KF verksamhetsberättelse 2005

2,126 views

Published on

KF verksamhetsberättelse 2005

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KF verksamhetsberättelse 2005

 1. 1. Verksamheten 2005 Kooperativa Förbundet (KF)
 2. 2. Innehåll 02 Vd har ordet 04 Kooperativa Förbundets inriktning 10 Engagemang i omvärlden 12 Den svenska dagligvaruhandeln 2005 13 KFs konsumentarbete 16 Konsumentföreningarnas verksamhet 20 Coop Norden 22 KF Fastigheter 24 MedMera 26 KF Invest 27 KF Sparkassa 30 KF Media 32 Övrig verksamhet 34 Medarbetare 38 Förvaltningsberättelse 41 Resultaträkning, KF-koncernen 42 Balansräkning, KF-koncernen 44 Förändringar i eget kapital/Kassaflödesanalys, KF-koncernen 45 Resultaträkning, KF ekonomisk förening 46 Balansräkning, KF ekonomisk förening 47 Balansräkning, KF ekonomisk förening 48 Förändringar i eget kapital/Kassaflödesanalys, KF ekonomisk förening 49 Redovisningsprinciper 51 Förändringar i koncernstrukturen under 2005 52 Noter 68 Revisionsberättelse 69 Nycketal 70 Medlemsinflytande 72 Styrelsens arbete 73 Ordförande har ordet 74 KFs styrelse 76 KFs ledning KFs verksamhetsberättelse för 2005 består av en övergripande presentation av KFs åtaganden och verksamheter samt av KFs årsredovisning för 2005. Den vänder sig till förtroendevalda och medlemmar i konsumentkooperationen, medarbetare i KF-koncernen, intresseföretag och konsumentföreningar samt leverantörer, kunder och samarbetspartners. Verksamhetsberättelsen finns också på www.kf.se Produktion: KF Förbundskansli i samarbete med Modul1, Delores Delores Design, JKL Group och Xerox Business Services. Tryck: Arkpressen AB, Västerås Papper: Omslag Tom & Otto Silk 300g, Inlaga Scandia 2000 130g Foto: Calle Lindgren (Omslag: “Mor och barn”, Johannes Hansen) KFs 107:e föreningsstämma hålls på Vår Gård Saltsjöbaden den 25 april 2006.
 3. 3. Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 Genom KF Konsument arbetar KF med opinions- konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre bildning och kunskapsutveckling i konsument- miljoner medlemmar. frågor för att förenkla för konsumenter att göra sina konsumtionsval och för att skapa ytterligare Kooperativa Förbundet (KF) har två övergripande konsumentnytta för medlemmarna. roller. Den ena är att vara förbund för konsument- föreningarna, den andra är att vara en aktiv ägare Under 2005 var KF fortsatt lönsamt och finansiellt till Coop Norden och de helägda dotterbolagen. starkt. Resultatet efter finansiella poster uppgick I rollerna som förbund och ägare bidrar KF till till 715 (1 084) miljoner kronor. Avkastningen på att utveckla den konsumentkooperativa dagligva- eget kapital var 9,8 (18,6) procent och skuldsätt- ruhandeln och medverkar till att medlemmarna i ningsgraden 0,03 (0,01). den svenska konsumentkooperationen kan handla bra varor till bra priser i attraktiva butiker. KF äger 42 procent av Coop Norden, Nordens största dagligvaruhandelsaktör. Vidare driver KF helägda verksamheter som stödjer dagligvaru- handeln genom KF Fastigheter, MedMera, KF Invest, servicebolagen KF Shared Services och KF Föreningsrevision, samt mediebolaget KF Media och kursgården Vår Gård Saltsjöbaden. 3 miljoner medlemmar i 58 föreningar. KF Ekonomisk förening Dotterföretag Intresseföretag MedMera AB KF Media KF Fastigheter KF Invest Coop Norden 42% Vår Gård KF KF Saltsjöbaden Föreningsrevision Shared Services
 4. 4. Året i korthet Positivt resultat och starka finanser Under året startade KF Konsument som ett kompetens- och samordningscentrum för konsu- KFs visade ett starkt resultat även för 2005, med mentfrågorna inom kooperationen. Ett flertal ett resultat före skatt som uppgick till 715 Mkr aktiviteter kring angelägna konsumentfrågor (1 084). KFs finansiella ställning var fortsatt genomfördes i samarbete med konsumentför- mycket stark med en skuldsättningsgrad på eningarna under året. 0,03 (0,01). Nettoskulden uppgick vid utgången av 2005 till 190 Mkr (68). Utveckling av löpande verksamheter Satsningar på dagligvaruhandeln Flertalet av KFs helägda dotterbolag utvecklades Coop Nordens rörelseresultat före reavinster och positivt under året. KF Fastigheter och KF Invest strukturavsättningar uppgick till 68 Mkr (209). utvecklades väl och redovisade ökade rörelse- Med effekterna av den framgångsrika fastighets- resultat. Därtill ökade portföljernas marknads- försäljningen i Sverige samt efter avsättning för värden. MedMera AB vidareutvecklade sina strukturkostnader uppgick rörelseresultatet till finansiella tjänster och är sedan årsskiftet registrerat 1 325 Mkr. Den finansiella basen och förutsätt- som kreditmarknadsbolag under ningarna för att investera i verksamheten har Finansinspektionens tillsyn. KF Media, där därmed förbättrats påtagligt. Den svenska verk- bland annat Akademibokhandeln, Bokus, Pan samheten utvecklades dock svagt och ett kraft- Vision och Norstedts Förlagsgrupp ingår, visade fullt åtgärdsprogram igångsattes under 2005 med en positiv försäljningsutveckling, men med en prissänkningar, effektiviseringar och samordnad starkt negativ resultatutveckling framförallt till marknadsföring. följd av stora engångsnedskrivningar i Pan Vision, där ett omfattande vändningsarbete har inletts. Medlemsnytta Antalet medlemmar i konsumentföreningarna Ny vd och koncernchef ökade under året med netto cirka 60 000 till I november 2005 efterträddes vd Börje Fors av drygt 3 000 000. Dessa löste under året in Lars Idermark, som tidigare var vd i andra AP- premiecheckar genom medlemskortet fonden. Börje Fors kvarstod som vd i dotterbolaget Coop MedMera som genererade rabatter till KF Media till och med den sista februari 2006. ett värde av cirka 410 Mkr. Försäljning (Mdr kronor) Tillgångar (Mdr kronor) Resultat efter finansiella poster (Mkr kronor) 35 20 1200 1000 30 800 15 25 600 20 400 10 200 15 0 10 -200 5 -400 5 -600 0 0 -800 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05
 5. 5. Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag 2005 2004 2003 2002 2001 KF-Koncernen Försäljning, exkl moms, Mdr 25,2 29,0 31,6 18,5 32,2 Resultat efter finansiella poster, Mkr 715 1084 228 –280 –662 Antal försäljningsställen, i Sverige, KF 56 54 177 174 661 Medelantal anställda 1 220 1 321 3 576 3 758 17 361 Coop Norden i Sverige Antal försäljningsställen, Coop Sverige* 361 383 398 416 Medelantal anställda, Coop Sverige* 9 007 9 866 11 591 12 322 * Till och med 2001 ingick Coop Sveriges verksamhet, försäljningsställen och anställda i KF-koncernen. Konsumentkooperationen Detaljhandelsförsäljning, exkl moms, Mdr 15,7 16,0 16,2 16,0 15,0 Antal försäljningsställen 444 470 502 520 547 Medelantal anställda 7 700 8 317 8 591 8 676 8 821 Antal föreningar 58 60 63 65 67 Antal medlemmar (tusental) 3 000 2 940 2 876 2 791 2 678 Soliditet (Procent) Avkastning på eget kapital (Procent) Nettoskuld (Mkr kronor) 50 20 5000 15 40 4000 10 30 5 3000 20 0 2000 -5 10 1000 -10 0 -15 0 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05
