ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล                  ิ      Coordination and Evaluation Division   ...
หัวข้ อการบรรยาย •หน้ าที่และการจัด •สถานการณ์ ท่ วไปเกี่ยวกับพืนที่สนามทุ่นระเบิดในประเทศไทย        ั     ...
หน้ าที่ส่วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล              ิวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลและดาเนินการด้ านปฏิ...
การจัดส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล             ิ                         หน.ส่ วน...
สถานการณ์ ท่ วไปเกี่ยวกับพืนที่ท่ นระเบิด       ั       ้ ุ                          ...
ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่พบในประเทศไทย พ.ศ.2543-ธ.ค.2554       3815      3648                 ...
ทุ่นระเบิดดักรถถังที่พบในประเทศไทย พ.ศ.2543-ธ.ค.2554      530      530                     ...
Cr   พยากรณ์ เฉลี่ย 25 ตร.กม./ปี          หมดสัญญา
แผนปฎิบัติงาน ปี 2556                      ข้ อมูล ณ 31 ส.ค.2555
ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน    ้               ้            พืนที่...
ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน    ้               ้            พืนที...
ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน    ้               ้             พืนท...
ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน    ้               ้            พืนที...
ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน    ้               ้            พืนที่...
ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน    ้               ้            พืนที่...
พืนที่ CHA จาแนกตามเขตพืนที่ป่าสงวนและอุทยาน                       ้           ้140,000,00...
พืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามความรั บผิดชอบ               ้        300                ...
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน               ิ  หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด       ั         ...
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน               ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด      ั          ...
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน               ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด      ั          ...
ประกาศนียบัตรรั บรองการปฏิบัตการ               ิ                   หน่วยปฏิบติการทุนระเบิ...
การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) วัตถุประสงค์ หลัก  1.ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัตงานิ  2.วิธีการปฏิบัตเป็ นไปตาม ...
การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM)           IMAS       NMAS                SOPInte...
การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) QM = (QA+QC)ภายใน + (QA+QC)ภายนอก       องค์ กรปฏิบัตการทุ่นระเบิด    ...
การรายงานแผนการปฏิบติงานประจาปี ของ นปท.1-4          ั • กรอบระยะเวลาดาเนินการทุกแผนงานตลอดปีงบประมาณ  2556 (เริ...
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2556 หน่วย นปท.2        จานวนชุด/   พื้นที่  ระยะเวลา               ...
แผนปฏิบัตงาน CHA 742-04 อุทยานแห่ งชาติตาพระยา พืนที่ 577,500 ม.          ิ                   ...
แผนปฏิบัตงาน CHA 742-04 อุทยานแห่ งชาติตาพระยา พืนที่ 577,500 ม.          ิ                   ...
แผนปฏิบัตงาน CHA 742-04 อุทยานแห่ งชาติตาพระยา พืนที่ 577,500 ม.          ิ                   ...
การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE) •แลกเปลี่ ยนข้ อมูล                  ...
การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE)  QM(MRE) = QM(MRE)ภายใน + QM(MRE)ภายนอก       ...
พิพธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ TMAC  ิ                   Mine Risk Education : MRE  เข้ าชมฟรีทุกวัน  เวลา...
การประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทา SOP          ิ           IMAS       NMAS              ...
การประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทา SOP          ิ          SOP    SOP         นปท.3   นปท.4  ...
ยุทธศาสตร์ TMAC - สู่เปาหมายอีก 6 ปี            ้                    พ.ศ.2555   Methodolo...
ยุทธศาสตร์ TMAC - สู่เปาหมายอีก 6 ปี            ้                    พ.ศ.2555   Methodolo...
การวางแผนพืนที่การปฏิบัตงานด้ วย Google earth      ้      ิ
CHA 742-01อุทยานแห่ งชาติตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ ว       ขนาดพืนที่ 3,128,328 ตร.ม.          ้
CHA 166-01ป่ าสงวนแห่ งชาติ บ.ศิลารัตน์ พัฒนา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ ว              พืนที่ 12,200 ตร...
