Tax saving schemes malayalam

350 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tax saving schemes malayalam

 1. 1. oœêaï¼êù, EïJñYï kêgï¼êù öJ.oï. ÷Qêoeú lt$ðoú. Feú.oï.F. Ot÷ˆtVú A¼øûusú
 2. 2. öökeú Cunñsuoú ‹ðhïiù _ lJñdçú 80oï  Fv.öF.oï. Hêeú CuVá AZlê öF.Bt.Vï.F. iñöT AùLðJêjhñÈ hšú Cunñsuoú zêdEŸw Fªïliïv Eïªú FTñ¼ñª ÷dêqïoïJqï÷kiãú ATÀñª ‹ðhïiŸw¼ñù hšú YñJJw¼ñù ( Daê: dkïm, ÷kšú eð) JïrïlïEú AtpYiñûú. oôEúYù ÷djï÷kê QðlïYdËêqï, h¼w FªïljñöT ÷djï÷kê pï>ñ Alïg¹ JñTñùfŒïök AùLŒïöus ÷djï÷kê FTñ¼ñª ÷dêqïoïJqï÷ÓkñÈ
 3. 3. öökeú Cunñsuoú ‹ðhïiù _ lJñdçú 80oï--.. . . . .  Eïih‹Jêjù aöŒTñ¼v ETdTï dòtŒïiê¼ïi h¼w¼êiï ETŒñª ATlñJw¼ñù JïrïlïEtpYiñûú. ÷dêqïoï FTñŒú jûú ltnŒïEñÈïv Cunñsuoú ÷JêxÑêJúšú s ‰ê¼ödçTñª oïùLïw ‹ðhïiù ÷dêqïoïJw¼ú kgïOþ EïJñYïiïqlú s‰ê¼ödçTñª ltnöŒ ljñhêEhêiï djïLXïOþú EïJñYï lï÷bihê¼ñù
 4. 4. öökeú Cunñsuoú ‹ðhïiù _ lJñdçú 80oï--.. . . . .  hšñ÷dêqïoïJöq oùf‡ïOþïT÷Œêqù jûñltnù YñTtOþiêiï ‹ðhïiù ATÀêöY ÷dêqïoï hñTŸïiêkñù C÷Y lálz fêbJhêXú. ÷dêqïoïJqïv Eïªú Yïöjá kgïÀñª ÷fêXoú AT¼hñÈ Fkëê YñJJw¼ñù lJñdçú 10(10Vï) ‹Jêjù Eïf‡EJw¼ú lï÷bihêiï EïJñYï Hrïlñûú.
 5. 5. Táònu eðoú lJñdçú 80oï  jûñJñˆïJw¼ú hê¦hêiï djïhïYödçTñŒïiïˆñûú. lïaáêgáêozêdEù AùLðÇYhêiïjï¼Xöhªïkë. Fªêv, Al CuVáiïkñÈliêiïjï¼Xù. hñrñlu ohi lïaágáêoù Biïjï¼Xöhªñù Eïf‡Eiñûú. oùgêlE, foæú eðoú YñTŸïilÀú AtpYiïkë. ‹÷YáJhêi JòTïi djïbïiïkë.
 6. 6. glElêiçê YïjïOþTlñù hšñ öOklñJqñù lJñdçú 80 oï  oôEúYhêiï Hjñ lðTú Fª oôdîoê&êYú JêjŒïEêiï lJñdçú80oïiïv EïJñYï BEñJòkáŸw EvJïiïˆñûú. glEù oôEúYù ÷djï÷k¼ú jQï‚t öOàñªYïEêiï öOklêi ‚êœú Váòˆï, jQïoú÷Ñnu eð, hšñöOklñJw Fªïliãú JïrïlïEtpYiñûú. 1999 G‹ïkïEñ÷mnù FTñŒ glElêiçiñöT hñYv YïjïOþTlïEñù C÷YlJñdçñ ‹Jêjù Yöª Jïrïlú kgáhêXú. AùLðÇYzêdEŸqïv Eïªêiïjï¼Xù lêiç. CYï÷ÓkñÈ dkïmiãñÈ EïJñYïiêmôêoù höšêjñ ööoëVïv.
 7. 7. ÷‹êlïVusú eûú lJñdçú 80 oï  ot¼êt QðlE¼êt¼êiñÈ ÷‹êlïVusú eûï÷k¼ñÈ ATlñJw. 1925 ök ÷‹êlïVusú eûú BÅú ‹JêjhñÈ ATlñJw, AùLðÇY ÷‹êlïVusú eûñJqï÷k¼ñÈ ATlñJw FªïlÀú lJñdçú80 oï ‹Jêjù Yöª JïrïlïEtpYiñûú.
 8. 8. EênXv ÷olïNoú otˆïe:ú lJñdçú 80oï  Cø otˆïe:ú ÷dê‚ú HêeðoñJqïv Eïªú 100,500.1000, 5000, 10000 jòd hñKlïkÀú kgáhêXú. JïrïlïEú AtpYiñhñûú. dkïmEïj¼ú ‹Yïltnù 8 mYhêEù Eïj¼ïv AtŠlêtnïJhêiï Jòˆñdkïm JX¼ê¼ï 6 ltnöŒ JêkêlbïÀñ÷mnù HªïOþñ kgïÀñù. EïklïkñÈ Eïj¼ñ‹Jêjù 1000 jòdiñöT Eï÷&dù JêkêlbïÀñ÷mnù 1601 jòdiêiïŒðjñù.
