K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1

 • 2,126 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,126
On Slideshare
2,126
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
51
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • 1 1
 • 14

Transcript

 • 1. 1 Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
 • 2.
  • N ë këtë ligjëratë do të njiheni me:
  • Nocionin e kontabilitetit
  • Llojet e kontabilitetit
  • Zanafillën e kontabilitetit si dhe lindjen e nevojës për kontabilitetin financiar
  • Dallimet në mes të kontabilitetit financiar dhe kontabilitetit menaxherial
  • Ndikimin e kontabilitetit financiar në ambientin biznesor
  Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
 • 3. Zanafilla e kontabilitetit të dyfishtë Luca Paciolo Zbulues i kontabilitetit të dyfishtë më 1494
 • 4. Ndikimi i kontabilitetit Identifikon Regjistron Komunikon Relevant e Të besueshme Të krahasueshme Kontabiliteti Për të ndihmuar shfrytëzuesit për marrjen e vendimeve më të mira është s i stem i cili informat at që janë
 • 5. Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti është sistem informativ që... mat aktivitetet biznesore, i proceson të dhënat përmes raporteve dhe iu komunikon rezultatet vendim marrësve.
 • 6. Definimi i Kontabilitetit sipas literaturës amerikane Kontabiliteti definohet si sistem për ofrimin... e informatave sasiore, para së gjithash të natyrës financiare, mbi entitetet biznesore me qëllim të marrjes së vendimeve sa më të shfrytëzueshme
 • 7.
  • Komponentë kyçë të këtij definicioni janë:
  • Sasiorë – kontabiliteti lidhet ne numrat,
  • Financiarë – shprehja e të dhënave përmes raporteve financiare,
  • I shfrytëzueshëm – si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik,
  • Vendimet – informata që del nga kontabiliteti është e rëndësishme vetëm nëse është e shfrytëzueshme.
  Kontabiliteti – gjuhë e biznesit
 • 8.
  • K ONTABILITET I ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON , REGJISTRON , KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE , TË BESUESHME DHE TË KRAHASUESHME NË MËNYRË QË TI NDIHMOJ SHFRYTËZUESIT PËR MARRJEN E VENDIMEVE MË TË MIRA ?
  • A) E saktë
   • B) E pasaktë
  TEST I SHPEJT 
 • 9. Kontabiliteti — një proces informativ Identifikimi i shfrytëzuesve
 • 10. Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Identifikimi i shfrytëzuesve Kontabiliteti — një proces informativ
 • 11. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Sistemi i kontabilitetit Kontabiliteti — një proces informativ
 • 12. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces informativ
 • 13. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Raportet Kontabiliteti — një proces informativ
 • 14. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Raportet Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces infiormativ Vendimet e shfrytëzuesve
 • 15. Fokusimi i kontabilitetit
  • Identifikimi & Matje të informatave
  • Regjistrimi i informatave në libra kontabël
  • Raportimi i rezultateve & Analizimi i tyre për nevoja të shfrytëzuesve
 • 16.
  • FOKUSIMI I K ONTABILITETI T ËSHTË N Ë ?
   • A) Regjistrime të vazhdueshme dhe identifikime të kohëpaskohshme
   • B) Identifikim, matje, regjistrim, raportim dhe analizë
   • C) Ne disa raportime të pasqyrave financiare në periudha jo të përcaktuara
   • D) Identifikim, orientim, raportim dhe marrje të vendimeve
  TEST I SHPEJT 
 • 17. LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT
    • KONTABILITETI FINANCIAR
     • Rregullat dhe procedurat
     • Sistemi informativ i kontabilitetit dhe kontrolli i brendshëm
     • Auditimi
    • KONTABILITETI I KOSTOS
     • Përllogaritja e produktit
     • Përllogaritja sipas ABC metodës
    • KONTABILITETI MENAXHERIAL
     • Përkrahje në marrje të vendimeve
     • Kontroll organizacional
     • Menaxhment i kostos
     • Menaxhmenti i profitit
     • Menaxhmenti i investimeve
    • KONTABILITETI I TAKSAVE
     • I bizneseve individuale
     • Ortakërive dhe korporatave
     • Trusteve dhe karteleve
     • Tatimimi ndërkombëtar
     • Çështje speciale në lidhje me tatimet
 • 18.
  • LLOJET E SISTEMEVE T Ë KONTABILITETI T JANË ?
   • Kontabiliteti: financiar, planifikimit, regjistrimit dhe raportimit
   • Kontabiliteti: financiar, i financave, i buxhetit dhe tatimit
   • Kontabiliteti: financiar, menaxherial, i kostos dhe taksave
   • A dhe D
  TEST I SHPEJT 
 • 19. DALLIMET NË MES TË KONTABILITETIT MENAXHERIAL DHE KONTABILITETIT FINANCIAR ?
