ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล      Coordination and Evaluation Division           โทร.02-929-2122, โทรสา...
สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด                      พ.ศ.2543      31 ส.ค.2555    ...
สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด                        แผนปฎิบัติงาน ปี 2556    ...
สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด
2,557.00                              2,556.97                        ...
สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด                                         ...
สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด
สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด
ปริมาณพืนที่เฉลี่ยที่ควรปลดปล่ อยได้ ในแต่ ละปี จนสินสุดสัญญา          ้                    ...
ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์   คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ฯ                                 ...
ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์          กลุ่มตัวอย่ างแยกตามเพศ           หญิง, 14, 12%          ...
ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์             กลุ่มตัวอย่ างแยกตามต้ นสังกัด       กองทัพอากาศ, อื่นๆ, 6, 5% ...
ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์     องค์ กร  กลุ่มตัวอย่ างแยกตามองค์ กรที่สังกัด    ภาคเอกชน,            ...
ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์         กลุ่มตัวอย่ างแยกตามสถานะในองค์ กร                   ผู้บริหา...
ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์        กลุ่มตัวอย่ างแยกตามประสบการณ์ ในงาน               5 ปี ขึนไป,   ...
ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์                                                 ...
SWOT MATRIX         S         W   O     SO         WO       เอาโอกาสมาใช้    ป...
SWOT MATRIXตารางที่ 6 กลยุทธ์ SO (Strength-Opportunities) –เอาโอกาสมาใช้                         ...
วิสัยทัศน์ "พืนที่อันตรายที่ได้ รับการยืนยันว่ ามีทุ่นระเบิด ต้ องหมดไป   ้ จากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2561 และศูนย์ ปฏิ...
พันธกิจ 1.   ระดมทรัพยากรทั้งปวงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสั งคม     ร่ วมดาเนินการ ปรับลดพืนทีอนตรายทีได้ รับการย...
ค่านิยมร่วม  •การอุทิศตน  •ความรับผิดชอบ  •ความมีประสิ ทธิภาพ  •การสนับสนุน  •การพึงพาอาศัย     ่  •ความใฝ่ รู้ ...
วัตถุประสงค์ 1.  เพือให้ เกิดความมั่นใจและเป็ นหลักประกันว่า มีทรัพยากรเพียงพอทีจะ      ่            ...
เป้าหมายหลัก 1. รัฐบาลให้ ความสาคัญมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่ อการ   ปฏิบัติงานให้ แล้ว เสร็จทันเวลา ภาคเอกชนให้...
ตัวชี้วัด  1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ แก่ ศู นย์ ปฏิบัตการทุ่นระเบิดแห่ งชาติ เพือใช้ ใน การ               ...
ตัวชี้วัด  6. อัตราการได้ รับเชิญไปเป็ นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้ เกียวกับ                        ...
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ องค์ กรทีปฏิบัติง...
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การระดมทรัพยากรในการปฏิบัตงาน                       ิ •กลยุทธ์ ที่ 1.1 กา...
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กรที่ ปฏิบัตงานด้ านทุ่นระเบิดในประเทศไทย ภาคเอกชน และ    ิ ...
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปรับปรุง จัดหา พัฒนาผู้ปฏิบัตงาน                           ิ เครื่...
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่ งเสริมการตลาดและการ ประชาสั มพันธ์ •กลยุทธ์ ที่ 4.1 การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ...
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการ สื่ อสารเพือสนับสนุนปฏิบัติงาน       ่ •กลยุทธ์ ที่ 5.1 พัฒนา...
กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเตรียมความพร้ อมเป็ นศูนย์ กลางองค์  ความรู้ด้านการปฏิบัตการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมในภูมิภา...
สิ่งต้องการในวันพรุ่งนี้  •วิสัยทัศน์                ผู้ที่มีสวนได้ สวนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้ อง      ...
ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผลCoordination and Evaluation Division   โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002    : www....
