KBank Capital Market Perspectives                                      Market Update...
รูปที่ 1 : การขยายตัวทางเศรษฐกิจ                               รูปที่ 3 : การบริโภคและการลงท...
ตารางที่ 1 : ประมาณการเศรษฐกิจป 2554                                           ...
ตารางที่ 2 : เครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญ                  Jul 10  Aug 10   Sep 10   Oct 10   Nov 10 ...
Disclaimer  For private circulation only. The foregoing is for informational purposes only and not to be considered as a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

K bank capital market perspectives เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง

260 views
229 views

Published on

K bank capital market perspectives เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

K bank capital market perspectives เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง

 1. 1. KBank Capital Market Perspectives Market Updates Macro / FX / Rates เศรษฐกิจไทยขยายตัวตอเนื่อง...แตยงมีปจจัยเสี่ยงที่ตองระมัดระวัง ั 21 February 2011 Warunee Sithithaworn สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือสภาพัฒนฯรายงาน warunee.si @kasikornbank.com ตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 4/53 ออกมาที่ระดับ 3.8% โดยเศรษฐกิจ ไทยยังคงไดแรงสนับสนุนอยางตอเนื่องจากภาคสงออกที่ขยายตัวในเกณฑดีตามการฟนตัว ของเศรษฐกิจโลก สงผลใหในป 2553 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับ 7.8% เทียบกับที่หดตัว 2.3% ในป 2552 โดยมีปจจัยสนับสนุนทั้งจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงคในประเทศที่ขยายตัว ในเกณฑดี ขณะที่ในป 2554 สภาพัฒนฯ คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไวท่ีระดับ 3.5-4.5% เชนเดิม โดยมองวาเศรษฐกิจไทยยังคงไดแรงหนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของ เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ทําใหภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มมีเสถียรภาพ มากขึ้น ประกอบกับแรงสงจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกเชนในประเทศที่ยังคง ขยายตัวดี อยางไรก็ดีแรงกดดันดานเงินเฟอที่มีแนวโนมสูงขึ้นตามราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑ ปญหาการขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม ความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุน รวมทั้งสถานการณความขัดแยงทางการเมืองยังคงเปนปจจัยเสี่ยงที่ตองระมัดระวัง เรามองวา ภาพรวมเศรษฐกิจ ไทยยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ขณะที่แรงกดดันดา น เงิ น เฟ อ ที่ จ ะมี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น จะเป น เหตุ ผ ลให ธ นาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) มี ก ารปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยคาดว า อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายจะขยั บ สู ระดับ 3.25%ในปนี้ เช า นี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ห รื อ สภาพั ฒ น ฯรายงานตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/53 อยูที่ระดับ 3.8% จากระยะเดียวกันปกอนซึ่งต่ํากวาที่ตลาดคาดการณเล็กนอย (ตลาดคาดการณที่ระดับ 4.0%) และมีการปรับลดอัตราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในไตรมาส 3/53 ลงไปที่ ระดับ 6.6% จากรายงานครั้ ง ก อ นที่ข ยายตั ว ที่ ระดับ 6.7%อยางไรก็ดีหากเทียบเปนรายไตรมาส พบวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/53 กลับมาขยายตัวในแดนบวกอีกครั้งโดยขยายตัวที่ระดับ 1.2% จากชวงไตรมาส 3/53 ซึ่งชวยใหเศรษฐกิจไทยพนจากภาวะถดถอยในเชิงเทคนิค หลังจากที่ขยายตัวในระดับติดลบในชวง 2 ไตรมาสกอนหนา โดยมีแรงหนุนหลังจากการสงออกที่ขยายตัวในระดับสูงตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และปจจัยสนับสนุนจากอุปสงคในประเทศทั้งในสวนของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นในปที่ผานมา111
