Prirucnik za jeftina putovanja

988 views
910 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
988
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prirucnik za jeftina putovanja

 1. 1. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 1 (Magenta pla
 2. 2. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 1 (Black plate Staro je pravilo da je najjeftinije biti bogat. Ipak, starije od toga je ono da je bogatstvo relativno. Neko je siroma{an jer nema za bazen u dvori{tu svoje ku}e a drugi je bogat jer ima {e{ir. A na putu je isto kao u `ivotu. Nekome je 400 eura premalo za vikend u Pragu a neko za te pare obi|e ~itav svet. Do nedavno nismo mogli da putujemo jer su nam trebale vize, sada samo nemamo para. Iskustvo nam govori da ih ne}emo imati ni sutra. Ali to nije razlog da ne putujemo, zapravo - to je razlog da otputujemo sa onim {to imamo sada. Lako je biti siroma{an i nesre}an, to mo`e svako. Izazov je dobiti partiju sa lo{im kartama. Ovaj priru~nik smo sastavili sa idejom da prikupimo i podelimo iskustva i trikove za u{tedu pri odlasku na put i da vas inspiri{emo na sli~ne poduhvate. A koliko }e vas put na kraju ko{tati, zavisi od toga koliko }ete sami biti radikalni i domi{ljati. 1
 3. 3. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 2 (Magenta pla
 4. 4. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 2 (Black plate Biti kod ku}e bez para, sve i da nije svakodnevnica, bedak je. Nemati para na putu i snalaziti se, to je avantura. Ili kao {to bi rekao jedan pesnik, samo da nije bio bogat: Samo oni koji rizikuju da putuju jeftino, mogu saznati koliko jeftino se mo`e putovati. Ne}emo vas ube|ivati da treba putovati. Tisa ili reka Gang - nebitno je, svako novo mesto krije neistra`ene potencijale, druga~ije pri~e i deo nas samih. Ko na putu vidi samo ono {to je o~ekivao i vrati se istih pogleda na svet, d`aba je i odlazio. Prepustimo se druga~ijem i novom, budimo otvoreni prema kulturama i ljudima kod kojih smo i koje sre}emo. A sprijateljiti se sa lokalnim stanovni{tvom zna~i i tro{iti manje ili bar tro{iti tamo gde treba. Na put treba krenuti kad god se mo`e, ali }e verovatno jeftinije biti ako idete van letnje ili prazni~ne sezone, kada su cene sme{taja i pre- voza manje. Tada ima manje turista i gu`ve, {to je vrednost samo po sebi, a i lokalno stanovni{tvo ra|e i iskrenije poma`e putnicima. 2
 5. 5. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 3 (Black plate Zato treba izbegavati Rim za Uskrs, Veneciju u vreme karnevala ili bilo koji drugi lokalni povod koji okuplja horde turista. Geografski gledano, kako na ~itavom svetu tako i u Evropi, jug je siroma{niji i jeftiniji od severa, a ~esto i veseliji i prisniji. Ali i tu va`i da treba i}i gde god se uka`e prilika. ^ak i za vreme sezone, lako }ete na}i jeftin ili besplatan sme{taj u gradovima koji nemaju puno turisti~kih atrakcija, {to ne zna~i da nemaju ni{ta drugo da ponude. Svemu se mo`e pristiputi organizovano ili flek- sibilno. No, grafit u Delfima ka`e "ni~eg previ{e" pa tako i na putu treba imati plan od kojeg se odustaje. Rana anticipacija odlaska u neko mesto omogu}ava pronala`enje jeftinijeg prevoza i pove}ava {anse da se na|e besplatan sme{taj. S druge strane, prepu{tenost samom putu }e vas voditi do mesta u kojima o sme{taju i hrani ne}ete morati ni da brinete. Mo`ete zna~ajno u{tedeti i ako ste fleksibilni u pogledu datuma leta ili puteva kojima `elite i}i, o uslovima u kojima mo`ete spavati i da ne govorimo. 3
 6. 6. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 4 (Magenta pla
 7. 7. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 4 (Black plate Kao i sve drugo {to treba da znate u `ivotu, i to da treba biti obave{ten rekla vam je jo{ u~iteljica. A da se obave{tenost debelo isplati nau~ili su nas berzanski {pekulanti. Iznala`enje jeftinih na~ina da se smestite, prevezete, prehranite i provedete klju~ je u{tede pri putovanju. A va{ najve}i saveznik - Internet. Bilo da ho}ete da utvrdite dobro mesto za stopiranje iz Be~eja u pravcu Stokholma ili da se upoznate sa hodnicima i postavkom Luvra u 3 dimenzije, pogledajte na Netu. Mo`ete na}i jeftine avio karte, skontati koja vam vozna karta najvi{e odgovara, na}i besplatan ili jeftin sme{taj, povezati se sa lokalnim stanovni{tvom grada u koji idete ili bar saznati gde da potra`ite ekipu koja vas mo`e zanimati jednom kada do|ete. A obavezno pogledajte i kakve popuste mo`ete ostvariti tamo gde ste se uputili ako pre puta nabavite omladinsku, studentsku, novinarsku ili neku drugu karticu. 4
 8. 8. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 5 (Black plate Iako nikada nismo sasvim svoji, samo nam je daleko od ku}e dozvoljeno da budemo potpuno izgubljeni. Pa tako, jednom na putu, ne ustru~avajte se da za sve pitate lokalce. Za savete kako jeftino `iveti u odre|enom gradu (a ~esto i bilo kojem), obratite se alternativnim ekipama koje vise po underground mestima (koja naj~e{}e vi{e nisu pod zemljom) ili se okupljaju u skvotovima. Kona~no, razmenjujte iskustva sa drugim put- nicima koje sre}ete po hostelima, vozovima i ulicama. Iskustvo govori i da je uvek dobro na put poneti neki bedeker. Ovi vodi~i su specijali- zovani za odre|enu zemlju ili regiju i za svako pokriveno mesto izlistavaju ponudu sme{taja, restorana, klubova, turisti~kih atrakcija i drugih mesta koja mogu biti zanimljiva, a sadr`e i sve neophodne mape. Me|u ljudima koji putuju sa skromim bud`etom, najcenjeniji su oni sa etiketom Lonely Planet. Ko{taju oko 15 eura a po pravilu se isplate. 5
