เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ

0 views
3,127 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ

 1. 1. ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 1 àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑǾÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾Overcoming Fear of Monarchy in Thailand
 2. 2. 2 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 3 àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¤íÒ¹íÒ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ Overcoming Fear of Monarchy ¡ÒÃÅØ ¡ ¢Öé ¹ ÊÙŒ ¢ ͧ»ÃЪҪ¹à¾×è Í ¢Ñ º äÅ‹ in Thailand ༴稡ÒÃÊبԹ´Ò ¤ÃÒ»ÃÐÂÙà ÁÒ¶Ö§¨Ø´ à´×Í´ã¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2535 ÁÕ¡ÒÃÃÒ §Ò¹¼ÙŒàÊÕªÕÇÔμ 45 ¤¹ ¨Ò¡¡ÒûÃÒº »ÃÒÁ¢Í§·ËÒÃã¹àËμØ¡Òó¤ÃÑ駹Õé จรรยา ยิ้มประเสริฐ เปนไปตามธรรมเนียมการเมืองไทย พระบาทสมเด็จระเจาอยูหัว ทรงเชิญใหแกนนําทั้งสองฝายเขาเฝา และอภัยโทษใหทุกฝายที่เกี่ยว ขอบคุณทุกนักรบไซเบอรทุกทาน ของ พรอมทั้งพระราชทานนายกรัฐมนตรี ที่แมไมไดมาจากกระบวน ที่โพสตรูปภาพทางอินเทอรเน็ต การเลือกตั้ง แตก็ไดผานรางกฎหมาย 267 ฉบับภายในปเดียว ขาพเจาขออนุญาต ณ ที่นี้เพื่อนําภาพของทาน นีคอรูปธรรมการเมืองไทย “ประชาธิปไตยแบบไทยภายใตพระ ่ ื มาใชประกอบในหนังสือเพื่อการศึกษาเลมนี้ มหากษัตริย” อันเปนนิยามแหงความสับสน และการเมืองแหงการ ขอโทษที่เราทําไดแคนี้ ที่กลายเปนประวัติศาสตรที่«éíÒรอย ครั้งแลว ครั้งเลา ตามธรรมเนียมวิถีที่ตั้งอยูบนการสรางความหวังลมๆ แลงๆ คน ออกแบบปกและรูปเลมโดย ไทยจํานวนไมนอยที่มองโลกในแงดี ตางก็หวังวาเหตุการณพฤษภา จรรยา ยิ้มประเสริฐ เลือดป 2535 จะเปนการนองเลือดครั้งสุดทายที่กองทัพไทยกระทํา เผยแพรครั้งแรก กับประชาชนคนไทย และจะเปนการสิ้นสุดไดเสียทีแหงการเมืองคอ 12 มีนาคม 2554 รัปชั่น ผูนําที่ละโมภโลภมากและโงเขลาเบาปญญาทางการเมือง ที่ มีมาตอเนื่องยาวนานนับตั้งแตป 2490 เมื่อทหารไทยไดเริ่มตนกระ ฉบับปรับปรุงแกไข บวนการบดขยี้ขบวนการประชาธิปไตยของไทยที่เพิ่งผลิใบ และรวมรูปเลมเพื่อเผยแพรทาง PDF การเลือกตั้งที่ตามมาหลังจากเหตุการณพฤษภาเลือด ก็เปนอีก 31 มีนาคม 2554 เหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูคนเริ่มมีความหวัง
 3. 3. 4 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 5 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจนไดรัฐธรรมนูญ(ฉบับ จากจํานวนเงินกูทงหมดในประเทศไทย 45% เปนเงินทีมาจากการ  ั้ ่ประชาชน) ป 2540 ไดระบุถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางดานที่ กูนอกระบบ ที่กระทําในตลาดมืด และคิดดอกเบี้ยกันในอัตรามหาโหดเคยถูกปฏิเสธ - อาทิเสรีภาพในการรวมตัวแสดงออกซึ่งความคิดเห็น สวนมากจะคิดดอกเบี้ยกันเปนรายเดือนแตรัฐธรรมนูญป 2540 ก็ไมใชไมกายสิทธิ์ การจะขจัดปดเปาปญหา หนี้สินของครอบครัวเกษตรกรโดยเฉลี่ยอยูที่ 300,000 บาทตอคอรัปชั่นที่ฝงรากลึกในกลไกของรัฐ ทหาร ตํารวจ และรวมทั้งในวัฒน ครัวเรือน สูงกวาหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชาชนทั้งประเทศธรรมการเมืองของไทยมาอยางยาวนาน ตองการมากกวาเพียงแคมการ ี เกือบเทาตัว สวัสดิการสังคมที่มีอันจํากัดและครอบคลุมกําลังแรงงานระบุไวในมาตราตางๆ ในรัฐธรรมนูญ เพียง 27% ของจํานวนแรงงานทั้งหมด 38 ลานคน คนงานที่ถูกจัด สัญญาณแหงการพัฒนาที่มีทีทาวาจะเปนไปดวยดีเหลานี้ ถูกบด ในกลุม “แรงงานจางงานตัวเอง” ที่มีประมาณ 24 ลานคน ไมไดรับขยีจนแหลกละเอียดโดยรัฐประหารป 2549 ทีโคนทักษิณไดสาเร็จ รวม ้ ่ ํ สวัสดิการทางสังคมใดๆ และก็เผชิญความยุงยากตางๆ นาๆ ในการทั้งยังไดผลักประเทศไทยใหมุงหนาสูสงครามกลางเมือง เขาถึงการใชบริการการรัษาฟรีของรัฐบาล สรุปสั้นๆ ก็คือ 70% ของ รัฐประหาร 2549 ทําใหคนไทยที่เคยแตเพียงเฝามองเหตุการณ ประชากรในประเทศไทย ตางก็มีชีวิตอยูบนชะตากรรมที่ไมมีสวัสดิเมืองไทยอยูรอบนอก จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไมสามารถทนดูนิ่งเฉย การทางสังคมใดๆ เลยไดอีกตอไป และเขามารวมตอสูเพื่อประชาธิปไตย หลายคนไดลุกขึ้น ประเทศไทยถูกจัดอยูที่ลําดับ 73 ของดัชนีชี้วัดการพัฒนาของมาทลายความกลัวแหงกฎหมายเหล็ก “กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชา สหประชาชาติเมื่อป 2548 แตในการจัดลําดับประจําป 2554 เราตกนุภาพ” และเริ่มวิพากษวิจารณอยางตรงไปตรงมาวา เพราะเหตุใด ใน รวงลงมาอยูที่ลําดับที่ 92รอบ 6 ทศวรรษทีผานมา ความหวังและแรงบันดาลใจเพือสรางสังคมทีดี ่  ่ ่ บทความชินนี้ เปนบทความตอเนืองจากสองบทความขนาดยาวที่ ้ ่งามของพวกเขา จึงถูกบดขยีและทําใหขยับเยือนไมได จากอํานาจของ ้ ้ เขียนขึ้นมากอนหนานี้ ไดแก “ไพรสู บนเสนทาง 78 ปประชาธิปไตย”คณะองคมนตรี ทหารรักษาพระองค