2010 11-23 Annual General Meeting (in swedish)

338 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 11-23 Annual General Meeting (in swedish)

 1. 1. ÅRSSTÄMMA 23 november 2010
 2. 2. Välkommen!Finn JohnssonStyrelseordförandeChristian W. JanssonVD och koncernchefJonas FriiAdvokat och styrelsens sekreterare 2
 3. 3. Punkt 2Val av ordförande vid stämman. 3
 4. 4. Punkt 3Upprättande och godkännande avröstlängd. 4
 5. 5. Punkt 4Godkännande av dagordning. 5
 6. 6. Dagordning1. Stämmans öppnande.2. Val av ordförande vid stämman.3. Upprättande och godkännande av röstlängd.4. Godkännande av dagordning.5. Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter,6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott.8. Framläggande av årsredovisningen och revisions- berättelsen för 2009/2010 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009/2010. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten. 6
 7. 7. Dagordning9. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.10. Fråga om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen.11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.13. Bestämmande av arvoden.14. Val av styrelse.15. Rutiner och instruktion för valberedningen.16. Ersättningspolicy för bolagsledningen.17. Övriga ärenden.18. Stämmans avslutande. 7
 8. 8. Punkt 5Val av justeringsmän och röstkontrollanter. 8
 9. 9. Punkt 6Fråga om stämman blivit behörigensammankallad. 9
 10. 10. Punkt 7Redogörelse för arbetet i styrelsen ochdess utskott. 10
 11. 11. Valberedning Bolagsstämma Revisor Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott VD och koncernledning 11
 12. 12. Revisionsutskottet• Jan Samuelson, ordförande• Pernilla Ström, ledamot 12
 13. 13. Ersättningsutskottet• Finn Johnsson, ordförande• Amelia Adamo, ledamot 13
 14. 14. Valberedningen• Kristian Lundius, Dutot Ltd (ordförande).• Thomas Ehlin, Nordea Fonder.• Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder.• Adjungerad: Finn Johnsson, styrelsens ordförande 14
 15. 15. Punkt 8Framläggande av årsredovisningen ochrevisionsberättelsen för 2009/2010 samtkoncernredovisningen och koncernrevisions-berättelsen för 2009/2010. 15
 16. 16. Verksamheten 2009/2010KappAhl visar sin styrka Vd Christian W. Jansson 16
 17. 17. Under året har KappAhlbland annat…... öppnat 26 butiker, netto.... haft över 300 000 besökare per dag.... sålt 60 miljoner plagg.... fått utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsplats”.Det har resulterat i ...... en nettoomsättning på över 5 miljarder kronor för första gången.... 28% ökning av vinsten efter skatt, till 402 Mkr.... att styrelsen föreslår en utdelning på 3,25 (1,25) kr per aktie. 17
 18. 18. +26 butiker på 5 marknader Bröllopsyra Kollektioner med vass mode-edgeFunktionalitet 18
 19. 19. Oktober 2009: Första butiken i TjeckienBäst på stora storlekar(andra året i rad) 2010 Bästa arbetsplats 2009 + 2010 19
 20. 20. Nyheter i butik varje vecka 20
 21. 21. Rekordstor donation till Hjärt- LungfondenGo Red i Sverige, Norge och Finland Årets blommande 21 företag
 22. 22. Årets höjdpunkter• God försäljningsökning från nya butiker.• Resultatet. – Starkt och ökande för Norden. – Nya marknader i uppbyggnadsfas.• Stärkt finansiell position.• Fortsatt starkt kassaflöde. 22
 23. 23. Butiker Augusti 2010• 345 butiker 153 56• 26 nya butiker under året 95• Betydande bidrag från Oslo Helsinki nya butiker vad gäller Stockholm försäljning och resultat• Ny marknad: Tjeckien• 55 nya butiker under kontrakt Warsaw – 16 under Q1 40 – 25 under 2010/11 Prague 1 23
