Your SlideShare is downloading. ×
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Presentation1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Presentation1

261

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
261
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ko.jao.saaomaoyyaaka^mp`ohoinsavaka^laojaAa^fejyaukoSana
  A^nDirsaca-.
  naava .vaaGaolaalailataSaMkr
  raolanaMbar .78
  ivaYaya : marazI
 • 2. Anauk`maiNaka
  1.laoKkabaddlamaaihtI
  2.jaIvana pircaya
  3.saaih%ya laoKna
  4.saaih%yaa vyaitir@tkahI
  5.saaih%yaatUna Jaalaolaovyai@tdSa-na
  6.jaIvanaatIla AivasmarNaIyaGaTnaa
  7.pu.laM.cyaa kahIsahjakivata
  8.jaIvanaakDIla diYTkaona
  9.pu.la.doSapaMDocaI samaajasaovaa
  10.pu.laM.vairla p`Baava
  11.pu.la.mhNajao KraoKrca
  12.purskar
  13.AKorcaa p`vaasa
  14.maulyamaapnaacao p`Sna
  15.]%tro
 • 3. laoKkabaddlamaaihtI
  laoKkacaonaava : pu.la.doSaPaaMDo
  laoKkacaopUNa- naava : pu$Yaao%tmalaxmaNadoSapaMDo
  laoKkacaajanma : 8 naaovhoMbar 1919.
 • 4. jaIvanapircaya
  • laaokp`IyamarazIsaaih%yalaoKk
  • 5. maharaYT/acaolaaDkovyai@tma%va
  • 6. p`isawnaaTkkar ,pTkqaakarnaT
  • 7. %yaacap`maaNaop`isadQakqaakar ,idgdSa-k vakadMbarIkarhaoto.
  • 8. Pua.la.hoeksaMigatidgdSa-khIhaoto.
  • 9. %yaacap`maaNao %yaaMcaosadOvahsarovyai@tma%vahaoto.
 • pu.laMcaosaaih%yalaoKna
  • pu.la.doSapaMDoyaaMcaovyai@tvallaI ho AitSayap`isadQa Asao pustkAaho.
  • 10. yaapustkamaQaIlabaTaTyaacaIcaaLAaiNaAMtUbavaa- ho pazvaacakaMnaakQaIhInaivasarNaaro Asao Aaho.
  • 11. tIfularaNaIAaiNatuJaoAahotuJapaSaIsauMdrmaIhaoNaar.yaasaarKInaaTkoAit]ccadjaa-caIAahot.
  • 12. vaa,,ryaavarcaIvarat ha %yaaMcaanaaTyap`yaaogahIgaajalaolaahaota.
  • 13. Pau.laM .caIkahIp`vaasavaNa-naohIp`isaQdAahottImhNajaoApuvaa-[- vapUva-rMgahaoya.
 • saaih%yaavyaitir@t
  • 1947 saalaIpu.laMnaIp`qamakubaoryaaica~pTatUnadSa-nakolaolaoAaplyaalaaAaZLto.
  • 14. ica~pTxao~amaQyao %yaaMnaIgaItkar %yaacap`maaNaogaayakmhNaUnahIkamakolaohaoto.
  • 15. pu,.ladoSaPaaMDoyaaMcaap`isadQaica~pTmhNajaogauLacaagaNaptIAaiNadovabaaPpa ho haoya.
  • 16. ica~pTxao~at %yaaMnaIkovaLpTkqaakarmhNaUnanvhotrnaTmhNaUnahIkamakolyaacaoAaplyaalaaAaZLto.
 • pu.laM.caovyai@tdXa-na
  • saaih%yaatUnaJaalaolaopu.laMcaovyai@tdSa-naksaohaoto ho KalaIlap`maaNaoAapNaalaaidsato.
  • 17. AcaaTinarIxaNaSa@tI
