l y làm ti c lúc n y tôi có ng i ph s nên không th dùng cô c.Thu nay cô có t p vi t báo r i hay sao? Cô Cúc r c mà áp: - Em ch a t p vi t báo, nh ng mà em ã có vi t ti u thuy t. - A! Cô ã cho xu t b n c m y b r i? - Em m i so n xong có m t b , mà vì em m c h c nên ch a lo xu t b n c. - i n y ti u thuy t gia phát hi n ông nh n m m c. Nh ng mà phe àn ôngthì nhi u, ch phe ph n ta thì ít ai ch u vi t. Cô có chí vi t ti u thuy t thì là quý l m. ti u thuy t cô so n r i ó cô t a th nào, vi t v lo i nào, tâm lý hay là xã h i,hay là di m tình, hay là phiêu l u? - Em t a “M nh g ng trinh”, thu c v ph n xã h i ti u thuy t. Em có em theo ây, xin cô xem coi nh có c thì em nh ng b n quy n ng cho cô ngbáo. - Hi n bây gi trong tòa so n tôi, có s n t i b n n m b ti u thuy t c a ch em i t ng mà tôi ch a ng báo c. Cô Cúc m gói trao x p ti u thuy t cho cô Thanh Châu. Cô Kim ti p nói: “Tôi ã có xem th r i. B ti u thuy t n y thi t là hay; câu v n gi n d , mà truy n l i ly k a, nên c r i c m xúc quá”. 11
 12. 12. Hai kh i tình 12 www.hobieuchanh.com Cô Thanh Châu gi ra r i chúm chím c i mà nói: “M nh g ng trinh!” Cô t a nghe x a quá. i n y vi t ti u thuy t ph i cái t a cho hùng hào, cho m i m , c gi h m i ch u... T i sao cô dùng ba ch “M nh g ng trinh” mà t a? Trinh v t ch t hay trinh v tinh th n?” Ch a quen tranh bi n, mà l i b bác b thình lình, cô Cúc có h i khi p s , nên ú áp: - Trong truy n miêu t tâm h n c a m t cô gái nghèo mà có s c. Tuy cô sanhtr ng trong m t xã h i tr ng b c ti n, ch không bi t tr ng danh d , b n nam nhi coiph ng ph n nh v t h ch i cho vui, nh ng mà cô gi v n cái trinh ti t c a cô,không b n nh lem lu c. T i nh v y ó nên em ph i t a “ nh g ng trinh”. - N u nh v y thì g ng trinh c a cô ây v v t ch t. Lý thuy t y c k l mkhông h p th i n a. - T i sao v y? Xin cô c t ngh a giùm cho em hi u. - B c thanh niên i nay quan ni m v ch trinh khác h n ng i i x a. Theo i x a thì nam n th th b t thân; con gái mà cho con trai ng mình thì là m ttrinh r i. Theo i nay ng i ta k cái trinh v tinh th n mà thôi, b i v y con trai congái m i ôm nhau khiêu v mà ng i ta cho là l ch s , ch không ph i ng i ta chê m ttrinh m t ti t. Cô Cúc b i r i, không bi t l y lý nào mà cãi c, nên ng i bu n xo. Cô Kim nói: - Ti u thuy t này hay l m mà. Tôi ch c h ch n hành vào báo thì c gi shoan nghinh. Ch ng báo th i. Nh công chúng ch u, thì cô Cúc s vi t n a mà báncho ch . - Tôi ã nói tôi có s n ti u thuy t nhi u l m r i, c a ch em h cho, ch tôi kh imua. Tôi l y làm ti c quá. Có l m y nhà báo khác h c n dùng h n tôi. V y xin ch t cô l i h i nhà báo khác th coi. Cô Thanh Châu trao x p ti u thuy t l i cho cô Cúc. Cô Cúc không mu n này n , nên l t t gói l i r i ng d y t giã mà v v i côKim. Khi ra ng r i, cô Kim m i h i cô Cúc: - Bây gi em mu n n nhà báo nào n a? Cô Cúc l c u áp: “Thôi, em t ng d u có n nhà báo khác thì c ng v y,ch không ích gì. Em mu n n nhà in mà h i th xem nh h ch u mua mà xu t b nthì mình bán ph c cho xong”. 12
 13. 13. Hai kh i tình 13 www.hobieuchanh.com Hai ch em i l i nhà in c a ng i Vi t ng Kinh L p. Ông ch ti p r cân c n, t ng hai cô n m n in sách. Ch ng ông ghe mu n bán ti u thuy t cho ôngxu t b n thì ông châu mày mà áp: “Ph n Vi t Nam bây gi vi t ti u thuy t c,th t áng khen áng tr ng l m. Tôi h t s c mu n giúp hai cô, m t là vì tình ph nVi t Nam, hai là vì n n v n hoá c a n c nhà. Ng t vì tôi m c u giá lãnh in c ang i ta nhi u quá, máy không bao gi r nh mà in ti u thuy t. V y hai cô ch u phi n i th nhà in khác có l h mua mà xu t b n c”. Hai ch em tr ra, m t bu n hiu. D t nhau l i ch m i, t i nhà hàng PhanThành, cô Kim khát n c nên r cô Cúc ghé vô u ng n c cam gi i khát. Hai cô ng i t cái bàn d a hàng ki ng, ngó quanh qu t, thì trong nhà hàng tr ng tr n, ch ng cókhách nào khác. Cô Kim d y b i l y hai ly n c cam t i. Lúc y có m t chi c xe h i ng ng ngay c a nhà hàng, r i m t ng i àn ôngtu i ngoài b n m i, t ng m o phong l u sang tr ng, m c âu ph c may r t khéo,th ng th ng i vô và l i ng i cái bàn g n m t bên ch hai cô ng i. Ng i y kêu b i em m t ly la-ve3. Cô Cúc u ng m t h p n c cam r i nói v i cô Kim: - Má em nói: “ ng i gay go l m”. Thu nay em ch c má em ki m c mà a em, nên em không tin. Bây gi em m i d m b c chân vào ng i, sao emgi t mình, em nghe l i nói y t a h có thi t ch không ph i d a hâm âu ch . - T i sao em nói nh v y? - Ch em c t ngh a cho ch nghe: M y tháng nay em vi t b “M nh g ngtrinh” r i, em ch c ý m y nhà báo, ho c m y nhà in, h s giành nhau mua mà xu t n; mà h ng lên báo ho c in thành sách thì công chúng s hoan nghinh nhi t li t. - Ch c k , thi t b ti u thuy t c a em hay l m ch , hay h n nh ng b ti uthuy t c a h nhi u. - Th y hôn! Em ch ng nói gi u ch làm chi, vi t c b “M nh g ng trinh” i, em ch c em có cái óc v n s , b i v y m y tháng nay em th m tính, h h c xong r ithì em không thèm làm vi c gì h t, em quy t trao gi i v n ngh s ng v i cái i caoth ng ch i, giàu nghèo không c n, mi n là v n ch ng tao nhã, ái tình d i dào thìvui. - Lãng m n. - Không ph i lãng m n... Thanh tao ch ... Em l p chí nh v y mà b a nay m igiao thi p v i m t bà ch nhà báo và m t ông ch in, thì cái chí y coi d ng nhmu n rung rinh. Ch ngh ó mà coi, em trao b ti u thuy t cho cô Thanh châu, cô coi y ch t a ch cô ch a c, cô không bi t câu v n v i ý t ng th nào, mà cô ki m3 bia (La bière) 13
 14. 14. Hai kh i tình 14 www.hobieuchanh.com cách ng bác b chê bai. Cô l p th làm th y em, cô l i mu n em làm tôi m i chocô mà cô kh i ph i tr ti n công, nên cô ki m chuy n nói cô có s n ti u thuy t nhi u,nh ng ti u thuy t y u c a ch em vi t mà d ng cho cô, ã d dùng mà còn kh i t nti n mua. Phách l i ma x o quá! Còn ông ch nhà in, tuy ngoài mi ng ông tôn tr ngch em mình, song em bi t trong b ng ng khinh khi mình l m, nên ki m chuy n imình i cho mau, mà i cách l ch s . M i b c chân vào ng i mà ã pchông gai r i! L i má em nói thi t là ng n. - Em ch ng nên th i chí. Em quy t chuyên ngh v n thì t t l m ch . V y emph i có ngh l c mà i theo m c ích c a em. Vi c khó mà mình b n chí làm cthì m i gi i. Cô Cúc ngó s ng ch u cau vàng tr c m t mà suy ngh m t h i lâu r i m i áp: - Khó l m!... Ch chi nhà em d gi thì em m i có th eo i mà t cái m c ích c a em c. Ch rõ bi t nhà em tuy không n n i kh , song ph i ti n t n l m i n. Má em lãnh ti n c p d ng s ng ph , tính m i tháng có n m ch c ng.Hai m con ph i s ng t Sài Gòn v i s ti n y thì làm sao mà thong th c. M y m nay em trông h c cho thành công ng làm ki m ti n mà giúp má em. Nay h c i em ph i làm sao, ch không vi t ti u thuy t ng ch em mình c ch i, khôngbán cho ai c thì không ti n. - Thôi thì em ki m vi c làm cho có s l ng mà giúp cho bà phán, r i ban êm nh rang em vi t ti u thuy t. - Làm vi c gì? - Vi c gì c ng c, th ng th ng r i s ki m. Thôi em làm n xin nhà n c p b ng em làm n giáo viên cho xong. - Em coi i n y mu n làm vi c gì thì c ng ph i có thân th m i c. Ch ng h g i n xin thì c hay sao? V y ch ch không nh h i nãy ch g i g mem cho cô Thanh Châu vào tòa so n, mà cô c ng không nh n ó sao? - Thi t i kh l m, nh t là kh cho thân ph n ph n . Ng i ng i g n hai cô mà u ng la-ve ó, nãy gi l ng thinh lóng tai nghe hai cônói chuy n, song c li c m t ngó hai cô hoài, nh t là ngó cô Cúc. Ch ng nghe hai côthan th , th y s c hai cô bu n, m i xây gh day qua và c i và nói: “Xin l i hai cô,hai cô nói chuy n riêng, mà tôi lóng nghe thì tôi vô l quá. Tuy v y mà tôi ch c hai côkhông n b t l i tôi, b i vì tôi ng i g n hai cô, d u tôi không mu n nghe hai cô nóichuy n c ng không c. Hu ng chi ng i có s c p nh hai cô, l i câu chuy n thú nhi u quá, làm sao mà không mu n nghe cho c”. 14