CHA 167-01ป่ าสงวนแห่ งชาติ บ.ศิลารัตน์ พัฒนา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ ว              พืนที่ 4,000 ตร....
CHA 828-01บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย      พืนที่ 145,715 ตร.ม.        ้
CHA 821-01บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย     ขนาดพืนที่ 39,137 ตร.ม.         ้
CHA 416-01 บ.แนงนุด ต.แนงนุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ขนาดพื ้นที่ 511,304 ตร.ม.ส่งมอบพื ้นที่แล้ ว
พืนที่ CHA 359-01       ้บ.สายตรีพัฒนา 3 ต.ประสาท อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์
การพัฒนาการวางแผนพืนที่การปฏิบัตงานด้ วย Google earth          ้      ิ
พืนที่เขตเก็บกู้ร่วม TMAC+CMAC ้
สรุ ปการบรรยาย •หน้ าที่และการจัด •สถานการณ์ ท่ วไปเกี่ยวกับพืนที่สนามทุ่นระเบิดในประเทศไทย        ั      ...
ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล           ิCoordination and Evaluation Division   โทร.02-929-2122, โทรสาร.02...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปฐมนิเทศกำลังพล TMAC

441
-1

Published on

สไลด์ของส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ปฐมนิเทศกำลังพลของ TMAC ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 7-9 พ.ย.2555 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
441
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปฐมนิเทศกำลังพล TMAC

 1. 1. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิ Coordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com ปฐมนิเทศ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดย พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้ าส่ วนประสานการปฏิบัติและประเมินผลโรงแรมพาวิลเลียน ริ มแคว รี สอร์ ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ่
 2. 2. หัวข้ อการบรรยาย •หน้ าที่และการจัด •สถานการณ์ ท่ วไปเกี่ยวกับพืนที่สนามทุ่นระเบิดในประเทศไทย ั ้ •การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน •ประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน •ระบบจัดการคุณภาพ (Quality Management : QM) •การรายงานแผนการปฏิบัติงานประจาปี •ระบบการติดตามประเมินผลการแจ้ งเตือนและให้ ความรู้ (Mine Risk Education : MRE) •พิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้ TMAC •การประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อจัดทา SOP ิ •การจัดทายุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานของศูนย์ ปฏิบัตการทุ่นระเบิดแห่ งชาติ ิ •การวางแผนพืนที่การปฏิบัติงานด้ วย Google earth ้ •คาถามและข้ อเสนอแนะ
 3. 3. หน้ าที่ส่วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลและดาเนินการด้ านปฏิบติการทุนระเบิดเกี่ยวกับ ั ่ •การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด (Mine Risk Education : MRE) •การสารวจ จัดทาแผนที่ และขอบเขตพืนที่อันตรายที่ได้ รับการ ้ ยืนยัน (Confirmed Hazardous Area : CHA) •ติดตามการตรวจค้ นและการทาลายทุ่นระเบิด •การประเมินผลการปฏิบัติ ของ ศทช. และหน่ วยปฏิบัตการด้ านทุ่น ิ ระเบิดทั่วประเทศ •รับผิดชอบระบบจัดการคุณภาพ (Quality Management : QM)อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 0224 : 2551 + Nation Mine Action Standard : NMAS
