Your SlideShare is downloading. ×
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ

2,404

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,404
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 1 àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑǾÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾Overcoming Fear of Monarchy in Thailand
 • 2. 2 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 3 àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¤íÒ¹íÒ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ Overcoming Fear of Monarchy ¡ÒÃÅØ ¡ ¢Öé ¹ ÊÙŒ ¢ ͧ»ÃЪҪ¹à¾×è Í ¢Ñ º äÅ‹ in Thailand ༴稡ÒÃÊبԹ´Ò ¤ÃÒ»ÃÐÂÙà ÁÒ¶Ö§¨Ø´ à´×Í´ã¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2535 ÁÕ¡ÒÃÃÒ §Ò¹¼ÙŒàÊÕªÕÇÔμ 45 ¤¹ ¨Ò¡¡ÒûÃÒº »ÃÒÁ¢Í§·ËÒÃã¹àËμØ¡Òó¤ÃÑ駹Õé จรรยา ยิ้มประเสริฐ เปนไปตามธรรมเนียมการเมืองไทย พระบาทสมเด็จระเจาอยูหัว ทรงเชิญใหแกนนําทั้งสองฝายเขาเฝา และอภัยโทษใหทุกฝายที่เกี่ยว ขอบคุณทุกนักรบไซเบอรทุกทาน ของ พรอมทั้งพระราชทานนายกรัฐมนตรี ที่แมไมไดมาจากกระบวน ที่โพสตรูปภาพทางอินเทอรเน็ต การเลือกตั้ง แตก็ไดผานรางกฎหมาย 267 ฉบับภายในปเดียว ขาพเจาขออนุญาต ณ ที่นี้เพื่อนําภาพของทาน นีคอรูปธรรมการเมืองไทย “ประชาธิปไตยแบบไทยภายใตพระ ่ ื มาใชประกอบในหนังสือเพื่อการศึกษาเลมนี้ มหากษัตริย” อันเปนนิยามแหงความสับสน และการเมืองแหงการ ขอโทษที่เราทําไดแคนี้ ที่กลายเปนประวัติศาสตรที่«éíÒรอย ครั้งแลว ครั้งเลา ตามธรรมเนียมวิถีที่ตั้งอยูบนการสรางความหวังลมๆ แลงๆ คน ออกแบบปกและรูปเลมโดย ไทยจํานวนไมนอยที่มองโลกในแงดี ตางก็หวังวาเหตุการณพฤษภา จรรยา ยิ้มประเสริฐ เลือดป 2535 จะเปนการนองเลือดครั้งสุดทายที่กองทัพไทยกระทํา เผยแพรครั้งแรก กับประชาชนคนไทย และจะเปนการสิ้นสุดไดเสียทีแหงการเมืองคอ 12 มีนาคม 2554 รัปชั่น ผูนําที่ละโมภโลภมากและโงเขลาเบาปญญาทางการเมือง ที่ มีมาตอเนื่องยาวนานนับตั้งแตป 2490 เมื่อทหารไทยไดเริ่มตนกระ ฉบับปรับปรุงแกไข บวนการบดขยี้ขบวนการประชาธิปไตยของไทยที่เพิ่งผลิใบ และรวมรูปเลมเพื่อเผยแพรทาง PDF การเลือกตั้งที่ตามมาหลังจากเหตุการณพฤษภาเลือด ก็เปนอีก 31 มีนาคม 2554 เหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูคนเริ่มมีความหวัง
 • 3. 4 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 5 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจนไดรัฐธรรมนูญ(ฉบับ จากจํานวนเงินกูทงหมดในประเทศไทย 45% เปนเงินทีมาจากการ  ั้ ่ประชาชน) ป 2540 ไดระบุถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางดานที่ กูนอกระบบ ที่กระทําในตลาดมืด และคิดดอกเบี้ยกันในอัตรามหาโหดเคยถูกปฏิเสธ - อาทิเสรีภาพในการรวมตัวแสดงออกซึ่งความคิดเห็น สวนมากจะคิดดอกเบี้ยกันเปนรายเดือนแตรัฐธรรมนูญป 2540 ก็ไมใชไมกายสิทธิ์ การจะขจัดปดเปาปญหา หนี้สินของครอบครัวเกษตรกรโดยเฉลี่ยอยูที่ 300,000 บาทตอคอรัปชั่นที่ฝงรากลึกในกลไกของรัฐ ทหาร ตํารวจ และรวมทั้งในวัฒน ครัวเรือน สูงกวาหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชาชนทั้งประเทศธรรมการเมืองของไทยมาอยางยาวนาน ตองการมากกวาเพียงแคมการ ี เกือบเทาตัว สวัสดิการสังคมที่มีอันจํากัดและครอบคลุมกําลังแรงงานระบุไวในมาตราตางๆ ในรัฐธรรมนูญ เพียง 27% ของจํานวนแรงงานทั้งหมด 38 ลานคน คนงานที่ถูกจัด สัญญาณแหงการพัฒนาที่มีทีทาวาจะเปนไปดวยดีเหลานี้ ถูกบด ในกลุม “แรงงานจางงานตัวเอง” ที่มีประมาณ 24 ลานคน ไมไดรับขยีจนแหลกละเอียดโดยรัฐประหารป 2549 ทีโคนทักษิณไดสาเร็จ รวม ้ ่ ํ สวัสดิการทางสังคมใดๆ และก็เผชิญความยุงยากตางๆ นาๆ ในการทั้งยังไดผลักประเทศไทยใหมุงหนาสูสงครามกลางเมือง เขาถึงการใชบริการการรัษาฟรีของรัฐบาล สรุปสั้นๆ ก็คือ 70% ของ รัฐประหาร 2549 ทําใหคนไทยที่เคยแตเพียงเฝามองเหตุการณ ประชากรในประเทศไทย ตางก็มีชีวิตอยูบนชะตากรรมที่ไมมีสวัสดิเมืองไทยอยูรอบนอก จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไมสามารถทนดูนิ่งเฉย การทางสังคมใดๆ เลยไดอีกตอไป และเขามารวมตอสูเพื่อประชาธิปไตย หลายคนไดลุกขึ้น ประเทศไทยถูกจัดอยูที่ลําดับ 73 ของดัชนีชี้วัดการพัฒนาของมาทลายความกลัวแหงกฎหมายเหล็ก “กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชา สหประชาชาติเมื่อป 2548 แตในการจัดลําดับประจําป 2554 เราตกนุภาพ” และเริ่มวิพากษวิจารณอยางตรงไปตรงมาวา เพราะเหตุใด ใน รวงลงมาอยูที่ลําดับที่ 92รอบ 6 ทศวรรษทีผานมา ความหวังและแรงบันดาลใจเพือสรางสังคมทีดี ่  ่ ่ บทความชินนี้ เปนบทความตอเนืองจากสองบทความขนาดยาวที่ ้ ่งามของพวกเขา จึงถูกบดขยีและทําใหขยับเยือนไมได จากอํานาจของ ้ ้ เขียนขึ้นมากอนหนานี้ ไดแก “ไพรสู บนเสนทาง 78 ปประชาธิปไตย”คณะองคมนตรี ทหารรักษาพระองค และพวกหัวหนาผูพพากษาตางๆ  ิ (2552-2553) และ “ทําไมถึงไมรักในหลวง (2553) แตบทความเรื่องนี้ ประเทศไทยมีประชากร 66 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้รวมครึ่งหรือ เจาะลึกลงไปมากขึนถึงอํานาจของลัทธิศกดินาทียงคงคุมขังและทรมาน ้ ั ่ัมากกว า ครึ่ ง ของประชากรทั้ ง ประเทศยั ง คงดํ า รงวิ ถี ชี วิ ต ด ว ยการ พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของคนในประเทศไทยอยูจนถึงพึงพิงอาหารที่ครอบครัวผลิตจากไรนาของตัวเอง โดยมีครอบครัว ปจจุบันเกษตรกร 5.7 ลานครอบครัว ซึ่งนับเปนตัวแทนของประชากรไม‹µèíÒ บทความทั้ ง หลายที่ เ ขี ย นขึ้ น เกี่ ย วกั บ การเมื อ งไทยที่ ผ า นมากวา 40% ของทั้งประเทศ และในจํานวนนี้มีเกษตรกรไมµèíÒกวา 40% สามารถหาอานไดที่ www.timeupthailand.netที่มีที่ดินทํากินไมถึงสิบไร หรือตองทํานาดวยระบบแบงผลผลิตกับเจาของที่ดิน หรือเปนเกษตรกรที่ตองเชาที่ดินทํากิน และจํานวนมากตองสรางรายไดเสริมจากการเดินทางไปเปนแรงงานรับจางนอกพื้นที่
 • 4. 6 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 7 ¤íÒ»ÃСÒÈ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ ปญหาสวนใหญของมวลมนุษยชาติเริมตนจากระบบการศึกษาทีÂÒแย ่ ่ èí คุณภาพµèíÒ และใสความรูกับแบบผิดๆ และปญหาสวนใหญของชนชาว สยามนั้นก็เนื่องมาจากการมี “พระราชบิดาแหงราชวงศจักรี” มากเกินไป ÊØ´·¹Áͺ¡ÃÒºÍÂÙ‹ãμŒ¤ÇÒÁàÁμμҢͧ½†Ò¾Ãкҷ ตราบจนถึงทุกวันนี้ การศึกษาในประเทศไทยก็ยังคงไมตองการ ½Ù§ª¹¹ÑºÅŒÒ¹ÅØ¡¢Öé¹Â×¹ ·Ç§¤×¹ÊÔ·¸ÔáË‹§μ¹ เคารพความจริง เพียงตองการ - เชนที่เคยเปนมาแตอดีตกาล - เพื่อการ ปดกันการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน เซนเซอรการแลกเปลียนถก ้ ่ ã¹·ŒÒ·èÕÊØ´ . . Í‹ҧ˹ѡṋ¹ áÅС֡¡ŒÍ§ เถียงกันอยางตรงไปตรงมา ลางสมองศักยภาพของประชาชนทีจะวิเคราะห่ ÊзŒÍ¹ÃѺ·Í´μ‹Í ÁÇŪ¹»ÃСÒÈ¡ÅŒÒ . . พิจารณาเรื่องตางๆ ดวยเหตุดวยผล และสรางหลักประกันวา คําวา “การ ตรวจสอบ” และ “การประเมินผล” ยังเปนคําที่ดํารงอยูในความลึกลับตอไป ªÕÇÔμäÁ‹¡ŒÁËÑÇãËŒÊѧ¤Á·Õè¼Ô´à¾Õé¹àºÕéÂǺԴ ประชาชนในประเทศไทยไมจําเปนตองคิดไดดวยตัวเอง เพราะวา ªÕÇÔμÁØ‹§ÁÑè¹à¾×èÍ¡Òû¯ÔÇÑμÔ»ÃЪҪ¹ ในหลวงทรงเปนนักคิดที่ยิ่งใหญที่สุด - และมีคําตอบใหกับทุกปญหาใน สังคมไทย »´©Ò¡¤ÇÒÁ©ŒÍ©Å ¤íÒÅǧ áÅСÒá´¢Õè การคิดตางนําไปสูการเปนเหยือของการถูกคุกคาม การตังคําถามตอ  ่ ้ ªÕÇÔμ·Õ軯Ôàʸ˹ŒÒ¡Ò¡¾ÅÒÊμÔ¡ สิ่งที่บอกกับเราวา ในหลวงทรงดําริไว ไมไดรับอนุญาต - และอันตรายยิ่ง ภายใตสภาวะแวดลอมที่เต็มไปดวยความหวาดกลัว และการไรซึ่งตรรกะ แหงเหตุผล ประชาชนทังประเทศตางก็รสกไดวามีบางสิงบางอยางขาดหาย ้ ู ึ  ่ ********* ไป แตเมื่อประชาชนชาวสยามลุกขึ้นมาคนหาสิ่งที่ขาดหาย หรือแมแต ไมมีเงินเหลือพอ จะซื้อหนังสืออานเลนตลอด 12 ปแรก เริมคิดวาจําเปนจะตองมีสถาบันกษัตริยหรือไม กองกําลังทหาร (อาทิ กอง ่ในชั้นเรียน เราเรียนดังคนตาบอด เหมือนกันหมดทุกคน ตราบ กําลังรักษาพระองคกวา 30,000 คน) ก็พรอมที่จะบดขยี้พวกเขาเหลานั้นจนเมื่อไดยางเทากาวเขามหาวิทยาลัย โลกแหงวรรณกรรมจึง ใหดับยับยอยไป สิ่งที่ประชาชนเริ่มตระหนักถึงคือ คําวา “เสรีภาพ” ในโลกปจจุบันไดเผยโฉม แตมคนหนุมและคนสาวจากหมูบานหางไกลสักกีคน ี    ่ สมัยนันหมายถึงและยังมีคานิยามดังเชนทีมนเปนเสมอมา ไดเแก เสรีภาพ ้ ํ ่ ักันทีสามารถเดินทางมาถึงจุดนี้ และพวกเขาจะเลือกเรียนอะไร ่ ในการถกเถียงความคิดเห็นทีแตกตาง แบงปนทรัพยากรทีมระหวางกัน มุง ่ ่ ี เมื่อเขามหาวิทยาลัย? มั่นที่จะยืนยันพิทักษสิทธิของมวลมนุษยทุกผูคนในพื้นพิภพ ในสิทธิการ
 • 5. 8 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 9มีสวนรวมในการเจรจาตอรองและในการมีสวนรวมในการตัดสินใจดาน ¤¹ä·Â¤×Íã¤Ã?นโยบายตางๆ กวาสองรอยปคําวา “ไทย” ถูกใชบรรยายถึงผูคนที่ทั้งดวยความ สิ่ งที่ ประเทศไทย ในฐานะประเทศหนึ่งในโลกนี้ เริ่มจะเขาใจคือ สมัครใจและไมสมัครใจสวามิภักดิ์อยูภายใตราชวงศจักรี ปจจุบันนี้ คํานี้มีประชาธิปไตยหมายถึงความซื่อสัตยตอการยกยองเชิดชูความยุติธรรม คําตอทายวา “ไทยแท” หมายถึงผูคนที่เคยชินตอแนวคิดชาตินิยมจนไมและเคารพมนุษยทุกคนในสังคมในฐานะปจเจกบุคคลที่มีสิทธิเทาเทียมกัน สามารถจินตนาการไดวามันยังมีประเทศอืนๆ อยูในโลกนีอกดวย พวกเขา  ่  ้ี ¤í Ò ¶ÒÁ·Õè à ͤí Ò μͺÁÒÍ‹ Ò §ÂÒǹҹ㹻ÃÐà·È ตางหมกหมุนใสใจเฉพาะแตเรื่องความสะดวกสบายและสิทธิพิเศษตางๆä·Â¤×Í ªÕÇμઋ¹äà ¨Ö§à»š¹ªÕÇμ·Õ¤Çä‹Òá¡‹¡ÒÃÊÃÃàÊÃÔÞ Ô Ô è ของตัวเอง ทีไดรบการคุมครองอยางเต็มที่ คนไทยแท ไมเคยใสใจแยแสตอ ่ ั ª×¹ªÁ àÃÔÁ´Ñ§ÁÒ¡¢Ö¹áÅÐἋ¢ÂÒÂǧ¡ÇŒÒ§ÁÒ¡¢Ö¹àÃ×ÍÂæ? è è é é è ความยากจนในประเทศ - เชนเดียวกับไมเคยตระหนักถึงความรูสกเหยียด ึ หยามคนอื่นที่ฝงอยูในหัวของตัวเอง พวกเขาตาง¾Öè§พาอํานาจเบื้องบน ในใบหนายิ้มสยามของประชากรหลายลานคนในเมืองไทย มันได ภายใตระบบรอยัลลิสต หรือจะกลาวใหถูกตองยิ่งขึ้นคือ เปาหมายอันดับสื่อความหมายถึงการไมตระหนักรูทันตอเกมการเมืองที่ฉอฉล ที่อภิสิทธิ แรกของพวกเขาคือ การดํารงไวซึ้งมายาแหงอํานาจเบื้องบนของระบบรอชนที่ดํารงตนอยูเหนือระบบอุปภัมภทั้งหลายตางพากันอธิบายดวยความ ยัลลิสตเอาไวใหได แมวาอภิสิทธิชนเชนพวกเขาจะดูเหมือนวาแข็งแกรงภาคภูมิวา . . “คนไทยยังไมพรอมสําหรับระบอบประชาธิปไตยที่ แตมายาไมใชความจริงอยางแนนอนที่สุด และพวกเขาสามารถกลายเปนประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง?” หรือวา “มันคือประชาธิปไตยแบบ  คนปาเถื่อนไปไดทันทีเมื่อถูกทาทายอํานาจ ชาวไทยแท เหลานี้สวนใหญไทยๆ อะไรๆ ก็ได” หรือจะกลาวในอีกนัยยะหนึงก็คอ วัฒนธรรมการเมือง ่ ื อาศัยอยูที่กรุงเทพมหานครไทย ไมมธรรมเนียมปฏิบตแหงการใหคณคากับคําวา “ความยุตธรรม” . . ี ั ิ ุ ิ ในรอยยิ้มสยามอันเลื่องลือของคนไทย มีจํานวนไมนอยทีเดียว เปน ªÒÇä·Âá·Œ¨Ð͌ҧàÊÁÍÇ‹Ò·Ø¡ÊÔ§·Ø¡Í‹ҧ·Õ¹ÒÁÒ è è íรอยยิ้ ม แห ง ม า นที่ ป กป ด ความลั บ และความทุ ก ข ต รมอั น สุ ด บรรยาย ÊÙ‹¤ÇÒÁ໚¹ “ÍÐàÁ«Ôè§ä·ÂᏴ” ໚¹à¾ÃÒÐตัวอยางความลับทีไมคอยเปนความลับเทาไรทีวา “พวกเราไมเคยเห็นดวย ่  ่กับการมอบชีวิตของพวกเราเพื่อรับใชพระมหากษัตริย และเพื่อหลอเลี้ยง ¾ÃÐÁËÒ¡ÃسҸԤ³áÅСÒ÷íÒ§Ò¹´ŒÇ¤ÇÒÁàÊÕ Øเมืองหลวงของเหลาเทพและเทวดา” “พวกเราไมเคยบอกวา เรายอมรับการ ÊÅТͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇปกครองจากกรุงเทพฯ” กระนั้นก็ตาม ทามกลางความจริงที่ถูกปกปดไว จากมุมมองของชาวรากหญา ประวัติศาสตรแหงราชวงศจักรีนับตั้งพวกเขาก็คงยังคงมีบางขณะเวลาที่สามารถหัวเราะดวยความใสซื่อไดอยู แตวนแรกทีสถาปนาเปนประวัตศาสตรทเต็มไปดวยการตอสูแยงชิงดินแดน ั ่ ิ ี่ บางเหมือนกัน ทีมมาอยางตอเนืองยาวนาน การรวบรวมความเปน “ชาติไทย” ไมไดทาดวย ่ ี ่ ํ ความเขาใจในความหลากหลาย กระทําดวยความรุนแรงอยางโหดรายปา
 • 6. 10 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 11เถื่อน และตองสังเวยดวยจํานวนชีวิตของผูบริสุทธิ์มากมาย จีน มง อินเดีย เขมร ปกากะญอ ลานนา ลาว มาเลย มอญ ไทย ไทยใหญ ณ ยามนี้ พวกเราตางก็ไดเห็นการกระทําที่งี่เงาของกลุมคนที่พยา เวียดนาม และอีกกวา 30 ชาติพันธุในประเทศไทยยามจัดแบงผูคนออกเปน “คนไทยแท” “คนดี” หรือแมกระทั่ง “แดงแท” นี่ แมวาจะมีตัวอยางการปฏิวัติที่สําเร็จดวยวิถีแหงสันติวิธี การจัดตั้งคือฉาบผิวที่สะทอนถึงความปวยไขของไทย ที่มีตนตอมาจากความพยา วาระ “ประชาชนตองมากอน” ใหเปนวาระแหงชาติ ไมใชเรื่องที่จะทําใหยามที่จะชะลอความตาย หรือการใชกองกําลังทหารเพื่อยืดอายุศูนยกลาง สําเร็จไดโดยงายเลยแหงอํานาจไวใหคงอยูในอุงมือ “พระมหากษัตริยกับนายพล” ตอไป พรอม ในการที่จะกาวใหพนไปจากการจองจําภายใตวาระแหงชาติของกับการกดทับพัฒนาการแหงระบอบประชาธิิปไตยของชาติเอาไว คายกษัตริยนิยม การปฏิวัติประชาชนของพวกเราที่เลยกําหนดเวลามา ณ วันนี้ การเปลี่ยนผานไปสูระบอบประชาธิปไตยของไทยไดลาชา เนินนานมากแลว ควรจะสามารถแผวถางเสนทางไปไดโดยไมตองเผชิญออกไปจากที่ควรจะเปน มากวาครึ่งศตวรรษแลว ประชาชนชาวสยาม กํา หนากับความรุนแรง ถาเราสามารถนําเสนอความเปนจริงเกี่ยวกับความลังตระหนักรูมากขึนเรือยๆ วา ในความยายามลุกขึนสูเพือใหไดมาซึงความ  ้ ่ ้  ่ ่ ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวของลัทธิกษัตริยนิยมและลัทธิชาตินิยม แมวาระบบสมเทาเทียม ความยุติธรรม และสิทธิประชาธิปไตย พวกเขาไดทําในสิ่งที่จํา บูรณาญาสิทธิราชยจะถูกยกเลิกไปรวม 80 ปแลวก็ตาม แตทําไมประเทศเปนตองทํา ซึ่งเปนสิ่งที่ประชาชนทั่วโลกหลายพันลานคนไดตอสูมาแลว ไทย ที่มีความอุดมสมบูรณพรอมดวยโอกาสมากมาย จึงยังคงดิ้นขลุกขลักและ/หรือกําลังตอสูเพื่อใหไดมันมาเชนกัน อยูในความรุนแรงและการสูญเสียอันเกิดจากวิกฤติการเมืองอยางไมรูจัก กองกําลังรักษาพระองคจะจับประชาชน 65 ลานคนเปนตัวประกันไว จบรูจักสิ้น?กับสถาบันพระมหากษัตริยไดอีกนานแคไหน? ไมนานแนนอน! หลังจากสองปแหงการประทวงจากผูคนมากมายทั้งกลุมเรียกรอง “คืนอํานาจใหสถาบัน” และ “กลุมเรียกรองประชาธิปไตย” กองกําลังรักษา »ÃЪҪ¹ªÒÇÊÂÒÁμ‹Ò§¡çàÃÔÁࢌÒã¨áÅŒÇÇ‹Ò ¾Ç¡ è พระองคกวา 30,000 นายไดถูกระดมพลเพื่อปราบปรามผูประทวงที่เรียก à¢Ò¨íÒ໚¹μŒÍ§¶Í´Ë¹ŒÒ¡Ò¡ ·Ñ駢ͧμÑÇàͧáÅÐ รองประชาธิปไตยหลายหมื่นคนในเดือนเมษายน 2553 ซึ่งสวนใหญเปน ชาวนาชาวไร ที่ไดเขามายึดครองถนนกลางเมืองหลวงดวยขอเรียกรองที่ ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ·Ôé§ä»àÊÕÂ·Õ ชอบธรรมยิ่งวา ขอใหคืนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนป 2540 ที่ไดมา ดวยความยากลําบาก ที่ถูกลมไปโดยคณะรัฐบาลทหาร และขอให ผูคนจํานวนมากเริ่มตระหนักวา ไมวาเราหรือเขาจะเปนใครก็ตาม ประกาศใหมีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดไมวาพวกเขาจะมีชาติพันธุใดก็ตาม ที่อยูภายในขอบเขตดินแดนที่เรียกวา พอถึงเดือนพฤษาภาคม 2553 ทหารเคลื่อนกําลังพลและระดมยิงใสประเทศไทย ทุกคนจะไดรบสิทธิประโยชนทเทากัน จากการปฏิบตตามและ ั ี่ ั ิ หมูผประทวงทีลมรางลงจากหากระสุนทีระดมยิงราวกับใบไมทรวงหลนจาก  ู ่ ่ ี่ ใหเคารพในอุดมการณแหงสิทธิมนุษยชนสากล ไมวาจะเปน อาขา พมา ตน 91 คนเสียชีวิตไดถูกพราก และกวา 2,000 คนไดรับบาดเจ็บ
