Jag!

3,136 views
3,029 views

Published on

Tag kommandot över dig själv...

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jag!

  1. 1. JAG! ______________________ Hur tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och samtidigt höjer Din livskvalitet. Dax Personalutveckling AB Finntorp, 642 91 Flen. Telefon 0157 – 238 40. Telefax 0157 – 238 42. E-post: info@daxpersonal.se hemsida: www.daxpersonal.se
  2. 2. Förändringens dörr öppnas inifrån! All förändring i våra liv, om det så är i arbetet eller situation. Denna kontroll är nödvändig för att vi privat, börjar med en förändring i oss själva. När skall kunna fungera som normala människor i nor- Du lär känna Dig själv bättre och förstår hur Ditt mala, sociala sammanhang. psyke fungerar, kommer Du också att öka Din självinsikt och därmed också Din personliga till- Att ha kontroll över sin situation innebär att vi har fredsställelse. en klar uppfattning om, och en överblick över den Visst vill Du leva ett liv som Du är nöjd med, utan situation vi befinner oss i. Att ha kontroll ger oss för mycket oro, stress, misslyckanden, dåligt själv- en känsla av trygghet och skapar oftast handlings- förtroende och en sviktande självkänsla? Då blir kraft och mod att gå vidare framåt. Att inte ha den viktiga frågan: Vad väntar Du på? Alla kan vi kontroll leder däremot till negativa tankar, stress, göra någonting åt vår situation, förändra våra liv till otrygghet, rädsla, ilska, oro, aggressivitet, sorg- det bättre och öka vår livskvalitet. Men vi måste senhet, depression och kanske sjukdom. bestämma oss och vi måste göra ett val. Idag är det vanligt att i synnerhet terapeuter av olika slag talar om hur viktigt det är att våga, att Välj själv! ”ge sig hän”, släppa kontrollen och att låta våra Vi gör ett val, medvetet eller omedvetet, som på- känslorna styra. Vi på Dax motsäger inte detta, verkar våra liv i stort eller smått. Men det valet är men vi menar att ett sätt att ta kontroll över tank- alltid ett resultat av en eller flera tankar och funde- arna är att bestämma sig för att ”nu släpper jag ringar. Slutsatsen blir då att all förändring i våra taget en stund, slutar kontrollera hur jag tänker liv, om det så är i arbetet eller privat, börjar med en och ger mig hän”. Detta låter kanske motsägelse- förändring av våra tankar. Vi byter ut en tanke mot fullt, men det viktiga är att jag själv bestämmer en annan, vi ändrar kanske vårt sätt att tänka och vi när jag skall ha kontroll eller inte. Dessutom är det kopplar ihop tanke och känsla. Resultatet blir att vi förstås så, att det inte går att släppa den kontroll förändrar våra liv, både i stort och smått. Principen man inte har! är: Förändrar Du Dina tankar så förändrar Du Många människor upplever att det är andra som också Ditt liv! bestämmer över dem och över vad de skall tänka och göra och hur det skall leva. Att ha kontroll Att förändra sitt liv genom att förändra sättet att innebär alltså att jag själv bestämmer vad och tänka, låter säkert lockande för många. Vem vill hur jag vill tänka. Och hur jag vill leva. inte bli lyckligare, mer harmonisk, friskare, få mer Det liv Du vill ha är sålunda helt beroende av sinnesfrid och kärlek, byta arbete eller utveckla det Dina tankar. Och hur nöjd Du blir med det liv Du jobb man har eller kanske rent av bli rikare i alla lever, beror på den grad av kontroll Du har över avseenden? Men hur gör man i praktiken? Vad är Ditt eget tänkande. det som krävs och är det lätt eller svårt? Så fungerar vårt undermedvetande. Det enda vi kan kontrollera. Det är mänskligt och lätt att förlora kontrollen Det enda som vi människor garanterat kan kon- över sin situation och