 • 20. KONTABILITETI FINANCIAR është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve të jashtëm të vendimeve KONTABILITETI I MENAXHMENTIT është proces i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave KONTABILITETI I MENAXHMENTIT & KONTABILITETI FINANCIAR
 • 21.
  • investitorët
  • kreditorët
  • rregullatorët
  • konsumatorët
  • konkurenca
  SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
 • 22.
  • pronarët
  • menaxherët
  • punëtorët
  SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar
  • investitorët
  • kreditorët
  • rregullatorët
  • konsumatorët
  • konkurenca
  SHFRYTëZUESIT E BRENDSHëM Kontabiliteti i menaxhmentit Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
 • 23. Shfrytëzuesit Objektive Të përgatitura sipas GAAP Të përgatitura periodikisht Entitete biznesore Karakteristikat KONTABILITETI FINANCIAR Bilanci Pasqyra e të ardhurave Raporti mbi rrjedhjen e parasë Pasqyra e ndërrimeve në ekuitet Raportet financiare Të jashtëm dhe menaxhmenti
 • 24.
  • RAPORTET FINANCIARE TE KONTABILITETI T FINANCIAR DUHET TË JENË?
   • Objektive dhe të dedikuara për shfrytëzuesit e jashtëm dhe menaxhmentin
   • Të përgatitura sipas GAAP
   • Të përgatitura periodikisht dhe për entitete biznesore
   • Të gjitha të mësipërmet
  TEST I SHPEJT 
 • 25. Shfrytëzuesit Objektive dhe subjektive Të përgatitura në pajtim me nevojat e menaxhmentit Të përgatitura periodikisht apo sipas nevojës Për entitetin biznesor apo një segment të tij Karakteristikat KONTABILITETI I MENAXHMENTIT Raportet e menaxhmentit Menaxhmenti
 • 26. Për çfarë përdoren raportet e kontabilitetit ?
  • Përdoren nga
  • menaxhmenti për
  • Planifikim
  • Implementim të planeve
  • Kontrollim të kostove
  • Marrje vendimesh
  • Përdoren nga palë të jashtme që kanë interes ekonomik në firmë
  • Bilanci i gjendjes
  • Pasqyra e të ardhurave
  • Pasqyra e cash flow-it
  Raportet e brendshme Raportet e jashtme
 • 27.
  • KONTABILITETI I MENAXHMENTIT PËRGATITË RAPORTET FINANCIARE?
   • Në mënyrë objektive dhe subjektive për menaxhmentin
   • Në mënyrë strikte dhe të rregullt periodike
   • Në pajtim dhe për nevoja të menaxhmentit
   • Vetëm për entitete biznesore si tërësi
  TEST I SHPEJT 
 • 28.
  • Roli i informacionit kontabël në drejtimin e një sistemi ekonomik
  • Regjistrimi besnik i të dhe rigoroz të të gjitha ngjarjeve ekonomike,
  • Përdorimi i informacionit në marrjen e vendimeve çofshin personale apo të biznesit,
  INFORMACIONI KONTABËL
 • 29. Personi A dhe B kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit shitoreve lokale . Ata përcaktuan se mund të shesin € 12,000 të prodhimeve të tyre ( pjekjeve ) për secilin muaj . INFORMACIONI KONTABËL shembull
 • 30. Ata kalkuluan koston e tyre mujore . Prodhimi € 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunaliet 200 Total € 10,100
 • 31. Profit i € 1,900 Të hyrat e pritura për A dhe B Kostoja e prodhimit 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunalet 200 Total € 10,100 K ost oja Shitja e prodhimeve € 12,000 Shitja
 • 32.
  • Sipas kësaj vijmë deri te informacioni kontabël mbi arsyeshmërinë e marrjes së një vendimi të drejtë nga pronarët
  • Sipas shembullit – vendimi mbi vazhdimin e procesit të prodhimit të biskotave për shkak të rezultatit financiar pozitiv.
  INFORMACIONI KONTABËL
 • 33. Bizneset prodhuese Llojet e bizneseve Produkti General Motors Auto, kamionë , furgonë Intel Çipa kompjuterësh Boeing Aeroplanë Nike Këpucë atletike dhe tjera Coca-Cola Pije Sony TV dhe pajisje tjera
 • 34. Bizneset tregtare Llojet e bizneseve Produkti wal-Mart Tregti e përgjithshme Toys “R” Us Lodra Circuit City Elektronikë për konsumat. Lands’ End Rroba Amazon.com Libra interneti, muzikë, video etj.
 • 35. Bizneset shërbyese Llojet e bizneseve Produkti Disney Argëtim Delta Air Lines Transport Marriott Hotels Hotelieri Merrill Lynch Këshilla financiare Sprint Telekomunikacion
 • 36. Form at e organizimit Laë Offices Korporata Ortakëria Biznesi individual Shitore ushqime Biznesi
 • 37. Form at e organizimit Shkollat Qeveria Jo biznesore Jo profitabile
 • 38. Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi
  • Përparësitë
  • Lehtë për t ’u organizuar
  • Kosto e ulët e organizimit
  • Mangësitë
  • Burime të kushtëzuara financiare
  • Detyrime të pakushtëzuara
  Ardi
 • 39. Ortakëria është biznes në pronësi të dy a më tepër individëve.
