หัวข้อการบรรยาย •  การบริหารจัดการการท่ องเทียวและผลกระทบ •  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ •  คําขวัญราชบุรี ควรเปลียนหรื อ...
แหล่งท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. ประเภทธรรมชาติ เช่น ภูเขา นําตก ถํา นําพุร้อน เขตรักษา   พันธุ์สตว์ สวนสัตว์ อุ...
ความสัมพันธ์ของการบริหารแหล่งท่องเที่ยว                            เจ้ าของ/   นักท่ องเทียว...
ข้อควรสังเกตในการดูงาน
ผลกระทบแหล่งท่องเที่ยว : ด้านสิ่งแวดล้อม •  ความเสือมโทรมของทรัพยากร/แหล่ งท่ องเทียว •  ปั ญหามลภาวะทางสิงแวดล้ อม •...
ผลกระทบแหล่งท่องเที่ยว : ด้านสังคมและวัฒนธรรม •  ปั ญหาเพศพาณิชย์ •  ปั ญหาอาชญากรรม •  การฉกฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรีย...
ผลกระทบแหล่งท่องเที่ยว : ด้านเศรษฐกิจ •  ความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน •  ค่ าครองชีพสูงขึน •  การแข่ งขันทางธุร...
แหล่งท่องเที่ยวอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ความหมายอัตลักษณ์-ราชบัณฑิตยสถาน • อัต (อัด-ตะ) หมายถึง ตน หรือ ตัวเอง • ลักษณ์ ซึงหมายถึง สมบัตเฉพาะตัว        ...
ความหมายเอกลักษณ์-ราชบัณฑิตยสถาน • เอก (อ่านว่า เอ-กะ) ซึงหมายถึง หนึง • ลักษณ์ ซึงหมายถึง สมบัตเฉพาะตัว        ...
เอกลักษณ์-อัตลักษณ์           เอกลักษณ์         อัตลักษณ์                 เอกลักษณ์ ...
เอกลักษณ์-อัตลักษณ์           อัตลักษณ์         เอกลักษณ์                 อัตลักษณ์ ...
เอกลักษณ์-อัตลักษณ์             อัตลักษณ์              สวนผึง                  ...
คําขวัญราชบุรีควรเปลี่ยนหรือยัง   ???????
คําขวัญ จังหวัดราชบุรี •  คนสวยโพธาราม                 ใช้ เมื อจั ง หวั ด ราชบุ รี เป็ นเจ้ าภาพ •  ค...
คําขวัญ แสดงถึงเอกลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์    คําขวัญ     อําเภอ    แสดงถึง คนสวยโพธาราม   อ.โพธาราม     ...
คําขวัญ แสดงเอกลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์    คําขวัญ       อําเภอ     แสดงถึง ตลาดนําดําเนิน     อ.ดําเนินฯ ...
แต่ละอําเภอ..เรามีอะไร? อําเภอ            เรามีอะไรอ.เมือง    เมืองประวัตศาสตร์ เมืองพระราชา,พระพุทธ   ...
แต่ละอําเภอ..เรามีอะไร?  อําเภอ         เรามีอะไรอ.ดําเนินฯ  ตลาดนําดําเนินสะดวก คลองต้ นเข็ม       คลองล...
แต่ละอําเภอ..เรามีอะไร?  อําเภอ          เรามีอะไรอ.บ้ านคา  ธรรมชาติ, นําพุร้อน,เทือกเขาตะนาวศรีอ.สวนผึง   ...
คําขวัญราชบุรี    ควรเปลี่ยนหรือยัง       ??????? คําขวัญจังหวัดราชบุรี ควรบ่ งบอกถึงเอกลักษณ์  หรื ออัตลักษณ์ ...
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว       พักค้ างคืน •ทําอย่ างไร? จะให้ นักท่ องเทียวตรงเข้ าราชบุรี ไม่ เลียวขวาไปถนนพระราม...
เขาแก่นจันทร์ – Symbol ราชบุรี       •ความสําคัญและความศักดิสิทธิ       •วิธีการขึนไปบนยอดเขา       •One...
