• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Copy of khushi h.ppt
 

Copy of khushi h.ppt

on

 • 700 views

 

Statistics

Views

Total Views
700
Views on SlideShare
700
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Copy of khushi h.ppt Copy of khushi h.ppt Presentation Transcript

  • kº jaoºsaaomaOyaaka^mp`Ihoinsavaka^laojaAa^fejaukoSanaÊ T/inaMgaeNDirsaca-
   naamaÁ¹ KuSabaUpaNDoya
   kxaa ˺Á¹ 46
   ivaYayaÁ¹ ihMdI
   vaYa-Á¹ baIºeD 2010¹2011
  • jayaSaMkrp`saad
  • jaIvanapircaya
   janmaÁ¹ 30 janavarIÊ 1889
   vaaraNasaIÊ ]<arp`doSaº
   kaya-xao~Á¹ ]pnyaasakarÊkiva
   khanaIkarÊnaaTkkar
   raYT/IyataÁ¹ BaartIya
   BaaYaaÁ¹ ihMdI
  • p`stavanaa
   jayaSaMkrp`saadjaICayaavaadIkiva hOM.yao
   CayaavaadIkivatakocaarp`mauKstMBaaomaoMsaoek
   stMBahOM.ekmahanalaoKkko$p maoMp`#yaathOM.
   ivaivaQarcanaaAaoMkomaaQyamasaomaanavaIyak$Naa
   AaOrBaartIyamanaIYaakoAnaokanaokgaaOrpUNa- pxaaoM
   ka ]dGaaTnaikyaahO.
  • pirvaar
   jayaSaMkrp`saadjaIkopirvaarmaoM]nako maata¹iptaÊbaD,o Baa[- AaOrvaosvayaMqao.
   ]nakoipta ka naamadovaIp`saadqaaÊjaaoiktMbaakuAaOrsauMGanaI ka vyavasaayakrtoqao.
   vaaraNasaImaoM [nakapirvaarsauMGanaIsaahUkonaamasaop`isadQaqaa.
   ]nakapirvaarbahuthIsamaRdQaqaa.
  • iSaxaa
   jayaSaMkrp`saadjaIkIp`rMiBakiSaxaa Gar pr hIp`arMBahu[-.
   saMskRtÊihMdIÊfarsaItqaa ]dU- koilae Alaga¹Alaga iSaxakinayau@t hue.
   [sako ]praMtvaaraNasaIko @vaIMsa [MTrka^laojamaoMAqyayanaikyaa.
   • sa~hvaYa- kIAayautk [nako
   maata¹ipta evaMjyaoYzBa`atako
   dohavasaanakokarNagaRhsqaI ka
   baaoJa [naprAanapD,a.
  • p`mauKrcanaaeÐ
   [nakIrcanaaAaoMmaoMAMtW-W ka jaao $p p`diSa-t haotahOÊvah
   [nakIlaoKnaI ka maaOilakgauNahO.
   [nakIAiQakaMSarcanaaeÐ [ithasatqaaklpnaakosamanvaya pr AaQaairthOÊtqaap`%yaokkalakoyaqaaqa- kaogahrostr pr saMvaodnaakIBaavaBaUima pr p`stutkrtIhO.
   [nakIrcanaaAaoMmaoMBaaYaakIsaMskRtinaYztatqaapaMjalataivaiSaYTgauNahOM.
  • kavya
   naaTk
   p`mauKrcanaaeÐ
   ]pnyaasa
   khanaIsaMga`h
  • kavya
   kamaayanaI
   kananakusauma
   maharanaa ka mah%va
   Jarnaa
   AaÐsaU
   lahr
   • p`omapiqak
   • ica~aQaar
   • daobaUMdo
   • p`yaaNagaIt
   • Baartmaihmaa
   • ihmaaMid` tuMgaSaRMgasao
   • A$Na yah maQaumayadoSahmaara
   • sabajaIvanabaItajaatahO.
   • ]D,ana
  • naaTk
   AjaatSa~u
   skMdgauPt
   caMd`gauPt
   Qa`uvastaimanaI
   janmaojaya ka naagaya&
   • kamanaa
   • sajjana
   • klyaaNaIpirNaya
   • p`ayaiScat
   • ivaSaaK
   • ekGaUMT
   • rajyaEaI
  • ]pnyaasa
   kMkala
   [ravatI
   ittlaI
  • khanaIsaMga`h
   mamata
   Cayaa
   P`aitQvaina
   AakaSadIp
   AaMQaI
   • maQauAa
   • purskar
   • SaIvaoMd`
   • baMdI
   • CaoTajaadUgar
   • [Md`jaala
  • vat-maanalaoK
   kavya¹ 19
   naaTk ¹ 12
   ]pnyaasa ¹ 3
   khanaIsaMga`h ¹ 11
   sToTbaaoD-------- kopaÐcavaI
   kxaamaoM ]D,anakivata.
  • saaraMSa
   jayaSaMkrp`saadjaICayaavadIkivayaaoMkocaar
   stMBaaomaoMsaoekhOM.ihMdIsaaih%yakIsaBaIA%yaMt
   mah%vapUNa- ivaQaanaaoMmaoM [nakIrcanaaeÐ [nakIp`Kr
   saRjanaSaIlata ka p`maaNa hO.yao ihMdIsaaih%yakaSamaoM
   Anavartcamaktonaxa~ hOM.[nako dvaarasaRijat
   rcanaaeÐihMdIsaaih%yakIAmaUlyaQaraohrhO.
  • inaQana
   14 janavarIÊ 1937 vaaraNasaIÊ ]%trp`doSa
  • maUlyamaapna
   p`Snaº1¹ jayaSaMkrp`saadjaI ka janmakbaAaOr
   khaÐhuAaqaa?
   ]%tr¹ 30 janavarIÊ 1889 vaaraNasaIÊ]%trp`doSa.
   p`Snaº2¹ [nakIp`mauKrcanaaeÐ kaOna¹kaOna saIhOM?
   ]%tr¹ kavyaÊ]pnyaasaÊnaaTkÊkhanaIsaMga`h.
   p`Snaº3¹ [nako ]pnyaasa kaOna¹kaOna saohOM?
   ]%tr¹ kMkalaÊittlaIÊ[ravatI.
  • Qanyavaad