S3 analiza e transaksioneve në biznes

1,869 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Recall the basic accounting equation from chapter one. It should look familiar.
 • 19
 • 15
 • 13
 • 16
 • 22
 • 16
 • S3 analiza e transaksioneve në biznes

  1. 1. Ligjërata 3 Analiza e transaksioneve n ё biznes
  2. 2. Disa terma kontabiliteti Llogaria Ditari Pasuria Detyrimet Ekuiteti i pronarit Kontabiliteti i dyfishtë T- llogaria
  3. 3. Disa terma kontabiliteti Paraja LL/P A. A, Kapitali Libri kryesor Të gjitha llogaritë individuale japin librin e llogarive Llogari individuale e aseteve Llogari individuale e detyrimeve Llogari individuale e ekuitetit të pronarit
  4. 4. Analiza e transaksioneve nё biznes <ul><li>Pasqyrat financiare: </li></ul><ul><li>Bilanci i gjendjes </li></ul><ul><li>Pasqyra e fitimeve të mbajtura </li></ul><ul><li>Pasqyra e të ardhurave </li></ul><ul><li>Pasqyra e rrjedhjes së parasë </li></ul>
  5. 5. Analiza e transaksioneve nё biznes <ul><li>Elementet e pasqyrave financiare si: </li></ul><ul><li>Asete, detyrime, ekuitet (bilanci i gjendjes) </li></ul><ul><li>Të ardhura dhe shpenzime (pasq. e të ardhurave) </li></ul><ul><li>Aktivitete operuese, investuese dhe financiare (pasqyra e rrjedhjes së parasë) </li></ul><ul><li>Të gjitha këto elemente në vete përmbajnë nga disa llogari të ndryshme. </li></ul>
  6. 6. Llogaria Regjistrimi detal i rritjeve dhe zvogëlimeve në asete, detyrime, ekuitet, të ardhura dhe shpenzime specifike . Për secilin zë rëndësishëm mbahet llogari e posa ç me .
  7. 7. Llogaria dhe analizimi i saj = Assets Accounts Assets Accounts Llogaritë e aseteve + Liability Accounts Liability Accounts Llogaritë e detyrimeve Equity Accounts Equity Accounts Llogaritë e ekuitetit
  8. 8. Llogaritë e aseteve Toka Pajisjet Ndërtesat Paraja Shpenzimet e parapaguara Furnizimet e zyrës Furnizimet e shitores Sigurimi i parapaguar Dëftesat e pranueshme Llogaritë e arkëtueshme Asetet janë burime në pronësi nga biznesi.
  9. 9. Llogaritë e detyrimeve Detyrimet akruale Të ardhurat e pa fituara Dëftesat e pagueshme Llogaritë e pagueshme Detyrimet janë borxhe kreditorëve (personave jashtë kompanisë ). Pagat e pagueshme
  10. 10. Llogaritë e ekuitetit Ekuiteti E ardhura Aksionet e zakonshme Dividend a Shpenzimet Fitimet e mbajtura
  11. 11. Për të ju ndihmuar në mësime , një konto mund të paraqitet në formë të shkronjës T .
  12. 12. T- Llogaria Emri i llogarisë ( Ana e majtë ) Debi të Ana e djathtë ) K redi të
  13. 13. Konto në formë të T Konto T ka titull . Paraja
  14. 14. Konto T Ana e majtë e kontos është ana debi . Paraja Ana e majtë Debi
  15. 15. Konto T Ana e djathtë e kontos është ana e k redi së . Paraja Ana e majtë Debi Ana e djathtë K redi
  16. 16. Shfrytëzimi i T- llogarisë Llogaria e parasë ka një balancë fillestare prej €35. Çeku prej €12 është plotësuar për të paguar për furnizime . Duke shfrytëzuar T- llogarinë , ç farë është balanca përfundimtare e llogarisë së parasë ? 35 12 Paraja 23
  17. 17. Debi ë dhe Kreditë <ul><li>Debi të janë thjeshtë hyrje në anën e majtë . </li></ul>Kreditë janë thjeshtë hyrje në anën e djathtë. Mos harroni :
  18. 18. <ul><li>Llogaria ofron një metodë efikase për kategorizimin e transaksioneve . </li></ul><ul><li>T- llogaria është një përshkrim i thjeshtësuar i një llogarie. </li></ul>Shfrytëzimi i llogarive Emri i llogarisë Debi a Kredia
  19. 19. DR CR DR CR DR CR (+) (-) (-) (+) (-) (+) Debi të dhe kreditë As etet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
  20. 20. Regjistrimet në kontabilitetin e dyfishtë Detyrimet E kuiteti Aset et = + Debi Kredi Debi K redi Debi K redi AS ETET + - DETYRIMET - + E KUITETI - +