 15. 15. Hai kh i tình 15 www.hobieuchanh.com Hai cô ngó nhau, mi ng ch m ch m c i. Cô Kim ngh ng i ta nói v y, n umình không tr l i thì ng i ta cho mình là gái quê d t nhút nhát, b i v y cô m i áp ng: - Th a ông, ông có l i chi âu. Mà câu chuy n c a ch em tôi là chuy n th ngch không ph i chuy n kín, nên d u ông có nghe c ng ch ng quan h gì. - Cám n cô. Theo câu chuy n c a hai cô nãy gi , tôi nghe hình nh hai cômu n ki m công vi c làm, song không có ai ti n d n n nên hai cô b i r i ph ihôn? - Th a, em tôi ây tính ki m công vi c làm ch không ph i tôi. - À, , v y h ? Ng i y nhìn cô Cúc r i nói: - Cô ây tôi không l . Tôi có g p cô m t hai l n r i, song không nh g p t i âu. - Tôi s ông nh l m. - Không, không l m âu. Tôi nh cô là con ông phán ph i hôn? Cô Cúc ch ng h ng, ngó ngay ng i ó mà áp: - Th a ph i. Sao ông bi t? - Có l h i tr c cô i v i ông phán r i tôi g p. T i lâu quá nên cô không nh . - Ba tôi m t ã h n 5 n m r i. - Ph i. H i tr c tôi c ng có làm vi c nhà n c. Tôi có n t R ch Giánhi u. Cách 10 n m nay nh tr i ngó l i, ru ng tôi trúng mùa luôn luôn nên tôi thôilàm vi c nhà lo thâu góp huê l i. Tôi không có d p c g p bà phán, song tôi quenbi t v i ông phán lâu l m. N m ông phán m t, tôi m c d i ru ng nên tôi khônghay. Sau v Sài Gòn nghe anh em nói l i tôi th ng ti c h t s c. Ông phán h i tr c làng i hi n lành ch n ch t. Không bi t ông phán có m y ng i con? - Có m t mình tôi. - Té ra không có con trai? - T i nghi p d hôn! Bà phán n m nay m nh kh e? - Th a, m nh. - Bây gi bà phán âu? - Th a, ngang nhà th Ch i. - Tôi ây là Tr n Thái D ng. Cô v nói l i có l bà phán bi t. n t tôi i R ch Giá, song d i ru ng bu n quá tôi ch u không c nên tôi mua nhà v 15
 16. 16. Hai kh i tình 16 www.hobieuchanh.comtrên n y. Tôi mua m t cái nhà l u trên ng Garcerie. Cô mu n ki m công vi c gìmà làm ng giúp bà phán ph i hôn? - Th a, ph i. - Hai cô nói chuy n h i nãy ó, tôi nghe ph i l m. i n y mu n làm vi c gì ng ph i có thân th m i c. Cô mu n làm vi c gì? Tôi quen v i m y ông l n h tth y. M y ng n c m ho c i ch i v i tôi luôn luôn. Cô mu n làm vi c gì xin cô nóicho tôi bi t r i tôi c y m y ng giúp cho. Cô Cúc bán tính bán nghi nên d d , không bi t có nên nói thi t hay không. Ông Tr n Thái D ng th y v y bèn nói ti p: - Tôi th ng ông phán l m. Cô c ng nh em cháu c a tôi; tôi s n lòng giúp cô,xin cô ng ng i chi h t. - Cám n ông... - Cô mu n d y h c hay mu n làm báo? Cô mu n làm vi c gì, cô c nói thi t.Tôi h a ch c s làm cho cô mãn nguy n. - Vi c nào c ng c... - Cô dám lãnh làm chánh ch bút m t t nh t báo hay không? X a rày tôi có ýmu n l p m t t nh t báo ch i. Ng t vì tánh tôi không c siêng, l i tôi ghét cái thói ng l n, nên tôi s coi không kham. N u cô b ng lòng lãnh trách nhi m ch bút vàqu n lý thì tôi s l p cho cô coi. - Tôi m i ra kh i nhà tr ng, tôi s không tài trí mà làm vi c l n lao nh y. - Làm l n l n r i quen, có khó gì. Tôi th y có ng i h c ít x nh mà h làm coi ng g n r quá. - Ông có lòng chi u c , ông mu n tác thành cho em út nh v y, thi t em c m n ông h t s c. Xin ông cho phép em suy ngh ít b a r i em s tr l i cho ông. - , c. Nh cô không mu n làm nh t trình, cô mu n làm vi c khác, thì tôi ng s n lòng giúp cho. Nhà cô ng gì, s m y, xin cô cho tôi bi t ng h tôiki m c vi c làm thì tôi cho cô hay. - Th a, em ng Duranton, s 527. Ông Tr n Thái D ng l y ra cu n s nh mà biên, h i tên cô Cúc r i biên luôn a. Ông l i a cho cô m t t m danh thi p mà nói: “Cô c t t m danh thi p c a tôi ây. Cô suy ngh r i ho c cô l i nhà tôi mà tr l i, ho c cô vi t th cho tôi bi t c ng c”. Ông kêu b i bi u tính ti n la-ve và n c cam c a hai cô luôn r i ông tr ti n,hai cô c n l i không c. 16
 17. 17. Hai kh i tình 17 www.hobieuchanh.com Ông l i h i: “Bây gi hai cô v hay là còn i âu n a? Nh còn i âu thì tôi i lên xe ng tôi a i”. Cô Kim áp: “Cám n ông. Ch em tôi âu dám làm nh c lòng ông n th , chem tôi l i ch mua m t chút r i m i v ”. Ông D ng c i r i cúi u t giã hai cô. Ra kh i nhà hàng, cô Kim nói v i cô Cúc: - Em may quá. Ch c là có công vi c làm r i. -S ng nói dóc ch . - ! Sao em ngh ng i ta nh v y? Em có c y ng âu. T i ng quen v i ôngphán nên mu n giúp cho em ch . Em ch u làm chánh ch bút nh t báo hay không? - em suy ngh ít b a. - Làm ng i u v i cô Thanh châu cho c h t phách. Em có t báo, em ng b ti u thuy t c a em, cho công chúng xem ch i. Cô Cúc c chí, mi ng ch m ch m c i, làm cho m t mày thêm v p. 17
 18. 18. Hai kh i tình 18 www.hobieuchanh.com III Hai ngày rày cô Cúc c l ng ng l , vì trong trí b i r i nh ng i i l cvào c nh l , b c ng b ng , l i g p ngã ba, không bi t i ngã nào. Thu nay côyêu m n v n ngh , nên cô mu n ch u lãnh trách nhi m chánh ch bút t báo c a Tr nThái D ng tính l p; mà r i cô ngh trách nhi m y r t n ng n , ph n cô tu i tr tài s , i ch a l ch lãm vi c i, s làm không kham ph n s , r i h h ng vi c c a ng i,mà cô còn h th n v i ch em b n n a. Hu ng chi ng i yêu c a cô h a s c i cô, u cô lãnh làm báo, không bi t ng i yêu có vui lòng hay không. Cô mu n g p ng iyêu bàn tính, mà bây gi bi t làm sao mà g p cho c. Có nên n s làm màki m ng i hay không? Con nhà t t không l i ki m trai nh v y. Ph i nh l nào? y là câu cô c h i cô hoài, mà cô không tr l i c. n tr a, bà phán v i cô Cúc n c m v a r i, thì có m t ng i c i xe máy ghénhà trao m t phong th . Cô Cúc coi ngoài bao thì th y tên cô và biên a ch rành . Cô r c bao th thì có m t t m danh thi p c a ông Tr n Thái D ng biên m y hàngch nh v y: “Kính m i cô chi u nay, úng b n gi , cô lên nhà tôi ng tôi c t ngh a côngchuy n làm mà tôi ã s p t giùm cho cô xong r i. Vì b n vi c, nên tôi không xu ngnhà cô c. Xin cô th l i. Kính chúc bà phán an kh ng”. c th r i cô Cúc ng i ng ng n. Cô c l i m t l n n a: Th y danh thi p cònin a ch , s 333 ng Garcerie rõ ràng. Bà phán h i: - Th c a ai v y? - Th a, c a Tr n Thái D ng. - Tr n Thái D ng nào? - ng nói ng là anh em b n c a ba h i tr c. Má không bi t sao? - Thu nay má không có nghe tên ó. Th nói chuy n gì? - ng nói ng ki m c vi c cho con làm r i, và ng m i con 4 gi chi u lênnhà ng ng c t ngh a công vi c y cho con hi u. - Làm vi c gì? - ng không có nói. Thi t má không bi t ông Tr n Thái D ng này hay saomá? - Không. Má ã nói v i con thu nay má không có nghe tên ó. 18