สวนผึ้ง Modelไอหนาว หมอกขาว และป่ าเขียว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-ราชบัณฑิตยสถาน การท่องเทียวอย่างมีความรั บผิดชอบ           ความรั ชอบในแหล่งธรรมชาติที...
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-หลักการพืนฐาน                 ้ 1. ลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนกับทรัพยากรธรรมชาติ ...
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-หลักการพืนฐาน                 ้ 5. ให้ ความสําคัญกับการแบ่ งเขตการใช้ ประโยชน์ ...
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-หลักการพืนฐาน                 ้ 8. ศึกษา สํารวจ วิจัย เพือให้ เกิดความมันใจว่าก...
สวนผึ้ง Model•  ขาดแผนแม่ บทและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพืนทีฯ•  กลุ่มนายทุน อาจทําให้ เสียหายในอนาคต•  ขาดการจัดกิจกรรมทีเ...
หากยังไม่ดาเนินการแก้ไข      ํ    วันหนึงสวนผึ้ง       ่จะถูกทําลายจากการท่องเที่ยว สวนผึ้งจะเหลือเพียงตํา...
ข้ อแนะนําในการดํานํา ชมทรั พยากรใต้ ทะเล
ทะเลไทย•ลมมรสุม ต.ต.         •ลมมรสุม อ.น.•ลอยกระทง           •สงกรานต์•เค็ม,ใส,ลึก         •จื...
ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
ราชบุรีศึกษาต้นแบบการจัดการความรู้โดยใช้บล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์   Ratchaburi Knowledge Management : RKMRKM    ...
http://km-rb.blogspot.com
ราชบุรีศึกษา
ขอบคุณครับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การบริหารการท่องเที่ยว อบจ.ราชบุรี

1,197 views
801 views

Published on

บรรยายเมื่อ 16 ก.พ.2554

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหารการท่องเที่ยว อบจ.ราชบุรี

 1. 1. หัวข้อการบรรยาย • การบริหารจัดการการท่ องเทียวและผลกระทบ • อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ • คําขวัญราชบุรี ควรเปลียนหรื อยัง • ยุทธศาสตร์ การท่ องเทียว • สวนผึง Model • ข้ อแนะนําในการดํานําชมทรั พยากรใต้ ทะเล
 2. 2. แหล่งท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. ประเภทธรรมชาติ เช่น ภูเขา นําตก ถํา นําพุร้อน เขตรักษา พันธุ์สตว์ สวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติ เป็ นต้ น ั 2. ประเภทประวัตศาสตร์ เช่น โบราณสถาน แหล่งซากดึกดํา ิ บรรพ์ อุทยานประวัติศาสตร์ วัด ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน กําแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรี ย์ เป็ นต้ น 3. ประเภทศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมต่ างๆทีสร้ างสรรค์ ขึน เช่น ศูนย์วฒนธรรม สภาพชีวิตในชนบท หมูบ้านชาวเขา ั ่ ตลาดนํา เป็ นต้ น
 3. 3. ความสัมพันธ์ของการบริหารแหล่งท่องเที่ยว เจ้ าของ/ นักท่ องเทียว ผู้ประกอบการ แหล่ งท่ องเทียว ประชาชน/ องค์ กรท้ องถิน แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และการสนับสนุนของรัฐบาล และหน่วยราชการ
 4. 4. ข้อควรสังเกตในการดูงาน
 5. 5. ผลกระทบแหล่งท่องเที่ยว : ด้านสิ่งแวดล้อม • ความเสือมโทรมของทรัพยากร/แหล่ งท่ องเทียว • ปั ญหามลภาวะทางสิงแวดล้ อม • การบุกรุ กพืนทีสาธารณะประโยชน์ • การปลูกสร้ างอาคารบดบังทัศนียภาพ และ/หรือกีด ขวาง การประกอบกิจกรรมนันทนาการ • การก่ อสร้ างสิงอํานวยความสะดวก โดยไม่ คานึงถึง ํ สิงแวดล้ อม
