ประชุมประจำเดือน สปป. 22 ก.พ.2556

 • 705 views
Uploaded on

สไลด์ของส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ในการประชุมประจำเดือนหน่วยขึ้้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ วันที่ 22 ก.พ.2556

สไลด์ของส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ในการประชุมประจำเดือนหน่วยขึ้้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ วันที่ 22 ก.พ.2556

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
705
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC ประชุมประจาเดือน 22 ก.พ.2556 เวลา 09:30 น.
 • 2. ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล•รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจาเดือน•การแบ่งพื้นที่ในการสารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (NTS)•ตารางสุ่มทางเทคนิค•การสุมแบบมีระเบียบ/มีเป้าหมาย/กึ่งมีระเบียบและไร้ระเบียบ•แผนการตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยเดือนมี.ค.2556
 • 3. ปีงบประมาณ 2556พื้นที่รายงานเสร็จภารกิจ ปีงบประมาณ 2555 จานวน 7,510,990 ตร.ม.พื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 จานวน 46,246,169 ตร.ม.รวมพื้นที่ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2555-2556 จานวน 53,757,159 ตร.ม.พื้นที่ QC แล้ว ปีงบประมาณ 2556 จานวน 7,411,342 ตร.ม.คงเหลือพื้นที่รอ QC ตามเป้าหมาย จานวน 46,345,817 ตร.ม. พืนที่ปลอดภัย 14 % ้ พื้นที่รวม 53,757,159 ตร.ม. พืนที่อันตราย 86 % ้
 • 4. ปีงบประมาณ 2555 พื้นที่รายงานเสร็จภารกิจ (ปี 2555) จานวน 7,511,017 ตร.ม. พื้นที่ QC แล้ว (ปี 2556) จานวน 6,273,367 ตร.ม. คงเหลือพื้นที่รอ QC จานวน 1,237,650 ตร.ม. ร้อยละ 84 ปีงบประมาณ 2556 พื้นที่รายงานเสร็จภารกิจ(ปี 2556) จานวน 46,246,169 ตร.ม. พื้นที่ QC แล้ว (ปี 2556) จานวน 1,137,975 ตร.ม. คงเหลือพื้นที่รอ QC จานวน 45,108,194 ตร.ม.ข้อมูล ณ 8 ก.พ.2556 ร้อยละ 2.5
 • 5. ผลงานหน่ วยปฏิบัตการทุ่นระเบิดด้ านมนุษยธรรมที่ 1 ิ 6,000,000 5,077,791 แผนงาน 20.36% 5,000,000 ผลงาน 16.01% 4,000,000 ต่ากว่าแผนงานพืนที่-ตารางเมตร. ข้อมูล ณ 31 ม.ค.56 3,000,000 ้ 2,000,000 1,000,000 - ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 แผนงาน - 72,183 478,927 1,033,903 1,590,474 2,238,042 3,000,138 3,787,637 4,549,733 4,980,330 5,077,791 ผลงาน - 16,755 488,459 812,739
 • 6. ผลงานหน่ วยปฏิบัตการทุ่นระเบิดด้ านมนุษยธรรมที่ 2 ิ 9,000,000 8,052,516 8,000,000 แผนงาน 37.95% 7,000,000 ผลงาน 35.74% 6,000,000 ต่ากว่าแผนงานพืนที่-ตารางเมตร. ข้อมูล ณ 31 ม.ค.56 5,000,000 4,000,000 ้ 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 แผนงาน 265,496 1,116,986 2,102,089 3,055,664 3,746,223 4,313,354 5,011,780 6,179,091 7,056,710 7,964,230 8,052,516 ผลงาน - 728,450 2,076,428 2,918,128
 • 7. ผลงานหน่ วยปฏิบัตการทุ่นระเบิดด้ านมนุษยธรรมที่ 3 ิ 10,000,000 8,827,130 9,000,000 แผนงาน 33.24% 8,000,000 ผลงาน 9.70% 7,000,000 ต่ากว่าแผนงานพืนที่-ตารางเมตร. 6,000,000 ข้อมูล ณ 31 ม.ค.56 5,000,000 4,000,000 ้ 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 แผนงาน 322,173 1,127,608 1,959,891 2,934,200 3,360,333 4,025,111 4,882,131 5,891,654 6,767,982 7,693,106 8,618,231 8,827,130 ผลงาน - 297,170 328,860 855,535
 • 8. ผลงานหน่ วยปฏิบัตการทุ่นระเบิดด้ านมนุษยธรรมที่ 4 ิ 14,000,000 12,781,053 12,000,000 แผนงาน 19.29% ผลงาน 6.63 % 10,000,000 ต่ากว่าแผนงานพืนที่-ตารางเมตร. 8,000,000 ข้อมูล ณ 31 ม.ค.56 6,000,000 ้ 4,000,000 2,000,000 - ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 แผนงาน 155,656 328,608 941,274 2,465,231 3,841,709 5,186,950 6,488,796 7,834,038 9,135,884 10,481,125 11,826,366 12,781,053 ผลงาน - 300,000 467,693 847,463
 • 9. องค์ การความช่ วยเหลือแห่ งประชาชนชาวนอรเวย์ - NPA 3,000,000 2,530,000 2,500,000 แผนงาน 56.67% ผลงาน 27.01% 2,000,000 ต่ากว่าแผนงานพืนที่-ตารางเมตร. ข้อมูล ณ 31 ม.ค.56 1,500,000 ้ 1,000,000 500,000 - ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 แผนงาน 571,592 852,703 1,143,185 1,433,666 1,696,037 1,986,518 2,267,629 2,530,000 ผลงาน - 449,987 683,217 683,217