 9. 9. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 6 (Magenta pla
 10. 10. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 6 (Black plate Pravi ma|ioni~ari putuju samo sa {e{irom, mi smrtnici sa rancem na le|ima. Nemogu}e je dovoljno naglasiti koliko treba biti izbirljiv pri pakovanju za put, pogotovo kada se planira pro}i jeftino. Psova}ete svaku stvar vi{ka, poimence, dok budete tumarali po gradu tra`e}i sme{taj, ili dok na cesti ~ekate prevoz. Uverite se i da je va{ eventualni saputnik dobro spakovan, da ne biste svoju mudrost platili no{enjem tu|eg prtljaga. Uostalom, sa {to manje stvari se krene na put, sa vi{e se ~ovek vrati. Da ne spominjemo i to da se tako dalje stigne. Mislite da je Gandi imao rezervnu plahtu za ogrtanje kada je po{ao na Mar{ soli? Pranje ve{a, ru~no ili u ve{erajima, mo`e vas spasiti velikih zamora na putu i reumati~ne starosti. Mnogo je zna~ajnije imati jedan par udobnuh patika nego ~etiri para cipela za razli~ite prilike. A ponesite i jedan par papu~a, ako su bile dobre Cezaru i vama }e poslu`iti. 6
 11. 11. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 7 (Black plate Ako niste sigurni da }ete isklju~ivo spavati u hostelima ili privatnom sme{taju, dosta je izvesno da }e vam zatrebati vre}a za spavanje. Omiljeno oru`ije {vajcarske armije i izvi|a~a - {vajcarski no`i}, jo{ jedna je korisna stvar~ica ~iji zna~aj ne treba posebno obja{njavati. Kako vam je pri putu imunitet pod dodatnim udarom, a strina apotekarka daleko, nije lo{e opskrbiti se stvarima koje vam mogu zatrebati, ali ni tu ne treba preterivati. I tamo gde ste se uputili ima apoteka. Lekove nosite u originalnom pakovanju, da ne pomislile da ste diler droge, a proverite i koje lekove mo`ete da unesete, da ne pomisle da ste diler ilegalnih lekova. 7
 12. 12. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 8 (Magenta pla
 13. 13. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 8 (Black plate Jeftino putovanje ~esto podrazumeva oslanjanje na dobrotu potpunih stranaca a to povla~i sumnju u sigurnost. No, ako ste baksuz ionako }e vam pasti slika na glavu dok sedite u stanu. Treba imati avanturisti~ki duh. To nar- avno ne zna~i da ne treba poneti i katanac za razne lokere koje mo`ete koristiti u hostelima i sli~nim sme{tajima. Pre svega, ne dr`ati sav novac na jednom mestu. U nov~aniku treba da vam je suma za taj dan koju }ete laka srca predati d`eparo{u sa no`em. Ostatak novca dobro {tekujte. Postoje kai{evi, kao i razna druga ode}a, u koju mo`ete staviti novac tako da je skroz neprimetan. A nije lo{e da umesto da svo svoje bogatstvo nosite sa sobom i razvrstavate po raznim {tekovima, imati platnu karticu kojom mo`ete podizati novac. Dokumenta tako|e treba ~uvati oprezno, ako ni zbog ~ega drugog a ono da vam slu`benik 8
 14. 14. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 9 (Black plate konzulata ne bi rekao "nije ni ~udo {to ste ga izgubili". Najprakti~nije je ako torbicu za paso{ ve`ete oko struka i ubacite je u pantalone ili suknju ili bermude, ali svakako ne u kupa}e ga}e. Procedura dobijanja putnog lista, ako ve} izgu- bite paso{, mo`e biti lak{a ako posedujete kopiju paso{a. Od koristi je i biometrijska li~na karta, koja vam nekad mo`e omogu}iti da pre|ete granicu na putu ka ku}i. Sve to nar- avno dr`ati na odvojenim mestima. Ako kojom nesre}om zavr{ite upoznavaju}i zdravstveni sistem umesto kulture mesta u kojem ste, svakako }e vam se isplatiti i posedovanje putnog osiguranja. 9
 15. 15. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 10 (Magenta pl
 16. 16. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 10 (Black plat Jo{ od vremena kada je prvi ~ovek uzjahao a drugi ga upitao: "Je l ima mesta i za mene?", stopiranje je najrasprostranjeniji na~in besplatnog prevoza, dostupan svima. Stopiranje nije za svakoga. Treba imati strpljenja dok se stoji na cesti i razumevanje za beskrajne ispovesti dobre du{e koja vam je stala. Pored zen ve{tina treba se naoru`ati mapom, nekom hranom i te~no{}u, kao i ode}om i obu}om u kojoj se mo`e dugo izdr`ati na cesti. Generalno je pravilo da }e vam pre stati ako ste `ensko nego ako niste, da su ve}e {anse da ustopirate nekoga danju i van letnje sezone, da se na jugu Evrope ljudi ra|e opredeljuju da pokupe stranca na putu nego oni na severu, i da je za Smederevo bolje stopirati na smederevskom putu nego na zrenjaninskom. Pri stopiranju najva`niji je izbor mesta. Kad 10
 17. 17. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 11 (Black plat kre}ete na put, obavezno se prvo dokopajte izlaska iz grada, i to onog u pravcu mesta ka kom ste se uputili. Najbolja mesta su ona gde ste vidljivi i gde se kola po prirodi stvari zaustavljaju pa voza~ ima vi{e vremena da odlu~i da vas pokupi. Zapamtite - benzinske pumpe i naplatne rampe! U zemljama Evropske unije }e vam retko ko stati na otvorenom putu, a benzinske pumpe su zahvalne i jer ljude mo`ete direktno pitati dokle idu i da li vas mogu prevesti, {to je mnogo efektivniji pristup od palca u vazduhu. Ako idete na duge staze, dr`ite se autoputa - zamolite va{eg dobro~initelja da vas ostavi na poslednjoj pumpi pre nego se isklju~i sa autoputa, jer povratak iz njegovog malog sela mo`e biti mukotrpan. Pri stopiranju kola u pokretu, neki stoperi preporu~uju isticanje znaka koji indicira pravac va{eg kretanja, kako bi zaigrali na savest voza~a koji ide na tu stranu. Ako koristite znakove, nije lo{e slu`iti se {irim (ali uvek lako prepoznatljivim) geografskim pojmovima (npr. skra}enica za zemlju u koju idete pre nego grad). Drugi smatraju da to su`ava broj 11