 2. 2. รูปที่ 1 : การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รูปที่ 3 : การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน Thai GDP Growth Thai domestic demand 5 10 25 15 20 3 15 10 5 10 1 5 5 0 -1 0 0 -5 -5 -10 -3 -5 -15 -5 -10 -20 -10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % yoy (right axis) % qoq (left axis) Private investment (left axis: %) Private consumption (right axis:%)Source: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, Kbank ทั้งนี้ เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวในเกณฑดี ทั้งเศรษฐกิจในประเทศและภาคตางประเทศ เห็นไดจากการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวที่ระดับ 13.8% และ 4.8% และการ สงออกสินคาและบริการที่ขยายตัวในระดับสูงถึง 28.5% ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรม การผลิตที่เกี่ยวของกับภาคการทองเที่ยวยังขยายตัวในเกณฑดี สงผลใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมในป 2553 ขยายตัวในระดับสูงที่ 7.8% เทียบกับที่หดตัว 2.3% ในป 2552 ขณะที่ในป 2554 สภาพัฒนฯ ยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ไวในระดับเดิมที่ 3.5-4.5% เทากับประมาณการครั้งกอน โดยมองวาเศรษฐกิจไทยจะไดรับปจจัยสนับสนุน อยางตอเนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งนําโดยการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เห็นไดประมาณ การลาสุดของ IMF ในเดือนม.ค. ที่ผานมา ซึ่งคาดวาจะเปนปจจัยบวกใหการสงออกของไทยยังคงขยาย ตัวอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวในเกณฑดีและเปน แรงสงใหเศรษฐกิจขยายตัวตอเนื่อง อยางไรก็ดีในป 2554 ยังคงมีปจจัยเสี่ยงที่ตองระมัดระวัง โดยเฉพาะการปรับตัวขึ้นของราคา น้ํามัน โดยราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยคาดวาจะอยูที่ระดับ 85-95 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ซึ่งสูงกวา ราคาเฉลี่ยที่ 77.91 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2553 อันเปนผลจากความตองการใชน้ํามันที่เพิ่มขึ้น ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและสถานการณความไมสงบในตะวันออกกลางที่อาจสงผลกระทบตอ ปริมาณการผลิตน้ํามัน ซึ่งราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกลาวทําใหแรงกดดันดานเงินเฟอปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดวาอัตราเงินเฟอจะอยูที่ระดับ 2.8-3.8% สูงกวาประมาณการเดิมที่ 2.5-3.5% ซึ่งจะสงผลกระทบ ตอเศรษฐกิจในวงกวาง โดยเฉพาะผลกระทบที่มีตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุนจากตนทุน การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยาย ซึ่งเกิดจากการดําเนินนโยบายการเงินที่ แตกตางกันของประเทศตางๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมจะรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ําตลอดป 2554 ซึ่งสวนทางกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของประเทศในเอเชียที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นเพื่อดูแลปญหา เงินเฟอ ซึ่งจะสงผลใหมีความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยายและสงผลกระทบตอเสถียรภาพของคาเงิน ตลอดจนภาวะการลงทุนในตลาดการเงินของประเทศของประเทศในเอเชีย 22 2
 3. 3. ตารางที่ 1 : ประมาณการเศรษฐกิจป 2554 2554 ป 2552 ป 2553 21 ก.พ. 2554 22 พ.ย. 2553อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่ %) -2.3 7.8 3.5-4.5 3.5-4.5การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่ %) -9.2 9.4 7.3 8.0 - ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่ %) -13.1 13.8 8.5 9.8 - ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่ %) 2.7 -2.2 3.5 2.5การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่ %) 0.1 5.0 3.9 4.1 - ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่ %) -1.1 4.8 4.0 4.3 - ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่ %) 7.5 6.0 3.2 2.7มูลคาการสงออก (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 150.7 193.7 212.4 211.0 - อัตราการขยายตัว (%) -14.0 28.5 12.5 11.7มูลคาการนําเขา (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 131.4 179.6 201.2 199.0 - อัตราการขยายตัว (%) -25.2 36.8 14.6 13.4ดุลการคา (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 19.4 14.0 11.2 12.0ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 21.9 14.8 11.7 12.0อัตราเงินเฟอ (%) -0.8 3.3 2.8-3.8 2.5-3.5ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 21 ก.พ. 54333
