Andre konsepter for menighetsutvikling

 • 12 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
12
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Rolf Seljelid: En liten fortelling om vind og skiftende strømmer
   
  Når en landkrabbe som meg kommer ut Kvalsundet vestover i en 16-fot trebåt med seil, så kan han tydelig kjenne tre slags bevegelser i sjøen. Øverst vindbåra, skiftende og kvikk, men ikke til å undervurdere. Hvis du ikke passer på, kan du bli blåst vest av Gåsvær og må bruke resten av dagen på å ro hjem.
  Dernest er det understrømmene, mest flo og fjære, seks timer hit, seks timer dit.
  Og i dypet tung havdønning.
  Sånn er det også i politikken.
  På overflaten hersker de vekslende vinder, en rask liten idé over et lunsjbord, intervju med en amerikansk politiker, et ”signal” fra EU, et magisk ord uten at noen egentlig vet hvor det kommer fra, et uttrykk som flere og flere bruker.
  Så er det understrømmene av politiske vekslinger, fire år til venstre, fire år til høyre.
  Og i dypet tung dønning av sentralisering, med små bakevjer av distriktspolitikk.
  Hvis vind og strøm og dønning en stund drar i samme retning, kan man bli blåst vestover all fornuft, slik at de det gjelder må bruker år, av og til generasjoner for å komme tilbake til et gjenkjennelig sted.
  Noen få er utrolig dyktige til å manøvrere under slike forhold. Seiler når det er god vind, ligger i ro og bakker når dét passer, eller kaster ut i stormen et drivanker av moteriktig svada.
   --------
  Det som trengs er et godt kompass, et så brukbart draft som det er mulig å skaffe, helst en liten påhenger, og en fast overbevisning om hvor som skal. Ellers er det kastevinden og grunnbrottene som venter.
  Kilde: Tidsskriftet Ottar, 270/2008 Rolf Seljelid er professor emeritus i patologi ved Universitetet i Tromsø. Han er også interessert i samfunnsspørsmål
 • Hva er:
  begynner alltid med å sette status for det som er virkeligheten nå. Hva lykkes vi med? Hva utfordres vi av? Hvilke muligheter ser vi? Hvordan gikk det med planene vi la sist?
 • Hva kan bli:
  en fase hvor vi tar inn ny kunnskap og begynner å forestille oss hva dette kan bety for våre menigheter. Her vil det ofte være undervisere inne, og
  normalt vil en også ha lest bøker i forkant for å tilegne seg kunnskap. I denne fasen gjøres det rom for å drømme og prøve ut modeller og målsettinger.
 • Til sist går vi inn i beslutningsfasen. Hva vil vi faktisk handle på? Hva blir våre neste steg i månedene som ligger foran? Denne prosessen munner ut i en konkret handlingsplan for tiden fram til neste samling.
 • Verdier til grunn for arbeidsprosessen:
  Menighetsutvikling forstås som en åndelig prosess, der en utvikler den åndelige dimensjonen ved menighetsfellesskapet.
  Det er en stedegen prosess hvor man utvikler forståelse av menighetens særpreg og utfordringer en står overfor i sitt lokalsamfunn.
  Arbeid med menighetsutvikling søker etter helhet og fokus. De enkelte virksomheter i menigheten sees i et totalperspektiv, i lys av kirkens kall og oppdrag. Det er ikke i motsetning til å utvikle noen konkrete tiltak.
  Menigheten er en lærende organisasjon, der både gode og dårlige erfaringer systematiseres og analyseres med tanke på ny læring og ny praksis.
  Menighetsutvikling er en åpen og kontinuerlig prosess. Det er ikke et endelig definert mål for prosessen. I prinsippet tar prosessen aldri slutt.
 • Arbeid med et menighetsutviklingsprosjekt er ikke et nytt tiltak eller ny plan i tillegg til de planer kirken har fra før. Det er en måte å arbeide helhetlig og se menighetsarbeidet i sammenheng.
  Menighetsrådet og staben tar avgjørelsen om menigheten skal være med i et prosjekt med menighetsutvikling.
