จากใจบรรณาธิการ                                                    ปี ท...
เมือถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ หลาย ๆ คน ก็คงเตรียมทีจะเข้าหาผูใ้ หญ่ทตนนับถือ               ...
กองทุนบุญทันตา                                    และทีขาดไม่ได้อกเช่นกันคือ สมาชิกของก...
อีกเรื่องหนึ่งทีจะเล่าสู่กนฟัง ทางทันตาได้ไปเยียมเยียนทีบา้ น                               ...
เรื่อง ของหลวงพ่อดีเนาะ เป็ นหนึ่งตัวอย่างในเรื่อง “หักหอกเป็ นดอกไม้” ทุกข์สุข ดีเลวล้วนแล้วแต่อยู่ทวธคด ถ้า       ...
จริง ๆ แล ้วการขับรถก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักพีดวงดาวขอบอก เพือให้                              ...
ทันตาออกเยี่ยมบ้ านคนพิการ และทากิจกรรม                                     ในวัยหนุ่...
บุญทันตา ฉบับ 4
บุญทันตา ฉบับ 4
บุญทันตา ฉบับ 4
บุญทันตา ฉบับ 4
บุญทันตา ฉบับ 4
บุญทันตา ฉบับ 4
บุญทันตา ฉบับ 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บุญทันตา ฉบับ 4

822 views
754 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
822
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บุญทันตา ฉบับ 4

 1. 1. จากใจบรรณาธิการ ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ นี้เป็ นฉบับสุดท้ายของปี ๒๕๕๔ และถือเป็ นฉบับต้อนรับปี ใหม่ ๒๕๕๕ จึงนา ส.ค.ส. พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามาฝากเพือเป็ นสิรมงคลแก่ ั ่ ิ ทุกคนเนื่องในวันปี ใหม่ ๒๕๕๕ นี้ ขออานวยพรให้ทกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัย ุ ไข้เจ็บ และภยันตรายใดๆ ตลอดปี และตลอดไป ช่วงนี้ชาวหาดใหญ่ตองอกสันขวัญหายกับเรืองนา้ ท่วมอยู่หลายครัง แต่ทกคนก็ยงมีกาลังใจ และยิ้ม ้ ่ ่ ้ ุ ั รับกับทุกปัญหาอยู่เสมอ เหมือนกับคนพิการคนหนึ่งทีบอกไว้ในฉบับนี้ว่า “ชีวตไม่ได้มไว้ให้ยอมแพ้” ่ ิ ี และ “เมือผูพการอัมพาตวิงได้อกครัง”มันเป็ นอย่างไร มารูจกชีวตบางมุมของคนพิการ แล ้วจะรูว่า ทุก ่ ้ิ ่ ี ้ ้ั ิ ้ ชีวตมีค่า และน่าค้นหาเสมอ ิ มาติดตามวารสารของเรา และสามารถติตง หรือให้ขอเสนอแนะได้เสมอนะคะ อยากบอกว่ากว่าจะได้ ิ ้ ออกมาซักฉบับ มารุตของเราก็เหน็ดเหนื่อยมากมาย ขอขอบคุณทีทาทุกสิงทุกอย่างเพือคนพิการมาโดย ่ ่ ่ ตลอด สู ้ สู ้ นะคะ มารุต ด้วยความขอบคุณ พีดุษฎี ่วารสาร สารสัมพันธ์เหยื่อ เมาแล้ วขับโรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ฉบับที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 2