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

การจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม พ.ศ.2557 2561 28032556

221
-1

Published on

บรรยายเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2556 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สุมทรสงคราม

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
221
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม พ.ศ.2557 2561 28032556

 1. 1. ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล Coordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com ยุทธศาสตร์การดาเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม พ.ศ.2557-2561 โดย พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 28 มีนาคม 2556บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สุมทรสงคราม
 2. 2. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด พ.ศ.2543 31 ส.ค.2555 1 พ.ย.2561
 3. 3. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด แผนปฎิบัติงาน ปี 2556     ข้ อมูล ณ 31 ส.ค.2555
 4. 4. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด
 5. 5. 2,557.00 2,556.97 2,556.97 Cr 2,556.55 2,555.83 2,553.82 2,547.85 2,536.88 2,367.90 1,212.76 551.20 546.50 530.80 483.40 388.60 341.20 293.80 เฉลี่ย 47.4 ตร.กม./ปี 246.40 199.00หมดสัญญา
 6. 6. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด LMP 2551-2553 กราฟแสดงพืนที่ท่ปฏิบัติงานได้ ในแต่ ละปี ้ ี MF 2554 1155.14 1500ตารางกิโลเมตร 661.56 168.98 1000 LR 2555 0.03 500 0 10.97 0.42 0.72 2.01 0 5.97 0 15.7 4.7 ตร.กม. พ.ศ.2543 พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 ตร.กม. 0 0.03 0 0.42 0.72 2.01 5.97 10.97 168.98 1155.14 661.56 4.7 15.7
 7. 7. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด
 8. 8. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด
 9. 9. ปริมาณพืนที่เฉลี่ยที่ควรปลดปล่ อยได้ ในแต่ ละปี จนสินสุดสัญญา ้ ้10090 ค่าเฉลี่ยที่ตองการ 88.4 ตร.กม./ปี ้8070 41.06 ตร.กม./ปี ????605040 47.4 ตร.กม./ปี3020 นปท.1-4 (ทรัพยากรในปัจจุบน)ั10 PRO 0 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 นปท. องค์กรเอกชน
 10. 10. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ฯ แบบสอบถาม ความคิดเห็นฯ ระดับควำม ลำดับ จุดแข็ง (Strength) S.D. คิดเห็น 1 กำลังพลที่มำปฏิบัติงำนได้ สิทธิวนทวีคูณ ค่ำเลี ้ยงดู ค่ำเบี ้ยเลี ้ยง ั 4.49 0.59 เห็นด้ วย และค่ำฝ่ ำอันตรำย 2 สำมำรถดำเนินกำรปฏิบัติกำรทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมได้ ครบวงจร ่ 4.07 0.55 เห็นด้ วย ตั ้งแต่ กำรฝึ กอบรม สำรวจ เตรี ยมพื ้นที่ กวำดล้ ำง และทำลำยวัตถุ ระเบิด 3 จำกบริบทตำมภำรกิจขององค์ กรในด้ ำนมนุษยธรรมถือว่ำเป็ นปั จจัย 4.04 0.52 เห็นด้ วย เสริมที่มีศักยภำพและเป็ นแรงจูงใจสำคัญที่จะสำมำรถผลักดันให้ ได้ รับควำมร่ วมมือและสนับสนุน กลุ่มตัวอย่างผูมีส่วนได้ส่วนเสี ย ้ และผูที่เกี่ยวข้อง จานวน 114 คน ้
 11. 11. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างแยกตามเพศ หญิง, 14, 12% ชาย, 100, 88%