 4. 4. ตารางที่ 2 : เครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญ Jul 10 Aug 10 Sep 10 Oct 10 Nov 10 Dec 10 Jan 11Manufacturing index 194.2 190.1 183.7 201.5 191.2 190.4 190.2 % YoY 14.2 13.1 8.4 8.1 6.0 5.7 -2.5Industrial capacity utilization rate (%) 65.4 64.8 63.6 64.4 63.9 63.6 63.4Retail sales (% YoY) 11.9 12.3 8.5 9.0 5.2 7.8 n.aPassenger car sales (units) 70,557 65,672 65,724 68,261 72,012 78,874 93,122Motorcycle sales (units) 168,389 175,926 153,256 147,932 145,916 154,971 165,658Unemployed labor force (000 persons) 459 346 353 343 355 389 n.aCommercial car sales (units) 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 n.aConsumer prices (% YoY) 3.3 3.4 3.3 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0 core 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.4 1.3Producer prices (% YoY) 11.5 11.1 10.7 9.1 6.3 5.9 6.7 -16.0External Accounts (USD mn, unless specified otherwise)Exports 17,877.0 15,475.0 16,292.0 17,955.0 17,046.0 17,584.0 17,220.0 17,877.0 % YoY 47.1 21.2 23.6 21.8 16.6 28.7 18.6 47.1Imports 15,334.0 16,266.0 15,440.0 14,712.0 14,773.0 17,094.0 15,911.0 15,334.0 % YoY 38.3 36.5 41.8 15.7 14.4 35.0 8.8 38.3Trade balance 2,543.0 -791.0 852.0 3,243.0 2,273.0 490.0 1,309.0 2,543.0Tourist arrivals (000) 953 1,258 1,268 1,220 1,360 1,500 1,840 953 % YoY -0.2 14.7 12.5 1.9 6.3 10.3 9.5 -0.2Current account balance 821.0 -1,001.0 280.0 2,767.0 2,740.0 1,019.0 1,750.0 821.0Balance of payments 2,166 1,412 3,589 4,270 5,822 820 2,263 2,166FX reserves (USD bn) 147.1 151.5 154.7 163.1 171.1 168.2 172.1 147.1Forward position (USD bn) 12.2 11.0 12.1 11.1 12.6 15.3 19.6 12.2Monetary conditions (THB bn, unless specified otherwise)M1 1,180.2 1,173.0 1,181.4 1,175.5 1,202.3 1,235.4 1,302.4 % YoY 15.1 15.8 11.4 11.7 11.4 10.8 10.9M2 10,846.4 10,887.1 10,968.1 11,116.1 11,323.3 11,501.6 11,775.4 % YoY 7.0 8.8 8.5 9.9 11.2 11.2 10.9Bank deposits 9,983.3 9,974.5 10,016.0 10,091.6 10,206.0 10,392.3 10,583.4 % YoY 6.2 7.6 6.6 7.8 8.5 8.1 8.7Bank loans 9,196.7 9,219.7 9,299.8 9,432.7 9,580.3 9,751.1 9,934.4 % YoY 8.5 9.1 9.8 10.8 12.1 12.2 12.5Interest rates (% month end)BOT 1 day repo (target) 1.25 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2.00 2.25Average large banks minimum lending rate 5.86 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.12 6.37Average large banks 1 year deposit rate 0.68 0.98 0.98 1.11 1.11 1.11 1.32 1.51Govt bond yield 1yr 1.56 1.91 1.99 2.01 1.98 2.11 2.38 2.54Govt bond yield 5yr 2.99 3.08 2.69 2.56 2.83 2.98 3.26 3.40Govt bond yield 10yr 3.33 3.44 3.01 3.12 3.18 3.59 3.77 3.85Key FX (month end)DXY US dollar index 86.02 81.54 83.20 78.72 77.27 81.20 79.03 77.74USD/THB 32.45 32.24 31.27 30.35 29.94 30.21 30.06 30.93JPY/THB 36.62 37.29 37.14 36.34 37.18 36.11 37.01 37.60EUR/THB 39.71 42.08 39.65 41.38 41.76 39.22 40.23 42.35Source: Bloomberg444
 5. 5. Disclaimer For private circulation only. The foregoing is for informational purposes only and not to be considered as an offer to buy or sell, or a solicitation of an offer to buy or sell any security. Although the information herein was obtained from sources we believe to be reliable, we do not guarantee its accuracy nor do we assume responsibility for any error or mistake contained herein. Further information on the securities referred to herein may be obtained upon request.555

×