  • 18. BaaYaotIlalavaicaktaa
  • 19. BaavaspSaI- ilaKaNa
  • 20. inaKLAaiNa ]ccadjaa-caoivanaaod
  • 21. ]%k,/YT inavaodnaSaOlaI
 • AivasmarNaIyaGaTnaa
  • mauMba[-caoima~ vaOMVSaOlaOSanaaDkNaI- yaaMcaIAazvaNa
  • 22. p%naIcyaasatt ]pdoSakrNyaacyaasacayaImaULo %yaaMnaaidlaolaonaava ]pdoSapaMDo
  • 23. p,u.laMcyaavaaZidvasaacaap`saMga
  • 24. Pa`vaasaatBaoTlaolaaAnaaoLKI [sama
 • Pau ,la.caIsahjakivata
  • AsaocahsaivaNyaasaazImhNaUnapu.laMnaIsahjakivatakolaIhaotItIASaI.
  • 25. Ahao &ainayaaMcyaarajaa a kSaalaafukacyaagamajaa a
  • 26. ekokaLIricalyaaAaovaI a vhala ka haonavakvaI
 • jaIvana d,/iYTkaona
  • sakara%mak d/iYTkaonazovaUnajaIvanajagaavao ha %yaaMcaasamastaMnaa ]pdoSahaota.
  • 27. %yaacap`maaNaohasyaAaiNaivanaaodyaaMnaIpirpUNa- Asao jaIvanaAsaavaoAsaa %yaaMcaamaM~ haota.
  • 28. jaIvanaakDosauMdrnajaronaopaihlaotrcajaIvanasauMdrAaho ha AnauBavaimaLola.
 • Pau.laMcaIsamaajasoavaa
  • pu.la. ho qaaorsamaajasauQaarkhaoto ho %yaaMcyaakayaa-va$naAapNaasaidsato
  • 29. Aaiqa-k madt
  • 30. bao`lailapIAaNaNyaasaazIdoNagaI
  • 31. BaukMpga`staMnaamadt
  • 32. inaharsaMsqaolaamadt/
 • Pu.laMvairlap`Baava
  • Pau.la vairlap`Baava ha kaoNa%yaap`karcaahaota ho AapNapahUyaa.
  • 33. hsatmauKAsaNaarocaalaI- caaiPlana
  • 34. t%vavao%torivaMd`naaqaTagaaoryaaMcaahIp`Baava
  • 35. Pau.la varpDlaolaaidsatao.
 • pu.la mhNajaoKraoKrca………
  • maharaYTa/tIlamarazImanaacaolaaDkovahvahvaosaovaaTNaarovyai@tma%vahaoya.
  • 36. marazImaaNasaacaop`omaAapulakI
  • 37. marazImaaNasaaMcaaAadrvaAiBamaanamhNajao
  • 38. savaa-caoAavaDto pu.la. doSapaMDo
 • purskar
  • BaartsarkaryaaMcyaatfo- imaLalaolaopurskarmhNajao
  • 39. PadmaEaIAaiNapdmaivaBauYaNa
 • AKorcaap`vaasa
  • saMigatnaaTkica~pT [. xao~atAiBavyai@tcaI Cap ]maTvaNaaro
  • 40. savaa-cyaamanaamanaatBa$na ]rNaaro Asao AanaMdyaa~InaoAaplaI [hlaaokIcaIyaa~aasaMpivalaItImhNajao 12 jaUna 2000yaa idvaSaIhaoya.
 • p`Sna
  1.pu.laM caajnmakQaIJaalaa?
  2.%yaaMcao pUNa- naavakayahaoto?
  3.p`qama ica~pTkaoNatahaota?
  4pu.laM caIp`isadQanaaTkokaoNatIhaotI
  5%yaaMcyaa saaih%yaaMcaIvaOiSaYTyaokaoNatI?
 • 41. ]%tro
  1.Pau.laM caajanma 8 naaovhoMbar 1919 saalaIJaalaa.
  2.pu$Yaao%tma laxmaNadoSapaMDo ho %yaaMcaopUNa- naavahaoto.
  3.1947 saalaIkubaoryaaica~pTatUna.
  4.tI fularaNaIsauMdrmaIhaoNaar
  5.eka DaoLyaathsaUAaiNadUsaryaatAasaU.

×