 6. 6. ผลกระทบแหล่งท่องเที่ยว : ด้านสังคมและวัฒนธรรม • ปั ญหาเพศพาณิชย์ • ปั ญหาอาชญากรรม • การฉกฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบนักท่ องเทียว • ความไม่ เสมอภาคในการพัฒนา • การเปลียนแปลงค่ านิยมของชุมชน • ความเสือมถอยทางวัฒนธรรม • ความขัดแย้ งระหว่ างนักท่ องเทียวกับชุมชนท้ องถิน
 7. 7. ผลกระทบแหล่งท่องเที่ยว : ด้านเศรษฐกิจ • ความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน • ค่ าครองชีพสูงขึน • การแข่ งขันทางธุรกิจ (การแย่ งนักท่ องเทียว / การลด ราคา ค่ าบริการ)
 8. 8. แหล่งท่องเที่ยวอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
 9. 9. ความหมายอัตลักษณ์-ราชบัณฑิตยสถาน • อัต (อัด-ตะ) หมายถึง ตน หรือ ตัวเอง • ลักษณ์ ซึงหมายถึง สมบัตเฉพาะตัว ิ • คําว่า อัตลักษณ์ ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า identity • หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิงใดสิงหนึงซึงทํา ให้ สงนันเป็ นทีรู้จักหรือจําได้ ิ • เช่น นักร้ องกลุมนีมี อัตลักษณ์ทางด้ านเสียงทีเด่นมาก ใครได้ ่ ยินก็จําได้ ทนที, สังคมแต่ละสังคมมี อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ั ของตนเอง โลกาภิวตน์ทําให้ อตลักษณ์ของสังคมไทยเปลียนไป ั ั
 10. 10. ความหมายเอกลักษณ์-ราชบัณฑิตยสถาน • เอก (อ่านว่า เอ-กะ) ซึงหมายถึง หนึง • ลักษณ์ ซึงหมายถึง สมบัตเฉพาะตัว ิ • คําว่า เอกลักษณ์ ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า uniqueness (อ่านว่า ยู-นีก-เนส) หมายถึง ความเป็ นหนึงเดียว หรื อ สภาวะทีไม่ มีผ้ ูใดเหมือน • เช่น กรุงเทพฯ เป็ นเมืองหลวงทีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมือง หลวงใด ๆ ในโลก, การทําทองรูปพรรณของช่างทองเมืองเพชร ถือเป็ นงานหัตถกรรมทีมีเอกลักษณ์ไทย,นักท่องเทียวทัวโลก ประทับใจในเอกลักษณ์ความมีนําใจของคนไทย.
 11. 11. เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เอกลักษณ์
 12. 12. เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ อัตลักษณ์
 13. 13. เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ สวนผึง อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ ดําเนิน บางแพ อัตลักษณ์ สะดวก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ราชบุรี อัตลักษณ์ ฯลฯ โพธาราม อัตลักษณ์ บ้ านโป่ ง
 14. 14. คําขวัญราชบุรีควรเปลี่ยนหรือยัง ???????
 15. 15. คําขวัญ จังหวัดราชบุรี • คนสวยโพธาราม ใช้ เมื อจั ง หวั ด ราชบุ รี เป็ นเจ้ าภาพ • คนงามบ้ านโป่ ง จัด การแข่ ง ขัน กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ ครั งที 5 และงานมหกรรมของดี เมื อ ง • เมืองโอ่ งมังกร ราชบุรี พ.ศ. 2532 สมัยนายพีระ บุญ • วัดขนอนหนังใหญ่ จริง เป็ นผู้วาราชการจังหวัดราชบุรี ่ • ตืนใจถํางาม • ตลาดนําดําเนิน • คําขวัญราชบุรีแสดงถึงความเป็ น • เพลินค้ างคาวร้ อยล้ าน เอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ ? • ย่ านยีสกปลาดี
 16. 16. คําขวัญ แสดงถึงเอกลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์ คําขวัญ อําเภอ แสดงถึง คนสวยโพธาราม อ.โพธาราม ? คนงามบ้ านโป่ ง อ.บ้ านโป่ ง ? เมืองโอ่ งมังกร อ.เมือง ? วัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม ? ตืนใจถํางาม อ.เมือง,จอมบึง ?
