การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี land release

541 views
463 views

Published on

บรรยายในโอกาสปฐมนิเทศกำลังพลของ TMAC เมื่อ 8 พ.ย.2555 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
123
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี land release

 1. 1. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิ Coordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ โดย พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้ าส่ วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล 8 พฤศจิกายน 2555โรงแรมพาวิลเลียน ริ มแคว รี สอร์ ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ่
 2. 2. การปรั บลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ พ.ศ.2543 31 ส.ค.2555
 3. 3. Cr พยากรณ์ เฉลี่ย 25 ตร.กม./ปี หมดสัญญา
 4. 4. การปรั บลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ ความพยายามทังปวง ้ ที่จะค้ นหาพืนที่ DHA ใน CHA ้ ข้ อมูลข่ าวสาร •ปฐมภูมิ •ทุติยภูมิ การสารวจที่ไม่ ใช่ ทางเทคนิค (NTS) •กายภาพ การใช้ ประโยชน์ ของ พืนที่ ้ Land Release by NTS การสารวจทางเทคนิค (TS) DHA - การกวาดล้ างทุ่นระเบิด (Clr) •โซ่ (Flail) •หัวเจาะ (Tiller) •ลูกกลิ ้ง (Rollers) ตารางสุ่ม Land Release by TS Land Release by Clearance
 5. 5. การปรั บลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ ณ ปั จจุบัน-พ.ศ.2555 LMP พ.ศ.2551-2552 MF เปลี่ยนเป็ น CHA พ.ศ.2553-2554 CHA ขันสุดท้ าย ้
 6. 6. พ.ศ.2543 – Landmine Impact Survey : LIS LMP DA (พ.ศ.2543-2544)LMP LMP MF LMP (พ.ศ.2550-2552) LMP •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS ,TS ,Clr LMP พ.ศ.2550 – Locating Minefield Procedure : LMP
 7. 7. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA MF LMP (ขันแรก) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 8. 8. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันแรก) ้ New (พ.ศ.2550-2552) LMP NTS •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 9. 9. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันแรก) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP QC •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 10. 10. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันสุดท้ าย) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP NTS#2 •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 11. 11. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันสุดท้ าย) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP NTS#2 •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 12. 12. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันสุดท้ าย) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP NTS#2 •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 13. 13. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันสุดท้ าย) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 14. 14. CHA Scoring Table, TMAC NMAS บทที่ 9
 15. 15. Proposed level of follow-on Technical Survey/Clearanceระดับที่เสนอให้ ทาการสารวจทางเทคนิค/กวาดล้ าง
 16. 16. Land release by NTS
 17. 17. พืนที่ CHA 359-01 ้บ.สายตรีพัฒนา 3 ต.ประสาท อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์
 18. 18. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้ ตัวอย่าง : ตารางสุม TS (ร่าง SOP) ่ เครื่องมือที่ใช้ การเข้ า Limited TS Normal TS Increased TS Extensive TS สารวจ (NM1) (NM2) (M1) (M2) มีเปาหมาย ้ 10% 20% 30% 40% เป็ นระเบียบ 20% 30% 40% 50% มีเปาหมาย ้ 5% 10% 20% 30% เป็ นระเบียบ 10% 20% 30% 40% มีเปาหมาย ้ 7.5% 15% 25% 35% เป็ นระเบียบ 15% 25% 35% 45%
 19. 19. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้ TP4 TP1 SP NM1 BM NM2 M2 RP Land M1 TP3 Release TP2
 20. 20. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้ TP4 TP1 SP NM1 BM ตารางสุ่ม NM2 M2 RP Land M1 TP3 Release TP2
 21. 21. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้TP4 RP BM SP TP1TP3 TP2
 22. 22. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้TP4 RP BM SP TP1TP3 TP2