 2. 2. เมือถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ หลาย ๆ คน ก็คงเตรียมทีจะเข้าหาผูใ้ หญ่ทตนนับถือ ่ ่ ่ี สารบัญ เพือทีจะเข้าไปรับพรให้อานวยโชคตลอดปี แต่ไม่ว่าจะเป็ นพรของของผูใ้ หญ่คนใด ก็คงจะไม่ทาให้ผูรบรูสก ่ ่ ซาบซึ้งใจไปกว่า พรจากพระมหากษัตริยและราชวงศ์ของไทย ทีพระองค์ทรงมีพระเมตตา พระราชทานพร ์ ่ ่ เพือเป็ นขวัญและกาลังใจให้แก่ประชาชนชาวไทย และเพือความเป็ นสิรมงคลในชีวตตลอดทังปี ่ ิ ิ ้ ้ั ้ึ ส.ค.ส. พระราชทาน 4 และสำหรับในปี 2555 นี้ ในหลวงได้พระรำชทำนพระรำชดำรัสอวยพรปี ใหม่ วิถชีวตคนเรำ จะต้องมี ี ิ ั ุ ้ ทุกข์ มีภย มีอปสรรค จึงต้องเตรียมใจเตรียมกำยไว้ให้พร้อมเสมอ ตังตนอยูในควำมไม่ประมำท พระองค์ ่ กองทุนบุญทันตา 6 ท่ำนได้พระรำชทำน ส.ค.ส. มีขอควำมจำกบทพระรำชนิ พนธ์เรื่องพระมหำชนก "ถึงจะมองไม่เห็นฝัง เรำก็ ้ ่ ต้องพยำยำมว่ำยอยูทำมกลำงมหำสมุทร โภคะทังหลำย มิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่ำนั้น" ทรงเตือนสติให้ ่่ ้ คุณธรรมนาสุข 9 ที่ปรึกษา ้ คนไทยทังหลำยมีควำมเพียร แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศลย์ ั เมือน้ าท่วมหัว ตัวเลย หด ! ่ 12 นายแพทย์หาญชัย พินยกุลั ผศ.ดร.เนตรนภา คูพนธวี ่ ั นายแพทย์กรกช ศรี เกื ้อ สกูปพิ เศษ กิ ตติ ศกดิ ์ ทองดีสกูล ๊ ั 14 บรรณาธิการ คุณดุษฎี รามสูต นวัตกรรมสาหรับผูพิการ ้ 16 พิสูจน์ อักษร คุณ สุมาลี ดาอาไพ โรคติ ดเชื้อในกระแสเลือด 18 กองบรรณาธิการ ดร.พิพฒน์ ทองฉิม ั คุณพลพีร์ พรศิรธนานันต์ บอกกล่าวเล่าความ 21 คุณดวงดาว รัตนะ คุณนาบุญ นาวาบุญนิยม เรืองเล่า เรืองคุย ่ ่ 24 คุณยงยุทธ์ แสงพรหม คุณธนชัย แตงไทย เก็บมาฝาก 26 คุณสุมาลี ดาอาไพ ผู้ประสานงาน คุณมารุต ลอยผา ติดต่อ : ศูนย์ ประสานงานเครือข่ ายเหยื่อเมาแล้ วขับ นับเป็ นพระมหำกรุณำเป็ นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงพระรำชทำน ส.ค.ส. และพรปี ใหม่ให้กบประชำชนคน ั 182 ถ.รัถการ (รพ.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ไทย ซึ่งประชำชนคนไทยต่ำงรูสกปลำบปลื้มในพระมหำกรุณำธิคณอันล้นพ้นอย่ำงหำทีสดมิได้ และขอให้ ้ึ ุ ุ่เบอร์ โทร 084 9997446 /083 5333321 E-mail marut_loypha@hotmail.com พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนำนเทอญ www. Boontunta.com 3 4
 3. 3. กองทุนบุญทันตา และทีขาดไม่ได้อกเช่นกันคือ สมาชิกของกองทุนบุญทันตา จากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ผมต้อง ่ ี By :มารุต ลอยผา ขอสารภาพตามความเป็ นจริงว่า ถ้าไม่มสมาชิกทุก ๆ คนในกลุมนี้ให้การช่วยเหลือการทางานของจิตอาสา ี ่ ลาพังผมคนเดียวคงทางานในเรื่องต่างๆไม่สาเร็จและไม่มความคืบหน้าได้อย่างปัจจุบนนี้ และงานบุญนี้ก็ ี ั ช่วงนี ้ก็ใกล้ จะสิ ้นปี หลาย ๆ คนคงไปทาบุญเลี ้ยงพระใส่บาตรถวายสังฆทาน ขอพรสิงศักดิสทธ์ ่ ิ เหมือนกัน สมาชิกทุกคนทีได้มาช่วยกันคัดแยกตุกตา และช่วยขาย ซึงเริ่มงานแรกทีโ่ รงพยาบาลหาดใหญ่ใน ่ ๊ ่ตามวัดวาอารามและสถานที่ตาง ๆ ซึงในการทาบุญก็คงหวังผลในเรื่ องของการขอพรทังการงาน ่ ่ ้ งานภาคีรา้ นค้าของสหกรณ์ ในราคาตัวละ ตังแต่ 10 บาทจนถึง 35 บาท สมาชิกทันตาสามารถขายได้ถง ้ ึการเงิน สุขภาพ ฯลฯ ในชาตินี ้และชาติหน้ าด้ วยการวางจิตใจที่ใสสะอาดเปี่ ยมล้ นไปด้ วยความ 2,650 บาท ซึงเงินทุกบาทเข้ากองทุนโดยไม่หกค่าใช้จ่ายใดๆ และนี่ก็คอการร่วมบุญให้ทานช่วยเหลือทัง ่ ั ื ้สงบที่เป็ นอานิสงส์ของการทาบุญนันให้ ยิ่ง ๆ ขึ ้นไป เมื่อเอ่ยถึงการทาบุญหลาย ๆ คนคงคิดว่า ้ แรงกายและแรงใจ ถึงแม้ว่าทุก ๆ คนจะมีภาระทังหน้าทีการงานและครอบครัว แต่ก็ยงแบ่งเวลามาช่วยเหลือ ้ ่ ัต้ องไปที่วดวาอารามอย่างเดียว แต่ในทางพุทธศาสนานันมีอยูด้วยกันคือ ทาน ศีล และ ั ้ ่ ด้วยนา้ จิตนา้ ใจและไมตรีจตทีใสสะอาดจริง ๆ ขอขอบพระคุณไว้ณ.ทีน้ ีอกครัง ิ ่ ่ ี ้ภาวนา อานิสงค์นนก็จะมีระดับที่แตกต่างกันไป ขอยกตัวอย่างของกองทุนบุญทันตา นันก็เป็ น ั้ ้ลักษณะของการให้ ทาน ซึงเป็ นเรื่ องของการให้ สิงที่ให้ จะเป็ นการบริ จาควัตถุสงของ การให้ ่ ่ ิ่ความรู้ รวมทังแรงกายและแรงใจ กับผู้อยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อไปเพิ่มเติมส่วนที่ขาดแม้ จะ ้ไม่มากมายแต่ก็มีความหมาย และมีคามากมายแก่ผ้ รับ ในความเป็ นจริ งผู้ให้ ก็พยายามที่จะต่อ ่ ูเติมให้ ทกคนได้ สมปรารถนามากที่สดเท่าที่จะทาได้ ุ ุ เมื่อเดือนที่แล้ วผมได้ โทรไปหาคุณ ธนไชย แตงไทย (เก่ ง)www.hatyai2hand.com ติดต่อเพื่อจะขอซื ้อตุ๊กตามือสองมาจาหน่าย เพื่อนาเงินเข้ ากองทุน คุณ เก่งตอบว่า “เดี๋ ยวผมจัดให้ จานวน 5 มัด ผมให้ ไม่ต้องซื ้อ” พอวันต่อมาคุณเก่งได้ สงของ ่มาที่ทางานกองทุน ผมได้ ร้ ูจกคาว่ามัดนันเป็ นยังไง ใหญ่มากครับ ั ้พอแกะออกมาดูจึงได้ ร้ ูถึงการทางานของผู้ขายของมือสองถึงขันตอน ้ทังการคัดแยก การนามาซักล้ างทาความสะอาดก่อนที่จะนามาขาย ้ 4-5 วัน ที่ทางานกองทุนจึงเต็มไปด้ วยตุ๊กตา ที่เล่ามาทังหมดนี ้ ้เป็ นตัวอย่างของการเป็ นผู้ให้ หรื อการทาทานของคุณ ธนไชย แตงไทยนันเอง ถึงแม้ จะพิการกายแต่ก็ไม่พิการใจต้ องขอขอบคุณในไมตรี จิต ่ของการร่วมบุญในครังนี ้จริ งๆครับ ้ 5 6
 4. 4. อีกเรื่องหนึ่งทีจะเล่าสู่กนฟัง ทางทันตาได้ไปเยียมเยียนทีบา้ น ่ ั ของคุณ ศิวะพงศ์ สีขำว โดยมีสภาพของความพิการ ่ ่ คิดดี คิดในแง่บวก จาก หลวงพ่อดีเนาะ ทางการเคลือนไหว และมีปญหาในการประคองตัว ไม่ ่ ั พระเทพวิสทธาจารย์ (หลวงปู่ ดีเนาะ) วัดมัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.อุดรธานี ุ สามารถพูดได้ ส่วนการรับรูนนได้พอประมาณ พักอาศัยอยู่ ้ ั้ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปณโณ อดีตสมภารวัดป่ าชิคาโก แสดงธรรม ุ ทีอาเภอรัตภูมิ ผมได้ไปเห็นสภาพการใช้ชวตประจาวันที่ ่ ีิ ไว้หลายธรรมมาสน์ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย (สานักพิมพ์ดเี อ็มจี) ฟังแล้วค่อนข้างจะลาบาก รวมทังต้องปรับปรุงต่อเติมในเรื่องของสถานที่ สิงอานวยความสะดวกในมิตอน ๆ อีก ้ ่ ิ ่ื ติดใจ เอามาพิมพ์เป็ นหนังสือ ชื่อ หักหอกเป็ นดอกไม้ ่จานวนมาก ในเบื้องต้นทางกองทุนได้ประสานงานในเรื่องของรถเข็นคนพิการทีปรับเอนนอนได้ของผู ้ ่ เรื่องหนึ่งทีท่านเทศน์ เป็ นเรื่องของหลวงพ่อวัดหนึ่ง ซึงขึ้นชื่อลือชากันว่า ่ ่ประสพภัยทางรถของกรมขนส่ง และอีกคันเป็ นของประกันสังคมเป็ นรถทีปรับได้ ซึงมีความจาเป็ นต้องใช้ ่ ่ ท่านเป็ นพระทีมแต่ความสุข ไม่เคยมีความทุกข์ ่ ีรถทังสองคันทีมลกษณะการใช้งานทีแตกต่างกันในการใช้ชวตประจาวัน ้ ่ ี ั ่ ีิ วันหนึ่งโยมมานิมนต์ท่านไปเทศน์ทบา้ น บอกท่านว่าจะมารับแต่เช้า ่ี โดยทันตาได้ประสานงานกับขนส่งจังหวัดและประกันสังคม- หลวงพ่อก็นง่ั รอจนสายโยมก็ไม่มาสักทีหาดใหญ่ เพือเป็ นตัวแทนในการมอบรถทังสองคันแล้ว ก็ตองขอ ่ ้ ้ หลวงพ่อก็ว่า “ไม่มา ก็ดเี หมือนกันเนาะ เราฉันข้าวของเราดีกว่า”ขอบคุณในไมตรีจตของการร่วมงานบุญในครังนี้ โดยเฉพาะ ิ ้ ฉันข้าวได้ไม่ก่คา โยมก็มารับพอดี กราบกรานขอโทษทีมาช้า เหตุเพราะว่ารถเสีย ี ่คุณหมอ รัตนา จิรกาลวิศลย์ รพ.หาดใหญ่ทคอยช่วยเหลือ ั ่ี หลวงพ่อวางช้อน “อือ ก็ดเี นาะ ไปฉันทีงานเนาะ” ่คนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสในทุก ๆ เรื่องมาโดยตลอด ้ ้้ นัง่ รถไปได้สกพัก เครื่องรถก็ดบอีก คนขับบอก “รถเสียครับ” หลวงพ่อก็ว่า “ดีเนาะ ได้หยุดพักชมวิวเนาะ” ั ัรวมถึง พียา ประกันสังคมหาดใหญ่ ผมได้เคยออกไปเยียมเยียนคนพิการร่วมกันกับคุณหมอรัตนา และพี่ ่ ่ คนขับซ่อมเครื่องรถได้พก ก็ออกปากขอให้หลวงพ่อช่วยเข็นรถ ัยาได้เห็นการทางานลงในพื้นทีคอยดูแลและช่วยเหลือคนพิการในทุก ๆ ด้านด้วยหัวจิตหัวใจทีเ่ ปี่ ยมล้น ่ ความจริงหลวงพ่อก็แก่ ข้าวก็ฉนได้ไม่ก่คา แต่ท่านก็ย้ม บอกว่า “โอ้ดเี นาะ ได้ออกกาลังเนาะ” ั ี ิของการเป็ นผูใ้ ห้ในทุก ๆ โอกาสครับ แล ้วก็ขมีขมันออกแรงช่วยเข็นรถจนวิงได้ ไปถึงบ้านงาน เวลาเลยเทียง หมดเวลาฉันอาหารไปแล้ว เป็ นอันว่า ่ ่ และนี่ก็เป็ นส่วนหนึ่งทีเ่ ราทุกๆคนสามารถร่วมกันสร้างพลังบุญในเจตนาทีเ่ ป็ นกุศลได้ในทุกๆวันและ วันนันหลวงพ่ออดข้าว เจ้าภาพก็รอนใจอะไร ๆ ก็เลยเวลามานาน นิมนต์ท่านขึ้นเทศน์ทนที ้ ้ ัทุกๆเวลา ครับ ( ติดต่อร่วมปรึกษาเพือช่วยเหลือครอบครัวของ ศิวะพงศ์ สีขาว ด้วยกันกับกองทุนบุญ ่ “ดีเนาะ มาถึงก็ได้ทางานเลยเนาะ”ทันตา 084 – 9997446 ) ได้ทกเวลาครับ ุ หลวงพ่อว่าแล ้วก็ข้นธรรมมาสน์เทศน์จนจบ มีคนชงกาแฟถวาย ึ แต่เผลอตักเกลือใส่แทนนา้ ตาลหลวงพ่อจิบกาแฟไปหนึ่งคา แล ้วก็บอกโยมว่า “โอ้ดเี นาะ ดีๆ” แล ้วก็วาง ธรรมเนียมของหลวงพ่อขลัง ๆ เวลาท่านฉันอะไร ลูกศิษย์ก็ อยากได้บา้ ง ว่ากันว่าเป็ นสิรมงคลดีนกเรียงหน้า ิ ั รอกันเป็ นแถว ลูกศิษย์คนแรก ดืมกาแฟก็พ่นพรวดออกมา ่ “เค็มปี๋เลยหลวงพ่อ ฉันเข้าไปได้ยงไง!” ั “ก็ดเี นาะ ฉันกาแฟหวานๆมานาน” หลวงพ่อว่า “ฉันเค็มๆมังก็ดเี หมือนกัน” ่ ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก ลมแรง นา้ ท่วม หรือคนด่า หลวงพ่อท่านมองไปในแง่ดได้หมด ี มีลูกศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งไปทาผิด ถูกจับไปติดคุก ท่านก็ว่า “ก็ดเี นาะ มันจะได้ศึกษาชีวต” ิ ท่านอาจารย์ประสงค์บอกว่า หลวงพ่อองค์น้ ี ชื่ออะไร อยู่วดไหน ตัวท่านเคยจดไว้ แต่ทาสมุดที่ ั จดหายจาได้เพียงแต่ว่า คนอีสานเขาสรรเสริญท่านมาก แม้ท่านจะชื่อจริงอะไร ก็คงไม่มใครจา เพราะต่างก็เรียกท่านว่า “หลวงพ่อดีเนาะ” กันหมดแล ้ว ี 7 8