และพวกหัวหนาผูพพากษาตางๆ  ิ (2552-2553) และ “ทําไมถึงไมรักในหลวง (2553) แตบทความเรื่องนี้ ประเทศไทยมีประชากร 66 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้รวมครึ่งหรือ เจาะลึกลงไปมากขึนถึงอํานาจของลัทธิศกดินาทียงคงคุมขังและทรมาน ้ ั ่ัมากกว า ครึ่ ง ของประชากรทั้ ง ประเทศยั ง คงดํ า รงวิ ถี ชี วิ ต ด ว ยการ พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของคนในประเทศไทยอยูจนถึงพึงพิงอาหารที่ครอบครัวผลิตจากไรนาของตัวเอง โดยมีครอบครัว ปจจุบันเกษตรกร 5.7 ลานครอบครัว ซึ่งนับเปนตัวแทนของประชากรไม‹µèíÒ บทความทั้ ง หลายที่ เ ขี ย นขึ้ น เกี่ ย วกั บ การเมื อ งไทยที่ ผ า นมากวา 40% ของทั้งประเทศ และในจํานวนนี้มีเกษตรกรไมµèíÒกวา 40% สามารถหาอานไดที่ www.timeupthailand.netที่มีที่ดินทํากินไมถึงสิบไร หรือตองทํานาดวยระบบแบงผลผลิตกับเจาของที่ดิน หรือเปนเกษตรกรที่ตองเชาที่ดินทํากิน และจํานวนมากตองสรางรายไดเสริมจากการเดินทางไปเปนแรงงานรับจางนอกพื้นที่
 4. 4. 6 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 7 ¤íÒ»ÃСÒÈ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ ปญหาสวนใหญของมวลมนุษยชาติเริมตนจากระบบการศึกษาทีÂÒแย ่ ่ èí คุณภาพµèíÒ และใสความรูกับแบบผิดๆ และปญหาสวนใหญของชนชาว สยามนั้นก็เนื่องมาจากการมี “พระราชบิดาแหงราชวงศจักรี” มากเกินไป ÊØ´·¹Áͺ¡ÃÒºÍÂÙ‹ãμŒ¤ÇÒÁàÁμμҢͧ½†Ò¾Ãкҷ ตราบจนถึงทุกวันนี้ การศึกษาในประเทศไทยก็ยังคงไมตองการ ½Ù§ª¹¹ÑºÅŒÒ¹ÅØ¡¢Öé¹Â×¹ ·Ç§¤×¹ÊÔ·¸ÔáË‹§μ¹ เคารพความจริง เพียงตองการ - เชนที่เคยเปนมาแตอดีตกาล - เพื่อการ ปดกันการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน เซนเซอรการแลกเปลียนถก ้ ่ ã¹·ŒÒ·èÕÊØ´ . . Í‹ҧ˹ѡṋ¹ áÅС֡¡ŒÍ§ เถียงกันอยางตรงไปตรงมา ลางสมองศักยภาพของประชาชนทีจะวิเคราะห่ ÊзŒÍ¹ÃѺ·Í´μ‹Í ÁÇŪ¹»ÃСÒÈ¡ÅŒÒ . . พิจารณาเรื่องตางๆ ดวยเหตุดวยผล และสรางหลักประกันวา คําวา “การ ตรวจสอบ” และ “การประเมินผล” ยังเปนคําที่ดํารงอยูในความลึกลับตอไป ªÕÇÔμäÁ‹¡ŒÁËÑÇãËŒÊѧ¤Á·Õè¼Ô´à¾Õé¹àºÕéÂǺԴ ประชาชนในประเทศไทยไมจําเปนตองคิดไดดวยตัวเอง เพราะวา ªÕÇÔμÁØ‹§ÁÑè¹à¾×èÍ¡Òû¯ÔÇÑμÔ»ÃЪҪ¹ ในหลวงทรงเปนนักคิดที่ยิ่งใหญที่สุด - และมีคําตอบใหกับทุกปญหาใน สังคมไทย »´©Ò¡¤ÇÒÁ©ŒÍ©Å ¤íÒÅǧ áÅСÒá´¢Õè การคิดตางนําไปสูการเปนเหยือของการถูกคุกคาม การตังคําถามตอ  ่ ้ ªÕÇÔμ·Õ軯Ôàʸ˹ŒÒ¡Ò¡¾ÅÒÊμÔ¡ สิ่งที่บอกกับเราวา ในหลวงทรงดําริไว ไมไดรับอนุญาต - และอันตรายยิ่ง ภายใตสภาวะแวดลอมที่เต็มไปดวยความหวาดกลัว และการไรซึ่งตรรกะ แหงเหตุผล ประชาชนทังประเทศตางก็รสกไดวามีบางสิงบางอยางขาดหาย ้ ู ึ  ่ ********* ไป แตเมื่อประชาชนชาวสยามลุกขึ้นมาคนหาสิ่งที่ขาดหาย หรือแมแต ไมมีเงินเหลือพอ จะซื้อหนังสืออานเลนตลอด 12 ปแรก เริมคิดวาจําเปนจะตองมีสถาบันกษัตริยหรือไม กองกําลังทหาร (อาทิ กอง ่ในชั้นเรียน เราเรียนดังคนตาบอด เหมือนกันหมดทุกคน ตราบ กําลังรักษาพระองคกวา 30,000 คน) ก็พรอมที่จะบดขยี้พวกเขาเหลานั้นจนเมื่อไดยางเทากาวเขามหาวิทยาลัย โลกแหงวรรณกรรมจึง ใหดับยับยอยไป สิ่งที่ประชาชนเริ่มตระหนักถึงคือ คําวา “เสรีภาพ” ในโลกปจจุบันไดเผยโฉม แตมคนหนุมและคนสาวจากหมูบานหางไกลสักกีคน ี    ่ สมัยนันหมายถึงและยังมีคานิยามดังเชนทีมนเปนเสมอมา ไดเแก เสรีภาพ ้ ํ ่ ักันทีสามารถเดินทางมาถึงจุดนี้ และพวกเขาจะเลือกเรียนอะไร ่ ในการถกเถียงความคิดเห็นทีแตกตาง แบงปนทรัพยากรทีมระหวางกัน มุง ่ ่ ี เมื่อเขามหาวิทยาลัย? มั่นที่จะยืนยันพิทักษสิทธิของมวลมนุษยทุกผูคนในพื้นพิภพ ในสิทธิการ
 5. 5. 8 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 9มีสวนรวมในการเจรจาตอรองและในการมีสวนรวมในการตัดสินใจดาน ¤¹ä·Â¤×Íã¤Ã?นโยบายตางๆ กวาสองรอยปคําวา “ไทย” ถูกใชบรรยายถึงผูคนที่ทั้งดวยความ สิ่ งที่ ประเทศไทย ในฐานะประเทศหนึ่งในโลกนี้ เริ่มจะเขาใจคือ สมัครใจและไมสมัครใจสวามิภักดิ์อยูภายใตราชวงศจักรี ปจจุบันนี้ คํานี้มีประชาธิปไตยหมายถึงความซื่อสัตยตอการยกยองเชิดชูความยุติธรรม คําตอทายวา “ไทยแท” หมายถึงผูคนที่เคยชินตอแนวคิดชาตินิยมจนไมและเคารพมนุษยทุกคนในสังคมในฐานะปจเจกบุคคลที่มีสิทธิเทาเทียมกัน สามารถจินตนาการไดวามันยังมีประเทศอืนๆ อยูในโลกนีอกดวย พวกเขา  ่  ้ี ¤í Ò ¶ÒÁ·Õè à ͤí Ò μͺÁÒÍ‹ Ò §ÂÒǹҹ㹻ÃÐà·È ตางหมกหมุนใสใจเฉพาะแตเรื่องความสะดวกสบายและสิทธิพิเศษตางๆä·Â¤×Í ªÕÇμઋ¹äà ¨Ö§à»š¹ªÕÇμ·Õ¤Çä‹Òá¡‹¡ÒÃÊÃÃàÊÃÔÞ Ô Ô è ของตัวเอง ทีไดรบการคุมครองอยางเต็มที่ คนไทยแท ไมเคยใสใจแยแสตอ ่ ั ª×¹ªÁ àÃÔÁ´Ñ§ÁÒ¡¢Ö¹áÅÐἋ¢ÂÒÂǧ¡ÇŒÒ§ÁÒ¡¢Ö¹àÃ×ÍÂæ? è è é é è ความยากจนในประเทศ - เชนเดียวกับไมเคยตระหนักถึงความรูสกเหยียด ึ หยามคนอื่นที่ฝงอยูในหัวของตัวเอง พวกเขาตาง¾Öè§พาอํานาจเบื้องบน ในใบหนายิ้มสยามของประชากรหลายลานคนในเมืองไทย มันได ภายใตระบบรอยัลลิสต