 18. 18. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 12 (Black plat potencijalnih kola koja bi stala i prevezli vas do slede}e raskrsnice, gde imate ve}e {anse da uhvatite prevoz do va{eg kona~nog odredi{ta, ako uop{te imate takvo odredi{te. Stoperi sa sta`om isti~u i zna~aj dopadljivosti i/ili izazivanja sa`aljenja na prvi pogled, ali mi se va{im izgledom i dostojanstvom ne}emo baviti. Na Internetu postoji mnogo servisa koji spajaju ljude koji putuju sami kolima i one kojima trebaju ljudi koji putuju sami kolima, odnosno - prevoz. Poput sli~nih servisa za provodad`isanje, i ovde mo`ete pogledati postoje}u ponudu ili ostaviti va{a potra`ivanja. Za razliku od savr{enog partnera, mnogo je lak{e na}i savr{en prevoz do `eljene destinacije. Neki }e vam naplatit deo benzina a nekima je to samo lek protiv dosade na duga~kom putu pa vam ne}e naplatiti ni{ta. Ta informacija, kao i sve druge relevantne, stoje pored svake vo`nje pa je lako sna}i se na svakom ovakvom portalu. Ve}ina zemalja ili regiona ima lokalne portale za virtualno stopiranje pa ne postoji jedan i najbolji, ve} vam savetujemo da istra`ite 12
 19. 19. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 13 (Magenta pl >> www.hitchhikers.org www.ride4cents.org
 20. 20. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 13 (Black plat prema va{im potrebama. Potra`ite "rideshare Europe" (ili neku drugu geografsku odrednicu) na Internetu. 13
 21. 21. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 14 (Black plat Nekada se jeftino letelo samo kada vam neko plati. Danas postoje stotine jeftinih aviopre- voznika koji }e vas za male pare prevesti do `eljenog odredi{ta. Za razliku od standardnih, low cost kompanije u cenu karte uklju~uju samo let i neophodne takse, a mogu}nost automatskog povezivanja letova, obrok i napici, duty free ponuda, ljubazni osmesi osoblja i druge sekundarne usluge, naj~e{}e su izba~eni. Karte za ove letove se kupuju na Internetu pa je neophodno imati platnu karticu kojom mo`ete izvr{iti ovaj tip transakcije. Iako jeftini, i ovi letovi podrazumevaju silne takse za aerodrom i prate}e usluge, pa ponekad ~ak i taksu na samo pla}anje i to razli~itu za razli~ite kartice. A neki posebno napla}uju dodatne usluge kao {to su torbe i osiguranje, tako da kad poredite cene razli~itih karata, proverite da li su sve takse uklju~ene. 14
 22. 22. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 15 (Black plat Kako sistem za odre|ivanje kona~ne cene karte uzima u obzir mno{tvo varijabli (broj slobodnih mesta u avionu, dan u nedelji, deo dana, sezonske nepoznanice i sli~no), sam sistem je postao samomisle}e bi}e ~iju }ud niko ne poznaje do kraja. Ipak, mo`e se re}i da {to ranije kupite kartu - izvesnije je da }e ona biti jeftinija. Po`eljno je da se karte kupe 2 meseca ranije, a za leto planirajte ~ak i 3-4 meseca unapred. Pri iznala`enju {to jeftinije karte treba biti strpljiv i provesti sate i sate dok vam o~i dva put ne nateknu od buljenja u ekran. Tra`i se najpo- voljnija karta a dolaze u obzir sve mogu}e i nemogu}e kombinacije. Za{to jeftini aviopre- voznici ne lete i za Srbiju pitamo se mi, ali ni u tom slu~aju ne bi trebali isklju~iti iz pretrage sve aerodrome u regionu. Pored fleksibilnosti u pogledu mesta poletanja, treba primeniti isti princip i pri izboru mesta gde se sle}e. Naravno, uzmite u obzir i tro{kove prevoza od grada iz kojeg polazite, odnosno do grada u koji idete. Nekada }e vas let sa presedanjem, koji ~esto morate sami da skontate, iza}i jeftinije nego direktan let. A ba{ zato {to 15
 23. 23. www.attitudetravel.com/lowcostairlineswww.flylowcostairlines.orgwww.skyscanner.net << marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 16 (Magenta pl
 24. 24. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 16 (Black plat ga sami re`irate, proverite da li vam treba viza za aerodrom u kojem presedate (npr. London) jer vam se lako mo`e desiti da provedete no} u imigracionoj policiji na aerodromu, {to je d`aba sme{taj, primeti}ete vi, ali je ekipa smor. Ako niste vezani za fiksne datume letova treba istra`iti i da li je karta jeftinija par dana ranije ili kasnije, ~esto se tako mo`e u{tedeti i duplo. Tako|e, karte su naj~e{}e jeftinije utorkom, sredom i ~etvrtkom. A neke kompanije nude i dodatno povoljne letove ako u oba pravca letite ovim nepopularnim danima. Sve jeftine avio kompanije imaju stran- ice na internetu, a postoje i sajtovi koji upore|uju ponude razli~itih komapnije. Mnoge kompanije promovi{u neke letove nude}i ih jo{ jeftinije nego ina~e. Dovoljno je da potra`ite "low cost flights". 16
 25. 25. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 17 (Magenta pl