 4. 4. การจัดส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิ หน.ส่ วน (น.1) ส่ วนประสานการ ปฏิบัตและประเมินผล รอง หน.ส่ วน (น.1) ิ เสมียน (ส.1) แผนกแจ้ งเตือน แผนกตรวจค้ นและ แผนกสารวจ แผนกประเมินผล และให้ความรู้ ทาลายทุ่นระเบิด หน.แผนก (น.1) หน.แผนก (น.1) หน.แผนก (น.1) หน.แผนก (น.1) เสมียน (ส.1) เสมียน (ส.1) เสมียน (ส.1) เสมียน (ส.1) น. จานวน 7 คน นปท.1 ช่ วยราชการ ส. จานวน 6 คน น. จานวน 1 คน ส. จานวน 1 คน รวม 13 คน อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 0224 : 2551
 5. 5. สถานการณ์ ท่ วไปเกี่ยวกับพืนที่ท่ นระเบิด ั ้ ุ พ.ศ.2543 31 ส.ค.2555
 6. 6. ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
 7. 7. ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
 8. 8. ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่พบในประเทศไทย พ.ศ.2543-ธ.ค.2554 3815 3648 1 2 จานวน 1574 1570 1287 3 713 677 717 667 499 565 367 352 293 221 120 184 170 208 111 173 107 34 13 2 10 28 37 15 37 369 60 82 4 111 1 37 67 67 57 57 32 32 15 157 5 12 8 31 63101 8 5 5 5 5 4 4 3 3 11 2 11 PMN TYPE- M 14 PMD- TYPE- MN POM POM POM M 16 MD PMD MBV M 16 MD B 40 OZM- PMN- OZM- M 16 M 18 MDH 69 6M 72 79 Z-2 Z Z-2B A1 82 B 78 A2 82 D 2D 2 3 A2 A1 -10 นปท.1 34 184 1287 10 28 15 3 60 7 นปท.2 120 677 2 499 565 69 31 4 1 8 1 นปท.3 3648 713 111 208 37 352 221 82 107 63 67 57 32 15 5 5 5 4 3 1 นปท.4 13 170 37 37 1 รวม 3815 1574 1570 717 667 367 293 173 111 101 67 57 32 15 12 8 5 5 4 3 2 1 ประเภททุ่นระเบิดสังหารบุคคล
 9. 9. ทุ่นระเบิดดักรถถังที่พบในประเทศไทย พ.ศ.2543-ธ.ค.2554 530 530 1 จานวน 144 84 42 49 36 24 18 18 7 11 11 4 4 0 M6 A2 TM 46 M 15 M7 A2 TM 57 TYPE-59 TM 62 นปท.1 530 24 18 4 นปท.2 36 นปท.3 84 42 11 นปท.4 7 รวม 530 144 49 18 11 4 0 ประเภททุ่นระเบิดดักรถถัง
 10. 10. Cr พยากรณ์ เฉลี่ย 25 ตร.กม./ปี หมดสัญญา
 11. 11. แผนปฎิบัติงาน ปี 2556      ข้ อมูล ณ 31 ส.ค.2555
 12. 12. ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน ้ ้ พืนที่ CHA ที่เหลือ นปท.1 ้ ไม่ อยู่เขตป่ า, 2,258,685 , 14% เขตป่ า/อุทยาน, 13,769,333 , 86%
 13. 13. ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน ้ ้ พืนที่ CHA ที่เหลือ นปท.2 ้ ไม่ อยู่เขตป่ า, 51,045,236 , 47% เขตป่ า/อุทยาน, 58,488,098 , 53%
 14. 14. ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน ้ ้ พืนที่ CHA ที่เหลือ นปท.3 ้ ไม่ อยู่เขตป่ า, 59,960,005 , 20% เขตป่ า/อุทยาน, 238,350,835 , 80%
 15. 15. ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน ้ ้ พืนที่ CHA ที่เหลือ นปท.4 ้ ไม่ อยู่เขตป่ า, 35,785,216 , 35% เขตป่ า/อุทยาน, 67,616,498 , 65%
 16. 16. ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน ้ ้ พืนที่ CHA ที่เหลือภาคใต้ ้ ไม่ อยู่เขตป่ า, 563,764 , 7% เขตป่ า/อุทยาน, 7,506,188 , 93%
 17. 17. ลักษณะพืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามเขตพืนที่ป่าและอุทยาน ้ ้ พืนที่ CHA ที่เหลือทังประเทศไทย ้ ้ ไม่ อยู่เขตป่ า, 149,612,906 , 28% เขตป่ า/อุทยาน, 386,730,952 , 72%