fastna i en negativ cirkel trollera är våra egna tankar. Inget annat går att få som leder till känslor av bl. a. rädsla, ångest, oro absolut kontroll över. Hur gärna vi än vill tro det. och en upplevelse av att inte klara av någonting. Dessutom är det så, att vi bara kan ha en enda tanke Det kan i sin tur leda till handlingsförlamning, åt gången aktiverad i vårt medvetna sinne. passivitet, nedstämdhet, utmattning och låg själv- I vårt undermedvetna gäller andra villkor, men i känsla. Dvs. en känsla av värdelöshet. vårt medvetna sinne kan vi bara tänka en tanke åt För att kunna kontrollera Dina tankar, är det där- gången. Det ger oss den stora fördelen av att kunna för viktigt att förstå hur vårt medvetande och vårt byta ut en tanke mot en annan. Vi kan t. ex. byta ut undermedvetna sinne fungerar. en negativ tanke mot en positiv. Du kan ju inte Medan den medvetna hjärnan bara kan tänka en tänka negativt om Du samtidigt har en positiv tanke tanke åt gången, kan vårt undermedvetna hand- i Ditt medvetande! lägga tusentals tankar samtidigt. Forskare hävdar Detta psykologiska faktum ger oss en unik möjlig- t.o.m. att det undermedvetna arbetar 30.000 gång- het att välja vad vi vill tänka på. Det leder till att vi er snabbare än det medvetna sinnet. Förklaringen kan tillfredsställa vårt behov av kontroll. Kontroll är att vår hjärna kan liknas vid två rmegadatorer, över våra tankar, men också kontroll över vår varav vi utnyttjar några få procent av minneska- paciteten och processorerna i den ena datorn. © Dax Personalutveckling AB/www.daxpersonal.se 2
  3. 3. Det undermedvetna aktiveras av känslor. Lust, undermedvetna är t. ex. alltid vaket. Även när Du rädsla, nyfikenhet, kärlek, hat, glädje, sorg, oro, sover och Ditt medvetande befinner sig i vila, på- avund, passion m.m. Det är också känslorna som går arbetet i det undermedvetna. Dialogen med gör oss medvetna om hur mycket kontroll vi kän- vårt undermedvetna innebär dock inte att det bara ner att vi har. är att börja ”prata” med Larsson och hoppas på Fördelen med att ha ett undermedvetande är att vi omedelbar lycka och tillfredsställelse. Det behövs slipper tänka på en mängd praktiska saker som att en portnyckel, eller om man så vill, ett lösenord andas, somna, hålla balansen, undvika faror osv. för att koppla ihop vår medvetande med det Det undermedvetna sköter allt detta med automatik undermedvetna. Lösenordet som gör att vi blir genom att koppla ihop tidigare tänkta tankar, ”uppkopplade” med vår undermedvetna dator är erfarenheter och upplevelser och jämför den infor- JAG. mationen med den situation vi befinner oss i. Och Försöker Du tala med Ditt undermedvetna genom agerar sedan utifrån denna insikt. Det undermed- att t. ex. säga ”Man borde gå ned i vikt!”, kommer vetna lagrar sålunda oerhörda mängder informa- Larsson inte att lyssna. Vårt undermedvetnas för- tion, som det medvetna sinnet aldrig skulle klara av måga att ta till sig våra budskap, aktiveras alltid att hantera om vi tvingades lagra denna kunskaps- med lösenordet ”Jag”. massa i vårt medvetande. Larsson lyder alltid. ”Larsson, chef på hjärnkontoret”. I samtalet med Larsson är det viktigt att veta att Hjärnan är en oerhört komplicerad ”maskin” och det undermedvetna är 100% objektivt och det mest avancerade hjälpmedel som vi har till vårt lyder det medvetna sinnet. Med andra ord lyder förfogande. Det är därför inte helt lätt att förstå hur Larsson och tror på det Du säger till honom som hjärnan och vårt medvetande och undermedvetna om det vore en absolut sanning. fungerar i praktiken. Forskare menar t.o.m. att det Larsson ifrågasätter aldrig den order Du ger eller kommer att ta flera