 26. 26. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 17 (Black plat Za balkanske vozove va`i da su spori kako bi odavali utisak veli~ine zemlje, a prati ih i romanti~ni sentiment zbog raznolikog sveta koji mo`ete upoznati i spoznaja do kojih mo`ete do}i na dugom proputovanju. Tako je jedan Mom~ilo u vozu shvatio da nije votka rakija. Evropski vozovi su ipak br`i i skuplji, mada i dalje okupljaju mno{tvo razli~itog sveta. Lokalni i spori vozovi ko{taju manje od me|unarodnih i brzih pa treba kombinovati i biti strpljiv. Nekada }ete mo}i da izlazite iz voza, dokupljujete kartu i vratiti se u isti voz, a nekada }ete se dovesti do granice jednim vozom pa nju pre}i drugim, ili nekako druga~ije, pa nastaviti lokalnim vozom. U nekim zemljama, vozovi su jeftiniji od autobusa (npr. Italija) a u drugima obrnuto (npr. [panija), dok su neki skuplji i od regularnih aviona (npr. Nema~ka). Neke nacionalne `eleznice nude povlastice koje za odre|enu nadoknadu (oko 20 eura) omogu}avaju jeftinije karte. A ono {to voz ~ini posebno zanimljivim su razli~ite karte koje vam 17
 27. 27. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 18 (Black plat omogu}avaju da odre|eni vremenski period koristite bilo koji voz u nekom regionu. Najprakti~nija lokalna karta tog tipa je Balkan Flexipass koja va`i na balkanskim `eleznicama i to tokom jednog meseca u okviru kojeg mo`ete putovati odre|eni broj dana. Ako idete u drugom pravcu i planirate da obi|ete vi{e gradova, onda treba uzeti u obzir Inter Rail Global Pass. Ova karta vam omogu}ava da koristite bilo koji voz u Evropi u odre|enom vremenskom periodu, neprekidno ili sa razli~itim kombinacijama dana. Naj~e{}e morate kupiti doplatnu kartu, ~ija cena zavisi od tipa voza. Zbog toga vam i ovde ~esto mo`e biti jeftinije da do odre|ene destinacije stignete izokola, lokalnim vozovima, nego direktnom linijom. U nekim vozovima imate mogu}nost da u{tedite vo`njom u kolima za pse, ionako ste navikli da saputnici u vozu laju o svemu i sva~emu. Vi{e o globalnom i lokalnim Inter Rail kartama mo`ete na}i na Netu. 18
 28. 28. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 19 (Magenta pl >> www.interrailnet.com www.sbb.ch/en/
 29. 29. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 19 (Black plat Uvek tra`ite vozove koji imaju sedi{ta druge klase. A preporu~ljivo je da ve}e distance prelazite no}u, jer time {tedite na sme{taju i dobijate ~itav dan da na|ete {to povoljnije preno}i{te tamo gde ste se uputili, ako to niste re{ili unapred. Ako jeste, onda sami vidite {ta }ete u~initi sa celim jednim danom. 19
 30. 30. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 20 (Magenta pl www.studentagency.cz/index.en.html << www.eurolines.com
 31. 31. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 20 (Black plat Kao {to je ve} re~eno, autobuski prevoz ~esto mo`e biti jeftinije od voza. Ako polazite iz Srbije potra`ite gasterbajterske autobuse. Oni saobra}aju na linijama kao {to je Crna Trava - Hamburg, a u ve}im gradovima ~esto ne staju na glavnoj autobuskoj stanici, pa nije lako dobiti informaciju o njihovim polascima i cenama, te se morate potruditi i potra`iti na Internetu ili se raspitati kod ljudi ~ija je rodbina u emigraciji. Pored vela misti~nosti i jeftinijih karata, ovi auto- busi naj~e{}e nude i neponovljivu doma}insku atmosferu. Odlazak u svet, onako, po na{ki. U Evropi postoje mno{tvo autobuskih kompanija koje imaju pristupa~ne me|unarodne vo`nje. Sve zavisi od toga gde ste se uputili. Ako na put idete autom, tu }e biti neminovnih tro{kova. [tedi se ako vas ide vi{e, ako idete magistralnim putevima (tamo gde se autoputevi napla}uju), ako 20
 32. 32. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 21 (Magenta pl www.viamichelin.com >> en.wikipedia.org/wiki/Way_of_St._James >>
 33. 33. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 21 (Black plat spavate u kolima ili barem kampujete. Treba se raspitati kako funkcioni{u putevi tamo gde ste se uputili, da vam se ne desi da pla}ate kaznu jer niste znali da se vinjeta kupuje na prvoj benzinskoj pumpi (npr. Austrija) ili ne{to tome sli~no. U Evropi, re~ne brodove uglavnom koriste nema~ki penzioneri i oni nikako ne spadaju u jeftine vidove prevoza. Ipak, na Mediteranu postoji vi{e brodskih linija koje su krajnje prakti~ne i mogu vam u{tedeti i vreme i novac. Ako na daleki put po|ete oslanjaju}i se samo na sopstvene transportne kapacitete, vama ne manjka avanturisti~kog duha. Jedino vam, pored dobre mape, mo`emo preporu~iti neku ozbiljniju literatura od ove. Dug je put pred vama. A ako vam se ukrste putevi sa nekim hodo~a{}em, kao {to je Put svetog Jakova, eto vama gostoprimstva raznih dobrih ljudi na putu. 21
 34. 34. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 22 (Magenta pl
 35. 35. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 22 (Black plat Odlazak u svet je ujedno i idealna prilika da se "ponovo pove`ete" sa svojima. Slede}i put kad vam baba bude pri~ala o porodi~nom stablu, slu{ajte pa`ljivo i vidite dokle geografski se`u grane tog stabla. Javite se dalekoj familiji, pozivajte se na rodnu grudu i askur|ela, na muke porodi~ne i krv ro|enu. Svako je slab na svoju krv, a putnik na udoban krevet i obilat obrok u "tu|ini". Taktika sa davno zaboravljenim poznanicima i opskurno ste~enim prijateljima na raznim Internet dru{tvenim mre`ama je ne{to bla`a. Pi{ite im da dolazite, da nemate puno para i da tra`ite jeftin sme{taj i pitajte ih da li i vi njima nedostajete kao oni vama. Tako|e, valja obznaniti prijateljima gde ste se uputili, neko uvek ima nekog, negde... 22