 5. 5. เรื่อง ของหลวงพ่อดีเนาะ เป็ นหนึ่งตัวอย่างในเรื่อง “หักหอกเป็ นดอกไม้” ทุกข์สุข ดีเลวล้วนแล้วแต่อยู่ทวธคด ถ้า ่ี ิ ี ิ คุณธรรมนาสุขคิดเป็ นบวก เรื่องก็ออกมาเป็ นบวก…หลวง พ่อดีเนาะ” แห่งวัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี ซึงมองโลกในแง่ดี ไม่เคยจับผิดใคร ไม่เคยว่าใคร … เจอปัญหา ่ เมื่อผู้พิการอัมพาตวิ่งได้ อีกครัง ้ ดวงดาว + นาบุญอะไรๆ ก็พูดว่า “ดีเนาะ” … จนกระทังได้รบพระราชทานสมณศักดิจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หว ให้เป็ น ่ ั ์ ั“พระเทพวิสทธาจารย์ สาธุอทานธรรมวาที” ซึงแปลว่า ดีเนาะ ุ ุ ่ ก่อนอืน ขอสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ มายังเพือนๆ “เหยือ” และพีนองผูอ่านทุกท่าน ดวงดาวกับนาบุญ ่ ่ ่ ่ ้ ้ หลวงพ่อ ดีเนาะเป็ นเกจิอาจารย์มช่อของจังหวัดอุดรธานี ทีใคร ๆ ก็รูจก ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาและผูเ้ คารพนับ ีื ่ ้ั ขออวยพรให้ทกท่านประสบสิงดีๆ ในชีวต ได้มโี อกาสใช้กาย วจี จิต ประกอบแต่กรรมอันเป็ นกุศล เพือรับ ุ ่ ิ ่ถือทัวประเทศ มีเรื่องเกี่ยวกับการบาเพ็ญบารมี และการประพฤติปฏิบตตนของหลวงพ่อดีเนาะเล่าขานกันมากมาย ่ ัิ ผลทีเ่ ป็ น “วิบากบุญ” หนุนสู่สุคติมรรคสูงขึ้นๆ ตลอดปี และตลอดไป ตราบปรินิพพาน เทอญฯหลายเรื่องเช่นมีผูเ้ ล่าว่า เนื่องจากหลวงพ่อดีเนาะมีผูเ้ คารพนับถือมาก จึงมีผูมาถวายจตุปจจัยข้าวของเครื่องใช้ท่ี ้ ั อ่านชื่อหัวเรื่องแล ้ว ผูอ่านอาจจะคิดว่า ดิฉนหรือเพือน ๆ คนพิการบางคนในกลุมของพวกเรา (กลุม ้ ั ่ ่ ่มีค่าแก่ท่านมากมาย ในกุฏของหลวงพ่อดีเนาะจึงมีขา้ วของเงินทองทีเ่ ตะตาล่อโจรให้อยากลองของมากมาย แต่ดู ิ เหยือเมาแล้วขับ จ. สงขลา) กลับมาหายพิการ วิงได้อกครัง ก็ไม่เชิงอย่างนันหรอกค่ะแต่ใกล้เคียง ยิงอ่าน ่ ่ ี ้ ้ ่เหมือนว่าหลวงพ่อท่านไม่ค่อยจะสนใจวัตถุรอบกายของท่านแต่อย่างใด อยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อดีเนาะก็ถกขุนโจร ู ท่านอาจยิงงง ความจริงไม่มปาฏิหาริยอนใดทาให้พวกเราบางคนกลับมาเดินได้หรือวิงได้อกหรอกนะคะ ่ ี ์ั ่ ีใจโหดปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์มากมาย ถือปื นบุกเข้าประชิดตัวหลวงพ่อบนกุฏพร้อมทังประกาศก้อง ิ ้ เพียงแต่การปฏิบตกจบางอย่างทาให้พวกเราเปรียบเสมือนกลับมาวิงได้อกครังหนึ่ง(วิงแบบมีผูช่วย) ซึงนันก็คอ ัิิ ่ ี ้ ่ ้ ่ ่ ื“นี่คอการปล้น อย่าได้ขดขืนนะหลวงพ่อ” หลวงพ่อดีเนาะยิ้มกับโจรด้วยอารมณ์ดและไม่มอาการสะทกสะท้าน ื ั ี ี การขับรถไปไหนมาไหนได้ดวยตนเองของผูพการอัมพาตทีเ่ ดินไม่ได้มานานหลายปี นนเอง อีกอย่างมีสมาชิก ้ ้ิ ั่ท่านกล่าวกับโจรอย่างนิ่มนวลว่า บางท่านยุให้ดฉนเขียนต่อจากฉบับทีแล ้ว ทีใช้ช่อเรื่องว่า “ยิงยากยิงต้องทาให้ได้ (ภาค 2 ว่างันเหอะ) หวังว่า ิ ั ่ ่ ื ่ ่ ้“ปล้นก็ดเี นาะ” โจรชักแปลกใจในคาพูดและท่าทีของหลวงพ่อ โจรพูดว่า ท่านผูอ่านยังคงจากันได้นะคะ ก็เลยต่อด้วยเรื่องนี้แหละค่ะ ้“ถูกปล้นทาไมว่าดีละหลวงพ่อ” หลวงพ่อดีเนาะตอบว่า ในครังแรกทีดฉนสามารถขับรถได้ สามารถนาพารถวิงทะยานไปบนท้องถนนได้ มันทาให้ดฉนรูสก ้ ่ิ ั ่ ิ ั ้ึ“ทาไม่จะไม่ดละ ก็ขา้ ต้องทนทุกข์ทรมานเฝ้ าไอ้สมบัตบา้ ๆ นี้ตงนานแล้ว เอ็งเอาไปเสียให้หมดข้าจะได้ไม่ตองเฝ้ า ี ิ ั้ ้ มีความสุขอย่างประหลาด มันเหมือนกับว่าดิฉนสามารถกลับมาวิงได้อกครังหนึ่ง รูสกอิสระเสรีอย่างไม่เคย ั ่ ี ้ ้ึมันอีก” โจรขู่อก ี รูสกมาก่อน รูสกอย่างนันจริงๆ ้ึ ้ึ ้“ไม่ใช่ปล้นอย่างเดียวฉันต้องฆ่าหลวงพ่อด้วย เพือปิ ดปากเจ้าทรัพย์” หลวงพ่อดีก็ตอบเหมือนเดิม ่ นอกจากการขับรถจะทาให้เราได้ฝึกสติ ฝึ กการมีนา้ ใจแล ้ว ความสุขจากการขับรถยังทาให้ดฉนชอบและ ิ ั“ฆ่าก็ดเี นาะ” โจรแปลกใจจึงถามว่า มักนัง่ อยู่ในตาแหน่งคนขับรถเสมอแทบจะทุกครังทีมการเดินทางสมัยก่อนตอนทีดฉนเป็ นคนนัง่ ดิฉนจะ ้ ่ ี ่ิ ั ั“ถูกฆ่ามันจะดีได้อย่างไรละหลวงพ่อ” หลวงพ่อดีเนาะตอบ เหนื่อยกว่าคนขับเสียอีก เพราะมันจะหวาดเสียวหรือเกร็งจนดิฉนรูสกเหนื่อยนันเอง (ความจริงพีนาบุญก็ ั ้ึ ่ ่“ข้ามันแก่แล ้ว ตายเสียได้ก็ดี จะได้ไม่ทกข์รอนอะไร” โจรรูสกอ่อนใจเลยบอกว่า ุ ้ ้ึ ไม่ได้ขบรถเลวร้ายอะไร ดิฉนคงวิตกจริตไปเอง) แต่ ั ั“ถ้าอย่างนันฉันไม่ฆ่าหรอก” หลวงพ่อดีเนาะก็พูดเหมือนเคย ้ ตอนนี้เวลาดิฉนเป็ นคนขับรถเอง ดิฉนจะรูสกมี ั ั ้ึ“ไม่ฆ่าก็ดเี นาะ” โจรถามอีก ความสุขมาก ส่วนพีนาบุญก็จะเป็ นคนหวาดเสียว ่“ทาไมฆ่าก็ดี ไม่ฆ่าก็ดอก” หลวงพ่อดีเนาะบอกว่า ีี แทน (เวรกรรมตามทัน โสน้าหน้า อิอ)ิ แต่ก่อน“การฆ่ามันเป็ นบาป เอ็งจะต้องชดใช้เวรทังชาติน้ ีและชาติหน้า อย่างน้อยตารวจเขาจะต้องตามจับเอ็งเข้าคุก เข้า ้ ดิฉนจะรูสกว่าพีนาบุญขับรถใจร้อน แต่ตอนนี้รูสกว่า ั ้ึ ่ ้ึตะราง หรือไม่ก็ถกฆ่าตาย ตายแล ้วก็ยงตกนรกอีก” โจรเลยเปลียนใจ ู ั ่ ตัวเองใจร้อนไม่แพ้พนาบุญ (หรืออาจจะมากกว่า) จน ่ี“ถ้าอย่างนันฉันไม่ปล้นหลวงพ่อแล ้ว” หลวงพ่อดีเนาะก็ตอบอีกว่า “ไม่ปล้นก็ดเี นาะ” ้ ตอนนี้ดฉนต้องพยายามบอกตัวเองบ่อย ๆ ว่า ิ ั มี ผูเ้ ล่าต่อมาว่า ในทีสุดโจรคนนันก็สานึกบาปเข้ามอบตัวกับตารวจ เมือพ้นโทษออกมาก็ขอให้ ่ ้ ่ ”ขับรถต้องใจเย็น ๆ” ก็รูสกว่าเป็ นการฝึ กในสิงที่ ้ึ ่ หลวงพ่อดีบวชให้และบาเพ็ญศีลภาวนาตลอดมา ส่วนหลวงพ่อดีเนาะมีคนให้ฉายาท่านว่า ยิงยาก ยิงต้องทาให้ได้อกประการหนึ่ง ่ ่ ี “หลวงพ่อดีเนำะ” มาจนทุกวันนี้ คือให้ตวเองใจเย็นลงกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ ั ในขณะขับรถนันให้ได้ ้ ทีมา : http://www.dhammathai.net/ ่ 9 10