 • 7. 12 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 13 การสังหารหมูประชาชนครั้งนี้ ถือเปนความรุนแรงครั้งที่ 5 นับตั้งแต อยÙ‹ÃèíÒไปป 2516 ที่กองกําลังรักษาพระองคสงหารประชาชนผูบริสทธิ์ ณ ถนนกลาง ั  ุ ไม มี ป ระชาชนคนใดที่ มี ค วามนั บ ถื อ ในศั ก ยภาพของตั ว เองจะเมืองหลวงกรุงเทพฯ สามารถทนนิ่งเฉยดูดายกับกองกําลังทหารที่ไดรับคําอวยพรจากพระ ในวันที่ 12 มิถุนายน ขาพเจาเผยแพร “Why I don?t love the King” บรมวงศานุวงศ กระ˹èíÒทํารายรัฐบาลที่ไดรับคะแนนเสียงทวมทนจากภาคภาษาอังกฤษ และเผยแพรภาคภาษาไทย “ทําไมถึงไมรักในหลวง” ประชาชน และยอมใหคณะองคมนตรีในพระองคใสโลโกใหมมานั่งแทนที่ในวันที่ 24 มิถุนายน วันประชาธิปไตยของประเทศไทย หกเดือนตอมา พรอมดวยคณะเผด็จการทหารในนาม “คณะกรรมการปฏิรูปการปกขาพเจาเขียนเรื่อง “Overcoming Fear of Monarchy in Thailand” หรือ ครองอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”“เอาชนะความกลัวหมนพระบรมเดชานุภาพ” เพือรวมเปนหนึงในขบวนการ ิ ่ ่ขจัดปดเปาความกลัวที่ครอบงําสังคมไทยใหหมดไปซะที ÃÑ°»ÃÐËÒû‚ 2549 ¾ÔÊÙ¨¹ã¹ÊèÔ§·Õè»ÃЪҪ¹μ‹Ò§ ก อ นรั ฐ ประหาร 2549 แม จ ะต อ งเผชิ ญ หน า กั บ ความหวาดหวั่ น ·ÃÒº¡Ñ¹´ÕÇÒ½Ò¡¡ÉÑμÃÔ¹ÂÁäÁ‹Á¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò ‹  Ô Õความกลัว และอยูทามกลางปญหาคอรัปชั่นในสังคมไทย พวกเรายังสา ·Õè¨Ðà¤Òþ»ÃЪҸԻäμÂÁÒμÑé§áμ‹μŒ¹áÅŒÇ áÅÐมารถจะบอกกันและกันวา . . ” ไมตองกังวลมากมายไปหรอกสําหรับการ ÇÒ§»ÃÐªÒ¸Ô » äμÂäÇŒ ã ËŒ Í ÂÙ‹ À ÒÂãμŒ ¾ ÃÐÁËÒเมืองสกปรก และปญหาคอรัปชั่นรอบตัว ตราบใดที่เรายังมุงหนาเดินไป ¡ÉÑμÃԏ «Öè§ÀÒÂãμŒá¹Ç¤Ô´¹Õé»ÃЪҪ¹ªÒÇÊÂÒÁดวยมุงมั่นเพื่อทํางานการศึกษามวลชน และสรางความเขมแข็งใหกับมวล ¨ÐäÁ‹ ÁÕ · Ò§ºÃÃÅØ «Öè § ¤ÇÒÁ½˜ ¹ ·Õè ¨ Ðä´Œ Á Ò«Öè §ชน โดยเฉพาะแรงงานหญิง เราจะพบกับทางออกไดในที่สุด” หลังจากรัฐประหาร 2549 มุมมองของพวกเราหลายคนตอการตอสู »ÃЪҸԻäμ·Õèá·Œ¨Ãԧ䴌àÅÂกับวิถีการปกครองแบบเอกาธิปไตยไดเปลี่ยนไป หลังจากประจักษลึกซึ้งยิ่งถึงความกระหยิ่มยิ้มยองของรัฐบาลที่ประกาศใช กระสุนจริงยิงประชาชนเมือป 2553 ผูคนจํานวนมากตระหนักไดวา ประเทศไทยไดกาวเขาสูการ ่     *********ตอสูระยะสุดทายของ 100 ปแหงการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ในยามที่ประชาชนทั่วโลกตางกําลังพยายามหาทางพิทักษรักษาโลก ÃÑ ° »ÃÐËÒâͧ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òû¯Ô ÃÙ » ¡Òà »¡¤ÃͧÍѹÁÕ»ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ·Ã§à»š¹»ÃÐÁØ¢,อันสวยงามของ เราเอาไวจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ประชาชนชาวสยามไมควรยอมติดกับอยูกับการตอสูแหงยุคโบราณกาลกับคณะองคมนตรีในพระองค และพวกนายพลสมองทึบทั้งหลาย ที่ 19 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2549พยายามหมุนและลากจูงใหประเทศไทยยอนกลับไปสูสังคมสมัยยุคกลาง
 • 8. 14 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 15 รัฐประหาร 2549 เปนดังระเบิดที่แผรังสีกระทบทุกผูคนในสังคม ตัดสินใจของรัฐสภาใหหมดไปอยางถาวร! ถาประชาชนชาวประชาชนจากทุกสาขาอาชีพเรมประจักษวา จะตองมีการเปลียนแปลงครัง ิ  ่ ้ สยาม และ”คนไทยแท” ตองการประเทศที่ทันสมัย ทุกฝายตองหยุดแทงใหญตอวิถีการปกครองของประเทศเรา ขางหลัง และมาจับมือรวมกันเสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบบตัวแทน ขบวนการคนเสื้ อ แดงที่ เ ผยโฉมขึ้ น มาเพื่ อ ต อ ต า นรอยั ล ลิ ส ต หั ว ในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภารุนแรง(พวกเสื้อเหลือง) เริ่มตระหนักวามันถึงเวลาที่จะตองฝากฎอันมิพึง แทนที่จะมัวนั่งจินตนาการไปวาตัวเองนั้นสูงสงกวาคนอื่น ชาวไทยควรปฏิบตในสังคมไทย เริมโฟกัสมาทีบทบาทของพระมหากษัตริยมากขึน ั ิ ่ ่  ้ แทที่ทาครีมหนาขาว หนาเดงทั้งหลาย ตองพิสูจนใหไดจริงๆ เสียกอน àÃÒ¨ÐÂѺÂÑé§äÁ‹ä´Œ¤‹Ò “·ËÒâͧ¾ÃкҷÊÁ วา พวกเขาและเธอเหลานั้น เปนคนที่รูจักความพอเหมาะพอสม ดวยการ แสดงความนับถือและสนับสนุนพี่สาวนองชายที่ทํางานกลางแดดจาเพื่อ à´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ(¤‹ÒÂÍíÒÁÒμ¡Ñº·ËÒÃÃÑ¡ÉÒ ผลิตอาหารอันบริบูรณใหพวกเขากิน ¾ÃÐͧ¤)” ÂÔ§ãÊ‹½Ù§ª¹ä´ŒÍÕ¡Í‹ҧäÃ? ถาคนที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ทั้งหลายตองการปกปองไมให พวกเราจะหยุ ด ยั้ ง ไม ใ ห พ วกเขานํ า พาประเทศไทยไปสู ค วาม มงกุฎของพวกเขาตองรวงหลนจมโคลนแลวละก็ แทนทีจะแอบหลบอยูเบือง ่  ้โกลาหลและเปนตัวตลกในสายตาชาวโลกตอไปไดอยางไร? มีวิธีใดบางที่ หลังกองกําลังทหารรักษาพระองค พวกเขาควรจะรวมตัวกันอยูแถวหนาพวกเราจะสามารถนํามาใชเพื่อยับยั้งการใชอํานาจอันมิชอบของเหลา และบอกองคมนตรีใหสงบรรดาทหารกลับบานไปไดแลว - และใหเลิกยุงองคมนตรีที่บอนเซาะทําลายกระบวนการประชาธิปไตยของไทย? กับการเมืองเสียที แนนอนวามีนายพลบาคลั่งที่ปรารถนาเพียงการไดยิงกระโหลกผูคน การเลนเกมสปดตาหาเพื่อนของประชาคมนานาชาติ และอุตสาหจนสมองไหลนองทองถนน มากเทาทีจะมากได แตเราก็อาจพึงระลึกถึงดวย ่ กรรมการทองเที่ยว ไปกับแนวคิด “ความเปนไทย” กับคายกษัตริยนิยมทั้งวา ฟากกษัตริยนิยมสวนใหญก็ไมตองการทั้งสงครามกลางเมืองและการ หลายในเมืองไทย เปนการเลนที่มักงายเกินไป เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและปะทะทางการเมืองนําพาประเทศถอยหลังตกตําลงไปเรื่อยๆ เชนกัน สันติภาพระยะยาวในอินโดจีน ประชาคมนานาชาติจําตองตอตานความ จําเปนอยางยิ่งที่คายการเมืองตางๆ จะตองปฏิเสธยุทธศาสตรการ โหดรายปาเถื่อนที่เห็นกันตอหนาตอตา รวมทั้งการคอรัปชั่นทางการเมืองเมืองทีไมเปนไปตามครรลองแหงประชาธิปไตย และรวมตัวกันเรียกรองให ่ ของไทย และลุกขึ้นมาพูดเกี่ยวถึงการตอสูของคนรากหญาสวนใหญในมีการจัดการเลือกตั้งที่โปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใหเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ประเทศไทย ที่กําลังเรียกรองใหไดมาซึ่งประชาธิปไตย ประเทศไทยต อ งการ “รั ฐ สภาคณะใหม ” ที่ มี ว าระสําคัญประการแรก - ในนามเพื่อสันติภาพ - ทําการขจัดอํานาจองคมนตรีและกองทัพในการแทรกแซงอํานาจการ
 • 9. 16 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 17 ¤íÒãËŒ¡ÒÃ(Testimony) ประชาธิปไตยไทยไดอีก ยามนี้ ขาพเจาทําไดแตการติดตามและประเมินสถานการณการ ถาประเทศไทยจะมุงหนาสูถนนสูประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ เมืองไทยจากนอกประเทศ ในสถานที่เคารพเสรีภาพในการแสดงความยั่งยืน คายกษัตริยและนายพลและกลุมขั้วอํานาจเกา จําตองหลีกทางให คิดเห็น และเอื้ออํานวยใหขพเจาสามารถศึกษาวิเคราะหวิกฤติการเมืองกับประชาชนอยางแทจริง ไทยอยางรอบดาน และทํางานเพื่อสรางใหเกิดการตระหนักถึงปญหาของ เพื่อนๆ ของขาพเจา และสหายหลายลานคนในประเทศไทย ยัง ประเทศไทย ทังในหมูประชาชนในประเทศไทยและประชาคมนานาชาติ เพือ ้  ่คงตอสูกับปญหาคอรัปชั่นและความอยุติธรรมในสังคมอยูทุกเมื่อเชื่อวัน รวมกันสรางหลักประกันวาการเปลียนผานไปสูรฐบาลทีเปน ประชาธิปไตย ่ ั ่ประชาชนหลายหมืนคนจากทัวภูมภาคเดินทางมายังเมืองกรุงเพือเขารวม ่ ่ ิ ่ ที่สมบูรณในประเทศไทยจะเปนไปอยางสันติวิธีการตอสูครั้งนี้ พวกเขาหลายคนยามนี้ มีชีวิตอยูภายใตความกลัววาจะถูก พวกเรายังคงจดจํา ยกยองเชิดชู และคารวะตอดวงวิญญาณหลายพันทํารายรางกาย จับกุม และคุมขัง ดวงทีไดเสียสละเพือการตอสูเพือประชาธิปไตยของไทย วีรชนทีไดเสียสละ ่ ่  ่ ่ สวนหนึ่งอาจจะเพราะความกลัวกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตัวเองเพื่อปลดปลอยพวกเราออกจากการเปนทาสรองรับคําสั่ง กลุมนิยมสวนหนึ่งอาจมาจากผลพวงของการเซนเซอรตัวเอง สวนหนึ่งอาจเนื่อง กษัตริยที่ฉอฉลและใชอํานาจบาทใหญมาจากเพราะความสําเร็จของหลายทศวรรษแหงการโหมโฆษณาชวนเชื่อ ในนามของเสรีภาพและประชาธิปไตย พวกเราไมสามารถยุติการทําเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสํานักพระราชวัง เรื่องราวของนักโทษคดี งานที่มุงมั่นเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันทและ สิทธิเทาเทียมระหวางหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไมกี่คดีเทานั้นที่เปนที่รับรูในหมูประชาคมนานา มนุษยไดอีกตอไปชาติ เกือบทุกวัน ผูคนจํานวนไมนอย โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวนอย ตางก็เผชิญกับการคุกคามจากเจาหนาทีรฐ ในระดับทีแตกตางกัน ตังแตระดับคุก ่ั ่ ้ จรรยา ยิ้มประเสริฐคามเล็กๆ นอยๆ จนถึงระดับที่รุนแรงและอันตรายตอชีวิต เพื่อนๆ ตางก็แสดงความหวงใยตอความปลอดภัยของขาพเจา และแนะนําใหขาพเจาอาศัยอยูในตางแดนสักระยะหนึ่ง เพราะวาสิ่งที่ขาพเจาเขียนเกี่ยวกับเมืองไทยไมสามารถเขียนถึงมันได อยางตรงไปตรงมาในสภาพการเมืองในปจจุบัน ภาระกิจเฉพาะหนาในขณะนี้คือ จะตองทําใหไมมีชองทางใดที่ทหารรักษาพระองคจะสามารถเขามาขัดขวาง ขมขู และคุกคามตอพัฒนาการ
 • 10. 18 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 19 ¤íÒ¹íÒ หนาบทที่ 1 ราชอาณาจักรจักรี ปฏิวัติ สงครามเย็นแหงลัทธิทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 20 28 31 ¢ÍÊ´Ø´Õ ทหารของพระเจาอยูหัวเพื่อรัฐบาลของพระเจาอยูหัว ความอิจฉาริษยาของพระบรมวงศานุวงศ ขั้วอํานาจเกา 37 42 47 ÃíÒÅÖ¡ การเมืองและชีวิตในมือหมอดูบทที่ 2 ราคาที่ตองจายใหกับลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช 57 ราชินีและเจาจอม 55 59 äÇŒÍÒÅÑ ความเปนไทย 61 µ‹Í¼ÙŒàÊÕªÕÔÇÔµ¨Ò¡Ê§¤ÃÒÁ ขบวนการลางสมอง 68 »ÃЪҪ¹ áÅÐʧ¤ÃÒÁ การคอรัปชั่นสไตลจักกรี 77 งบประมาณของราชอาณาจักร 85 à¾×èͤ§ÍíÒ¹Ò¨áË‹§ÅÑ·¸Ô งบสาธารณะเพื่อบํารุงสถาบันจักรี 86 “·ËÒâͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨บทที่ 3 ไทยแลนดแดนอันตราย 86 เหยื่อการสังหารทางการเมือง 88 ¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ” หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 91 สงครามไซเบอร ประชาธิปไตยภายใตพระมหากษัตริยบทปดทาย 98 101 113 ·Ø¡¤¹อางอิง 125ภาคผนวก 1 คําประกาศคณะราษฎร 134ภาคผนวก 2 สลายหมอกควันแหงการคอรัปชั่น 138จรรยา เล็ก ยิ้มประเสริฐ 156
 • 11. 20 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 21 ã¹»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2310 ËÅѧ¨Ò¡¡Í§·Ñ¾¾Á‹Òà¼Ò ·íÒÅÒ¡ÃاÈÃÕÍÂظÂÒ·Õè¿Í¹à¿ÐáÅШǹà¨Õ¹¨Ð Å‹ÁÊÅÒ¨¹àËÅ×Íà¾Õ§«Ò¡»ÃÑ¡ËÑ¡¾Ñ§ ͹Ҥμ¢Í§ ºŒÒ¹àÁ×ͧ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºâª¤ªÐμҢͧ¾ÃÐÂÒμÒ¡ à¨ŒÒ º··Õè 1 àÁ×ͧ¡íÒᾧྪà ¼ÙŒà¡Ô´ÁÒã¹μÃСÙÅÊÒÁÑÞª¹ ·Õèä´Œ¢ÑºäÅ‹¡Í§¡íÒÅѧ¾Á‹Ò »ÃÒº»ÃÒÁàËŋҢع¹Ò§ ÈÑ¡´Ô¹Ò·Õèáμ¡à»š¹¡¡à»š¹àËÅ‹Ò áÅÐÃǺÃÇÁª¹ ¡ÅØ‹ÁàÅç¡-¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂãˌࢌÒÁÒÍÂًËÇÁ¡Ñ¹ÀÒÂãμŒ¡Òà ÃÒªÍҳҨѡèѡÃÕ ÃÒªÍҳҨѡèѡÃÕ »¡¤Ãͧ¢Í§ÊÂÒÁÍÕ¡¤ÃÑé§ (The Kingdom of the Chakri)(The Kingdom of the Chakri) หลังจากกองทัพใหญของพมาถอนกําลังจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อ กลับไปจัดการปญหาในบานเมืองของตัวเอง โดยทิ้งกองกําลังรักษา การณไวจํานวนหนึ่ง ภายในระยะเวลาไมกี่เดือน ตากสินก็ตีกองกําลัง พมาที่เหลืออยูจนแตกพาย และจัดการรวบรวมขุนนางที่แตกเปนกก เปนเหลาใหมาอยูใตการบังคับบัญชาไดอกครัง และแลวในป พ.ศ. 2311  ี ้ ดวยวัยเพียง 34 ป พระองคไดประกาศแตงตั้งตัวเองเปนผูปกครองคน ใหมของสยาม ณ กรุงธนบรี ฝงตะวันตกของแม¹éíÒเจาพระยา ตรงขาม กับศูนยกลางการคาขายที่เรียกกันวาบางมะกอก หลังจากสิบหาปแหงการสูรบกับหัวเมืองตางๆ ที่เคยเปนเมือง ขึ้นของอยุธยามากอน ใหกลับมาอยูในอาณาเขตการปกครอง รวมทั้ง ขยายอาณาเขตเพิ่มเติม ตากสินก็เหน็ดเหนื่อยออนลาเปนอยางมาก – อาจบางที จากความรูสึกอดสูใจตอภาพการนองเลือดในสนามรบมา ยาวนานหลายป แหลงขอมูลหลายแหลงมีแนวโนมที่จะชี้ไปในทิศทาง