 12. 12. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างแยกตามต้ นสังกัด กองทัพอากาศ, อื่นๆ, 6, 5% 1, 1% กองทัพเรือ, 18, กองบัญชาการ 16% กองทัพไทย, 35, 31% กองทัพบก, 54, 47%
 13. 13. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ องค์ กร กลุ่มตัวอย่ างแยกตามองค์ กรที่สังกัด ภาคเอกชน, อื่นๆ, 1, 1% 4, 4% ศตท., 5, 4% ศทช., 45, 39% นปท., 59, 52%
 14. 14. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างแยกตามสถานะในองค์ กร ผู้บริหาร, 32, 28% ผู้ปฎิบัติงาน, 82, 72%
 15. 15. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างแยกตามประสบการณ์ ในงาน 5 ปี ขึนไป, ้ 13, 11% 4-5 ปี , 19, 17% ไม่ ถึง 1 ปี , 37, 32% 1-3 ปี , 45, 40%
 16. 16. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ ระดับควำม ลำดับ จุดแข็ง (Strength) S.D. คิดเห็น 1 กำลังพลที่มำปฏิบัติงำนได้ สิทธิวนทวีคูณ ค่ำเลี ้ยงดู ค่ำเบี ้ยเลี ้ยง ั 4.49 0.59 เห็นด้ วย และค่ำฝ่ ำอันตรำย สำมำรถดำเนินกำรปฏิบัติกำรทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมได้ ครบวงจร ่ เห็นด้ วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ฯ 2 4.07 0.55 ตั ้งแต่ กำรฝึ กอบรม สำรวจ เตรี ยมพื ้นที่ กวำดล้ ำง และทำลำยวัตถุ ระเบิด 3 จำกบริบทตำมภำรกิจขององค์ กรในด้ ำนมนุษยธรรมถือว่ำเป็ นปั จจัย 4.04 0.52 เห็นด้ วย เสริมที่มีศักยภำพและเป็ นแรงจูงใจสำคัญที่จะสำมำรถผลักดันให้ ได้ รับควำมร่ วมมือและสนับสนุน เรียบเรียง SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาหมายหลัก ้ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด และ ้ ยุทธศาสตร์ นาเสนอ SWOT MATRIX ปั จจุบน ั ผู้ที่มีสวนได้ สวนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ่ ่
 17. 17. SWOT MATRIX S W O SO WO เอาโอกาสมาใช้ ปรับปรุงตนเอง T ST WT กาจัดภัยคุกคาม ลดความเสี่ยง หลีกเหลี่ยง หรือ หนี
 18. 18. SWOT MATRIXตารางที่ 6 กลยุทธ์ SO (Strength-Opportunities) –เอาโอกาสมาใช้ O1 O2 ความเจริญทางด้ าน ประเทศไทยยังคงมี ค่ าเฉลี่ย 2.50-3.00 = สัมพันธ์ กันมาก โอกาส(O) เทคโนโลยีและการ ศักยภาพและความพร้ อมใน ติดต่ อสื่อสารจะส่ งผล การสร้ างภาพลักษณ์ ท่ ดีของ ี ค่ าเฉลี่ย 1.50-2..49 = สัมพันธ์ กันปานกลาง ดีต่อการดาเนินงาน ประเทศในสายตาประชาคม ด้ านฐานข้ อมูลและ โลกจากผลการดาเนินงานที่ ค่จุดเฉลี(S) 0.50-1.49 = สัมพันธ์ กันน้ อย า แข็ง ่ ย การประชาสัมพันธ์ ผ่ านมาตามพันธกรณีท่ ลง ี ค่ าเฉลี่ย 0.00-0.49 = ไม่ สัมพันธ์ กัน (4.21) นามและให้ สัตยาบันไว้ ใน อนุสัญญาห้ ามทุ่นระเบิด สังหารบุคคล (4.00)S1 กาลังพลที่มาปฏิบัติงานได้ สิทธิวันทวีคูณ ค่ าเลียงดู ค่ าเบีย ้ ้ 1.54 1.71 เลียง และค่ าฝ่ าอันตราย (4.49) ้ (1.27) (0.95)S2 สามารถดาเนินการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมได้ 2.28 2.28 ครบวงจร ตังแต่ การฝึ กอบรม สารวจ เตรี ยมพืนที่ กวาดล้ าง ้ ้ (0.95) (0.95) และทาลายวัตถุระเบิด (3.91)S3 จากบริ บทตามภารกิจขององค์ กรในด้ านมนุษยธรรมถือว่ า 2.14 2.71  เป็ นปั จจัยเสริ มที่มีศักยภาพและเป็ นแรงจูงใจสาคัญที่จะ (0.69) (0.48) สามารถผลักดันให้ ได้ รับความร่ วมมือและสนับสนุน (4.04)