 36. 36. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 23 (Black plat Ono {to nije po{lo za rukom proleterima svih zemalja, jeste putnicima. Dodu{e, nisu se ni oni svi ujedinili na jednom mestu ali stvar funkcioni{e. Na Internetu mo`ete prona}i dru{tvene mre`e putnika na kojima oni koji su trenutno kod ku}e nude gostoprimstvo u svom stanu a oni na putu ga tra`e. Ovo je i odli~an na~in da odmah upoznate lokalce koji }e vam pokazati grad i uputiti u stvari koje vas zanimaju, i jo{ va`nije - u one koje niste znali da vas mogu zanimati. Prvo morate otvoriti svoj profil u kojem je po`eljno da ostavite {to vi{e podataka o sebi kao i sliku, kako bi se predstavili potencijalnom doma}inu. Najva`niji deo va{eg profila ne pi{ete sami ve} va{i prijatelji, ljudi koje ste ugostili kao i ljudi kod kojih ste ve} boravili. Ove reference vas predstavljaju u dobrom ili lo{em svetlu i u odnosu na to olak{avaju ljudima koje pitate za sme{taj da se odlu~e da li }e vas ugostiti. 23
 37. 37. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 24 (Magenta pl www.hospitalityclub.org www.couchsurfing.com <<
 38. 38. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 24 (Black plat Ovi portali su jednostavni za kori{}enje. Izaberete mesto u koje `elite da idete i vidite koji ~lanovi nude sme{taj, {to mo`e biti krevet, kau~ ili mesto na podu. Tu su i druge rele- vantne informacije za pronala`enje idealnog doma}ina. Kada se opredelite za nekoga, po{aljete mu zahtev za sme{tajem u kojem se ukratko predstavite i objasnite za{to dolazite u njegov grad. Zahtev treba poslati na vi{e adresa, a i u okviru vi{e ovakvih mre`a, kako bi pove}ali {anse da vas neko primi. Tako|e, mo`ete se uklju~iti u lokalnu grupu unutar jedne od ovih mre`a i tu postaviti zahtev za sme{tajem. Generalno govore}i, lak{e je na}i doma}ina van sezone i u gradovima za koje vlada manje interesovanje. No, ako se po~ne sa tra`enjem na vreme, uspeh je izvesniji. Ka`u da to pravilo va`i i za smisao `ivota. Lep gest je poneti svom doma}inu poklon, a nemojte zaboraviti i da sami primate druge putnike u svoju ku}u. 24
 39. 39. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 25 (Black plat Zlobnici ka`u da su skvotovi za one koji mogu higijenske standarde da zamene ideologijom. Skvotova ipak ima raznih ali generalno govore}i, nisu za svakoga. Bilo kako bilo, ove alternativne skupine ljudi, koje nastanjuju napu{tene objekte, ku}e i stanove, rado primaju goste. Naj~e{}e je ~arobna re~ to da vas je neko preporu~io. Raspitajte se na ulici, u alternativnim klubovima ili poznatijim gradskim skvotovima u kojima se odr`avaju koncerti i izlo`be, gde su lokalni skvotovi. Idite tamo i ljubazno zamolite da ostanete par dana kod njih. Obi~no odlu~uje "gazda" skvota ili se o va{oj molbi glasa, a ishod je, za razliku od molbi upu}enih dr`avnim institucijama, naj~e{}e pozitivan. U skvotu treba po{tovati pravila skvota a treba i nastojati da se sprijateljite sa ljudima koji tu `ive. To je preduslov da vas ne izbace, a pri tom }ete lako pokupiti i kontakte za skvotove u drugim gradovima. Drugim re~ima, jednom kad u|ete u skvot - u{li ste. 25
 40. 40. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 26 (Magenta pl squat.net <<
 41. 41. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 26 (Black plat Skvotovi su najrasprostranjeniji u Barseloni, Berlinu, Amsterdamu, Oslu, ali ih u su{tini ima u skoro svakom ve}em gradu, pogotovo na zapadu Evrope. Drugi vid komuna, sa ne{to druga~ijim ure|enjem i ube|enjima, u kojoj }e vam rado ponuditi sme{taj su - verske zajednice. Mnogi mladi katolici, naro~ito u Italiji i Nema~koj, `ive u komunama i pru`aju pomo} ljudima koji im se obrate. Gledajte samo da stignete u neko pristojno doba, da ne bi bilo "ko udara tako pozno u dubini no}nog mira..." 26
 42. 42. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 27 (Magenta pl www.eurocampings.co.uk/en/europe >>
 43. 43. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 27 (Black plat Iako kampovanje u nekom velegradu ne pru`a romanti~an pogled na zvezdano nebo iznad nas, a jo{ manje na moralne zakone u nama, kampovanje ostaje dobar na~in za jeftino no}enje. Ve}ina evropskih gradova ima dobre kampove u kojima su mesto za {ator i boravak po osobi jeftiniji od kreveta u hostelu. Imaju svu potrebnu infrastrukturu a ~esto nude i prevoz do centra, po{to se po pravilu nalaze na obodu grada. Ipak, gledajte da ne birate kampove sa bazenima i drugim ponudama koje vam nisu nu`ne. Ako postavite {ator u prirodi, retko ko }e vam zameriti. Me|utim u urbanim javnim prostorima, situacija je ne{to druga~ija. Osim ako ne proglasite da ste se ulogorovali na centralni gradski trg da bi protestvovali protiv politike aktuelne administracije, {ator }e vam ukloniti bez pardona, a pritom verovatno i naplatiti kaznu za naru{avanje izgleda grada ili reda i mira. Zato uvek mo`ete kampovati u ne~ijem dvori{tu. Potrebno je samo ljubazno zamoliti vlasnika ku}e, odnosno dvori{ta da tu 27
 44. 44. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 28 (Black plat postavite {ator. Da li treba da napominjemo da tom prilikom ne bi bilo zgodno da palite logorsku vatru? A ako posedujete ciradu za auto, i metalnu konstrukciju kojom mo`ete da je poduprete, mo`ete svoj {ator kamuflirati u uobi~ajni urbani prizor. Za urbano kampovanje je potrebno ciradu malo prepraviti tako da se otvara kao {atorsko krilo a treba se navi}i i na ideju da se tra`i dobro parking a ne kamping mesto. Mo`ete postavite mali {ator a iznad njega konstrukciju i ciradu ili spavati direktno ispod cirade. Autor ovog koncepta upozorava da izbegavate ciradu por{ea, takvu su mu ukrali. 28