  21. 21. Kontabiliteti i dyfishtë – d eta le nga efektet në ekuitet Të ardhurat Shpenzimet Fitimet e mbajtura Dividend a _ + _ Debi Kredi Fit. e mbajtura - + Debi Kredi Dividend a + - Debi Kredi Shpenzimet + - Debi Kredi Të ardhurat - +
  22. 22. Ekuacioni i zgjeruar i kontabilitetit Re zerva kapitali Fitimet e mbajtura Të ardhurat Shpenzimet + + + – Detyrimet Ekuiteti Asetet = +
  23. 23. Ekuacioni i zgjeruar i kontabilitetit Asetet DR CR + – = Detyrimet DR CR – + + Ekuiteti i pronarëve DR CR – + Rezerva kapitali DR CR – + Fitimet e mbajtura DR CR – + Shpenzimet DR CR + – Dividend at DR CR + – Të ardhurat DR CR – +
  24. 24. Struktura e ekuitetit të pronarëve Ekuiteti i pronarëve E ardhura neto Investimet nga pronarët + Humbja neto Dividendi apo tërheqjet -
  25. 25. Llogaritë dhe debitë dhe kreditë Asetet Shpenzimet Debitë Debitë Të ardhurat Detyrimet Ekuiteti Kreditë Kreditë Kreditë Balancat normale në konto
  26. 26. T- llogaria Paraja 3,750 4,300 2,900 850 1,400 700 2,900 Regjistrimet tipike
  27. 27. Balancimi i T-llogarisë
  28. 28. Paraja 3,750 4,300 2,900 850 1,400 700 2,900 Së pari , mblidh anën d ebi 10,950
  29. 29. 850 1,400 700 2,900 Paraja 3,750 4,300 2,900 Pastaj , mblidh anën kredi . 10,950 5,850
  30. 30. 850 1,400 700 2,900 Paraja 3,750 4,300 2,900 Zbrit totalin e kredisë nga totali i debisë për të fituar balancën e llogarisë . 5,100 10,950 5,850
  31. 31. Regjistrimet në ditar dhe transferimi nga llogaritë në lirin kryesor
  32. 32. Secili zë i raporteve financiare, i quajtur llogari , përfshihet edhe në librin e llogarive.
  33. 33. Ditari ofron regjistrime kronologjike të të gjitha aktiviteteve biznesore. Regjistrimet në ditar përfshijnë datën, titullin dhe numrin e llogarisë së prekur si dhe shumat specifike debitore apo kreditore shprehur në njësi monetare.
  34. 34. Nga ditari bëhet bartja e të dhënave në llogari analitike apo sintetike. Secila shumë nga ditari transferohet në libër të llogarive .
  35. 35. Një grup i tërë i llogarive është i njohur si libri kryesor . Në kushtet e sotme të kompjuterizimit të sistemit të udhëheqjes së kontabilitetit, bartja e të dhënave bëhet në mënyrë automatike.
  36. 36. Debi Kredi Llogaritë e aseteve …. Rritje (+) Ulje (-) Llogaritë e detyrimeve Ulje (-) Rritje (+) Llogaritë e ekuitetit ( k apital it) …. Ulje (-) Rritje (+) Rregullat e llogarive d ebi / k redi të bilancit (të gjendjes)
  37. 37. Në çdo regjistrim, shuma e debisë përherë është e barabartë me shumën e kredisë.
  38. 38. Kredi për rritjet (+) Kredi për zbritjet (-) Debi për rritjet (+) Debi për zbritjet (-) Llogaria e shpenzimeve Llogaria e të ardhurave Rregullat e llogarive Debi / Kredi të raportit të të ardhurës
  39. 39. Debi Kredi Llogaritë e të ardhurave Ulje (-) Rritje (+) Llogaritë e shpenzimeve Rritje (+) Ulje (-) Llogaritë e raportit të të ardhurës
  40. 40. Procesi i kontabilitetit Bartja në ditar Burimi i dokumenteve Regjistrimi i transaksioneve Përgatitja e bilancit vërtetues Përgatitja e raporteve financiare Transaksionet (interne dhe eksterne) Analiza
  41. 41. Burimi i dokumenteve Fatura shitëse Raporti bankar Urdhër blerje Çeqet
  42. 42. <ul><li>Analizo transaksionet dhe burimet . </li></ul><ul><li>Identifiko efektet e transaksionit në balancën e llogarisë . </li></ul><ul><ul><li>Po ashtu identifiko pasqyrat financiare që janë prekur nga ky transaksion. </li></ul></ul>Analizimi i transaksioneve
  43. 43. Analizimi i transaksioneve Shembull – Transaksioni 1 Bart transaksionin në llogarinë T dhe kompleto analizën e transaksionit .