 17. 17. คําขวัญ แสดงเอกลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์ คําขวัญ อําเภอ แสดงถึง ตลาดนําดําเนิน อ.ดําเนินฯ ? เพลินค้ างคาวร้ อยล้ าน อ.โพธาราม ? ย่ านยีสกปลาดี ลุ่มนําแม่ กลอง ? คําขวัญใด แสดงถึง อําเภอเหล่ านี อ.วัดเพลง อ.ปากท่ อ อ.สวนผึง อ.บ้ านคา อ.บางแพ อ. อ. อ. อ.
 18. 18. แต่ละอําเภอ..เรามีอะไร? อําเภอ เรามีอะไรอ.เมือง เมืองประวัตศาสตร์ เมืองพระราชา,พระพุทธ ิ นิรโรคันตรายชัยวัฒน์ จตุรทิศ,โอ่ งมังกร ฯลฯอ.บ้ านโป่ ง แหล่ งต่ อรถบัส ประดับยนต์ , ข้ าวหมากอ.โพธาราม ไชโปว, นําปลา, ถังงอก, ข่ าวแช่ , วิถีคนมอญ, ๊ ค้ างคาวร้ อยล้ านอ.บางแพ กุ้งก้ ามกราม,วิถีคนไทยพืนถิน
 19. 19. แต่ละอําเภอ..เรามีอะไร? อําเภอ เรามีอะไรอ.ดําเนินฯ ตลาดนําดําเนินสะดวก คลองต้ นเข็ม คลองลัดพลี (เหล่ าตักลัก)อ.จอมบึง ถําจอมพล,ถําเขาบิน (อ.เมือง)อ.วัดเพลง วิถีชีวตชาวสวน, ผลไม้ ,นําตาล,ขนม ิอ.ปากท่ อ แหล่ งเลียงสุกร, อุทยานไทประจันต์ , ธรรมชาติ,สัตว์ ป่าหายาก
 20. 20. แต่ละอําเภอ..เรามีอะไร? อําเภอ เรามีอะไรอ.บ้ านคา ธรรมชาติ, นําพุร้อน,เทือกเขาตะนาวศรีอ.สวนผึง ธรรมชาติ,พืชพันธ์ ไม้ ,สัตว์ ป่า, อากาศ หนาวเย็น,เทือกเขาตะนาวศรี, วิถชีวต ี ิ ชาวกะเหรี ยง, ชายแดนตะวันตก คน 8 ชาติพนธุ์? คือ ราชบุรี ั
 21. 21. คําขวัญราชบุรี ควรเปลี่ยนหรือยัง ??????? คําขวัญจังหวัดราชบุรี ควรบ่ งบอกถึงเอกลักษณ์ หรื ออัตลักษณ์ และมูลค่ าเพิมทางเศรษฐกิจ มูและแสดงถึงความเป็ นเจ้ าของหรื อยีห้ อ (BRAND) เจ้
 22. 22. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พักค้ างคืน •ทําอย่ างไร? จะให้ นักท่ องเทียวตรงเข้ าราชบุรี ไม่ เลียวขวาไปถนนพระราม 2 •ทําอย่ างไร? จะให้ นักท่ องเทียวเลียวซ้ ายเข้ าราชบุรี ไม่ ไป จ.กาญจนบุรี •เปลียนเมืองผ่ านให้ เป็ นเมืองพัก - เปลียนทางผ่ านให้ เป็ นทางแวะ
 23. 23. เขาแก่นจันทร์ – Symbol ราชบุรี •ความสําคัญและความศักดิสิทธิ •วิธีการขึนไปบนยอดเขา •One Stop Service..ทีนี..ราชบุรี •ใช้ Outsource
 24. 24. สวนผึ้ง Modelไอหนาว หมอกขาว และป่ าเขียว
 25. 25. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-ราชบัณฑิตยสถาน การท่องเทียวอย่างมีความรั บผิดชอบ ความรั ชอบในแหล่งธรรมชาติที มีเอกลักษณ์เฉพาะถินและแหล่งวัฒนธรรมทีเกียวเนือง กับระบบนิเวศ สิงแวดล้ อมและการท่องเทียว โดยมี กระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันของผู้ทีเกียวข้ องภายใต้ การ การ จัดการอย่ างมีส่วนร่ วมของท้ องถิน เพือมุ่งเน้ นให้ เกิด เกิ จิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยังยืน
 26. 26. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-หลักการพืนฐาน ้ 1. ลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนกับทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบ และวัฒนธรรมของท้ องถิน 2. ให้ ความรู้ กับนักท่ องเทียว งความสําคัญของการ ยวถึ อนุรักษ์ 3. เข้ มงวดกับการดําเนินธุรกิจอย่ างมีความ ดํ รั บผิดชอบ 4. นํารายได้ จากการท่องเทียวไปใช้ เพือการอนุรักษ์ ฯ ใช้
 27. 27. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-หลักการพืนฐาน ้ 5. ให้ ความสําคัญกับการแบ่ งเขตการใช้ ประโยชน์ และ แบ่ แผนจัดการนักท่องเทียว 6. ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลฯ ติดตามผลกระทบ ทังระยะ สันและยาว 7. ก่อให้ เกิดประโยชน์สงสุด โดยเฉพาะแก่ ประชาชน ู ในพืนที
 28. 28. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-หลักการพืนฐาน ้ 8. ศึกษา สํารวจ วิจัย เพือให้ เกิดความมันใจว่าการ พัฒนาการท่องเทียวไม่เกินระดับการเปลียนแปลงที ยอมรับ 9. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคฯ ต้ องไม่ ขัดแย้ งและ ไม่ ต้ องสอดคล้ อง ทีมา : International Ecotourism Society (1991)
 29. 29. สวนผึ้ง Model• ขาดแผนแม่ บทและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพืนทีฯ• กลุ่มนายทุน อาจทําให้ เสียหายในอนาคต• ขาดการจัดกิจกรรมทีเหมาะสมกับแหล่ งท่ องเทียว• ขาดการมีส่วนร่ วม ของคนในท้ องถิน• ประโยชน์ สูงสุด ไม่ ได้ เกิดแก่ ประชาชนในพืนที• ขาดการให้ ความรู้กับนักท่ องเทียว• ไม่ จากัดนักท่ องเทียว ํ• รายได้ ไม่ ถกนําไปใช้ ในบํารุ งและอนุรักษ์ ู• ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการ
 30. 30. หากยังไม่ดาเนินการแก้ไข ํ วันหนึงสวนผึ้ง ่จะถูกทําลายจากการท่องเที่ยว สวนผึ้งจะเหลือเพียงตํานาน
 31. 31. ข้ อแนะนําในการดํานํา ชมทรั พยากรใต้ ทะเล
 32. 32. ทะเลไทย•ลมมรสุม ต.ต. •ลมมรสุม อ.น.•ลอยกระทง •สงกรานต์•เค็ม,ใส,ลึก •จืด,ขุ่น,ตืน•ชีวิตพืชและสัตว์ •ชีวิตพืชและสัตว์
 33. 33. ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
 34. 34. ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
 35. 35. ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
 36. 36. ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
 37. 37. ข้อพึงระวังในการดําน้ํา
 38. 38. ราชบุรีศึกษาต้นแบบการจัดการความรู้โดยใช้บล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ Ratchaburi Knowledge Management : RKMRKM ถูกสร้ างขึนเพือรวบรวมความรู้ ของ จ.ราชบุรี ให้ รวบรวมความรู จ.สะดวกต่ อการค้ นคว้ าในโลกออนไลน์ และมุ่ งหวังให้ โรงเรี ยน มุและสถาบันการศึกษา สามารถนําข้ อมูลไปใช้ จัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรท้ องถินของ จ.ราชบุรี อีกทางหนึง จ.
 39. 39. http://km-rb.blogspot.com
 40. 40. ราชบุรีศึกษา
 41. 41. ขอบคุณครับ

×