 23. 23. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้TP4 RP BM SP TP1TP3 TP2
 24. 24. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้TP4 RP BM SP TP1 ตารางสุ่ ม DHA ตารางสุ่ม DHA ตารางสุ่ม DHATP3 TP2
 25. 25. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้ TP4 TP1 SP NM1 BM ตารางสุ่ม NM2 M2 RP Land M1 TP3 Release TP2
 26. 26. การตรวจสอบและประเมินผลพืนที่ (QC) ของ TMAC ้ TP4 TP1 SP NM1 BM ตารางสุ่ม NM2 M2 RP Land M1 TP3 Release TP2
 27. 27. การตรวจสอบและประเมินผลพืนที่ (QC) ของ TMAC ้ วิธีการ QC =Returning Process =Snake walker Random สุนข ั เครื่ องตรวจค้ น Snake walker การสุ่มแบบงูเลือย ้ Random พัฒนาโดย สปป.ศทช.ฯ
 28. 28. การตรวจสอบและประเมินผลพืนที่ (QC) ของ TMAC ้ SWR = P(TRIP ∩ DO) SWR = Snake Walker Random (การสุ่ มแบบงูเลือย) ้ P = Probability (ความน่ าจะเป็ น) T =Terrain (ลักษณะภูมิประเทศ) R = Route (เส้ นทางที่มีอยู่) I = Information (ข้ อมูลข่ าวสาร,ประวัติพืนที่) ้ P = People (การใช้ ประโยชน์ พืนที่ของประชาชน) ้ D = Doctrine (หลักนิยมการรบของคู่สงคราม) Snake walker O = OCOKA (ลักษณะพืนที่ทางยุทธวิธี) ้ Random
 29. 29. การตรวจสอบและประเมินผลพืนที่ (QC) ของ TMAC ้ พื้นที่ปลูกป่ า ฐานเก่า การสุ่มแบบงูเลือย ้ แหล่งน้ า แหล่งน้ า SWR = P(TRIP ∩ DO)
 30. 30. Snake walker Random CHA 742-01อุทยานแห่ งชาติตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ ว ขนาดพืนที่ 3,128,328 ตร.ม. ้
 31. 31. การตรวจสอบและประเมินผลพืนที่ (QC) ของ TMAC ้ ประยุกต์มาจาก CONGO EXAMPLE และ IMAS 09.20 ตาราง C1 เครื่องมือที่ใช้ การเข้ าสารวจ Limited TS Normal TS Increased TS Extensive TS เฉลี่ยทังพืนที่ ้ ้ สุ่ม (NM1) (NM2) (M1) (M2) มี DHA 5% 10% 20% 30% 16.25% ย่ อ (10%) 0.5% 1% 2% 3% 1.625% ปกติ (20%) 1% 2% 4% 6% 3.25% รัดกุม (30%) 1.5% 3% 6% 9% 4.875% ไม่ มี DHA 10% 20% 30% 40% 25% ย่ อ (20%) 2% 4% 6% 8% 5% ปกติ (40%) 4% 8% 12% 16% 10% รัดกุม (60%) 6% 12% 18% 24% 15% ระดับย่ อ คือ มีความเชื่อมั่นในพยานหลักฐาน การปฏิบัตของหน่ วย มีความรับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์ สูง ิ ระดับปกติ คือ พอเชื่อมั่นในพยานหลักฐานและการปฏิบัตของหน่ วย มีความรับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์ ิ ระดับปานกลาง ระดับรัดกุม คือ ไม่ ค่อยมีความเชื่อมั่นในพยานหลักฐานและการปฏิบัตของหน่ วย มีความรับผิดชอบ มีความชานาญและ ิ ประสบการณ์ ค่อนข้ างต่า พบข้ อบกพร่ องบ่ อย
 32. 32. การตรวจสอบและประเมินผลพืนที่ (QC) ของ TMAC ้ ที่มา ; IMAS 09.20 ตาราง C1 ขนาดพืนที่ ้ ประเภทการใช้ ย่ อ ปกติ รัดกุม (ตร.ม.) ประโยชน์ พนที่ ื้ ไม่ เกิน 500 ตร.ม. LU1 349 387 449 LU2 281 306 333 LU3 230 249 270 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 40,001-200,000 LU1 684 851 1,307 ตร.ม. LU2 472 539 627 LU3 352 394 443 LU1= พื ้นที่อยู่อาศัยและสัญจรหรืออยู่ใกล้หรืออยู่ในเขตชุมชน ระดับย่อ คือ มีความเชื่อมันในพยานหลักฐาน การปฏิบติของหน่วย มีความ ่ ั LU2= พื ้นที่ห่างไกลชุมชน ราษฎรใช้ ประโยชน์ไม่มากนัก หรือใช้ รับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์สง ู ประโยชน์ในการเกษตรหรือเลี ้ยงสัตว์หรือเป็ นเขตป่ าชุมชน ระดับปกติ คือ พอเชื่อมันในพยานหลักฐานและการปฏิบติของหน่วย มีความ ่ ั LU3= พื ้นที่ป่าสงวน,อุทยานแห่งชาติหรือพื ้นที่ซึ่งไม่มีราษฎรเข้ าใช้ รับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์ระดับปานกลาง ประโยชน์ ระดับรัดกุม คือ ไม่คอยมีความเชื่อมันในพยานหลักฐานและการปฏิบติของหน่วย มี ่ ่ ั ความรับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์คอนข้ างต่า พบข้ อบกพร่องบ่อย ่
 33. 33. สรุ ป-การปรั บลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ ความพยายามทังปวง ้ ที่จะค้ นหาพืนที่ DHA ใน CHA ้ ข้ อมูลข่ าวสาร •ปฐมภูมิ •ทุติยภูมิ การสารวจที่ไม่ ใช่ ทางเทคนิค (NTS) •กายภาพ การใช้ ประโยชน์ ของ พืนที่ ้ Land Release by NTS การสารวจทางเทคนิค (TS) DHA - การกวาดล้ างทุ่นระเบิด (Clr) •โซ่ (Flail) •หัวเจาะ (Tiller) •ลูกกลิ ้ง (Rollers) ตารางสุ่ม Land Release by TS Land Release by Clearance
 34. 34. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com คาถามและข้ อเสนอแนะ

×