  44. 44. Ditari <ul><li>Data e transaksionit </li></ul><ul><li>Tituli i kontos së afektuar </li></ul><ul><li>Shuma në valutë në debi dhe kredi </li></ul><ul><li>Përshkrimi i transaksionit </li></ul>
  45. 45. Analizimi i transaksioneve Shembull – Transaksioni 1
  46. 46. Shembull “ Më 1 nëntor 2007, kam filluar një biznes të quajtur “Global Consulting”. Kam planifikuar të shfrytëzoj njohuritë e mia mbi kontabilitetin dhe financat dhe të ofroj shërbime me pagesë. Gjatë një periudhe kohore kam pasur transaksionet vijuese të cilat tregojnë se si shumat e pranoja (debitë) janë përherë të barabarta me shumat e dhëna (kreditë) .”
  47. 47. Transaksionet në biznes Libri kryesor (Ditari) jap Kredi Global Consulting Pronari (investitori) jap Kredi Hyrjet A. Data Përshkrimi Debi Kredi 11/1 Më 1 nëntor, kam deponuar 25,000 € në bankë për “ Global Consulting” në këmbim për aksione kapitali. pranoj Debi
  48. 48. Pronari ka deponuar 25,000 € në bankë për “Global Consulting” në këmbim për aksione kapitali. Transaksionet në biznes Libri kryesor jap Kredi Global Consulting Paraja Pronari (investitori) jap Kredi Hyrjet A. Data Përshkrimi Debi Kredi 11/1 Cash 25,000 pran oj Debi
  49. 49. Transaksionet në biznes Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/1 Paraja 25,000 Aksione kapitali 25,000 jap Kredi Global Consulting Paraja Aksione kapitali Pronari (investitori) jap Kredi Hyrjet A. Më 1 nëntor, pronari ka depozituar 25,000 € në bankë për “Global Consulting” në këmbim për aksione kapitali. pranoj Debi
  50. 50. Efektet e këtyre regjistrimeve në llogari Paraja Nën. 1 25,000 Rezerva kapitali Nën. 1 2 5 ,000 (B) Më 1 nëntor, pronari ka deponuar 25,000 € në bankë për “Global Consulting” në këmbim për aksione kapitali.
  51. 51. Më 5 nëntor, kompania ka blerë tokë për 20,000 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Pronari i tokës (shitësi ) jap Kredi Hyrjet B. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/5 pranoj Debi
  52. 52. Kompania ka blerë blerë tokë për 20,000 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Toka Pronari i tokës ( shitësi ) jap Kredi Hyrjet B. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/5 Toka 20,000 pranoj Debi
  53. 53. Pronari ka blerë tokë për 20,000 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Toka Paraja Pronari i tokës (s hitësi ) jap Kredi Hyrjet B. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/5 Toka 20,000 Paraja 20,000 pranoj Debi
  54. 54. Efektet e këtyre regjistrimeve në llogari Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 20,000 Toka Nën. 5 20,000 (B) Më 5 nëntor, “Global Consulting”, ka blerë tokë për €20,000 duke paguar p ara .
  55. 55. Më 10 nëntor, “ Global Consulting ” ka blerë furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj në një të ardhme të afërt . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Furnizuesi ( shitësi ) jap Kredi Hyrjet C. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/10 pranoj Debi
  56. 56. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Furnizimet Furnizuesi (s hitësi ) jap Kredi Hyrjet C. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/10 Furnizimet 1,350 Global Consulting ka blerë furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj në një të ardhme të afërt . pranoj Debi
  57. 57. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Furnizimet Furnizuesi (s hitësi ) jap Kredi Hyrjet C. Premtimi për të paguar më vonë Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/10 Furnizimet 1,350 Llogari të pagueshme 1,350 Global Consulting ka blerë furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj në një të ardhme të afërt . pranoj Debi
  58. 58. Efektet e këtyre regjistrimeve në llogari F urnizime t Nën. 10 1,350 Llogaritë e pagueshme Nën. 10 1,350 (C) Më 10 nëntor , “Global Consulting” ka blerë furnizime përmes llogarisë për €1,350.