 19. 19. Hai kh i tình 19 www.hobieuchanh.com - ng nói ng quen v i ba nhi u l m, song không có d p g p má. V y ch h itr c ba không có nói chuy n v i má r ng ba bi t ng hay sao? - Không nghe nói. - S lâu r i má quên ch . - Ba con quen v i ng i ta nhi u l m, làm sao mà bi t h t cho c. Ông ó cólòng t t mu n ki m vi c cho con làm, nh ki m c thì ông l i ây mà nói cho conhay, ch sao ng l i m i con n nhà ng. - Ng i ta s n lòng giúp con, ng i ta lo l ng ki m c vi c thì n ngh a ã ng l m r i. Má còn bu c ng i ta ph i n nhà mình mà th a cho mình hay n a haysao? - Con là gái, mà con n nhà ng i l nh v y sao c. - Ông D ng l n tu i, áng chú con l n mà. Mà ng it ng m o àng hoàng,ch ph i là quân l m x m hay sao mà má ng i. - i nay thiên h h yêu qu l m, má không dám tin c y ai h t. - Nói nh má v y thì có giao thi p v i ai c âu. Mà d u thiên h x u, h h ilàm sao mình c. i x a khác, i nay khác. Gái i x a không có h c th c, l i ng không quen giao thi p, nên tánh tình nhút nhát, th y ai c ng s h t. Con gái inay a v n qu ng ki n, bi t t tr ng, nên có s ai âu. - Tuy con h c nhi u, song con ch a thông th o th tình, v y con ch ng nên tài l c quá nh v y. - Không có h i gì âu mà má ph i lo cho m t trí. - Mà ông D ng ki m vi c gì giùm cho con làm ó, sao ng không nói ph c racho con bi t. - T m danh thi p nh xíu, có ch âu mà vi t nhi u cho c. - Thì l y m t t gi y mà vi t. - Má b t b quá! Tuy ng không nói, song con nghi ng mu n l p m t t nh tbáo cho con làm ch bút. - Sao con l i nghi nh v y? - Vì b a h m ng có nói ngoài nhà hàng. Má vui lòng cho con làm ch bút nh tbáo hay không má? - Vi c ó thu nay con ch a làm, bi t con làm kham hay không. Cô Cúc l y th c a ông D ng mà c l i n a r i ng i suy ngh . Làm chánh ch bút m t t báo... Ban u ch a quen, có l mình vi t bài không c lanh l , có l trong tòa so n mình s p t không c rành r . Làm trong m t ít 19
 20. 20. Hai kh i tình 20 www.hobieuchanh.comtháng, mình có kinh nghi m v ngh nghi p r i, l i nh có s n h c th c c a mình giúp , thì ch c mình d u không h n, ch c ng không n n i thua kém ng i ta. CôThanh Châu h c không có b ng c p nh mình, mà cô làm báo c ng có danh quá ósao... Cô Thanh Châu! Hôm n mình n th m c , gi ng c nói ch ng khác nào nhth y c a mình. Th y! C gi i gì h n mình mà làm th y mình! V y mà mình n c u , nên mình khi p s , không dám tranh bi n, thi t mình d i quá! Mình s làm chnhi m m t t báo nh c , r i s bi t ai h n ai thua, ai cao ai th p... Báo c a mình l i ng ti u thuy t c a mình vi t, cô Thanh Châu có gi i thì vi t ti u thuy t r i ng lênbáo c a c so sánh v i nhau ch i... Cha ch ! Anh Hoàng hay mình làm báo ch c nh la d ! nh la mà có v trong b ng nh vui, b i vì có v làm chánh ch bút nh tbáo, thì hèn h gì hay sao mà h . nh c i mình r i mình bu c nh nhà mình ng ch ng i làm vi c cho ti n, chúa nh t v ch ng s d t nhau v th m cha m , trongBình ông. Anh Hoàng làm vi c trong hãng buôn m i có m t n m mà n l ng m i tháng i m t tr m. Mình làm chánh ch bút có l n l ng không d i s ó. C i r i mìnhbi u nh ti n t n dành ti n l ng ng mua m t cái xe h i nh nh , nh t p c mbánh, m i b a nh a mình l i nhà nh t trình r i nh i làm vi c, mãn gi nh v ghé c mình. Ban êm tr i t t v ch ng i ch i. Chúa nh t th xu ng Long H i h nggió. Vui l m, khoái l m!... Cô Cúc ng i suy ngh , mà m t lát li c m t ngó ch ng ng h . Bà phán n mlim dim trên ván, không nói m t ti ng chi h t. ng h gõ m t gi ... r i hai gi . Tr i chuy n m a, n i gió, ngoài ng lá câykhô r ng bay lác ác. Cô Cúc s tr i m a r i lát n a cô i không ti n, nên cô b c ra a ng mà ngó mây. Ch c không m a vì gió th i mây tan l n l n, r i b u tr i thanh ch l i. úng hai gi r i cô m i vô trong bu ng thay mà i t m r i trang ms aso n ng g n 4 gi i lên ng Garcerie. Bà phán h i: - Con s a so n i lên nhà ông D ng ph i hôn? - Th a, ph i. - Con gái mà i nh v y khó coi quá. Má mu n i v i con. - C n gì má ph i i. Con ã nói không có sao âu mà má s . - ng có lòng t t , giúp ki m công vi c cho con làm, má i theo lên cám n ng c ng c v y ch . - Khoan ã ch ! Mình ch a bi t ng ki m c vi c gì. con lên coi ng nóilàm sao r i s hay. Ch ng con có s làm r i má s cám n ng, ngh không mu n gì. 20
 21. 21. Hai kh i tình 21 www.hobieuchanh.com Cô Cúc d i m t thi t p, g u thi t láng, m c m t b hàng màu tr ng gàmay thi t khéo. Dung nhan c a cô ã tu n tú tao nhã, mà nh trang m thêm, nênxem p vô cùng. Còn thi u 15 phút n a m i 4 gi , cô l y t m danh thi p c a ông Tr n Thái ng g i h i tr a mà b vô bóp r i t giã m , ôm bóp i ra c a. Bà phán nói: “L n x n quá! Ta ng ph c ông tr ng s X ng r i không ich i cho s ng. Lo làm vi c làm chi không bi t”. Cô Cúc không tr l i, ra ng r i kêu xe kéo mà i. 21
 22. 22. Hai kh i tình 22 www.hobieuchanh.com IV Sài Gòn, l i 4 gi chi u, là gi ng i ta ng trong các s , các x ngho c nhà buôn mà làm vi c, b i v y trên con ng Garcerie ít có xe ch y, còn ng i i b thì c ng r i rác, ch không náo nhi t nh bu i s m mai ho c lúc g n t i. Cô Cúc ng i trên xe kéo, m t ngó nhà hai bên ng, trong lòng cô th th i, c m t cô hân hoan, vì cô không lo s vi c chi h t, mà cô l i ch c ý nay mai s cócông vi c làm r i giúp m c. Cô m bóp l y t m danh thi p c a ông D ng màcoi l i. Ông nhà s 333. Qua kh i s 301 r i thì cô chú ý coi ch ng. G n t i s 333cô m i ch cho xa phu ng ng. B c xu ng xe, cô th y thi t qu m t tòa nhà l u, tuy không r ng l n, song có p , xung quanh có cây che tàn mát m , tr c sân có b n bông, ngoài có hàngrào s t kín áo. Lúc tr ti n xe, cô th y có m t ng i àn ông ng ng i d i c t ènkhí phía bên ng chong m t ngó cô, song cô không l u ý, c ôm bóp i vô c a rào. Ông Tr n Thái D ng m c b pyjama b ng hàng tr ng có s c xanh, ch nmang giày hàm ch, u ch y láng nhu t, ông ng xem bông trong sân. Ngó th y côCúc thì ông xâm xâm i ra m c a rào. Ông cúi u chào và m i cô vô. Ông khép c arào l i và nói: “Th ng b p i âu m t t h i tr a cho n bây gi mà ch a v . Cònth ng b i thì tôi m i sai nó i mua . t Sài Gòn khó l m, ph i khép c a luônluôn m i c, b i vì k gian nó hay trà tr n l n vô l y ban ngày quá”. Cô Cúc c i và áp: - Ông k l ng quá! Có ông nhà thì ai dám vô ây l y mà ông s . - Tôi trên l u, ch ít khi t ng d i. B a h m cô v cô có thu t chuy n g ptôi cho bà phán nghe hay không? - Th a, có. - Bà phán có nói bà bi t tôi hay không? - Th a, má em nói không nh , b i vì ba em h i tr c làm vi c, nên quen bi tnhi u ng i, má em không th bi t h t cho c. - Hôm tr c tôi c ng có nói ch c bà phán không bi t tôi, b i vì tôi quen v i ôngphán nhi u, song tôi không có d p g p bà phán. B c lên th m nhà cô Cúc th y c a gi a m có m t cánh mà thôi. Ông D ng i cô vô tr c, ông th ng th ng theo sau. Cô Cúc dòm th y trong nhà bàn gh thnào c ng p, thi t qu là nhà sang tr ng, nên cô ng b ng , i ch nhà m i ng i. Ông D ng bây gi m i lách mình tránh cô mà i tr c và nói: “M i cô ith ng lên l u nói chuy n m i ti n, d i n y không có trà n c chi h t”. Cô Cúc d d . 22
 23. 23. Hai kh i tình 23 www.hobieuchanh.com Ông D ng th y v y bèn nói ti p: “Phòng làm vi c c a tôi trên l u. Khi nàocó khách ông thì tôi ti p d i n y”. Cô Cúc i theo ông l i thang mà lên l u. Trên l u có phòng ti p khách, có phòng làm vi c, có phòng ng , m i ch d nphân bi t h n hoi. Ông D ng d t cô Cúc i th ng l i ch ti p khách, r i ch m t cáigh mà m i cô ng i. Ông c ng ng i g n cô, và l y h p thu c th m m ra m i cô hút. Cô Cúc c i và nói: - Em không dám. Thu nay em không bi t hút thu c. - Thu c ng lê nh mà l i th m nên d hút l m; không say âu mà s . - Cám n ông. Thi t em không bi t hút. - Cô ph i t p cho bi t v i ng i ta ch . i nay àn bà con gái ph i hút thu c ng lê cho th m mi ng. Cô hút th m t u coi. Ông l y mà a cho cô m t u thu c. Không th t ch i n a c, nên côph i a tay mà l y. Ông li n qu t m t cây qu t mà a l a cho cô t. Cô t thu c i hút, phà khói bay t ng b ng làm cho cô ph i châu mày nheo m t. Ông ngó cô và i và nói: “Tay cô c m u thu c mà hút coi p quá”. Cô m c c nên cúi m t ngó xu ng g ch, không tr l i, mu n qu ng u thu cmà s mích lòng, nên c c ch ng ã ph i c m trong tay song không hút n a. Ông c ngó cô mà c i. Cô l y làm khó ch u nên h i: - Th a ông, không bi t bà i âu v ng? - àn bà c a tôi d i R ch Giá. Vì có ru ng t nhi u nên ph i d i ru ng ng coi ch ng cho tá n h làm, lâu lâu lên ch i n m m i b a r i c ng tr v i. Th ng con trai l n c a tôi v i m t a con gái k ó c ng d i ó v i m nó.Tôi trên n y v i th ng nh ng cho nó i h c; mà h i tr a n y nó xin phép tôi r i y xe h i i ch i ngoài Long H i ba, b n b a nó m i v . Tôi nhà có m t mình bu nquá. Th y c ch c a ông thì trong lòng cô ã lo ng i, mà ch ng cô bi t trong nhàkhông có m t ng i nào, b i b p i h t, v con c ng không có nhà, thì cô càng thêmlo, b i v y cô không mu n ng i lâu n a, cô li n h i: - Th a ông, ông g i th nói ã ki m c công vi c cho em làm r i, và ôngbi u em lên nhà ng ông c t ngh a cho em nghe. Không bi t ông ki m c gì giùmcho em ó, xin ông nói cho em hi u. - Th ng th ng, ng i ch i m t chút r i tôi s nói cho cô nghe. tôi l y n ccho cô u ng. 23