 9. 9. EênXv ÷olïNoú otˆïe:ú lJñdçú 80oï. . . .  ltnêltnù hñYkï÷EêTú ÷Ot¼ñª dkïmiñù dñEtEï÷&dhêiïJX¼ê¼ï lJñdçú oïiïv Yöª djïLXïÀödçTñù. dkïmÀú EïJñYïfêbáYiñöûËïkñù Tï. Vï. Foú. Ckë. otˆïe:ñJw JêkêlbïÀñ hñœú dïulkïÀêEêlïökëËïkñù dXiù lÀêù.
 10. 10. dfëïJú ÷‹êlïVusú eûú lJñdçú 80oï  öOsñdçŒïvYöª YñTŸïlÀêlñª dŠYïiêXú CYú. JêjXù 15 ltnù Fª Eðû JêkêlbïYöª. Jñsƒ Eï÷&dù 500 jòdiñù Hjñ o꜌ïJ ltnŒïök JòTïidjïbï 70000 jòdiñhêXú 8 mYhêEù Jòˆñdkïm dòt¯hêiñù EïJñYïlïhñ¹hêXú. Hªï÷Oþê ltnŒïv 12 ‹êlmáŒïv JòTêŒ YlXJqê÷iê Eï÷&dù ETŒêù. Grêùltnù öYêˆú Fkëêltnlñù EïÊïY djïbïÀú lï÷bihêiï dïulkïÀêù. hòªêù ltnù hñYv dXiŒïv JTöhTñ¼êù eûïkñÈ fêkuoú Qdíï öOàêu ÷JêTYïJw¼ñ÷dêkñù AbïJêjhïkë.
 11. 11. fêËú zïjEï÷&dù: lJñdçú 80oï  BaêiEïJñYïlJñdçïöus 2006 BL‚ú 28 ök 203/2006 lïÉêdE‹Jêjù `` H Foú oï fï ÷Tù Vï÷dçêoïšú oãðù 2006 '' Fª÷djïv ETdçêi Eï÷&d dŠYï fêËú zïjEï÷&dŸöq BJtnJhê¼ïiïˆñûú. Cø dŠYï‹Jêjù önVòwVú fêËñJqïv ETŒñª Eï÷&dŸw¼ú JïrïlïEtpYiñûú. lá¹ïJw¼ñù pï>ñ Alïg¹ JñTñùfŸw¼ñù Eï÷&dù ETŒêù. Jñsƒ Eï÷&dŒñJ 1000 jòdiêXú. 1000 jòdiñöT LñXïYŸqêiï Hjñ o꜌ïJltnŒïv Hjñ k&ù jòdlöj Eï÷&dïÀêù.
 12. 12. fêËú zïjEï÷&dù . . . .  Eï÷&dŒïöus Jñsƒ Jêkêlbï 5 ltnù. öV÷dçêoïšú joðYïv Eï÷&dJöus dêu ÷jKödçTñŒïiïjï¼Xù. Hdçñù ÷lXù. Cø otˆïe:ú dXiödçTñŒï lêiçç FTñ¼ñªYú Eï÷jêbïOþïˆñûú. dŠYï‹Jêjù kgáhêi dkïm ‹Yïltnù 8 mYhêElñù hñYïtª døjÓêt¼ú 9 mYhêElñhêXú. hòªñhêoŒïökêjïÀv Jòˆï÷Ot¼ñª dkïm öö¦hêoïJhê÷iê JêkêlbïÀñ ÷mnù hñYkï÷EêTú ÷Ot÷Œê lêŸïÀêù.
 13. 13. fêËú zïjEï÷&dù . . .  5 hñYv 10 ltnù löjiñÈ oêbêjX zïjEï÷&dŸqñöT dkïm láYïiêEù Cø Eï÷&dŸw¼ñù fêbJhêiïjï¼ñù. AYïEêv, dkïm 8%_9% BöXËïkñù hšñ ohêE Eï÷&dŸqïvljñª ltŠEiEñojïOþú JòTêEêXñoêbáY. JòˆêiEï÷&dhêöXËïv otˆïe:ïv ÷jKödçTñŒïi Baá÷djñJêjEêXú EïJñYïJïrïlïEú AtpY
 14. 14. AÖñltnöŒ ÷dê‚ú Hêeðoú zïjEï÷&dù. lJñdçú 80oï  2007 G‹ïv Hªñ hñYv CøLXŒïök Eï÷&dŸw¼ñù lJñdçú 80oï ‹Jêjù JïrïlïEtpY EvJïiïˆñûú. Jñsƒ Eï÷&dù 200 jòdiêXú. 200 jòdiñöT LñXïYŸqêiï JòTïi djïbïiïkëêöY Eï÷&dù ETŒêù. 5 ltnöŒ Eï÷&dŒïEú fêbJhêi dkïm 7.5 mYhêEhêXú.
 15. 15. CJôïšï kïËúVú ÷olïNúoú dŠYïJw :lJñdçú 80oï  Hêpjï lïdXïöi¼ñsïOþú Jêjáhêi djïÉêEhïkëêŒlt¼ú Cø ÷hKkiïv Eï÷&dù ETŒï kêghñûê¼êEñYJñª( Oïk÷dçêw Enéhñûê¼êEñù) Eï÷&d dŠYïiêXú CJôïšï kïËúVú ÷olï Núoú oãðhñJw (C Fv Foú Foú). ClïöT HêpjïlïdXïiïv Eï÷&dù ETŒñª háòOþôv eûñJqñöT iòXïšñJw lêŸñJiêXú. CŸöEiñÈ dŠYïJqïv ETŒñª Eï÷&dŸw¼ú lJñdçú 80oï ‹JêjhñÈ JïrïlïEú AtpYiñûú.