  59. 59. Më 18 nëntor, “ Global Consulting ” ka fituar honorarin prej 7,500 € për shërbimin e kryer , duke pranoj paranë . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (s hitësi ) Konsumatori (b lerësi ) jap Kredi Hyrjet D. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 pranoj Debi
  60. 60. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (s hitësi ) Paraja Konsumatori (b lerësi ) jap Kredi Hyrjet D. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 Paraja 7,500 “ Global Consulting ” ka fituar honorarin prej 7,500 € për shërbimin e kryer , duke pranoj paranë . pranoj Debi
  61. 61. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (s hitësi ) Paraja Konsumatori (b lersësi) jap Kredi Hyrjet D. Shërbimet Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 Paraja 7,500 Honorari i fituar 7,500 “ Global Consulting ” ka fituar honorarin prej 7,500 € për shërbimin e kryer , duke pranoj paranë . pranoj Debi
  62. 62. Ef ektet nga këto regjistrime në ditar Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 2 0 ,000 E ardhura nga sherbimet Nën. 18 7,500 Nën 18 7,500 (D) Më 18 nëntor , “Global Consulting” pranon honorarin në shumë prej €7,500 nga konsumatori për shërbimet e ofruara .
  63. 63. Data Përshkrimi Debi Kredi Më 18 nëntor, “ Global Consulting ” ka paguar: pagat 2,125 € ; qiraja 800 € ; shërbimet 450 € dhe të ndryshme 275 € . Transaksionet në biznes Libri kryesor jap Kredi Global Consulting (blerësi) Furnizues të ndryshëm jap Kredi Hyrjet E. pranoj Debi
  64. 64. Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 Shpenzimet e pagave 2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e shërbimeve 450 Shpenzimet e tjera 275 Transaksionet në biznes Libri kryesor jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) S hërbimet , përfitimet Furnizues të ndryshëm jap Kredi Hyrjet E. “ Global Consulting ” ka paguar: pagat 2,125 € ; qiraja 800 € ; shërbimet 450 € dhe të ndryshme 275 € . pranoj Debi
  65. 65. Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 Shpenzimet e pagave 2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e shërbimeve 450 Shpenzimet e tjera 275 Paraja 3,650 Transaksionet në biznes Libri kryesor jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) S hërbimet , përfitimet Furnizues të ndryshëm jap Kredi Hyrjet E. Paraja “ Global Consulting ” ka paguar: pagat 2,125 € ; qiraja 800 € ; shërbimet 450 € dhe të ndryshme 275 € . pranoj Debi
  66. 66. Ef ektet e këtyre ndryshimeve në ditar Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 2 0 ,000 Shpenzimet e pagave Nën. 30 2,125 18 7,500 Shpenzimet e qirasë Nën. 30 800 Shpenzimet e komunaleve Nën. 30 450 Shpenzime të ndryshme Nën. 30 275 30 3,650 (E) Gjatë muajit , “Global Consulting” ka krijuar shpenzimet vijuese : pagat , €2,125; qiraja , €800; komunalitë , €450; dhe të ndryshme , €275 .
  67. 67. Më 30 nëntor, “ Global Consulting ” ka paguar kreditorëve 950 € në llogari bankare . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (pa guesi ) Furnizuesi ( i paguari ) jap Kredi Hyrjet F. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 pranoj Debi
  68. 68. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (pa guesi) Zvogëlimi i detyrimit Furnizuesi ( i paguari ) jap Kredi Hyrjet F. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Llogari të pagueshme 950 “ Global Consulting ” ka paguar kreditorëve 950 € në llogari bankare . pranoj Debi
  69. 69. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (pa guesi ) Zvogëlimi i detyrimit Furnizuesi ( i paguari ) jap Kredi Hyrjet F. Paraja Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 LL/P 950 Paraja 950 “ Global Consulting ” ka paguar kreditorëve 950 € në llogari bankare . pranoj Debi
  70. 70. Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 20,000 18 7,500 30 3,650 Ef ektet e këtyre regjistrimeve në llogari Llogaritë e pagueshme Nën. 10 1,350 Nën. 30 950 30 950 (F) Më 30 nëntor , “Global Consulting” u ka paguar kreditorëve përmes llogarisë , €950.
  71. 71. Më 30 nëntor, Kompania ka shpenzuar furnizimet prej 800 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting ( shfrytëzuesi ) Transa ks ion i brendshëm ( nuk ka entitet të jashtëm ) jap Kredi Hyrjet G. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 pranoj Debi
  72. 72. Transaksionet në biznes jap Kredi Shfrytëzimi i furnizimeve jap Kredi Hyrjet G. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Shpenzimet e furnizimit 800 Më 30 nëntor, Kompania ka shpenzuar furnizimet prej 800 € . Transa ks ion i brendshëm ( nuk ka entitet të jashtëm ) Global Consulting ( shfrytëzuesi ) pranoj Debi Balan ca e llogarisë së furnizimeve prej 1,350 € minus 550 € n ë dispozicion = 800 € të shfrytëzuara
  73. 73. Transaksionet në biznes jap Kredi jap Kredi Hyrjet G. Furnizimet Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Shpenzimet e furnizimit 800 Furnizimet 800 Më 30 nëntor, Kompania ka shpenzuar furnizimet prej 800 € . Transa ks ion i brendshëm ( nuk ka entitet të jashtëm ) Global Consulting ( shfrytëzuesi ) Shfrytëzimi i furnizimeve pranoj Debi
  74. 74. Ef ektet e regjistrimeve në ditar Furnizimet Nën. 10 1,350 Shpenzimet e furnizimeve Nën. 30 800 Nën. 30 800 (G) Më 30 nëntor, Kompania ka shpenzuar furnizimet prej 800 € .