 • 12. 22 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 23ที่วา พระองคสวรรคตจากการถูกลากออกมาจากวัดทั้งจีวร ถูกยัดใส ¾.È. 2413 ·ÒÊáÅÐÅÙ¡·ÒÊ·Ñé§ËÅÒ¡çÁÕ¨íҹǹถุงผา แลวทุบจนสิ้นพระชนม ตามคําสั่งของทองดวง นายทหารคูพระ ÁÒ¡¶Ö§Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁ¢Í§»ÃЪҡÃÊÂÒÁ ä¾Ã‹ªÒÂทัยที่สูรบเคียงบาเคียงไหลกันมาอยางยาวนาน ·ÕèÁÕÍÒÂØμÑé§áμ‹ 20-60 »‚ ·Ø¡¤¹ ¨ÐμŒÍ§·íÒ§Ò¹ÃѺ ตองขอบคุณตากสิน ทองดวงไดเลื่อนยศขึ้นเรื่อยๆ และกลาย 㪌¹Ò»‚ÅÐ 6 à´×͹ ä¾Ã‹ÊÒÁÒö«×éÍÍÔÊÃÐÀÒ¾เปนมือขวาของพระองค - ดํารงตําแหนงแมทัพหลายครั้ง จนไดเลือน ä´Œ´ŒÇ¡Òè‹ÒÂà§Ô¹ËÃ×ͼÅÔμ¼Å·´á·¹ãËŒ¡Ñº¹ÒÂชั้นเปนเจาพระยามหาจักรี เพื่อทํารัฐประหารใหสําเร็จสมบูรณ ทอง áÅжŒÒÁÕÅÙ¡ªÒ·Õè·íÒ˹ŒÒ·Õèä¾Ã‹ãËŒ¡Ñº¹ÒÂÍÂÙ‹áÅŒÇดวงสั่งประหารชีวิตพระมเหสี เจาจอม และพระราชโอรสและพระราช ÊÒÁ¤¹ ¾‹Í¡ç¨ÐÊÒÁÒö»Å´»ÃШíÒ¡ÒÃ䴌͋ҧธิดาของพระเจาตากสินรวมกันรวม 30 พระองค รวมทั้งประหารชีวิต ¶ÒÇÃäÁ‹μŒÍ§·íÒ˹ŒÒ·ÕèÍÕ¡μ‹Íä»ขุนนางและครอบครัวทีจงรักภักดีตอพระเจากรุงธนบุรอกหลายสิบชีวต ่  ีี ิ ในป 2369 สยามไดเซ็นปฏิญญาวาดวยพระราชไมตรีและพาณิชยหลังจากนั้นก็็แตงตั้งตนเองขึ้นเปนผูปกครองคนใหม ตั้งเมืองหลวง (Declaration of Amity and Commerce) กับอังกฤษ ซึ่งถือวาเปนการที่บางมะกอก ในป 2325 และเปนองคปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ทําขอตกลงทางการคากับอํานาจตะวันตกเปนครังแรกของสยาม พรอม ้ ดวยตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองสรางความชอบธรรมใหกับ กับนํามาซึ่งอาวุธที่ทันสมัย ความมั่งคั่ง และการเพิ่มขึ้นของชาวตะวันชาติกาเนิดสามัญชน ราชสํานักจักรีไดเริมพระราชขนบธรรมเนียมประ ํ ่ ตกในบางกอก และมัน ไดส ง ผลกระทบตอ สยามเป น ระยะเวลาอันเพณีและพิธีรีตรองอันมากมาย โดยการหยิบยืมมาจากราชธรรมเนียม ยาวนานของราชวงศตางๆ ตั้งแตราชสํานักอยุธยา ราชสํานักนครวัดนครธม ในป 2370 กองทัพไทยบุกตีทําลายกรุงเวียงจันทร และทําใหลาวผสานกับลัทธิพรหมณ และลัทธิขงจือ – นํามาจากทุกที่ รวมทังพัฒนา ้ ้ แตกเปนหัวเมืองยอยๆ พรอมทั้งขนเชลยจากประเทศลาวกลับมายังภาษาแหงราชสํานัก “ราชาศัพท” ซึ่งเปนภาษาที่แบงแยกสถานะทาง ประเทศไทยและใหตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณโขงตอนใต ที่ราบสูงโคราชชนชั้น โดยผูที่เปนขาราชสํานักหรือประชาชนที่จะเขาเฝา จะตองฝก หรือนํามาเปนทาสที่บางกอก และอีกมากมาย การสูรบกับญวนระฝนเพื่อใชพูดกับพระบรมวงศานุวงศ ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ ถูกนํามา หวางป 2385 - 2388 ทีมทงแพและทังชนะ อยางนอยมันไดชวยกระชับ ่ ี ั้ ้ ใสรวมกันอยางชาญฉลาด อยางนาพิศวงงงงวย ในหมอซุปรสเลิศแหง ความสัมพันธระหวางสยามกับแผนดินเขมรใหแนบแนนขึ้นจักรี เพือทีจะรักษาไวซง “สยามทียงใหญ” ทีมอาณาเขตมากกวาความ ่ ่ ึ่ ่ ิ่ ่ ี ¾ÃкÃÁǧÈÒ¹ØǧȏáÅÐàËÅ‹ÒàʹҺ´Õ¨Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ สามารถที่จะดูแลไดทั่วถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกาเจาอยูหัวรัช ª¹ªÑé¹ÊÙ§ÊØ´ã¹Êѧ¤Á ä¾Ã‹·ÒʨѴÍÂً㹪¹ªÑé¹Å‹Ò§ กาลที่ 4 (2394 - 2411) ไดเริ่มจัดกกองทัพตามรูปแบบตะวันตก แต ÊØ´ã¹Êѧ¤Á ¤ÇÒÁ໚¹ÈÑ¡´Ô¹Ò¢Í§ÊÂÒÁࢌÁ¢Œ¹ กระนั้น ก็หาไดทําใหสยามรอดพนจากเงื้อมมือแหงมหาอํานาจอาณา ÁÒ¡¢Ö¹àÃ×ÍÂæ äÁ‹ä´ŒÅ´Å§àÅÂáÁŒáμ‹¹Í ¾Í¶Ö§»‚ é è Œ นิคมตะวันตกที่แผเขามาไดไม “การฑูตเรือปนกล” ของอังกฤษ ได
 • 13. 24 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 25บีบใหสยามตองเซ็นสนธิสัญญาเบาริงห(2398) ซึ่งเปนการทําขอตก นอกจากพืนทีรอบเมืองหลวงแลว ประชาชนในพืนทีรอบนอกตางก็ ้ ่ ้ ่ลงการคาเสรีที่ใหสิทธิพิเศษแกอังกฤษมากมาย โดยเฉพาะการเขาถึง รูสกไมพอใจ และตอตานความพยายามของจักรีทจะเพิมระดับของการ ึ ี่ ่การคาไมและสินคาเกษตร พอถึงสิ้นป 2399 สยามจําตองเซ็นสนธิ รีดนาทาเรน ทีพวกเขาจําตองทนแบกรับอยูกอนแลวใหมากยิงขึนไปอีก ่   ่ ้สั ญ ญาแบบเดี ย วกั น นี้ กั บ ประเทศชาติ ต ะวั น ตกอื่ น ๆ ได แ ก สหรั ฐ ÊØŵ‹Ò¹·Ñé§ËÅÒ¢ͧ»˜µµÒ¹Õ ä´Œµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃÅ‹Òอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมารก โปตุเกส เนเธอแลนด เยอรมัน สวีเดน ÍÒ³Ò¹Ô ¤ Á¢Í§ÊÂÒÁÁÒ໚ ¹ àÇÅÒËÅÒÂÃŒ Í Â»‚นอรเวย เบลเยี่ยม อิตาลี ออสเตรีย-ฮังการี สเปน รัสเซียและญี่ปุน áÅÐäÁ‹à¤ÂÂÔ¹ÂÍÁ¾ÃŒÍÁ㨷Õè¨ÐÍÂÙ‹ÀÒÂ㵌ÍÒ³Ò เพื่อที่จะหยุดการคุกคามจากอังกฤษ และโดยเฉพาะจากฝรั่งเศส ¹Ô¤ÁÍÂظÂÒ àÁ×èÍ¡ÃاÍÂظÂÒÅ‹ÁÊÅÒ ÊØŵ‹Ò¹·Õèพระจอมเกลาและพระจุลจอมเกลา(2411-2453) จําตองแลกดวยดินแดนที่ตากสินและทองดวงไปตียึดมาเปนอาณานิคม - หลายหัวเมือง ÀҤ㵌 µ‹ Ò §¡ç ¼‹ Í ¹¤ÅÒÂä´Œ ºŒ Ò §Ç‹ Ò ÊÒÁÒö¨Ðในลาว กัมพูชาและมาเลเซีย แมกระนั้น พระจุลจอมเกลาก็ยังตอง ໚ ¹ ÍÔ Ê ÃШҡ¡ÒÃºÑ § ¤Ñ º ãËŒ à »š ¹ ·ÒÊä´Œ ÊÑ ¡รับมือกับแรงกดดันที่จะตองแสดงใหมหาอํานาจจักรวรรดิทั้งหลาย ª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ˹Öè§ áµ‹¨Ñ¡ÃÕ¡çÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐËÒÂเห็นวาราชอาณาจักรของพระองคสามารถที่จะยืนหรือยืนอยูไดทาม áÅÐÁØ‹§ÁÑè¹ ·ÕèäÁ‹ÂÔè§Ë‹͹¡Ç‹ÒºÃþºØÃØÉ ·Õè¨Ð¤Çºกลางยุคสมัยแหงการแขงขันนี้ มันเปนธุรกิจที่มีราคาแพงลิบลิ่ว ÃÇÁàÍÒ»˜µµÒ¹Õ «Öè§à»š¹àÁ×ͧ·‹Ò¡ÒäŒÒ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ เพื่อที่จะรับมือกับการไหลบาเขามาของมหาอํานาจชาติจักรวรรดิ ÁÒäÇŒ ã ¹¤ÇÒÁ¤Ãͺ¤Ãͧ ËÅÑ § ¨Ò¡ÅŒ Á àËÅÇจากตะวันตกโดยสูญเสียใหนอยที่สุด จุฬาลงกรณจําตองเรียนรู และ ¨Ò¡¡ÒÃÂÖ ´ ¤ÃͧÀҤ㵌 Í Â‹ Ò §àºç ´ àÊÃç ¨ ÁÒในระดั บ หนึ่ ง จํ า ต อ งลอกเลี ย นขนบธรรมเนี ย มประเพณี ทั ศ นคติ ËÅÒ¤ÃÑé§ ã¹»‚ 2374 ÃѪ¡ÒÅ·Õè 3 ä´ŒÃÇÁÃÇÁและวิ ถี คิ ด ของประเทศมหาอํ า นาจอาณานิ ค ม เพื่ อ ให ส ามารถกุ ม ä¾Ã‹¾Å¡Ç‹Ò 300,000 ¹Ò à¾×èÍÊ‹§ä»ÂÖ´¤Ãͧอํ า นาจ ในฐานะองค พ ระประมุ ข ของสยามประเทศเอาไว ไ ด ต อ ไปพระองคยังไดสรางความเขมแข็งแหงผบรนด “ลัทธิกษัตริยนิยม” โดย ÀҤ㵌 ¡ÒõÕÀҤ㵌¤ÃÑ駹Õé¡ÃзíÒÍ‹ҧ»†Òà¶×è͹การอุปภัมภลัทธิชาตินิยม รวมทั้งการสรางรายไดเพิ่มมากขึ้นใหกับ ÂÔ觹ѡ àÁ×ͧ·‹Ò»˜µµÒ¹Õ¶Ù¡·íÒÅÒÂÃҺ໚¹Ë¹ŒÒทองพระคลัง หนทางที่จะผําไปสูความสําเร็จมีวิธีเดียว ก็ดวยการทํา ¡Í§áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒö¿„œ¹¤×¹ÊÙ‹Âؤ·Í§ä´ŒÍÕ¡µÅÍ´ใหประชาชนที่อยูในเขตแดนสยามตองขึ้นอยูกับคําสั่งตรงจากพระ ¡ÒÅ ¡ÒáÇҴŌҧÊÔ¹Êشŧ´ŒÇ¡ÒèѺàªÅ¨ҡ éองคเพียงผูเดียวและวิถีทางเดียวที่จะทําได ก็คือการสงพระราชโอรส »˜µµÒ¹Õ¡Ç‹Ò 4,000 ¤¹ ¼Ù¡àÍç¹ÃŒÍÂËÇÒÂࢌÒและพระบรมวงศานุวงศไปควบคุมหัวเมืองตางๆ ทีในอดีตปกครองกัน ่ ´ŒÇ¡ѹ à´Ô¹·Ò§Ã‹ÇÁ¾Ñ¹¡ÔâÅàÁµÃÁÒÂѧºÒ§¡Í¡ดัวยความสัมพันธระหวางเครือญาติ ที่มีกฎระเบียบและรูปแบบการบริหารโดยเจาเมืองทองถิ่น
 • 14. 26 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 27 และก็อีกครั้งหนึ่ง เมื่อรัชกาลที่ 5 พยายามที่จะบังคับใหปตตานี ¼ÙŒ¡ÅŒÒªÒÇÍÕÊÒ¹ËÅÒÂÌͤ¹ä´Œ¶Ù¡ÊѧËÒà ᡹จายภาษีตรงมายังทองพระคลัง ก็ไดใชกองกําลังและความรุนแรงเพื่อ ¹í Ò ËÅÒ¤¹¶Ù ¡ μÑ ´ ËÑ Ç áÅÐàÊÕ Â º»ÃШҹ·Õè ·Ø‹ §บีบบังคับใหชาวปตตานีตองปฎิบัติตาม เชนเดียวกับที่เคยทําในอดีต ÊÕàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õและเชนเดียววกับแนวนโยบายการจัดการกับภาคใตของผูปกครอง สงครามเพื่อขยายราชอาณาจักรแหงจักรีวงศ จึงเขากันไดดีเปนคนตอๆ มา ã¹»‚ 2445 ¡º®ÃŒÍÂàÍç´áÅСº®àÁ×ͧá¾Ã‹¶Ù¡»ÃÒº ปเปนขลุยกับความเปนมาของภาษาไทย และการสงเสริมพุทธศาสนา»ÃÒÁÍ‹ҧâ˴ÌҨҡ¡Í§·Ñ¾·ÕèÊ‹§ÁÒ¨Ò¡ºÒ§¡Í¡ เพียงแคเปลือกผิว เพียงเพื่อใชเปนสัญลักษณแหงความเปนศูนยรวม ความที่สวนกลางไมเคยไววางใจตอชาวมุสลิมมาเลยที่พูดภาษา จิตใจของประชาชน และเพื่อปรับสภาพเสนเขตแดนใหมที่สยามตองยาวี ไดนํามาสูความลมเหลวครั้งแลวครั้งเลาของความพยายามอยาง เซ็นสนธิสัญญากับอังกฤษในป 2552 (ภายใตขอตกลงนี้ทําใหรัฐบาลบาคลั่งที่จะอัดฉีดโครงการตางๆ เพื่อ “สรางความเปนไทย” ใหกับ สยามยอมยกเลิกดินแดนอธิปไตยเหนือดินแดน ไทรบุรี กลันตัน ตรังพวกเขาเหลานั้น มากกวาการอัดฉีดเงินลงไปเพื่อการพัฒนาภาคใตอ กานู และเปอรลส สนธิสญญาครังนีองกฤษไดใหสยามกูยมเงินจํานวน ิ ั ้ ้ั  ืยางแทจริง เมื่อนโยบาย “สงครามยาเสพติด” โดยอํานาจเบ็ดเสร็จของ หลายลานดอลลารเพื่อนําไปพัฒนากิจการรถไฟสูปนัง) ถนนถูกสรางทักษิณ ชินวัตร มาถึงภาคใต มันกลับยิงโหมกระพือไฟแหงความรุนแรง ่ ขึ้นเพื่อเชื่อมหัวเมืองหลักตางๆ รวมทั้งวัดและโรงเรียนเพื่อเผยแพรและความตึงเครียดใหเพิ่มมากขึ้น และการลั่นไกแหงการตอสูก็ไดเริ่ม ลัทธิศาสนาและชาตินิยมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ไมมีสัญญาณอะไรเลยที่สามารถบงบอกวาความ การเลิกทาสทีกระทําอยางคอยเปนคอยไป จนสามารถเลิกทาสได ่รุนแรงที่ปะทุใหมรอบนี้จะหยุดลงไดอยางไร และนับตั้งแตป 2548 มี ทั้งหมดในป 2448 แตประชาชนกลับตกเปนเปาแหงการรีดนาทาเรนประชาชนตองเสียชีวตจากความรุนแรงทีนาสยดสยองและไมนาจะเกิด ิ ่   จากจักรีมากขึ้นกวาเดิม และภาษีกวา 80% ที่เก็บได ถูกดูดเขามายังขึ้น ไปแลวกวา 4,400 คน คลังหลวงเพือหลอเลียงบางกอกเทานัน กระบวนการจัดเก็บภาษีของ ่ ้ ้ จักรี สงผลใหมีการตอตานโครงสรางอํานาจรวมศูนย ที่สั่งการจาก ¢ºÇ¹¡Òä¹àÊ×éÍᴧ㹻˜¨¨ØºÑ¹·ÕèÁÕÀÙÁÔËÅѧËÂÑè§ เบืองบนเชนนีอยางตอเนือง โดยเฉพาะตอตานการใชมาตราการปราบ ้ ้ ่ ÃÒ¡ÅÖ¡ Œ͹件֧¡ÒÃÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ¢Í§ªÒÇ·ÕèÃÒºÊÙ§ ปรามอยางรุนแรงตอประชาชนในเมืองที่หางไกล ที่สุดทนกับการถูก â¤ÃҪ㹻‚ 2503 2475 2467 áÅÐ 2444 ขูดรีดภาษีจนไมเหลืออะไรไวสําหรับการดํารงชีวิตของตัวเองและ áÅÐÊÒÇä´ŒÂÒÇä¡Å仡NjҹѹÍÕ¡à¹Ô¹¹Ò¹ÁÒ¡¹Ñ¡ é è ครอบครัว จนจําตองลุกขึ้นมาประทวง ÃÐËÇ‹Ò§àËμØ¡Òó¡ÒÃμ‹ÍÊÙŒ·ÕèàÃÕ¡Njғ¡º®ÃŒÍ àÍç´” ã¹»‚ 2444 àÁ×͹ѡÊÙÍÊҹ䴌¨ºÁÕ´ ¨Ñº¾ÃŒÒ è Œ Õ Ñ ÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ¡Ñº¡Í§¡íÒÅѧ¢Í§¨ØÌÒŧ¡Ã³ ¾Ç¡à¢Ò
 • 15. 28 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 29 »¯ÔÇÑμ(Revolt) Ô มั น เป น ช ว งเวลาแห ง ควาวมยากลํ า บากแห ง ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยทั่วโลก ดวยสภาวะการณเชนนี้ ชนชั้นนําใหมในสังคมสยามที่ ¡ÒþÂÒÂÒÁÅØ ¡ ¢Öé ¹ àÃÕ Â ¡ÃŒ Í §ÃÑ ° ¸ÃÃÁ¹Ù Þ »ÃÐ ไดรับการศึกษาจากตะวันตก เริ่มเปลงเสียงแหงความไมพอใจมากขึ้น ¸Ò¸Ô»äμ¤ÃÑé§áá àÃÔèÁμŒ¹â´Â¡ÅØ‹Á¹Ò·ËÒà เรื่อยๆ ในทายที่สุด ไดสงผลดีใหคณะราษฎรที่นําโดยปรีดี พนมยงค ˹؋ÁàÁ×èÍ»‚ 2453 »‚áááË‹§¡ÒâÖ鹤ÃͧÃҪ สามารถวางแผนการทางเมืองจนทําใหผูมีอํานาจทั้งหลายที่แวดลอม ¢Í§ÃкҷÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐÁ§¡Ø ® à¡ÅŒ Ò à¨Œ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç สถาบันพระมหากษัตริยไมสามารถลุกขึ้นมาตอตานคณะราษฎรได ·Ò§¡ÒÃä´Œ à ¢Œ Ò ¨Ñ º ¡Ø Á ¡ÅØ‹ Á ¹Ò·ËÒÃ˹؋ Á »ÃÐ หลังจากการทํารัฐประหารโดยไมมีการสูญเสียเลือดเนื้อ คําประกาศ ÁÒ³ 150 ¤¹ ´ŒÇ¡ÒÃ㪌¢ŒÍ͌ҧNjҾǡà¢Ò ของคณะราษฎรไดถูกอานขึ้น ณ ลานหนาพระที่นั่งอนัตสมาคม ใน เวลาประมาณ 6 นาิกา เชาตรูของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 (ดูภาค ÇҧἹÅͺ»Å§¾ÃЪ¹Á ·Ñ駹Õé᡹¹íÒ 25 ¤¹ ผนวก 1) สามวันหลังจากนั้น รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยาม (ชั่ว μŒÍ§à¢ŒÒä»ãªŒªÇμÍÂÙ㹤ء໚¹àÇÅÒ 12 »‚ àËμØ Õ Ô ‹ คราว) มีผลบังคับใช และวันที่ 24 มิถุนายนไดรับการเชิดชูวาเปนวัน ¡Ò󏡺® Ã.È. 130 ã¹»‚ 2453 ¨Ö§¶×Í໚¹¡ŒÒÇ ชาติไทย ‹ҧáá ·Õè¹íÒÁÒÊÙ‹¡ÒÃÃÇÁμÑǡѹ¢Í§¤³ÐÃÒɮà แกนนํ า หลั ก 2 คนของคณะราษฎร ได แ ก พั น ตรี ห ลวงพิ บู ล (the People’s Party) ·Õè¨Ñ´μÑ駢Öé¹ ³ ¡Ãا สงคราม ทําหนาทีกากับฝายทหาร และปรีดี พนมยงศ นักสังคมนิยมทีมี ่ ํ ่ »ÒÃÕÊ àÁ×èÍ»‚ 2469 ภูมิหลังมาจากครอบครัวชาวนา มีบทบาทนําในปกพลเรือน(ฝายวิชา การ) จอมพล ป. ดํารงตําแหนงผูนําประเทศในชวงสงครามโลก เปน ผูที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีนานที่สุดของประเทศไทย รวมกันทั้ง สิ้นเปนระยะเวลาถึง 14 ป เปนผูนํากระดูกเหล็กและเปนคนเครงครัด และมีวนย กระนันก็ตาม ในทายทีสด ทังสองทานก็แพเกมการเมืองของ ิ ั ้ ุ่ ้ “ขั้วอํานาจเกา” และทั้งคูเสียชีวิตในระหวางที่ลี้ภัยที่ตางแดน โดยจอม ËÁØ´¤³ÐÃÒɮà พลป. เสียชีวิตที่ญี่ปุน ปรีดีเสียชีวิตที่ปารีส ½˜§ÍÂÙ‹·ÕèÅÒ¹¾ÃкÃÁÃÙ»·Ã§ÁŒÒ ปรีดีไดรับการยกยองวาเปนผูนําแหงขบวนการประชาธิปไตย à¢ÕÂ¹Ç‹Ò .“³ ·Õè¹Õé òô ÁԶعÒ¹ òô÷õ àÇÅÒÂèíÒÃØ‹§ ของไทย ไดสรางผลงานทิ้งไวใหกับประเทศชาติมากมาย โดยเฉพาะ ¤³ÐÃÒÉ®Ãä´Œ¡‹Í¡íÒà¹Ô´ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ อยางยิ่ง ในชวงที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ à¾×èͤÇÒÁà¨ÃÔޢͧªÒµÔ” ระหวางป 2478-2481 เขาที่ไดทํางานอยางหนักเพื่อเจรจากับประเทศ