 16. 16. CJôïšï kïËúVú ÷olï Núoú dŠYïJw. . . . . .  Fu Foú oï, dï dï Feú, fêËú zïjEï÷&dù YñTŸïi hšú Eï÷&dhêt$Ÿqñhêiï YêjYháù öOàñ÷œêw Cø Fv Foú Foïöus BJtnXðiY CYïöus Jñsƒ Eï÷&d JêkêlbïiêXú. Fu Foú oïÀú 6 ltnlñù dï dï FeïEú 15 ltnlñù fêËú zïjEï÷&dŒïEú 5 ltnlñù JêkêlbïiñÈ÷dçêw C Fv Foú FoïEú 3 ltnù hê¦hêXú Eïtf‡Jêkêlbï.
 17. 17. CJôïšï kïËúVú ÷olï Núoú dŠYïJw. . . . .  Hêpjï f‡ïY háòOþôv eûïök Eï÷&dhêiYïEêv kêgoêbáY JòTñYkêXú. VïlïVusú Hêdúnu YïjöƒTñ¼ñJiêöXËïv JêkêlbïÀñÈïvYöª EïJñYïlïhñ¹hêi VïlïVusú ljñhêElñù ÷ETêù. ( HêpjïJw, iòXïšñJw Fªïliïv EïªñÈ ljñhêEù dòt¯hêiñù EïJñYïlïhñ¹hêXú.)
 18. 18. CJôïšï kïËúVú ÷olï Núoú dŠYïJw. . . . .  oï‚hêšï¼ú Cuöl‚ñöhusú dëêu(Foú öF dï) lrï ‹Yïhêoù Hjñ EïÊïY YñJ Eï÷&dïOþñù k&áù ööJljï¼êù. hòªñltn JêkêlbïÀñ÷mnù kgïÀñª YñJiïv hòkbE÷Eˆhñûêiêv Yöª AlÀú öoJáòjïšðoú ÑêuoêJúnu TêJæú EvJïiïˆñÈYïEêv EïJñYïfêŠáYiñù ljñªïkë.
 19. 19. CJôïšï kïËúVú ÷olï Núoú dŠYïJw. . . . .  Cø dŠYïiïv Eï÷&dù ETŒñ÷œêw DûêJêlñª EnéoêbáYöiJñsïOþñù Eêù ÷fêblêÓêjêiïjï¼Xù. HêpjïJ÷œêqŒïök OêÖꈟw iòXïšñJqñöT hòkëáöŒiñù fêbï¼ñöhªYïEêv lJñdçú 80oï ‹JêjhñÈEï÷&dŸqñöT 25_30% hê¦ù Cø dŠYïiïv Eï÷&dï¼ñªYêJñù AgïJêháù Fu Foú oï ¼ñù dï dï FeïEñù lêiçêoøJjáhñöûËïkñù C Fv Foú FoïEú AYïkë FªYñù EáòEYYöª.
 20. 20. ATïzêEEï÷&d ÷fêûñJw 80 oï oï Fe  80oï, 80oï oï oï, 80oï oï Vï lJñdçñJw EïJñYïaêiJt¼ú oñdjïOïYhêiï. hòªñlJñdçñJqïkñù JòTï Eï÷&dù ETŒêlñª JòTïi djïbï Hjñ k&ù jòdiêiï YñTjñªñ. Cø djñbïöiŒï Eïv¼ñª EïJñYïaêiJt¼ú Cø ltnù hñYv kgáhêi Eï÷&ddŠYïiêXú ATïzêEoøJjá÷fêûñJw.
 21. 21. ATïzêEEï÷&d ÷fêûñJw 80 oï oï Fe . . .  2012_17 JêkMˆŒïv jêQáŒïöus ATïzêEoøJjá ÷hKkiïv Hjñk&ù ÷JêTï÷Vêqt Eï÷&dhñûêJXöhªêXú Boò¦X J˜ðnu k&áhïTñªYú. ETdçñdŠYï MˆŒïv 50 ÷JêTï ÷Vêqsïöus Eï÷&dhêXúk&áù. AYñöJêûñYöªiêXú2010ök fQšïkòöT 20,000 jòdiñöT AbïJ Jïrïlú kgáhê¼ñª lJñdçú 80oï oï Feú AlYjïdçïOþYú.
 22. 22. ATïzêEEï÷&d ÷fêûñJw 80 oï oï Fe . . .  lïÉêdE‹Jêjù Fv öF oï, öF Feú oï, öF. öF. Vï. Feú. oï. FªïödêYñ÷hKkê zêdEŸw¼ú dñsöh sïotlú fêËú AùLðJjïOþú fêËïNú bEJêjá zêdEŸqïök ATïzêE oøJjá JœEïJw¼ñù CŒjù ÷fêûñJw Cs¼êu AEñhYïiñûú
 23. 23. ATïzêEEï÷&d ÷fêûñJw 80 oï oï Fe . . .  CŸöEiñÈú ÷fêûñJqïv lá¹ïJw, pïEúYñ Alïg¹JñTñùfŸw FªðLXŸqïvödˆú EïJñYïaêiJt¼ú Eï÷&dù ETŒêù. 5000 jòdiñöT LñXïYŸqêiï Eï÷&dù ETŒêöhËïkñù Hjñ o꜌ïJ ltnŒïv Jïrïlêiï AlJêmödçTêlñªYú 20,000 jòdiãú hê¦hêXú.