 24. 24. Hai kh i tình 24 www.hobieuchanh.com Ông i l i cái bàn g n c a s mà rót n c trà. Cô nói: - Em xin ông ng rót n c, em không khát. - Cô không u ng n c trà, thôi thì u ng r u v i tôi ch i. - Th a, không. Em không bi t u ng r u. Em xin ông nói cho em bi t coi ôngki m c vi c gì cho em làm, ng em có v , s má em trông. - M i i m t chút mà trông gi ng gì? Ông b ng l i hai chén n c trà nóng tr c m t cô và nói: - Cô không bi t u ng r u, thì ph i u ng m t chén trà r i tôi m i ch u nói. - Th a, em không khát. - U ng trà có c n gì ph i i khát n c m i u ng. Cô n nhà tôi mà khôngch u u ng n c thì tôi phi n cô l m. Công tôi rót n c mà cô chê không u ng, thì hth n cho tôi quá. - Th a, có l nào em dám chê. T i không khát nên em không u ng ch . - Cô không u ng n c thì tôi không ch u nói. - Xin ông nói giùm ng em v . - V làm gì mà c òi v hoài nh v y? Nãy gi cô ng i ch i tôi vui quá, côkhông th y hay sao? Cô v tôi bu n l m, b i v y tôi mu n cô ây hoài, ng làmcho tôi vui, cô hi u hay không? - Ông nói sao v y? - Tôi nói thi t a. - N u ông nói thi t thì càng qu y nhi u h n n a. Em không mu n nghe ông nóinh ng câu b t chánh nh v y. - Nói nh v y sao cô g i là b t chánh. - Tu i em áng con cháu c a ông, nên em xin ông ng có nói qu y. - So sánh tu i làm chi. i ph i t ng tình, ch không nên k tu i. Cô Cúc ôm bóp ng d y và nói: “Em th y ông l n tu i, l i có t ng d ng sangtr ng, em t ng ông là ng i ng n, nên em m i n ây. Em không dè s sangtr ng c a ông ó, ông tô m b ngoài mà thôi, tô m ng g t ng i, còn trong tâm n thì không ph i nh v y. Em g m quá, em không mu n nói chuy n v i ông n a. y em xin chào ông”. Ông D ng c ng ng d y, a tay c n cô Cúc và nói: 24
 25. 25. Hai kh i tình 25 www.hobieuchanh.com - Tôi nói ch i mà cô gi n tôi sao? Tôi th y cô là gái kim th i, l i có h c th c,tôi mu n th b ng cô, nên tôi m i gh o cô ch i. Cô bi t gi n nh v y thì úng l m.Tôi khen cô. Thôi cô ng i l i ng tôi nói công vi c c a tôi tính cho cô nghe, ng ixu ng. - Em ng i ã lâu r i, xin ông tránh ng cho em i. - tôi nói cho mà nghe r i s v ch . - Ông mu n nói vi c chi thì nói i, không c n ph i ng i. - Tôi c n dùng m t ng i làm th ký biên s và vi t th cho tôi. M i ngày l inhà tôi làm vi c ch ng m t gi ng h mà thôi. Cô b ng lòng làm th ký cho tôi haykhông? Nh cô ch u thì m i tháng tôi phát l ng cho cô m t tr m ng b c. - Xin ông ki m ng i khác mà m n. Em không th làm ngh y c. - V y ch cô mu n làm vi c gì? Thôi tôi l p m t t nh t báo r i tôi giao chocô làm ch nhi m và ch bút, cô ch u hay không? L ng m i tháng m t tr m, ho c cômu n nhi u h n n a c ng c. Cô ngh th nào? - Em không dám. Em xin ông ki m ng i khác. - Tôi mu n giúp cô, ch ng i khác thì tôi c n gì ph i lo cho h . - Em không c n ông giúp. Cám n ông. Cô Cúc d m tránh ông D ng mà xu ng thang l u. Ông l t t a tay mà c n và nói: “Em, qua th ng em l m. Em ch u làm béqua i, em mu n m y ngàn qua c ng ch u h t. Em ng qua i” Cô Cúc gi n m t, nh ng mà trí cô v n còn t nh táo nh th ng, cô ngó ngayông D ng mi ng chúm chím c i mà áp: “Ông ng có nói b y. Ông l m r i. Tuynhà tôi nghèo, song tôi tr ng nh n ph m h n b c ti n. H ng ng i nh ông, d u có c tri u c ng không mua tôi c âu; ng có tính l y ti n b c mà khuy n d ...”. Ông D ng thình lình b c t i, m t tay thì ch p n m tay cô Cúc, còn m t taythì ôm c toan k m t mà hôn. Cô Cúc gi n quá, quy t tr ng tr cái thái ti u nh n thô l kh n y, khôngbi t s , không thèm kiên n n a, cô gom h t nh n l c r i m t tay thì p cái bóp vào t ông D ng nghe b p b p, còn m t tay thì cô t ng ông ra kh i mình cô. Vì p vàxô m nh quá, nên sút tay v ng cái bóp ra xa, còn ông D ng thì ngã nghiêng trên cáibàn, r i ngã làm cho hai chén n c trà u r i xu ng g ch, n c chén b , mà ông ng té luôn theo bàn v i hai cái chén. Ông D ng vào cái c nh nh v y, mà mi ng v n ch m ch m c i, hai taych n v n toan ng d y. Ông nói: “Gái i nay d quá!... tôi c t ngh a cho mànghe...”. 25
 26. 26. Hai kh i tình 26 www.hobieuchanh.com Lúc b y gi cô Cúc t i t m c mày m t, không còn th y v t chi, mà c ng khôngcòn bi t suy ngh n a, cô ch lo thoát kh i cái b y c a ng i ta gài làm ô danh xti t cô mà thôi. Cô l t t ch y l i thang l u r i b n b xu ng t ng d i, không k p m cái bóp. Nghe ti ng ông D ng kêu v i, cô càng l t t ch y mau h n n a; ch y i c a mà ra sân, r i tu t ra c a rào m c a mà ra ng. Ngoài ng v ng hoe, cô ng ngó hai u không th y m t cái xe kéo nào h t,ch th y ng i àn ông h i nãy v n ng i ch m h m d a c t èn n, chong m t ngócô mà thôi. Tay còn run, m t còn tái, trí còn t c gi n, lòng còn h i h p cô xâm xâm ixu ng h ng nhà th , tính l i ngã t ng r i ki m xe kéo mà i. M t tr i ã s p xu ng mái nhà, gió Tây th i a nhánh cây lúc l c, làm chokhông khí nh nhàng mát m . Cô Cúc i c m t khúc ng r i mà tâm h n c a cô n ch a bình t nh. T i ngã t th y m t chi c xe kéo ang v n v ki m m i, cô bènkêu l i r i b c lên xe. Bây gi i âu? Tr c khi i thì m ã có c n, n u ch y v nhàmà thu t chuy n kh n n n y l i cho m nghe, thì ch c không kh i b m r y. Màtrong lòng b c t c l m, không th nín c, ph i nói cho h h i gi n, n u không nói i m thì nói v i ai?... Cô giáo Kim... Cô Cúc nh t i cô Kim thì mu n i th ng vô u Kho, nên bi u xa phu ch y ngay xu ng Ch M i. ng h ch ch n m gi . Nam thanh n tú i d p dìu ngoài ng. Cô Cúcmu n soi m t ng coi s vùng v y mà bào ch a thân danh h i nãy có l t ph n phaison hay không ch ng y cô m i nh l i cái bóp cô dùng mà ánh ông D ng ã v ngxa r i cô l t t ch y xu ng l u không k p l m. Cô mím mi ng c i và ngh trong trí:“Cái bóp giá áng ít ng b c, không quí báo gì mà ti c... Mình cho th ng cha già dê ó m t bài h c có l nó s nh cho t i ngày ch t... Th àn ông ó ph i tr ng tr nh y cho nó bi t tâm chí c a gái tân th i, cho nó h t t ng h nó có nhi u ti n thì d u ainó c ng mua trinh mua ti t c h t th y”. Vô t i C u Kho, cô Cúc ghé l i c n ph ch cô Kim . Ng i nhà nói cô Kim i d y h c r i cô thay i y ph c mà i ra ngoài Sài Gòn. Cô Cúc th t v ng. Cô ng suy ngh m t chút r i cô lên xe kéo mà ng i r i nói i anh xa phu: “Anh i xu ng ng mé sông r i tr ra Sài Gòn. i th ng th ng chotôi h ng gió, ch ng c n ph i ch y”. 26
 27. 27. Hai kh i tình 27 www.hobieuchanh.com V Tr i ã t i r i mà cô Cúc ch a v . Bà phán trông i h t s c r i trong lòng lo s , nên bà ng d a l ng màcoi ch ng. M t chi c xe kéo h ng B n Thành ch y vô, r i ng ng ngay c a. Bà phán ng con v , té ra coi l i thì là cô Kim. Cô Kim cúi u chào bà và h i: - Th a bà, không bi t em Cúc có nhà hay không? - Không. Nó i t h i ba gi m y t i bây gi mà ch a v . Tôi trông quá nên ra ng coi ch ng nó ây. - i âu? - H i tr a có ông D ng nào ó g i th nói ng ã i ki m giùm công vi c làmcho nó c r i và ng m i nó lên nhà cho ng nói chuy n, nên nó m i i ó. - Cháu bi t r i, ông D ng là ng i mà ch em cháu g p ngoài nhà hàng b a m. ng nói ng quen v i ông h i tr c nhi u, và ng h a s ki m giùm cong vi ccho em Cúc làm. Hôm tr c cháu t ng ng nói câu chuy n qua ng, té ra ng s nlòng thi t mà. - Chuy n nh v y nói m t chút thì r i, mà sao con Cúc nó lâu quá không bi t.Tôi s có chuy n gì ây. - Ch c ng d t em Cúc i l i ch làm ng ng trình di n v i ng i ta ch gì. - H i tr a tôi không mu n cho nó i chút nào h t. - Th a bác, không có sao âu mà bác ph i lo. Xin bác vô nhà n m ngh m tchút n a em Cúc s v . Cháu l i ây ng có m i em Cúc i xem hát. - Ch ng n y mà nó ch a v thì làm sao mà i xem hát cho c. - Th a còn s m mà, ch a t i 7 gi . úng 9 gi h m i hát. Em Cúc v nc m i i xem c ng k p. Bà phán tr vô nhà, m t bà bu n hiu. Cô Kim i theo, ki m chuy n nói cho bàkhuây lãng. Hai ng i v a ng i thì th y cô Cúc leo xu ng xe kéo r i xâm xâm i ri t vôsân. Bà phán vui m ng nói: “Con nh v kia!”. Cô Cúc B c lên th m và nói: “Má cho con m t ng b c tr ti n xe”. 27
 28. 28. Hai kh i tình 28 www.hobieuchanh.com Bà phán móc túi l y m t ng b c a cho con và h i: “Cái bóp c a con âu? i h i tr a má th y con c m bóp mà”. Cô Cúc xây l ng tr ra ng ng tr ti n xe và i và nói: “Bóp c a con m t i”. Bà phán v i cô Kim ngó nhau ch ng h ng. Cách m t h i cô Cúc tr vô nói: “Con c m cái bóp p vô m t th ng cha già dê y cái m nh quá, cái bóp v ng xa r i con l t t con ch y, con không dám tr l i mà y”. Bà phán nghe m y l i, bà càng ch ng h ng h n n a, nên bà h i: - Th ng cha già nào âu? - Th ng cha già Tr nThái D ng ó. - Kh n n n d hôn! V y mà h m nay con nói t t l m? - Con l m, m t chút r i con thu t l i cho má nghe. Cô Cúc ng i d a cô Kim và h i: - Ch ra ngoài này h i nào? H i nãy em có vô nhà em ki m ch . Ng i nhà nóich i Sài Gòn. - Ph i. H i chi u tan h c r i tôi i ra Sài Gòn mua hai cái gi y hát ng t i naych em mình i xem ch i. Tôi m i tr vô t i ây. Ông D ng m i em lên nhà r i nglàm sao mà em ánh ng, âu em nói ph t nghe th coi. - Kh n n n l m! Ch bi t th ng cha già ó ph i hôn! B coi phong l u sangtr ng quá! B nh v y ó làm sao mà không l m cho c. - Ph i, b ng sang tr ng l m. Mà em lên nhà r i ng làm sao kia? Em nói ph t i mà. - Ch nóng n y quá! th ng th ng r i em s nói ch . - Nghe nh v y làm sao mà không nóng cho c. - Hôm n , có ch , nó h a nó ki m công vi c cho em làm. H i tr a này nó g ith cho em mà nói ã ki m c vi c r i và m i em b n gi chi u lên nhà ng nó c tngh a cho em nghe. Em lên t i ó, em g p nó ng ng ngoài sân. Nó m c a m iem vô nhà, r i nó nói phòng làm vi c c a nó trên l u, nên m i em i th ng lên l u.Lúc m i vô t i sân, nó nói b i b p m c i mua h t. Em t ng âu b i b p v ng t, song trong nhà c ng có v con, nên em không nghi ng i. Ch ng lên l u r i nó nói con nó d i ru ng h t, nó nhà có m t mình mà thôi. Ch ng ó em m i gi tmình em nghi nó gài b y mà h i thân danh c a em. Em phòng l m; mu n l p th ng i v cho mau. Em thôi thúc xin nó cho em bi t coi nó ki m giùm vi c gì cho emlàm. Nó không ch u nói, c ki m nói dong dài r i l n l n m h i gh o tình em. Em 28
 29. 29. Hai kh i tình 29 www.hobieuchanh.com ng nó r i em ng d y i v . Ch ng y nó t thi t nó th ng em, nó nói nh em ng làm bé nó thì m i tháng nó cho em m t tr m ng b c hay là em mu n nhi u h n a c ng c, d u em mu n m y ngàn nó c ng ch u h t th y. Em ch ng c r i em ixu ng thang l u. Nó l i mà ôm em. Em p cái bóp trên m t nó m y cái, em xô nó té n cù r i em i. Th ng cha ó là con qu , sanh th gian ng phá trinh phá ti t ng ita, ch c thu nay nó ã có h i ph n nhi u r i. Làm m t giàu sang l ngh a coi c m, mà ru t gan thì d dáy ê ti n ch ng khác súc v t. Tr i sanh chi th ng i ókhông bi t! Bà phán châu mày nói: - H i tr a má nghi trúng quá. Má bi u con ng có i, con không nghe l i. Mátính i theo con c ng không cho. - Con âu dè gi a châu thành Sài Gòn mà có th “ba nài” nh v y? - àn ông dê x nào l i không có. Ph n àn bà con gái mình ph i phòngch . - Con không s , h àn ông con trai mà vô l v i con thì con tr ng tr th ng tay. - S c l c con bao nhiêu mà con dám nói l n l i nh v y? Không d âu con. a nay con thoát kh i th ng cha D ng ó là may a. N u con s c, s e có ngàycon ph i mang h a l n. Nghe l i m khuyên ng n nh v y, cô Cúc không dám cãi n a. Cô Kim hay chuy n b t chánh c a ông D ng thì t c gi n không nín c, nêncô h i bà phán: - Th a bác, ng i làm nh c em Cúc nh v y, bây gi bác tính ph i làm sao? - Bi t làm sao bây gi ? - Cháu t ng ph i n bót mà th a ng ông cò b t th ng cha ó mà gi i tòa án nh t i nó ch . - Tôi s không c. Nó làm vi c kh n n n nh n y, không ai ngó th y. N umình th a ki n thì nó ch i, thì mình có ch ng âu mà i n i. - N u v y ng i ta làm nh c mình r i mình nh n thua hay sao? Bác có quen v iông tr ng s X ng, cháu t ng bác nên n h i ng coi có lu t gì bu c t i th ng cha ng c hay không. ng bi t lu t, ch c ng li u th h i th ng cha kh n n n ó màbáo thù cho em Cúc c. Cô Cúc l t t nói: “Ý! Không c, ng có nói cho anh tr ng s X ng bi tvi c n y. Tôi không ch u âu”. Bà phán ng i suy ngh m t chút r i bà th dài mà nói: “ kh n n n ó, thi t ng nên c y pháp lu t tr ng tr ng cho nó t n mà ch a cái thói ti u nh n c a nó. 29
 30. 30. Hai kh i tình 30 www.hobieuchanh.comNg t con Cúc là gái m i l n lên, n u mình th a ki n thì thiên h h hay h t r i nómang ti ng mang l i, làm sao nó l y ch ng cho c. Tôi ngh khó l m, ch khôngph i d âu. Bây gi mình mu n làm cho ra chuy n, t nhiên mình ph i c y ông tr ng X ng, ch bi t c y ai... Cha ch ! Mà c y vi c gì, ch c y vi c n y coi c ng kquá, khó m mi ng cho c. ng th ng con Cúc, ng mu n c i nó. Nó l i n n ng ra, làm cho ng phi n; bâygi có chuy n nh v y, mình còn m t m i nào mà n c y ng?”. Cô Kim ch ng h ng day qua ngó cô Cúc mà h i: - Sao em l i chê ông tr ng s X ng? - Không ph i chê. Trong o v ch ng ph i có dây ái tình nó bu c hai trái timthì m i có h nh phúc c. Em ã không có tình v i anh X ng, mà trái l i trái tim a em ã b ng i khác chi m t mà làm ch r i th thì làm sao em ng anh X ngcho c. - Ông tr ng s X ng là ng i ng n. Tuy ng tr ng tu i h n em, nh ngmà ng vì tình nên xin c i em, th thì ng c ng làm cho em h ng h nh phúc tr n i c, sao em l i ph tình ng? - Ch c ng nh má em, ch c ng l y lý mà lu n n a! Em tr ng cái tình, còn chdo cái lý, th thì làm sao mà hi u nhau c. Thôi, b chuy n ó i, b a nào r nh i em s c t ngh a cho ch nghe. - Nói chuy n ph i trái cho em nghe v y thôi, ch vi c v ch ng là vi c tr m m c a em, t em nh t nh, ch không dám ép. - Em ói b ng quá, n c m r i s nói chuy n n a. Còn vi c c a th ng chagià dê, ít b a r i em s li u coi có nên ki n nó hay không. M con bà phán kêu ng i n u n bi u d n c m. Cô Kim th a v i bà phán: - Em Cúc m i g p vi c bu n v y cháu xin phép bác ng d t em i xem hátch i cho gi i trí. - Con gái mà i ban êm s không ti n. - Th a, có cháu thì không h i gì. Ch ng vãng hát cháu s a em v t i nhà. - N u nó ch u i thì i. Cô Cúc h i cô Kim: - Ch r xem hát gì âu? 30