 6. 6. Vd har ordet Att möta morgondagens krav kräver styrka och utvecklingskraft. Avgörande för framgång är därför god lönsamhet i affärsverksamheten. Skapa vändning i Coop Norden Den hårdnande konkurrensen och ökande inter- nationaliseringen av dagligvarumarknaden var utgångspunkter för bildandet av Coop Norden. Genom ökad samordning och samverkan i Norden skulle verksamheten bli effektivare och mer konkurrenskraftig för att på så sätt ge de kooperativa butikerna i Sverige, Norge och Danmark bättre möjligheter att skapa medlems- värde. Coop Norden har hittills inte motsvarat förvänt- ningarna. Rörelseresultatet, före reavinster och strukturavsättningar, uppgick till blygsamma 68 miljoner kronor. Med effekterna av den 2005 framgångsrikt genomförda försäljningen av Coop Sveriges fastigheter samt avsättning för strukturkostnader uppgick rörelseresultatet till 1,3 miljarder kronor. Därmed har den finansiella Monopolen har rivits, kartellerna sprängts, grän- basen och förutsättningarna för att investera och serna öppnats. Konkurrensen ökar på en allt mer förnya verksamheten påtagligt förbättrats. Både i globaliserad detaljhandelsmarknad. Välskött Danmark och Norge har marknadspositionen detaljhandel finns i många former. Prispress och förstärkts under 2005. Coop Danmark gör det ett stort utbud av varor ger konsumenterna bästa rörelseresultatet någonsin. ökade valmöjligheter. Detta medför samtidigt större krav. För att kunna göra medvetna kon- I Sverige är både marknadsposition och lönsamhet sumtionsval behövs det alltmer information och för andra året i rad dramatiskt sämre än föregå- kunskap. Kraven förstärks av insikten av att våra ende år. Nu finns ett kraftfullt åtgärdsprogram val påverkar vår livsmiljö. som ska genomföras under 2006 med effektivise- ringar, ökad samordning, organisationsföränd- Förutsättningarna är radikalt annorlunda jämfört ringar, kostnadsneddragningar, omstruktureringar med 1900-talets konsumentkooperativa fram- och nedläggningar av butiker. Samtidigt behövs gångsår, men behoven kvarstår. Utmaningen är starka, offensiva satsningar i nya och attraktiva att återta initiativet och att i en betydligt snabbare butikslägen. takt än hittills utveckla dagens konsument- kooperation för att svara mot morgondagens För att vända utvecklingen krävs en rejäl kraft- krav och önskemål. Huvuduppgiften är att ge samling med fokus på förbättrad ägarstyrning medlemmarna, som gemensamt är kooperationens och kostnadsanpassning kombinerat med större ägare, tillgång till bra varor till bra priser i frihet för bolagen i respektive land, utan att moderna konkurrenskraftiga butiker. Med minska skalfördelarna med Coop Norden. Den attraktiva erbjudanden, information och kunskap övergripande idén med Coop Norden är helt ska konsumentkooperationen bidra till att för- rätt. Effekterna av sammanslagningen dröjer enkla och underlätta medvetna konsumtionsval. dock längre än beräknat, vilket inte är ovanligt 2 VD HAR ORDET
 7. 7. vid stora och komplexa fusioner. Kraften och svensk konsumentkooperation behövs mer än möjligheterna med Coop Norden gör emellertid någonsin. Men en stark utveckling förutsätter att det finns starka skäl att vara optimistisk inför aktiva, engagerade, artikulerade konsumenter framtiden. och medlemmar. I dagens civilsamhälle saknas förvisso inte engagemang i miljö-, resurs- och energifrågor. De nya teknologierna inom gen- KFs ansvar för konsumentkooperativ teknik, medicin, bioteknik, matproduktion, detaljhandel djurhållning lämnar ingen konsument oberörd. KF är med 42 procent den störste minoritetsägaren Etikfrågorna och företagens sociala roll och i Coop Norden. KF ska vara en aktiv ägare, vilket ansvar i produktions- och distributionskedjor innebär skyldighet att driva på kooperationens över alla gränser blir allt viktigare. Här bör kon- omställning både ur ett nordiskt och svenskt sumentkooperationen återta ledarskapet. perspektiv. Konsumentkooperationens uppgift är att stödja KFs goda ekonomi skapar förutsättningar för att konsumenterna till långsiktigt hållbara konsum- ta en ledande roll i utvecklingen av Coop tionsnivåer och konsumtionsmönster i den fram- Norden parallellt med insatser för att stärka de tid där energi- och miljöproblemen kommer att detaljhandelsdrivande föreningarna i Sverige. bli en prövning för hela det västerländska samhället Resultatet efter finansnetto i KF uppgick till och välfärden. Konsumentkooperationen måste 715 miljoner kronor. Den finansiella ställningen vara mer öppen för förändringar och nya lösningar har stärkts avsevärt och KF är idag i princip än på många år. Den som är insiktsfull, lyhörd skuldfritt. Den goda utvecklingen bygger på och har förmågan att förstå framtidens krav positiva resultat i flertalet av KFs helägda dotter- kommer att vara 2000-talets vinnare. bolag. Samtliga dessa har också en stark utveck- lingspotential. För att på olika sätt stärka konsumenternas posi- tion kommer KF även att lägga ytterligare kraft i rollen som pådrivare i konsument- och konsum- Lars Idermark tionsfrågor. Vd och koncernchef En öppen kultur skapar engagemang och vilja Ledningen och styrningen av KFs verksamhet ses över under 2006. Uppgiften är att anpassa organisationen till KFs olika roller som förbund för landets konsumentföreningar och delägare i Nordens största detaljhandelsföretag samt som koncern med ett antal helägda, affärsdrivande dotterbolag. Roller och ansvar måste kommuni- ceras och tydliggöras. KF ska bli öppnare och mer offensivt framöver. Visionen Konsumentkooperationen har en unik verksam- hetsidé, som bygger på samverkan, ägarinflytande och del i överskott i förhållande till gjorda inköp. Därtill ska verksamheten bidra till en hållbar samhällsutveckling. Jag är av uppfattningen att 3 VD HAR ORDET
 8. 8. Kooperativa Förbundets inriktning Konsumentkooperationens kravställande för lönsamhet och prioriteringar samt löpande analysstöd. Under 2005 har de verksamhetsidé finansiella ägarkraven tydliggjorts och skärpts för ”…Konsumentkooperationen ska göra det möjligt samtliga verksamheter. för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till KFs mål är att samtliga helägda dotterbolag samt ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, Coop Norden ska uppnå och behålla marknads- ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. mässig lönsamhet och avkastning samt vara lång- Det ska främst ske genom: siktigt konkurrenskraftiga. • Försäljning och förmedling av varor och tjänster som, utifrån medlemmarnas krav och önskemål, Strategiska hörnstenar ger ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden. Konsumentkooperationens huvudfokus är den • Kunskapsutveckling och information som ger konsumentkooperativa dagligvaruhandeln. medlemmarna underlag för att planera sina De verksamheter som finns inom KF är i huvudsak inköp och sin ekonomi. nödvändiga strategiska hörnstenar för att stödja • Opinionsbildning i konsumtionsfrågor…” och utveckla dagligvaruhandeln. KF Fastigheter Ur KFs stadgar är främst konsumentkooperationens kompetens- center för fastighetsfrågor, men även aktiv förval- tare av fastighetsportföljen. MedMera utvecklar KFs roll och uppdrag medlemsförmåner genom Coop MedMera- Kooperativa Förbundet (KF) har två övergripan- konceptet. KF Invest erbjuder finansierings- och de roller. Den ena är att vara förbund för konsu- investeringskapacitet till KF-koncernen och kon- mentföreningarna, den andra att vara en aktiv sumentföreningarna samt arbetar med aktiv ägare till Coop Norden och de helägda dotterbo- kapitalförvaltning för att säkerställa god avkastning lagen. I rollerna som förbund och ägare bidrar på medlemmarnas inlånade medel. KF till att utveckla den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln och medverkar till att med- Konsumentkooperativ dagligvaruhandel lemmarna i den svenska konsumentkooperatio- nen kan handla bra varor till bra priser i attrakti- Både i ägar- och förbundsrollen är KF en bety- va butiker. dande aktör på den svenska dagligvarumarkna- den. Genom sitt ägande i Coop Norden är KF KFs mål för de konsumentkooperativa dagligva- tillsammans med sina nordiska motsvarigheter rubutikerna är att de ska vara lönsamma och den största aktören på den nordiska marknaden. konkurrenskraftiga samt ge tydliga förmåner till Konkurrenstrycket i dagligvaruhandeln är hårt medlemmarna. och omställningstakten hög. Denna utveckling För att göra det lättare för medlemmar och kun- har påverkat både Coop Norden och de detalj- der att kunna göra medvetna val i sin konsum- handelsdrivande föreningarna, varför konsu- tion ska KF även arbeta med information och mentkooperationens samlade marknadsandel har opinionsbildning i konsument- och konsum- minskat de senaste åren. tionsfrågor. KF ska vara finansiellt starkt och huvudsakligen Coop Norden oberoende av lån från banker. KF ska som pro- Som största ägare i Coop Norden ska KF verka fessionell och aktiv ägare arbeta med att utveckla för en sund lönsam utveckling av företaget de helägda dotterbolagen. Detta arbete utförs genom att tillsammans med övriga ägare ställa bland annat genom aktivt styrelsearbete, tydligt tydliga krav, utarbeta verksamhets- och kapital- 4 KOOPERATIVA FÖRBUNDETS INRIKTNING