 24. 24. ATïzêEEï÷&d ÷fêûñJw 80 oï oï Fe . . .  ÷fêûñJqñöT Jêkdjñbï 10 ltnhêöXËïkñù ÷kê¼ú_Cu dïjðTïEñ ÷mnù dXhêiï hêsñJ÷iê dXiù öliãñJ÷iê Blêù. Eï÷&dJt `dêu' lïljŸw EvJXù. Vð hêšú A¼øûú lrïiñù Eï÷&dù ETŒêù. dkïmiãú EïJñYï fêbáYiñûú.
 25. 25. oðEïit oïšïox ÷olïNúoú oãðù  QðlïYoêi껌ïv Eï÷&dù ET÷Œû dŠYïiêXïöYªú Hš÷Eꈌïv ÷Yêªï÷i¼êù. Fªêv hñYvhñT¼ïEñÈ dXù oôjòdï¼êu 45 lioæñhñYökËïkñù ±hï¼ñªYêXú lï÷lJù. JêjXù CŒjù oãðhñJqïv Gšlñù JòTñYv dkïm ÷ETïŒjñª oœêaádŠYïiêXïYú FªYñYöª. Fªêv Cø dŠYïiïv Eï÷&dï¼êlñª JòTïi djïbï 15 k&ù jòdiêiï djïhïYödçTñŒïiïˆñûú.
 26. 26. oðEïit oïšïox ÷olïNúoú oãðù. . . . .  A÷Yohiù dŠYïiïv ÷OjñªYïEñÈ Jñsƒ‹êiù 60 lioæêXú.(oòdçt A÷EônXŒïkòöT÷iê AkëëêöY÷iê sïˆit öOÂlt¼ú ‹êiù 55_ Fªêv sïˆitöOþ YðiYïhñYv 6 hêoŒïEñÈïv Eï÷&dù ETŒïiïjï¼Xù) 2007 G‹ïv hñYv Cø Eï÷&dŸw¼ñù lJñdçú 80oï ‹JêjhñÈ JïrïlïEtpYiñöûËïkñù Hjñ k&ù Fª JTœ Al÷mnï¼ñªñ.
 27. 27. oðEïit oïšïox ÷olïNúoú oãðù. . . . .  AYïEêv hñudñÈ ltnŸqïv hšñ Eï÷&dŸw ETŒï lJñdçú 80oïiñöT dòtX ‹÷iêQEù ÷ETïi÷mnù 60 AZlê 55 YïJiñªltnù Al dïulkïOþú Cø dŠYïiï÷k¼ú hêšï JòTñYv dkïmiñù EïJñYïkêglñù ÷ETïöiTñ¼ñªYêlñù AgïknXðiù. Cø dŠYïiïv 10,000 jòdiñöT LñXïYŸqêiêXú Eï÷&dù ET÷ŒûYú. Jêkêlbï 5 ltnù oôEúYù ÷djï÷kê QðlïY dËêqïiñhêiï ÷Qêiïusê÷iê Eï÷&dù ETŒêù. dkïmiãú EïJñYï fêbáYiñûú, Tï Vï Foñù fêbJù.
 28. 28. lJñdçú 80oï oï oï  oôJêjá ÷hKkiïkñÈlt¼ú ödunu kgï¼êu oêbáYiïkëêŒYïEêv Alt¼ú YïjöƒTñ¼êlñª dŠYïiêXú öökeú Cunñsuoú ÷Jêtdç÷snu AZl hšú AùLðÆïY Cunñsuoú zêdEŸw ETŒñª BaêiEïJñYï EïihŒïök 10 (23Ffï) ‹JêjhñÈ BEôïšï eûñJw. CYï÷k¼ú ETŒñª Eï÷&dŸw¼ú lJñdçú 80oïoïoï‹Jêjù ÷EjöŒ dsƒ Hjñ k&ù jòd Fª öhêŒù djïbï¼ñlï÷bihêiï JïrïlïEú AtpYiñûú. lálzJw.:-
 29. 29. lJñdçú 80oï oï oï . . .   1. Eï÷&d÷ŒêTú JêkêJêkŸqïv ÷Ot¼ñª dkïm AZlê ÷fêXoïEú dñEt Eï÷&dù FªEïkiïv JïrïlïEú AtpYiïkë. 2. Cø dŠYï‹JêjhñÈ Eï÷&dù osûtöOàñJiêöXËïv AŸöE kgï¼ñª YñJiïv Cø lJñdçñ‹Jêjù AlJêmödçˆ Jïrïlïöus gêLù osûtöOþàñª ltnöŒ ljñhêEhêiï JX¼ê¼ï EïJñYïlï÷bihê¼ñù.
 30. 30. lJñdçú 80oï oï oï . . .   3. dŠYï‹Jêjù kgï¼ñª ödunu, ÷fêXoú Fªïliñù AYYñltnöŒ ljñhêEhêiï JX¼ê¼ñù 4. ÷EêhïEï¼ú kgï¼ñª YñJ AljñöT ljñhêEhêiï djïLXïOþú kgï¼ñª ltnù EïJñYïfêbáYljñù.