  75. 75. “ Global Consulting ” ka paguar dividendën prej 2,000 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (pa guesi ) Pronari ( aksionari ) jap Kredi Hyrjet H. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 pranoj Debi
  76. 76. Transaksionet në biznes jap Kredi Zvogëlimi i ekuitetit jap Kredi Hyrjet H. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Dividend ët 2,000 “ Global Consulting ” ka paguar dividendën prej 2,000 € . Pronari ( aksionari ) Global Consulting (pa guesi ) pranoj Debi
  77. 77. Transaksionet në biznes jap Kredi Zvogëlimi i ekuitetit jap Kredi Hyrjet H. Paraja Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Dividend ët 2,000 Paraja 2,000 “ Global Consulting ” ka paguar dividendën prej 2,000 € . Pronari ( aksionari ) Global Consulting (pa guesi ) pranoj Debi
  78. 78. 30 950 30 2,000 Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 2 0 ,000 18 7,500 30 3,650 Ef ektet e regjistrimeve në llogari Dividendat Nën. 30 2,000 (H) “ Global Consulting ” ka paguar dividendën prej 2,000 € .
  79. 79. Balanca e llogarisë <ul><li>Balanca e llogarisë ndryshon në mes të rritjeve dhe zbritjeve në atë llogari . </li></ul>Exh. 2.9
  80. 80. <ul><li>T’i përkujtojmë! </li></ul>
  81. 81. Llogaria <ul><li>Llogaria është mjet me anën e të cilit grumbullohen dhe regjistrohen efektet e veprimeve ekonomike homogjene. </li></ul><ul><li>Tri pjesë : </li></ul><ul><li>1) Titulli i llogarisë </li></ul><ul><li>2) ana e majtë ana debi </li></ul><ul><li>3) ana e djathtë ana kredi </li></ul>
  82. 82. Llogaria T EMRI DEBI K REDI
  83. 83. Llogaria T Mbledh hyrjet secilës anë Nëse shuma në të majtë është më e madhe , llogaria ka balancë (gjendje) debitore Totali Debi Emri Debi Kredi
  84. 84. Llogaria T Mbledh hyrjet në secilën anë Nëse shuma në të djathtë është më e madhe, atëherë llogaria ka balancë kreditore Total i kredi Emri Debi Kredi
  85. 85. DR CR DR CR DR CR (+) (- ) (-) (+) (-) (+) Balancë balancë balancë normale normale normale Debi të dhe kreditë As etet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
  86. 86. Çfarë llogari janë llogaritë vijuese: 1. Të ardhurat 2. Shpenzimet Çfarë balance kanë: debitore apo kreditore? Përgjigja: ???
  87. 87. Shembull tjetër
  88. 88. 1 2 3 4 Paraja 25 000 00 Rezerva kapitali 25 000 00 Depozitimi i parasë në kompani . ( 1 ) Më 1 nëntor , NN deponon në llogarinë bankare €25,000 në emër të Global Consulting Group në këmbim të rezervave të kapitalit. Post. Ref. Ditari Data Përshkrimi Debi Kredi Faqe 1 Nën. 1 2005
  89. 89. Efektet e këtyre regjistrimeve në llogari Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 1 25,000 Rezerva kapitali ( 1 ) Më 1 nëntor , NN deponon në llogarinë bankare €25,000 në emër të Global Consulting Group në këmbim të rezervave të kapitalit.
  90. 90. 5 Toka 20 000 00 Paraja 20 000 00 Blerja e tokës për vendosjen e ndërtesës . ( 2 ) Më 5 Nëntor , Global Consulting Group ka blerë tokë për €20,000 duke paguar cash . 4 5 6 7 8 9 10
  91. 91. Efektet e këtyre regjistrimeve në llogari Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 20,000 Toka Nën. 5 20,000 ( 2 ) Më 5 Nëntor , Global Consulting Group ka blerë tokë për €20,000 duke paguar cash .
  92. 92. 10 11 12 13 14 15 16 10 Furnizimet 1 350 00 Llogaritë e pagueshme 1 350 00 Blerja e pajisjeve përmes llogarisë ( 3 ) Më 10 Nëntor , Global Consulting Group ka blerë furnizime përmes llogarisë për €1,350.