 9. 9. försörjningsplaner, driva ledningsfrågor samt i Utöver ett aktivt styrelsearbete bidrar KF med övrigt utöva aktivt styrelsearbete. Under 2005 finansiell styrka, kompetens inom verksamhets- har ägarinsatserna koncentrerats till analys, utveckling samt, genom dotterbolaget KF genomförande och uppföljning i samverkan med Fastigheter, fastighetskompetens för att utveckla ägare och ledning i Coop Norden samt med de butikslägen för hela den svenska konsumentkoo- samverkande föreningarna i Norden. perationen inklusive Coop Sverige. Coop Norden har de senaste åren haft en negativ utveckling, framförallt i Sverige. Sedan starten Konsumentföreningarna 2002 har bolaget redovisat ett negativt nettore- Som konsumentföreningarnas förbund är det sultat och marknadsandelen har minskat i KFs roll att också driva på omställningen i den Sverige. Rörelseresultatet 2005 exklusive rea- dagligvaruhandel som drivs av konsumentför- vinster och strukturavsättningar uppgick till eningarna. Många av dessa har påverkats starkt 68 miljoner kronor. Inklusive vinst från fastig- av det ökade konkurrenstrycket. hetsförsäljning blev resultatet 1,3 miljarder En förutsättning för omställningen är att för- kronor. Kooperationens marknadsandel för dag- eningsstrukturen utvecklas. Antalet detaljhan- ligvaror i Sverige var 16,2 procent (17,5). delsdrivande föreningar uppgick vid årets slut I takt med den negativa utvecklingen har KF till 53, en minskning jämfört med föregående år. höjt kraven gentemot bolaget. Inom ramen för Trenden mot färre, men starkare regionala för- förändringsprojektet ”Coop Norden 2007” har eningar förväntas fortgå. ägarna formulerat finansiella måltal 2007/2008, KF erbjuder kompetens inom fastighets- och bland annat för rörelsemarginalen, vilka är i nivå verksamhetsutveckling för att stödja dessa för- med jämförbara verksamheter. Coop Norden eningars utvecklings- och effektiviseringsarbete. uppfyller idag inte ägarnas finansiella och mark- KF verkar även för att Coop Norden och nadsmässiga krav. föreningarna ska öka sin samverkan för att Ägarstyrning formulerade i stadgarna och i det styrande värde- ringsdokumentet Kompassen. KF är en betydande ägare till bolag verksamma inom svensk och nordisk detaljhandel med fokus KFs ägarstyrningsarbete bedrivs enligt en struk- på dagligvaror. KFs inflytande i intresse- och dot- turerad metodik. Den består av ett tydligt krav- terbolag bygger på såväl ägarandel som förtroen- ställande i form av finansiella måltal och målom- de och kompetens. Med detta som utgångspunkt råden som formuleras i bolagens affärsplaner och utövas en aktiv ägarroll i syfte att finna former projektplaner utifrån periodens utfall. för att säkerställa god långsiktig utveckling och Affärsplanen utgör basen för planering av åtgär- öka värdet av innehaven. Det aktiva ägandet der i bolagens verksamhet. Därtill omfattar utövas av styrelseledamöter i bolagen med metodiken genomförande och uppföljning av anknytning till KF och genom en löpande dialog aktiviteter och resultatutveckling mot affärsplan, mellan KF och ledande företrädare för bolagen. projektplan och måltal. Uppföljning av bolagens utveckling kommuniceras löpande till respektive För samtliga bolag har KF formulerat ägarkrav i bolags styrelse för att snabbt kunna se om bolaget form av finansiella måltal och en uppföljnings- utvecklas enligt planerna. Ägarkraven används metodik. KF kräver i sin roll som ägare en mark- bland annat vid ekonomistyrning av verksamhe- nadsmässig avkastning i nivå med jämförbara terna, utvärdering av ledningen för respektive verksamheter. Samtidigt kräver KF att all verk- bolag samt som måttstock i budgetdiskussioner. samhet ska drivas i linje med de konsumentkoo- perativa principer och värderingar, som finns 5 KOOPERATIVA FÖRBUNDETS INRIKTNING
 10. 10. kunna utnyttja skalfördelarna inom allt från Mycket av det praktiska konsumentarbetet mot inköp, sortiment och prisfilosofi, till utformning medlemmarna drivs av föreningarna utifrån av butiker och koncept. gemensamt utarbetade koncept, till exempel temaföreläsningar och butiksarrangemang med Föreningar som inte driver egen dagligvaruhan- temat ”Sund Mat” under 2005. Tillsammans del, de så kallade medlemsfrämjande föreningar- med Coop Sverige publicerar KF den skriftliga na, utövar sitt inflytande i dagligvaruhandeln informationsserien ”Bra att veta”. genom samrådsavtal med Coop Norden samt genom KFs ägande i Coop Norden. De deltar i formaliserade råd med KF och Coop Sverige för Förvaltningsverksamheten att diskutera frågor som rör affärsverksamheten, KF förvaltar de tillgångar som medlemmarna till exempel vid etableringar. Dessa föreningar lånar till konsumentkooperationen. samarbetar även i stor utsträckning med den Medlemsinlåningen ska vara tryggt placerad och lokala dagligvaruhandeln. tillgångarna förvaltas på så vis att KF har hög finansiell beredskap. Skuldsättningsgraden var Medlemsförmåner vid årets slut 0,03. Det innebär att KFs likvida räntebärande tillgångar motsvarar den externa En huvuduppgift för KF är att göra medlemska- inlåningen inklusive medlemsinlåning från KF pet i konsumentkooperationen attraktivt. Vid Sparkassa. KF ska inte ta medlemmarnas medel sidan av en konkurrenskraftig dagligvaruhandel i anspråk för verksamhetsfinansiering. Utöver erbjuder KF också en rad förmåner, till stor del värdepappersportföljen förvaltar KF, genom KF kanaliserade genom MedMera-konceptet, kon- Fastigheter, en fastighetsportfölj till ett mark- sumentkooperationens gemensamma medlems- nadsvärde av 4,9 miljarder kronor. KF äger även kort, och KF Sparkassa som ger medlemmarna mediagruppen KF Media. möjlighet till sparande med konkurrenskraftig ränta. MedMera AB, som bildades 2004, har gett KF ytterligare kraft i att driva utvecklingen av med- lemsförmåner och medlemskoncept som ger ser- vice både till medlemmar och dagligvaruhan- deln. MedMera AB driver ett aktivt utvecklings- arbete inom relationsmarknadsföring (CRM) för att stödja Coop Sverige och butikerna i kontak- ten med medlemmarna. De finansiella tjänsterna har vidareutvecklats med bland annat MedMera Faktura, en tjänst där medlemmen betalar inköp i efterhand mot faktura. MedMera AB är sedan januari 2006 registrerat som kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Konsumentfrågor Konsumentkooperationen ska vara pådrivande i konsumentfrågor och informationsspridning för att skapa rätt förutsättningar för medlemmarna att kunna göra medvetna val i sin konsumtion. Under 2004 initierade KF ett nytt kompetens- och samordningscentrum – KF Konsument – för att kunna driva konsumentfrågorna mer effektivt genom samverkan mellan KF och föreningarna. 6 KOOPERATIVA FÖRBUNDETS INRIKTNING
 11. 11. LAMPA, STIG LINDBERG, GUSTAVSBERG.