 45. 45. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 29 (Black plat Hosteli naj~e{}e okupljaju mlade ljude koji su na du`em proputovanju. A gde su mladi, tu je haos, pa ovakva mesta dosta li~e na studentske domove, {to stvara odli~nu atmosferu. Centralna prostorija je obi~no namenjena za dru`enje gostiju a tu je i zajedni~ka kuhinja. U hostelima se obi~no mogu ~uti razne pri~e i iskustva drugih ljudi, a ~esto se mo`ete i dobro skontati sa nekim. To je i idealno prilika da upoznate nekoga sa kim }ete nastaviti putovanje ili koga }ete posetiti na slede}em putovanju. Sme{taj mo`e biti u dvokrevetnoj sobi sa kupatilom ili u spavaonici sa 25 kreveta i zajedni~kim kupatilom za ~itav sprat. Naravno, cena korespondira sa komforom. Kako su hosteli orjenitsani na mlade, skoro svi svoju ponudu izlistavaju na Internetu pa se tu mo`e uporediti {ta koji nudi i kako ga ocenjuju korisnici. Hostele treba rezervisati unapred, posebno ako idete u sezoni ili u vreme praznika, ili u gradove 29
 46. 46. www.hostelworld.comwww.hostelscentral.comwww.europeanhostels.com << marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 30 (Magenta pl
 47. 47. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 30 (Black plat koji su popularne destinacije, a pogotovo ako idete u te gradove u vreme praznika. Pri izboru hostela treba paziti na njegovu lokaciju. Hosteli na periferiji su jeftiniji, ali treba uzeti u obzir i cenu lokalnog transporta. Lako vam se mo`e desiti i da sve {to ste u{tedeli na mostu, odlaskom u jeftiniji hostel, potro{ite ve} prvog dana na }upriji, poku{avaju}i da se domognete kreveta kasno uve~e. Ako ve} planirate da se no}u provodite, obratite pa`nju da li je va{ `eljeni hostel otklju~an non stop. A ose}aj koji ste imali kada su Vas terali da se iselite iz studentskog doma preko leta lako }ete zaboraviti kad u nekom drugom gradu na|ete studentski dom koji se leti pretvara u jeftini hostel. U nekim gradovima mo`ete prona}i i neugledne hotele koji nude jeftiniji sme{taj od hostela. Takve obi~no nije lako prona}i ali ih je lako prepoznati i vredi se raspitati. A ako pitate, mogu vas pustiti i da odremate u ~ekaonici hotela, bio on oronuo ili ne. 30
 48. 48. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 31 (Black plat U nekim gradovima, naj~e{}e primorskim (npr. Lisabon), mnogi `itelji iznajmljuju sobe u okviru svoje ku}e i ovo se ~esto mo`e pokazati kao najpovoljnija varijanta za udoban sme{taj. Ovakav sme{taj se re|e nalazi preko Interneta ali }e vas potencijalni doma}ini sa~ekati ve} na `elezni~koj stanici, a mo`ete i pro{etati gradom i raspitati se. Tako|e, za razliku od hotela i hostela, i ako ste tome skloni, ovde se mo`ete cenjkati za cenu no}enja. 31
 49. 49. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 32 (Magenta pl
 50. 50. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 32 (Black plat Spavanje po parkovima, pla`ama i `elezni~kim stanicama nije trajno re{enje ali no} ili dve se daju izdr`ati. ^ekaonice na `elezni~kim stanicama su posebno zahvalne, kada su otvorene celu no}, jer imaju krov i toplije je nego napolju. Na nekim pla`ama postoje nadstre{nice i tu{evi za one koji tu spavaju dok je na drugim mestima to zabranjeno. Tako vam se mo`e desiti da vas probudi policija, a negde postoje i velike bu~ne ma{ine koje preme}u, i kao ~iste, pesak pa, ako ste ~vrstog sna, mogu i vas lako po~istiti. Raspitajte se kakva je situacija sa spavanjem na pla`i u mestu u kojem bi zano}ili i obavezno stavite neki najlon ispod vre}e za spavanje, bubrega vam va{ih. Javni parkovi su uglavnom dostupni samo budnima a ~esto ima i sumnjivih tipova, pa no}enje ~esto podrazumeva skrivanje od obe strane zakona. Malo zvu~i ko holivudski akcioni film, ali ko voli... 32
 51. 51. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 33 (Black plat U svakoj od ovih varijanti potrebno je svoje stvari dodatno obezbediti. Pored stavljanja dokumenata i novca na jako nedostupno mesto, treba nekako za{titi i ~itav prtljag, zagrliti ga, vezati se ili srasti za njega. 33
 52. 52. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 34 (Magenta pl
 53. 53. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 34 (Black plat Zemunski alas ka`e - a alas zna - da bi obrok bio ukusan, potrebno je da ste gladni i u dobrom dru{tvu. Ako se pritom jede biftek u sosu od badema - lepo, ako ne - opet lepo. Restorani u evropskim gradovima su naj~e{}e skupi ali koliko ~esto jedete po restoranima kod ku}e? Najjednostavnije da se jede jeftino je biti svoj kuvar. Cene u evropskim supermarketima - u manjim ve}e, u ve}im ni`e - pristupa~ne su za na{e razumevanja cena hrane. Pritom, nemojte insistirati na leskova~koj paprici i somborskoj feti, vidite koje su namirnice u datoj prodavnici pristupa~ne i prilagodite va{ izbor. Ako odsedate po hostelima, najverovatnije }ete imati i pristup zajedni~koj kuhinji (a nekad i doru~ak). No ako sa sobom nosite kuvalo, spoji}ete dve uvek po`eljne stvari - jeftino i kuvano. A neki autori idu i dalje i tvrde da sve to mo`e biti i urnebesno zabavno. 34