 • 16. 30 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 31มหาอํานาจอาณานิคมตะวันตก ใหยกเลิกขอตกลงการคาเบาริงหทเอา ี่ ʧ¤ÃÒÁàÂç ¹ ¢Í§ÅÑ · ¸Ô · ËÒÃã¹รัดเอาเปรียบไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482 รัฐบาลจอมพล ป. ไดเปลี่ยนชื่อ ¾ÃкҷÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐ਌ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç‘ราชอาณาจักรสยาม’ มาเปน ‘ราชอาณาจักรไทย’ โดยใหเหตุผลวา (Cold War monarcho-militarism)ชื่อประเทศควรสะทอนความเปนเชื้อชาติของชนกลุมใหญในสังคม(ขบวนการภาคประสังคมทีเริมเติบโตในประเทศไทยยามนี้ โดยเฉพาะ ่ ่ รูปแบบของวิถีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหมๆ ไดปรากฎขึ้นมามากในหมูนักวิชาการ คือ การเรียกรองใหมีการนําชื่อ “สยาม” กลับมา มายภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองอันนาสยดสยองยุติลง ดวยการพิจารณาใชเปนชื่อประเทศอีกครั้งหนึ่ง) เมืองวิถการฑูต ทีทงปญหาไวมากมายทัวโลกของพีเบิม สหรัฐอเมริกา ี ่ ิ้ ่ ่ ้ แมวาปรีดีจะไดรับการสนับสนุนจากเชื้อพระวงศบางคน และ ที่ ไ ม ย อมปล อ ยให โ อกาสที่ จ ะได เ ข า มายึ ด ครองสภาวะสู ญ ญากาศจากนายทหารระดับสูง แตเขาก็เผชิญกับการตอตานจากพวกรอยัล ทางการคาที่ถูกระเบิดถลมจนพังพินาศหลุดลอยไปจนสําเร็จ ในขณะลิสตตลอดระยะเวลา 15 ปแหงชีวิตการเมืองในไทย กอนที่จะถูกโคน ที่สหรัฐฯ พยายามชวยแตงแตมเติมสีใหกับผูนําเผด็จการทั่วโลกในโดยรัฐประหารของฝายรอยัลลิสตเมื่อป 2490 ดวยความลมเหลวจาก ยามนันใหดเปนผูเปนคนขึนมาบาง สตาลินและเหมา ทําดีทสดในแบบ ้ ู  ้ ี่ ุการไมไดลงไปจัดตั้งประชาชนและสรางฐานมวลชนสนับสนุน คณะ ของพวกเขาคือการสังหารทุกคนทิ้งหมด โดยเฉพาะพวกเลือดสี¹éíÒราษฎรจึงถูกบีบใหตองปรานีปรานอมโดยไมเต็มใจกับแกนนําฝาย เงิน และกอนทีทหารญีปนคนสุดทายจะออกไปพนจากดินแดนอินโดจีน ่ ่ ุทหารมาโดยตลอด จนทําใหทหารมีพนทีทางการเมืองมากเกินไป และ ื้ ่ โลกก็ไดหวนกลับคืนสูสภาวะชะงักงันทางการเมืองอีกคราประสบความสําเร็จในการสรางหลักประกันวาประเทศไทยจะไมมีทาง การลุกขึ้นเรียกรองประชาธิปไตยและตอตานเผด็จการของประไดประสบพบพานกับวิธีธรรมาภิบาลรัฐสภาไดอยางแทจริงหลังจาก ชาชนตลอดทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ถูกโหมกระพือความโกรธแคนดวยสงครามโลกยุติลงแลว การปราบปรามอย า งเหี้ ย มโหดและจากการถู ก ใส ร า ยป า ยสี ใ ห บิ ด แมวาจะมีคณะรัฐบาลบางคณะที่สามารถบริหารบางเมืองไดบาง เบี้ยวไปจากความตองการที่แทจริงของประชาชน จากนโยบายการกอนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะปะทุขึ้นมา พระบรมมหาราชวังจักรี ก็ เมืองสงครามเย็นที่พวกฝายขวาตองการและจําเปนจะตองหลอเลี้ยงไมเคยโอบอุมประชาธิปไตยเลยแมแตนอย ดวยความรวมมือกับสหรัฐ สังคมดวยลัทธิ “ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”อเมริกา ไดสอดสายหาชองทางที่จะชะลอพัฒนาการดานประชาธิป ในขณะที่ประชาชนคนทั่วไปกําลังตอสูกับปญหาขาวยากหมากไตยของชาติอยูตลอดเวลา และก็ยังคงเปนเชนนั้นอยูจนถึงทุกวันนี้ แพง ที่ในประเทศไทย แพนตากอนหนุนหลังนายทหารแหงกองทัพ ไทย ปะทะกันอยางดุเดือดและสุดแสนสกปรกกับคายนายพลตํารวจ ไทยที่หนุนหลังโดย CIA ทั้งสองฝายตางก็เหยียบÂèí Ò Å§ä»ในปลัก
 • 17. 32 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 33โคลนของปญหาที่คางคาใจของคนทั้งสังคมวา “ใครเปนคนยิงใน อํานาจ สองชัวโมงหลังจากนันภูมพลประกาศกฎอัยการศึกทัวประเทศ ่ ้ ิ ่หลวงอานันทเมื่อป 2489 และเพราะเหตุใด?” โดยมีพระราชโองการดังนี้ ทันทีหลังจากที่ในหลวงอานันท(รัชการที่ 8 ) พระชนมายุ 21 “เนื่องดวยปรากฎวา รัฐบาลอันมีจอมพล ป. พิบูลสงครามพระชนมพรรษา ถูกยิงสินพระชนมบนพระแทนบรรทม พระอนุชาของ ้ เปนนายกรัฐมนตรี ไดบริหารราชการแผนดินไมเปนที่วางพระองคที่มีพระชนมายุ 19 พระชนมพรรษา ไดรับการสถาปนาใหขึ้น ใจของประชาชน ทั้งไมสามารถรักษาความสงบเรียบรอยครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวพระองคใหม (รัชกาลที่ 9)  ั ของบานเมืองได คณะทหาร ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน กฎหมายของคณะราษฎรป 2475 ระบุถึงการกระทําที่ไมถือวา เปนหัวหนา ไดเขายึดอํานาจการปกครองไวได และทําหมิ่นพระมหากษัตริย ถาการกระทํานั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายแหง หนาที่เปนผูรักษาการพระนครฝายทหาร ขาพเจาจึงขอรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญชัวคราวฉบับป 2475 ระบุ “กษัตริยถกฟอง ่  ู แตงตั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน เปนผูรักษาการพระนครรองคดีอาญายังโรงศาลไมได เปนหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร ฝายทหาร ขอใหประชาชนทั้งหลายจงอยูในความสงบ และจะวินิจฉัย” รัฐธรรมนูญฉบับป 2492 ของจอมพล ป. เติมเต็มชอง ใหขาราชการทุกฝายฟงคําสังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ตังแต  ่ ้โหวเหลานี้ดวย..“องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปน บัดนี้เปนตนไป ”ที่ เ คารพสั ก การ ผู ใ ดจะละเมิ ด มิ ไ ด ผู ใ ดจะกล า วหาหรื อ ฟ อ งรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได” รั ฐ ธรรมนู ญ 16 ฉบั บ ที่ นายกรัฐมนตรีจอมพล ป. ไมมีเวลาแมแตจะหยิบแปรงสีฟน ตองตามมา ดํารงบทบัญญัตินี้ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2492 ไวทุกประการ หนีออกจากประเทศโดยทันที โดยมีผูติดตามเพียงสองสามคนเทานั้นบทบั ญ ญั ติ ที่ เ ป น ดั่ ง ประตู ใ ห ลั ท ธิ ท หารในพระบาทสมเด็ จ พระเจ า โดยเดินทางดวยรถยนต ตอดวยเรือประมงเขาไปยังเขมรทางเกาะกงอยูหัว ที่กดขี่ขมเหงรังแกประชาชน สามารถใชมันมาบังคับใหประ พลตํารวจเอกเผา เจาพอฝน ลี้ภัยไปอยูที่สวิสเซอรแลนดชาชนตอง “จงรักภักดี” ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในทุกสิ่งที่พระองคเปน หรือไมไดเปน ทรงกระทํา หรือไมไดทรงกระทํา ไมมีใครเซ็นสนองพระบรมราชโองการของการลงพระ วันที่ 16 กันยายน 2500 จอมพล ป. ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี ปรมาภิไธยครั้งนี้ ถือเปนการละเมิดรัฐธรรมนูญอยางไดสูญเสียอํานาจใหกับนายทหารฝายขวา ดวยความกลัวรัฐประหาร เปดเผย ภูมพลกระทําและพูดราวกับวาพระองคคอองค ิ ืและมีความปรารถนาอยางลึกๆ วาควรจะไดนําปรีดีกลับมา เดินทาง พระมหากษัตริยแหงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย นับเขาเฝาภูมพลเพือขอการสนับสนุน แตมนก็สายเกินไปเสียแลว พระมหา ิ ่ ั ตั้งแตนั้นเปนตนมา คณะองคมนตรี (มอบคืนใหกับกษัตริยผูเปนโอรสแหงสวรรคในวัยหนุม ไดเห็นพองรวมใจกับนายพล พระองคโดยรัฐธรรมนูญฉบับ 2492 ของจอมพลป.) เริ่มคนโปรดไปเรียบรอยแลว และไดขอรองใหจอมพล ป. ลาออก จอมพล ฟนคืนสูอํานาจอยางสมบูรณ - มีภาระหนาที่ในฐานะป. ปฏิเสธ สองชั่วโมงหลังจากนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ประกาศยึด คณะผูมีอํานาจสั่งการสูงสุดในพระราชอาณาจักร
 • 18. 34 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 35 โดยการหนุนหลังจากสหรัฐฯ อวยชัยใหพรโดยพระบาทสมเด็จ ตราไวโดยคุณลักษณะแหงพระราชอาณาจักรเอง เปนปญหาที่เกิดขึ้นพระเจาอยูหัว ที่ไมใสใจแมแตนอยตอกฎหมายและหลักการประชาธิป ในบานของตัวเอง คุกรุนมาจากภายใน จากการแยงชิงอํานาจของพวก ไตย รัฐประหาร 2500 ของสฤษดิ์ ไดฟนคืนอํานาจแหง “ทหารของ ชนชั้นสูงตั้งแตชวงเวลานั้นเปนตนมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ไวอยูเหนือสิ่งอื่นใดในชาติ กระนั้นก็ตาม เพื่ออนาคตของประเทศไทย มันมีคําถามที่สําคัญ มาตรา 17 ในรัฐธรรมนูญฉบับป 2502 ของสฤษดิ์ ไดใหอํานาจ ยิ่งตอบริบททางประวัติศาสตรที่จําเปนจะตองคนหาคําตอบ คือําถามสฤษดิ์อยางสมบูรณในการบดขยี้กิจกรรมหรือการกระทําใดๆ ก็ตาม ที่วา “ภายหลังสงครามโลกยุติลง รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาที่สฤษดิ์ถือวา “เปนภัยตอชาติและราชบัลลังก” อํานาจแหงเผด็จการ อยูหัวจะยังสามารถตีฆองรองเปาความเกลียดชัง จนทําใหผูคนลุกขึ้นทหารอยางแทจริง! เพื่อแสดงความขอบคุณตอภูมิพล สฤษดิ์มอบพระ มาเขนฆาคนในชาติเดียวกันเอง - ทั้งตอเกษตรกรหลายลานคน ชาวราชประเพณีมอบกราบใตฝาละอองธุลีพระบาทคืนใหพระมหากษัตริย ประมงพื้นบาน รวมทั้งชนกลุมนอยตางๆ ไดสําเร็จหรือไม ถาไมใชนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ผูใดก็ตามที่ไมแสดงใหเห็นวารักและจงรัภักดี เพราะนโยบายตอตานคอมมิวนิสต พรอมกับการหนุนหลังและคําสัญตอองคพระมหากษัตริย หรือปฏิสิทธิที่จะมอบกราบแทบเทาและเปลง ญาดอลลารจากการทําขอตกลงสงครามเย็นกับลุงแซม?”คําราชาศัพท หรือไมยนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีจะตองเสียงกับ ื ่การถูกตอบโตอยางรุนแรงและปาเถื่อน ¡ÒÃä´ŒÃѺ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ͨҡÊËÃÑ°Ï Í‹ҧÅѺæ นับตั้งแตป 2490 ภูมิพลไดอนุมัติรัฐประหาร 8 คณะ รัฐประหาร ã¹μ͹áá ¨¹¡ÃзÑè§Í‹ҧແ´à¼Â⨋§á¨Œ§ã¹แตละครั้งหมายถึงการเพิ่มมากขึ้นของพระราชอํานาจและพระราช àÇÅÒμ‹ÍÁÒ ä´ŒàÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ãËŒ¡ÑººÃÃทรัพยใหกับราชตระกูลจักรีและบรรดานายพลทั้งหลาย และยังเผื่อแผ ´Òͧ¤Á¹μÃÕ á ÅСͧ·Ñ ¾ ä·Â·Õè ÁÕ Ê ÒÂÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ไปถึงสถาปนิก วิศวกร และชาวเมืองกรุงที่ถูกดึงดูดเขาสูพระราชู ÃÐËÇ‹ Ò §¡Ñ ¹ Ṻṋ ¹ áÅÐàμÔ º âμÍ‹ Ò §¡Œ Ò Çปถัมภของพระบรมหาราชวัง เผด็จการรอยัลลิสตจอมพลสฤษดิ์ ธนะ ¡ÃÐâ´´รัตน ไดสรางบรรทัดฐานอันสูงยิ่งและนาสะพรึงกลัวใหกับเผด็จการคนใหมที่กอเกิดตามมาหลังจากนั้น ชวงสิบประหวางทศวรรษ 2490 ถึง 2500 ถือเปนชวงเวลาที่สําคัญยิงในประวัตศาสตรประเทศไทย บางทานอาจจะกลาววามันเปน ่ ิเพราะความโชครายของประเทศหรือเพราะวามันเกิดจากอิทธิพลจากภายนอก แตพวกเราจําเปนจะตองยอมรับวา ในระดับที่สูงมากทีเดียวอนาคตของชาติและปญหาของประเทศ ณ ปจจุบันนี้ ถูกตีประทับ
 • 19. 36 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 37 · Ë Ò Ã ã ¹ ¾ à Рº Ò · Ê Á à ´ç ¨ ¾ÃÐ਌ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç à¾×è Í ÃÑ ° ºÒŢͧ ¾ÃкҷÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐ਌ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç Soldiers of the King for the Government of the King àÁ×èÍÊÄÉ´Ôì¡ŒÒÇ¢Öé¹ÊÙ‹ÍíÒ¹Ò¨ à¢ÒáÅоǡ¾ŒÍ§ºÃà ´Ò¹Ò·ËÒâͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ä´ŒãªŒàÇÅÒËÅÒÂà´×͹¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Ñé¹ “à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ µÑÇ” ·ÕÊËÃÑ°Ï ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙËÇáÅÐ è ‹ Ñ â´Â੾ÒÐÊÁà´ç¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ä´ŒàÊ´ç¨ä» ÂѧÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÍ‹ҧàÍÔ¡àÃÔ¡ËÅÒ¤ÃÑé§ ชวงตนป 2501 สฤษดิ์ “ปวยหนัก” อีกครังหนึง และตองเดินทางไป ้ ่ รักษาตัวทีโรงพยาบาลทหารทีสหรัฐฯ พรอมกับสรางความมั่นใจใหนก ่ ่ ั ลงทุนสหรัฐฯ วา ปรีดีจะไมไดรับอนุญาตใหกลับประเทศไทย การรณรงคตอตานคอมมิวนิสตของรัฐบาลเผด็จการสฤษดิ์ โดย เชิดชูศูนยรวมใจของคนไทยทั้งชาติ กระทําอยางรุนแรงและบาคลั่ง– เพื่อลางสมองของประชาชน เพื่อปองกันไมใหประชาชนลุกขึ้นทวง สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อสรางความชอบธรรมของการเขา แทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยของทหาร และเพือปกปดขาวฉาว ่ ความงี่เงา และการละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญอันมีอยางมากมายและมีมา อยางตอเนื่องของฝายรอยัลลิสต
 • 20. 38 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 39 ในป 2503 สฤษดิ์ประกาศวา นับตั้งแตนี้ไป วันชาติของไทยจะ อยูหัว” ของสฤษดิ์และถนอมลงไปไดในที่สุด แตก็ไดมาดวยชีวิตของเฉลิมฉลองในวันคลายวันเกิดของภูมิพล(5 ธันวาคม) ไมใชวันที่ 24 นักศึกษาและกรรมกรวัยหนุมสาวรวม 80 คน ที่ถูกสังหารโดยทหารมิถุนายน อีกตอไป และตํารวจ บางคนเสียชีวตตรงทีดานหนาของพระราชวังสวนจิตรลดา ิ ่  “¨ÑºàÃÕº ¦‹ÒàÃÕº à¼ÒàÃÕº” นั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนายกรัฐมนตรี นายก‘Arrest them all, kill them all, burnt them all’. รัฐมนตรีไดจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ และสามารถจัดการเลือกตั้งได ในระหวางการรณรงคตอตานคอมมิวนิสตของลัทธินยมกษัตริยใน  ิ  สําเร็จในป 2517 ทําใหประชาชนชาวสยามไดมีเวลา 2 ปกับรัฐบาลชวงทศวรรษ ที่ 2500 และ 2510 บานเรือนชาวบานทั้งหมูบานถูกเผา ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนก็ใชมันอยางคุมคาดวยการสั่งการโดยเฉพาะที่เห็นเดนชัดในภาคอีสาน สําหรับชาวบานที่ไมถูกจับหรือ ใหสหรัฐฯ ถอนฐานทัพออกไปจากประเทศไทยถูกฆา ตางก็ถกผลักใหตองหลบหนีเขาปา ไมวาจะเต็มใจหรือไมเต็มใจ ู   ด ว ยความรู สึ ก เสี ย หน า ที่ พ า ยแพ ต อ ประชาชนชาวเวี ย ตนามก็ตาม พวกเขาไมมีทางเลือกอื่น จําตองไปขอความคุมครองจากพรรค กองทัพสหรัฐไดยายหนีจากความรับผิดชอบตออาชญากรรมสงครามคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย อันรายกาจในครังนีไปกอนหนานีแลว พอถึงเดือนมิถนายน 2519 ทหาร ้ ้ ้ ุ ความนาสะพรึงกลัวของสถานการณในหวงเวลานั้น จนถึงบัดนี้ สหรัฐฯ ทีเหลืออยู 27,000 นายพรอมเครืองบินรบ 300 ลํา ก็ไดยายออก ่ ่ ยังเปนเรื่องที่ไมสามารถพรรณนาออกมาไดอยางครบถวน ขอยกตัว จากเมืองไทยไปจนหมดสิน ปญหาคือ มันไดทงประเทศไทยไวใหเผชิญ ้ ิ้อยางแคกรณีเหตุการณที่เรียกวา “ถังแดง” ที่เกิดขึ้นระหวางป 2514 หนากับนายพลพุงปลิน ทีกาลังหวาดผวาวาจะตองอดยากปากแหง และ ้ ่ ํและ 2516 ประชาชน 3,000 กวาคน ที่จังหวัดพัทลุงภาคใตของไทย กลัววากางเกงหลวมโพลกจนหลุดลวงลงมากองที่ตาตุมถูกสังหารอยางเหี้ยมโหดจากทหารไทย ชาวบานเหลานี้ถูกเผาทั้งเปน ไมจําเปนตองพูดใหมากความ พระราชวังและหนวยกอกวนการในถัง¹éíÒมัน ถูกผลักตกจากเขา และถูกจับยัดกระสอบและผลักลงมา เมืองที่อุดหนุนโดยสหรัฐฯ ไดออกปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง โดยการตามจากเฮลิคอปเตอร ลาผูที่ถูกหมายหัววาเปนคอมมิวนิสต ดวยตัวเลขหลายพันคนจํานวน ภายในป 2513 มีจํานวนทหารสหรัฐฯ ประจําการอยูในประเทศ รายชื่อของผูถูกฆาตกรรมและสังหารเริ่มมีจํานวนสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางไทยประมาณ 50,000 นาย โดยสวนมากเปนทหารอากาศที่ทําหนาที่ นาสะพรึงกลัว ผูนําสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทยถูกสังหารขับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบปูพรมทั่วทั้งในเวียดนาม กัมพูชาและลาว กวาสี่สิบคนและยั ง ได ทํ า หน า ที่ ส ง ต อ อุ ต สาหกรรมการค า เพศในประเทศไทย การปราบปรามของทหารในเดือ นตุ ล าคม 2519 ส ง ผลใหนักมายังศตวรรษที่ 21 ศึกษาและกรรมกร 42 คนถูกสังหารหมู ขบวนการแรงงานในยามนั้น การลุกขึ้นสูในเดือนตุลาคม 2516 ทําใหประเทศไทยสามารถขจัด ทําไดเพียงการดูอยูนิ่งเฉย เพียงแค 7 ปหลังจากประชาชนชาวไทยเครื่องหมายการคาชั้นพิเศษแหง “ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจา ประสบความสําเร็จในการขับไลจอมพลถนอม ประชาชนชาวไทยก็พบ