 6. 6. จริง ๆ แล ้วการขับรถก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักพีดวงดาวขอบอก เพือให้ ่ ่ กาลังใจน้อง ๆ บางคนทีอาจจะอยากขับรถเหมือนพีบา้ ง แต่สาหรับคนทีมี ่ ่ โชเฟอร์ฝีมอดีอยู่แล้ว และไม่อยากเหนื่อย ไม่อยากยุ่งยากเพิม ก็เป็ นคนนัง่ ื ่ ่ เมื่อนาท่ วมหัว ตัวเลย หด ! ้ ไปเถิด สบายทีสุดอยู่แล ้วค่ะ ได้ชมวิวทิวทัศน์และยังสามารถงีบหลับได้อก ่ ี By : ชัยวุฒิ เกิดชื่น ด้วย สมัยทีดฉนเป็ นมือใหม่หดขับ ถ้าใครมาชวนคุยขณะขับรถดิฉนจะรูสก ่ิ ั ั ั ้ึ โมโหทีมาทาให้ดฉนเสียสมาธิ แต่เดียวนี้ดฉนสามารถชวนผู ้โดยสารคุยได้ ่ ิ ั ๋ ิ ั สวัสดีครับคุณพีผูช่มฉา่ ในหัวใจ วันนี้ไม่ได้ฉา่ อย่างเดียวครับพี่ มีแฉะอีกต่างหาก ก็นา้ มาทัวทิศจิตใจพี่ ่ ุ้ ่ แล ้วค่ะ ค่อยรูสกผ่อนคลายขึ้นหน่อย แต่ยงไม่กล้าดูโน่นดูน่ีขา้ งทางมากนัก ้ึ ั น้องทัวไทยเลยเดินหัวเปี ยกกันถ้วนทัว โดยเฉพาะพีนองทีอยู่ในโซนท่วมเรื้อรังกลุมนี้ไปไหน เดินหัวลอยตัว ่ ่ ่ ้ ่ ่ เพราะความประมาทแค่ครังเดียวอาจทาให้เราต้องเสียใจไปตลอดชีวตได้ ้ ิ หดอยู่ใต้นา้ เพราะท่วมประจา อีกกลุมท่วมแว็บ...มีอาการ ท่วม 2 – 3 วันเตรียมอาหารพร้อมรับมือจนชิน ่ (อย่างทีเ่ คยเกิดขึ้นแล้ว) ประมาทรอบแรกทาให้ตองพิการไปตลอดชีวตแล้ว้ ิ อยู่เป็ นนิจ เด็ก ๆ ในหมู่บา้ นสนุกสนาน เห็นภาพความต่างอย่างชัดเจน ในอดีตเราจึงอยู่กบนา้ อย่างสนุก ั ใช่มยคะ อย่าให้ความประมาทรอบสองทาให้ตองเสียใจอีกครังเลย ั้ ้ ้ แต่คนวันนี้อยู่แบบทุกข์ ขนาดวันสงกรานต์ยงมีการชี้หน้าเด็ก “ อย่าสาดนะ” เป็ นเรื่องของอารมณ์ล ้วนๆนะ ั ก่อนเข้ำสอบใบขับขี่ เจ้ำหน้ำที่สอนว่ำ “ห้ำมชนคนเด็ดขำด ไม่วำกรณี ่ ท่านนะ ใด ๆ ทังสิ้น” นันหมำยควำมว่ำ ไม่วำเขำจะถูกหรือเขำจะผิด ้ ่ ่ นา้ ท่วมในกรุงเทพหนนี้รวมภาคต่างๆเข้าไปด้วยว่ากันว่าบริษทประกันตัวหดถึง 3 แสนล้าน ด้วยงบ ั รายจ่ายเกินดุลของรัฐบาล ต้นปี วงแนบไป 3 แสนกว่าล ้าน เจอน้อง “ นา้ “ กระโจนมาโครมเดียว ่ิเรำก็หำมชนเขำในทุกกรณี (ความจริงน่าจะรวมถึงห้ามชน หมา แมว และสัตว์ร่วมโลกทุกชนิดด้วยนะคะ) ้ 1,400,000 ล้านๆบาท หดทังหัวทังตัวเลยครับ คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเงินจะไหลมาทางไหนบ้าง ้ ้วิธเี ดียวเท่านันทีทาได้ เหมือนดังทีเ่ ราไปพูดตอนเป็ นวิทยากร นันก็คอ “อุบตเหตุป้องกันได้ถาไม่ประมาท” ้ ่ ่ ื ัิ ้ แต่ชกเสียว ๆ ว่าจะโดนชักอะไรจากกระเป๋ ายังไงบ้าง แต่ตองยอมชักเพือชาติครับพีนองคร๊าบ ั ้ ่ ่ ้นันหมายถึงว่า เราต้องมีสติทกขณะจิต แล ้วเราจะสามารถอยู่บนท้องถนนทีมรถเยอะแยะมากมายได้อย่าง ่ ุ ่ี หาดใหญ่ปีน้ ีเห็นภาพความตืนตัวมากกว่าแตกตืน คนหาดใหญ่ตนตัวในการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ครือข่าย ่ ่ ื่ปลอดภัย เมืองในเอเชียเพือการรับมือการเปลียนแปลงสภาพภูมอากาศ หรือ โครงการ ACCCRN ติดตัง้ กล้อง ่ ่ ิ ถ้าใครอยากได้กลเม็ดเคล็ดลับในการสอบใบขับขีให้ผ่านภายในครังเดียว ก็โทรคุยกับพีดวงดาวได้นะคะ ่ ้ ่ CCTV 6 จุด