 12. 12. Engagemang i omvärlden KF har en lång tradition av engagemang i Vi-skogen omvärlden genom Internationella Kooperativa Alliansen och kooperationens biståndsverksamhet. KF bildade stiftelsen ”Vi planterar träd” 1983 på Detta engagemang är ett uttryck för KFs värde- initiativ av Tidningen Vi. Idén var ursprungligen ringar sammanställda i Kompassen, konsument- att med trädplantering förhindra erosion. Idag är kooperationens gemensamma värderingar och verksamheten mycket bredare. Vi-skogens vision ställningstaganden, samt i KFs stadgar. är att skapa en ekologiskt hållbar miljö med ett grönt bälte kring Victoriasjön och goda levnads- Internationella Kooperativa Alliansen förhållanden för småbrukarfamiljer. KF är medlem i Internationella Kooperativa Under 2005 var de totala intäkterna 52 miljoner Alliansen (IKA), som bildades 1895. IKA är en kronor, varav drygt 28 miljoner kronor var anslag internationell folkrörelse som företräder koope- från Sida. Insamlingar bidrog med knappt 19 rationer över hela världen och bistår dem med miljoner kronor. Under perioden 1997-2005 har bland annat information. Vi-skogen även erhållit stöd från Coop NKL och Norad, den norska motsvarigheten till Sida. IKAs medlemmar är nationella och internatio- nella kooperationer inom ett brett spektrum av sektorer; bank och försäkring, jordbruk, hälsa, KF Project Center fastigheter, industri och dagligvaruhandel. Vid KF Project Center bildades 1986 som ett utgången av 2005 var 223 organisationer från 89 ”nätverksföretag”. Sedan 2000 ägs det av Koopi, länder medlemmar. Genom dessa organisationer som KF är delägare i. Verksamheten stödjer representerar IKA 800 miljoner medlemmar. utvecklingen av kooperativa organisationer samt IKA är därmed världens största folkrörelse. stärker demokrati och medlemsnytta hos samar- betspartners. Konceptet är att erbjuda praktiskt Kooperation Utan Gränser ”know-how” i form av organisationsutveckling och utbildning. KF Project Center drivs utan Kooperation Utan Gränser bildades 1958 som vinstintresse och samarbetar med flera bistånds- en ideell förening för att ge stöd till utveckling organisationer. Verksamheten är i första hand i länder med utbredd fattigdom. Föreningen koncentrerad till Asien samt Öst- och har 62 medlemsorganisationer, bland annat KF, Centraleuropa. Coop Norden, LRF, HSB, Folksam, OK, Föreningssparbanken och Lantmännen. Stödet utgår från idén om att utveckling inte kan skapas utifrån. Kooperation Utan Gränser arbetar därför med ”hjälp till självhjälp” genom kun- skapsspridning i samarbete med lokala samar- betsorganisationer. De huvudsakliga områdena är lantbruk och landsbygdsutveckling, bostäder samt sparande och kredit. Totalt finns verksam- heten i 23 länder. Under 2005 var de totala intäkterna 193 miljoner kronor, varav den största delen var anslag från Sida för projekt- och informationsverksamhet. Insamlingar bidrog med 33 miljoner kronor, varav knappt sju miljoner kronor avsåg återupp- byggnadsarbete efter tsunamin. 10 ENGAGEMANG I OMVÄRLDEN
 13. 13. Insamlings- och biståndsverksamhet Vi-skogen. Vid årsskiftet fanns 132 000 medlemmar anslutna till Bistånd På Köpet, som under 2005 Under 2005 har KF bidragit med motsvarande samlade in 3,3 miljoner kronor i bistånd. 50 öre per medlem i konsumentkooperationen till bistånd. Beloppet om totalt 1,5 miljoner kro- nor har fördelats mellan Kooperation Utan Biståndsknappen Gränser och Vi-skogen. Därtill har Coop Sverige I flertalet av Coop Sveriges butiker finns sedan och de flesta föreningar bidragit med 3 öre per slutet av 2004 möjlighet att ge ett nytt slags stöd såld kasse samt prioriterat Kooperation Utan till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Gränsers insamlingsbössor vid butikskassorna. I stället för att vid pantautomaten få ett kvitto som ger pengar tillbaka i butikskassan finns möj- Bistånd på köpet ligheten att trycka på ”biståndsknappen”. I oktober 2001 introducerades Bistånd På Köpet Pengarna lämnas då direkt till bistånd. Under genom Coop MedMera-kortet. Medlemmar med 2005 samlades knappt 4,2 miljoner kronor in via Coop MedMera Konto kan automatiskt avrunda biståndsknappen. betalningar uppåt till närmaste hel krona och härmed bidra till kooperativt bistånd. Pengarna fördelas mellan Kooperation Utan Gränser och 11 ENGAGEMANG I OMVÄRLDEN
 14. 14. Den svenska dagligvaruhandeln 2005 KF har sedan början av 1900-talet varit en viktig Stormarknader utvecklades starkast under året aktör för att utveckla den svenska dagligvaruhan- med en omsättningstillväxt på drygt 5 procent, deln. Marknadsförutsättningarna har de senaste följt av lågprishandeln (hard discount), vars åren förändrats med tilltagande konkurrens och marknadsandel steg med 1,8 procentenhet till prispress. Konsumentkooperationen fortsatte att 3,7 procent. Etableringstakten av nya butiker tappa marknadsandelar inom den svenska dag- inom hard discount avtog något under 2005, ligvaruhandeln under 2005. men försäljning per butik ökade starkt. Den positiva utvecklingen beror förutom låga priser Marknadsutveckling sannolikt på stora anpassningar av sortimentet som skett under 2005. Supermarkets och service- Dagligvaruhandeln i Sverige hade under 2005 en butiker har däremot haft en svag utveckling. volymtillväxt på cirka 2 procent. Det är i nivå Marknadsandelen för dessa har minskat med med volymtillväxten 2003 och innebär att daglig- 4 procentenheter till 68 procent. varuhandeln under 2005 utvecklades bättre än 2004, då volymtillväxten var 1,4 procent. Under året uppgick konsumentkooperationens mark- Hård priskonkurrens nadsandelar till 16,2 procent (17,5). Jämförbara Utvecklingen av de olika branschsegmenten konkurrenter förbättrade sina marknadspositioner pekar på den övergripande företeelsen inom dag- och lågprisaktörerna fortsätter att ta marknads- ligvaruhandeln – hårdnande priskonkurrens. andelar. Konsumentkooperationen är den näst Sverige börjar närma sig prisnivån inom daglig- största aktören inom svensk dagligvaruhandel. varuhandeln i övriga Europa. Sverige ligger strax över snittet i samtliga EU-länder och för andra året i rad sjönk priserna på dagligvaror. Den svenska daglivaruhandeln 2005 Fördelning branschsegment 2005 (Förändring procentenhet): Prisutveckling på livsmedel i Norden och EU: 11,5% (-0,2) 120 PRISINDEX 1995=100 3,7% (+1,8) 68,4% (-4,0) 16,4% (+2,4) 100 NO DK EU 15 Supermarkets/Servicebutiker/Trafikbutiker FI KÄLLA: EUROSTAT 2005 SE Stormarknader “Hard discount” 80 ÅR 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 “Soft discount” KÄLLA: SUPERMARKET, FRI KÖPENSKAP 12 DEN SVENKSA DAGLIVARUHANDELN 2005