  93. 93. Efektet e këtyre regjistrimeve në llogari Furnizimet Nën. 10 1,350 Llogaritë e pagueshme Nën. 10 1,350 ( 3 ) Më 10 Nëntor , Global Consulting Group ka blerë furnizime përmes llogarisë për €1,350.
  94. 94. 30 Llogaritë e pagueshme 950 00 Paraja 950 00 Pagesa kreditorëve përmes llogarisë . 30 31 32 33 34 35 36 ( 4 ) Më 30 Nëntor , Global Consulting Group ka paguar kreditorëve përmes llogarisë , €950.
  95. 95. Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 20,000 18 7,500 30 3,650 Ef ektet e këtyre regjistrimeve në llogari Llogaritë e pagueshme Nën. 10 1,350 Nën. 30 950 30 950 ( 4 ) Më 30 Nëntor , Global Consulting Group ka paguar kreditorëve përmes llogarisë , €950.
  96. 96. Debi Kredi Llogaritë e aseteve …. Rritje (+) Ulje (-) Llogaritë e detyrimeve Ulje (-) Rritje (+) Llogaritë e ekuitetit ( k apital it) …. Ulje (-) Rritje (+) Rregullat e llogarive d ebi / k redi të bilancit (të gjendjes)
  97. 97. ( 5 ) Më 18 Nëntor , Global Consulting Group pranon honorarin në shumë prej €7,500 nga konsumatori për shërbimet e ofruara . 18 Paraja 7 500 00 Të ardhurat nga shërbimet 7 500 00 Pranuar nga konsumatorët 14 15 16 17 18 19 20
  98. 98. Ef ektet nga këto regjistrime në ditar Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 25,000 Të ardhurat nga shërbimet Nën. 18 7,500 18 7,500 ( 5 ) Më 18 Nëntor , Global Consulting Group pranon honorarin në shumë prej €7,500 nga konsumatori për shërbimet e ofruara .
  99. 99. ( 6 ) Gjatë muajit , Global Consulting Group ka krijuar shpenzimet vijuese : pagat , €2,125; qiraja , €800; komunalitë , €450; dhe të ndryshme , €275 . 30 Shpenzimet e pagave 2 125 00 Shpenzimet e qirasë 800 00 Shpenzimet e komunalive 450 00 Shpenzime të ndryshme 275 00 Paraja 3 650 00 Pa gesa e shpenzimeve . 18 19 20 21 22 23 24
  100. 100. Ef ektet e këtyre ndryshimeve në ditar Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 25,000 Shpenzimet e pagave Nën. 30 2,125 18 7,500 Shpenzimet e qirasë Nën. 30 800 Shpenzimet e komunaleve Nën. 30 450 Shpenzime të ndryshme Nën. 30 275 30 3,650 ( 6 ) Gjatë muajit , Global Consulting Group ka krijuar shpenzimet vijuese : pagat , €2,125; qiraja , €800; komunalitë , €450; dhe të ndryshme , €275 .
  101. 101. Në çdo regjistrim, shuma e debisë përherë është e barabartë me shumën e kredisë.
  102. 102. ( 7 ) Më 30 nëntor , është vërejtur se €800 nga furnizimet e blera janë shfrytëzuar. 30 Shpenzimet e furnizimeve 800 00 Furnizimet 800 00 Shfrytëzimi i furnizimeve të blera gjatë nëntorit . 25 26 27 28 29 30 31
  103. 103. Ef ektet e regjistrimeve në ditar Furnizimet Nën. 10 1,350 Shpenzimet e furnizimeve Nën. 30 800 Nën. 30 800 ( 7 ) Më 30 Nëntor , është vërejtur se €800 nga pajisjet e blera janë shfrytëzuar.
  104. 104. Kredi për rritjet (+) Kredi për zbritjet (-) Debi për rritjet (+) Debi për zbritjet (-) Llogaria e shpenzimeve Llogaria e të ardhurave Rregullat e llogarive Debi / Kredi të raportit të të ardhurës
  105. 105. 1 2 3 4 Dividend ë t 2 000 00 Paraja 2 000 00 Pa gesa e dividendëve aksionarëve . (8) Më 30 nëntor, Global Consulting Group ka paguar dividendët prej €2,000. Post. Ref. Ditari Data Përshkrimi Debi Kredi Faqe 2 Nën. 30 2005
  106. 106. 30 950 30 2,000 Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 25,000 18 7,500 30 3,650 Ef ektet e regjistrimeve në llogari Dividend ë t Nën. 30 2,000 (8) Më 30 nëntor, Global Consulting Group ka paguar dividendët prej €2,000.