 24. 24. Finansiell summeringSeptember 2009 - Augusti 2010• Nettoomsättning MSEK 5 111 (4 866), + 5,0%• Rörelseresultat MSEK 551 (526), +4,8%• Bruttomarginal 61,8 (61,1)%• Rörelsemarginal 10,8 (10,8)%• Rörelseresultat efter skatt 402 (315) MSEK, motsvarande SEK 5.36 (4.20) per aktie, vilket påverkats positivt av skatteintäkter med 84 MSEK• Kassaflöde från verksamheten MSEK 507 (504) 24
 25. 25. Helårsrapport 2009/2010ResultaträkningMSEK 2009/10 2008/09Nettoomsättning 5 111 4 866Kostnad sålda varor -1 954 -1 893Bruttoresultat 3 157 2 973Försäljningskostnader -2 467 -2 315Administrationskostnader -139 -132Rörelseresultat 551 526Finansiella intäkter 1 1Finansiella kostnader -89 -84Resultat e. finansiella poster 463 443Skatt -61 -128Resultat efter skatt 402 315 25
 26. 26. FörsäljningSeptember 2009 - Augusti 2010 MSEK %Nettoomsättning 2008/09 4 866Nya och stängda butiker 6,3Jämförbara butiker -0,7Omräkningsdiff, valuta -0,6Nettoomsättning 2009/10 5 111 5,0 26
 27. 27. Fördelning försäljningSeptember 2009 - Augusti 2010 Förändring LokalMSEK 2009/10 2008/09 i SEK valutaSverige 2 696 2 572 4,8% 4,8%Norge 1 419 1 357 4,6% 3,1%Finland 658 664 -0,9 5,3%Polen 331 273 21,2 26,2%Tjeckien 7 - - -Total 5 111 4 866 5,0% - 27
 28. 28. Helårsrapport 2009/2010BalansräkningMSEK 31 aug. 2010 31 aug. 2009Materiella anläggningstillgångar 1 006 1 060Immateriella anläggningstillgångar 1 329 1 340Uppskjutna skattefordringar 156 87Varulager 703 736Övriga rörelsefordringar 139 109Likvida medel 26 21Summa tillgångar 3 359 3 353Eget kapital 743 379Räntebärande långfristiga skulder 1 878 2 121Icke räntebärande långfristiga skulder 18 7Räntebärande kortfristiga skulder 14 0Icke räntebärande kortfristiga skulder 706 846Summa Eget kapital och skulder 3 359 3 353 28
 29. 29. Marknadsläget• Nyckelfråga för makroekonomin är behovet av offentliga besparingar. – På våra marknader är detta inte ett problem.• Fortsatt hög arbetslöshet. – Har börjat förbättras.• Ökande varukostnader är ett problem.• Den privata konsumtionen är starkare. 29
 30. 30. Försäljningstillväxt 30
 31. 31. Bruttomarginal 31
 32. 32. Rörelsemarginalexklusive engångsposter 32
 33. 33. Avkastning sysselsatt kapital 33
 34. 34. Slutsatser• Bevisat uthålligt och hållbart affärskoncept• Huvudfokus framöver – Jämförbar försäljning• Stark bruttomarginal• Starkt kassaflöde• Fortsatt expansion enligt plan 34
 35. 35. Kampanjer under Q1 35
 36. 36. 36
 37. 37. Frågor? 37
 38. 38. I butik just nu 38
 39. 39. Punkt 9Fråga om fastställande av resultat- ochbalansräkning samt koncernresultat- ochkoncernbalansräkning. 39
 40. 40. Punkt 10Fråga om fördelning av de till stämmansförfogande stående vinstmedlen. 40
 41. 41. Punkt 11Beslut om ansvarsfrihet åt styrelse-ledamöterna och verkställande direktören. 41
 42. 42. Punkt 12Bestämmande av antalet styrelseledamötersom ska väljas på stämman. 42
 43. 43. Punkt 13Bestämmande av arvoden. 43
 44. 44. Punkt 14Val av styrelse. 44
 45. 45. Styrelsen 45
 46. 46. Punkt 15Rutiner och instruktion för valberedningen. 46
 47. 47. Punkt 16Ersättningspolicy för bolagsledningen. 47
 48. 48. Innehåll ersättningspolicy• Marknadsmässig samt baserad på ansvar och uppförande.• Fast lön.• Bonus – Max 50% av fast lön.• Pension.• Uppsägning – Sex månaders uppsägningstid. Inga avgångsvederlag.• Oförändrad från föregående år. 48
 49. 49. Punkt 17Övriga ärenden. 49
 50. 50. Punkt 18Stämmans avslutande. 50
 51. 51. 51

×