 31. 31. Hai kh i tình 31 www.hobieuchanh.com - T i nay ngoài r p hát Thành ph có ban hát c i l ng hát tu ng m i, h nhay l m. Tôi ã mua s n hai cái gi y r i ây. Chín gi khai di n. Em n c m r i i p. - H i chi u ch i ra ngoài Sài Gòn ng mua gi y ó ph i hôn? - Ph i. Thôi, em l i n c m i, r i s a so n mà i. Ch ph i n c m v i em thì em m i ch u i. - Tôi n c m r i; i mua gi y hát r i tôi tr v nhà n c m. G n 7 gi tôi m i ra ây. M con bà phán l i bàn ng i n c m. Cô Kim c ng ng i bên cô Cúc ng nóichuy n ch i. Cô Cúc l l ng, nói ói b ng mà b n không ngon. M t lát cô th ra mà nói:“Th y cu c i sao chán quá! S ng v i cái i ch t ch a y nh ng thói dã d i,nh ng s khó kh n, thì làm sao mà mong h ng h nh phúc cho c”. Cô Kim c i mà áp: “ i làm cho ng i ta chán, mà mình ng thèmchán, thì mình m i hay... Còn h nh phúc... Mu n h ng h nh phúc ph i tùy th i cu c,tùy hoàn c nh mà t o nó, ch không nên trông mong ch i”. Cô Cúc ngó cô Kim mà c i và nói: “Tri t lý gia!”. 31
 32. 32. Hai kh i tình 32 www.hobieuchanh.com VI G n n gi khai di n, tr c c a r p hát thành ph , nam thanh n tú t t p ông d y d y, ng i ch a mua vé thì chen nhau mà mua, k có mua gi y tr c thì ith ng vô ng ki m ch c a mình mà ng i. Cô Kim v i cô Cúc song song i vô c a r p hát, t ng m o nghiêm trang, trìnhgi y r i i th ng th ng b c vô, không b ng , không r t rè chút nào h t, không c nngó ai, mà c ng không thèm k ai ngó mình. Cô Cúc h i: - Ch mua gi y nh m hàng gh th m y? - Hàng gh th nhì, ngay chính gi a. Hai cô d t nhau i qua phía tay m t ng xu ng thang mà vô ch ng i. V a t i u thang, thình lình cô Cúc th y th y Hoàng ng i th th n. Trên m t l v vui ng, cô Cúc kêu l n: “Anh Hoàng!”. Hoàng day l i cúi u chào hai cô, mi ng c i chúm chím. Cô Cúc li n nói v i Hoàng: “Ch giáo Kim là b n thi t c a em”. Hoàng cúi uchào n a. Cô Cúc day qua nói v i cô Kim: “Anh Hoàng giúp vi c hãng buôn. Anh yêuem nên tính s c i em”. Cô Kim ch ng h ng, nh ng c ng g ng cúi u chào cho kh i th t l . Cô Cúc vui v nói v i Hoàng: - Em có chuy n riêng, mu n nói v i anh. H i chi u n y em i ngang qua hãngch anh làm, em t ng g p anh, té ra ã quá gi , hãng óng c a, anh ã v r i. - Qua c ng có chuy n riêng h m nay mu n nói v i em, nh ng không bi t làmsao g p c mà nói. - Em thi u r i, anh hay không? - Hay r i. - Ai nói v i anh? - c nh t trình qua th y tên em. - Anh m ng hay không? - M ng l m. - H m nay em trông anh d quá. Anh tính b a nào anh n th m má em ngnói chuy n ó? 32
 33. 33. Hai kh i tình 33 www.hobieuchanh.com Hoàng ng b ng , ngó quanh qu t r i m i áp: “ b a khác r i qua s ttâm s cho em hi u... B a nay nói không ti n”. Cô Cúc có tánh nóng n y, nghe l i nói nh v y cô không th d n lòng mà chcu c g p g khác c, b i v y cô li n nói v i cô Kim: “Ch vô ng i tr c i, m tchút n a r i em s vô. Em nh r i, hàng gh th nhì, chính gi a”. Cô Kim cúi u t giã Hoàng, r i b c xu ng thang mà i vô ch ng i. Hoàng m i nói v i cô Cúc: “Em b c ra ngoài cho qua nói chuy n”. Hai ng i i ra cái sân tr ng ch lúc h màn khán gi ng hút thu c và ng mát. Cô Cúc mau m n nên nói tr c. - Em m i g p m t c nh kh n n n h t s c. H i chi u em tính ki m anh ngthu t l i cho anh nghe, té ra xu ng t i hãng thì ã h t gi nên không g p anh. - Em g p c nh gì mà kh n n n? - Hôm n có m t ng i tr ng tu i g p em, nó nói nó quen v i ba em h i tr c.Nghe em nói mu n ki m vi c mà làm, nó h a s ki m giùm. H i tr a n y nó vi t thbi u em lên nhà cho nó nói chuy n, vì nó ã ki m c vi c cho em r i. Em t ng làng i t t nên em tin, té ra nó là m t th ng già dê, nó gài b y mà h i em. Em lên nhà,nó gh o ch c em. Em ch ng c , nó ôm i em. Em gi n em ánh nó r i em ch y. - t Sài Gòn ph i dè d t, ng tin ai h t. - Anh ngh bây gi em ph i làm sao? - Làm gi ng gì? - Em nên ki n nó hay không? - H i nó ôm em, sao em không la lên, i v nhà, r i có b ng c gì âu màki n. H i ó em ph i kêu lính làm vi b ng r i b t li n nó m i c ch . Cô Cúc ng ng ng n m t h i r i m i h i: - H i nãy anh nói b a nào r i anh s t tâm s cho em hi u, tâm s gì v y? - Vi c c a ôi ta. - Vi c gì thì anh nói ph t i. - B a nay em m c xem hát. - Không c n. Anh nói cho em nghe r i em s vô xem hát. - b a khác, không g p gì. - Em g p l m. N y, vi c mình h a h n v i nhau ó, em ã t thi t v i má r i. - Ý! Em nói chi v y? 33
 34. 34. Hai kh i tình 34 www.hobieuchanh.com - Anh th ng em, anh quy t c i em. y là m t vi c chánh áng, có t i l i gì âu mà s nên ph i gi u. - Ch ng nào qua i nói r i em s t thi t, có mu n gì. Em nói tr c nh v y,bi t vi c có thành hay không? - Sao l i không thành?... Mà em không th không nói thi t c, b i vì cóng i khác xin c i em, n u em không nói thi t thì má em g em cho ng i khác, r ianh h ng còn gì. - ! có ng i khác mu n c i em hay sao? - Ch sao! - Em ng hay không? - Khéo h i d hôn!... Em ng ng i khác r i em b anh cho ai? - Qua t ng n u có ng i khác xin c i em thì em nên ng h i. - H ? Anh nói cái gì v y? Anh iên r i hay sao? - Không. Qua nói thi t. Cô Cúc ch ng h ng ng ngó Hoàng trân trân. Hoàng s t l i ít b c, r i ng i trên cái b ng g n ó, tay ch ng trán không nói a. Trong r p hát ti ng chuông rung leng keng, r i cây d ng c p c p, kéo màn lênkhai di n. Cô Cúc b c l i cái b ng mà ng i m t bên Hoàng r i h i: - Anh mu n l y l i h a l i, không tính c i em h . - Qua kh tâm l m em ôi! - N u vì em mà anh ph i kh tâm, thì em bu n l m v y. - Em có s gì làm cho anh phi n hay sao? - Không. Qua th ng em l m, làm sao qua phi n em c. - V y ch t i sao mà anh kh tâm? - T i vi c nhà c a qua k l m, khó nói ra c. - Em xin anh ng ng i chi h t, n u có s chi ng n tr hôn nh n c a chúng ta,thì anh c nói thi t cho em hi u. H l y thi t tình mà ãi nhau, thì d u không c yêunhau, ch kh i phi n trách nhau. - Qua nói thi t s em bu n. - N u anh gi u em, thì em l i không bu n hay sao? 34
 35. 35. Hai kh i tình 35 www.hobieuchanh.com - D u s m hay mu n gì r i qua c ng t thi t tâm s cho em hi u. Thà là ttr c càng hay h n. - Anh c nói i ng ái ng i chi h t. - Qua nói thi t v i em, qua có tánh a ánh b c. M y tháng nay qua i theo anhem mà ch i, th b y thì vô nhà x t, chúa nh t thì lên tr ng ua, qua thua nhi u quá, c n cùng h t. N òi g t, hôm u tháng qua ph i t thi t cho cha m qua hay ng qua xin ti n mà tr cho ng i ta thì i làm m i yên c. - Anh thi u n ch ng bao nhiêu? - B n n m ngàn. Cha qua r y d quá, nói cho ch n giam thân qua, chkhông có ti n âu mà tr . Má qua c ng r y, nh ng t i l i theo d qua, nói có quen v i t bà n ch l n d i R ch Giá. Bà y có m t a con gái, tuy en úa m t chút,song có ti n nhi u. N u qua ch u c i cô gái y thì má qua s lén cha qua mà ra b ccho qua tr n . Hôm tu n tr c bà n ch R ch Giá ó có d t a con gái lên t ichành lúa c a cha qua trong Bình ông mà h i giá lúa ng bán m t chài. Má quacó cho qua th y m t m con bà n ch . Cô gái y th t en úa x u xa l m, ch ng h r i má qua h i ng hay không. Em ngh th coi câu h i y làm kh tâm cho qua là ng nào. Qua ã th ng em nên h a s c i em. Qua ch u c i cô R ch Giá r i bem hay sao? Còn nh không ch u thì làm sao có ti n mà tr n . H không tr n cthì ph i tr n mà i x khác, không th ây, r i c ng không g n em c. Bi t làmsao? - Anh c i cô R ch Giá ó i. - Em ch u cho qua làm nh v y hay sao? - Ch u. - Em không th ng qua n a hay sao? - Vì em th ng anh l m nên em m i ch u ch . - Cám n em, có nguy m i th y rõ lòng d nhau. Em l y lòng qu ng i mà c uqua nh v y, thì i v i qua, tình c a em m i thi t là n ng. Qua th có tr i t, d uqua c giàu sang n b c nào i n a, qua c ng ch ng b em âu. H qua giàu thì ng nh em giàu, ôi ta s chung h ng v i nhau. - Giàu là v anh giàu, ch không ph i anh, th thì em làm sao mà chung h ngcho c. - Em ng lo. Cô y là gái ru ng, cô có hi u vi c gì âu. H qua vô h n p r ithì m c d u qua tung hoành, m i cô nh v y c ng không ng n tr s hành ng c aqua c. H m nay qua suy ngh h t s c, th y có m t th y là hay h n h t. Em xétth coi có ph i hay không? - Ph i l m! 35