 15. 15. KFs konsumentarbete Konsumentkooperationen startades för att med- Med stöd av KF Konsument arrangerade konsu- lemmarna skulle få rena och oförfalskade varor mentföreningarna under 2005 fyra kampanjer till låga priser med ärlig information. Detta är med det samordnade huvudtemat ”Sund Mat”. ledstjärnan också för den moderna konsument- Totalt har cirka 150 föreläsningar om Pigga kooperationen, även om världen ser annorlunda barn, Piller eller mat, Mättande mat samt Det ut idag. gröna julbordet arrangerats i föreningarna med drygt 5 600 deltagare. Därutöver har flera I dagens samhälle står konsumenter och med- butiksaktiviteter anordnats om dessa ämnen. lemmar inför allt fler och mer komplicerade val i takt med ökad konkurrens och bredare utbud. KF Konsument är även aktiv som opinionsbild- KF arbetar med opinionsbildning och kunskaps- are. Under året utfärdades bland annat ett utveckling i konsumentfrågor för att skapa bättre remissvar till slutbetänkandet ”Bilen, biffen, förutsättningar för och underlätta konsument- bostaden; om framtida konsumentpolitik med ernas val. inriktning på hållbar konsumtion”. På nordisk nivå har KF Konsument tillsammans med kon- Under 2004 bildade konsumentkooperationen sumentkooperationen i övriga nordiska länder KF Konsument – ett kompetens- och samord- agerat för att Nordiska rådet ska harmonisera ningsorgan inom konsumentområdet. Genom kravmärkning och kostråd. att KF Konsument samordnar och stödjer kon- sumentföreningarnas aktiviteter på konsument- Under 2006 avser KF Konsument att i ännu området kan föreningarnas aktiviteter få större högre utsträckning föra en dialog med medlem- genomslag. marna, bland annat via ett elektroniskt forum, för att förmedla synpunkter till konsument- En annan viktig del i KF Konsuments arbete är föreningarna och Coop Sverige. att, i dialog med de andra nordiska ägarna och företrädare för Coop Norden, bidra till en utveckling av konsumentarbete i butik samt till produkt- och sortimentsutveckling. 13 KFS KONSUMENTARBETE
 16. 16. Föreningarnas verksamhet Konsumentföreningarna är basen i konsument- Medlemsfrämjande föreningar kooperationen. Det fanns vid årsskiftet 58 för- eningar i Sverige med sammanlagt drygt 3 miljoner De fem konsumentföreningarna Stockholm, medlemmar. Tillsammans äger föreningarna KF. Svea, Solidar, Väst och Norrort överlät under 1990-talet driften av sin dagligvaruhandel till KF. Föreningarna bedriver verksamheten lokalt/ Sedan 2002 ingår dessa föreningars kooperativa regionalt. Det finns två olika typer av föreningar. butiker och stormarknader i Coop Norden. Detaljhandelsdrivande föreningar driver detalj- Dessa fem föreningar representerar 60 procent av handel på egen hand medan medlemsfrämjande medlemmarna. föreningar har överlämnat driften till Coop Norden. De medlemsfrämjande föreningarna Verksamheten i de så kallade medlemsfrämjande utövar fortfarande inflytande över dagligvaru- föreningarna, är huvudsakligen inriktade på handelsverksamheten genom indirekt ägande medlems-, miljö- och konsumentpolitiska frågor och samverkan. utöver ägarfrågor. Föreningarnas inbördes sam- verkan är väl utvecklad. De medlemsfrämjande föreningarna utövar sitt inflytande i dagligvaru- Detaljhandelsdrivande föreningar handeln genom samrådsavtal med Coop Sverige Det fanns vid årsskiftet 53 detaljhandelsdrivande samt genom KFs ägande i Coop Norden. De konsumentföreningar. En förening kan driva allt driver medlemmarnas lokala inflytande i butiker från en butik till flera inom olika branschsegment. och stormarknader genom butiks-, region-, och Butikerna har delvis andra varumärken och kon- detaljhandelsråd. Rådens uppgift är att vara cept än Coop Sverige, men Coop Norden svarar forum för samråd mellan föreningarna, Coop för huvuddelen av varuförsörjningen. Sverige och KF i frågor som rör affärsverksamheten De detaljhandelsdrivande föreningarna bedriver och att bland annat tillföra kunskap om lokala också föreningsverksamhet. Förutom att samla förhållanden. upp medlemmarnas åsikter om styrning av • Antal föreningar: 5 detaljhandeln består verksamheten av bland • Antal medlemmar: 1 850 261 annat opinionsbildning, solidaritetsarbete och utbildning. De senaste åren har flera av de detaljhandelsdri- vande föreningarna gått samman för att öka konkurrenskraften. Vid årsskiftet 2005/2006 gick Konsum Nord och Konsum Jämtland samman. Konsum Nord är därmed den största detaljhan- delsdrivande föreningen med drygt 4 miljarder kronor i årsomsättning och drygt 260 000 med- lemmar. Den sammanlagda omsättningen för de detalj- handelsdrivande föreningarna uppgick till 18,7 miljarder kronor. 53 • Antal föreningar: • Antal medlemmar: 1 150 146 16 FÖRENINGARNAS VERKSAMHET
 17. 17. Exempel: Konsumentföreningen Väst Exempel: Konsum Malmfälten Konsumentföreningen Väst är en av de fem så kalla- Konsum Malmfälten bildades 1994 genom en de medlemsfrämjande föreningarna, som i början sammanslagning av Malmberget Kooperativa av 1990-talet lämnade över driften av butikerna i Handelsförening och Kiruna Konsumentförening. sitt föreningsområde till KF för att koncentrera sig I föreningsområdet ingår kommunerna Kiruna, på medlems- och föreningsfrågor. Butikerna ingår Gällivare och Jokkmokk. I samhället Lannavaara idag i Coop Sverige. Föreningsområdet sträcker finns Sveriges nordligaste Konsumbutik. sig från Hova i norr till Falkenberg i söder. Under året anordnade Konsum Malmfälten bland Konsumentföreningen Väst har ett mycket aktivt annat två hälsodagar för sina medlemmar. Den föreningsliv. Under 2005 arrangerades drygt 50 ena hälsodagen hölls i Kiruna i oktober och är en föreläsningar på teman som Hållbar utveckling, årligen återkommande aktivitet. Den andra ägde Sund mat och Balans för kropp och själ. rum i Vuollerim, Jokkmokks kommun, i november. Medlemmarna kan även delta i föreningens stu- Totalt deltog cirka 200 medlemmar i någon av diecirklar, så kallade medlemsringar; kring aktuella föreläsningarna med teman som friluftsliv, barn konsumentfrågor. Sammanlagt har cirka 2 000 och fetma, konst samt dansglädje. medlemmar deltagit i föreningens verksamhet Konsum Malmfälten arbetar aktivt för att få in under året. I Konsumentföreningen Väst kan medlemmarnas synpunkter. Föreningen använder medlemmarna på flera sätt engagera sig och göra sig bland annat av referensgrupper, vars deltagare sin röst hörd. Målet är att öka direktdemokratin, består av representanter för medlemmarna. Dessa bland annat genom Medlemspanelen på Internet referensgrupper lämnar synpunkter på föreningens och referensgrupper, som kan ge åsikter och råd butiker. Under året har två butiker använt sig av om föreningens butiker. referensgrupper, något som föreningen avser Föreningens styrelse deltar i regionråd Väst med utnyttja mer i framtiden. KFs och Coop Sveriges ledning för att diskutera På föreningsstämman 2005 beslutades att minska medlemmarnas krav och behov samt koopera- antalet distrikt, från åtta till fyra, för att få en tionens utveckling. effektivare verksamhet. Grundad: 1916 Antal medlemmar: 322 318 Grundad: 1994 Ökning av medlemmar under året: 13 887 Antal medlemmar: 27 403 Antal butiker i föreningsområdet: 39 311 Ökning av medlemmar under året: (Därav 9 stormarknader). Antal butiker: 15 (Därav två stormarknader) Butikerna ingår i Coop Sverige. Omsättning: 680 miljoner Rådgivning och detaljhandelsdrivande föreningar med övergri- pande verksamhetsanalyser. Arbetet har resulterat finansieringsstöd till föreningarna i konkreta handlingsplaner och former för KFs KF har under året utvecklat sin roll som finansie- finansieringsstöd. I takt med det hårdnande ringsstöd, bland annat genom att bilda konkurrensläget på dagligvarumarknaden kommer Ekonomikommittén. Representanter från både KF att erbjuda alltmer stöd till konsument- KF och föreningarna arbetar med att identifiera, föreningarna. analysera och hantera enskilda föreningars utma- ningar. KF har under året bistått ett antal 17 FÖRENINGARNAS VERKSAMHET