  107. 107. 14 15 16 17 Shpenzimet e qirasë 52 800 00 Paraja 11 800 00 Pa gesa e qirasë për dhjetor (9) Më 1 d hj etor Global Consulting Group ka paguar qiranë për dhjetor prej €800. 1
  108. 108. (10) Më 4 d hj etor Global Consulting Group ka blerë pajisje për zyre përmes llogarisë në shumën prej €1,800. 18 19 20 21 Pajisjet për zyre 18 1 800 00 Llogaritë e pagueshme 21 1 800 00 Blerja e pajisjeve për zyre përmes llogarisë . 4
  109. 109. (11) Më 6 d hj etor Global Consulting Group ka paguar €180 për një reklamë në gazetë . 21 22 23 24 Shpenzime të reklamës 59 180 00 Paraja 11 180 00 Pa gesa për reklamë në gazetë . 6
  110. 110. (12) Më 11 d hj etor Global Consulting Group pagoi kreditorëve €400. 24 25 26 27 Llogaritë e pagueshme 21 400 00 Paraja 11 400 00 Pa gesa kreditorëve përmes llogarisë 11
  111. 111. (13) Më 13 d hj etor Global Consulting Grou p pa goi recepsionistit dhe një asistenti në gjysmë orari pagën dy javore prej €950 . 1 2 3 4 Shpenzime të pagave 51 950 00 Paraja 11 950 00 Pa gesa e pagës dy javore . Ref. Ditari Data Përshkrimi Debi Kredi Faqe 3 Dhj. 13 2005
  112. 112. (14) Më 20 dhjetor Global Consulting Group pa goi €900 për pajisjet e blera më 4 dhjetor (borxhi €1,800 ) . 13 14 15 16 Llogaritë e pagueshme 21 900 00 Paraja 11 900 00 Pa gesa e pjesërishme e borxhit nga furnizuesi 20
  113. 113. (15) Më 23 d hj etor Global Consulting Group pa goi €1,450 për pajisjet e blera . 22 23 24 25 Blerja e pajisjeve 14 1 450 00 Paraja 11 1 450 00 Për pajisje t e blera . 23
  114. 114. (16) Më 31 d hj etor Global Consulting Group pa goi €310 për faturën e tele fonit për muajin dhjetor . 31 32 33 34 Shpenzime të telefonit 54 310 00 Paraja 11 310 00 Pa gesa e faturës së tele fonit . 31
  115. 115. (17) Më 31 d hj etor Global Consulting Group pa goi €225 për faturën e energjisë elektrike për muajin përkatës . 1 2 3 4 Shpenzime të en.el. 54 225 00 Paraja 11 225 00 Pa gesa e en. el . Post. Ref. Ditari Data Përshkrimi Debi Kredi Faqe 4 Dhj. 31 2005
  116. 116. (18) Më 31 d hj etor Global Consulting Group pranoi €2,870 për shërbimet e kryera për pjesën e dytë të dhjetorit . 5 6 7 8 Paraja 11 2 870 00 Të ardhurat nga shërbimet 41 2 870 00 Honorari i pranuar nga konsumatori . 31
  117. 117. Gabimet
  118. 118. Error Procedura e përmirësimit 1. Regjistrimi në ditar jo i Vizato një vijë të drejtë mbi drejtë gabim dhe fut shumën e drejtë . Gabimi Procedura e përmirësimit Përmirësimi i gabimeve
  119. 119. Përmirësimi i gabimeve Tri lloj gabimesh Hyrjet në ditar Bartja në llogari Procedura e përmirësimit 1. gabim e pa bartur Ditari i korrigjuar
  120. 120. Përmirësimi i gabimeve Tri lloj gabimesh Hyrjet në ditar Bartja në llogari Procedura e përmirësimit <ul><li>1. gabim e pa bartur korrigj im i ditarit </li></ul><ul><li>drejtë gabim e bartur korrigjim i llogarisë </li></ul>
  121. 121. Përmirësimi i gabimeve Tri lloj gabimesh Hyrjet në ditar Bartja në llogari Procedura e përmirësimit Gabimi 3 kërkon korrigjimin e hyrjeve në ditar . 1. gabim e pa bartur Ditari i korrigjuar 2. drejtë gabim e bartur korrigjim i llogarisë 3. gabim tanimë e bartur regjistrimi dhe bartja e hyrjeve të korrigjuara
  122. 122. Ditari Më 5 maj, blerja e pajisjeve për zyre është regjistruar gabimisht në ditar dhe në llogari. Data Përshkrimi Debi Kredi 5 Ma j Furnizimet 12,500 Llogaritë e pagueshme 12,500 Përmirësimi i gabimeve – Shembull Cila nga pjesa e regjistrimit është gabim? Çfarë regjistrimesh përmirësuese duhet bërë ?
