• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Presentation1
 

Presentation1

on

 • 456 views

 

Statistics

Views

Total Views
456
Views on SlideShare
456
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Presentation1 Presentation1 Presentation Transcript

  • ko.jao.saaomaoyyaaka^mp`ohoinsavaka^laojaAa^fejyaukoSana
   A^nDirsaca-.
   naava .vaaGaolaalailataSaMkr
   raolanaMbar .78
   ivaYaya : marazI
  • Anauk`maiNaka
   1.laoKkabaddlamaaihtI
   2.jaIvana pircaya
   3.saaih%ya laoKna
   4.saaih%yaa vyaitir@tkahI
   5.saaih%yaatUna Jaalaolaovyai@tdSa-na
   6.jaIvanaatIla AivasmarNaIyaGaTnaa
   7.pu.laM.cyaa kahIsahjakivata
   8.jaIvanaakDIla diYTkaona
   9.pu.la.doSapaMDocaI samaajasaovaa
   10.pu.laM.vairla p`Baava
   11.pu.la.mhNajao KraoKrca
   12.purskar
   13.AKorcaa p`vaasa
   14.maulyamaapnaacao p`Sna
   15.]%tro
  • laoKkabaddlamaaihtI
   laoKkacaonaava : pu.la.doSaPaaMDo
   laoKkacaopUNa- naava : pu$Yaao%tmalaxmaNadoSapaMDo
   laoKkacaajanma : 8 naaovhoMbar 1919.
  • jaIvanapircaya
   • laaokp`IyamarazIsaaih%yalaoKk
   • maharaYT/acaolaaDkovyai@tma%va
   • p`isawnaaTkkar ,pTkqaakarnaT
   • %yaacap`maaNaop`isadQakqaakar ,idgdSa-k vakadMbarIkarhaoto.
   • Pua.la.hoeksaMigatidgdSa-khIhaoto.
   • %yaacap`maaNao %yaaMcaosadOvahsarovyai@tma%vahaoto.
  • pu.laMcaosaaih%yalaoKna
   • pu.la.doSapaMDoyaaMcaovyai@tvallaI ho AitSayap`isadQa Asao pustkAaho.
   • yaapustkamaQaIlabaTaTyaacaIcaaLAaiNaAMtUbavaa- ho pazvaacakaMnaakQaIhInaivasarNaaro Asao Aaho.
   • tIfularaNaIAaiNatuJaoAahotuJapaSaIsauMdrmaIhaoNaar.yaasaarKInaaTkoAit]ccadjaa-caIAahot.
   • vaa,,ryaavarcaIvarat ha %yaaMcaanaaTyap`yaaogahIgaajalaolaahaota.
   • Pau.laM .caIkahIp`vaasavaNa-naohIp`isaQdAahottImhNajaoApuvaa-[- vapUva-rMgahaoya.
  • saaih%yaavyaitir@t
   • 1947 saalaIpu.laMnaIp`qamakubaoryaaica~pTatUnadSa-nakolaolaoAaplyaalaaAaZLto.
   • ica~pTxao~amaQyao %yaaMnaIgaItkar %yaacap`maaNaogaayakmhNaUnahIkamakolaohaoto.
   • pu,.ladoSaPaaMDoyaaMcaap`isadQaica~pTmhNajaogauLacaagaNaptIAaiNadovabaaPpa ho haoya.
   • ica~pTxao~at %yaaMnaIkovaLpTkqaakarmhNaUnanvhotrnaTmhNaUnahIkamakolyaacaoAaplyaalaaAaZLto.
  • pu.laM.caovyai@tdXa-na
   • saaih%yaatUnaJaalaolaopu.laMcaovyai@tdSa-naksaohaoto ho KalaIlap`maaNaoAapNaalaaidsato.
   • AcaaTinarIxaNaSa@tI