หรือจะกลาวใหถูกตองยิ่งขึ้นคือ เปาหมายอันดับสื่อความหมายถึงการไมตระหนักรูทันตอเกมการเมืองที่ฉอฉล ที่อภิสิทธิ แรกของพวกเขาคือ การดํารงไวซึ้งมายาแหงอํานาจเบื้องบนของระบบรอชนที่ดํารงตนอยูเหนือระบบอุปภัมภทั้งหลายตางพากันอธิบายดวยความ ยัลลิสตเอาไวใหได แมวาอภิสิทธิชนเชนพวกเขาจะดูเหมือนวาแข็งแกรงภาคภูมิวา . . “คนไทยยังไมพรอมสําหรับระบอบประชาธิปไตยที่ แตมายาไมใชความจริงอยางแนนอนที่สุด และพวกเขาสามารถกลายเปนประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง?” หรือวา “มันคือประชาธิปไตยแบบ  คนปาเถื่อนไปไดทันทีเมื่อถูกทาทายอํานาจ ชาวไทยแท เหลานี้สวนใหญไทยๆ อะไรๆ ก็ได” หรือจะกลาวในอีกนัยยะหนึงก็คอ วัฒนธรรมการเมือง ่ ื อาศัยอยูที่กรุงเทพมหานครไทย ไมมธรรมเนียมปฏิบตแหงการใหคณคากับคําวา “ความยุตธรรม” . . ี ั ิ ุ ิ ในรอยยิ้มสยามอันเลื่องลือของคนไทย มีจํานวนไมนอยทีเดียว เปน ªÒÇä·Âá·Œ¨Ð͌ҧàÊÁÍÇ‹Ò·Ø¡ÊÔ§·Ø¡Í‹ҧ·Õ¹ÒÁÒ è è íรอยยิ้ ม แห ง ม า นที่ ป กป ด ความลั บ และความทุ ก ข ต รมอั น สุ ด บรรยาย ÊÙ‹¤ÇÒÁ໚¹ “ÍÐàÁ«Ôè§ä·ÂᏴ” ໚¹à¾ÃÒÐตัวอยางความลับทีไมคอยเปนความลับเทาไรทีวา “พวกเราไมเคยเห็นดวย ่  ่กับการมอบชีวิตของพวกเราเพื่อรับใชพระมหากษัตริย และเพื่อหลอเลี้ยง ¾ÃÐÁËÒ¡ÃسҸԤ³áÅСÒ÷íÒ§Ò¹´ŒÇ¤ÇÒÁàÊÕ Øเมืองหลวงของเหลาเทพและเทวดา” “พวกเราไมเคยบอกวา เรายอมรับการ ÊÅТͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇปกครองจากกรุงเทพฯ” กระนั้นก็ตาม ทามกลางความจริงที่ถูกปกปดไว จากมุมมองของชาวรากหญา ประวัติศาสตรแหงราชวงศจักรีนับตั้งพวกเขาก็คงยังคงมีบางขณะเวลาที่สามารถหัวเราะดวยความใสซื่อไดอยู แตวนแรกทีสถาปนาเปนประวัตศาสตรทเต็มไปดวยการตอสูแยงชิงดินแดน ั ่ ิ ี่ บางเหมือนกัน ทีมมาอยางตอเนืองยาวนาน การรวบรวมความเปน “ชาติไทย” ไมไดทาดวย ่ ี ่ ํ ความเขาใจในความหลากหลาย กระทําดวยความรุนแรงอยางโหดรายปา
 6. 6. 10 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 11เถื่อน และตองสังเวยดวยจํานวนชีวิตของผูบริสุทธิ์มากมาย จีน มง อินเดีย เขมร ปกากะญอ ลานนา ลาว มาเลย มอญ ไทย ไทยใหญ ณ ยามนี้ พวกเราตางก็ไดเห็นการกระทําที่งี่เงาของกลุมคนที่พยา เวียดนาม และอีกกวา 30 ชาติพันธุในประเทศไทยยามจัดแบงผูคนออกเปน “คนไทยแท” “คนดี” หรือแมกระทั่ง “แดงแท” นี่ แมวาจะมีตัวอยางการปฏิวัติที่สําเร็จดวยวิถีแหงสันติวิธี การจัดตั้งคือฉาบผิวที่สะทอนถึงความปวยไขของไทย ที่มีตนตอมาจากความพยา วาระ “ประชาชนตองมากอน” ใหเปนวาระแหงชาติ ไมใชเรื่องที่จะทําใหยามที่จะชะลอความตาย หรือการใชกองกําลังทหารเพื่อยืดอายุศูนยกลาง สําเร็จไดโดยงายเลยแหงอํานาจไวใหคงอยูในอุงมือ “พระมหากษัตริยกับนายพล” ตอไป พรอม ในการที่จะกาวใหพนไปจากการจองจําภายใตวาระแหงชาติของกับการกดทับพัฒนาการแหงระบอบประชาธิิปไตยของชาติเอาไว คายกษัตริยนิยม การปฏิวัติประชาชนของพวกเราที่เลยกําหนดเวลามา ณ วันนี้ การเปลี่ยนผานไปสูระบอบประชาธิปไตยของไทยไดลาชา เนินนานมากแลว ควรจะสามารถแผวถางเสนทางไปไดโดยไมตองเผชิญออกไปจากที่ควรจะเปน มากวาครึ่งศตวรรษแลว ประชาชนชาวสยาม กํา หนากับความรุนแรง ถาเราสามารถนําเสนอความเปนจริงเกี่ยวกับความลังตระหนักรูมากขึนเรือยๆ วา ในความยายามลุกขึนสูเพือใหไดมาซึงความ  ้ ่ ้  ่ ่ ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวของลัทธิกษัตริยนิยมและลัทธิชาตินิยม แมวาระบบสมเทาเทียม ความยุติธรรม และสิทธิประชาธิปไตย พวกเขาไดทําในสิ่งที่จํา บูรณาญาสิทธิราชยจะถูกยกเลิกไปรวม 80 ปแลวก็ตาม แตทําไมประเทศเปนตองทํา ซึ่งเปนสิ่งที่ประชาชนทั่วโลกหลายพันลานคนไดตอสูมาแลว ไทย ที่มีความอุดมสมบูรณพรอมดวยโอกาสมากมาย จึงยังคงดิ้นขลุกขลักและ/หรือกําลังตอสูเพื่อใหไดมันมาเชนกัน อยูในความรุนแรงและการสูญเสียอันเกิดจากวิกฤติการเมืองอยางไมรูจัก กองกําลังรักษาพระองคจะจับประชาชน 65 ลานคนเปนตัวประกันไว จบรูจักสิ้น?กับสถาบันพระมหากษัตริยไดอีกนานแคไหน? ไมนานแนนอน! หลังจากสองปแหงการประทวงจากผูคนมากมายทั้งกลุมเรียกรอง “คืนอํานาจใหสถาบัน” และ “กลุมเรียกรองประชาธิปไตย” กองกําลังรักษา »ÃЪҪ¹ªÒÇÊÂÒÁμ‹Ò§¡çàÃÔÁࢌÒã¨áÅŒÇÇ‹Ò ¾Ç¡ è พระองคกวา 30,000 นายไดถูกระดมพลเพื่อปราบปรามผูประทวงที่เรียก à¢Ò¨íÒ໚¹μŒÍ§¶Í´Ë¹ŒÒ¡Ò¡ ·Ñ駢ͧμÑÇàͧáÅÐ รองประชาธิปไตยหลายหมื่นคนในเดือนเมษายน 2553 ซึ่งสวนใหญเปน ชาวนาชาวไร ที่ไดเขามายึดครองถนนกลางเมืองหลวงดวยขอเรียกรองที่ ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ·Ôé§ä»àÊÕÂ·Õ ชอบธรรมยิ่งวา ขอใหคืนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนป 2540 ที่ไดมา ดวยความยากลําบาก ที่ถูกลมไปโดยคณะรัฐบาลทหาร และขอให ผูคนจํานวนมากเริ่มตระหนักวา ไมวาเราหรือเขาจะเปนใครก็ตาม ประกาศใหมีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดไมวาพวกเขาจะมีชาติพันธุใดก็ตาม ที่อยูภายในขอบเขตดินแดนที่เรียกวา พอถึงเดือนพฤษาภาคม 2553 ทหารเคลื่อนกําลังพลและระดมยิงใสประเทศไทย ทุกคนจะไดรบสิทธิประโยชนทเทากัน จากการปฏิบตตามและ ั ี่ ั ิ หมูผประทวงทีลมรางลงจากหากระสุนทีระดมยิงราวกับใบไมทรวงหลนจาก  ู ่ ่ ี่ ใหเคารพในอุดมการณแหงสิทธิมนุษยชนสากล ไมวาจะเปน อาขา พมา ตน 91 คนเสียชีวิตไดถูกพราก และกวา 2,000 คนไดรับบาดเจ็บ