 • 21. 40 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 41วาพวกเขาตองตกอยูใตอํานาจเผด็จการของนายพลทหารแหง “ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหว” พลเอกเปรม ติณสูลานนท และก็เปน  ัอีกครังหนึงทีจาเปนจะตองกรนประนามถึงความอัปยศอดสูแหงมนตรา ้ ่ ่ํที่¾ÃèíÒรายกันอยางนาขบขันวา “ชาติ ศาสน กษัตริย” จากเอกสารที่มีผูคนพบที่ลอนดอน เปนเอกสารการบันทึกจากสถานฑูตอังกฤษที่กรุงเทพฯ บันทึกไวเพียง 3 วันหลังจากการสังหารหมูประชาชนเมื่อป 2519 รายงานการเขาพบพระบาทสมเด็จพระเจา “¶ŒÒËÒ¡μŒÍ§àÅ×Í¡ÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ºÒÅ·ËÒÃอยูหัวของพระราชอาคันตุกะจากอังกฤษ ซึ่งไมไดระบุชื่อวาเปนผูใด áÅйѡÈÖ¡ÉÒ ¾ÃÐͧ¤¤§¨ÐμŒÍ§àÅ×Í¡บันทึกไวดังนี้ “ถาหากตองเลือกระหวางรัฐบาลทหารและนักศึกษาพระองคคงจะตองเลือกทหารถึงแมจะไมชอบระบบเผด็จการ เพราะ ·ËÒà ¶Ö§áÁŒ¨ÐäÁ‹ªÍºÃкºà¼´ç¨¡ÒÃแมนกศึกษาอาจจะมีอดมการณแตพวกเขาไมมประสบการณ ความรับ ั ุ ี à¾ÃÒÐáÁŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨¨ÐÁÕÍØ´Á¡Òóáμ‹ผิดชอบและไดรบอิทธิพลภายนอกอยางมาก ในขณะทีทหารมีวนยและ ั ่ ิ ั ¾Ç¡à¢ÒäÁ‹ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ความรับผิดชอบ มีความหวงใยตอความเปนดีอยูดของประเทศ รวมถึง  ีมีประสบการณในรัฐบาล” ªÍº áÅÐ䴌úÍÔ·¸Ô¾ÅÀÒ¹͡Í‹ҧÁÒ¡ Ñ ã¹¢³Ð·Õè · ËÒÃÁÕ ÇÔ ¹Ñ  áÅФÇÒÁÃÑ º ¼Ô ´ »ÃЪҪ¹ªÒÇä·ÂÂѧ¤§µŒÍ§¾ÂÒÂÒÁÍ‹ҧµ‹Í ªÍº ÁÕ¤ÇÒÁˋǧãÂμ‹Í¤ÇÒÁ໚¹´ÕÍÂÙ‹´Õ à¹×èͧ·Õè¨Ð»Å´áÍ¡µÑÇàͧ¨Ò¡ “ÃÑ°ºÒŢͧ¾ÃÐ ¢Í§»ÃÐà·È ÃÇÁ¶Ö§ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóã¹ ºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ” â´Â “·ËÒâͧ ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ” ÃÑ°ºÒÅ”
 • 22. 42 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 43 ¤ÇÒÁÍÔ¨©ÒÃÔÉÂҢͧ¾ÃкÃÁǧÈÒ วงศตระกูล และการผสานประโยชนกับกลุมนักธุรกิจรายใหญตางๆ ¹Øǧȏ (Regal jealousy) ทักษิณมีอํานาจมากพอที่จะปรับโครงสรางการเมืองไทยหลังสงคราม เย็นขึ้นมาใหมได รวมทั้งเปาลมพัดใตกระโปรงของพวกขั้วอํานาจการ เมืองเกา - สถาบันพระมหากษัตริย คณะองคมนตรี นายทหารระดับ สูง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และพรรคการเมืองแหงป องคมนตรีและรัฐบาลทหารในยุคทศวรรษที่ 2500 และ 2510 ได 2489 ที่ชื่อวาพรรคประชาธิปตย - ใหเปดโลงไดใช ทุ ก มาตรการที่ จ ะสร า งหลั ก ประกั น ว า จะสามารถควบคุ ม แหล ง เขากลับเลือกเลนเกมการเมืองของพวกขั้วอํานาจเกา แมวาจะมีทรัพยากร(ทรัพยสินเงินตราและงบประมาณแผนดิน) ของสาธารณะ ความเหนือกวากลุมพวกนั้น และมีศักยภาพที่จะทําใหตัวเขาเองและทั้งหมดเอาไวใหได และรักษาระดับของเงินสาธารณะ(และดอลลาร สส. ที่ไดรับเลือกตั้งเขามาจนเปนเสียงขางมากในสภา สามารถสลายจากสหรัฐฯ) ใหไหลเวียนเขาไปยังกองกําลังทหารรักษาพระองค โครง ขั้วอํานาจเกาลงไปได ทวาทักษิณก็เหมือนกับคนพวกนั้นตรงที่มีการพระราชดําริ คลังมหาสมบัติจักรี และเขากระเปาของพวกเขาเอง ความโลภมากเกินไป แทนที่จะแกปญหาคอรัปชั่นซึ่งเปนตนตอแหงอยางไมขาดตกบกพรอง ในระดับที่ยิ่งกวาแคสรางความพึงพอใจ ทุกความบิดเบี้ยวทางการเมืองไทย ตัวเขากลับกลายเปนเหยื่อชิ้นงาม เพื่อตอบสนองความตองการของตัวเอง เมื่อทักษิณ ชินวัตร กาว ใหศัตรูมีเหตุผลและพื้นที่มากพอที่จะจัดตั้งขบวนการตอตานและโคนขึ้นสูอํานาจในป 2544 ก็ไดพยายามสรางความพึงพอพระทัยใหกับ เขาไดในที่สุด - แตดวยการทําเชนนั้นดวยเชนกัน ที่กระทํากันกันสถาบันพระมหากษัตริย และอนุมัติงบประมาณจํานวนมหาศาลใหกับ อยางโจงแจง ไมเคารพในกกติกาแหงหลักการประชาธิปไตย - พระคลังมหาสมบัติจักรี เมื่อสํานักพระราชวังของบกวา 3,000 ลานบาท บรมมหาราชวัง คณะองคมนตรี กองกําลังรักษาพระองค พรรคประเพือจัดซือ โบอิง 737-800 เพือบรรจุเพิมเติมในรายการพระราชพาหนะ ่ ้ ้ ่ ่ ชาธิปตย และขบวนการคนเสื้อเหลือง - กลับผลักใหประเทศไทยกาวที่มีอยูกอนหนานี้แลว ซึ่งมีทั้งโบอิ้ง 737-400 แอรบัส 319-300 แอร เขาขอบเสนแหงสภาวะสงครามประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆบัส ACJ 319 เขาก็เซ็นอนุมัติใหอยางงายดาย แตการจายเครื่องราช »ÃЪҪ¹¤¹à´Ô¹´Ô¹ËÒઌҡԹ¤èíÒËÒä´Œ»ÃÐ⪹Íѹã´äÁ‹บรรณาการใหกับคลังมหาสมบัติจักรี ที่เปรียบดังหลุมที่ไมมีกนนี้ เปน ¨Ò¡¡Òþ¹Ñ¹ÃдѺÊÙ§·Õà´ÔÁ¾Ñ¹¡Ñ¹´ŒÇªÕÇμáÅШÔμÇÔÞÞÒ³¢Í§Á¹Øɏ è Ôเกมไพที่ไมมีวันชนะ ઋ¹¹Õé ปญหาคือ ทักษิณไดสรางสมอํานาจบารมีที่แทจริงขึ้นมาไดดวยเชนกัน และนั่นเปนสิ่งที่พระราชอาณาจักรจักรี ไมอนุญาตใหกระทํา ¹Ñºμѧáμ‹»‚ 2546 »ÃЪҪ¹¼ÙºÃÔÊ·¸Ô¡Ç‹Ò 7,000 é Œ Ø ìและเปนสิ่งที่ไมสามารถใหอภัยได แมวาเขาและพรรคไทยรักไทยจะ ¤¹ μŒÍ§μÒÂä»â´ÂäÁ‹ÁÕ¡Ãкǹ¡ÒþԨÒóÒชนะการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงถลมทะลายในป 2544 และ 2548 ¤ÇÒÁ¼Ô ´ã¹ÊÑ § àÇÕ Â ¹¤ÇÒÁªÑè Ç ÃŒ Ò Â·Õè ¾ Ç¡ÃÍÂÑ Åดวยเสนสายความสัมพันธในฐานะนายตํารวจเกา สายสัมพันธของ ÅÔÊμã¹»ÃÐà·Èä·Âä´Œ¡‹Í¢Öé¹ áμ‹Áѹ¡çÂÒ¡ÁÒ¡
 • 23. 44 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 45 ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ ઋ¹¡Ñ¹ ·Õè¨Ð¡´ËÑÇ»ÃЪҪ¹ãËŒÍÂÙ‹¡Ñº 㹪‹Ç§ 60 »‚·¼Ò¹ÁÒ »ÃЪҪ¹¼ÙºÃÔÊ·¸Ô¹ºËÁ×¹ Õè ‹ Œ Ø ì Ñ è ¤ÇÒÁ¡ÅÑ Ç ä´Œ ÍÕ ¡ µ‹ Í ä»´Œ Ç Â¡ÒÃ㪌 ¡ ͧ¡í Ò ÅÑ § ËÁ×蹤¹ ¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁâ´Â¡ÒÃ͹ØÁѵԨҡÇѧãËŒÁÕ ·ËÒûÃÒº»ÃÒÁ»ÃЪҪ¹ áÅСçÂÒ¡ÁÒ¡¢Öé¹ ¡ÒáÇҴŌҧáÅлÃÒº»ÃÒÁ»ÃЪҪ¹ä´Œ µÑÇ àÃ×èÍÂæ Íաઋ¹¡Ñ¹ áÁŒá¤‹¤Ô´¨Ð·íÒ ·Õè¾Ç¡¢ÑéÇÍíÒ àÅ¢·Õèá·Œ¨ÃÔ§ÂÒ¡·Õè¨ÐÊ׺¤Œ¹ä´Œ ËÃ×ÍäÁ‹¡çäÁ‹ÁÕ¡Òà ¹Ò¨à¡‹Ò¨ÐÊÒÁÒö¿Í¡ÅŒÒ§Á×ÍÍѹʡ»Ã¡¢Í§ ºÑ¹·Ö¡àÍÒäÇŒ ᵋàÁ×è;ÂÒÂÒÁ¤Œ¹¤ÇŒÒ¶Ö§àÃ×èͧ ¾Ç¡à¢ÒãËŒ¢ÒÇÊÐÍÒ´ä´ŒàËÁ×͹ᵋ¡‹Í¹ ¤¹àÊ×éÍ ÃÒÇ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂà¾ÃÒÐʧ¤ÃÒÁዧªÔ§ÍíÒ¹Ò¨ á´§à´Ô ¹ ¢ºÇ¹»ÃзŒ Ç §¡Ñ ¹ µ‹ Í à¹×è Í §ÍÕ ¡ ¤ÃÑé §ã¹ ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ¹Õé ÁѹÁÕ¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èͶ×Í䴌NjҨíÒ ¨íҹǹàÃ×͹ËÁ×è¹áÅÐàÃ×͹áʹ ¹Ç¹¼ÙŒ à ÊÕ Â ªÕ ÇÔ µ ¨Ò¡¡ÒûÃÒº»ÃÒÁ·Ò§¡Òà àÁ×ͧä·Â·Õ輋ҹÁÒ¹‹Ò¨ÐÁÕà¡×ͺ 30,000 ¤¹ ในวันที่ 20 กันยายน 2549 มีบนทึกการสนทนาระหวางฑูตสหรัฐฯ ัทีกรุงเทพฯ กับพลเอกสนธิ หัวหนาคณะรัฐประหาร เปดภาพใหเห็นวา ่ ประกฎการณทสงเกตเห็นไดชดเจนในการฆาตกรรมหมูประชาชน ี่ ั ั “เมือคืน” พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดนาพลเอกสนธิและผูนาเหลาทัพ ่ ํ  ํ ภายใต “ประชาธิปไตยภายใตสถาบันพระมหากษัตริย” คือไมมีทหารเขาวัง เพื่อขอพรจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการปฏิบัติการ แมแตผเดียว ไมมเจาหนาทีแมแตคนเดียว - ไมมใคร - ถูกตัดสินลงโทษ ู ี ่ ีของพวกเขา “ในหลวงทรงดูผอนคลายและมีความสุข ยิ้มแยม ในการกระทําเหลานี้ ทุกคนไดรับพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทตลอดการสนทนา” สมเด็จพระเจาอยูหัว ผูกระทําความผิดที่รายแรงที่สุดไดรับเครื่องราช การสนับสนุนของวังตอการทํารัฐประหาร 2549 และการสนับ อิสริยาภรณหลายชั้น และผูกระทําความผิดรายแรงมากที่สุดไดรับสนุนของวังเพื่อสนับสนุนการทําลายกระบวนการทางการเมืองที่มีมา พระราชทานเพลิงศพตอ เนื่องหลังจากนั้น ที่นําโดยสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินินาถ ตลอด 60 ปที่ผานมา ไดฉายภาพ«éíÒๆ กันไปมาหลายครั้ง แหงจนเปนที่ประจักษชัดแจงตอสาธารณะชน ถือเปนการตบหนาประชา การเสียสละชีวิตผูคนสักสี่สิบ หาสิบคน และการประหารชีวิตหรือสังชนอยางแรง และมันไดยกระดับความไมพอใจของประชาชนจนสูงยิ่ง หารนักคิดและนักเขียนทีไมเห็นดวยสักสิบหรือยีสบคน อันเปนสวนหนึง ่ ่ิ ่และประกายไฟแหงแรงบันดาลใจเพื่อลุกขึ้นสูไดถูกจุดขึ้นมา เพียงแค ของเกมสจกรีทวางแผนไวเพือกดหัวคนทังสังคมเอาไวตลอดไป ในนาม ั ี่ ่ ้ชื่อที่คณะรัฐประหาร 2549 เจาะจงเลือกใช - คณะปฏิรูปการปกครอง แหงการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง(ภายในชาติ) แหงในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข - ก็เปน ราชอาณาจักรจักรีการดูถูกประชาชนอยางซึ่งๆ หนา ในตัวของมันเองอยูแลว
 • 24. 46 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 47 ¢ÑéÇÍíÒ¹Ò¨à¡‹Ò The Old Power Gang àÅ×Í´à¹×éÍàª×éÍ䢨ѡÃÕ นําโดยประมุขของตระกูลที่ไดรับ การยกยองวาเปนพระมหากษัตริยที่ÃèíÒรวยที่สุดในโลก และในฐานะ ปจเจกบุคคล เปนผูลงทุนมากที่สุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทย สมาชิกแหงราชตระกูลจักรีผลิตลูกหลานมากมายเพื่อราชอาณา จักร - ทังนักการฑูต ผูพพากษา ผูอานวยการ หัวหนาสํานักงาน สมาชิก ้  ิ ํ พรรคประชาธิปตย เลือดเนื้อเชื้อไขตระกูลนี้ทําหนาที่กันอยางแข็งขันคณะองคมนตรีปจจุบัน โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี ในการรณรงค “ปกปองสถาบัน”ประกอบดวย นายเชาว ณ ศีลวันต นายธานินท กรัยวิเชียร พลเรือตรี หมอมหลวงอัศนี ปราโมช พลอากาศตรีกําธน สินธวานนท พลอากาศเอกสิทธิ เศวต ¤³Ðͧ¤Á¹µÃÕ แตงตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวศิลา นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย นายอําพล ภูมิพลอดุลเดช (83) ประกอบไปดวยลูกเรือ 19 คน (อายصèíÒสุด 63)เสนาณรงค นายจํารัส เขมะจารุ หมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย หมอมราชวงศ ในทางหลักการยังคงนําโดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท นักจัดการเทพกมล เทวกุล นายศักดา โมกขมรรคกุล นายเกษม วัฒนชัย นายพลากร การเมืองทีเจนจัดทีสดในเมืองไทย “ปาเปรม” ขณะนีอายุ 92 ป สมาชิก ่ ุ่ ้สุวรรณรัฐ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายสันติ ทักราล ทั้งหมดของคณะองคมนตรีคืออดีตนายพล อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตพลเรือเอกชุมพล ปจจุสานนท ผูพิพากษาศาลตางๆ โดยทุกคนผสานเปนหนึ่งและดําเนินกุศโลบาย ตางๆ เพื่อบริหารสถาบันจักรี ไมเคยมีอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจาก การเลือกตั้งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงองคมนตรี อดีตนายกรัฐ มนตรีสามคนที่อยูในคณะองคมนตรีในปจจุบันนี้(สองคนมียศพลเอก) เปนอดีตนายกรัฐมนตรีพระราชทานทั้งสามคน และเปนผูที่มีความ สัมพันธใกลชดกับเหลาองคมนตรีของในหลวง(นายกรัฐมนตรีของไทย ิ ทั้ง 27 คน ไมมีทางที่จะไดนั่งบริหารประเทศ ถาไมประกาศตัวเปนผู จงรักภักดี) ¡Í§·Ñ¾ä·Â มีกําลังพลประจําการทั้งสิ้น 315,000 นาย และเครื่องราชย มีทหารกองหนุนอีก 200,000 นาย และมีนายพลกวา 1,000 นาย ใน
 • 25. 48 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 49ดานความเข็มแข็งของกองทัพ ประเทศไทยถูกจัดอยูที่ลําดับ 28 ของ คนกอนหนานี้ ที่เปนนายพลแหงคายทหารเสือราชินีเชนกัน) กองกําโลก ในดานจํานวนทหารและหนวยทหารกอกวน ประเทศไทยถูกจัดอยู ลังรักษาพระองคถูกเคลื่อนพลเพื่อมาปราบปราบประชาชนหลายในลําดับที่ 18 กองทัพไทยทําสัญญาทางการทหารกับกวา 20 ประเทศ ครั้ง เปนกองกําลังเดียวที่เชื่อมั่นไดมากที่สุดสําหรับงานปราบปรามและนับตั้งแตรัฐประหาร 2549 บรรดานายพลทอปบูตสามารถตอรอง ประชาชนเชนนี้จนไดงบประมาณทหารเพิ่มขึ้นมาอีกเทาตัว จาก 86,000 ลานบาท มาเปนรวม 200,000 ลานบาท (จาก 3.9 พันลานดอลลาร มาเปน 6.6 พัน ¾Ãä»ÃЪҸԻ˜μ หรือจะเรียกไดวา สิ่งตกคางมานับลานดอลลาร) ตั้งแตรัฐประหาร 2490 อยูรอดมาไดจนถึงปจจุบันในฐานะปกฝายพล เรือนของรัฐบาล “ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” พรรคปร • หลังจากการทํารัฐประหาร 2549 กองทัพยืนบิลเรียกเก็บ ่ ะชาธิปตยไมเคยไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวา 40% นับตั้งแตลง เงินใหกับรัฐบาลเปนตัวเงินแค 1,000 ลานบาท แตบิล สมัครรับเลือกตั้ง เรียกเก็บเงินของการปราบปรามคนเสื้อแดงในป 2553 • หลังจากที่กองทัพกําจัดทักษิณไดในป 2549 และฝายรอ เพิ่มสูงขึ้นอยางมากจนแมแตพวกรอยัลลิสตดวยกันเอง ยัลลิสตไดมอบกราบขึ้นสูอํานาจเมื่อปลายป 2551 หัว ยังถึงกับขมวดคิว เพราะมันเปนตัวเลขสูงถึงกวา 10,000 ้ หน า พรรคประชาธิ ป ต ย จ ากอี ตั น และและออกฟอร ด ลานบาท - ไมมรายการบัญชี ไมเจรจา หามโตเถียง - จาย ี ฉายา “ดีแตพูด” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศกฎอัยการ มาอยางเดียว ศึกในเดือนเมษายน 2553 และเปดไฟเขียวใหพลเอก • กองทหารรักษาพระองค ถือวาเปนกองกําลังที่ทันสมัย ประยุทธใชกระสุนจริงยิงประชาชนในเดือนพฤษภาคม ที่สุด มีทหารในสังกัดกวา 30,000 นาย เปนกองทหาร 2553 นับตั้งแตนั้นมาเขาไดพยายามอยางหนักที่จะบอก ที่ไดรับสิทธิพิเศษมากมาย โดยเฉพาะนายพลทั้งหลาย กับประชาคมโลกวาการเสียชีวิต 91 คน บาดเจ็บ 2,000 ในคายทหารเสือราชินี คือนายพลที่มีอิทธิพลสูงสุดใน คน และผูประทวง 470 ถูกจับกุม เปนการกระทําทีสมเหตุ  ่ กองทัพไทย สมผล อภิสิทธิ์หนาหวานยังไดประกาศใชกฎหมายพรบ. ฉุกเฉินของทักษิณ จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณตอ หลังจากวีรกรรมอันยิ่งใหญแหงการสั่งเคลื่อนกองกําลังทหาร กองกําลัง “ลูกเสื้อไซเบอร” เพื่อทําหนาที่บลอคกระแสรักษาพระองคทําการสังหารประชาชนไป 91 ศพ ระหวางการปราบ การวิพากษวจารณตางๆ และยังไดสงเสริมและใหการสนับ ิ  ปราบคนเสื้อแดงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ในเดือนตุลาคม พลเอก สนุนดานงบประมาณตอแผนการจัดตั้งกองกําลังปกปองประยุทธ จันทรโอชา แหงคายทหารเสือราชินี ไดกาวขึ้นมารับตํา สถาบัน 800,000 คน โดยมุงเปาไปที่เด็กหนุม เพื่อใหทําแหนงผูบัญชาการกองทัพบก (รับชวงตอจากผูบัญชาการกองทัพบก หนาที่เปนสายลับคอยสอดสองคนในหมูบานตัวเอง
