แนะนำการรายงานตามที่กำหนดไว้ใน Nmas

302 views

Published on

บรรยายในการปฐมนิเทศประจำปีงบประมาณ 2557

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนะนำการรายงานตามที่กำหนดไว้ใน Nmas

  1. 1. Coordination and Evaluation Division ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ แนะนำกำรรำยงำนต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ใน มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรทุ่นระเบิดแห่งชำติ โดย พันเอก ดร.สุชำต จันทรวงศ์ หัวหน้ำส่วนประสำนกำรปฏิบัติและประเมินผล 31 ตุลำคม 2556 โทร.02-929-2122, โทรสำร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com การปฐมนิเทศประจาปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมวาสิษฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  2. 2. รำยงำนกำรปรับลดพื้นที่ กรณีพบทุ่นระเบิดเป็นจุดๆ ไม่เป็นแนวพอที่จะ กำหนดเป็น DHA ได้ สำมำรถเก็บกู้ได้เลย รำยงำนกำรเสร็จสิ้นภำรกิจ EOD Spot Task EOD Spot Task completion Report พื้นที่ CHA รำยงำนกำรสำรวจที่ไม่ใช่ทำงเทคนิค Non-Technical Survey Report ถ้ำไม่มี TS รำยงำนกำรปลดปล่อยพื้นที่อันตรำยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย Released Area Report ถ้ำมี TS รำยงำนกำรสำรวจทำงเทคนิค Technical Survey Report พบ DHA รำยงำนพื้นที่อันตรำยที่ระบุชัดเจน Define hazardous area report ไม่พบ DHA รำยงำนเสร็จสิ้นภำรกิจ Completion Report ผ่ำนกำร QC หนังสือส่งมอบและประกำศรับรองพื้นที่ปลอดภัย Handover and Certificate หลังจำก 6 เดือน รำยงำนกำรประเมินหลังกำรกวำดล้ำง Post Clearance Assessment (PCA) Report
  3. 3. กำรรำยงำนพื้นที่อันตรำยที่ได้รับกำรยืนยันว่ำมีทุ่นระเบิดที่พบใหม่ กรณีพบพื้นที่ CHA ใหม่ กรณีปรับพื้นที่ CHA ใหม่เป็น BP หรือ MP รำยงำนพื้นที่อันตรำยที่ได้รับกำรยืนยันว่ำมีทุ่นระเบิด (CHA) Confirm Hazardous Area Report พื้นที่ CHA ใหม่ บันทึกในฐำนข้อมูล
  4. 4. รำยงำนเมื่อเกิดผู้ประสบภัยจำกทุ่นระเบิด เมื่อเกิดผู้ประสบภัยจำกทุ่นระเบิด ข่าววิทยุ รายงานขั้นต้น ผอ.ศทช.ศบท.บก.ทท. (ผ่าน สปป.ศทช.ศบท.บก.ทท) ข่าววิทยุ รำยงำนกำรเกิดอุบัติเหตุจำกทุ่นระเบิด/สรรพำวุธที่ระเบิดที่ยังไม่ระเบิด Mine / UXO Accident report รายงานเพิ่มเติม รำยงำนกำรเกิดเหตุกำรณ์จำกทุ่นระเบิด/สรรพำวุธที่ระเบิดที่ยังไม่ระเบิด Mine / UXO Incident report ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.บก.ทท. (ผ่าน ฝยก.ศบท.บก.ทท.)
  5. 5. หน่วยปฏิบัติกำรทุ่นระเบิดด้ำนมนุษยธรรม Humanitarian Mine Action Unit ไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป รำยงำนกิจจกรรมกำรแจ้งเตือนและให้ควำมรู้ อ รำยงำนกิ กรรมกำรแจ้งเตืเตืนและให้ควำมรู้ ้ รำยงำนกิจกรรมกำรแจ้ง อนและให้ควำมรู เกี่ย่ยวกับอันตรำยของทุ่นระเบิด บ เกี วกัวกัอันตรำยของทุ่นระเบิด ด เกี่ย บอันตรำยของทุ่นระเบิ Mine Risk Education (MRE) Activity Report Mine Risk Education (MRE) Activity Report Mine Risk Education (MRE) Activity Report สรุปและแนบ เอกสำร แบบสรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือน Monthly Operation Summarized 1.กำรแจ้งเตือนและให้ควำมรู้ 2.ผู้ประสบภัยจำกทุ่นระเบิด 3.กำรปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release 4.ทุ่นระเบิดที่ตรวจพบจำก NTS/TS กำรดำเนินกิจกรรม MRE แต่ละครั้ง 5.กำรกวำดล้ำง DHA 6.ทุ่นระเบิดที่ตรวจพบจำก Clr ใน DHA พื้นที่ CHA 1 รำยงำนควำมคืบหน้ำกำร ปฏิบัติงำนประจำเดือน Monthly Progress Report 7.กำรทำลำยทุ่นระเบิด 8.กำรตรวจสอบและประเมินผล 9.กำรส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ CHA 2 รำยงำนควำมคืบหน้ำกำร ปฏิบัติงำนประจำเดือน Monthly Progress Report รำยงำนประจำเดือน 10.สถำนภำพยุทโธปกรณ์ 11.ผลกำรปฏิบัติอื่นๆ 12.รูปภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ
  6. 6. Coordination and Evaluation Division ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ตอบข้อซักถำม โทร.02-929-2122, โทรสำร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com การปฐมนิเทศประจาปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมวาสิษฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

×