 19. 19. วิสัยทัศน์ "พืนที่อันตรายที่ได้ รับการยืนยันว่ ามีทุ่นระเบิด ต้ องหมดไป ้ จากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2561 และศูนย์ ปฏิบัติการทุ่น ระเบิด แห่ งชาติต้องมี ความพร้ อมถึงขั้น เป็ นศู น ย์ กลางองค์ ความรู้ ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารทุ่ น ระเบิ ด เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมใน ภูมิภาคอาเซียน ในปี 2558”
 20. 20. พันธกิจ 1. ระดมทรัพยากรทั้งปวงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสั งคม ร่ วมดาเนินการ ปรับลดพืนทีอนตรายทีได้ รับการยืนยันว่ ามี ้ ่ั ่ ทุ่นระเบิดให้ เป็ นพืนทีปลอดภัย ้ ่ 2. พัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ทีใช้ ในการปฏิบติงานด้ านทุ่นระเบิด ่ ั 3. พัฒนากระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับลดพืนที่ ้ อันตรายทีได้ รับการยืนยันว่ ามีท่ ุนระเบิดอย่ างต่ อเนื่อง ่ 4. จัดการความรู้ เกียวกับการปฏิบัติด้านทุ่นระเบิดเพือ ่ ่ มนุษยธรรมทั้งปวง ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
 21. 21. ค่านิยมร่วม •การอุทิศตน •ความรับผิดชอบ •ความมีประสิ ทธิภาพ •การสนับสนุน •การพึงพาอาศัย ่ •ความใฝ่ รู้ •การแบ่ งปันและแลกเปลียนเรียนรู้ ่ PRO
 22. 22. วัตถุประสงค์ 1. เพือให้ เกิดความมั่นใจและเป็ นหลักประกันว่า มีทรัพยากรเพียงพอทีจะ ่ ่ ปฏิบัติงาน ปรับลดพืนทีอันตรายทีได้ รับการยืนยันว่ ามีท่ ุนระเบิดให้ ้ ่ ่ หมดได้ ภายในปี พ.ศ.2561 2. เพือให้ การปฏิบัติงานปรับลดพืนทีอนตรายทีได้ รับการยืนยันว่ ามีท่ ุน ่ ้ ่ั ่ ระเบิดเป็ นไปด้ วยความรวดเร็วอย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุณภาพ 3. เพือให้ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับลดพืนทีอนตราย ่ ้ ่ั ทีได้ รับการยืนยันว่ ามีท่ นระเบิดเป็ นกระบวนการ และวิธีการทีได้ รับ ่ ุ ่ การพัฒนาให้ มีประสิ ทธิผลเหมาะสมกับสภาพพืนที่ และได้ รับการ ้ ยอมรับจากทุกภาคส่ วน 4. เพือเตรียมความพร้ อมการเป็ นศู นย์ กลางองค์ ความรู้ ในด้ านการ ่ ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมในภูมิภาคอาเซียน ่
 23. 23. เป้าหมายหลัก 1. รัฐบาลให้ ความสาคัญมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่ อการ ปฏิบัติงานให้ แล้ว เสร็จทันเวลา ภาคเอกชนให้ การบริจาคเงินหรือ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ทจาเป็ น ภาคสั งคม ให้ ความสาคัญและ ่ี มีความตระหนักทีจะช่ วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่ างเต็มใจ ่ 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความเชี่ ยวชาญ มีเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ทใช้ ในการ ี่ ปฏิบัติงานด้ านทุ่นระเบิดที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานได้ ผลงานมาก ยิงขึน ่ ้ 3. มีกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับลดพืนทีอันตรายทีได้ รับ ้ ่ ่ การยืนยันว่ ามีท่ ุนระเบิด ทีถูกต้ องและสามารถใช้ ในการปฏิบัติงานได้ ่ แล้วเสร็จทันเวลา 4. มีการจัดการความรู้ ด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมทีมี ่ ่ ประสิ ทธิภาพอยู่ในรู ปแบบมาตรฐานสากล