 • 26. 50 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 51 • เมื่อเกิดวิกฤติเศรษกิจทั่วเอเชียในป 2540 พรรคประชา ตางๆ จากภาครัฐ - ทั้งเรื่องโรงเรียน และการรักษาพยาบาล และก็ยั ธิปตยกเงิน 17,000 ลานดอลลารสรอ. จาก IMF และมีเงือน  ู งเปนดั่งใบประกาศนียบัตรชั้นดีในการสมัครงานในหนวยงานของรัฐ ไขผูกพันใหประเทศไทยตองแกกฎหมายเพื่อเปดเสรีเต็ม หรือ โครงการพระราชดําริตางๆ ซึ่งเปนงานที่มีสวัสดิการและสิทธิประ รูปแบบ แตเปนทักษิณ ชินวัตร ไมใชพรรคประชาธิปตยที่ โยชน ม ากมาย คนกลุ ม นี้ ส ว นใหญ ส นั บ สนุ น การรณรงค “ปกป อ ง เปนรัฐบาลที่ใชหนี้กอนนี้ สถาบัน” • ในป 2551 อภิสทธิวศวกรรมเงินกูในรูปแบบเดียวกับ IMF ิ ์ิ  ¤¹ä·ÂàªÕÍÊÒ¨չ ประมาณ 14% ของ ประชากรไทย คือ é อีกครั้งหนึ่ง แตครั้งนี้เปนจํานวนถึง 27,000 ลานดอลลาร คนไทยที่มีบรรพบุรุษเปนคนจีนที่พากันอพยพเขามายังประเทศไทย โดยขาดเสียงมวลชนสนับสนุน ไดแตสวดมนตภาวนาวา เพราะสภาพควายากไรที่ประเทศจีน (โดยเฉพาะปลายสมัยอยุธยา เงินที่กูมาจะสามารถซื้อความรักจากประชาชนได และ และตนรัตนโกสินทร) และก็ไหลตามมาอีกระลอกในชวงการกวาดลาง อภิสิทธิ์ก็ไดเริ่มเจรจาเงินกูรอบใหมเรียบรอยแลวสําหรับ ของเหมา เปนตน คนกลุมนี้ที่สามารถสรางตัวเองจนประสบความสํา งบประมาณติดลบประจําป 2554 แมแตสื่อกระแสหลักที่ เร็จทางธุรกิจ - ผานการทํางานหนัก หรือเพราะความเฉียบแหลมใน เซนเซอรตวเองกันอยางเหนียวแนน ก็ยงตองลงขาวเกียว ั ั ่ การทําธุรกิจ ตางก็มีความเต็มใจที่จะไดขยับฐานะและเลื่อนลําดับ กับการเจรจาเงินกูงวดนี้ ใครละจะเปนคนจายเงินกูเพื่อ ชั้น โดยการใหเงินสนับสนุน “เดอะ คอเปอเรชั่น” นักธุรกิจคนไทย “ปกปองสถาบัน” กวา 40,000 ลานดอลลารของอภิสิทธิ์? เชื้อสายจีนจึงเปนกลุมคนที่มีอิทธิพลสูงยิ่งตอทั้งภาคธุรกิจและวงการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย? การเมืองของไทย แตก็จนกระทั่งทศวรรษที่ 2510 ที่ครอบครัวคน จีนอพยพ สามารถทําเรื่องขอสัญชาติไทยและนามสกุลไทย ซึ่งคน ไทยเชื้อสายจีนกลุมที่มั่งคั่งและÃèíÒรวย ตางก็ยินดีปรีดาที่จะลบภาพที่ผานมา ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡Ç‹Ò 2 Ōҹ¤¹ áÅо¹Ñ¡ อดีตแหงการถูกหยามเหยียด และเขารวมกับขบวนการตอตานคอม§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨¡Ç‹ÒËŒÒáʹ¤¹ คือ ฐานคะแนนหลักของ มิวนิสต รอยัลลิสตชาตินิยม และสรางสายสัมพันธกับทหารพรรครอยัลลิสตประชาธิปตย เปนกลุมคนที่ถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแตออนแตออกวา ถาตองการมีชีวิตที่สุขสบาย หามตั้งคําถามกับกลุมขั้ว ਌Ò˹ŒÒ·ÕèÃÑ° คนที่ไดรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนแลวอํานาจเกาอยางเด็ดขาด ยังแสวงหาประโยชนในทุกโครงการของรัฐ โดยเฉพาะในโครงการ กอสรางตางๆ งบประมาณ 30-80% ไมไดตกถึงการกอสรางอยาง ¾Ç¡Í¹ØÃѡɏ¹ÔÂÁÃÍÂÑÅÅÔÊ쏪¹ªÑé¹ÊÙ§ การมีนาม แทจริง ครึ่งหรือกวาครึ่งถูกใชจายเปนคาพรีเมี่ยมและคาอํานวยความสกุลพระราชทานชวยใหชีวิตงายขึ้นเยอะ ทั้งการเขาถึงการบริการ สะดวกที่หักสวนไลกันมาตั้งแตระดับรัฐมนตรีจนถึงผูใหญบาน แมวา
 • 27. 52 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 53ขาราชการบางคนที่เขามาทํางานดวยจิตสํานึกเพื่อบริการประชาชน ถูกดูดกลืนเขามาเพื่อหลอเลี้ยงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรฯอยางแทจริง ในทายที่สุดก็จะถูกสภาพแวดลอมบีบใหตองรวมเปน รัฐบาลเผด็จการทหารหลังสงครามโลก(ผูใหคําปรึกษาในคณะองคสวนหนึ่งของบรรจุภัณฑใน โซความสัมพันธของโครงสรางรัฐที่คอรัป มนตรี) ไดจับประเทศไทยเปนตัวประกัน - โดยวางคนของตัวเองใหไวชั่นนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษจิกายน 2553 ทีมวิจัยของหอการคาไทยเปด ในทุกทุกตําแหนงสําคัญที่มีอํานาจและหนาที่สั่งการ วิถีแบบนี้กอกําเผยขอมูลจากการศึกษาวา ¹Ñ¡¸ØáԨ 80% ÂÍÁÃѺNjҵŒÍ§ เนิดชนชันกลางเศรษฐีใหมทไมคอยมีการศึกษา ทีไมตองการสิงใดมาก ้ ี่  ่  ่ กวาการหนีไปใหพนจากความยากจน และไปซบตักนายทุนเสรีนิยม¨‹ÒÂäÁ‹µÒ¡Ç‹Ò 25% ¢Í§§º»ÃÐÁÒ³ã¹â¤Ã§¡Òà èí ใหมคนไหนก็ได สิ่งที่คนชั้นกลางชาวกรุงเทพตองการและคิดจึงมักจะ·Õè»ÃÐÁÙÅä´ŒãËŒ¡Ñº¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧáÅТŒÒÃÒª¡Òà สวนทางหรือไมใชสิ่งเดียวกันกับที่คนอื่นๆ ในประเทศไทยอีกรวม 60 ลานคนคิดหรือตองการ µíÒÃǨä·Â ประเทศไทยมีจํานวนตํารวจในเครื่องแบบประ เพื่ อ ดํ า รงสถานะและความอยู ยั้ ง ยื น ยงของพวกอภิ สิ ท ธิ ช นมาณ 200,000 นาย แตก็เปนกลุมคนทีตกขอบชนชันสูงในสังคม พวก  ่ ้ ภาระหนาที่ที่สําคัญยิ่งของพรรคประชาธิปตยคือ การสรางความเชื่อเขามีเงินเดือนและสวัสดิการµèÒ และหลายคนจําตองซือแมแตอาวุธปน í ้ มั่นวาสถาบันพระมหากษัตริยจะลอยอยูเหนือคําวิพากษวิจารณทั้งดวยตัวเอง เวลาสวนใหญของพวกเขาจึงหมกมุนอยูกับการแสวงหา มวล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตองไดรับการนําเสนอในฐานะองคทุกชองหนาตางและทุกชวง โอกาสที่จะทําเงินและรายไดเพิ่มเติมสวน พระมหากษัตริยที่ซื่อสัตยที่สุด เปนผูที่ทรงงานหนักที่สุดในประเทศใหญก็จากการรีดไถ ทั้งคนงานตางชาติ บาร คาราโอเกะ คาสิโน อาบ ไทย เปนผูที่ใสสะอาดดุจดั่งพระพุทธเจาอบนวด ซอง หวยใตดิน รวมทั้งโตะพนันบอล หรือพนันมวย และยังรวมทั้งจากขบวนการคายาเสพติด และขบวนการลักลอบขนของเถือน อืนๆ อีกมากมาย วิถชวตใชกฎหมายเพือแสวงประโยชนแบบนี้ ่ ่ ี ีิ ่สวมใสไดพอดีกับพวกขั้วอํานาจเกา บางครั้งก็ยังมีการจัดสรรผลประโยชนระหวางกันไดบาง และพวกเขาก็จะเอาหูไปนาเอาตาไปไรยามที่ตํารวจแสวงหาประโยชนและขโมยจากคนจนเพื่อซื้อปนมาใชควบคุมคนจนอีกทีหนึ่ง มันคือตัวอยางแหงความสําเร็จแหงทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ของจักรี ¼ÙŒ´ÕµÕ¹á´§áË‹§ºÒ§¡Í¡ 80% ของภาษีในประเทศไทย
 • 28. 54 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 55 ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ¤³Ðͧ¤Á¹μÃÕ ªÐμÒªÕÇÔμÀÒÂãμŒâËÃÒÈÒÊμÏ ¡Í§·ËÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÃÐͧ¤ áÅоÃä»ÃЪҸԻ˜μ Living with the fortune-teller ¤×Í¢ÑéÇÍíÒ¹Ò¨à¡‹Ò à»š¹¡ÅØ‹Á¤¹·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒö·íÒÍÐ äüԴ áÅдѧ¹Ñ鹨֧äÁ‹ÊÒÁÒö¶Ù¡¹íÒÁÒμÑ´ÊÔ¹ãËŒ ความยิ่งใหญแหงเครือขายจักรีเกิดจากการไมใสใจในกลไกการ μŒÍ§ÃѺ¼Ô´ªÍºμ‹Í»˜ÞËÒã´æ ·Ñ§ÊÔ¹ »˜ÞËҷѧËÅÒ é é é ทํางานของรัฐสภา เขมขนทั้งในระดับของความกวางและความลึกของ ·Ñé§ÁÇÅà¡Ô´¨Ò¡ “¤¹Í×è¹” ËÃ×;Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ สํานักพระราชวังในการเขามาจัดการ “โครงการพระราชดําริ” ตางๆ Í×è¹ – äÁ‹ãª‹¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº¢Í§¾Ç¡à¢Ò àÁ×èÍ โดยการรับหนาเอาความสําเร็จไปเปนของตัวเองจนหมดสิ้น เหลือทิ้ง ไวแตผักเหี่ยวๆ ใหเปนผลงานของรัฐบาล ที่อาจจะเคยมีความจริงใจ à¡Ô´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ·Õùá紌ǻÃÐ è Ø และจริงจังในการทํางานเพือสรางหลักธรรมาธิบาลเพือสังคมทีเทาเทียม ่ ่ ่ ªÒª¹ “¡ÅØ‹ÁÍ×è¹” ªÒÇ¡Ãا෾¨Ðàª×èÍ¿˜§¤íÒμÑ´ อยูบางก็ตามที ÊÔ¹ÍѹºÃÔÊ·¸Ô¢Í§ã¹ËÅǧ¢Í§¾Ç¡à¢Ò äÁ‹ãª‹¢Í§ Ø ì ดินแดนประเทศนี้เปนของใคร? ในราชอาณาจักรจักรี พื้นดินทุก ÃÑ°ºÒÅ ตารางนิ้วสามารถจะถูกยึดคืนโดยขาราชการของในหลวง “ในนาม àÃ×èͧ·Õ蹋ÒàÈÃŒÒÊÐà·×͹ã¨ÂÔ觹ѡ¤×Í ã¹¤ÇÒÁ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ในนามของ “พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว” สถาบันพระมหากษัตริยคือผูออกใบ “ประกาศนียบัตร ¾ÂÒÂÒÁ·ÕèÂÒǹҹ μ‹ÍÊÙŒÁÒ´ŒÇ¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ แหงการคอรัปชั่น” ใหกับพวกเขาเหลานั้น à¾×è Í àÃÕ Â ¡ÃŒ Í §¤ÇÒÁÂØ μÔ ¸ ÃÃÁ¢Ñé ¹ ¾×é ¹ °Ò¹μÒÁ การไมไดรับอนุญาตใหวิพากษวิจารณสถาบันพระมหากษัตริย ¤ÃÃÅͧ»ÃЪҸԻäμ »ÃЪҪ¹¤¹·ÑèÇä»á·º หมายถึงการไมไดรับอนุญาตใหวิพากษวิจารณสถาปนิก วิศวกร นัก äÁ‹à¤ÂËÂØ´·Õè¨ÐཇÒÃÍÇѹ·Õè “ã¹ËÅǧ¢Í§¾Ç¡ พัฒนา นักลงทุน และผูจัดการทั้งหลายที่ทํางานใหกับโครงการพระ à¢Ò” ¨ÐÊ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ¡ÒÃμ‹ Í ÊÙŒ ¢ ͧ¾Ç¡à¢Ò áμ‹ ราชดําริ ซึ่งไมมากก็นอย คือกลุมคนที่มีอิทธิพลครอบงําทุกภาคสวน “¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ” ¡ÅѺËѹËÅѧãËŒ ในสังคมไทย ทังบริบททางสังคมวัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจ และในการ ้ ¾Ç¡à¢Ò¤ÃÑé§áŌǤÃÑé§àÅ‹Ò ÍÔ§áͺÍÂÙ‹àº×éͧËÅѧ วางแผนการพัฒนาแผนดิน àËÅ‹Ò¹Ò·ËÒÃáÅФÇÒÁÁÑ蹤§áÅÐÁÑ觤Ñ觢ͧ การไมสามารถตั้งคําถามไดหมายถึงงานการศึกษาวิจัยตางๆ Êíҹѡ§Ò¹·ÃѾÊԹʋǹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ («Öè§ÁÕÁÙÅ เกี่ยวกับคนจน (ลําเอียงอยางที่สุด) อยูบนการวิเคราะหคนจน (แบบ ผิดๆ) และสูญเสียทุกหลักการแหงเหตุผลและตรรกะ สงผลใหการ ¤‹Ò»ÃÐÁÒ³ÊÒÁËÁ׹Ōҹ´ÍÅÅÒÏ ËÃ×Í 1.2 Ōҹ è บริหารประเทศของรัฐบาลอยูในกํามือของนักการเมืองสันหลังหวะ ŌҹºÒ·) หมอดูผูมชื่อเสียง ผูวิเศษ รวมทั้งกระบวนการตัดตอยีนทั้งหลาย ี
 • 29. 56 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 57¤ÇÒÁ½˜ ¹ ¢Í§¾Ãйҧ਌ Ò ..¨¹à»š ¹ ·Õè Á Ңͧà¾Å§“¤ÇÒÁ½˜¹ÍѹÊÙ§ÊØ´” “àÁ×èÍ òõ Á¡ÃÒ¤Á òõñõ ..³ ¾ÃÐμíÒ˹ѡÀÙ¾Ô§¤ÃÒª¹ÔàÇȹ..ÊÁà´ç¨¾Ãйҧ਌ÒÏ ¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ä´Œ·Ã§Êغ¹¹ÔÁμÇ‹Ò ÊÁà´ç¨¾ÃйàÃÈÇÃÁËÒÃҪ䴌àÊ´ç¨Ï ÁÒ Ô Ô»ÃÒ¡¯¾ÃÐͧ¤¢Öé¹ ·Õè˹ŒÒ¾ÃÐá·‹¹ºÃ÷Á .. áÅÐä´ŒÁÕ¡ÃÐáʾÃдíÒÃÑÊ á¡‹ÊÁà´ç¨¾Ãйҧ਌ÒÏ ¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶Ç‹Ò ¾ÃÐͧ¤·‹Ò¹»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé ´Ç§¾ÃÐÇÔÞÞÒ³ÂѧÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â à¾ÃÒзç º··Õè 2໚¹Ë‹Ç§ºŒÒ¹àÁ×ͧ .. áÅзÕèÁÒ»ÃÒ¡¯ã¹ÊغԹ¹ÔÁÔμ¹Õé¡çà¾×èͨзçàμ×Í¹Ç‹Ò ã¹Í¹Ò¤μμ‹Í¨Ò¡¹Õéä» ºŒÒ¹àÁ×ͧä·Â¨Ð»ÃÐʺ¡Ñº¤ÇÒÁÇØ‹¹ÇÒÂÂØ‹§ÂÒ¡ áÅФÇÒÁÁ×´Á¹ÂÔ觢Öé¹ Í‹ҧ¹‹Ò¡ÅÑÇÍѹμÃÒ”·ÕèÁÒ http://account.payap.ac.th/song/dream.html Ã Ò ¤ Ò ·Õè μŒ Í § ¨‹ ÒÒÂÂããˌˌ¡Ñ¡ÑººÅÑÅÑ··¸Ô¸Ô Ã Ò ¤ Ò ·Õè μŒ Í § ¨‹ ÊÁºÙóÒÞÒÊÔ·¸ÔÃҪ ((Thecosts ÊÁºÙóÒÞÒÊÔ·¸ÔÃҪ The costs of monarchism) of monarchism) ¤¹¨¹¡ÃÒºäËÇŒÍÐäáçä´Œ ·ÕèºÑ¹´ÒÅ⪤ÅÒÀáÅÐÅ¢ËÇÂàÁ×èÍ Çѹ·Õè 31 ÁÕ.¤. 2553 ³ . . . ÁÕªÒǺŒÒ¹¨íҹǹÁÒ¡¾Ò¡Ñ¹ä»¡ÃÒºäËÇŒμŒ¹¡ÅŒÇ»ÃÐËÅÒ´ «Öè§ÍÍ¡à¤Ã×Í¡ÅÒ§ÅíÒμŒ¹ áÅÐÁÕÃŒÍÂËÇÕ . . . ªÒǺŒÒ¹·ÕèÃÙŒ¢‹ÒÇμ‹Ò§áμ¡μ×è¹ÁÒ´ÙÇѹÅСNjÒÌͤ¹ áÅСÃÒºäËÇŒ¢Í⪤ÅÒÀ http://iam.hunsa.com/hanako/article/41016
 • 30. 58 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 59 ÃÒªÔ¹ÕáÅÐ਌ҨÍÁ Consorts and concubines พระมหากษัตริย 5 พระองคแรกแหงราชวงศจักรีผลิตพระราช โอรสและพระราชธิดากันอยางมากมาย จากราชินีและเจาจอมที่มีพระ องคละหลายสิบคน รัชกาลที่ 1 สามารถผลิตพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสิ้น 42 พระองค รัชกาลที่ 2 ทําได 73 พระองค รัชกาลที่สามทําไดดีกวาเสด็จ ปูนิดหนอย ดวยจํานวน 51 พระองค ไมมีคําวาสายเกินไป ตั้งแตพระ ชนมายุ 48 พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 4 ทําสถิติสูงสุดที่ไมมีพระมหา กษัตริยพระองคใดลบสถิติได ดวยจํานวนพระราชโอรสและพระราช ธิดารวมกันทังสิน 82 พระองค ในชวงระยะเวลาเพียงแค 16 ปแหงการ ้ ้ ÊíÒËÃѺ»ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÃҤҢͧ ครองราชย หรือ 5.1 พระองคตอป รัชกาลที่ 5 เริมครองราชยแตวยเยาว  ่ ั ªÕÇÔμÁ¹ØɏáÅÐÃÒ¤Ò´ŒÒ¹ÇÑμ¶Ø·ÕèμŒÍ§¨‹ÒÂà¾×èÍ สามารถผลิตพระราชโอรสและพระราชธิดา 77 พระองค จากราชินและ ี เจาจอม 36 คน ในจํานวนราชินีและเจาจอมที่พระองคมีทั้งสิ้น 92 คน ¡ÒôíÒçäÇŒ«§ÅÑ·¸Ô ¡ÉÑμÃÔºÃÉμŒÍ§à»š¹ãËÞ‹ Öè  Ø Ø ราชินีทั้งสี่คนของพระองคเปนนองสาวของพระองคเอง ที่กําเนิดจาก àÃÔèÁ໚¹ÃÒ¤Ò·ÕèÊÙ§à¡Ô¹¡Ç‹Ò¡íÒÅѧ¨Ð¨‹ÒÂä´Œ เจาจอมสองคนในพระมงกุฎเกลารัชกาลที่ 4 àÁ×èÍÃкºâÅ¡áË‹§ÈμÇÃÃÉ·Õè 21 μ‹Ò§ÁØ‹§ ความงมงายในเรื่องการสืบสายเลือดบริสุทธิ์ของจักรี บอยครั้งนํา ˹Œ Ò ÊÙ‹ ¡ ÒÃÊÃŒ Ò §¸ÃÃÁÒÀÔ º ÒÅ·Ò§¡Òû¡ ไปสูเกมสอํานาจในพระราชสํานักอันโหดเหี้ยม ยิ่งไมตองกลาวถึงวา ¤Ãͧ ÅÑ·¸Ô¡ÉÑμÃÔºÃÉμŒÍ§à»š¹ãËÞ‹ ¡ÅÒÂ໚¹  Ø Ø มันสงผลตอการขาดวิสัยทัศนแหงการเปดโลกทัศน แตการขยายฮา เรมก็เปนภาระหนาทีจาเปนสําหรับจักรีดวยเชนกัน ทังนีการมีพระราช ่ํ  ้ ้ ÀÒÃФ‹Ò㪌¨Ò·Õ˹ѡà¡Ô¹ä» ·ÕäÁ‹ÊÒÁÒöËÒ ‹ è è โอรสและพระราชธิดาเปนจํานวนมาก เปนดังชิปเพื่อการแลกเปลี่ยน àËμؼÅÍѹ¤ÇÃÁÒÃͧÃѺ䴌 áÅФ‹Ò㪌¨‹Ò และถวงดุลอํานาจ เพือการเจรจาตอรองกับเสนาบดีทมอทธิพลและพอ ่ ี่ ี ิ à ¾×è Í ¡ Ò Ã Ë Å º «‹ Í ¹ ¤‹ Òã ªŒ ¨‹ Ò Â ¢ Í § Ã Ò ª คาวานิชผูมั่งคั่ง และเชื่อมความสัมพันธใหพวกเขาเขามาสวามิภักดิ์ ÍҳҨѡèѡÃÕ·á·Œ¨ÃÔ§ ໚¹¡ÒáÃзíÒ·Õ´¶¡ Õè è Ù Ù ดวยการมีพระราชโอรส พระราชธิดา ราชินีและเจาจอมกระจาย อยูทวทุกมุมของขอบเขตพระบรมมหาราชวัง การเสียชีวตอยางมีเงือน  ั่ ิ ่ »ÃЪҪ¹·Ø¡¤¹