 18. 18. Exempel: Konsum Gotland Exempel: Konsumentföreningen Knäred Konsum Gotland har en lång tradition av nära Konsumentföreningen Knäred driver en butik i samarbete med de lokala lantbrukarna. Drygt en Knäred i Laholms kommun. I föreningsområdet tredjedel av brödhyllan i butikerna fylls med pro- bor cirka 2 000 människor, av vilka över hälften är dukter från lokala bagare. medlemmar i konsumentkooperationen. Under året har föreningens butiksråd anordnat Föreningen har deltagit i konsumentkooperationens flera studiebesök hos lokala lantbrukare som levererar rikstäckande medlemsveckor under året. Varje livsmedel till konsumentföreningens butiker. söndag har medlemmarna erbjudits att delta i en De förtroendevalda har bjudit in medlemmarna utlottning av presentkort. Under året delades till butikerna för att diskutera frågor om den lokala Coop MedMeras broschyrer ut till medlemmarna, verksamheten. något som föreningen har för avsikt att fortsätta med kommande år. Medlemmarna har, förutom medlemsrabatter via Coop MedMera, fått flera förmånliga erbjudanden Ett flertal medlemmar har varit ideellt engagerade på idrotts- och kulturevenemang. Dessa rabatter i verksamheten och föreningschefen arbetar dagligen har delats ut till fler än 2 500 medlemmar. i butiken. Drygt 200 medlemmar deltog i Konsum Gotlands Knäreds konsumentförening har direktdemokrati, fyra distriktsstämmor 2005. vilket innebär att alla medlemmar kan delta på föreningsstämman; det enda medlemsorganet i Grundad: 1919 föreningen. Antal medlemmar: 27 744 Grundad: 1920 114 Ökning av medlemmar under året: Antal butiker: 7 (Därav 1 stormarknad) Antal medlemmar: 1101 Ökning av medlemmar under året: 71 Omsättning: 334 miljoner 1 Antal butiker: Omsättning: 26 miljoner Konsumentföreningarna Antalet medlemmar i respektive förening ligger till grund för fördelningen av 94 ombud till Vid utgången av 2005 var 58 konsumentföreningar Kooperativa Förbundets föreningsstämma. medlemmar i Kooperativa Förbundet ekonomisk förening. Föreningarna äger KF genom sitt med- utöver konsumentföreningarna är följande lemskap i förbundet. medlemmar i kooperativa förbundet: OK Ekonomisk förening, OK Köping, Konsumentföreningarna kan redovisa en fortsatt OK Norrbotten, OK Piteå, OK Värmland, stark ökning av antalet medlemmar. Antalet OK Västerbotten, OK Örnsköldsvik, Folksam medlemmar ökade netto med 60 313 och uppgår Liv, Folksam Sak, Fonus. till drygt 3 miljoner. 18 FÖRENINGARNAS VERKSAMHET
 19. 19. Konsumentföreningar Antal medlemmar och försäljningsenheter per föreningsområde Malmfälten Gällivare 27 403 medlemmar 16 enheter Långsele Norrbotten [Luleå] 1 712 medlemmar 88 612 medlemmar 1 enhet 30 enheter Östbjörka Svensbyn 124 medlemmar 311 medlemmar 1 enhet 1 enhet Bjursås 1 803 medlemmar Nord [Umeå] 2 enheter 260 478 medlemmar 94 enheter Norra Dalarna [Älvdalen] 3 813 medlemmar Åmotsbruk 3 enheter 329 medlemmar 1 enhet Sörsjön 197 medlemmar Forsbacka 1 enhet 1 474 medlemmar 1 enhet Sollerön 813 medlemmar Gävleborg [Gävle] 1 enhet 97 803 medlemmar Värmland [Karlstad] 31 enheter 125 667 medlemmar 73 enheter Skärplinge 1 355 medlemmar Glava 1 enhet 288 medlemmar 1 enhet Svea [Uppsala] 572 904 medlemmar Mellersta Dal 150 enheter [Mellerud] 2 496 medlemmar Norrort 2 enheter [Upplands Väsby] Tabergsdalen 59 363 medlemmar [Norrahammar] 15 enheter 4 704 medlemmar Färingsö 3 enheter 3 157 medlemmar 3 enheter Dalsjöfors 2 233 medlemmar Stockholm 1 enhet 573 428 medlemmar 116 enheter Bohuslän Älvsborg (Uddevalla) Möja 82 107 medlemmar 692 medlemmar 31 enheter 2 enheter Klippan Norra Östergötland [Bohus-Malmön] [Finspång] 288 medlemmar 23 724 medlemmar 1 enhet 4 enheter Källö-Knippla Lenhovda 172 medlemmar 1 240 medlemmar 1 enhet 1 enhet Väst [Göteborg] 322 318 medlemmar Oskarshamn 39 enheter 29 345 medlemmar 21 enheter Styrsö 421 medlemmar Gotland 1 enhet 27 744 medlemmar 8 enheter Hajom 460 medlemmar Göta [Växjö] 1 enhet 192 588 medlemmar Frillesås 58 enheter 1 089 medlemmar 1 enhet Garda-Lau 208 medlemmar Varberg 1 enhet 8 344 medlemmar 4 enheter Vislanda 1 036 medlemmar Framåt [Tvååker] 1 enhet 862 medlemmar 1 enhet Orrefors 1 214 medlemmar Morup [Glommen] 1 enhet 654 medlemmar 2 enheter Lönsboda Getinge 1386medlemmar 974 medlemmar 1 enhet 1 enhet Mellersta Nissadalen Knäred Solidar [Malmö] Veberöd Billesholm Kågeröd Kristianstad-Blekinge Mörrum Karlshamn Svängsta Fågelmara [Hyltebruk] 1 101 medlemmar 322 248 medlemmar 2 938 medlemmar 1 672 medlemmar 805 medlemmar [Kristianstad] 2 687 medlemmar 11 355 medlemmar 1 154 medlemmar 494 medlemmar 4 734 medlemmar 1 enhet 62 enheter 1 enhet 1 enhet 1 enhet 121 358 medlemmar 1 enhet 5 enheter 1 enhet 1 enhet 3 enheter 24 enheter 19 FÖRENINGARNAS VERKSAMHET
 20. 20. Coop Norden Coop Norden AB är Nordens största daglig- I Sverige äger och driver Coop Sverige egna butiker varuhandelsaktör med cirka 90 miljarder kronor samt svarar för varuförsörjningen till de svenska i försäljning, varav cirka 30 miljarder kronor är detaljhandelsdrivande föreningarna. Det är fram- grossistförsäljning till de svenska, danska och förallt den svenska verksamheten som har visat norska butiker som drivs av konsument- en svag utveckling. Under året har insatserna föreningarna. koncentrerats för att ge utvecklingskraft till såväl stormarknaderna som varuförsörjningsarbetet. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheten Coop Sverige har under året vidareutvecklat har Coop Norden stärkt sin konkurrenskraft på butikskoncepten för att skapa en tydligare profil. den nordiska marknaden och fortsatt att skörda Flera permanenta prissänkningar har gjorts på framgångar i både Danmark och Norge. Den stora delar av butikssortimentet för att få mer svenska verksamheten har fortsatta svårigheter konkurrenskraftiga priser. till följd av hård konkurrens i kombination med en allt för låg investeringstakt. För att vända Coop Sveriges försäljning minskade med utvecklingen i Sverige och fortsätta att stärka 4,2 procent och marknadsandelen för koopera- konkurrenskraften har KF tillsammans med tionen sjönk till 16,2 procent (17,5) under 2005, övriga ägare under året förtydligat ägarkraven till följd av bland annat nedläggningar av olön- inför genomförandet av förändringsprojektet samma butiker och betydande prissänkningar. ”Coop Norden 2007”. Rörelseresultatet försämrades till -491 miljoner kronor. Stormarknaderna har haft fortsatta svår- Nordisk samverkan igheter, medan såväl mindre butiker som den nya storbutikskedjan Coop Extra har utvecklats Coop Norden bildades 2002 av KF tillsammans positivt. med danska FDB och norska Coop NKL för att stärka den kooperativa dagligvaruhandeln och möta den allt hårdare konkurrensen i Norden. Coop Danmark Bolaget är den största inköparen av dagligvaror i Lågprishandeln är väl etablerad i Danmark, där Norden. Gemensamma inköp har lett till bättre Coop Danmark är en av de ledande aktörerna. leverantörsavtal och lägre permanenta priser på Priskonkurrensen har emellertid inte gått lika stora delar av butikssortimentet. Samverkan på långt som i Sverige. nordisk grund sker inom flera områden, till exem- I Danmark äger och driver Coop Danmark egna pel konceptutvecklingen. Dagligvaruhandeln i butiker samt svarar för varuförsörjningen till de de olika länderna drivs sedan 2005 via nationella danska detaljhandelsdrivande föreningarna. dotterbolag för att säkerställa en väl fungerande samordning i varje land och kraftsamla kring de Coop Danmarks lönsamhet förbättrades under lokala kedjorna. 