  • Përparësitë
  • Themelim i lehtë
  • Më tepër burime financiare se sa biznesi individual .
  • Aftësi shtesë menaxheriale .
  • Mangësitë
  • Vështirë për t’u rritur fondet
  • Ortakëria shuhet kur vdes pronari
  • Detyrime të paku fizuara.
  Ardi dhe Zana
 • 40. Ortakëritë
  • Në pronësi të dy a më tepër personave
  • Të klasifikuara si:
  • të përgjithshme
  • të kufizuara
  • Kryesore të kufizuara (publikisht si SHA...)
  • Joint Venture (Bashkëndërmarrja)
 • 41. Korporata është biznes i organizuar në bazë të ligjit si një entitet i ndarë ligjor. Standard Benz
 • 42. Korporatat Pronarët e korporatës quhen aksionarë Kur korporata emeton vetëm një lloj të aksioneve, ato i quajmë aksione të zakonshme ( apo aksione kapitale ).
 • 43. Llojet e korporatave SHA SHPK
 • 44. Përparësitë e k orporat ës
  • Korporatat kanë jetë të vazhdueshme, të ndarë nga ato të pronarëve të tyre .
  • Aksionar ët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet e një korporate ( përgjegjësi e kufizuar ).
  • Në shumicën e korporatave, aksionarët nuk menaxhojnë kompanitë . Ata zgjedhin m e nag j er ë profesional të cilët udhëheqin kompaninë .
  • Aksionarët nuk mund të hyjnë në kontakte ose marrëveshje që janë lidhëse për një korporatë përderisa ata nuk janë menaxherë e as drejtorë.
 • 45. Mangësitë e k orporat ës
  • Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të ardhurat e tyre.
  • Korporatat janë të rregulluara nga agjenci të ndryshme të shtetit ose të qeverisë.
  • Zbatimi i këtyre rregulloreve është me kosto .
  • Disa shpalosje të kërkuara mund të jenë të dobishme për konkurrentët.
  • Korporatat më të mëdha është vështirë menaxhohen .
  • Pronarët e korporatave zakonisht nuk kanë mundësi të njihen me informacionin e aktivitetit ditor të kompanisë së tyre.
 • 46.
  • Kodi i mirësjelljes i cili bazohet në tri parime bazë :
  • Në integritetin e personit që përgatit, raporton dhe kontrollon informatat e kontabilitetit
  • Në objektivitetin e informatave të përgatitura
  • Në pavarësinë profesionale të personit...
  Etika në kontabilitet
 • 47. Etika në kontabilitet
  • Fokusimi në këto parime:
  • Mënjanon gabimet e vogla etike .
  • Përqendrohet në reputacionin e juaj afat gjatë .
  • 3. Ju mund të pritni të keni pasoja nga mbajtja e një pozicioni etik .
 • 48. Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeriteti i atyre që i përgatisin, raportojnë dhe auditojnë ato informata . Etika në kontabilitet
 • 49.
  • Në Kodin e mirësjelljes profesionale janë dhënë parimet bazë, të cilat i përgjithësojmë në tri pjesë :
  • Çmuarja – kontabilisti duhet të jetë i sinqertë, i drejtë , i ndershëm
  • Objektiv në paraqitjen e informatave, t’i ikë konfliktit të interesave
  • Të ketë aftësi profesionale
  • Të jetë i besueshëm
  • Të ketë sjellje profesionale
  • Të respektoj standardet e kontabilitetit
  Etika në kontabilitet
 • 50. Profesionet në kontabilitet Kontabilistët që punojë në firma biznesore apo jo profitabile thuhet se janë kontabilistë (privat) . Kontabilistët që ofrojnë shërbime në bazë të tarifave quhen kontabilistë të çertifikuar .
 • 51. G AAP - Generally Accepted Accounting Principles – ( p arimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara) janë standarde të zhvilluara nga organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar procedura të qarta.
 • 52. Auditimi është ekzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një organizate. Auditimi dhe auditorët
 • 53. Auditorët e pavarur të cilët ekzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgatitura në pajtim me GAAP janë kontabilistë publik të çerfifikuar.
 • 54.
  • Federata ndërkombëtare e kontabilistëve (IFAC)
  • Këshilli për standardet financiare dhe kontabël (FASB)
  • Komisioni për sigurimin e këmbimeve (SEC
  • Instituti amerikan për certifikimin e kontabilistëve (AICPA)
  • Komiteti ndërkombëtar për standardet e kontabilitetit (IASC)
  • Këshilli kosovar për standardet për raportim financiar
  Këshillat dhe shoqatat e kontabilistëve
 • 55. Fundi i ligjëratës 1