 31. 31. lJñdçú 80oïoïVï  ÷Jÿot¼êjïöus dñYïi ödunu dŠYï‹Jêjù ÷Jÿ QðlE¼êt 2004 G‹ïv hñYv ATÀñª YñJJw¼ñù hñudsƒ Hjñ k&ù jòd Fª djïbïÀñ lï÷bihêiï Jïrïlú kgáhêXú. Cø dŠYï oôJêjá÷hKkiïök QðlE¼êt¼ñù oôiùöYêrïv öOàñªlt¼ñù 2008_09 hñYv fêbJhê¼ïiïˆñûú. ‹bêElálzJw:31
 32. 32. lJñdçú 80oïoïVï. . . . . .  1. QðlE¼êju ATÀñª YñJiïv mœqŒïöus 10% FªdjïbïÀñlï÷bihêiï Jïrïlú kgáhêXú. CYï÷kÀêiï mœqù FªdaŒïöus EïtlþOEŒïv ATïzêEmœqlñù öYêrïv Jjêt ‹Jêjù VïF kgáhêöXËïv B YñJiñù DwödçTñù.
 33. 33. lJñdçú 80oïoïVï. . . . . .  2. oôiùöYêrïvöOàñªljñöT öhêŒljñhêEŒïöus (÷Üêoú ÷Têˆv CuJù) 10 mYhêEù löj Jïrïlêiï kgïÀñù. ÷Jÿot¼êjïöus dñYïi ödunu dŠYï‹Jêjù ÷Jÿ QðlE¼êt 2004 G‹ïv hñYv ATÀñª YñJJw¼ñù hñudsƒ Hjñ k&ù jòd Fª djïbïÀñ lï÷bihêiï Jïrïlú kgáhêXú. Cø dŠYï oôJêjá÷hKkiïök QðlE¼êt¼ñù oôiùöYêrïv öOàñªlt¼ñù 2008_09 hñYv fêbJhê¼ïiïˆñûú. ‹bêElálzJw:
 34. 34. lJñdçú 80oïoïVï. . . . . .  3. ÷Jÿot¼êt AZlê hšñöYêrïkñTh ATÀñª mœqŒïöus 10 mYhêEŒïv JòTêŒ lïpïYŒïEñù JïrïlïEú AtpYiñûú. ClïöT Hjñ oùmiù Dit÷ª¼êù ÷Jÿot¼êt, AZlê hšñ öYêrïkñTh ATÀñª lïpïYŒïEñù QðlE¼êjEú Jïrïlú EvJñªYú Eáêihê÷Xê?
 35. 35. lJñdçú 80oïoïVï. . . . . .  Hš÷Eꈌïv ÷Jÿot¼êjñù hšñù QðlE¼êjEñ÷lûï ATÀñª YñJÀñù Jïrïlú EvJñªYú mjïiökëªú ÷YêªêöhËïkñù Cø dŠYïiïvEïªñù Yï÷jákgïÀñª öhêŒù YñJÀñù AlkgïÀñªltnù QðlE¼êju EïJñYï EvJXöhª loíñY djïLXïOþêv AEáêiöhªú dsiêEêlïkë. CYñoùf‡ïOþú ÷Jÿ ‹Yá& EïJñYï ÷fêtVú 29_09_2008 v dñsŒïs¼ïi ot¼ñkt Eœt 9/2008 (Feú.Eù. 275/192/2008_öFTï(fï) ‹o¹hêXú.
 36. 36. lJñdçú 80oïoïVï. . . . . .   4. 3_v dsƒïjïÀñªYñ÷dêök Cø dŠYïiïv Eïªú lïjhïÀñªYñlrï÷iê A¼øûú AloêEïÀñ÷œê÷rê kgïÀñª öhêŒù YñJÀñù EïJñYïaêiJ÷Eê ÷EêhïEï÷Àê EïJñYïfêŠáY lªñ ÷Ojñù. 5. JkêJêkŸqïv kgïÀñª ödunu YñJJw¼ñù EïJñYïfêbáYiñûú.
 37. 37. glElêiçiñöT dkïm.  glElêiçiñöT hñYv YïjïOþTlïEñù hšñù lJñdçú 80oï ‹JêjhñÈ JïrïlïEú AtpYiñûú. CYïEñdjïiêiï glElêiçê dkïmÀñù EïJñYïiêmôêoù lJñdçú 24(fï) ‹Jêjù kgáhêXú. Cø jûñ lJñdçñJw Y˜ïkñÈ Hjñ YêjYháhT¼ù lálzJw lïmaðJjï¼êù:
 38. 38. glElêiçiñöT dkïm.. . . . .  1. lJñdçú 80oï_v Eïªñù láYáoíhêiï Cø EïJñYï Bmôêoù Hjñ Jïrïlkë; Cu`Jù ‘ù pøoú ÷‹êdçtˆï Fª ljñhêELXŒïök Enéù Biï djïLXïOþú hšú ljñhêEŸqñhêiï Yˆï¼ïrïOþêXú EïJñYïiêmôêoù kgáhê¼ñªYú.
 39. 39. glElêiçiñöT dkïm.. . . . .  2. hñYv YïjïOþTlïEñÈ djïbï Hjñ k&ù Fª öhêŒù djïbï¼ñÈïv DwödçTñù. dkïm oùf‡ïOþêöXËïv Cø djïbï 1.50 k&ù jòdiêXú. Fªêv lêiçöiTñŒ ltnêEúYáù hñYv hòªñ ltnŒïEñÈïv lðTñlêŸñJ÷iê dXïJrïdçï¼ñJ÷iê öOÂïjï¼Xù. AkëêŒd&ù JòTïidjïbï 30,000 jòdiêiï djïhïYödçTñù. dkïmÀñÈ Jïrïlïöus djïbï oôEúYù YêhoŒïEñd÷iêLï¼ñª glEŒïEêiï FTñŒ dkïmÀñhê¦hêXú. lêTJÀú EvJï ljñhêEhñûê¼ñ÷œêw B ljñhêEŒïv EïªñhñÈ JïrïlïEú djïbïJqïkë.( Enélñù oùglïÀêù).