โดยมีหลายหน่วยงานทัง อุตนิยม,ชลประทาน,ป้ องกันภัย,หอการค้า,ทรัพย์นา้ ,มูลนิธิ ้ ุสิงทีอยากฝากอีกเรื่องทีคนทัวไปมักมองข้าม ก็คอการโทรแล้วขับ มีรายงานการวิจยออกมาแล้วนะคะ ว่าการ ่ ่ ่ ่ ื ั ชุมชนสงขลา,เทศบาลและเครือข่ายสือ ซึงได้ประสานทังเครือข่ายวิทยุชมชน,วิทยุเครื่องแดงและเครืองดา, ่ ่ ้ ุ ่โทรแล้วขับ มีความเสียงต่อการเกิดอุบตเิ หตุเท่าการเมาแล ้วขับเลยละ ถึงไม่น่าเชื่อก็ตองเชื่อแล้วนะคะเพราะ ่ ั ้ วิทยุหลัก,สืออาสาซึงท่านสามารถติดตามข้อมูลและสถานการณ์นา้ ได้จาก ่ ่เป็ นความจริง ในท้องถนนจะเห็นว่ามีคนโทรแล้วขับมากมาย มากกว่าคนเมาแล้วขับตังหลายเท่า น่ากลัวจังเลย ้ www.hatyaicityclimate.org หรือถ้าเป็ นคลิปเสียงจากเวทีทงการเตรียมรับมือและเวทีถอด ั้นะคะ นันเพราะคนส่วนใหญ่ยงไม่รูและไม่เข้าใจว่าการโทรแล ้วขับนันน่ากลัวเพียงใด เพราะฉะนันท่านผูอ่านรู ้ ่ ั ้ ้ ้ ้ บทเรียนพื้นทีทช่วยตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมทาง www.seewithsound.com ่ ่ีแล ้วก็อย่าโทรแล้วขับนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิงท่านทีขบรถจักรยานยนต์ ต้อง “ขับไม่โทร เด็ดขำด” ยิงยาก ่ ่ั ่ ผมเองในฐานะสือและองค์กรทีทางานร่วม ขอกราบงามๆทีหวใจเลียมทอง..ของพีๆทุกท่านเน๊อ. ่ ่ ่ ั ่ ่ยิงฝื นใจ ยิงต้องทาให้ได้ค่ะ อย่าลืมว่า พวกเราไม่อยากรับสมาชิกเพิ่มนะคะ ทางที่ดีใช้สมอลทอคล์หรือจอด ่ ่ก่อนแล้วค่อยโทรดีกว่าน่ ะค่ะ ...รักนะ...จุบ ๆ ๊พีนาบุญฝากมาว่า... ่ ถึงปี ใหม่ ไปมำ อย่ำประมำท มีโอกำส หำทำง สร้ำงกุศล ฝึ กลดโลภ โกรธสละ ละตัวตน กิเลสคน ควรเปลี่ยนใหม่ ให้เป็ น “บุญ” โชคดีปีใหม่ นะคะ 11 12
 7. 7. ทันตาออกเยี่ยมบ้ านคนพิการ และทากิจกรรม ในวัยหนุ่มทีมความพร้อมในทุกๆ ่ ี ด้านทังหน้าตาหล่อเหลา คมคายเป็ นที่ ้ หลงใหลหมายปองของเพศตรงข้ามเป็ น ยิงนัก ของ กิตติศกดิ์ ทองดีสกูล ( ่ ั ดา ) ผมได้รบรูเ้ รื่องเล่าของบรรดา ั เพือนพ้องของน้องดาในยุคนัน ทีมสาว ่ ้ ่ ี สาวมารุมจีบเป็ นทีน่าอิจฉาของบรรดา ่ เพือนพ้องเป็ นยิงนัก แต่ดาก็ได้เลือกคน ่ ่ ทีหมายปองไว้แล้วและทังคู่ตงใจทีจะ ่ ้ ั้ ่ แต่งงานกันหลังเรียนจบเป็ นการ วางแผนอนาคตทีมความสมบูรณ์แบบ ่ ี ของชีวตทีสวยงาม ิ ่ ดาอยู่กบพ่อแม่ทบา้ นเลขที่ 10 ถ. ั ่ี ชมทุ่ง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยไม่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มากนักสิง ่ อานวยความสะดวกสบาย ทังแหล่ง ้ ท่องเทียวยามราตรี หรือการจับจ่าย ่ เทียวเตร่ในห้างต่างๆของเมืองหาดใหญ่ ่ ดาไม่ค่อยสนใจตามกระแสของเพือนๆ ่ ในขณะนัน เพียงแต่ขบรถเครื่องคู่ใจ ้ ั เทียวในละแวกบ้านใกล้เคียงเท่านัน ่ ้ กิตติศกดิ์ ทองดีสกูล ( ดำ ) ั เพือนๆของดาเล่าให้ผมฟัง ่ ชีวตไม่ ได้ มีไว้ ให้ ยอมแพ้ ิ “ ถ้าตอนนันย้อนกลับไปได้ หมวกกันน็ อก ที่ ้ แขวนอยู่หน้าบ้านดาคงหยิบมาสวมใส่ป้องกันไม่ว่าจะ ไปใกล้หรือไกล ” 13 14

×