ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล           ิCoordination and Evaluation Division   โทร.02-929-2122, โทรสาร.02...
CHA 828-01                  CHA 821-01บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย  บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงย...
พันเอกสุ ชาต จันทรวงศ์ ระยะทางเดินประมาณ 443 เมตร
พันโทอาทิตย์ งาเจือ ระยะทางเดินประมาณ 2,214 เมตร
ร้ อยเอกบรรดิษฐ์ สว่างกมล ระยะทางเดินประมาณ 1,207 เมตร
CHA 828-01                  CHA 821-01บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย  บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงย...
CHA 821-01 บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย ขนาดพืนที่ 39,137 ตร.ม.                     ...
CHA 828-01 บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย พืนที่ 145,715 ตร.ม.                       ...
M1  NTS    M2  NTS    M1   >60 องศา    >60 องศา
ลาดชันมากกว่า 60 องศา     NM1               M2  NTS พิกด  ัความสูง               NM2 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปผลการ QC อ.เวียงแก่น เชียงราย

301 views
263 views

Published on

สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัย 26-30 พ.ย.2555 CHA 828-01 บ.ห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พื้นที่ 145,715 ตร.ม. และCHA 821-01 บ.ไทยเจริญ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ขนาดพื้นที่ 39,137 ตร.ม.


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปผลการ QC อ.เวียงแก่น เชียงราย

 1. 1. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com การตรวจสอบและประเมินผลพืนที่ปลอดภัย ้
 2. 2. CHA 828-01 CHA 821-01บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย พืนที่ 145,715 ตร.ม. ้ ขนาดพืนที่ 39,137 ตร.ม. ้
 3. 3. พันเอกสุ ชาต จันทรวงศ์ ระยะทางเดินประมาณ 443 เมตร
 4. 4. พันโทอาทิตย์ งาเจือ ระยะทางเดินประมาณ 2,214 เมตร
 5. 5. ร้ อยเอกบรรดิษฐ์ สว่างกมล ระยะทางเดินประมาณ 1,207 เมตร
 6. 6. CHA 828-01 CHA 821-01บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย พืนที่ 145,715 ตร.ม. ้ ขนาดพืนที่ 39,137 ตร.ม. ้
 7. 7. CHA 821-01 บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย ขนาดพืนที่ 39,137 ตร.ม. ้ลำดับ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำม เชื่อมั่น 1 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรสำรวจทำงเทคนิคของหน่วย - - - (Land release by NTS) 2 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรสำรวจทำงเทคนิคของหน่วย 3.6 0.54 มำก (Land release by TS) 3 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรกวำดล้ำงพื้นที่ทุ่นระเบิดของ - - - หน่วย (Land release by Clearance) 4 ควำมเชื่อมั่นพื้นที่จำกกำรสุ่มตรวจของคณะกรรมกำรว่ำมี 4.4 0.89 มำก ควำมปลอดภัยระดับใด 5 ควำมเชื่อมั่น และควำมน่ำเชื่อถือในกำรปฏิบัตงำนของ ิ 3.8 0.83 มำก หน่วย 6 กำรยอมรับว่ำพื้นที่นี้ปลอดภัยจำกทุ่นระเบิด สำมำรถ 4.6 0.54 มำกที่สุด ปลดปล่อยพื้นที่ และสำมำรถส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ ต่อไป
 8. 8. CHA 828-01 บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย พืนที่ 145,715 ตร.ม. ้ลำดับ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย SD ระดับควำม เชื่อมั่น 1 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรสำรวจทำงเทคนิค - - - ของหน่วย (Land release by NTS) 2 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรสำรวจทำงเทคนิค 3.6 0.54 มำก ของหน่วย (Land release by TS) 3 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรกวำดล้ำงพื้นที่ทุ่น - - - ระเบิดของหน่วย (Land release by Clearance) 4 ควำมเชื่อมั่นพื้นที่จำกกำรสุ่มตรวจของ 4.4 0.89 มำก คณะกรรมกำรว่ำมีควำมปลอดภัยระดับใด 5 ควำมเชื่อมั่น และควำมน่ำเชื่อถือในกำร 3.8 0.83 มำก ปฏิบัติงำนของหน่วย 6 กำรยอมรับว่ำพื้นที่นี้ปลอดภัยจำกทุ่นระเบิด 4.6 0.54 มำกที่สุด สำมำรถปลดปล่อยพื้นที่ และสำมำรถส่งมอบ ให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 9. 9. M1 NTS M2 NTS M1 >60 องศา >60 องศา
 10. 10. ลาดชันมากกว่า 60 องศา NM1 M2 NTS พิกด ัความสูง NM2 พิกด ั NTS ความสูงความสูง ? ระยะทาง ARC TAN

×