 18. 18. พืนที่ CHA จาแนกตามเขตพืนที่ป่าสงวนและอุทยาน ้ ้140,000,000120,000,000100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 - นครศรี ธรรมราช น่าน ชุมพร เชียงราย อุบลราชธานี เชียงใหม่ สระแก้ ว ตราด ตาก ศรี สะเกษ พะเยา พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ยะลา บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ จันทบุรี สุรินทร์ นปท.1 นปท.2 นปท.3 นปท.4 ไม่มี ไม่อยู่เขตป่ า อยู่เขตป่ า/อุทยาน
 19. 19. พืนที่ CHA ที่เหลือจาแนกตามความรั บผิดชอบ ้ 300 298.31 250ตารางกิโลเมตร 200 150 109.53 103.4 100 16.03 50 8.07 0 นปท.1 นปท.2 นปท.3 นปท.4 ไม่ มี หน่ วยรับผิดชอบ
 20. 20. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 4 ด้ านมนุษยธรรม ที่ 3 กกล.ผาเมือง กกล.สุรนารี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั รายงานผลงานประจาสัปดาห์ ด้ านมนุษยธรรม ที่ 1 รายงานผลงานประจาเดือน กกล.บูรพา รายงานผลงานประจา 3,6,12 เดือน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว รายงานการใช้ เครื่องจักรกลประจาเดือน รายงานเหตุการณ์ ผ้ ูประสบภัย หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั รายงานขออนุมัตทาลายทุ่นระเบิด ิ ด้ านมนุษยธรรม ที่ 2 รายงานการตรวจพบทุ่นระเบิด กปช.จต. อ. เมือง จ.จันทบุรี รายงานการเสร็จสินภารกิจ-การส่ งมอบพืนที่ ้ ้
 21. 21. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 4 ด้ านมนุษยธรรม ที่ 3 กกล.ผาเมือง กกล.สุรนารี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 1 กกล.บูรพา องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์ เวย์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 2 PRO(peace road org.) กปช.จต. มูลนิธิถนนแห่ งสันติภาพ อ. เมือง จ.จันทบุรี
 22. 22. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ประเด็นหลัก ด้ านมนุษยธรรม ที่ 4 9 ด้ านที่รับผิดชอบ ด้ านมนุษยธรรม ที่ 3 1. การแจ้ งเตือนให้ ความรู้ กกล.ผาเมือง กกล.สุรนารี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระสบภัยจากทุ่นระเบิด 2. ผู้ป อ.เมือง จ.สุรินทร์ 3. การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี LR ้ 4. วัตถุระเบิดที่ตรวจพบจากการปรับลดพืนที่ ้ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั 5. การกวาดล้ างพืนที่ DHA ้ ด้ านมนุษยธรรม ที่ 1 6. วัตถุระเบิดที่ตรวจพบจากการกวาดล้ าง กกล.บูรพา องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์ เระเบิดที่ตรวจพบจากพืนที่อันตรายประเทศ จ.สระแก้ ว 7. การทาลายวัตถุ วย์ ้ อ.อรัญ และจากการปฏิบัติงานอื่น 8. การประกันคุณภาพ (QA) และตรวจสอบและ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ประเมินผลพืนที่ (QC) ้ ด้ านมนุษยธรรม ที่ 2 9. การส่ งมอบพืนที่PRO(peace road org.) ้ ปลอดภัย (HO) กปช.จต. มูลนิธิถนนแห่ งสันติภาพ อ. เมือง จ.จันทบุรี
 23. 23. ประกาศนียบัตรรั บรองการปฏิบัตการ ิ หน่วยปฏิบติการทุนระเบิดด้ าน ั ่ มนุษยธรรม ที่ 1-4 PRO(peace road org.) มูลนิธิถนนแห่ งสันติภาพ ที่มา : NMAS ผนวก ง ท้ ายบทที่ 2
 24. 24. การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) วัตถุประสงค์ หลัก 1.ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัตงานิ 2.วิธีการปฏิบัตเป็ นไปตาม IMAS,NMAS และ SOP ิ 3.การประกันความปลอดภัยของพืนที่ท่ ีปรั บลดแล้ ว ้International Mine Action Standards : IMAS = มาตรฐานการปฎิบติการทุนระเบิดสากล ั ่National Mine Action Standards : NMAS = มาตรฐานการปฏิบติการทุนระเบิดแห่งชาติ ั ่Standard Operating Procedure : SOP = ระเบียบปฏิบติประจา ัQuality Management : QM = การบริ หารจัดการคุณภาพQuality Assurance :QA = การตรวจก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบติงานัQuality Control : QC = การตรวจสอบและประเมินผลพื ้นที่ปลอดภัย