  123. 123. Libri kryesor – si është regjistruar dhe bartur Libri kryesor – Hyrjet përmirësuese Përmirësimi i gabimeve – Shembull Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Furnizimet 12,500 LL/P 12,500 Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Më 5 maj, blerja e pajisjeve për zyre është regjistruar gabimisht në ditar dhe në llogari.
  124. 124. Libri kryesor – si është regjistruar dhe bartur Libri kryesor – Hyrjet përmirësuese Përmirësimi i gabimeve – Shembull Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Furnizimet 12,500 LL/P 12,500 Më 5 maj, blerja e pajisjeve për zyre është regjistruar gabimisht në ditar dhe në llogari. Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Pajisjet e zyrës 12,500
  125. 125. Libri kryesor – si është regjistruar dhe bartur Libri kryesor – Hyrjet përmirësuese Përmirësimi i gabimeve – Shembull Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Furnizimet 12,500 LL/P 12,500 Më 5 maj, blerja e pajisjeve për zyre është regjistruar gabimisht në ditar dhe në llogari. Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Pajisjet e zyrës 12,500 Furnizimet 12,500
  126. 126. Fund i ligjëratës 3 Nuk mund të presim të filloj ligjërata 4!
  127. 127. Detyrë 1 <ul><li>Më 1 mars, kompania ka pasur këtë gjendje ekzistuese: paraja 12.000 €, lule dhe bimë 31.500 €, paga të pagueshme 3.400 €, furnizime 3.200 €, pajisjet 42.500 €, llogari të arkëtueshme 18.900 €, llogari të pagueshme 22.500 €, dëftesa të pagueshme 11.000 €, rezervat e kapitalit 87.900 €, humbja 6.700 €, patenta 30.000 €, hua bankare 20.000 €. </li></ul><ul><li>Rregulloni regjistrimet bazuar në ekuacionin kontabël (Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve). </li></ul>
  128. 128. Detyrë 1 <ul><li>Duke përdorur ditarin dhe llogaritë T të regjistrohen transaksionet vijuese: </li></ul><ul><li>NN investoj në kompaninë e porsaformuar shumën prej 15.000 €, </li></ul><ul><li>U ble ma para një sasi e mallit në vlerë prej 8.000 € </li></ul><ul><li>U morën hua nga banka para me vlerë 12.000 € </li></ul><ul><li>U paguan furnizimet me mall në vlerë prej 4.500 €, </li></ul><ul><li>U paguan komunalitë me vlerë prej 340 €, </li></ul><ul><li>Me para në dorë u blen pajisje për zyre në vlerë prej 5.500 €, </li></ul><ul><li>Iu pagua pronarit qiraja për muajin e kaluar në shumë prej 500 €, </li></ul><ul><li>U ble me para një kompjuter për 1.200 €, </li></ul><ul><li>U blenë furnizime për zyrë në vlerë prej 340 €. </li></ul>
  129. 129. Detyrë 2 <ul><li>Më mars kompania ka pasur gjendjen ekzistuese: paraja 5.300 €, dëftesa të pagueshme 11.200 €, rezerva kapitali 49.200 €, fitime të mbajtura 6.920 €, inventari i mallit 12.000 €, pajisjet 30.000 €, toka 42.000 €, kredi afat shkurtër 37.980 €, llogari të arkëtueshme 10.000 €, qiraja e parapaguar 3.000 €, licenca 12.000 €, paga të pagueshme 3.000 €, të ardhura të pa fituara 6.000 €. </li></ul>
  130. 130. Detyrë 2 <ul><li>Regjistroni çdo transaksion të kompanisë të përshkruar më poshtë duke përdorur formën tipike të ditarit dhe llogarive T: </li></ul><ul><li>Më 4 korrik është blerë ndërtesa nga kompania tjetër, më çmim prej 36.000 € me kushte të pagesës 20.000 € menjëherë, ndërsa 16.000 € pas 60 ditësh. </li></ul><ul><li>Më 10 korrik është shitur një pjesë e tokës kompanisë tjetër me çmim prej 110.000 €. Toka është shitur sipas çmimit furnizues kështu që nuk ka pasur një ndryshim në çmim. </li></ul><ul><li>Më 15 korrik janë blerë me afat pagese, pajisjet për zyre me çmim prej 5.400 €, </li></ul><ul><li>Më 4 shtator është pranoj pagesa e pjesshme nga kompania tjetër në shumën prej 10.000 €. </li></ul><ul><li>Më 15 shtator është kryer pagesa për pajisjet e zyrës në vlerë prej 5.400 €. </li></ul>

  ×