 24. 24. ตัวชี้วัด 1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ แก่ ศู นย์ ปฏิบัตการทุ่นระเบิดแห่ งชาติ เพือใช้ ใน การ ิ ่ ปฏิบัตงาน ไม่ ตากว่ าปี ละ 300 ล้ านบาท และเพิมขึนทุกปี ปี ละไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 30 ิ ่ ่ ้ 2. ภาคเอกชนให้ การบริจาคเงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทใช้ ในการปฏิบัตงาน แก่ ่ี ิ องค์ กร ทีปฏิบัตงานด้ านทุ่นระเบิดในประเทศไทยซึ่งไม่ ว่าจะเป็ นองค์ กรของรัฐ ่ ิ องค์ กรภาคเอกชน หรือองค์ กรทีไม่ แสวงหากาไร คิดเป็ นมูลค่ าไม่ ตากว่ าปี ละ 50 ่ ่ ล้ านบาท 3. ภาคสังคมให้ ความสนใจ ให้ ความร่ วมมือ และอาสาสมัครทีจะมาช่ วยเหลือ การ ่ ปฏิบัตงานด้ วยความจริงใจ และเต็มใจเพิมมากขึน อย่ างน้ อยร้ อยละ 10 ต่ อปี ิ ่ ้ 4. พืนทีอนตรายทีได้ รับการยืนยันว่ามีท่ ุนระเบิด สามารถปรับลดให้ เป็ นพืนที่ ้ ่ั ่ ้ ปลอดภัย ได้ ไม่ น้อยกว่ า 80 ตร.กม.ต่ อปี 5. ค่ าระดับความเชื่อมันและความน่ าเชื่อถือในการปฏิบัตงานขององค์ กรทีปฏิบัตงาน ่ ิ ่ ิ ด้ านทุ่นระเบิดในประเทศไทยอยู่ในระดับมากทีสุด ่
 25. 25. ตัวชี้วัด 6. อัตราการได้ รับเชิญไปเป็ นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้ เกียวกับ ่ การปฏิบัติด้านทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรม ทั้งในและต่ างประเทศ ่ เพิมขึน ่ ้ 7. อัตราการขอเข้ าเข้ าเยียมชมพิพธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ของ ่ ิ ศู นย์ ปฏิบติการทุ่นระเบิดแห่ งชาติ เพิมขึน ั ่ ้ 8. อัตราการเข้ าชมเว็บไซต์ การจัดการความรู้ ของศู นย์ปฏิบติการทุ่น ั ระเบิดแห่ งชาติเพิมขึน ทั้งผู้ชมภายในประเทศและต่ างประเทศ ่ ้ 9. อัตราการได้ รับเชิญไปประชุม สั มมนา ด้ านวิชาการเกียวกับการ ่ ปฏิบัติด้านทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมทั้งในระดับชาติและ ่ นานาชาติ เพิมขึน ่ ้
 26. 26. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ องค์ กรทีปฏิบัติงานด้ านทุ่น ่ ระเบิดในประเทศไทย ภาคเอกชน และองค์ กรทีไม่ แสวงหากาไร เข้ าร่ วม ่ ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปรับปรุ ง จัดหา พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และกระบวนวิธี ในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่ งเสริมการตลาดและการประชาสั มพันธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่ อสารเพือสนับสนุน ่ ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเตรี ยมความพร้ อมเป็ นศูนย์ กลางองค์ ความรู้ ด้านการ ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมในภูมิภาคอาเซียน ่
 27. 27. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การระดมทรัพยากรในการปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 1.1 การระดมทรัพยากรจากรัฐบาล หน่ วยงานราชการที่ เกียวข้ อง ภาคเอกชน และภาคสั งคม ่ •กลยุทธ์ ที่ 1.2 การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสั งคม และองค์ กร ทีเ่ กียวข้ อง ่ •กลยุทธ์ ที่ 1.3 การสร้ างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการแบบมี ส่ วนร่ วม