generationer innan vi ens får en de fakta Du programmerar Ditt undermedvetna någorlunda komplett karta över alla de tusentals med. Och Larsson handlar med utgångspunkt från funktioner som hjärnan sannolikt har. de order han får av Dig. För att öka förståelsen för hur vårt medvetande och Säger Du till Larsson ”Jag skall gå ned i vikt!”, vårt undermedvetna sinne reagerar och fungerar, kommer det undermedvetna på olika sätt att med- har vi på Dax valt att beskriva hur en del av tanke- verka till att denna uppmaning blir verklighet. och känsloprocessen fungerar genom att likna vårt Ordet ”Jag” är sålunda lösenordet som gör att Du undermedvetna psyke vid ett kontor där det är kommer i kontakt med Ditt undermedvetna och ”Larsson” som är chef. får Larsson att lyssna. Men det finns tre viktiga undantag: Ursprungligen tog vi fram konceptet ”Larsson, chef på hjärnkontoret” för att på ett begripligt sätt kunna Det första undantaget är när Du t. ex. säger att Du beskriva hjärnans funktioner för barn i förskolan skall gå ner i vikt och sedan lägger till ”men just och på lågstadiet. Då blev symbolspråket en viktig nu är det svårt”. Ordet men är det mentala rader- faktor. Nu vet vi att denna symboliska beskrivning gummit som suddar ut allt Du sagt i meningen fungerar för alla åldrar. Samtidigt är det viktigt att innan. Larsson hör ordet men, och förstår ome- understryka att detta lättsamma och ibland roliga delbart att Du egentligen inte vill göra det Du på- sätt att beskriva komplicerade medicinska och psy- står att Du skall göra. Därför lägger Larsson ingen kologiska processer bygger på etablerad beteende- energi på att förverkliga det Du påstår att Du vill. vetenskap och vedertagna, medicinska fakta. Säger Du att skall gå ner i vikt och sedan fort- sätter med ordet men, så kommer Du aldrig att gå Det viktiga lösenordet. ner ett gram! Och Din omgivning lär sig samtidigt Vill vi ha en positiv förändring i våra liv, är det att det Du påstår att Du skall göra i själva verket nödvändigt att vi involverar vårt undermedvetna i bara är tomt prat. den processen genom att bli medvetna om de olika funktioner som styr vårt sätt att tänka. Vi behöver Det andra undantaget är när Du säger ”Jag skall alltså ha en ständigt pågående dialog med ”Larsson försöka”. Att säga ”jag skall försöka”, är en s. k. på hjärnkontoret” så att vi kan utnyttja hela vår ursäkt i förväg. Vad Du egentligen säger är att mentala kapacitet. Du gärna vill göra något, men Du vet redan innan Vårt undermedvetna har en rad intressanta egen- att Du inte kommer att lyckas. Därför säger Du skaper som vi kan utnyttja till vår egen fördel. Det ”Jag skall försöka”, men Du vet att Du inte kom- © Dax Personalutveckling AB/www.daxpersonal.se 3
  4. 4. mer att lyckas. Och då kan ju heller ingen komma i När Du väljer att göra det lätt för Dig och placerar efterhand och klaga på att Du aldrig gjorde det Du Dig i den bekväma zonen och alltid kommer med sa att Du skulle. Du sa ju bara att Du skulle för- förklaringar och ursäkter för att Du är som Du är söka. Du lovade ju inte… och dessutom på fullt allvar påstår att Du inte kan göra någonting åt att Du befinner i bekvämlig- Det tredje undantaget från regeln att Larsson tror på hetszonen, så har Du också valt att inte tro att Du allt Du säger, är ordet inte. Av någon anledning kan påverka och förändra Din självuppfattning som inte går att förklara, tycks vårt undermedvetna eller självbild. När vi ständigt upprepar ”sanning- sortera bort ordet inte i våra samtal med oss själva. ar” om oss själva (som oftast egentligen bara är När Du säger att Du inte vill bli förkyld, så hör fantasier och inbillning), blir dessa sanningar