 7. 7. 12 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 13 การสังหารหมูประชาชนครั้งนี้ ถือเปนความรุนแรงครั้งที่ 5 นับตั้งแต อยÙ‹ÃèíÒไปป 2516 ที่กองกําลังรักษาพระองคสงหารประชาชนผูบริสทธิ์ ณ ถนนกลาง ั  ุ ไม มี ป ระชาชนคนใดที่ มี ค วามนั บ ถื อ ในศั ก ยภาพของตั ว เองจะเมืองหลวงกรุงเทพฯ สามารถทนนิ่งเฉยดูดายกับกองกําลังทหารที่ไดรับคําอวยพรจากพระ ในวันที่ 12 มิถุนายน ขาพเจาเผยแพร “Why I don?t love the King” บรมวงศานุวงศ กระ˹èíÒทํารายรัฐบาลที่ไดรับคะแนนเสียงทวมทนจากภาคภาษาอังกฤษ และเผยแพรภาคภาษาไทย “ทําไมถึงไมรักในหลวง” ประชาชน และยอมใหคณะองคมนตรีในพระองคใสโลโกใหมมานั่งแทนที่ในวันที่ 24 มิถุนายน วันประชาธิปไตยของประเทศไทย หกเดือนตอมา พรอมดวยคณะเผด็จการทหารในนาม “คณะกรรมการปฏิรูปการปกขาพเจาเขียนเรื่อง “Overcoming Fear of Monarchy in Thailand” หรือ ครองอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”“เอาชนะความกลัวหมนพระบรมเดชานุภาพ” เพือรวมเปนหนึงในขบวนการ ิ ่ ่ขจัดปดเปาความกลัวที่ครอบงําสังคมไทยใหหมดไปซะที ÃÑ°»ÃÐËÒû‚ 2549 ¾ÔÊÙ¨¹ã¹ÊèÔ§·Õè»ÃЪҪ¹μ‹Ò§ ก อ นรั ฐ ประหาร 2549 แม จ ะต อ งเผชิ ญ หน า กั บ ความหวาดหวั่ น ·ÃÒº¡Ñ¹´ÕÇÒ½Ò¡¡ÉÑμÃÔ¹ÂÁäÁ‹Á¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò ‹  Ô Õความกลัว และอยูทามกลางปญหาคอรัปชั่นในสังคมไทย พวกเรายังสา ·Õè¨Ðà¤Òþ»ÃЪҸԻäμÂÁÒμÑé§áμ‹μŒ¹áÅŒÇ áÅÐมารถจะบอกกันและกันวา . . ” ไมตองกังวลมากมายไปหรอกสําหรับการ ÇÒ§»ÃÐªÒ¸Ô » äμÂäÇŒ ã ËŒ Í ÂÙ‹ À ÒÂãμŒ ¾ ÃÐÁËÒเมืองสกปรก และปญหาคอรัปชั่นรอบตัว ตราบใดที่เรายังมุงหนาเดินไป ¡ÉÑμÃԏ «Öè§ÀÒÂãμŒá¹Ç¤Ô´¹Õé»ÃЪҪ¹ªÒÇÊÂÒÁดวยมุงมั่นเพื่อทํางานการศึกษามวลชน และสรางความเขมแข็งใหกับมวล ¨ÐäÁ‹ ÁÕ · Ò§ºÃÃÅØ «Öè § ¤ÇÒÁ½˜ ¹ ·Õè ¨ Ðä´Œ Á Ò«Öè §ชน โดยเฉพาะแรงงานหญิง เราจะพบกับทางออกไดในที่สุด” หลังจากรัฐประหาร 2549 มุมมองของพวกเราหลายคนตอการตอสู »ÃЪҸԻäμ·Õèá·Œ¨Ãԧ䴌àÅÂกับวิถีการปกครองแบบเอกาธิปไตยไดเปลี่ยนไป หลังจากประจักษลึกซึ้งยิ่งถึงความกระหยิ่มยิ้มยองของรัฐบาลที่ประกาศใช กระสุนจริงยิงประชาชนเมือป 2553 ผูคนจํานวนมากตระหนักไดวา ประเทศไทยไดกาวเขาสูการ ่     *********ตอสูระยะสุดทายของ 100 ปแหงการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ในยามที่ประชาชนทั่วโลกตางกําลังพยายามหาทางพิทักษรักษาโลก ÃÑ ° »ÃÐËÒâͧ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òû¯Ô ÃÙ » ¡Òà »¡¤ÃͧÍѹÁÕ»ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ·Ã§à»š¹»ÃÐÁØ¢,อันสวยงามของ เราเอาไวจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ประชาชนชาวสยามไมควรยอมติดกับอยูกับการตอสูแหงยุคโบราณกาลกับคณะองคมนตรีในพระองค และพวกนายพลสมองทึบทั้งหลาย ที่ 19 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2549พยายามหมุนและลากจูงใหประเทศไทยยอนกลับไปสูสังคมสมัยยุคกลาง
 8. 8. 14 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 15 รัฐประหาร 2549 เปนดังระเบิดที่แผรังสีกระทบทุกผูคนในสังคม ตัดสินใจของรัฐสภาใหหมดไปอยางถาวร! ถาประชาชนชาวประชาชนจากทุกสาขาอาชีพเรมประจักษวา จะตองมีการเปลียนแปลงครัง ิ  ่ ้ สยาม และ”คนไทยแท” ตองการประเทศที่ทันสมัย ทุกฝายตองหยุดแทงใหญตอวิถีการปกครองของประเทศเรา ขางหลัง และมาจับมือรวมกันเสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบบตัวแทน ขบวนการคนเสื้ อ แดงที่ เ ผยโฉมขึ้ น มาเพื่ อ ต อ ต า นรอยั ล ลิ ส ต หั ว ในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภารุนแรง(พวกเสื้อเหลือง) เริ่มตระหนักวามันถึงเวลาที่จะตองฝากฎอันมิพึง แทนที่จะมัวนั่งจินตนาการไปวาตัวเองนั้นสูงสงกวาคนอื่น ชาวไทยควรปฏิบตในสังคมไทย เริมโฟกัสมาทีบทบาทของพระมหากษัตริยมากขึน ั ิ ่ ่  ้ แทที่ทาครีมหนาขาว หนาเดงทั้งหลาย ตองพิสูจนใหไดจริงๆ เสียกอน àÃÒ¨ÐÂѺÂÑé§äÁ‹ä´Œ¤‹Ò “·ËÒâͧ¾ÃкҷÊÁ วา พวกเขาและเธอเหลานั้น เปนคนที่รูจักความพอเหมาะพอสม ดวยการ แสดงความนับถือและสนับสนุนพี่สาวนองชายที่ทํางานกลางแดดจาเพื่อ à´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ(¤‹ÒÂÍíÒÁÒμ¡Ñº·ËÒÃÃÑ¡ÉÒ ผลิตอาหารอันบริบูรณใหพวกเขากิน ¾ÃÐͧ¤)” ÂÔ§ãÊ‹½Ù§ª¹ä´ŒÍÕ¡Í‹ҧäÃ? ถาคนที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ทั้งหลายตองการปกปองไมให พวกเราจะหยุ ด ยั้ ง ไม ใ ห พ วกเขานํ า พาประเทศไทยไปสู