 40. 40. glElêiçiñöT dkïm.. . . . .  3. lJñdçú oï ‹JêjhñÈ Jïrïlú lêiçç ATOþñYñTŸñ÷œêw hñYv Yöª kgáhêXú Fªêv lJñdçú 24 (fï) ‹JêjhñÈ dkïmÀñÈ EïJñYïiïqlú glEù lêŸñJ÷iê oôêiŒhê¼ñJ÷iê öOàñª YðiYïhñYv hê¦hêXú kgáhêlñJ. AYïEñhñœñÈ dkïm AÖñ Yñká LVñ¼qêiï lðYïOþú AlJêmödçTXù. Yªêûïök dkïmiñù÷OtŒú öhêŒù Hjñ ltnöŒ djïbï 1.50 k&ù jòdYöª.
 41. 41. glElêiçiñöT dkïm.. . . . .  4.AùLðÇYzêdEŸqïv EïöªTñŒ lêiçiï÷ÓkñÈdkïmÀú hê¦÷h Jïrïlú kgïÀñ Fªú lJñdçú 80oïiïkñÈ lálz lJñdçú 24(fï) iïv Ckë. AYïEêv f‡ñ¼w¼ñù ÷oîpïYt¼ñù EvJñª dkïmiñù AlJêmödçTêù.
 42. 42. glElêiçiñöT dkïm.. . . . .  5 lJñdçú 80oïiïv kgï¼ñª Jïrïlú glEù lêŸñªYï÷Eê dXïJrïdçïÀñªYï÷Eê ÷lûï FTñŒ lêiççJqñöT hñYv YïjïOþTlïEú hê¦hêXú kgáù. AšJñšdçXïJw, dñYñ¼ïdçXïiv, ElðJjXù FªïlÀêöiTñŒ lêiççê YïjïOþTlïEú Jïrïlú kgáhkë
 43. 43. glElêiçiñöT dkïm.. . . . .  5 lJñdçú 80oïiïv kgï¼ñª Jïrïlú glEù lêŸñªYï÷Eê dXïJrïdçïÀñªYï÷Eê ÷lûï FTñŒ lêiççJqñöT hñYv YïjïOþTlïEú hê¦hêXú kgáù. AšJñšdçXïJw, dñYñ¼ïdçXïiv, ElðJjXù FªïlÀêöiTñŒ lêiççê YïjïOþTlïEú Jïrïlú kgáhkë
 44. 44. glElêiçiñöT dkïm.. . . . .  Fªêv CŸöE Hjñ ÷ltYïjïlú lJñdçú 24 (fï)iïv dsiñªïkë. ÷hvdçsƒJêjáŸw¼êöiTñŒ lêiççê dkïm oôEúYù YêhoŒïEñd÷iêLï¼ñª glEŒïEêöXËïv 30,000 jòdlöj JñslñöOàêù. lêTJÀñ EvJïi glEŸöq oùf‡ïOþêöXËïv dòt¯hêiñù Jïrïlú AlJêmödçTêù.
 45. 45. glElêiçiñöT dkïm.. . . . .  6. lJñdçú 24(fï) ‹JêjhñÈ EïJñYï BmôêoŒïEñÈ djïbï Eït¯iïÀñªYïv oôEúYù YêhoŒïEñÈ öJˆïTù Fªñù lêTJiãú EvJïi öJˆïTù Fªñù ÷ltYïjïlñûú Fªêv lJñdçú 80oï_ v Cø lï÷lOEhïkë. Cø lJñdçñ ‹Jêjù öJˆïTù YêhoŒïEñÈYú Biïjï¼Xöhªú hê¦÷h Eïf‡EiñÈñ.( lêXïQá öJˆïTŸw¼ú lJñdçú 80oï fêbJhkë.)
 46. 46. glElêiçiñöT dkïm.. . . . . 7 lJñdçú 80oï ‹JêjhñÈ Jïrïlú ATlú ETŒñ÷œêw hê¦÷h kgáhêJñ Fªêv lJñdçú 24(fï)¼ñÈ Cqlú dkïmfêbáY ljñ÷œêw Yöª (ATlú ETŒïiïökëËïkñù) kgáhêXú.
 47. 47. glElêiçiñöT dkïm.. . . . .  8. lJñdçú 80oï _ ök lálz‹Jêjù öJˆïTù 5 ltnŒïEñhñœú ööJhêšù öOàêEêlïkë. AYïEñ hñœú ööJhêšù öOÂêv B ltnöŒ Jïrïlú AlJêmödçTêEêlïökëªú hê¦hkë, hñœEñlaïOþ JïrïlñJw lïvdçEETŒñª ltnöŒ ljñhêEhêiï djïLXïOþú EïJñYïiñù EvJXù. ( hòkbE ÷EˆŒïEñ dñs÷hiêXïYú). CŸöE Hjñ Eïf‡E lJñdçú 24(fï) iïv Ckë.
 48. 48. lïaáêgáêo lêiç  lïaáêgáêoù d÷jê&hêi Eï÷&dù YöªiêXú.AYñöJêûñYöªiêXú Táònu eðoïEú lJñdçú 80oï ‹Jêjù EvJñª Jïrïlñ ÷dêök Yöª lïaáêgáêo lêiçJqñöT dkïmÀñù lálzJw¼ú lï÷bihêiï Jïrïlú AEñlaïOþïjïÀñªYú.Cø JïrïlïEú djïbï Ckë.‹bêE lálzJw..