  Det trengs en styringsgruppe som er ansvarlig for arbeidsprosessen. Medlemmer: ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere. Valgte råd, ansatte og utvalg/komiteer som finnes, trekkes inn i arbeidet.
  Styringsgruppa har ansvar for å involvere hele menigheten i å være med i en arbeidsprosess, der alle medlemmer blir invitert til åpne menighetssamlinger.
  Menighetens ledere / styringsgruppen vil også bli involvert i møter med andre menigheter som er med på tilsvarende arbeidsprosesser, for å utveksle erfaringer og drøfte felles utfordringer. Det vil vanligvis være innenfor samme prosti. Skjer to dager hvert halvår med 3-5 fra hver menighet.
  Mentor fra MF er med i arbeidsprosessen.
 • I første fase vil vi arbeide med å bli bevisst menighetens fortid: Hva er menighetens tradisjon og særpreg? Hva kan vi være stolte av? Hvordan har samspillet vært mellom menigheten og samfunnet ellers de siste årene? Hvordan kan vi se og forstå endringer i befolkningen og kirkelig virksomhet over tid? Redskaper i denne fasen er å lage menighetens tidslinje og MF tilrettelegger statistikk om folk og kirkelig virksomhet i soknet.
  I andre fase vil vi utforske nåtiden: beskrive den situasjonen og sammenheng menigheten er i nå. Vi vil spørre folk om deres erfaringer, meninger og holdninger til kirken og det lokale menighetsliv. Vi vil arbeide for at menigheten skal få en størst mulig bevissthet om lokalmiljøet og de utfordringer man her står overfor. Redskapene i denne fasen vil være å gjennomføre spørreskjemaundersøkelse, gjennomføre intervju med noen medlemmer av menigheten og lage menighetskart. MF lager rapport ut av dette.
  I tredje fase gjelder visjoner, mål og tiltak for menighetens fremtid: selvkritisk refleksjon og kreativ prosess ut fra analyse av menigheten. Vi vil drøfte hva menigheten opplever den er kalt til å være og kalt til å gjøre, eksperimentere med konkrete tiltak og legge til rette for å tenke helhetlig og å utvikle en helhetsplan for menighetens virksomhet. I denne fasen vil vi arbeide med konkrete redskaper/maler for konkrete tiltak og for helhetsplanen. Eks SMART-plan og SWOT-analyse. Vi skal reflektere over praksis og dele erfaringer menigheter imellom.

Transcript

 • 1. Andre konsepter for menighetsutvikling
 • 2. Vindbåra, understrømmen, havdønningen i politikken
 • 3. https://www.dropbox.com/s/q418jj189c05y4 0/Agenda1%20reklamefilm%20versjon %201.m4v
 • 4. Mer informasjon: Kontakt Kjartan Sørheim – kjartan@imikirken.no – 41272018 – Styring: IMI-kirken
 • 5. Om Agenda1:• IMI-kirken: Europeisk nettverk 2007- 2011 • Startet opp i 2009 • I dag: 40+ fellesskap i Norge og 35+ i Thailand og Kambodsja • Representerer Normisjon, DNK, Pinsebevegelse, Misjonsforbundet, IMF, Frikirken • Intensjon om at menighetene bruker NaMu-profilen fra september 2014
 • 6. Agenda1 er: Menigheter og fellesskap som går sammen for å nå flere med evangeliet • Hjerte = visjonen, det misjonale= Agenda1 • Hånd = metoden, lærefellesskap Jobber ut fra tre spørsmål: 1. Hva er? 2. Hva kan bli? 3. Hva blir?
 • 7. Refleksjon 1 Menigheten: Mennesker som lever i relasjon i tre retninger Opp: Gud Inn: fellesskapet Ut: vår verden
 • 8. Oppgave 1: Hva er? + På hvilken måte lykkes vi i å nå mennesker med evangeliet? - Hva utfordrer oss med å nå mennesker med evangeliet?