ค วาม มงกุฎของพวกเขาตองรวงหลนจมโคลนแลวละก็ แทนทีจะแอบหลบอยูเบือง ่  ้โกลาหลและเปนตัวตลกในสายตาชาวโลกตอไปไดอยางไร? มีวิธีใดบางที่ หลังกองกําลังทหารรักษาพระองค พวกเขาควรจะรวมตัวกันอยูแถวหนาพวกเราจะสามารถนํามาใชเพื่อยับยั้งการใชอํานาจอันมิชอบของเหลา และบอกองคมนตรีใหสงบรรดาทหารกลับบานไปไดแลว - และใหเลิกยุงองคมนตรีที่บอนเซาะทําลายกระบวนการประชาธิปไตยของไทย? กับการเมืองเสียที แนนอนวามีนายพลบาคลั่งที่ปรารถนาเพียงการไดยิงกระโหลกผูคน การเลนเกมสปดตาหาเพื่อนของประชาคมนานาชาติ และอุตสาหจนสมองไหลนองทองถนน มากเทาทีจะมากได แตเราก็อาจพึงระลึกถึงดวย ่ กรรมการทองเที่ยว ไปกับแนวคิด “ความเปนไทย” กับคายกษัตริยนิยมทั้งวา ฟากกษัตริยนิยมสวนใหญก็ไมตองการทั้งสงครามกลางเมืองและการ หลายในเมืองไทย เปนการเลนที่มักงายเกินไป เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและปะทะทางการเมืองนําพาประเทศถอยหลังตกตําลงไปเรื่อยๆ เชนกัน สันติภาพระยะยาวในอินโดจีน ประชาคมนานาชาติจําตองตอตานความ จําเปนอยางยิ่งที่คายการเมืองตางๆ จะตองปฏิเสธยุทธศาสตรการ โหดรายปาเถื่อนที่เห็นกันตอหนาตอตา รวมทั้งการคอรัปชั่นทางการเมืองเมืองทีไมเปนไปตามครรลองแหงประชาธิปไตย และรวมตัวกันเรียกรองให ่ ของไทย และลุกขึ้นมาพูดเกี่ยวถึงการตอสูของคนรากหญาสวนใหญในมีการจัดการเลือกตั้งที่โปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใหเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ประเทศไทย ที่กําลังเรียกรองใหไดมาซึ่งประชาธิปไตย ประเทศไทยต อ งการ “รั ฐ สภาคณะใหม ” ที่ มี ว าระสําคัญประการแรก - ในนามเพื่อสันติภาพ - ทําการขจัดอํานาจองคมนตรีและกองทัพในการแทรกแซงอํานาจการ
 9. 9. 16 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 17 ¤íÒãËŒ¡ÒÃ(Testimony) ประชาธิปไตยไทยไดอีก ยามนี้ ขาพเจาทําไดแตการติดตามและประเมินสถานการณการ ถาประเทศไทยจะมุงหนาสูถนนสูประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ เมืองไทยจากนอกประเทศ ในสถานที่เคารพเสรีภาพในการแสดงความยั่งยืน คายกษัตริยและนายพลและกลุมขั้วอํานาจเกา จําตองหลีกทางให คิดเห็น และเอื้ออํานวยใหขพเจาสามารถศึกษาวิเคราะหวิกฤติการเมืองกับประชาชนอยางแทจริง ไทยอยางรอบดาน และทํางานเพื่อสรางใหเกิดการตระหนักถึงปญหาของ เพื่อนๆ ของขาพเจา และสหายหลายลานคนในประเทศไทย ยัง ประเทศไทย ทังในหมูประชาชนในประเทศไทยและประชาคมนานาชาติ เพือ ้  ่คงตอสูกับปญหาคอรัปชั่นและความอยุติธรรมในสังคมอยูทุกเมื่อเชื่อวัน รวมกันสรางหลักประกันวาการเปลียนผานไปสูรฐบาลทีเปน ประชาธิปไตย ่ ั ่ประชาชนหลายหมืนคนจากทัวภูมภาคเดินทางมายังเมืองกรุงเพือเขารวม ่ ่ ิ ่ ที่สมบูรณในประเทศไทยจะเปนไปอยางสันติวิธีการตอสูครั้งนี้ พวกเขาหลายคนยามนี้ มีชีวิตอยูภายใตความกลัววาจะถูก พวกเรายังคงจดจํา ยกยองเชิดชู และคารวะตอดวงวิญญาณหลายพันทํารายรางกาย จับกุม และคุมขัง ดวงทีไดเสียสละเพือการตอสูเพือประชาธิปไตยของไทย วีรชนทีไดเสียสละ ่ ่  ่ ่ สวนหนึ่งอาจจะเพราะความกลัวกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตัวเองเพื่อปลดปลอยพวกเราออกจากการเปนทาสรองรับคําสั่ง กลุมนิยมสวนหนึ่งอาจมาจากผลพวงของการเซนเซอรตัวเอง สวนหนึ่งอาจเนื่อง กษัตริยที่ฉอฉลและใชอํานาจบาทใหญมาจากเพราะความสําเร็จของหลายทศวรรษแหงการโหมโฆษณาชวนเชื่อ ในนามของเสรีภาพและประชาธิปไตย พวกเราไมสามารถยุติการทําเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสํานักพระราชวัง เรื่องราวของนักโทษคดี งานที่มุงมั่นเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันทและ สิทธิเทาเทียมระหวางหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไมกี่คดีเทานั้นที่เปนที่รับรูในหมูประชาคมนานา มนุษยไดอีกตอไปชาติ เกือบทุกวัน ผูคนจํานวนไมนอย โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวนอย ตางก็เผชิญกับการคุกคามจากเจาหนาทีรฐ ในระดับทีแตกตางกัน ตังแตระดับคุก ่ั ่ ้ จรรยา ยิ้มประเสริฐคามเล็กๆ นอยๆ จนถึงระดับที่รุนแรงและอันตรายตอชีวิต เพื่อนๆ ตางก็แสดงความหวงใยตอความปลอดภัยของขาพเจา และแนะนําใหขาพเจาอาศัยอยูในตางแดนสักระยะหนึ่ง เพราะวาสิ่งที่ขาพเจาเขียนเกี่ยวกับเมืองไทยไมสามารถเขียนถึงมันได อยางตรงไปตรงมาในสภาพการเมืองในปจจุบัน ภาระกิจเฉพาะหนาในขณะนี้คือ จะตองทําใหไมมีชองทางใดที่ทหารรักษาพระองคจะสามารถเขามาขัดขวาง ขมขู และคุกคามตอพัฒนาการ