vår Larsson Jag vill bli förkyld, men av någon an- egen verklighet. Eller som någon sade: ledning inte ordet inte! Detta innebär att Du måste bli mycket mer medveten om vad Du säger till Dig Går man vilse tillräckligt länge, själv. Risken är annars att Ditt undermedvetna gör känner man sig snart som hemma! allt för att det skall bli som Du egentligen inte vill. Säg aldrig till Dig själv att Du är ful, dum, tjock, Fyra ord eller uttryck som det är viktigt att använda talar aldrig offentligt, har ingen sångröst, vågar sparsamt är därför Man (i stället för Jag), Men (i aldrig pröva osv. Säg i stället bara sådant till dig stället för att säga Jag gör det eller Jag avstår!), själv som du vill skall vara sant. Du blir ju vad Jag skall försöka! och ordet Inte. Du tänker på! Du blir vad Du tänker! Ditt yttre är en spegel av Ditt inre! En viktig konsekvens av att Ditt undermedvetna Det här för oss in på en viktig regel eller princip tror på allt Du säger blir därför följande sanning: som i hög grad påverkar våra liv. Principen om Säg aldrig någonting till Dig själv som Du inte den undermedvetna aktiviteten. Den säger att vill skall vara sant eller bli verklighet. allt som Du programmerar Ditt undermedvetna Ditt undermedvetna tror ju på det Du säger till det med, förvandlar Larsson till Din egen verklighet. och det undermedvetna börjar omedelbart att göra Din röst, Ditt kroppsspråk, Ditt självförtroende, allt för att utföra Din befallning. Din självkänsla, Din självuppfattning, Ditt sociala Om Du t. ex. säger till Dig själv att Du är vacker, beteende, blir en avspegling av Ditt undermed- ful, dum i matte, för lång, för kort, jag kan inte vetna. Ditt yttre blir en spegel av Ditt inre. Det sjunga eller något annat som Du har bestämt är en undermedvetna sköter om allt detta utan att Du sanning om Dig själv, tar Larsson detta på fullaste ens behöver fundera på det. Det sker helt auto- allvar och börjar arbeta för att Du skall bli som Du matiskt. Har Du en positiv självuppfattning, dvs. redan säger att Du är. Verkligheten är nämligen om Du uppfattar Dig själv som en positiv person, denna: Du blir vad Du tänker! syns det för det mesta på utsidan. Och tvärt om. Allt det Du säger om Dig själv, är en del av Din Om Du känner att Du mår bra, syns det att Du gör självuppfattning, eller självbild. Var därför med- det. Är Du rädd, arg, tvivlande, negativ, tveksam veten om att Din självuppfattning begränsar Dig! osv., så märks det också på Ditt yttre. Ögonen, Vad är då en självuppfattning eller en självbild? Ditt tal, inkl. Ditt kroppsspråk, Ditt handslag, speglar vad som rör sig inom Dig och omvärlden Självuppfattningen är den bild Du skapar av Dig ser hur Du mår, känner och tänker. själv som en sorts sanning som Du själv hittat på. Vår självuppfattning är helt enkelt en beskrivning Några av Larssons medarbetare. av hur vi själva tycker att vi är som personer. Eftersom vårt undermedvetna fattar ca 90% av Din självuppfattning påverkas naturligtvis av vad alla våra beslut, t. ex. att andas, att flytta fram det Du anser om Dig själv, men också av vad andra ena benet efter det andra när vi går, att bli hung- anser om Dig. Om Du håller med Dina egna, och riga, trötta osv., så innebär det att Larsson fattar andras påståenden om Dig, så gör Du själv påstå- hundratusentals beslut varje dag. För att hinna endet till en sanning och säger: ”Så här är jag och med denna jättelika uppgift, har han en del med- och det är inget jag kan göra någonting åt!”. arbetare till sin hjälp. Några av dem beskrivs här. På vanligt språk kallas detta för ursäkter och på Feelip är fransman och han har hand om alla våra psykologspråk använder man begreppet bekväm- känslor. Han har sitt arbetsrum i den främre delen lighetszonen. av vår hjärna, i de s. k. pannloberna. Där finns ett © Dax Personalutveckling AB/www.daxpersonal.se 4