2005 och rörelseresultatet var det bästa någonsin. Försäljningen ökade med 1,2 procent, medan Coop Sverige marknadsandelen för kooperationen var 36,3 procent (37,0). Den positiva utvecklingen beror Den svenska dagligvarumarknaden präglas av på bland annat en förbättrad drift i samtliga Nordens hårdaste priskonkurrens till följd av kedjor samt effektivare inköp till följd av det lågprisaktörernas intåg och en hög etablerings- nordiska inköpssamarbetet. takt hos samtliga branschaktörer de senaste åren. Under 2005 sjönk priserna med 0,5 procent. Såväl priskonkurrens som utvecklingen av tydliga butikskoncept för att bättre möta konsumenternas olika inköpsbeteende är tydliga trender. 20 COOP NORDEN
 21. 21. Coop Norge Ekonomisk utveckling under året Prisnivån i Norge är hög ur ett europeiskt per- Coop Nordens intäkter ökade med drygt spektiv, även om priskonkurrensen har ökat de 3 procent till 89,5 miljarder kronor under 2005. senaste åren, en utveckling som Coop Norge har Bolagets rörelseresultat, exklusive reavinster och bidragit till. Coop Norge har bland annat strukturavsättningar, uppgick till 68 miljoner utvecklat flera egna varumärken och koncept i kronor (209). Det innebär att Coop Norden inte syfte att hålla ner priserna. nådde uppsatta finansiella mål. Coop Norge äger inga egna butiker, utan endast Under hösten genomförde Coop Norden en butikskoncepten. Coop-butikerna ägs och drivs fastighetsförsäljning i Sverige, motsvarande en av samvirkelagen (konsumentföreningarna). tredjedel av koncernens totala fastighetsbestånd. Coop Norge sköter emellertid varuförsörjningen Fastigheter till ett värde av 4,2 miljarder kronor till föreningarnas butiker. såldes till holländska ING Real Estate. Kapitaltillskottet kommer kunder och medlemmar Coop Norge stärkte sin ställning ytterligare på till nytta då det ger Coop Norden finansiell kraft den norska marknaden under 2005. Försäljningen till satsningar på butiker och sortiment. Coop ökade med 10,0 procent och marknadsandelen Norden har reserverat 800 miljoner kronor för för kooperationen var 24,5 procent (24,3). strukturella framtidsinvesteringar för att stärka Framgångarna hänförs bland annat till fortsatta konkurrenskraften. Inklusive reavinsten från fas- goda effekter av det nordiska inköpssamarbetet tighetsförsäljningen uppgick rörelseresultatet till och en offensiv marknadsbearbetning. Då samvir- 1,3 miljarder kronor. kelagen äger Coop-butikerna återfinns resultatet av den ökade försäljningen i deras resultat. Framöver ska Coop Norden arbeta mer offensivt med att bygga om och nyetablera butiker, effekti- visera och minska kostnaderna samt fortsätta att utveckla koncepten för att åstadkomma en lön- samhet och konkurrenskraft i nivå med jämför- bara verksamheter. Fakta: Coop Norden I styrelsen sitter följande personer från KF: Antal anställda totalt: 22 714 Nina Jarlbäck, Jan Andersson, Leif Olsson, Lars Idermark Antal anställda i Sverige: 9007 Ordförande: Antal försäljningsställen totalt: 1 092 Nina Jarlbäck Koncernchef: Antal försäljningsställen i Sverige: 361 Svein Skorstad Geografisk närvaro: Omsättning: 89,5 mdr kr Sverige, Danmark och Norge Rörelseresultat: 1 325 mkr KFs ägarandel: 42% 21 COOP NORDEN
 22. 22. KF Fastigheter KF Fastigheter är en av Sveriges största utveck- Kompetenscenter lingsfokuserade ägare av detaljhandelsfastigheter med uppdraget att långsiktigt förvalta KFs fastig- KF Fastigheters tjänsteverksamhet ökade genom hetskapital. KF Fastigheter fungerar också som fler konsultuppdrag och tillströmning av nya konsumentkooperationens kompetenscentrum i kunder. KF Fastigheter utförde uppdrag för de fastighetsfrågor och säljer konsulttjänster till 20 största detaljhandelsdrivande föreningarna Coop Norden och de detaljhandelsdrivande för- inom områden som marknadsanalys, fastighets- eningarna. Genom att kombinera KF utveckling samt rådgivning inom teknik- och Fastigheters kunskap om fastighetsutveckling energiområdet. Satsningen från 2004 på en och handel med KFs finansiella styrka stärks den marknadsanalysfunktion började under året ge svenska kooperativa detaljhandeln. resultat. För att kunna möta den stora efterfrågan utökades personalstyrkan, bland annat inom det nya verksamhetsområdet Centrumhandel, som Fastighetsportföljen fokuserar på kommersiell utveckling och drift av 2005 präglades av den pågående struktur- marknadsplatser. omvandlingen inom detaljhandeln. Handeln Under året slutfördes Lillängeprojektet tillsammans koncentreras alltmer till större orter och externa med Konsum Jämtland/Konsum Nord. KF lägen med plats för större marknadsplatser och Fastigheter engagerades för att förbereda en stor- hög tillgänglighet för bilburna kunder. Parallellt marknadsetablering i Östersund. KF Fastigheter stärktes cityhandeln genom upprustning och och Konsum Jämtland skapade tillsammans nyetablering av butikskedjor och gallerior. goda förutsättningar för en Coop Forum stor- KF Fastigheter fokuserar på marknadsplatser marknad som öppnades 2004 genom att förvärva belägna utanför stadskärnan i regionala central- projektet från Skanska, etablera ett 19 000 kvm orter. Fastighetsportföljen består av 75 fastigheter stort handelsområde, skapa ytterligare byggrätt med ett marknadsvärde på nästan 5 miljarder för framtida expansion och sälja av valda delar. kronor, inklusive bolagets andel av delägda fas- Lillängeprojektet är ett levande exempel på den tigheter. Under året har totalt 471 miljoner nytta som KF Fastigheter skapar genom att kom- kronor investerats samtidigt som företaget avyttrat binera kompetens och kapital i samarbete med fastigheter för 324 miljoner kronor. föreningarna. Fakta: KF Fastigheter I styrelsen sitter följande personer: Rörelseresultat: Hans Eklund, Magnus Håkansson, 304 mkr (inkl. reavinster) Ingrid Karlsson, Anders Palmquist, Antal fastigheter: 75 Anders Stake, Harry Swartz Ordförande: Lars Idermark Fastigheternas bokförda värde: 3,4 mdr Vd: Bernt-Olof Gustavsson Marknadsvärde, cirka: 4,9 mdr Omsättning: 530 mkr Uthyrbar yta: 563 000 kvm Hyresintäkter: 455 mkr (exkl. inhyrda) Direktavkastning: 6,7% Driftnetto: 277 mkr (exkl. inhyrda) Totalavkastning: 16,5% Medelantal anställda: Resultat fastighetsförsäljning: 105 mkr 79, varav 23 kvinnor och 56 män. 22 KF FASTIGHETER AB