 49. 49. lïaáêgáêo lêiç . . . . .  1.oôEúYù DdjïdUEŒïEê÷iê QðlïYdËêqï,h¼w FªïljñöT DdjïdUEŒïEê÷iê FTñŒ lïaáêgáêo lêiçiñöT dkïmiTlïEêXú JïrïlïEtpY.`DdjïdUEù' Fªlê¼ïöus EïtlþOEù 2009_10 o꜌ïJltnù hñYv DaêjlYúJjïOþYú EïJñYïaêiJt¼ú BmôêoJjhêi oðEïit pit öo¼uVsï djð& AZlê YYñká djð& dêoæêi÷mnù ETŒñª ÷Jêrúoú FªêXú EïtlþOEù
 50. 50. lïaáêgáêo lêiç . . . . .  DaêpjXù lrï dñYñ¼ïi EïtlþOEŒïöus ‹÷iêQEù lá¹hê¼êù. pitöo¼uVsï djð& dêoæêi÷mnù ÷Jê÷hrúoáv ödiïkšú ÷Jêrúoï ÷Ojêu ÷lûï lêiçöiTñŒêv AYú 2008_09 ltnù löj DdjïdUEù Fª EïtlþOEŒïv ljñhêiïjñªïkë. lJñdçú 80_CiñöT ‹÷iêQElñù kgï¼ñhêiïjñªïkë. Fªêv C÷dçêw Cø ÷JêrúoïEñù CYñ÷dêkñÈ hšñ ÷JêrúoñJw¼ñù AtpYiñûú.
 51. 51. lïaáêgáêo lêiç . . . . .  2. GöYËïkñù o꜌ïJ zêdEŒïv Eï÷ªê AùLðÇYbt˜zêdEŒïv Eï÷ªê FTñŒ lïaáêgáêo lêiççJqñöT dkïmhê¦hêXú JïrïlïEtpYödçˆYú. o꜌ïJ zêdEù Fª daŒïöus EïtlþOElñù lJñdçïv Yöª kgáhêXú. CYñ‹Jêjù 1949ök fêËïŸú ösLñ÷knu BÅïöusiñù ‹oíñY EïihŒïök 51_)0 lJñdçïöusiñù djïbïiïv ljñª zêdEù AZlê JœEï, ÷Jÿ ot¼êt ‹÷YáJù ‹KáêdïOþ bEJêjá zêdEù Fªïl EïtlþOEŒïvödçTñªñ.
 52. 52. lïaáêgáêo lêiç . . . . .   Baêi EïJñYï EïihŒïök 10(23oï), 80Qï(2)(F) Fªïl ‹JêjhñÈ zêdEŸ÷qiêXú `AùLðÇY bt˜zêdEù' Fª daŒïöus EïtlþOEŒïv DwödçTñŒïiïjï¼ñªYú. 3. dkïm ATÀêu YñTŸñª ltnù hñYv dïªðTñÈ Grñ ltnù AZlê lêiç Yðjñªltnù löj Jïrïlú AlãêmödçTêù. hñYv YïjïOþTlïEú EïJñYïiïqlïkë.
 53. 53. öhVïöJëiïù  gðhhêi OïJï¨ê öOklú YêŸêu DYJñª dŠYïiêXú öhVïöJëiïù ÷dêqoïJw. CYï÷k¼ú ATÀñª ‹ðhïiŸw Baêi EïJñYï EïihŒïök lJñdçú 80Vï ‹Jêjù JïrïlïEú AtphêXú ‹bêE lálzJw:
 54. 54. öhVïöJëiïù. . . . . . .  1. oôEúYù ÷djï÷kê, QðlïYdËêqï, h¼w, hêYêdïYê¼w FªïljñöT ÷djï÷kê ATÀñª ‹ðhïiŸw¼ú ödêYñ÷l kgï¼ñª Jïrïlú 15000 jòdiêöXËïkñù hêYêdïYê¼w¼êiï AT¼ñª ‹ðhïiŸw¼ú höšêjñ 15000jòdlöj Jïrïlú kgï¼ñù. CljïkêöjËïkñù oðEïit oïšïox BöXËïv djïbï 20,000 jòdiêiï Dijñù.
 55. 55. öhVïöJëiïù. . . . . . .    2. Jáênú HrïOþú h÷šYñ jðYïiïkñù ‹ðhïiù ATiãêù. (Da: A¼øûú÷diï öO¼ú, ½êeúšú, C_ödiäusú YñTŸïil). 3. ÷Jÿ ot¼êjïöus AùLðJêjhñÈ öhVï¼v Cunñsuoú dŠYïJqï÷k¼ú ATÀñª ‹ðhïiŸw¼ú hê¦hêXú Jïrïlú. 4. OïJï¨êöOþklï÷k¼êiï Cunñsuoú zêdEù EvJñª YñJÀú EïJñYï fêbáYiïkë.