  5. 5. centrum som i hög grad påverkar vår förmåga att mans, är frisknärvaron högre, produktiviteten och visa känslor. arbetsmoralen högre, effektiviteten större, Om vi får ett slag mot pannloben, riskerar vi att få lönsam- en skada som påverkar förmågan att känna glädje, heten blir förbättrad och trivseln större. sorg, empati eller kärlek. Det lönar sig alltså lönsamt att ha roligt, både på Feelip är uppkopplad till en funktion i vår hjärna jobbet och fritiden. Dessutom har man konstaterat som kallas Amygdala och som skulle kunna liknas att ca 100 skratt per dag motsvarar ca 30 minuters vid en telefonväxel i Larssons kontor. Där kopplas effektiv träning på gymmet! en rad signaler samman med olika delar av hjärnan. Signalerna kan vara signalsubstanser av olika slag. Nisserud vrider på kranen. Endorfin, serotonin, oxtoxin, dopamin, peptider Nisserud jobbar i ”pannrummet” tillsammans med och andra kemiska sammansättningar som påverkar Feelip och har som enda uppgift att på Larssons våra känslor och vårt beteende. Amygdala spelar kommando vrida på antingen en positiv plus-kran alltså en stor roll i de många av de funktioner som eller en negativ minus-kran. styr våra liv, t. ex. kroppstemperatur, sömn, hunger När Du upprepade gånger säger till Larsson ”Jag och törst, sexualitet, glädje, ångest, oro, rädsla och tycker om mig själv!” eller ”Jag tror det blir en aggressioner. fantastisk dag idag!”, lyssnar Larsson, lyder och Ta signalsubstanserna oxytoxin och serotonin som ringer till Nisserud i pannrummet. När Du säger ett bra exempel. Tänk Dig en mamma som ammar ”Jag tycker om mig själv!”, vrider Nisserud på sitt barn mitt i trängseln på en järnvägsstation mitt i den stora plus-kranen och omedelbart sprids en rusningstid. Folk springer förbi och ljudnivån är rad kemiska substanser i kroppen som gör att Du minst sagt störande. Ändå sitter mamman där lugnt faktiskt mår bra, känner Dig lugn och avslappnad, med sitt barn, som är helt opåverkat av omvärlden. nöjd, förväntansfull och positiv. Till detta finns en mycket enkel, medicinsk för- När Du säger till Dig själv att Du tycker att Du är klaring. Med bröstmjölken får barnet lugnande ful, misslyckad, dum eller kanske för gammal, så oxytoxin, så att barnet kan äta utan att störas. Men lyssnar Larsson också och litar fullt och fast på att även modern blir avstressad av både oxytoxinet och Du talar sanning. Nisserud får då order att vrida serotoninet, som bl. a. stabiliserar hjärtrytmen, på den andra kranen, minus-kranen. sänker blodtrycket, gör henne mindre känslig för Minus-kranen förser blixtsnabbt hjärnan med allt kyla och smärta. Och framför allt lugnar det henne det som gör oss nedstämda, stressade, arga osv. Bl när hon skall ge sitt barn dess nödvändiga föda. a. adrenalin, kortisol och en del andra substanser De här signalsubstanserna berättar för hjärnan att strömmar ut i kroppen och Du blir vad Du tänker det nu är viktigt att må bra, att bröstmjölken inte får på, dvs. negativ. Din stressnivån stiger, matsmält- sina och att mamman själv måste vara avstressad, ningen störs, det kan uppstå menstruationsstör- lugn och nöjd. Och hjärnan lyder. ningar (gäller kvinnor) och en hel rad andra psy- Att få massage är i princip samma sak. Genom den kiska och fysiska besvär. positiva kroppsberöringen alstras ämnen som får Det här illustrerar återigen betydelsen av att Din oss att känna välbehag. Amygdala får signalen ”jag inre dialog med Larsson skall vara positiv och för- mår