 10. 10. 18 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 19 ¤íÒ¹íÒ หนาบทที่ 1 ราชอาณาจักรจักรี ปฏิวัติ สงครามเย็นแหงลัทธิทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 20 28 31 ¢ÍÊ´Ø´Õ ทหารของพระเจาอยูหัวเพื่อรัฐบาลของพระเจาอยูหัว ความอิจฉาริษยาของพระบรมวงศานุวงศ ขั้วอํานาจเกา 37 42 47 ÃíÒÅÖ¡ การเมืองและชีวิตในมือหมอดูบทที่ 2 ราคาที่ตองจายใหกับลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช 57 ราชินีและเจาจอม 55 59 äÇŒÍÒÅÑ ความเปนไทย 61 µ‹Í¼ÙŒàÊÕªÕÔÇÔµ¨Ò¡Ê§¤ÃÒÁ ขบวนการลางสมอง 68 »ÃЪҪ¹ áÅÐʧ¤ÃÒÁ การคอรัปชั่นสไตลจักกรี 77 งบประมาณของราชอาณาจักร 85 à¾×èͤ§ÍíÒ¹Ò¨áË‹§ÅÑ·¸Ô งบสาธารณะเพื่อบํารุงสถาบันจักรี 86 “·ËÒâͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨บทที่ 3 ไทยแลนดแดนอันตราย 86 เหยื่อการสังหารทางการเมือง 88 ¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ” หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 91 สงครามไซเบอร ประชาธิปไตยภายใตพระมหากษัตริยบทปดทาย 98 101 113 ·Ø¡¤¹อางอิง 125ภาคผนวก 1 คําประกาศคณะราษฎร 134ภาคผนวก 2 สลายหมอกควันแหงการคอรัปชั่น 138จรรยา เล็ก ยิ้มประเสริฐ 156
 11. 11. 20 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 21 ã¹»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2310 ËÅѧ¨Ò¡¡Í§·Ñ¾¾Á‹Òà¼Ò ·íÒÅÒ¡ÃاÈÃÕÍÂظÂÒ·Õè¿Í¹à¿ÐáÅШǹà¨Õ¹¨Ð Å‹ÁÊÅÒ¨¹àËÅ×Íà¾Õ§«Ò¡»ÃÑ¡ËÑ¡¾Ñ§ ͹Ҥμ¢Í§ ºŒÒ¹àÁ×ͧ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºâª¤ªÐμҢͧ¾ÃÐÂÒμÒ¡ à¨ŒÒ º··Õè 1 àÁ×ͧ¡íÒᾧྪà ¼ÙŒà¡Ô´ÁÒã¹μÃСÙÅÊÒÁÑÞª¹ ·Õèä´Œ¢ÑºäÅ‹¡Í§¡íÒÅѧ¾Á‹Ò »ÃÒº»ÃÒÁàËŋҢع¹Ò§ ÈÑ¡´Ô¹Ò·Õèáμ¡à»š¹¡¡à»š¹àËÅ‹Ò áÅÐÃǺÃÇÁª¹ ¡ÅØ‹ÁàÅç¡-¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂãˌࢌÒÁÒÍÂًËÇÁ¡Ñ¹ÀÒÂãμŒ¡Òà ÃÒªÍҳҨѡèѡÃÕ ÃÒªÍҳҨѡèѡÃÕ »¡¤Ãͧ¢Í§ÊÂÒÁÍÕ¡¤ÃÑé§ (The Kingdom of the Chakri)(The Kingdom of the Chakri) หลังจากกองทัพใหญของพมาถอนกําลังจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อ กลับไปจัดการปญหาในบานเมืองของตัวเอง โดยทิ้งกองกําลังรักษา การณไวจํานวนหนึ่ง ภายในระยะเวลาไมกี่เดือน ตากสินก็ตีกองกําลัง พมาที่เหลืออยูจนแตกพาย และจัดการรวบรวมขุนนางที่แตกเปนกก เปนเหลาใหมาอยูใตการบังคับบัญชาไดอกครัง และแลวในป พ.ศ. 2311  ี ้ ดวยวัยเพียง 34 ป พระองคไดประกาศแตงตั้งตัวเองเปนผูปกครองคน ใหมของสยาม ณ กรุงธนบรี ฝงตะวันตกของแม¹éíÒเจาพระยา ตรงขาม กับศูนยกลางการคาขายที่เรียกกันวาบางมะกอก หลังจากสิบหาปแหงการสูรบกับหัวเมืองตางๆ ที่เคยเปนเมือง ขึ้นของอยุธยามากอน ใหกลับมาอยูในอาณาเขตการปกครอง รวมทั้ง ขยายอาณาเขตเพิ่มเติม ตากสินก็เหน็ดเหนื่อยออนลาเปนอยางมาก – อาจบางที จากความรูสึกอดสูใจตอภาพการนองเลือดในสนามรบมา ยาวนานหลายป แหลงขอมูลหลายแหลงมีแนวโนมที่จะชี้ไปในทิศทาง
 12. 12. 22 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 23ที่วา พระองคสวรรคตจากการถูกลากออกมาจากวัดทั้งจีวร ถูกยัดใส ¾.È. 2413 ·ÒÊáÅÐÅÙ¡·ÒÊ·Ñé§ËÅÒ¡çÁÕ¨íҹǹถุงผา แลวทุบจนสิ้นพระชนม ตามคําสั่งของทองดวง นายทหารคูพระ ÁÒ¡¶Ö§Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁ¢Í§»ÃЪҡÃÊÂÒÁ ä¾Ã‹ªÒÂทัยที่สูรบเคียงบาเคียงไหลกันมาอยางยาวนาน ·ÕèÁÕÍÒÂØμÑé§áμ‹ 20-60 »‚ ·Ø¡¤¹ ¨ÐμŒÍ§·íÒ§Ò¹ÃѺ ตองขอบคุณตากสิน ทองดวงไดเลื่อนยศขึ้นเรื่อยๆ และกลาย 㪌¹Ò»‚ÅÐ 6 à´×͹ ä¾Ã‹ÊÒÁÒö«×éÍÍÔÊÃÐÀÒ¾เปนมือขวาของพระองค - ดํารงตําแหนงแมทัพหลายครั้ง จนไดเลือน ä´Œ´ŒÇ¡Òè‹ÒÂà§Ô¹ËÃ×ͼÅÔμ¼Å·´á·¹ãËŒ¡Ñº¹ÒÂชั้นเปนเจาพระยามหาจักรี เพื่อทํารัฐประหารใหสําเร็จสมบูรณ ทอง áÅжŒÒÁÕÅÙ¡ªÒ·Õè·íÒ˹ŒÒ·Õèä¾Ã‹ãËŒ¡Ñº¹ÒÂÍÂÙ‹áÅŒÇดวงสั่งประหารชีวิตพระมเหสี เจาจอม และพระราชโอรสและพระราช ÊÒÁ¤¹ ¾‹Í¡ç¨ÐÊÒÁÒö»Å´»ÃШíÒ¡ÒÃ䴌͋ҧธิดาของพระเจาตากสินรวมกันรวม 30 พระองค รวมทั้งประหารชีวิต ¶ÒÇÃäÁ‹μŒÍ§·íÒ˹ŒÒ·ÕèÍÕ¡μ‹Íä»ขุนนางและครอบครัวทีจงรักภักดีตอพระเจากรุงธนบุรอกหลายสิบชีวต ่  ีี ิ ในป 2369 สยามไดเซ็นปฏิญญาวาดวยพระราชไมตรีและพาณิชยหลังจากนั้นก็็แตงตั้งตนเองขึ้นเปนผูปกครองคนใหม ตั้งเมืองหลวง (Declaration of Amity and Commerce) กับอังกฤษ ซึ่งถือวาเปนการที่บางมะกอก ในป 2325 และเปนองคปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ทําขอตกลงทางการคากับอํานาจตะวันตกเปนครังแรกของสยาม พรอม ้ ดวยตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองสรางความชอบธรรมใหกับ กับนํามาซึ่งอาวุธที่ทันสมัย ความมั่งคั่ง และการเพิ่มขึ้นของชาวตะวันชาติกาเนิดสามัญชน ราชสํานักจักรีไดเริมพระราชขนบธรรมเนียมประ ํ ่ ตกในบางกอก และมัน ไดส ง ผลกระทบตอ สยามเป น ระยะเวลาอันเพณีและพิธีรีตรองอันมากมาย โดยการหยิบยืมมาจากราชธรรมเนียม ยาวนานของราชวงศตางๆ ตั้งแตราชสํานักอยุธยา ราชสํานักนครวัดนครธม ในป 2370 กองทัพไทยบุกตีทําลายกรุงเวียงจันทร และทําใหลาวผสานกับลัทธิพรหมณ และลัทธิขงจือ – นํามาจากทุกที่ รวมทังพัฒนา ้ ้ แตกเปนหัวเมืองยอยๆ พรอมทั้งขนเชลยจากประเทศลาวกลับมายังภาษาแหงราชสํานัก “ราชาศัพท” ซึ่งเปนภาษาที่แบงแยกสถานะทาง ประเทศไทยและใหตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณโขงตอนใต ที่ราบสูงโคราชชนชั้น โดยผูที่เปนขาราชสํานักหรือประชาชนที่จะเขาเฝา จะตองฝก หรือนํามาเปนทาสที่บางกอก และอีกมากมาย การสูรบกับญวนระฝนเพื่อใชพูดกับพระบรมวงศานุวงศ ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ ถูกนํามา หวางป 2385 - 2388 ทีมทงแพและทังชนะ อยางนอยมันไดชวยกระชับ ่ ี ั้ ้ ใสรวมกันอยางชาญฉลาด อยางนาพิศวงงงงวย ในหมอซุปรสเลิศแหง ความสัมพันธระหวางสยามกับแผนดินเขมรใหแนบแนนขึ้นจักรี เพือทีจะรักษาไวซง “สยามทียงใหญ” ทีมอาณาเขตมากกวาความ ่ ่ ึ่ ่ ิ่ ่ ี ¾ÃкÃÁǧÈÒ¹ØǧȏáÅÐàËÅ‹ÒàʹҺ´Õ¨Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ สามารถที่จะดูแลไดทั่วถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกาเจาอยูหัวรัช ª¹ªÑé¹ÊÙ§ÊØ´ã¹Êѧ¤Á ä¾Ã‹·ÒʨѴÍÂً㹪¹ªÑé¹Å‹Ò§ กาลที่ 4 (2394 - 2411) ไดเริ่มจัดกกองทัพตามรูปแบบตะวันตก แต ÊØ´ã¹Êѧ¤Á ¤ÇÒÁ໚¹ÈÑ¡´Ô¹Ò¢Í§ÊÂÒÁࢌÁ¢Œ¹ กระนั้น ก็หาไดทําใหสยามรอดพนจากเงื้อมมือแหงมหาอํานาจอาณา ÁÒ¡¢Ö¹àÃ×ÍÂæ äÁ‹ä´ŒÅ´Å§àÅÂáÁŒáμ‹¹Í ¾Í¶Ö§»‚ é è Œ นิคมตะวันตกที่แผเขามาไดไม “การฑูตเรือปนกล” ของอังกฤษ ได
 13. 13. 24 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 25บีบใหสยามตองเซ็นสนธิสัญญาเบาริงห(2398) ซึ่งเปนการทําขอตก นอกจากพืนทีรอบเมืองหลวงแลว ประชาชนในพืนทีรอบนอกตางก็ ้ ่ ้ ่ลงการคาเสรีที่ใหสิทธิพิเศษแกอังกฤษมากมาย โดยเฉพาะการเขาถึง รูสกไมพอใจ และตอตานความพยายามของจักรีทจะเพิมระดับของการ ึ ี่ ่การคาไมและสินคาเกษตร พอถึงสิ้นป 2399 สยามจําตองเซ็นสนธิ รีดนาทาเรน ทีพวกเขาจําตองทนแบกรับอยูกอนแลวใหมากยิงขึนไปอีก ่   ่ ้สั ญ ญาแบบเดี ย วกั น นี้ กั บ ประเทศชาติ ต ะวั น ตกอื่ น ๆ ได แ ก สหรั ฐ ÊØŵ‹Ò¹·Ñé§ËÅÒ¢ͧ»˜µµÒ¹Õ ä´Œµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃÅ‹Òอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมารก โปตุเกส เนเธอแลนด เยอรมัน สวีเดน ÍÒ³Ò¹Ô ¤ Á¢Í§ÊÂÒÁÁÒ໚ ¹ àÇÅÒËÅÒÂÃŒ Í Â»‚นอรเวย เบลเยี่ยม อิตาลี ออสเตรีย-ฮังการี สเปน รัสเซียและญี่ปุน áÅÐäÁ‹à¤ÂÂÔ¹ÂÍÁ¾ÃŒÍÁ㨷Õè¨ÐÍÂÙ‹ÀÒÂ㵌ÍÒ³Ò เพื่อที่จะหยุดการคุกคามจากอังกฤษ และโดยเฉพาะจากฝรั่งเศส ¹Ô¤ÁÍÂظÂÒ àÁ×èÍ¡ÃاÍÂظÂÒÅ‹ÁÊÅÒ ÊØŵ‹Ò¹·Õèพระจอมเกลาและพระจุลจอมเกลา(2411-2453) จําตองแลกดวยดินแดนที่ตากสินและทองดวงไปตียึดมาเปนอาณานิคม - หลายหัวเมือง ÀҤ㵌 µ‹ Ò §¡ç ¼‹ Í ¹¤ÅÒÂä´Œ ºŒ Ò §Ç‹ Ò ÊÒÁÒö¨Ðในลาว กัมพูชาและมาเลเซีย แมกระนั้น พระจุลจอมเกลาก็ยังตอง ໚ ¹ ÍÔ Ê ÃШҡ¡ÒÃºÑ § ¤Ñ º ãËŒ à »š ¹ ·ÒÊä´Œ ÊÑ ¡รับมือกับแรงกดดันที่จะตองแสดงใหมหาอํานาจจักรวรรดิทั้งหลาย ª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ˹Öè§ áµ‹¨Ñ¡ÃÕ¡çÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐËÒÂเห็นวาราชอาณาจักรของพระองคสามารถที่จะยืนหรือยืนอยูไดทาม áÅÐÁØ‹§ÁÑè¹ ·ÕèäÁ‹ÂÔè§Ë‹͹¡Ç‹ÒºÃþºØÃØÉ ·Õè¨Ð¤Çºกลางยุคสมัยแหงการแขงขันนี้ มันเปนธุรกิจที่มีราคาแพงลิบลิ่ว ÃÇÁàÍÒ»˜µµÒ¹Õ «Öè§à»š¹àÁ×ͧ·‹Ò¡ÒäŒÒ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ เพื่อที่จะรับมือกับการไหลบาเขามาของมหาอํานาจชาติจักรวรรดิ ÁÒäÇŒ ã ¹¤ÇÒÁ¤Ãͺ¤Ãͧ ËÅÑ § ¨Ò¡ÅŒ Á àËÅÇจากตะวันตกโดยสูญเสียใหนอยที่สุด จุฬาลงกรณจําตองเรียนรู และ ¨Ò¡¡ÒÃÂÖ ´ ¤ÃͧÀҤ㵌 Í Â‹ Ò §àºç ´ àÊÃç ¨ ÁÒในระดั บ หนึ่ ง จํ า ต อ งลอกเลี ย นขนบธรรมเนี ย มประเพณี ทั ศ นคติ ËÅÒ¤ÃÑé§ ã¹»‚ 2374 ÃѪ¡ÒÅ·Õè 3 ä´ŒÃÇÁÃÇÁและวิ ถี คิ ด ของประเทศมหาอํ า นาจอาณานิ ค ม เพื่ อ ให ส ามารถกุ ม ä¾Ã‹¾Å¡Ç‹Ò 300,000 ¹Ò à¾×èÍÊ‹§ä»ÂÖ´¤Ãͧอํ า นาจ ในฐานะองค พ ระประมุ ข ของสยามประเทศเอาไว ไ ด ต อ ไปพระองคยังไดสรางความเขมแข็งแหงผบรนด “ลัทธิกษัตริยนิยม” โดย ÀҤ㵌 ¡ÒõÕÀҤ㵌¤ÃÑ駹Õé¡ÃзíÒÍ‹ҧ»†Òà¶×è͹การอุปภัมภลัทธิชาตินิยม รวมทั้งการสรางรายไดเพิ่มมากขึ้นใหกับ ÂÔ觹ѡ àÁ×ͧ·‹Ò»˜µµÒ¹Õ¶Ù¡·íÒÅÒÂÃҺ໚¹Ë¹ŒÒทองพระคลัง หนทางที่จะผําไปสูความสําเร็จมีวิธีเดียว ก็ดวยการทํา ¡Í§áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒö¿„œ¹¤×¹ÊÙ‹Âؤ·Í§ä´ŒÍÕ¡µÅÍ´ใหประชาชนที่อยูในเขตแดนสยามตองขึ้นอยูกับคําสั่งตรงจากพระ ¡ÒÅ ¡ÒáÇҴŌҧÊÔ¹Êشŧ´ŒÇ¡ÒèѺàªÅ¨ҡ éองคเพียงผูเดียวและวิถีทางเดียวที่จะทําได ก็คือการสงพระราชโอรส »˜µµÒ¹Õ¡Ç‹Ò 4,000 ¤¹ ¼Ù¡àÍç¹ÃŒÍÂËÇÒÂࢌÒและพระบรมวงศานุวงศไปควบคุมหัวเมืองตางๆ ทีในอดีตปกครองกัน ่ ´ŒÇ¡ѹ à´Ô¹·Ò§Ã‹ÇÁ¾Ñ¹¡ÔâÅàÁµÃÁÒÂѧºÒ§¡Í¡ดัวยความสัมพันธระหวางเครือญาติ ที่มีกฎระเบียบและรูปแบบการบริหารโดยเจาเมืองทองถิ่น