 25. 25. การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) IMAS NMAS SOPInternational Mine Action Standards : IMAS = มาตรฐานการปฎิบติการทุนระเบิดสากล ั ่National Mine Action Standards : NMAS = มาตรฐานการปฏิบติการทุนระเบิดแห่งชาติ ั ่Standard Operating Procedure : SOP = ระเบียบปฏิบติประจา ั
 26. 26. การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) QM = (QA+QC)ภายใน + (QA+QC)ภายนอก องค์ กรปฏิบัตการทุ่นระเบิด ิ คณะกรรมการรับรองและ นปท.1,2,3,4 จัดการคุณภาพ ของ ศทช. NPA TDA Apopo-Pro สปป.ศทช. MOM ฯลฯ QA/QC TEAM QA/QC TEAM QA/QC TEAM Quality Assurance :QA = ก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบติงาน ั Quality Control : QC = การตรวจสอบและประเมินผลพื ้นที่ปลอดภัย Nation Mine Action Standard : NMAS
 27. 27. การรายงานแผนการปฏิบติงานประจาปี ของ นปท.1-4 ั • กรอบระยะเวลาดาเนินการทุกแผนงานตลอดปีงบประมาณ 2556 (เริ่ม-จบ) • กรอบระยะเวลาดาเนินการในแต่ละพื้นที่ CHA (เริ่ม-จบ) • ประมาณการพื้นที่ที่สามารถปรับลดในแต่ละเดือน ของพื้นที่ CHA นั้นๆ เพื่อแสดงความก้าวหน้าของแผนงาน • การประมาณการคานึงถึงจานวนคน + ยุทโธปกรณ์ + สภาพ ภูมิอากาศ + ลักษณะของพื้นที่ + ข้อมูลเดิม QM = (QA+QC)ภายใน + (QA+QC)ภายนอก
 28. 28. แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2556 หน่วย นปท.2 จานวนชุด/ พื้นที่ ระยะเวลา 2555 2556 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 CHA 84-01 12 ชุด QA QC (904,000) 3 เดือน2 CHA 84-02 12 ชุด QA QA QC (119,240) 5 เดือน3 CHA 52-01 12 ชุด QA QA QC (51,000) 8 เดือน1 CHA 53-01 12 ชุด QA QA QC (70,000) 6 เดือน QM = (QA+QC)ภายใน + (QA+QC)ภายนอก
 29. 29. แผนปฏิบัตงาน CHA 742-04 อุทยานแห่ งชาติตาพระยา พืนที่ 577,500 ม. ิ ้700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,000 - ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 แผนปฏิบติงาน ั ปฏิบติงานจริ ง ั
 30. 30. แผนปฏิบัตงาน CHA 742-04 อุทยานแห่ งชาติตาพระยา พืนที่ 577,500 ม. ิ ้700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,000 - ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 แผนปฏิบติงาน ั ปฏิบติงานจริ ง ั
 31. 31. แผนปฏิบัตงาน CHA 742-04 อุทยานแห่ งชาติตาพระยา พืนที่ 577,500 ม. ิ ้700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,000 - แผนปฏิบติงาน ั ปฏิบติงานจริ ง ั
 32. 32. การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE) •แลกเปลี่ ยนข้ อมูล •ภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด •การประสานงานเพื่ อให้ การเก็บข้ อมูล •ผลกระทบต่ อพลเรือน ได้ ท่ตังพืนที่ท่ นระเบิด ี ้ ้ ุ •ข้ อมูลผู้ประสบภัย •ความรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคาม การประสานงาน การกระจาย กับชุมชน ข้ อมูลสู่สาธารณะ •ลดความเสี่ ยง •การเรียนรู้ การให้ ความรู้ และ •เพิ่ มความตระหนัก •ให้ ความรู้และฝึ กอบรม ฝึ กอบรม •ส่ งเสริมการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมMine Risk Education : MRE Nation Mine Action Standard : NMAS