 • 10. APOPO-PRO 10,000,000 8,977,679 9,000,000 แผนงาน 32.79% 8,000,000 ผลงาน 3.5% 7,000,000 ต่ากว่าแผนงาน ข้อมูล ณ 31 ม.ค.56พืนที่-ตารางเมตร. 6,000,000 5,000,000 4,000,000 ้ 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 แผนงาน - 959,842 1,951,680 2,943,517 3,839,370 4,831,208 5,791,051 6,782,888 7,742,731 8,379,243 8,893,188 8,977,679 ผลงาน - - - 315,062
 • 11. 60,000,000 แผนงาน 36.57% 50,000,000 ผลงาน 27.00 % 40,000,000 ต่ากว่าแผนงาน ข้อมูล ณ 31 ม.ค.56พืนที่-ตารางเมตร. 30,000,000 ้ 20,000,000 10,000,000 - ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 ก.พ.-56 มี.ค.-56 เม.ย.-56 พ.ค.-56 มิ.ย.-56 ก.ค.-56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 แผนงาน 1,420,874 7,925,067 12,682,300 19,675,090 23,606,356 28,501,726 32,714,500 37,516,187 41,506,420 44,989,318 47,528,779 53,757,186 ผลงาน 95,957 5,136,372 8,497,812 14,246,739
 • 12. พืนที่ CHA ก่ อนการสารวจที่ไม่ ใช่ ทางเทคนิค (NTS) ้ TP4 TP1 SP BM RP TP3 TP2
 • 13. CHA Scoring Table, TMAC NMAS บทที่ 9
 • 14. Proposed level of follow-on Technical Survey/Clearanceระดับที่เสนอให้ ทาการสารวจทางเทคนิค/กวาดล้ าง
 • 15. การปรั บลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LR-การปรับลดพื้นที่ LTS-การสารวจทางเทคนิคแบบจากัด Norm-การสารวจทางเทคนิคแบบปกติ ITS-การสารวจทางเทคนิคแบบเพิ่มเติม ETS-การสารวจทางเทคนิคแบบเข้มข้น Clr-การกวาดล้างทุ่นระเบิด
 • 16. พืนที่ CHA หลังจากการสารวจที่ไม่ ใช่ ทางเทคนิค (NTS) ้ TP4 TP1 SP LTS BM ETS Norm RP ITS Land Release TP3 TP2
 • 17. การสารวจทางเทคนิค (TS) เครื่องมือที่ใช้ การเข้ า Limited TS Normal TS Increased TS Extensive TS สารวจ (LTS) (NMTS) (ITS) (ETS) มีเปาหมาย ้ 10% 20% 30% 40% เป็ นระเบียบ 20% 30% 40% 50% มีเปาหมาย ้ 5% 10% 20% 30% เป็ นระเบียบ 10% 20% 30% 40% มีเปาหมาย ้ 7.5% 15% 25% 35% เป็ นระเบียบ 15% 25% 35% 45%
 • 18. การสุ่มแบบเป็ นระเบียบด้ วยเครื่องตรวจค้ น TP4 TP1 SP LTS (10%) BM ตารางสุม ่ ETS Norm (40%) (20%) RP ITS Land Release (30%) TP3 TP2
 • 19. การสุ่มแบบมีเปาหมายด้ วยเครื่องตรวจค้ น ้ TP4 TP1 SP LTS (5%) BM ตารางสุม ่ ETS Norm (30%) (10%) RP ITS Land Release (20%) TP3 TP2
 • 20. การกวาดล้ างพืนที่อันตรายระบุชัดเจน (DHA) ้ TP4 TP1 SP LTS (5%) BM ETS Norm (30%) (10%) RP ITS Land Release (20%) TP3 TP2
 • 21. การสุ่มแบบเป็ นระเบียบด้ วยเครื่องตรวจค้ น TP4 TP1 SP LTS (5%) BM ETS Norm (30%) (10%) RP ITS Land Release (20%) TP3 TP2
 • 22. เส้ นทางเดินของพราน/ชาวบ้ าน/อื่นๆ/TS + การสุมด้ วย TS ่ =20% การสุ่มกึ่งมีระเบียบเส้ นทางเดินของพราน/ชาวบ้ าน/อื่นๆ/TS การสุมด้ วย TS ่
 • 23. เส้ นทางเดินของพราน/ชาวบ้ าน/อื่นๆ/TS + การสุมด้ วย TS ่ =20% การสุ่มแบบไร้ ระเบียบเส้ นทางเดินของพราน/ชาวบ้ าน/อื่นๆ/TS การสุมด้ วย TS ่
 • 24. กรณีศึกษา CHA 350-02บ.สวนส้ ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ขนาดพืนที่ : 267,516 ตร.ม. ้
 • 25. กรณีศึกษา กัมพูชา New TP ไทย New CHA xxx-xxบ.สวนส้ ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ขนาดพืนที่ : 228,816 ตร.ม. ้
 • 26. รวม 902,338 ตร.ม.CHA 84-01 บ.ร่มไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พื้นที่ 649,648 ตร.ม.CHA 84-02 บ.ร่มไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พื้นที่ 119,490 ตร.ม.CHA 52-01 บ.ทัพไทย ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พื้นที่ 51,000 ตร.ม.CHA 53-01 บ.ทัพไทย ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พื้นที่ 70,000 ตร.ม.CHA 166-01 บ.ศิลารัตน์ ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พื้นที่ 12,200 ตร.ม.
 • 27. CHA 470-02บ.กะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ขนาดพื้นที่ 1,225,450 ตร.ม.
 • 28. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC จบการบรรยายสรุ ป