 • 31. 60 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 61งําตังแตเยาววยโดยเฉพาะพระราชโอรส เปนชีวตทุกวีวนอันขมขืนของ ้ ั ิ ่ั ่ ¤ÇÒÁ໚¹ä·Â(Thainess)ราชินีและเจาจอมจํานวนไมนอย และการปลงพระชนมเพื่อแยงชิงราชบัลลังก ก็เปนเหตุการณทเกิดขึนอยางตอเนืองในประวัตศาสตรของไทย ี่ ้ ่ ิ à¾×èÍ·Õè¨ÐμÍ¡μÃÖ§ÂÖ´ÍíÒ¹Ò¨ãËŒá¢ç§á¡Ã‹§ ¨Ñ¡ÃÕä´Œซึ่งไมมีกรณีไหนจะเปนตัวอยางที่ดีที่สุดเทากับกรณีการเสียชีวิตของ ÃǺÃÇÁáÅп„œ¹¤×¹ªÕ¾¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ ÃÇÁ·Ñé§à¤Ã×èͧในหลวงอานันทเมื่อป 2489 ·Ã§ÍÒÀóÊÒÂÊоÒÂμÒÁÅíҴѺªÑé¹μ‹Ò§æ ¢Öé¹ÁÒ ในความพยายามอยางหนักเพื่อผนวกรวมดินแดนทั้งหลายใหมา Í‹ҧÁÒ¡ÁÒ ·Ñ駹íÒÁÒ»ÃѺ»ÃاáÅлÃÐÂØ¡μãËŒอยูภายใตการควบคุมของจักรีอยางเบ็ดเสร็จ การเขาถึงทรัพยากรถูก ࢌҡѺÂؤÊÁÑÂÍ‹ҧμ‹Íà¹×èͧ ÍÒ·Ô ¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¶×Íจัดระบบระเบียบอยางเขมงวดจนแทบจะไมมทางทีประชาชนคนชันลาง ี ่ ้จะเขาถึงมันได ¹éí Ò ¾Ô ¾Ñ ² ¹ ÊÑ μ ÂÒ·Õè » ÃСͺ¾Ô ¸Õ ¡ ÃÃÁâ´Â¾ÃФÃÙ ¾ÃÒËÁ³ ·Õ袌ÒÃÒªºÃÔ¾ÒÃËÃ×ͼٌ·ÕèࢌÒËÇÁã¹¾ÃÐ ÃÒª¾Ô¸Õ¨ÐμŒÍ§¡Å‹ÒǤíÒ»¯ÔÞҳNjҨШ§ÃÑ¡ÀÑ¡´Õ μ‹Í¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ áÅÐà¾×è;ÃÐ ºÒ·ÊÁà´ç¨à¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇáμ‹à¾Õ§¼ÙŒà´ÕÂÇà·‹Ò¹Ñé¹ พระราชพิ ธี จํ า นวนมาก ถู ก ประกาศยกเลิ ก หลั ง การปฏิ วั ติ รั ฐ ธรรมนูญป 2475 แตกไดรบการทะยอยฟนคืนขึนมาอีกครังในทศวรรษ ็ ั  ้ ้ ที่ 2490 และ 2500 โดยสฤษดิ์และถนอม โดยเฉพาะพระราชพิธีที่ เกี่ยวของกับการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตางๆ ซึ่งในลําดับชั้น µèíÒสุด(ทั้งมอบและซื้อขายกัน) มอบใหขาราชการและประชาชนหลาย หมื่นคนทุกป เพื่อโอกาสแหงการแตงกายเต็มยศรับเครื่องราชยพรอม กับภาพถายเพื่อนําไปใสกรอบตั้งโชว วั ฒ นธรรมจากตะวั น ตกได ถู ก สั่ ง นํ า เข า โดยราชสํ า นั ก เช น กั น ผานทางราชินีและเจาจอมทั้งหลาย นับตั้งแตสมัยพระจอมเกลาเปน ตนมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเองก็ไดทรงเสด็จประ พาสตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรูหลายครั้ง และยังไดสงพระราช
 • 32. 62 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 63โอรสหลายพระองคไปศึกษายังรัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ประชาธิปกไมมบตร ในหลวงอานันท(รัชกาลที่ 8) ประสูตที่ ี ุ ิเปนตน เยอรมัน และในหลวงภูมิพล(รัชกาลที่ 9) ประสูติที่สหรัฐฯ ทั้งคู ดวยที่ทรงศึกษาภาษาอังกฤษอยางแตกฉาน รัชกาลที่ 6 (2453 เปนหลานปูของจุฬาลงกรณ (รัชกาลที่ 5) ทั้งสองพระองคเรียน- 2468) จากโรงเรียนทหารแซนเฮิสต (ประเทศอังกฤษ) พระองค หนังสือที่สวิสและฝรั่งเศสทรงพระเกษมสําราญยิ่งในการแปลและรอยกรองวรรณกรรมภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยหลายเรื่อง จนไดรับยกยองวาสมเด็จพระมหา มีตระกูลเลือดเนื้อเชื้อไขของจักรี (นามสกุลที่พระราชทานใหกับธีรราชเจา รัชกาลที่ 6 สงเสริมครอบครัวแบบผัวเดียว-เมียเดียว ทรง ประชากรที่เปนลูกหลานของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งหลาย)ประกาศใหประชาชนใชนามสกุล โดยที่พระองคไดทรงพระราชทาน อยูประมาณ 150 ราชสกุล ครอบครัวเหลานี้มีแนวโนมที่จะรับใชอยูนามสกุลกวา 6,400 นามสกุลพระราชทาน - 864 นามสกุลพระราช ในสํานักพระราชวัง และดูแลกิจการโครงการพระราชดําริที่มีมากมายทานใหกับราชองครักษ 1,134 นามสกุลพระราชทานใหกับนายทหาร หลายรอยโครงการเสนาบดี พระราชทาน 457 นามสกุลใหกับทหารเสือปา และอีก 278นามสกุลใหกับนักเรียนโรงเรียนนายรอยๆ ตางๆ เปนตน คณะรัฐบาลของคณะราษฎรไดออกกฎหมายลักษณะผัวเมียในป 2478 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒẺä·Âä·Â กรมพระยาดํารงราชานุภาพ รัชกาลที่ 6 มีพระราชธิดาเพียงพระองคเดียว พระราชบัลลังกจงสืบ ึ เปนที่รูจักในนามของผูปฏิรูปกองทัพไทยใหเปนตะวันตก จัดตั้งโรงตอโดยประชาธิปก พระอนุชา และพระราชโอรสองคสุดทองในจํานวน เรียนนายรอยทหาร สงเสริมใหวัดตางๆ เปดชั้นเรียนสอนหนังสือและ33 พระองคของจุฬาลงกรณ กระตุนใหคนเขาเรียนหนังสือ พยายามใหคนตืนตัวเรืองสุขอนามัยแบบ  ่ ่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (2468-2477) อดีตศิษย ตะวันตก จัดตั้งสถานพยาบาลและโรงเรียนการแพทย และจัดระบบเกาอีตันและโรงเรียนทหารวูลวิซซ(อังกฤษ) รับมรดกสยามที่อยูใน โครงสรางการเมืองการปกครองสวนภูมิภาค แตดํารงคือ “บิดาแหงชวงสับสนวุนวาย ดําเนินรอยตามพระราชบิดาในหลวงรัชกาลที่ 5 ประวัติศาสตรไทย” และ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”ทรงหอมลอมไปดวยเหลาอํามาตยรอยัลลิสต และหนุนเสริมวิถีคณา ไดรับการยกยองวาเปน “บิดาแหงการศึกษาไทย”ธิปไตยโดยชนชั้นสูง ผานทางการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาที่สมาชิกสภา ขอเขียนกวา 650 ชิ้น ที่ผลิตขึ้นโดยดํารง นักประวัติศาสตรราชทุกคนมาจากพระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญ แมวาประชาธิปกจะตระ สํานักที่ศึกษาคนควาดวยพระองคเอง ไดกลายเปนขอเขียนที่นํามาใชหนักดีถึงความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงธรรมนูญการปกครองและ ในการวางรากฐานสําหรับหอสมุดแหงชาติ และพิพิธภัณฑสถานแหงยกเลิกระบบอํานาจรวมศูนย แตก็ไดเผชิญกับปฏิกริยาตอตานโดย ชาติ กรมพระยาดํารงตัดสินใจลี้ภัยไปปนังหลังจากการรัฐประหารประเฉพาะตอความคิดเห็นของดํารง (2415 – 2486) เสด็จอา พระอนุชา ชาธิปไตยเมื่อป 2475 นับตั้งแตนั้นมา นักประวัติศาสตรประชาชนของจุฬาลงกรณ ตางก็ตองฝาฟนกับอุปสรรคนานาประการ บอยครั้งหมายถึงการตอง
 • 33. 64 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 65เสี่ยงชีวิต เพื่อที่จะเอาชนะความเอียงกะเทเรในทุกดานของประวัติ กรรมาชีพไดจริงๆ เสียดวย มันยังไดนํามาซึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได คือศาสตรไทยที่บันทึกไวโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยของจักรี โดย การผลักผูคนในสังคมใหพากันหลงไหลอยูกับลัทธิบูชาตัวเอง (กบในเฉพาะอยางยิ่งความเปนมาของภาษาไทย ที่มา “ของความเปนไทย” กะลาครอบ) และหลงไหลคลั่งไคลในวัถตุนิยม ที่แผรังสีแหงความชั่วและทําไมกองทัพไทยถึงไดปาเถื่อนและรุนแรง รายมาสูการสะกัดกั้นการถกเถียงทางการเมืองจนถึงในปจจุบัน และ การศึกษาไทยถูกครอบครองพืนทีนบตังแตตนแลวดวยชุดหนังสือ ้ ่ ั ้  สงผลใหเกิดความรูสึกไมมั่นคงในสังคมเพิ่มมากขึ้น และความรูสึกไมของกรมพระดํารงราชานุภาพและของในหลวงรัชกาลที่ 5 นับตั้งแต มันคงในสังคมก็สงผลตอการเจริญเติบโตของอิทธิพลของ โหราศาสตร ่ นั้นเปนตนมา และมันยังตามมาอยางไมขาดสายดวยหนังสือของ ความเชือในโชคลางและของขลัง ทีขาดสติ เหลวไหลและไรเหตุผลมาก ่ ่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือของพระเทพ เปนตน ระบบการศึก ขึนเรือยๆ แตขณะเดียวกันมันก็ไดปลดปลอยคนหนุมสาวจํานวนหนึง ้ ่  ่ษาไทย(กระทรวงศึกษาธิการ) กําลังจะหายใจไมออกจากการถูกถา ให ตื่น ตั ว มากขึ้น ตอ สภาพการถูก จํ า กั ด และริด รอนเสรีภ าพในการโถมใสดวยขอมูลและราชสาสน ”โองการสวรรค” ของจักรี จนเหลือพื้น พูด พวกเขากระหายตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร ลุกขึ้นมาเผชิญหนาที่การศึกษาเพียงนอยนิดเทานั้นใหกับนักทฤษฎี นักปรัชญา นักวิชา กับโครงสรางชนชั้นอํานาจที่กดขี่ ตองการรูอยางแทจริงวาจิตสํานึกการ และนักเขียนคนอื่นๆ จากเบืองลึกของจิตใจของพวกเขาเกียวกับความ “ถูก -ผิด” เปน “ความ ้ ่ เกือบจะทั้งหมดก็วาได ประวัติศาสตรไทยถูกเขียนขึ้นมา “โดย ถูกตอง” และ “ความผิดพลาด” จริงตามความรูสกของพวกเขาหรือไม? ึชนชั้นสูงเพื่อชนชั้นสูง” เพียงตนทศวรรษที่ 2520 เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ที่ไมไดรับอนุมัติจากจักรีอาจจะไมถูกกลาวหาวาเปนภัยตอ ÁÕ¡Ò÷íÒ¡ÒÃÊíÒÃǨàÁ×èÍ»‚ 2539 à¡ÕèÂǡѺº·ความมั่งคงของชาติ การอัดฉีดงบประมาณเพื่อหองสมุดสาธารณะ ºÒ·¼ÙŒËÞԧ㹡ÒèѴ¡ÒÃÃкº¹ÔàÇȹªØÁª¹ ä´Œกอนทศวรรษที่ 2530 เปนเรื่องที่ไมไดกระทําอยางแพรหลาย นับตั้ง ÁÕÃÒ§ҹ¼ÅÊíÒÃǨäÇŒÇ‹Ò ¼ÙŒËÞÔ§ 54% äÁ‹à¤Âแตทศวรรษที่ 2490 ถึงทศวรรษที่ 2520 ประชาชนจําตองเอาหนังสือ ͋ҹ˹ѧÊ×;ÔÁ¾áÅÐ 71% äÁ‹à¤ÂÍ‹Ò¹ÇÒÃÊÒ¹ ¼ÙŒไปหลบซอนไว ความกลัวทีราชอาณาจักรมีตอนักคิดนักเขียนจนกลาย ่  ËÞÔ§ 94% ä´ŒÃѺ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒü‹Ò¹·Ò§·ÕÇÕ 76%เปนความหวาดระแวงตอเนื้อหาในหนังสือ พุงสูงขึ้นหลังการปราบ ÃѺÃÙŒ¨Ò¡¡Òú͡μ‹Í¨Ò¡¤¹Í×è¹ 73% ÃѺ¿˜§¨Ò¡ปรามนักศึกษาป 2519 ยามนั้น เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ผูคน ÇÔ·ÂتÁª¹ 55% ÃѺ¿˜§¨Ò¡ÃÒ¡ÒÃÇÔ·ÂØáÅмÙËÞÔ§ Ø Œจําตองเอาหนังสือหรืองานวรรณกรรมทีไมมนใจวาเปนหนังสือตองหาม ่ ั่ ¨íҹǹ 46% ÃѺ¢ŒÍÁÙŨҡÊ×Í»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸μÒ§æ è ‹ทางการเมืองหรือไม ไปเผาทําลายทิ้งหรือไมก็ฝงซอนไวใตดิน มุมมองและวิถีแหงการอุปถัมภงานวรรณกรรมของราชอาณา ปนี้เปนป 2554 แลว แตทุกๆ เชาประชาชนมากกวาครึ่งหนึ่งของจักร มีหนาที่เพียงเพื่อกดทับแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรูของ ประเทศนี้ ยังคงถูกครอบงําโดยไมมความเคารพในสิทธิสวนบุคคลของ ี ประชาชน สําเร็จดังที่ตั้งใจ มันไดชลอการตอสูเพื่อปลดแอกชนชั้น พวกเขา ดวยรายการวิทยุที่โหมโฆษณาชวนเชื่อจากรัฐบาล ที่เปด
 • 34. 66 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 67ลั่นไปทั่วทั้งหมูบานผานทางลําโพงดังแสบแกวหูที่ติดตั้งในเกือบทุก ยิ้มสยามอันเยยหยันวา “นี่เปนประชาธิปไตยแบบไทยๆ”หมูบาน ซึ่งเปนสิ่งตกคางมาตั้งแตยุคการโหมโฆษณาชวนเชื่อเพื่อตอ ¡ÒÃÁØ‹§à»‡Òä»·Õè¡ÒÃŌҧÊÁͧàÂÒǪ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒตานลัทธิคอมมิวนิสตตั้งแตสมัยยุคสงครามเย็น ã¹âçàÃÕ¹μ‹Ò§æ à¾×èÍËÇÁà©ÅÔÁ©ÅͧÇѹ¤ÅŒÒ กรอบความคิดเรือง “ความเปนไทย” ทีสงเสริมและทําการขายโดย ่ ่รัฐชาติในทุกวันนีเปนการปรุงแตงขึนจากความ สัมพันธทางอํานาจอัน ้ ้ Çѹ¾ÃÐÃÒªÊÁÀ¾¤ÃºÃͺ 83 ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒแนบสนิท - เปนผลิตผลของการใชอานาจในทางที่ผิดอยางแทจริง มัน ํ ¢Í§¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇã¹»‚ 2553ไมใชผลผลิตของประชาชน มันไมใสใจใยดีตอความจริง มิหนํา«éíÒยัง ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Âä´Œ á ¨¡¨‹ Ò Â(¿ÃÕ ) ªØ ´ «Õ ´Õขึ้นขี่หลังความเปนจริงอีกดวย มันไมยอมรับ หรือสะทอนความตอง à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ 1.2 ŌҹªØ´ (5 ŌҹἋ¹)การ ความหวังและความทุกขยากของประชาชนอยางแทจริง และไม »ÃСͺ´Œ Ç ÂÊÒä´Õ à ·Ô ´ ¾ÃÐà¡Õ  ÃμÔ ·Õè ÁÕ ¤ ÇÒÁไดพรรณนาถึง(ไมตองถึงกับแตะประเด็นแหงสภาพความเปนอยูเยี่ยง ÂÒÇÃÇÁ¡Ñ¹¡Ç‹Ò 3 ªÑèÇâÁ§à¾×èÍ໚¹¡ÒÃâ¦É³Òทาสในสังคมดวย«éíÒไป) ความอดทนอดกลั้นอยางถึงที่สุดและการให ªÇ¹àª×Íà¡ÕÂǡѺ “¡ÉÑμÃÔÂáË‹§¡ÉÑμÃÔ” ¡Ñ¹Í‹ҧ è è  อภัยครังแลวครังเลาของประชาชน ตอเผด็จการหนาไหวหลังหลอกทัง ้ ้ ้ ÂÔè§ãËÞ‹μÃСÒÃμÒหลาย “ความเปนไทย” ที่ทําการตลาดโดยรัฐชาติ ไมไดเปนอะไรมากไปกวาภาพสะทอนของการยอมโอนออนผอนผันใหกับระบบอุปถัมภและชีวตอันหรูหราฟุมเฟอยของชนชันสูง - สูตรสําเร็จแหงมนตขลังของ ิ  ้มหานคร ภาพลักษณที่รอยัลลิสตชนชั้นสูงใชเพื่อทําการตลาดตัวเองเพื่อสนับสนุนการคงอยูแหงเทพนิยาย และสรางหลักประกันวาคนจนจะยังคงออนนอมถอมตนภายใตการบงการของอํานาจเกาอยูตลอดไป สยามเคยเปนและยังคงเปน ประเทศที่ประกอบดวยไปประชาชนจากหลายชาติพันธุ หลายภาษา หลายวัฒนธรรม หลายวิถีชีวิต และหลายเฉดสีแหงภูมิปญญา ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ไดถูกปลนไปจากประชาชน นํ า มาใส บ รรจุ ภั ณ ฑ ใ หม และทํ า การตลาดในนามจั ก รีคอรปอเรชั่น(บรรษัทจักรี) ภายใตเครื่องหมายการคา “ความเปนไทย” เมื่อถูกกดดันใหตองอธิบายถึงวัฒนธรรมที่บิดเบือน หรือการฆาตกรรมผูนําฝายคาน ทานฑูตแหงจักรีทั้งหลาย จะตอบพรอมรอย
 • 35. 68 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 69 ¢ º Ç ¹ ¡ Ò Ã ÅŒ Ò § Ê Á Í § เพื่อพิสูจนถึงความจงรักภักดี ในกระแสแหงการแขงขันกันแสดงออก Brainwashing อยางถึงที่สุดถึงความเคารพบูชาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่รัก ยิ่งของพวกเขา ซึ่งถาใครไมทําก็อาจจะถูกเยาะเยย หรือทําใหรูสึกอับ สถานที่โทรทัศนแหงแรกของประเทศไทย ชอง 4 บางขุนพรม อาย สิ่งเหลานี้แนนอนที่สุด จะกลาวในอีกนัยยะหนึ่งก็ไดวา เปนการเปดตัวในฐานะการลงทุนของรัฐ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498 วัน ปลนกันอยางเปดเผยในนามของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประชาธิปไตยของไทย แตก็เปนโครงการรวมทุนของรัฐฯ ที่ไมไดสราง ในป 2513 สถานีโทรทัศนของเอกชนอีกชองหนึ่ง ไดแกสถานีความพอใจใหกับจอมพลสฤษดิ์มากนัก โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดเริ่มออกอากาศ เพิ่มขึ้นมาจากที่มีอยูแลว ผูนํานายทหารระดับสูง มองโทรทัศนในฐานะเปนเครื่องมือเพื่อ 3 ชอง ไดแก ชอง 4 ที่เปนการลงทุนของรัฐ และสถานีกองทัพบกชองแยกสลายพลังการรวมตัวของประชาชนและชุมชนที่ดํารงไวซึ่งอธิป 5 และชอง 7 ทําใหประเทศไทยมีสถานีโทรทัศนทรบชมฟรี 4 ชอง ทังนี้ ี่ ั ้ไตยและศักดิ์ศรีแหงตน - อันเปนรูปธรรมของความเขมแข็งของสังคม ทุกชองตางก็แขงขัดกันอัดฉีดรายการดวยละคร¹éíÒเนา เกมสแขงขันที่พวกบาอํานาจฟาสซิสตตองการสลายใหหมดสิ้นไป - จึงตองแตง ชิงรางวัล และรายการกระทบไหลดาราและนักรองคนโปรด(ชอง 4 ไดแตมเติมสีพวกชาวบานเหลานี้วา เปนพวกคอมมิวนิสตที่เปนมหัน เปลี่ยนชื่อเปนสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. ในป 2519)ตภัยตออนาคตของพระราชอาณาจักร สถานีโทรทัศนสาธารณะไดเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ชอง ไดแก สถานี ในป 2501 สฤษดิเปดตัวสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และเกาป ์ วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธชอง 11(NBT) ในตอมาจอมพลถนอมเปดตัวสถานีโทรทัศนสกองทัพบกชอง 7 ในป 2510 ี ป 2531 หรือที่ชาวบานเรียกกันวาชองหอยมวงในปจจุบัน และสถานี ชอง 5 เต็มไปดวยรายการโฆษณาชวนเชื่อจากกองทัพ แตทั้ง โทรทัศนทีวีไทย(ThaiPBS) ในป 2551 สถานี TPBS ดําเนินกิจกรรมสองชองก็ปกคลุมทั้งประเทศดวยรายการที่อัดแนนไปดวยรายการ โดยเงินสนับสนุนจากภาษีสรรพสามิตปละ 2,000 ลานบาท ซึ่งควรจะถายทอดสดการประกวดนางงาม ละคร¹éíÒà¹‹Ò ถายทอดสดการแขง เปนสถานีโทรทัศนที่เปนอิสระและเปนกลางจากการครอบงําของรัฐขันชกมวย และรายงานพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศทุก บาล แตดวยทุกฝายตางก็ตองการครอบครองสถานีโทรทัศนฟรีแหงนี้พระองค ซึ่งรวมทั้งถายทอดกิจกรรมทางการทหารตางๆ ตอมาก็ เพียงไมนานมันก็ถกยึดกลับไปสูการเสนอขอมูลขาวสารเพือสรางความ ู  ่ถายทอดกิจกรรมเพื่อเทิดพระกียรติพระบรมวงศานุวงศ การจัดราย มั่นคงใหกับคายรอยัลลิสตจนสําเร็จการรับบริจาคเพื่อถวายโดยพระราชกุศล หรือเพื่อโครงการพระราชดําริตางๆ ซึ่งมักจะจัดโดยนายทหารระดับสูง ในรูปแบบการจัดงานที่ประชาชนจําตองบริจาค ไมวาจะเปนคนจนหรือคนที่ไมไดจนอยางที่ ÅФùéíÒ๋Ңͧä·ÂʋǹãËÞ‹à»ÃÕº´Ø¨´Ñ§¿Í§สุด ตางก็ตองพยายามควานลวงหาเงินที่อาจจะมีอยูบางที่กนกระเปา ʺً·ÕèÍѴṋ¹ä»´ŒÇ¤ÇÒÁ½˜¹¢Í§¼ÙŒ¤¹ã¹Êѧ¤Á ·Õè ŋͧÅÍ¡ÃШÒÂàµçÁä»·ÑÇ·Ø¡ËÁÙºÒ¹¨Ñ´ÊÃÃáË‹§ è ‹ Œ