 36. 36. Hai kh i tình 36 www.hobieuchanh.com - Còn ph n em thì em li u làm sao? - Anh kh i lo cho ph n em. - Ng i ta bu c qua h c i v r i thì qua ph i xu ng R ch Giá coi ru ng,ch ng i ta không cho qua làm vi c n a. Em trên n y em ki m vi c mà làm, lâu lâuqua v th m em, em ch u nh v y hay không? - Ý anh mu n em làm v bé anh h ? - ôi ta là b n thanh niên tân h c, sao em còn nhi m cái thành ki n c k nh y? - Thành ki n gì? - Theo b n th c u h l u, ng i àn bà nào mà có ch ng c i h i l , cóhôn th hôn thú rành r , thì ng i y là v chánh, d u ch ng không có tình gì h t, h ng chi m cái a v y. N u ch ng có tình v i m t ng i àn bà khác, d u ng i ànbà y c yêu, c tr ng h t s c i n a h c ng kêu là “mèo” ho c “ v bé”. Cáithói ó x a quá, cái thành ki n y b y quá. Ph i l t ng c i m i c. Ng i nào c ch ng yêu nh t thì ng i y là v chánh, ch ng c n ph i có c i h i, ch ng c nph i có hôn thú. Xét cho k thì l c i là m t gi cu c, hôn thú là m t t gi y l n,không có ý ngh a gì h t, b i vì không ph i nh l c i v i hôn thú mà v ch ng yêunhau, còn nh v ch ng không yêu nhau, thì l c i v i hôn thú có ích v ch nào.Qua th ng em, em th ng qua, thì em là v chánh, d u ng i d i R ch Giá có làm c i, có l p hôn thú c ng không ngh a gì. Qua nói thi t v i em, n u qua c i v i R ch Giá thì là c i ti n, ch không ph i c i v . V c a qua là em ây. H quacó ti n thì c ng nh em có, qua s sang s t cho em. Hoàng nói t i ó r i a tay ra tính n m tay cô Cúc. Cô h t tay Hoàng r t nh, r i ng d y g n gàng, ch tay ngay m t Hoàng mà nói: “Th ng m!... Kh n n, kh n n n l m!”. Cô Cúc v i vã xây l ng i vô r p hát. Hoàng kêu nói vói: “Em! Em!... Tr l i cho qua nói chuy n...”. Cô khoác tay mà áp: “Thôi, g m l m!”. R i cô i luôn. Cô v a t i thang vôch ng i thì hát c ng v a h t l p, nên h h màn, r i èn b t cháy lên. Cô dòm th ycô Kim thì xâm xâm i l i ó và ng i cái gh tr ng m t bên cô n . Cô Kim h i: “Em nói chuy n gì mà lâu d v y?”. Cô Cúc l c u, r i l y kh n l a trong túi ra lau n c m t, ch không tr l i. Cô Kim th y b n nh v y thì bi t b n có vi c bu n v tâm s , song ng ng igi a ám ông, không ti n h i n a, nên cô làm l . 36
 37. 37. Hai kh i tình 37 www.hobieuchanh.com Cô Cúc ng i cúi m t, n c m t c tuôn ra hoài. Ng i ta ã kéo màn lên hátti p, mà cô c cái kh n y c p m t, không xem hát c. M y ng i ng i g n ai ng l y làm l , nên li c m t ngó cô. Cô Kim khó ch u, ngh th m n u ng i lâu n a, thì b n mình s làm trò c i chothiên h , b i v y i hát h t l p, h màn r i cô li n ng d y r b n v . Cô Cúc ríu ríu i theo mà ra, m y ng i ng i g n u chông m t ngó hai cô. Ra ngoài ng hai cô c theo i l Bonard mà i, cô Kim không h i, mà côCúc c ng không nói ti ng chi h t. Lên kh i r p hát bóng, cô Kim th y có m t cái b ng á v ng v , không ai ng i, bây gi cô m i nói: “Thôi, mình ng i ây h ng mát m tchút. Còn s m không c n ph i v g p”. Cô ng i r i cô Cúc c ng ng i theo, s c m t n còn u s u, n c m t v n còn r ng r ng ch y. Cô Kim v n tay lên vai cô Cúc mà h i: “Có vi c chi mà em u s u d v y? Bâygi không có ai, âu em t thi t cho ch nghe th coi”. Cô Cúc l c u và t c t i nên khóc n c n . Cô Kim h i ti p: - Em không tin lòng ch hay sao, nên có vi c bu n mà em gi u ch , em khôngch u nói cho ch bi t? - Em kh n n n l m ch ôi! - Sao mà kh n n n? - Em l m m t th ng m n a. - ! Nó g t em, nó h a c i em, r i bây gi nó không gi l i h a ph i không? - Ph i. Mà nó còn ê ti n h n n a, là nó ham giàu nên nó m i b i c. - ó là tình th ng c a àn ông con trai i nay có l gì. - Nó l i d d em, nó nói d u cho nó có v khác sang giàu, song nó v n th ngem hoài, ch ng bao gi nó b em. Nó khuyên em ki m vi c mà làm, h nó có v giàu i thì nó s l y ti n b c c a v nó mà sang s t cho em. - Ý! Cái ó không nên làm. Ng i ý mu n làm vi c nh v y là ti u nh n m. - Ch th y hay ch a?... Theo l i nó nói v i em h i nãy, thì em hi u ý nó mu nem trai gái v i nó, r i nó ki m ti n mà cho em. - Kh n n n thi t! - Té ra thiên h h gi d i nh nh p h t th y. Th ng già D ng kia, h mmi ng thì tuôn ra nh ng l i nh n ngh a mà nó gi d i h t s c, r i th ng nh Hoàng y, là ng i em yêu, em tr ng, em quy t k t b n tr m n m, giàu nghèo có nhau, s ng 37
 38. 38. Hai kh i tình 38 www.hobieuchanh.comthác có nhau, nó c ng gi d i nh v y n a, th thì còn bi t ai mà tin!... Tình!...Ngh a!... y là cu c m m ng... y là ti ng dùng mà l a g t thiên h , ch khôngcó ngh a gì... Cô Cúc t c t i quá nên khóc d m, không nói c n a. - Cô Kim cho b n khóc m t h i cho h h i c u t r i cô ch m rãi nói: - Trong i tuy có nhi u k ê ti n, song c ng còn có ng i cao th ng, emch ng nên th t chí, th t tình. - i! Ai c ng v y h t th y, em ch ng còn tin ai n a h t. i gi d i quá, ch ngnên s ng mà làm gì. Em s ch t, ch t ng h t au n t c t i. - Ch khuyên em ng có gi n cùn mà làm b y. - Ái tình là ý ngh a c a s s ng. Ngày nay kh i tình c a em ã tan rã, th thì emcòn s ng làm chi n a, mà ch khuyên em ph i s ng. - S s ng còn nhi u m c ích khác cao th ng l m, ch nào ph i s ng ng say a v i ái tình mà thôi âu. - Em không có m c ích nào khác n a. - Em còn tr , em ch a l ch duy t th cu c, nên em m i nói nh v y. Trong m tít n a r i em s th y s s ng có nhi u m c ích t t p n ng nàn h n ái tình th p b i. - Không ch c. - Ng i có cái óc ê ti n nh th y Hoàng v y, h m mi ng ra thì mình ã th ycái tâm h n c a h li n. Ch không hi u t i sao mà em k t ái tình v i ng i ó c,nên bây gi em ph i bu n r u. - M i g p em l n u nó nói chuy n nghe thâm thúy cao th ng l m; r i trong y tháng nay m i tu n nó u có ón em m t l n mà nói chuy n, l n nào nó c ng thth t s c i em, nó trông em h c cho r i ng nó c y mai n c u hôn. Em t ng nó làng i t t , em có dè âu. - Ph n em là gái, em ph i dè d c ch . - Dè d c n i gì! Ch ngh th coi, nh th ng cha già D ng ó làm sao mìnhbi t tr c tánh tình nó c mà phòng. - L i em nói nghe c ng có lý. Quân ti u nh n n u ló uôi cho ng i ta th y, thìng i ta tránh h t, r i nó g t ai c; b i v y chúng nó ph i trao chu t b ngoài,chúng nó làm m t ng i cao sang, làm cho có v ng i quân t , chúng nó m i g t m thiên h c. Thôi, em c bi t tr c cái óc ê ti n c a th y Hoàng mà tránh, y là may cho em l m, em ph i m ng, ch không nên bu n. N u th y không ló mòi u cho em bi t, th y c i em, thì em ph i mang ng i ch ng kh n n n y tr n i,càng kh cho em l m. Em ng có bu n, em ph i quên ng i y i. 38
 39. 39. Hai kh i tình 39 www.hobieuchanh.com Cô Cúc khóc n a và nói: “Ch ch a nhi m cái b nh ái tình, nên ch m i khuyênem nh v y. ng bu n sao c, quên làm sao c! Trót m y tháng nay ch ng cógi nào mà hình d ng ng i y không có trong trí em, ch ng có êm nào mà em không m ng nh ng h nh phúc v ch ng. Em ngó c nh i ch nào c ng vui v xinh p.Thình lình gi c m ng v tan, làm cho em th y v t gì c ng d dáy x u xa h t th y, ththì làm sao mà em không bu n cho c... Em bu n l m ch ôi! Em ph i ch t. N u emkhông ch t thì em ph i iên. Ch ch a có tình v i ai thì làm sao mà ch bi t cái vui ng c a ái tình, thì làm sao mà hi u cái au n c a s th t tình. Tr c kia vui ng l m ch ôi! T i vui s ng nên bây gi m i au n nhi u nh v y, ch hi uch a?”. Cô Kim th y b n au kh quá thì cô ng lòng nên cô a n c m t. Cô ch ngbi t l y l i chi khuyên gi i cho công hi u, cô c n m tay cô Cúc ng i l ng thinh màngó xe qua l i. Cô Cúc c ng ng i tr tr không nói n a. Cách m t h i lâu, cô v t ng d y lau c m t và nói c ng c i: “Thôi, i v ch . Ng i hoài ây hay sao”. Hai cô kêu hai chi c xe kéo mà i v . Cô Kim a cô Cúc v t i nhà, i bàphán m c a cho cô Cúc vô r i cô m i ch u tr ra xe mà v C u Kho. 39