bra” och kroppens funktioner börjar snabbt väntansfull, eftersom vårt psyke programmeras av inrätta sig efter dessa signaler. vårt tänkande. I idrottsvärlden kallas detta sätt att Liknande signaler till hjärnan sänds när vi skrattar programmera sig själv för ”peptalk” och är något och är glada, eftersom det då skickas ut endorfiner som alla idrottsmän använder. Övriga världen har och andra substanser till olika delar av hjärnan och först nu börjat inse att alla som måste utföra kräv- andra kroppsdelar. Resultatet blir att vi mår bra ande prestationer av olika slag, måste ”peppa” sig både psykiskt och fysiskt, vilket man nu uppmärk- för att orka med alla de svåra och kvalificerade sammar alltmer inom vården. Begreppet ”Skratta uppgifter som nutidsmänniskan förväntas klara av. Dig frisk” är på intet sätt trolleri eller ”flum”, utan Icke minst den ständigt ökande stressen och ren kemi. De glada patienterna blir snabbare friska utmattningen som alltför många drabbas av och och de som har svåra sjukdomar, uthärdar dessa blir offer för idag. lättare med positivt tänkande och rätt ”program- Minna i arkivet. mering” av Larsson på hjärnkontoret, dvs. psyket. En annan av Larssons många, viktiga medarbetare Den gamla sanningen att ”ett gott skratt förlänger är Minna. Hon är ansvarig för hela minnesarkivet. livet är numera också medicinskt bevisat. Aktuella Allt vi tänker, känner, säger, hör, upplever och forskningsresultat visar också utan tvivel att i förnimmer på olika sätt, lagras som minnesbilder i organisationer där personalen har roligt tillsam- vårt arkiv. Alla filmer Du sett och alla gånger Du © Dax Personalutveckling AB/www.daxpersonal.se 5
  6. 6. var förälskad eller den där gången Du hade så fan- Om Du är golfspelare och inte vill slå bollen i en tastiskt roligt, lagras i arkivet och finns kvar där så bunker, så får Du aldrig tänka ”jag skall inte gå i länge Du lever i form av minnesbilder. Positiva bunkern”, för Larsson hör då bara orden ”Jag som negativa. skall gå i bunkern” och målsökningsmekanismen Tänk Dig en situation när Du försöker minnas titeln för bollen rakt ned i den djupa sanden. på en film Du sett, men inte minns namnet på. Du Vad Du skall tänka på är i stället var Du vill att tänker och funderar och ger till slut upp. Men det Din boll skall hamna till slut. Du, dvs. Larsson, gör inte Minna. Hon letar i det jättelika arkivet och ser inte green från utslagsplatsen, men Ditt under- så småningom skickar hon upp den rätta filmtiteln. medvetna kommer att styra bollen dit eftersom Det kan dröja en timme, flera dagar eller veckor, Larsson litar till 100% på Dig och lyder. Larsson men till slut hittar Minna vad Du letar efter. Och i kopplar in målsökningsmekanism som alla har en oväntad situation, som kanske inte alls har med inom sig och golfbollen går dit den skall. Av detta filmen att göra, dyker plötsligt filmtiteln upp. Och drar vi den riktiga slutsatsen att i ordlistan hos Du blir glad. Larssons saknas ordet ”inte”. ”Jag vill inte bli Det är också Minna som hjälper till när två per- fetare!”, ”Jag vill inte bli fattig!, Jag vill inte vara soner sitter tysta och sedan plötsligt börjar tala olycklig!”, men det kommer Du att bli om Du samtidigt om samma sak. Eller när man kommer på talar till Dig själv på detta sätt. att man skall ringa en gammal vän som man inte Genom att träna Dig på att byta negativa tankar talat med på åratal. Och just när Du skall lyfta på mot positiva, kommer Du snart att bli mer och mer telefonluren, så ringer den gamla vännen till Dig! medveten om principen om ersättning och allt Detta märkliga fenomen, som nu sysselsätter allt- oftare byta ut negativa tankar mot de positiva fler forskare, har fått namnet ”synkronicitet”. Det är tankarna som beskriver det Du verkligen vill ha. ett samlingsbegrepp för de många och oförklar-liga ”Jag vill bli smal, jag vill bli rik, jag vill bli upplevelser vi har och som forskningen säkert med lyckligare!”