 56. 56. hšñ Oïk JïrïlñJw   lêTJ EvJñªlt¼ñÈ Jïrïlú (lJñdçú 80QïQï) BaêiEïJñYï EïihŒïök10(13F) lJñdçñ‹Jêjù lðˆñlêTJ fŒ kgï¼êŒlt¼ñù QðlE¼êjkëêŒ hšñ EïJñYïaêiJt¼ñù EvJñª lêTJ Bbêjhê¼ï Cø Jïrïlú AlJêmödçTêù. lêTJ EvJï QðlïOþ Hê÷jê hêoŒïEñù 2000 jòd AZlê öhêŒ ljñhêEŒïöus 10 mYhêEŒïv Jñsƒ YñJ AZlê, öhêŒljñhêEŒïöus 25% ( Y˜ïv JñsƒYú)BXú Jïrïlêiï DdêbïJw¼ñ lï÷bööi kgáhêlñJ.
 57. 57. hšñ Oïk JïrïlñJw. . . .  AùLðÇY zêdEŸw¼ú EvJñª oùgêlE (lJñdçú 8Qï): ‹bêEhÔïiñöT ÷amði añjïYêmôêo Eïbï YñTŸï ÷amði ‹êbêEáhñÈ EïbïJqï÷k¼ú EvJñª oùgêlEJw¼ú 100% Jïrïlú kgï¼ñù. AùLðÇY bt˜zêdEŸw¼ú EvJñª oùgêlEiñöT 50% hê¦hêXú Jïrïlêiï kgï¼ñJ. Fªêv EïJñYï aêiJöus BöJ öhêŒ ljñhêE Œïöus 10% v JòTñYkêiï CŒjù zêdEŸw¼ú uvJñª oùgêlEJw JïrïlïEêiï djïLXï¼ñªYkë.
 58. 58. hšñ Oïk JïrïlñJw. . . .  DaêpjXŒïEú AŠêiù vi ‹JêjhñÈ JïrïlñJw¼ú hñudêiñÈ öhêŒ ljñhêEù 2,00,000 jòd Biïjï¼ñJiñù AùLðÇY zêdEŸw¼ñ EvJñª oùgêlE 25,000 jòdiñhêöXËïv Atphêi YñJ 20,000 jòd (2 k&ù jòdiñöT 10%) Biïjï¼ñù Cø YñJiñöT 50% hê¦hêXú Cø Jïrïlêiï AlJêmödçTêlñªYú.
 59. 59. öölJkáŸqñÈ B±ïYt¼êiñÈ Jïrïlú (lJñdçú 80VïVï)  CuVáiïv zïjYêho¼êjêi lá¹ïJw¼ñù pï>ñ Alïg¹ JñTñùfŸw¼ñhêXú Cø Jïrïlïöus ‹÷iêQEù A‡Y, JêrO¼ñslú, fñŠïhê Náù, hêEoïJ÷jêLù hñYkêi öölJkáŸqñÈ B±ïY f‡ñ¼w¼êiï FöEYËïkñù öOklú öO÷àûïlªlt¼ú B±ïYjñöT öölJkáù oêbêjXYkŒïkñÈYêöXËïv 50,000 jòdiñù LñjñYjhêöXËïv (Severe Disability) Hjñ k&ù jòdiñù Jñslñ öOàêù
 60. 60. öölJkáŸqñÈ B±ïYt¼êiñÈ Jïrïlú (lJñdçú 80VïVï). . . . . .  C¦iñù YñJ öOklñ öOÂYêiï öYqïÀêu fêbáYiïkë. ÷Jlkù Hjñ jòdöiËïkñù öOklêiêv hñrñlu Jïrïlñù AlJêmödçTêù. Fªêv öölJkáù oùf‡ïOþú ÷VêÅsñöT otˆïe:ñù hšñù EïÊïY ÷eêhïv lêŸï oò&ï¼Xù.
 61. 61. ‹KáêdïY ÷jêLŸw¼êiï öOklñ öOàñ÷œêw (lJñdçú 80VïVïfï)  Eáò÷sêqQï¼v ÷jêLŸw, Vïöhuná, dêt¼ïuoxoú, Atfòaù, FiïVúoú hñYkêi ÷jêLŸqñÈ EïJñYï aêiJt¼ñù B±ïY f‡ñ¼w¼ñù ÷lûï lª OïJï¨ê öOklú 40,000 jòd Fª ödêYñdjïbï¼ñ lï÷bihêiï ljñhêEŒïv Eïªñù JñsÀêù. Fªêv ÷jêLfêbïYEêi EïJñYïaêiJ÷Eê B±ïYú f‡ñ÷lê hñYïtª døjEêöXËïv djïbï 60,000 jòdiêXú. öhVï¼v otˆïe:ú YñTŸïi ÷jKJw Cø lJñdçñ ‹JêjhñÈ Jïrïlú AlJêmödçTñªYïEñù BlmúÁêXú. öOklñ lªYïEú ÷jKJqñù oò&ï¼Xù. JêjXù ööJiïv Eïªñù öOklêi YñJÀñ hê¦÷h Jïrïlú kgï¼ñ.
 62. 62. oôEúYù öölJkáŒïEñù Jïrïlú (lJñdçú80iñ)  CuVáiïv zïjYêho¼êjêi lá¹ïJw¼ñ hê¦hêXú Cø Jïrïlú lJñdçú 80 VïVï¼ú ohêEhêi JïrïlêXïYú. lJñdçú 80 VïVï öölJkáhñÈ B±ïYt¼êiñÈYêöXËïv Cø lJñdçú EïJñYï aêiJEú öölJkáhñÈ÷dçêw AlJêmödçTêEñÈYêXú. djïbïJöqkëêù lJñdçú 80VïVïiïv DÈYñ Yöª. Hjñ jòdöiËïkñù öOklêiêv Jïrïlúkgï¼ñù.

×