 • 9. Refleksjon 2 Misjonale muligheter –Hvem er jeg sendt til? –Hvem er jeg sendt sammen med? –Bilder av misjonale praksiser
 • 10. Oppgave 2: Hva kan bli? Hvilke muligheter har vi for å nå flere? Drøm! Alt er mulig.
 • 11. Oppgave 3: Hva blir? Lag 1-2 misjonale målsetninger. Bruk handlingsplanskjema
 • 12. Lærefellesskap: • Lederteam fra flere menigheter/ fellesskap treffes 2 ganger i året over 2 år • Hvert team består av 4-5 hovedledere. • Månedlig oppfølging mellom samlingene • Konferanser • 15 000 kr/år
 • 13. Hovedtemaer: • Misjonale muligheter • Misjonalt liv • Misjonale fellesskap • Misjonal ledelse
 • 14. Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted 14 Menighetsutvikling i folkekirken (MUV) En kort introduksjon http://www.mf.no/menighetsutvikling erling.birkedal@mf.no
 • 15. Forsøks- og utviklingsarbeid 2008-11 1. MF posisjonerer seg 2. MF ved Harald Hegstad satte fra høsten 2008 i gang et arbeid med tre mål: • Analysere teologiske og organisasjonsfaglige premisser for å drive menighetsutvikling i folkekirke • Utvikle et verktøy for menighetsanalyse • Utvikling av metoder for å sette i gang utviklingsprosesser med utgangspunkt i gjennomført menighetsanalyse –Arbeidet er dokumentert i artikler/bøker –Amerikansk inspirasjon: Patrick Keifert, Church Innvovations15
 • 16. 16
 • 17. Styring – personell ved MF • Referansegruppe – én gang pr år. – Flere institusjoner og bispedømmer • Styringsgruppe: – MF: Harald Hegstad (leder), Sjur Isaksen – Kirkerådet: Paul Erik Wirgnes. KA – KA: Frank Grimstad • Ansatte ved MF – Erling Birkedal: prosjektleder/forsker – Sunniva Gylver: phd-stud fra 2013 • MUV markedsføres og støttes økonomisk av bispedømmer17
 • 18. MUV er forankret i Den norske kirkes visjon: ”Sammen vil vi… drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni” (Visjonsdokument for Den norske kirke 2009- 2014) 18 Forankret i Den norske kirke
 • 19. Premisser • en åndelig prosess. • en stedegen prosess: menighetens særpreg og utfordringer i lokalsamfunnet. • søker etter helhet og fokus og utvikler noen konkrete tiltak. • menigheten er en lærende organisasjon • menighetsutvikling er en åpen og kontinuerlig prosess.
 • 20. Hva MF gjør … MF inviterer menigheter til en treårig reise, med systematisk menighetsutvikling. Se: www.mf.no/menighetsutvikling Den treårige reise inneholder ulike faser. Hvert halvår er det et møte/dialogkonferanse der flere menigheter (3-5 i hver gruppe) møtes. (Se illustrasjon neste bilde.) Kr 20 000 pr menighet/pr år
 • 21. En treårig reise – med seks møtepunkter Fase 1Fase 1 Bevissthet omBevissthet om sin kontekstsin kontekst LYTTELYTTE Fase 2Fase 2 Utforske sinUtforske sin samtid.samtid. EksperimentereEksperimentere TA RISIKOTA RISIKO Fase 3Fase 3 UtvikleUtvikle visjonervisjoner og tiltakog tiltak FornyetFornyet FOKUSFOKUS
 • 22. musikk/kultur diakoni gudstjeneste trosopplæring helhet Vi arbeider med helheten i menigheten: Ser du handa – eller fingre? 22 misjon
 • 23. 23 Vi analyserer og drøfter menigheten – ut fra fem dimensjoner • Ved tro – gudvendt • I verden – utadvendt • I fellesskap – inkluderende • Med deltakelse – involvering • I endring – dynamisk En av dimensjonene er hovedtema på hver dialogkonferanse
 • 24. Ulike verktøy • Vi d(v)eler! - lese og reflektere over bibeltekst • Menighetens tidslinje / Menighetskart • Statistikk om soknet (Dokument blir levert av MF) • Spørreskjema / Intervju (Rapport levert av MF) • Utvikle sin «menighetsprofil» • Eksperimentere – SMART-plan • Visjon – planlegging: Utvikle helhetlig menighetsplan (videreutvikling av menighetsprofil) 24