 40. 40. Hai kh i tình 40 www.hobieuchanh.com VII S m mai m t tr i ã lên cao r i, mà Cúc v n còn n m im lim trong bu ng. Bà phán t ng h i hôm con i xem hát ng i lâu l i th c khuya nên m t m i, i v y bà không kêu th c d y, có ý mu n cho con ng nhi u cho kh e. Bà u ng c trà r i bà i ra ám tr u mà hái tr u. N ng gi i nh ng lá tr u long lanh khoe màu vàng t i. Bà phán hái ã c i ôi r i, thình lình bà nghe có ti ng xe h i ng ng ngoài c a ngõ. Bà ngó ra thìth y hai chi c xe h i u s p hàng ngay c a bà, trên xe có nhi u ng i b c xu ng, bang i Pháp và n m sáu ng i Vi t Nam, h ng hái i vô sân. Bà phán không hi ung i ta có vi c chi mà vô nhà bà, nên bà c ng th ng th ng i l i tr c th m mà ón. M t ng i Vi t Nam m c âu ph c h i bà: - Nhà này ph i nhà c a m t cô gái tên Lê Th Thu Cúc hay không? - Th a ph i, ông h i chi v y? - Có chuy n. Cô Cúc có nhà hay không? - Th a, có. Nó còn ng . - Bà là ai? Có bà con v i cô Cúc hay không? - Tôi là m ru t c a nó. - Bà vô kêu cô Cúc th c d y cho mau. - Có chuy n gì v y ông? - Chuy n gì r i th ng th ng bà s bi t. Bà phán i quây quã vô nhà. Ba ng i Pháp v i hai ng i Vi t Nam i theo bàbén gót, còn m y ng i Vi t Nam khác thì phân nhau i vòng hai bên nhà. Cô Cúc nghe ti ng nói om sòm phía tr c r i l i nghe ti ng giày l p c p vônhà, cô v i vàng b i u r i b c ra c a bu ng. Bà phán v i m y ng i khách l c ng ã vô t i ó. M t ng i Pháp bi u m t ng i Vi t Nam h i coi cô có ph i cô là Lê Th ThuCúc hay không. Cô không i ng i Vi t Nam thông ngôn, cô li n áp b ng ti ngPháp v i ng i Pháp ó r ng: - Lê Th Thu Cúc là tôi ây. Tôi mu n bi t coi tôi c s hân h nh mà nói v iai? - Tôi là quan bi n lý, còn hai ông i v i tôi là quan th m án v i quan ki m sát tu n c nh trong qu n n y. 40
 41. 41. Hai kh i tình 41 www.hobieuchanh.com - Tôi kính chào m y quan l n. n nhà tôi các quan l n c n dùng tôi v vi cchi hay sao? - Chúng tôi mu n h i cô m t chuy n. Vì cô bi t ti ng Pháp, có l cô tr l ingay c, ch ng c n ph i c y ng i thông ngôn. - B m quan l n, tôi tr l i ngay v i quan l n c. Quan l n mu n h i chuy nchi? - Tôi mu n bi t coi hôm qua bu i chi u ngh a là t h i 2 gi t i 5 gi r i côcó n nhà ông Tr n Thái D ng ng Garcerie s 333 hay không? - B m có. - Cô l i ó h i nào, gi nào r i cô t i gi nào cô m i v ? - Tôi l i t i nhà ông D ng h i 4 gi chi u ho c s m ho c tr ch ng ba phút ng h . - T t. Cô ó t i gi nào m i i? - Tôi không có ng h , nên tôi không bi t gi ó là gi nào. Song tôi có th m cho quan l n bi t r ng tôi trong nhà ông D ng ch ng n a gi ng h . - T t l m. H i cô vô nhà ông D ng thì ng ch nào? Trên l u hay là t ng i? - B m, h i tôi l i thì ông D ng ng ng ngoài tr c sân. - A!... Cô ó n a gi ng h , cô nói chuy n v i ng ch nào? - ng m c a rào cho tôi vô, ch ng vô nhà r i ng m i tôi i th ng lên l u mànói chuy n. Trong lúc tôi ó thì tôi v i ng ng i t i phòng ti p khách c a ng trên u. B m quan l n, t i sao mà quan l n h i m y câu y? th ng th ng r i tôi s cho cô bi t. Bây gi tôi xin cô hãy tr l i cho rành rtheo câu h i mà thôi. - Tôi s n lòng làm cho v a lòng quan l n. - Cái bóp này ph i c a cô hay không? Quan bi n lý day l i l y cái bóp c a m t ng i Vi t Nam ng c m mà acho cô Cúc xem. Cô Cúc coi ngoài coi trong r i m i áp: - B m ph i, cái bóp c a tôi. Ông D ng tr mòi dê, ng ôm hôn tôi; tôi gi n tôi p cái bóp vô m t ng, r i sút tay v ng cái bóp ra xa. Tôi l t t ch y xu ng thang màra ng không k p l m, quan l n l y mà tr cho tôi, thi t tôi r t i n quan l n. - T t l m! T t l m!... T lúc cô vô nhà t i h i cô ra v , có th y ng i nàotrong nhà khác h n ông D ng hay không? 41
 42. 42. Hai kh i tình 42 www.hobieuchanh.com - B m, có m t mình ông D ng mà thôi. - Thi t cô không th y m t ng i nào khác hay sao? - Thi t tôi không th y ai n a h t, ch có m t mình ông D ng mà thôi. Ông ng l i c ng có nói v i tôi r ng ng nhà có m t mình, ng i b p i âu m t t i tr a, ng i b i thì ng sai i mua , còn v con c a ng d i R ch Giá. Quan n không tin thì quan l n h i l i ông D ng coi có ph i nh v y hay không. - Ông D ng âu còn mà h i. ng ch t r i. úng n m gi chi u, ng i b i v ing i b p i ch v m t l t; ng i b i lên l u th y ông D ng n m ch t trên m t ng máu t i phòng khách là ch cô nói ng ng i nói chuy n v i cô ó. Quan bi n lý nói m y câu sau n y r t ch m, ti ng nói rõ ràng, l i ngó ngay côCúc trân trân. M y quan ng chung quanh c ng chong m t nhìn cô. Cô Cúc bi n s c, ng ch ng h ng. Cô châu mày suy ngh m t chút r i nói:“Tôi ng tính làm n ki n ng, té ra ng ch t r i!”. Quan bi n lý h i: - Cô mu n ki n ông D ng v vi c gì? - V t i ng g t tôi n nhà mà làm nh c ph m giá c a tôi. - Theo l i cô m i khai thì cô n nhà nói chuy n v i ông D ng sau h t, r i ng b âm ch t. Cái tr ng h p y khi n cho ng i ta ph i nghi cô gi t ông D ng. y nh n danh pháp lu t tôi b t cô. M t ng i Vi t Nam a còng ra và lo m khoá, tính còng cô Cúc. Bà phán ng g n ó, nãy gi nghe con nói chuy n mà không hi u câu nào h t.Bây gi bà th y ng i ta s a so n còng con bà thì bà la l n: “Tr i i! Vi c gì v ycon?” Cô Cúc áp: “Tòa nghi con gi t ch t ông D ng nên b t con”. Bà phán nghe con nói nh v y thì th t kinh nên d a vai vào vách bu ng màkhóc. Cô Cúc xin phép i r a m t và m c áo dài. Quan bi n lý cho, song bi u m tng i Vi t Nam theo gi cô. Ngài l i truy n l nh cho quan ki m sát tu n c nh coi xétnhà. Ng i ta d y bà phán m bét h t các t ra. Ng i ta xem xét t chút, coi t itrong k t trong hóc, xét trong nhà r i xét t i ngoài v n xét t i d i b p, không b sót t ch nào. Ng i ta tìm r t k l ng nh v y, song không th y m t v t gì, ch có 85 ng b c gi y gói trong cái h p c n gi u kín trong h c c a m t cái t áo. Quan bi n lý c m gói b c và bi u th y thông ngôn h i bà phán. 42
 43. 43. Hai kh i tình 43 www.hobieuchanh.com - B c n y c a ai? - Th a, b c c a tôi. Tôi lãnh ti n ph c p c a kho h u trí hôm tháng tr c, tôi n xài còn l i có b y nhiêu ó. Quan bi n lý c i. Ngài a gói b c l i cho bà phán. Ngài nói chuy n v i quanth m án và quan ki m sát tu n c nh m t h i r i các quan tr ra sân, l i d y d t cô Cúctheo. Bà phán c ng i theo, n c m t tuôn d m d . Ch ng bà nghe ng i ta bi u côCúc lên xe mà ng i thì c ng nh ng i ta c t ru t bà, nên bà khóc r ng lên, nghe r tth m thi t. Ng i i ngoài ng, không hi u vi c gì, nên chùm nhum ng l i mà coi.Con Ba là a n u n, nó i ch v g p c nh nh v y nó c ng l i ng m t bên bàphán mà ngó. Hai chi c xe h i rút ch y, ch cô Cúc i tu t. Bà phán v n còn ng ngó theomà khóc. Con Ba n m tay d t bà tr vô nhà và i và h i: - Có vi c gì v y bà? H r c cô Hai i âu? - H b t nó, ch r c i âu? - Cô Hai có t i gì mà h b t? - H nói nó gi t ông D ng nên h b t. - Tr i t i! Làm sao bây gi bà? - Bi t làm sao! Oan c h t s c! Th con nít, mà l i con gái n a, mà nó gi t ai,sao l i nói oan cho nó nh v y! Vô t i nhà r i bà phán m i nói v i con Ba: “Ph i ra ngoài nhà ông tr ng s mà i ng coi bây gi làm sao mà kêu oan cho nó. M y nhà nghe hôn, tao i m tchút”. Bà l y kh n i lên u r i kêu xe kéo mà i. 43

×