. tiden kommer att kunna förklara på ett rationellt En effekt av det här är att de rika bara blir rikare och logiskt sätt. och det fattiga blir allt fattigare. Och då behöver I arkivet hos Minna finns också något som kallas det inte alls handla om pengar, utan snarare den hjärnans målsökningsmekanism. Den börjar fun- mentala rikedom eller fattigdom som människor gera när Du på ett strukturerat och medvetet sätt har upplever. Förklaringen till detta är att de fattiga formulerat ett mål, positivt eller negativt. Då börjar hela tiden tänker på fattigdom och mångdubblar det undermedvetna omedelbart att koncentrera sig då sin olycka genom principen om dragnings- på målet och arbeta för att det skall bli förverkligat. kraft. Det Du ständigt tänker på växer och Du Om Du t. ex. har bestämt att Du vill köpa en blå drar därmed till Dig människor och händelser som Volvo, så kommer Du se blå Volvo-bilar överallt. stämmer överens med Dina dominerande tankar. Blir Du gravid ser Du barnvagnar var Du än tittar. De rika, lyckliga och glada gläds åt sin lycka och Och har Du bestämt Dig för att bli missbrukare, har framgång och drar därför till sig mer av det som Du inga problem att finna andra likasinnade. Vi de redan har. Positiva människor tänker inte på dras automatiskt till människor och händelser som sorg och elände för de vet att detta tänkande riske- stämmer överens med våra dominerande tankar. rar att förstöra deras lycka och leda in på fel väg. Orsaken är att vi blir vad vi tänker på. Det är förklaringen till att t. ex. golfspelare snabbt Sanning och konsekvens. finner varandra, oavsett om de är på golfbanan eller Vad blir då konsekvensen av detta? Tar Du kon- inte, A-laget samlas på torget för att dricka tillsam- troll över Ditt medvetna sinne och själv styr Ditt mans utan att det behövs någon inbjudan och de undermedvetna, så får Du mer av det Du vill ha som tycker om konflikter, finner alltid en eller och mindre av det Du inte vill ha. Och i praktiken annan person att bråka med. går det till så att Du, precis som idrottsmännen, hela tiden arbetar med att programmera Dig själv Dax att tänka rätt! med hjälp av s. k. affirmationer. Vi människor har en enastående förmåga att tala En affirmation är att berätta en sanning i förväg, om och tänka på det vi inte vill ha, i stället för att innan den ens hunnit bli en sanning. Den starkaste koncentrera alla våra tankar på det vi vill ha. Om och mest verksamma av alla affirmationer är: Du koncentrerar Dig på det Du verkligen vill ha ”Jag tycker om mig själv!” och inte tänker på det Du är rädd för och inte vill ha, så avtar Din rädsla när Du tänker på det som Vill Du bli harmonisk, lycklig, framgångsrik och Du har satt som mål att få! få kontroll över Din egen situation, så Du börjar © Dax Personalutveckling AB/www.daxpersonal.se 6
  7. 7. Du med att tänka som Du själv vill och inte som ansvar Du är beredd att ta för Dig själv och för andra vill. Det kommer Du att göra när Du förstår Ditt eget liv. att det enda i världen som Du garanterat kan kontrollera, är Dina egna tankar. Typiskt för människor med hög självkänsla, är att Det finns förstås en risk att detta nya sätt att se på de tar mycket ansvar för sig själva och för alla sig själv innebär en stor förändring för Dig. Du vet sina egna åtaganden. Med en hög självkänsla får ju att all förändring börjar med en förändring i Ditt Du mod