 • 25. Mer om tre av verktøyene • Arbeid med tidslinjen skal involvere flest mulig i menigheten • Statistikk inneholder både demografiske data (hvem som bor i soknet) og om kirkelige aktiviteter/tiltak. • Spørreskjema og intervju med medlemmer, både aktive i menigheten og de som ikke jevnlig går til gudstjeneste.25
 • 26. Resultater 1. Klarere visjon: Hva er menigheten og hva skal den være? 2. Bedre dialog i menigheten – Samtaler med frivillige medarbeidere – Bedre struktur på samtaler med ansatte og frivillige
 • 27. FOKUS Muligheter i lokalmenigheten 30.05.14 Senter for menighetsutvikling www.mhs.no KONTAKTINFORMASJON: Senter for menighetsutvikling Oddbjørn Stangeland Prosjektleder for FOKUS oddbjorn.stangeland@mhs.no 950 34 067 Hans Austnaberg Leder hans.austnaberg@mhs.no 473 28 924
 • 28. Bakgrunn 1. NMS posisjonerer seg i kirkelandsskapet. 2. Valg av konsept: FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20 år, og som har stimulert vanlige folkekirkemenigheter til vekst.  http://www.leadingyourchurchintogrowth.org.uk/ 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 29. Kontaktinfo og styring • Misjonshøgskolen • Senter for menighetsutvikling http://www.mhs.no/?559 • Oddbjørn Stangeland • Sokneprest og prosjektleder for FOKUS • Hans Austnaberg • Praktikumsrektor, leder for senteret
 • 30. 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten Kirken står midt i mange spennende og utfordrende endringsprosesser med gudstjeneste, trosopplæring, diakoni, kirkemusikk og strukturer. FOKUS gir hjelp til å bruke disse mulighetene til å skape vekst.
 • 31. Målgruppe:  Stab og frivillige medarbeidere  Menigheter i Den norske kirke, på bedehus (og i andre kirkesamfunn) 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 32. Fokus er et kurs over 3 dager:  Undervisning og refleksjon, alene og i grupper  Å prioritere det som fører til utvikling og vekst  Hjelp til å avklare de neste skrittene  Anbefaler lederteam å delta: Fra menighetsråd, stab og frivillige  Kursavgift 1500 kr  At det lokale teamet ser mulighetene i sin sammenheng og tar ansvar for å gjennomføre de neste skrittene  Første kurs 18.-20.-september 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 33. I løpet av kurset vektlegger vi: En rytme av gudstjenesteliv og bønn Livsnære fortellinger om nedturer og oppturer i lokalt menighetsliv Bibelske eksempler som viser hvordan Gud har ledet gjennom historien Å være ærlige uten å bli nedtrykte Å prioritere det som fører til utvikling og vekst At det lokale teamet ser mulighetene i sin sammenheng og tar ansvar for å gjennomføre de neste skrittene 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 34. INNHOLD: 1. Kontekst - Hvor er vi? Hvor vil vi? 2. Vekst - positivt lederskap i menighetsutvikling 3. Plan – strategi for utvikling og vekst, og det første skrittet 4. Kultur – bygge fellesskap gjennom invitasjon, velkomst og gjestfrihet 5. Oppdrag – dele evangeliet i nærvær, handling og ord, lokalt og globalt 6. Vandring – vokse som Jesu etterfølgere 7. Hjertet – lokalt gudstjenesteliv 8. Neste skritt for deg og menigheten.   Utsendelsesgudstjeneste 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 35. Tilbud om oppfølging og veiledning:  Manual til å bruke i menigheten  Kursledere ringer menigheten etter to uker  Felles oppfølgingsdager for flere menigheter sammen  Prosesser med veiledning og oppfølging over tid etter behov 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 36. 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten Det handler mer om å oppdage hva som hindrer vekst enn å finne på noe nytt.