 54. 54. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 35 (Black plat Kad se odlu~ite da ipak probate lokalnu kuhinju, dr`ite se restorana po periferiji, tu je pravi duh, hrana je obilnija, neretko i ukusnija, a svakako jeftinija. Za male pare odli~no se jede i u imigrantskim restoranima: kebab, falafel i drugi isto~nja~ki specijaliteti imaju skroz drugi ukus na lisabonskoj pla`i. Ako to nije va{a {oljica turske kafe, a tek ako imate re`im ishrane jedne kamile, potra`ite all you can eat restorane. Tamo se za fiksnu cenu mo`ete na`deravati do grla a izbor hrane je {irok. U Italiji je rasprostanjen obi~aj da uve~e u baru uz pi}e dobijate i neograni~en pristup hrani na {vedskom stolu. Negde ovo povla~i skuplje pi}e, a negde je to deo happy hour-a pa je i pi}e jeftinije. [panci su manje "{ve|ani" od Italijana, ali vam zato ponekad donesu malu zakusku uz pi}e. Neka mesta pri zatvaranju dele preostalo pecivo ili meso, a veliki lanci za male pare (oko 30 centi) prodaju sendvi~e, salate i sli~ne artikle koje ne}e mo}i da prodaju sutra zbog jaja, majoneza ili ve} ne~eg kvarljivog. U supermar- ketima je ~esto hrana kojoj isti~e rok trajanja za par dana neuporedivo jeftinija a podjednako dobra. 35
 55. 55. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 36 (Black plat U Danskoj i Islandu (i drugim zemljama, samo re|e) alternativne ekipe se hrane skupljanjem zapakovane hrane koju veliki supermarketi odbacuju jer im je istekao rok trajanja. Ova aktivnost, dumpster diving, negde je zakonita a u drugim zemljama (gde je i |ubre li~na svojina) - ne, ali i tamo su male {anse da }e vam neko zameriti, a svakako vas ne}e privesti. U ovakve i sli~ne akcije (skupljanje preostalog vo}a i povr}a na pijaci) }e vas najbolje uputiti lokalni skvoteri, a zna}e i za kuhinje za siroma{ne, gde za manje od 2 eura mo`ete pojesti dosta pirin~a i mesa. 36
 56. 56. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 37 (Magenta pl
 57. 57. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 37 (Black plat Pristigli, sme{teni i nahranjeni, spremni ste da istra`ujete. @ivot je na ulici, buvljaku i u kafani, a tu nema ufura. Ipak, izvesno }e vas privu}i i istorija i kulturna ponuda grada u kojem ste. U nekim gradovima postoje besplatne ture gde se vodi~ima na kraju ostavlja proizvoljna suma. Negde su odre|eni muzeji besplatni, a neki imaju dane ili sate kada ne napla}uju ulaz. Raspitajte se! A dobar po~etak su novine koje su naj~e{}e besplatne a izlistavaju sve {to se de{ava u gradu u toj nedelji. Mnoge institucije imaju popust za studente i mlade koje ostvarujete uz odre|ene kartice. Ako i ne pripadate grupi za koju postoji popust ili nemate adekvatnog dokaza, popri~ajte sa nadle`nim organom. Naj~e{}e je to neko kome se ljudi retko obra}aju druga~ije do sa "jedna karta...dve karte...". Objasnite mu finansijsku situaciju i za{to vam je ba{ stalo da vidite datu postavku i pitajte da li postoji neka mogu}nost za popust. Ko ima srca da ne pusti studentkinju istorije umetnosti iz daleke Srbije na norve{ku 37
 58. 58. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 38 (Black plat izlo`bu slikarstva? Poznavanje lokalnog jezika vam zna~ajno ide u korist. Esnaf koji je posebno privilegovan su novinari. Kako se sloboda medija pro{irila na slobodan ulaz novinara u pozori{te ostaje nejasno, ali stvari stoje tako da novinarska akreditacija otvara mnoga vrata (a za neka drasti~no smanjuje cenu ulaza). Ako posedujete, ili mo`ete nekako nabaviti, dokument na kojem pi{e PRESS i stoji va{a slika, nemojte se ustru~avati da ga pokazujete svakome ko stoji na ulazu. Makar to bio troglavi pas, sa kojim vam je, ako ste tabloidni novinar, susret ionako neminovan. Ako ste namera~ili da obi|ete ve}inu znamenja jednog grada onda potra`ite lokalnu turisti~ku karticu. Naime, svaki evropski grad sa vi{e od 5 turisti~kih atrakcija ima u ponudi karticu koja vam omogu}ava pristup u sve, ili bar ve}inu, muzeje i lokalitete. Ova kartica je uvek znatno jeftinija od zbirne sume ulaznica na sva mesta koja su njom pokrivena. Kada u|ete u `eljeni muzej, galeriju ili nalazi{te, proverite da li postoji organizovana tura za obilazak. Ta opcija se naj~e{}e dodatno 38
 59. 59. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 39 (Black plat napla}uje, ali kako znanje nije roba, slobodno se privalite jednoj od grupa. Neki ne}e ni primetiti, drugima }e biti svejedno, a najgore {to mo`e da vam se desi je da vas zamole da napustite grupu. Sasvim je mogu}e da je to jedino {to }e vas neko zamoliti na ~itavom putovanju. 39
 60. 60. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 40 (Magenta pl
 61. 61. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 40 (Black plat I D`ord` Best je, po sopstvenom priznanju, ve}inu svog bogatstva dao na `ene i alkohol, a ostalo spisko uzlud. U klubovima, dobar provod ko{ta, pa ako ste po{li u svet sa namerom da ban~ite, spremite se da veliki deo svog bud`eta ostavite u belosvetskim kafanama. No, i tu obave{tenost poma`e. Potra`ite lokalce i sajtove ili publikacije koje izlistavaju sve doga|aje i `urke te nedelje i vidite {ta vas zanima i koliko ko{ta ufur. Nekada postoje lokalni internet portali preko kojih stanovnici obezbe|uju besplatne ili jeftinije karte za razne doga|aje, ostavljaju}i turistima da pla}aju punu cenu. Kad ve} gledate sve doga|aje, vidite i koja galerija ima otvaranje pa pre izlaska svratite na koktel. Retko kad }e vam tra`iti poznivnicu, pogotovo ako ste prikladno obu~eni i imate stav "posle Pikasa se nije desilo ni{ta zna~ajno u slikarstvu". Sli~nu taktiku mo`ete primeniti i na festivalima, ako kojim slu~ajem putujete sa koferom od gitare i stavom "posle Hendrixa - ja". 40