att anta utmaningar och Du ser hela tiden sätt att tänka. Ändå upplevs förändring av många möjligheter i stället för problem. som något hotfullt som riskerar tryggheten och det bestående. Men om Du verkligen vill ha en föränd- Ju högre självkänslan är, desto färre blir konflikt- ring i Ditt liv måste Du inse att det är Du själv som erna och ju högre självkänslan är, desto lättare är måste ta ansvar för den förändringen. Du är ju det att hantera förändringar. ansvarig för allt som händer i just Ditt liv! Då kan det vara till hjälp att ställa sig följande frågor: Självkänsla bygger på Dina egna förväntning- ar på dig själv, medan självförtroende bygger ”Är det här bra för mig? Är det så här jag vill på omgivningens förväntningar på Dig. ha det? Är det så här jag vill leva? Är det här det bästa jag kan få? Är det här det bästa jag Vad är då självförtroende? Självkänsla handlar kan prestera? Jag är väl värd något bättre och om Ditt egenvärde. Självförtroende handlar bara roligare och mer berikande?” om prestationer. Dvs. hur bra Du tycker att Du är på att göra olika saker. Och eftersom vi så ofta gör Om Dina svar visar att Du faktiskt vill ändra på en saker för att andra skall tycka om oss, krävs det del saker i Ditt liv, så blir Ditt första steg att för- två personer för att självförtroendet skall ha någon ändra Ditt tänkande. som helst nytta. Väljer Du att fortsätta att tänka som alla andra, så Självkänsla kan vi inte få för mycket av. Däremot kommer Du också att bete Dig som alla andra gör. kan för mycket självförtroende och för lite själv- Och med automatik också nå samma resultat som känsla i kombination leda till ökad oro, stress, alla andra, normala gör i sina liv. Var det detta Du olika former av prestationsångest, depressioner ville få ut av Ditt liv? Att vara som alla andra? och till slut olika grader av utbrändhet. Fortsätter Du tillräckligt länge på den vägen, kom- mer Du med 100% säkerhet att bli mer lik andra än Du kan alltid välja! lik den Du vill vara. Vad som gör livet så fantastiskt är att vi för det mesta kan välja hur vi vill leva och hur vi vill må. Ditt nästa steg i Din nya utveckling, blir att föränd- Det låter kanske otroligt och Du kan säkert berätta ra Ditt sätt att tala med Dig själv och ”Larsson”. om många situationer där Du inte hade något val. Säg bara saker till Dig själv som Du vill skall Men när vi börjar tänka efter ordentligt, upptäcker vara sanna. Eftersom Du blir vad Du tänker på, så vi snart att vi ofta tänkte fel, men inte upptäckte säger Du alltid sådant som Du vill skall bli Din det förrän det är för sent. egen verklighet. Säg inte ”Jag är ful, Jag är dum, Så bestäm Dig för att tänka och reflektera innan Jag kan inte” osv. Säger Du så, blir det snart en del Du bestämmer Dig och handlar. Var också med- av Din självuppfattning. Kom därför ihåg: Går vi veten om att det språk Du talar till Dig själv och vilse tillräckligt länge, känner vi oss snart som de tankar Du tänker om Dig själv, kan bli helt hemma! avgörande för hur Ditt liv skall bli. Du blir ju vad Du tänker! Det viktigaste av allt! Detta är början till en stor, betydelsefull föränd- Det tredje steget blir att börja med den viktigaste ring i Ditt nya och ännu mer innehållsrika liv! uppgiften Du har i Din egen utveckling, nämligen att vårda Din egen självkänsla. Från och med nu är det Du som Vad är då egentligen självkänsla? Frågan är i hög tar kommandot och börjar gå grad berättigad eftersom man så ofta blandar samman självkänsla med självförtroende. Framåt! Självkänsla är ingenting annat än ett mått på hur mycket Du tycker om Dig själv och hur mycket © Dax Personalutveckling AB/www.daxpersonal.se 7

×