 14. 14. 26 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 27 และก็อีกครั้งหนึ่ง เมื่อรัชกาลที่ 5 พยายามที่จะบังคับใหปตตานี ¼ÙŒ¡ÅŒÒªÒÇÍÕÊÒ¹ËÅÒÂÌͤ¹ä´Œ¶Ù¡ÊѧËÒà ᡹จายภาษีตรงมายังทองพระคลัง ก็ไดใชกองกําลังและความรุนแรงเพื่อ ¹í Ò ËÅÒ¤¹¶Ù ¡ μÑ ´ ËÑ Ç áÅÐàÊÕ Â º»ÃШҹ·Õè ·Ø‹ §บีบบังคับใหชาวปตตานีตองปฎิบัติตาม เชนเดียวกับที่เคยทําในอดีต ÊÕàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õและเชนเดียววกับแนวนโยบายการจัดการกับภาคใตของผูปกครอง สงครามเพื่อขยายราชอาณาจักรแหงจักรีวงศ จึงเขากันไดดีเปนคนตอๆ มา ã¹»‚ 2445 ¡º®ÃŒÍÂàÍç´áÅСº®àÁ×ͧá¾Ã‹¶Ù¡»ÃÒº ปเปนขลุยกับความเปนมาของภาษาไทย และการสงเสริมพุทธศาสนา»ÃÒÁÍ‹ҧâ˴ÌҨҡ¡Í§·Ñ¾·ÕèÊ‹§ÁÒ¨Ò¡ºÒ§¡Í¡ เพียงแคเปลือกผิว เพียงเพื่อใชเปนสัญลักษณแหงความเปนศูนยรวม ความที่สวนกลางไมเคยไววางใจตอชาวมุสลิมมาเลยที่พูดภาษา จิตใจของประชาชน และเพื่อปรับสภาพเสนเขตแดนใหมที่สยามตองยาวี ไดนํามาสูความลมเหลวครั้งแลวครั้งเลาของความพยายามอยาง เซ็นสนธิสัญญากับอังกฤษในป 2552 (ภายใตขอตกลงนี้ทําใหรัฐบาลบาคลั่งที่จะอัดฉีดโครงการตางๆ เพื่อ “สรางความเปนไทย” ใหกับ สยามยอมยกเลิกดินแดนอธิปไตยเหนือดินแดน ไทรบุรี กลันตัน ตรังพวกเขาเหลานั้น มากกวาการอัดฉีดเงินลงไปเพื่อการพัฒนาภาคใตอ กานู และเปอรลส สนธิสญญาครังนีองกฤษไดใหสยามกูยมเงินจํานวน ิ ั ้ ้ั  ืยางแทจริง เมื่อนโยบาย “สงครามยาเสพติด” โดยอํานาจเบ็ดเสร็จของ หลายลานดอลลารเพื่อนําไปพัฒนากิจการรถไฟสูปนัง) ถนนถูกสรางทักษิณ ชินวัตร มาถึงภาคใต มันกลับยิงโหมกระพือไฟแหงความรุนแรง ่ ขึ้นเพื่อเชื่อมหัวเมืองหลักตางๆ รวมทั้งวัดและโรงเรียนเพื่อเผยแพรและความตึงเครียดใหเพิ่มมากขึ้น และการลั่นไกแหงการตอสูก็ไดเริ่ม ลัทธิศาสนาและชาตินิยมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ไมมีสัญญาณอะไรเลยที่สามารถบงบอกวาความ การเลิกทาสทีกระทําอยางคอยเปนคอยไป จนสามารถเลิกทาสได ่รุนแรงที่ปะทุใหมรอบนี้จะหยุดลงไดอยางไร และนับตั้งแตป 2548 มี ทั้งหมดในป 2448 แตประชาชนกลับตกเปนเปาแหงการรีดนาทาเรนประชาชนตองเสียชีวตจากความรุนแรงทีนาสยดสยองและไมนาจะเกิด ิ ่   จากจักรีมากขึ้นกวาเดิม และภาษีกวา 80% ที่เก็บได ถูกดูดเขามายังขึ้น ไปแลวกวา 4,400 คน คลังหลวงเพือหลอเลียงบางกอกเทานัน กระบวนการจัดเก็บภาษีของ ่ ้ ้ จักรี สงผลใหมีการตอตานโครงสรางอํานาจรวมศูนย ที่สั่งการจาก ¢ºÇ¹¡Òä¹àÊ×éÍᴧ㹻˜¨¨ØºÑ¹·ÕèÁÕÀÙÁÔËÅѧËÂÑè§ เบืองบนเชนนีอยางตอเนือง โดยเฉพาะตอตานการใชมาตราการปราบ ้ ้ ่ ÃÒ¡ÅÖ¡ Œ͹件֧¡ÒÃÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ¢Í§ªÒÇ·ÕèÃÒºÊÙ§ ปรามอยางรุนแรงตอประชาชนในเมืองที่หางไกล ที่สุดทนกับการถูก â¤ÃҪ㹻‚ 2503 2475 2467 áÅÐ 2444 ขูดรีดภาษีจนไมเหลืออะไรไวสําหรับการดํารงชีวิตของตัวเองและ áÅÐÊÒÇä´ŒÂÒÇä¡Å仡NjҹѹÍÕ¡à¹Ô¹¹Ò¹ÁÒ¡¹Ñ¡ é è ครอบครัว จนจําตองลุกขึ้นมาประทวง ÃÐËÇ‹Ò§àËμØ¡Òó¡ÒÃμ‹ÍÊÙŒ·ÕèàÃÕ¡Njғ¡º®ÃŒÍ àÍç´” ã¹»‚ 2444 àÁ×͹ѡÊÙÍÊҹ䴌¨ºÁÕ´ ¨Ñº¾ÃŒÒ è Œ Õ Ñ ÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ¡Ñº¡Í§¡íÒÅѧ¢Í§¨ØÌÒŧ¡Ã³ ¾Ç¡à¢Ò
 15. 15. 28 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 29 »¯ÔÇÑμ(Revolt) Ô มั น เป น ช ว งเวลาแห ง ควาวมยากลํ า บากแห ง ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยทั่วโลก ดวยสภาวะการณเชนนี้ ชนชั้นนําใหมในสังคมสยามที่ ¡ÒþÂÒÂÒÁÅØ ¡ ¢Öé ¹ àÃÕ Â ¡ÃŒ Í §ÃÑ ° ¸ÃÃÁ¹Ù Þ »ÃÐ ไดรับการศึกษาจากตะวันตก เริ่มเปลงเสียงแหงความไมพอใจมากขึ้น ¸Ò¸Ô»äμ¤ÃÑé§áá àÃÔèÁμŒ¹â´Â¡ÅØ‹Á¹Ò·ËÒà เรื่อยๆ ในทายที่สุด ไดสงผลดีใหคณะราษฎรที่นําโดยปรีดี พนมยงค ˹؋ÁàÁ×èÍ»‚ 2453 »‚áááË‹§¡ÒâÖ鹤ÃͧÃҪ สามารถวางแผนการทางเมืองจนทําใหผูมีอํานาจทั้งหลายที่แวดลอม ¢Í§ÃкҷÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐÁ§¡Ø ® à¡ÅŒ Ò à¨Œ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç สถาบันพระมหากษัตริยไมสามารถลุกขึ้นมาตอตานคณะราษฎรได ·Ò§¡ÒÃä´Œ à ¢Œ Ò ¨Ñ º ¡Ø Á ¡ÅØ‹ Á ¹Ò·ËÒÃ˹؋ Á »ÃÐ หลังจากการทํารัฐประหารโดยไมมีการสูญเสียเลือดเนื้อ คําประกาศ ÁÒ³ 150 ¤¹ ´ŒÇ¡ÒÃ㪌¢ŒÍ͌ҧNjҾǡà¢Ò ของคณะราษฎรไดถูกอานขึ้น ณ ลานหนาพระที่นั่งอนัตสมาคม ใน เวลาประมาณ 6 นาิกา เชาตรูของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 (ดูภาค ÇҧἹÅͺ»Å§¾ÃЪ¹Á ·Ñ駹Õé᡹¹íÒ 25 ¤¹ ผนวก 1) สามวันหลังจากนั้น รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยาม (ชั่ว μŒÍ§à¢ŒÒä»ãªŒªÇμÍÂÙ㹤ء໚¹àÇÅÒ 12 »‚ àËμØ Õ Ô ‹ คราว) มีผลบังคับใช และวันที่ 24 มิถุนายนไดรับการเชิดชูวาเปนวัน ¡Ò󏡺® Ã.È. 130 ã¹»‚ 2453 ¨Ö§¶×Í໚¹¡ŒÒÇ ชาติไทย ‹ҧáá ·Õè¹íÒÁÒÊÙ‹¡ÒÃÃÇÁμÑǡѹ¢Í§¤³ÐÃÒɮà แกนนํ า หลั ก 2 คนของคณะราษฎร ได แ ก พั น ตรี ห ลวงพิ บู ล (the People’s Party) ·Õè¨Ñ´μÑ駢Öé¹ ³ ¡Ãا สงคราม ทําหนาทีกากับฝายทหาร และปรีดี พนมยงศ นักสังคมนิยมทีมี ่ ํ ่ »ÒÃÕÊ àÁ×èÍ»‚ 2469 ภูมิหลังมาจากครอบครัวชาวนา มีบทบาทนําในปกพลเรือน(ฝายวิชา การ) จอมพล ป. ดํารงตําแหนงผูนําประเทศในชวงสงครามโลก เปน ผูที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีนานที่สุดของประเทศไทย รวมกันทั้ง สิ้นเปนระยะเวลาถึง 14 ป เปนผูนํากระดูกเหล็กและเปนคนเคร฀

×