 62. 62. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 41 (Magenta pl
 63. 63. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 41 (Black plat Kao i kod ku}e, i na putu vam svaki dinar zna~i, dodu{e ne ba{ dinar al dobro sad. Kako nemate radnu dozvolu (jer valjda ne biste ~itali priru~nik za jeftino putovanje) ostaju vam drugi vidovi prikupljanja sredstava. Najdostupniji je - recikla`a. Neko daje pare za reprogramiranje ljudi, a to treba iskoristiti. Naj~e{}e postoje aparati koji vam za ambala`u daju novac. Tako u Berlinu za 3 prazne konzerve dobijete para za jednu punu. Jo{ ve}e pare se mogu povratiti ili uzeti u klubovima i na festivalima, koji za vra}ene fla{e i ~a{e daju i preko jednog eura. Ako se celoj stvari pristupi studiozno i zarada mo`e biti akadmeska - preko 200 eura za jedan festivalski dan. Slede}a varijanta je da se uglavite u kapitalisti~ki lanac preprodaje: Kinez napravi konzervu, ^eh je napuni pivom, multinacionalna korporacija je otkupi i stavi u prodaju u [paniji, mali preduzetnik je kupi od velikog dobavlja~a, a vi od malog preduzetnika za pola eura, pa je onda 41
 64. 64. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 42 (Black plat ohladite i uve~e je prodate Amerikancu za 2 eura na uli~nom fetivalu u Barseloni. Recimo... Put u inostranstvu ne treba provesti u potrazi za na{ima. Ionako }e oni vas prona}i. No, ako vam ba{ zagusti sa kintom, kao i obi~no, setite se odakle ste. Potra`ite srpsku, jugoslovensku, pravoslavnu, filatelisti~ku ili bilo koju drugu zajednicu koja vas, iz nekog razloga, mo`e smatrati jednim od svojih i predo~ite im situaciju u kojoj ste. Ponudite se da kre~ite, kosite ba{tu, ~istite sneg, perete su|e, gudite gusle ili na bilo koji drugi na~in doprinesete ne~ijem doma}instvu. Za to vas ne mogu legalno platiti ali vas mogu ~astiti pedesetak eura, a neretko ponuditi i hranom i sme{tajem. Ponekad je mogu}e u hostelu de`urati jednu smenu ili raditi ne{to drugo u zamenu za no}enje, a postoje i druga mesta koja okupljaju ljude na proputovanju i nude part time {ljake za odre|enu nadokandu. Talentovani ili ne, uvek mo`ete zapevati, zaplesati, slikati ili glumiti na ulici velikih gradova i izvu}i koji osmeh ili nov~i} prolazniku. 42
 65. 65. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 43 (Black plat 43
 66. 66. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 44 (Magenta pl
 67. 67. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 44 (Black plat Za razliku od jeftinih romana, Priru~nik za jeftino putovanje ne sadr`i velike misli na kraju. Zapravo, on ne sadr`i ni jednu veliku misao, a re~enice poput "brzi vozovi su skuplji" te{ko je uop{te okarakterisati kao misao. Ovaj priru~nik samo upu}uje na to gde se nalaze velike misli i prave stvari - na putu. A od putovanja vas deli samo udarac {akom o sto, pakovanje i podizanje palca u vazduh. Prepustite se avanturi i druga~ijem. Oslonite se na dobrotu ljudi i va{u sposobnost da se sna|ete. A budite i vi oslonac drugima. Kada vidite nekoga kome mo`ete pomo}i tako {to }ete mu pokazati pravac, dati savet ili povesti ga kolima, u~inite to. Ponudite va{ kau~ preko Interneta, pokupite stopera, platite turu putnicima namernicima, pozovite ogladnele na ru~ak, skvotujte napu{tenu fabriku... Ovaj priru~nik nema ni kraj. On ima svega 48 strana a ostalo je na vama. 44
 68. 68. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011www.wikitravel.org 1:12 PMthorntree.lonelyplanet.comwww.serbiatravelers.orgwww.gdestinacija.com Page 45 (Magenta pl
 69. 69. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 45 (Black plat 45
 70. 70. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 46 (Magenta pl
 71. 71. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 46 (Black plat 46
 72. 72. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 47 (Black plat Priredio: Marko Aksentijevi} Svojim iskustvom, savetima i duhom u~estvovali u izradi: Jerko Bakotin, Nina ^uki}, Gordan Velev, Vladimir Polovina, Milica Zupunski, Marko Poga~ar, or|e Milijanovi}, Natalija Mileti}, Dragana Jovanovi}, Tamara Trivanovi}, Robert Kozma, Milan Aleksi}, Emanuela Pendjer Mendes, Milena Solomun, Jelena Dragi{i}, Ben Bassauer i mnogi drugi. Dizajn i ilustracije: {kart Lektura: Ru`ica Marjanovi} Izdava~ ~etvrtog izdanja: Kancelarija za mlade Uprave gradske op{tine Obrenovac Za izdava~a: Du{ko Krsti} Tira‘: 500 47
 73. 73. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 48 (Magenta pl www.mladi.obrenovac.rs www.grupa484.org.rs www.fosserbia.org creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/rs/
 74. 74. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 48 (Black plat Priru~nik je nastao u sklopu projekta Ka beloj [engenskoj listi-monitoring mape puta Grupe 484, realizovanog uz podr{ku Fonda za otvoreno dru{tvo-Srbija. Stavovi izneti u ovom dokumentu nisu nu`no stavovi Fonda za otvoreno dru{tvo-Srbija. Ovo delo je licencirano Creative Commons licencom "autorstvo - deliti pod istim uslovima". Ova licenca dozvolja umno`avanje, distribuciju i javno saop{tavanje dela, i prerade, ako se navede ime autora i ako se prerada distribuira pod istom ili sli~nom licencom. Kopiju ove licence vidite na: Beograd, februar 2011. 48

×