 28. 28. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กรที่ ปฏิบัตงานด้ านทุ่นระเบิดในประเทศไทย ภาคเอกชน และ ิ องค์กรที่ไม่ แสวงหากาไร เข้ าร่ วมปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 2.1 เชิญชวนองค์ กรภาคเอกชน และองค์ กรทีไม่ แสวงหา ่ กาไร ทั้งในประเทศ และต่ างประเทศเข้ าร่ วมปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาผู้ปฏิบัตงานขององค์ กรภาคเอกชน และองค์ กร ิ ทีไม่ แสวงหากาไร ให้ มขดความสามารถในการปฏิบัติงานปรับลด ่ ี ี พืนทีได้ ครบกระบวนการ ้ ่
 29. 29. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปรับปรุง จัดหา พัฒนาผู้ปฏิบัตงาน ิ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และกระบวนวิธี ในการปฏิบติงาน ั •กลยุทธ์ ที่ 3.1 การคัดสรรบุคลากรเข้ าเป็ นผู้ปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 3.2 การฝึ กอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 3.3 การจัดหาเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ในการ ปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 3.4 การวิจยและพัฒนากระบวนการ/วิธีการในการ ั ปฏิบัตงานปรับลดพืนที่ฯ ิ ้
 30. 30. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่ งเสริมการตลาดและการ ประชาสั มพันธ์ •กลยุทธ์ ที่ 4.1 การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก •กลยุทธ์ ที่ 4.2 การรณรงค์ให้ รัฐบาล หน่ วยงานราชการที่ เกียวข้ อง ภาคเอกชนและภาคสังคม เล็งเห็นถึงความสาคัญ ่ ของงานด้ านทุ่นระเบิดในประเทศไทย •กลยุทธ์ ที่ 4.3 การรณรงค์และเผยแพร่ งานด้ านทุ่นระเบิดใน ประเทศไทยให้ สื่อมวลชน ได้ ตระหนักถึงความสาคัญ
 31. 31. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการ สื่ อสารเพือสนับสนุนปฏิบัติงาน ่ •กลยุทธ์ ที่ 5.1 พัฒนาระบบสารนเทศและการสื่อสารเพือ ่ สนับสนุนการปฏิบตงานด้ านฐานข้ อมูล ั ิ •กลยุทธ์ ที่ 5.2 พัฒนาระบบสารนเทศและการสื่อสารเพือ ่ สนับสนุนการปฏิบตงานด้ านทุ่นระเบิดในพืนที่ ั ิ ้ •กลยุทธ์ ที่ 5.3 พัฒนาระบบสารนเทศและการสื่อสารเพือ ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 32. 32. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเตรียมความพร้ อมเป็ นศูนย์ กลางองค์ ความรู้ด้านการปฏิบัตการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมในภูมิภาค ิ ่ อาเซียน •กลยุทธ์ ที่ 6.1 การจัดการความรู้ เกียวกับการปฏิบัติงานด้ านทุ่น ่ ระเบิดเพือมนุษยธรรม ่ •กลยุทธ์ ที่ 6.2 ส่ งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานด้ านการ ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรม ่ •กลยุทธ์ ที่ 6.3 การพัฒนาปรับปรุงสื่ อและแหล่งการเรียนรู้ เพือรองรับ ่ การเป็ นศู นย์ กลางองค์ความรู้ ด้านการปฏิบติการทุ่นระเบิดเพือ ั ่ มนุษยธรรมในภูมภาคอาเซียน ิ
 33. 33. สิ่งต้องการในวันพรุ่งนี้ •วิสัยทัศน์ ผู้ที่มีสวนได้ สวนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ่ ่ •พันธกิจ ค่ านิยมร่ วม •วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ตัวชี้วด ั •ยุทธศาสตร์ •กลยุทธ์ •โครงการฯลฯ (**********)ทบทวน ปรั บเปลี่ยน แก้ ไข เพิ่มเติม เริ่มใหม่ ในทัศนะของทุกท่ าน ผ่ านการประชุมเชิงปฏิบัตการภายในกลุ่ม ิ
 34. 34. ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผลCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com คาถามและข้อเสนอแนะ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×