 23. 23. Även samarbetet med Coop Norden har stärkts Projekt Tuna Park utanför Eskilstuna avslutades under året. Insatserna har framförallt bestått i att under året med en invigning av hela marknads- stödja bolaget i etableringsarbetet, varför en key platsen. Projektet har genomförts tillsammans account-roll har inrättats för att samordna kon- med PEAB. Ett 60-tal nya butiker har tillförts ett sultinsatser och kontakter med Coop Nordens område i anslutning till en Coop Forum. etableringsavdelning. Detta har bland annat lett Förutom att stärka området med två nya butiks- till att KF Fastigheter förvärvat och utvecklat en byggnader, rondeller och parkeringar har KF attraktiv fastighet i Vinsta, Stockholm, med sikte Fastigheter byggt till stormarknaden och skapat på en Coop Forum-etablering. KF Fastigheter plats för ytterligare butiker. Under sommaren har även skapat möjligheter för flera Coop Extra- förvärvade Alecta galleriabyggnaden. KF etableringar, bland annat i Märsta, Västerås och Fastigheter förvärvade samtidigt volymhandels- Nyköping. Hösten präglades av arbetet med att byggnaden och äger idag cirka två tredjedelar av stödja Coop Norden i deras försäljning av det handelsområdet. svenska fastighetsbeståndet, som KF Fastigheter förvaltade på uppdrag av Coop Sverige Ekonomisk utveckling under året Fastigheter. Ett nytt förvaltningsavtal knöts med den nya ägaren ING Real Estate. KF Fastigheters rörelseresultat för 2005 uppgick till 304 miljoner kronor. Ökningen beror på ett ökat driftresultat i fastighetsförvaltningen samt Utveckling av nya lägen högre reavinster från försäljning av fastigheter. KF Fastigheter är en av landets stora utvecklare Rörelseresultatet exklusive reavinster uppgick till av handelslägen. Totalt ingår ett 40-tal projekt av 199 miljoner kronor. En årlig reavinstnivå runt varierande storlek i utvecklingsportföljen. I 100 miljoner kronor härrör från utvecklingsprojekt huvudsak projekterar KF Fastigheter större han- och regelbunden försäljning av färdigutvecklade delsplatser för ett flertal butiker, vilket skapar en fastigheter, vilken är en del av KF Fastigheters hög effektivitet kring uthyrning av lokaler och kärnverksamhet. Direktavkastningen ökade från försäljning av byggrätter. Några av årets större 6,6 procent 2004 till 6,7 procent 2005. Tjänste- enskilda händelser var Biltemas köp av en byg- verksamheten omsatte 99,5 miljoner kronor och grätt på Värmdö Marknad utanför Stockholm, resultatet för 2005 var 5,5 miljoner kronor. ICA Maxis etablering i Östra Birsta, Sundsvall, KF kräver i sin roll som ägare i KF Fastigheter en samt framgångsrika uthyrningar och invigningar marknadsmässig avkastning minst i nivå med av Boländerna, Uppsala, Gustavsberg centrum, jämförbara verksamheter. Värmdö samt Backaplan och Sisjön, Göteborg. Fastighetsprojekt under året Helägda projekt Delägda Projekt Backaplan Göteborg Kungens Kurva Stockholm Brogård Upplands Bro Östra Birsta Sundsvall Bromma Center Stockholm Valbo Gävle Gustavsbergs centrum Gustavsberg Lillänge Östersund Mårtenstorget Lund Tuna Park Eskilstuna Märsta Sigtuna Kvarnholmen Nacka Kunduppdrag Arninge Täby Hökaren Borlänge Boländerna Uppsala Östercentrum/Rävhagen Visby Stenungsund Göteborg Nordby Strömstad Vinsta Stockholm Sisjön Göteborg Värmdö Marknad Värmdö Österplan Örebro Tibnor Örebro 23 KF FASTIGHETER
 24. 24. MedMera MedMera AB ansvarar för Coop MedMeras Tjänsteutveckling premieprogram, vars syfte är att ge medlemsför- måner i form av rabatter, checkar och erbjudan- Under året har MedMera förbättrat erbjudandet den. Premieprogrammet är knutet till konsu- och utvecklat nya tjänster. Coop MedMera mentkooperationens dagligvaruhandel samt Faktura, som lanserades under hösten, gör det Akademibokhandeln, Bokus, KappAhl och möjligt för medlemmarna att handla först och Power. MedMera ger ut och hanterar konsument- betala i efterskott mot faktura. Tillsammans med kooperationens 3,5 miljoner Coop MedMera- bland annat Coop Norden har MedMera utvecklat kort. Medlemskortet Coop MedMera är konsu- ett direktmarknadsföringskoncept, som ger möj- mentkooperationens främsta verktyg för med- lighet att skräddarsy erbjudanden till kunderna. lemsnytta. Det kan användas i drygt 1 000 butiker För att fortsätta denna utveckling har tillstånd och stormarknader, som är anslutna till från datainspektionen säkrats. Premieprogrammet. Under 2005 erhöll medlem- Internet används allt mer i MedMeras kommu- marna 6,8 miljoner premiecheckar med ett inlö- nikation. Under året har coopmedmera.se haft sensvärde i rabatter på cirka 410 miljoner kronor. 2,5 miljoner besök. Sedan starten för ett år sedan Bolaget hanterar inlösen av alla korttransaktio- har drygt 200 000 medlemmar registrerat sig för ner inom konsumentkooperationen. MedMera att bland annat kunna se sina saldon och trans- utvecklar nya tjänster och erbjudanden till med- aktioner på hemsidan. Internetkanalen är kost- lemmarna i samverkan med aktörerna inom pre- nadseffektiv och kommer att utvecklas vidare. mieprogrammet. MedMera bistår även dagligva- Det omfattande premieprogrammet har vidareut- ruhandeln med informations- och reklamtjäns- vecklats under året. Premiecheckarna kan, föru- ter, till exempel framtagning av butiksmaterial, tom att nyttjas i anslutna butiker, även användas samt produktion och distribution av medlems- för hotellövernattningar till ett rabatterat pris. tidningen Mersmak. Hotellpremien har blivit en succé. Totalt har 440 000 bäddnätter förmedlats och 110 000 medlemmar utnyttjat erbjudandet, vilket innebär att MedMera kan betraktas som en av Sveriges största resebyråer. Medlemskortet Coop MedMera Med Coop MedMera-kortet kan medlemmarna registrera sina inköp och få poäng som sedan Coop MedMera-kortet är ett medlemskort och omsätts i premiecheckar. En krona ger en poäng. fungerar som bevis på medlemskap i den lokala 7 500 poäng ger en premiecheck värd 50 kronor konsumentföreningen. Kortet är även en nyckel eller en procentrabatt på 5 eller 10 procent bero- till det kooperativa premieprogrammet samt ende på butikskedja. Utöver premiecheckar får andra tjänster och erbjudanden från konsument- medlemmarna förmåner och rabatterbjudanden föreningarna, KF och Coop Norden samt övriga på exempelvis hotell, resor och olika evenemang. deltagande företag. Förutom den konsument- kooperativa dagligvaruhandeln deltar bland Tidningen Mersmak skickas för närvarande till andra Akademibokhandeln, KappAhl, Power, medlemmar som använder Coop MedMera Bokus och OKQ8. Det finns cirka 3,5 miljoner Konto/Faktura. Övriga medlemmar får tillgång Coop MedMera-kort bland kooperationens till tidningen utan kostnad i butiker och stor- drygt 3 miljoner medlemmar. För organisationer marknader. Under 2005 hade tidningen och företag finns ett särskilt kort, KF Inköpskort. Mersmak drygt 693 000 läsare per nummer. 24 MEDMERA AB

×