 33. 33. การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE) QM(MRE) = QM(MRE)ภายใน + QM(MRE)ภายนอก องค์ กรปฏิบัตการทุ่นระเบิด ิ คณะกรรมการรับรองและ นปท.1,2,3,4 จัดการคุณภาพ ของ ศทช. NPA TDA สปป.ศทช. Apopo-Pro MOM MRE TEAM QA/QC TEAM QA/QC TEAM ฯลฯMine Risk Education : MRE Nation Mine Action Standard : NMAS
 34. 34. พิพธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ TMAC ิ Mine Risk Education : MRE เข้ าชมฟรีทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น. เว้ นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ โทร.081-855-1253
 35. 35. การประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทา SOP ิ IMAS NMAS QM SOP SOP SOP SOPInternational Mine Action Standards : IMAS = มาตรฐานการปฎิบติการทุนระเบิดสากล ั ่National Mine Action Standards : NMAS = มาตรฐานการปฏิบติการทุนระเบิดแห่งชาติ ั ่Standard Operating Procedure : SOP = ระเบียบปฏิบติประจา ั
 36. 36. การประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทา SOP ิ SOP SOP นปท.3 นปท.4 SOP SOP ศจร. นปท.2 A P SOP ศสท. SOP นปท.1 SOP SOP ศตท. SOP C D Apopo SOP SOP SOP Pro NPA TDA
 37. 37. ยุทธศาสตร์ TMAC - สู่เปาหมายอีก 6 ปี ้ พ.ศ.2555 Methodology พ.ศ.2561
 38. 38. ยุทธศาสตร์ TMAC - สู่เปาหมายอีก 6 ปี ้ พ.ศ.2555 Methodology พ.ศ.2561
 39. 39. การวางแผนพืนที่การปฏิบัตงานด้ วย Google earth ้ ิ
 40. 40. CHA 742-01อุทยานแห่ งชาติตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ ว ขนาดพืนที่ 3,128,328 ตร.ม. ้
 41. 41. CHA 166-01ป่ าสงวนแห่ งชาติ บ.ศิลารัตน์ พัฒนา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ ว พืนที่ 12,200 ตร.ม. ้
 42. 42. CHA 167-01ป่ าสงวนแห่ งชาติ บ.ศิลารัตน์ พัฒนา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ ว พืนที่ 4,000 ตร.ม. ้
 43. 43. CHA 828-01บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย พืนที่ 145,715 ตร.ม. ้
 44. 44. CHA 821-01บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย ขนาดพืนที่ 39,137 ตร.ม. ้
 45. 45. CHA 416-01 บ.แนงนุด ต.แนงนุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ขนาดพื ้นที่ 511,304 ตร.ม.ส่งมอบพื ้นที่แล้ ว
 46. 46. พืนที่ CHA 359-01 ้บ.สายตรีพัฒนา 3 ต.ประสาท อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์
 47. 47. การพัฒนาการวางแผนพืนที่การปฏิบัตงานด้ วย Google earth ้ ิ
 48. 48. พืนที่เขตเก็บกู้ร่วม TMAC+CMAC ้
 49. 49. สรุ ปการบรรยาย •หน้ าที่และการจัด •สถานการณ์ ท่ วไปเกี่ยวกับพืนที่สนามทุ่นระเบิดในประเทศไทย ั ้ •การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน •ประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน •ระบบจัดการคุณภาพ (Quality Management : QM) •การรายงานแผนการปฏิบัติงานประจาปี •ระบบการติดตามประเมินผลการแจ้ งเตือนและให้ ความรู้ (Mine Risk Education : MRE) •พิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้ TMAC •การประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อจัดทา SOP ิ •การจัดทายุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานของศูนย์ ปฏิบัตการทุ่นระเบิดแห่ งชาติ ิ •การวางแผนพืนที่การปฏิบัติงานด้ วย Google earth ้
 50. 50. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com คาถามและข้ อเสนอแนะ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×