   • BaaYaotIlalavaicaktaa
   • BaavaspSaI- ilaKaNa
   • inaKLAaiNa ]ccadjaa-caoivanaaod
   • ]%k,/YT inavaodnaSaOlaI
  • AivasmarNaIyaGaTnaa
   • mauMba[-caoima~ vaOMVSaOlaOSanaaDkNaI- yaaMcaIAazvaNa
   • p%naIcyaasatt ]pdoSakrNyaacyaasacayaImaULo %yaaMnaaidlaolaonaava ]pdoSapaMDo
   • p,u.laMcyaavaaZidvasaacaap`saMga
   • Pa`vaasaatBaoTlaolaaAnaaoLKI [sama
  • Pau ,la.caIsahjakivata
   • AsaocahsaivaNyaasaazImhNaUnapu.laMnaIsahjakivatakolaIhaotItIASaI.
   • Ahao &ainayaaMcyaarajaa a kSaalaafukacyaagamajaa a
   • ekokaLIricalyaaAaovaI a vhala ka haonavakvaI
  • jaIvana d,/iYTkaona
   • sakara%mak d/iYTkaonazovaUnajaIvanajagaavao ha %yaaMcaasamastaMnaa ]pdoSahaota.
   • %yaacap`maaNaohasyaAaiNaivanaaodyaaMnaIpirpUNa- Asao jaIvanaAsaavaoAsaa %yaaMcaamaM~ haota.
   • jaIvanaakDosauMdrnajaronaopaihlaotrcajaIvanasauMdrAaho ha AnauBavaimaLola.
  • Pau.laMcaIsamaajasoavaa
   • pu.la. ho qaaorsamaajasauQaarkhaoto ho %yaaMcyaakayaa-va$naAapNaasaidsato
   • Aaiqa-k madt
   • bao`lailapIAaNaNyaasaazIdoNagaI
   • BaukMpga`staMnaamadt
   • inaharsaMsqaolaamadt/
  • Pu.laMvairlap`Baava
   • Pau.la vairlap`Baava ha kaoNa%yaap`karcaahaota ho AapNapahUyaa.
   • hsatmauKAsaNaarocaalaI- caaiPlana
   • t%vavao%torivaMd`naaqaTagaaoryaaMcaahIp`Baava
   • Pau.la varpDlaolaaidsatao.
  • pu.la mhNajaoKraoKrca………
   • maharaYTa/tIlamarazImanaacaolaaDkovahvahvaosaovaaTNaarovyai@tma%vahaoya.
   • marazImaaNasaacaop`omaAapulakI
   • marazImaaNasaaMcaaAadrvaAiBamaanamhNajao
   • savaa-caoAavaDto pu.la. doSapaMDo
  • purskar
   • BaartsarkaryaaMcyaatfo- imaLalaolaopurskarmhNajao
   • PadmaEaIAaiNapdmaivaBauYaNa
  • AKorcaap`vaasa
   • saMigatnaaTkica~pT [. xao~atAiBavyai@tcaI Cap ]maTvaNaaro
   • savaa-cyaamanaamanaatBa$na ]rNaaro Asao AanaMdyaa~InaoAaplaI [hlaaokIcaIyaa~aasaMpivalaItImhNajao 12 jaUna 2000yaa idvaSaIhaoya.
  • p`Sna
   1.pu.laM caajnmakQaIJaalaa?
   2.%yaaMcao pUNa- naavakayahaoto?
   3.p`qama ica~pTkaoNatahaota?
   4pu.laM caIp`isadQanaaTkokaoNatIhaotI
   5%yaaMcyaa saaih%yaaMcaIvaOiSaYTyaokaoNatI?
  • ]%tro
   1.Pau.laM caajanma 8 naaovhoMbar 1919 saalaIJaalaa.
   2.pu$Yaao%tma laxmaNadoSapaMDo ho %yaaMcaopUNa- naavahaoto.
   3.1947 saalaIkubaoryaaica~pTatUna.
   4.tI fularaNaIsauMdrmaIhaoNaar
   5.eka DaoLyaathsaUAaiNadUsaryaatAasaU.