 • 36. 70 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 71 ÁËÒ¹¤ÃÍѹ͌ǹ»ÃÔ ©ÒÂàÃ×èͧÃÒÇ·ÕèË‹Ò§ä¡Å ตองใชมารยาแหงการตั้งครรภหรือการแกลงวาตั้งครรภ เปนเครื่องตอ ¨Ò¡ªÕÇμ¨ÃÔ§¢Í§ª¹ªÑ¹¡ÃÃÁÒªÕ¾ãËŒÁÒ¡·ÕÊ´à·‹Ò Ô é è Ø รองใหพระเอกตองมาแสดงความรับผิดชอบ หรือเพือเปนใบเบิกทางหนี ่ ·Õè¨ÐÁÒ¡ä´Œ μÑÇÅФÃÊÒÇÍÕÊÒ¹´Ñé§ËÑ¡¾Ù´ÅÒÇ ä´Œ ไปจากสภาวะความยากจน หรือเปนมารยาแหงการกาวปนขึ้นสูบันได ·íÒ˹ŒÒ·ÕÍ‹ҧμ‹Íà¹×ͧà¾×ÍÊÌҧÊÕʹãËŒ¡ºÅФà è è è Ñ Ñ แหงความสําเร็จ ¹éíÒ๋ÒàËÅ‹Ò¹Õé «Ö觻˜¨¨ØºÑ¹ÊÒÇÍÕÊÒ¹´Ñè§ËÑ¡ àÃÔèÁ áÅŒ Ç ÅФÃàËÅ‹ Ò ¹Õé ä ´Œ à ʹÍÐäúŒ Ò §·Õè à »š ¹ ¡Òà ¶Ù¡á·¹·Õè´ŒÇÂμÑÇÅФä¹ãªŒ»Ð˹ŒÒ¢ÒǨҡ¾Á‹Ò ʹѺʹع¡ÒÃμ‹ÍÊÙŒà¾×èͤÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁã¹Êѧ¤Á? áÅÐä·ÂãËÞ‹ ã¹ÃÑ°ÊÀÒÁÕÊÁÒªÔ¡ÊÀҼٌ᷹ÃÒÉ®ÃËÞÔ§à¾Õ§ สํ า หรั บ หญิ ง สาวที่ ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการป น บั น ไดสู 56 ¤¹¨Ò¡¨íҹǹÊÊ.·Ñé§ËÁ´ 480 ¤¹ áÅÐÁÕดวงดาว สําหรับแมๆ ที่เพิ่งกลับจากทุงนาหรือจากการนั่งหลังขดหลัง ÇزÔÊÁÒªÔ¡ËÞÔ§à¾Õ§ 24 ¤¹ ¨Ò¡·Ñé§ÊÔé¹ 153แข็งในโรงงาน การไดนงเหยียดแขงเหยียดขาอยูกบพืน ดูละครทีวหลัง ั่  ั ้ ี ¤¹ ÊѴʋǹμÑÇá·¹¼ÙŒËÞÔ§ã¹ÃÑ°ÊÀÒáÅÐàËμؼŷÕèขาว ทีตวแสดงตางแตงตัวกันสวยงามเพริดพราว และเต็มไปดวยจิตนา ่ ั Ç‹Ò·íÒäÁʶҹÕâ·Ã·Ñȹã¹»ÃÐà·Èä·Â ¨Ö§à»š¹การอันบรรเจิด ทีแตกตางอยางสินเชิงกับสภาพชีวตจริงทุกเมือเชือวัน ่ ้ ิ ่ ่ ÁËѹμÀÑÂμ‹ÍÊѧ¤Á ÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹Í‹ҧṋของพวกเธอ แคนี้ก็เพียงพอแลวที่จะทําใหบรรดาสาว แก แม มาย พา ¹Í¹!กันติดละครกันอยางงอมแงมกันไปทั่วบานทั่วเมือง จนไมมีเวลาเหลือ อุตสากรรมละคร¹éÒเนาทีสนับสนุนโดยรัฐบาลแหงประเทศไทย “ผู í ่พอที่จะมาใสใจกับปญหาในชุมชนหรือในสังคม สําหรับสามีที่เหน็ด หญิงดี” ถูกนําเสนอในภาพของผูหญิงที่บริสุทธิ์ผุดผองมีชาติกําเนิดสูงเหนื่อยกลับมาเชนกัน การนั่งดูละคร¹éíÒเนากับเมีย ที่ก็เหน็ดเหนื่อย พระเอกในละครมักจะเปนคนรวย ขีหง และไมมความไววางใจใคร และ ้ ึ ีเมือยลา ไมไดสรางความรื่นรมยใหพวกเขามากเทากับการเดินออกไป ่ หวาดระแวงอยูตลอดเวลาวาจะถูกสวมเขา ละครทีวีไมคอยมีวีรบุรุษที่ตั้งวงดื่มเหลากับบรรดาพอบานคนอื่นๆ ในหมูบาน โดดเดน และก็ขาดแคลนพระเอกนักสูเพื่อปลดแอกชนชั้น ไมจําเปน แบบฉบับของบทละครคลาสสิกที่ถูกนํากลับมาเลนกันใหม ครั้ง เพราะพระรองที่มักเปนขาราชการที่ซื่อสัตย ในทายที่สุดจะจับมือกับแลวครั้งเลา หนีไมพนเรื่องราวเกี่ยวกับชายสูงศักดิ์รูปงามผูเยอหยิ่งที่ พระเอกขีหง เพือตามชวยนางเอกใหรอดพนจากการถูกขมขืนไดอยาง ้ ึ ่ตกหลุมรักเด็กสาววัยแรกรุนทีพบกลางดงสลัม เพือจะคนพบในเวลาตอ  ่ ่ หวุดหวิด พระเอกผูมงคังมักจะควงผูหญิงไม«Òหนา และมักจะรอดพน  ั่ ่  éíมาวาเธอเปนเด็กที่มีชาติกําเนิดสูงสง และมันก็ไดไขปริศนาวา เพราะ ไปไดอยางหวุดหวิดจากขอหาขมขืน แตเบื้องหลังละคร “ตบ-จูบ” จะมีเหตุไฉนชายหนุมผูสูงศักดิ์ผูมั่งคั่งและรูปงาม จึงมาหลงรักเด็กสาวใน นางอิจฉาที่พยายามทุกวิถีทางที่จะหวานเสนหใสบรรดาชายหนุมทั้งสถานที่อันสกปรกโสโครกเชนนี้ได หลาย และจะเปนตัวละครทีในทายทีสุดถูกเขียนบทใหตองเผชิญชะตา ่ ่ ละคร¹éíÒเนาของไทยนําเสนอภาพผูหญิงวาเปนสัตวโลกไอคิวµèíÒ
 • 37. 72 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 73กรรมแหงการถูกรุมขมขืน สาววัยใสทังหลาย พากันดาหนาเขาสูอตสาหกรรมแหงการสรางความ ้ ุ ละครจบลงอยางมีความสุข ตัวนางอิจฉากลายเปนหญิงเสียสติ บันเทิงรื่นรมยและความสุขสมทางเพศของราชอาณาจักร สงเสริมใหตองเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลบา และนางเอกผูออนหวานไดรับ บรรดาเด็กหญิงที่หลอเลี้ยงชีวิตดวยความฝนวาสักวันจะมีอัศวินขี่มาการตอบแทนคุณคาแหงความอดทน และไดรับการตอนรับสูสังคม ขาวมาชวยฉุดพวกเธอใหหลุดพนไปจากชีวิตที่ยากจนขนแคน ทาย“ผูดี” ไดในที่สุด สูสังคมผูดีที่พระเอกซาดิสตนักขมขืนไดรับการชื่นชม ที่สุดถึงพบกวาตัวเองถูกขายไปยังซองใดซองหนึ่งที่ในประเทศไทยราวกับเปนนักบุญ และในขณะทีสอกระแสหลักพากันเชียรการขมขืนหมู ่ ื่ หรือในประเทศญี่ปุนหญิงเลว นักบุญแหงขัวอํานาจเกา สามารถปฎิมากรรมชาติกาเนิดแหง ้ ํ 200 ปหลังจากองคปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรีกําจัดฮาเรมนักบุญตอไป ดวยการประนามหนังอิสระเชน Insects in the Backyard’ ของพระเจาตากสิน และก็สรางฮาเรมใหมของตัวเองขึ้นมา ทุก¤èíÒคืนวาเปนภัยตอความมั่นคงในชาติ รัฐบาลไทยก็ไดสงเสริมละคร¹éÒเนา ประเภทพระเอกผูมงคังกับสาวสวย  í  ั่ ่ ในป 2553 สังคมที่เสแสรงที่ยิ่งใหญของไทยเผยโฉมอีกครั้ง เมื่อ ผูตกอับไปยังทุกครัวเรือน ผานทางสถานีโทรทัศนทไมตองเสียคาใชจาย  ี่  “ลุงบุญมี” ไดรบรางวัลปาลมทองคําทีเทศกาลหนังเมืองคานส ซึงถือเปน ั ่ ่ ในการรับชมถึง 4 ชองเปนอยางนอยความสําเร็จอยางแทจริงสําหรับนักทําหนังชาวไทย แตกระนั้น ความ ในเดือนสิงหาคม 2533 การตอสูมาอยางยาวนานของขบวนการสําเร็จครั้งนี้กลับไมไดรับการประโคมขาวมากเทาที่ควรจากสื่อกระแส ประชาชนในประเทศไทย ประสบชัยชนะอยางโดดเดนดวยการไดมาหลักในประเทศไทย ทําไม? หรือเพราะวาเนื้อหาของหนังที่ไมไดเชิดชู ซึ่งพระราชบัญญัติประกันสังคม มันโดดเดนชัดเจนเสียจนคายสถาบันสถาบัน และเพราะวาที่คานส ผูกํากับอภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ไมได พระมหากษั ต ริ ย ต อ งลุ ก ขึ้ น มาติ ด ตามผลด ว ย การทํ า รั ฐ ประหารถือภาพพระบรมฉายาลักษณเมื่อเดินขึ้นรับรางวัล – ตามธรรมเนียมที่ กุมภาพันธ 2534 เพื่อที่จะทําลายความเขมแข็งของขบวนการแรงนักกีฬารางวัลโอลิมปกของไทยไดปฏิบัติสืบตอกันมา งาน และในเดือนธันวาคม 2534 ภายหลังจากการอุมฆาประธานสภา เปนเวลากวา 200 ป ที่นักบริหารแหงจักรีไดทําหนาที่กระตุนสง แรงงานแหงประเทศไทยไมกี่เดือน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสริมใหคนไทยที่ยากจนขนแคนทั้งหลาย พากันเห็นลูกสาวเปนดัง ภูมิพลอดุลเดช ไดใหพระบรมโอวาทประจําปวา “ÊØ ´ ·Œ Ò Â¤¹·Õèโอกาสทีจะสามารถแลกเปลียนไดมาซึงทรัพยสนเงิน ทอง คานิยมทีนา ่ ่ ่ ิ ่  ä´ŒÃѺ¡ÒÃʧà¤ÃÒÐˏ¹Ñé¹ ¡ç໚¹¤¹·ÕèäÁ‹à»š¹»ÃÐ⪹μ‹Íอัปยศอดสูเชนนี้ถูกฝงลึกอยูในจิตใจของคนไทย และเปนองคกระกอบ Êѧ¤ÁËÃ×ÍáÁŒáμ‹μ‹Íμ¹àͧ «éíÒμŒÍ§ãªŒà§Ô¹¢Í§Êѧ¤Áʧที่สําคัญของสาเหตุที่วาทําไมผูหญิงไทยจํานวนไมนอยจึงตั้งราคาให à¤ÃÒÐˏÍÕ¡´ŒÇ ..”กับตัวเอง ไมวาจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ราชอาณาจักรจักรีทําการตลาด “ความเปนไทย” ไปทั่วทุกมุม พระเอกผูมงคังทีมาชวยกอบกูฐานะนางเอกผูตกอับ คือสิงทีละคร  ั่ ่ ่   ่ ่ โลกวา พรอมบริการความสุขอันไรขีดจํากัด ไมวาจะชอบหรือไมก็ตามไทยอัดฉีดแนนเต็มชวงเวลาออกอากาศของสถานีโทรทัศนแบบไม ครอบครัวคนยากคนจนในประเทศไทย ยังคงมีชีวิตภายใตความกดตองเสียคาใชจายในการรับชม แนนอนมันไดสงอิทธิพลยั่วยุใหเด็ก
 • 38. 74 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 75ดันดจากการตระหนักรูแจงดีวา ลูกสาวที่บริสุทธิ์ผุดผองของพวกเขา การทองเทียวสามารถทํารายไดตามทีประมาณการณไว ลัทธิศกดินาที่ ่ ่ ัถาแมไมถึงกับเปนบอเงินบอทองของครอบครัว ก็ยังเปนทรัพยสินที่มี ขับเคลือนละครเวทีโรงใหญนี้ ก็ยงอยูภายใตสมเด็จพระบรมราชูปถัมภ ่ ั มูลคาสูงอยู และถามีลูกสาววัยเจริญพันธุตั้งสองคนในราชอาณาจักร หรือพระบรมราชินปถัมภกนตอไป หรืออาจจะถูกผลักใสออกไปดวยวิธี ู ัทีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวไดประกาศชัดเจนวาไมทรงเห็นดวยกับ ่  ั อันชาญฉลาดเมื่อไรก็ไดระบบประกันสังคมเชนนี้ ถือวาไดโบนัสสองตอ ผานทางหญิงสาวเหลานี้ การตระหนักถึงในสิ่งที่ไมมีใครตระหนักถึงในนิยาม “ตลาดทุกสิงทุกอยางก็สามารถไหลเวียนเขามาสูราชอาณาจักรและครอบครัว ่ ของพวกเธอ เปนทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ดีจริงๆ แหงความสุข” นี้ ผูคนถูกซื้อและขายราวกับสัตวตัวหนึ่ง ภาพ ขางหลังภาพลักษณแหง “ความเปนไทย” และความทันสมัยที่ ลักษณแหง “อะเมซิ่งไทยแลนด” ถูกออกแบบเพื่อผลิต«éí Òถูกตบแตงเคลือบผิวดวย “ความเปนไทย” คือกลุมชายแกที่เจายศเจา ความคิดของสํานักพระราชวัง ทีดถกประชาชนวาเปนเพียงไพร ่ ู ูอยางที่พากันชี้นิ้วสั่งการอยูเบื้องหลัง กลุมคนที่ผานการฝกมารยาท ขา ที่ใหความพึงพอใจสูงสุดในราคาที่ตอรองกันได กุญแจสําผูดีมาอยางดีจนสามารถปกปดชีวิตอันเสเพลของพวกเขาเสียจนมิด คัญแหงการคงไวซึ่งผลกําไรคือการจํากัดขอบเขตนักทองเที่ยวชิด ตางพากันนั่งอยูบนหลังมาวางแผนการณ เพื่อพยายามบังคับ ใหสนใจเพียงแคการมาเพือหาความสุขสบายใสตวเพือทีโลกของ ่ ั ่ ่บัญชาใหผูคนในสังคมตองมีคานิยมและธรรมเนียมวิถีแหงศีลธรรม ”คนอืน” โลกใตเขมขัดของสัตวรายจะถูกมองผานเลยไปราวกับ ่ อันดีงาม ที่แมแตตัวคนสั่งเองก็ไมเคยปฏิบัติตาม และจริงๆ แลวก็ก็ เปนเพียงแคการดูสารคดีดีๆ เรื่องหนึ่ง ก็แคนั้นไมเคยมีอยูจริงในสังคม อยางนอยก็ไมเคยมีอยูจริงเบื้องหลังกําแพงสูงของพระราชวังตางๆ ดังนั้นจงอยาไดประหลาดใจ ถาการจัดการ รูปแบบการทําการตลาดการคาบริการทางเพศในประเทศศึกษาใหสังคมออนไหวตอเรื่องสิทธิวิถีเพศและความเทาเทียมทาง ไทย ไดรับการถักทอจนเปนผืนผาลายไทยอันวิจิตรบรรจงภายเพศ เปนไปในระดับแคการบรรยายถึงความเจ็บปวดขององคหญิงยาม ใตการอุปถัมภคําชูของจักรีมากวาสองศตวรรษ และในกรอบเจ็บปวดจากความรัก ที่ไมเปนไปดังพระประสงคเทานั้น ความคิดแหงคําวา “ความเปนไทย” มันไมไดเปนอะไรมากกวา เมื่อพูดเรื่องการสงเสริมทองเที่ยว ภาพลักษณ “ความเปนไทย” มรดกแหงความโหดรายปาเถื่อน ที่ตกทอดมายังคนรุนปจจุบันที่ถูกถักทอจากพระราชสํานัก ถูกใชทําการตลาดความสุขของลัทธิเสรี และดํารงอยูเกินอายุขัยของมันมาเนิ่นนานมากเกินพอแลวนิยมใหมแหง “อะเมซิ่งไทยแลนด” หรือประเทศไทยดินแดนแหงความมหัศจรรย ทั้งนี้ตั้งเปาวาจะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวชมปละ 13 ลานคน พรอมประมาณการรายไดจากการทองเทียวปละไม‹ ่µèÒกวาสามแสนลานบาท ตราบใดทีลกคาไดรบความพึงพอใจในสิงทีได í ู่ ั ่ ่ประชาสัมพันธไว คือ “การมีความสุขแบบไทยๆ” และอุตสาหกรรม
 • 39. 76 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 77 ¡ Ò Ã ¤ Í ÃÑ » ªÑè ¹ Ê ä μ ŏ ¨Ñ ¡ ÃÕ Corruption Chakri-style ¼Å¡Ãзº¨Ò¡ËÅÒ·ÈÇÃÃÉáË‹§¡ÒÃμÑ´äÁŒ·íÒ ÅÒ»†Ò¢Í§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ㪌·Õè´Ô¹μÒÁÇÔ¶Õ»¯Ô ÇÑμÔà¢ÕÂÇ·ÕèÊÑ觡ÒÃâ´ÂÊËÃÑ°Ï ·Ñ駨ҡ¡ÒÃÊÌҧ à¢×è͹»´¡Ñé¹áÁ‹¹éíÒ·Ø¡ÊÒ ¡Ò÷íÒâ¤Ã§¡ÒꊻÃзҹ·Õ躌ҤÅÑè§äÃŒÊμÔ äÁ‹ÁÕ¡Ò÷íҼѧàÁ×ͧ·Õè Í‹ Í ¹äËÇμ‹ Í ÊÀÒ¾¡ÒÃàμÔ ºâμ¢Í§àÁ× Í §ËÅǧ ⡧ºŒÒ¹¡Ô¹àÁ×ͧ¡Ñ¹Í‹ҧÁâËÌÒà áÅкÃÔËÒà ºŒÒ¹àÁ×ͧ¡Ñ¹Í‹ҧμСÅÐμСÅÒÁ ·Ñé§ËÅÒ·Ñé§ »Ç§¹Õé ¡íÒÅѧ¶Ù¡«éíÒàμÔÁ´ŒÇ¼šÃзºÍѹÌÒÂáç ·Õè à ¡Ô ´ ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè  ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒȢͧ âÅ¡ ¡ÒèÐÊÒÁÒö´íÒçªÕÇÔμ¢Í§»ÃЪҡà ËÅÒÂÊԺŌҹ¤¹ ·Õèã¹Í´Õμà¤Â´íÒçªÕ¾ÍÂÙ‹ä´Œ¨Ò¡ ¾×¹á¼‹¹´Ô¹áË‹§¹Õé ໚¹àÃ×ͧ·Õ໚¹ä»äÁ‹ä´ŒÍ¡μ‹Íä» é è è Õ ทุกวันนี้ รวมครึงป เกษตรกรไทยมากกวาครึงไมสามารถเพาะปลูก ่ ่ อะไรไดเลยบนที่ดินทํากินของตัวเอง ฤดูแลงไดกลายมาเปนชวงเวลา ทีมาพรอมกับความแหงแลงอันหฤโหด และในฤดูฝน ¹éÒทีไหลบาทะลัก ่ í ่ ทวมอยางรวดเร็วก็ทวมไรนาจนเสียหายอีกเชนกัน พอถึงสินป 2553 ประชาชนรวม 2 ลานครอบครัวใน 39 จังหวัด จาก ้ 77 จังหวัดของประเทศไทยตางก็เสียหายจากเหตุการณ¹éíÒทวม โดย
 • 40. 78 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 79ผูไดรบความเดือดรอนทั้งสิ้นถึง 7 ลานคน หันมาทุมเทความสนใจไดอยางเต็มที่ตอการใชงบประมาณ 300 ลานในความพยายามอยางอับจนหนทางมากขึน ้ บาทเพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติที่กินเวลานานกวา 2 สัปดาห มันยิ่งเรื่อยๆ เพื่อที่จะยืนยันกับประชาคมโลกวา ใหญตระการตาที่สุดในโลก ดวยแสงสีเสียง พระราชพิธีสวนสนามของราชอาณาจักรยังเขมแข็ง ยังไมไดแตกสลาย กองทหารรักษาพระองคและเหลาทัพ คอนเสิรตจากนักดนตรีที่มีชื่อเปนเสี่ยงๆ แกงคอํานาจเกาตางพุงความ เสียงจากทั่วทุกมุมโลก และปดงานดวยการแขงขันฟอมูลาวันกรังปรียสนใจไปที่การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อลบลางความทรงจําอันเจ็บปวดแหงการกวาดลางเมื่อเดือนเมษาครบรอบ 83 ป ข องพระบาทสมเด็ จ ยนและเดือนพฤษภาคมปทีผานมา และจากการปราบปรามหลายครั้งพระเจาอยูหัว แตรัฐบาลเผด็จการอภิสิทธิ์ ที่ผานมา ณ ถนนกลางเมืองหลวงแหงนี้ก็ไมสามารถเผิดเฉยตอสภาพความเลวราย เกิดอะไรขึ้นบางกับกระบวนการชวยเหลือผูประสบภัย¹éíÒทวมทีประชาชน 7 ลานคนกําลังทุกขทนไดอยาง ่ ยังเปนเรื่องที่พูดกันไมจบจนถึงปจจุบัน ผูประสบภัยสวนใหญยังไมไดสิ้นเชิง รับความชวยเหลือแมแตบาทเดียว แตก็เปนดังมานฉากหลังของการ อภิสิทธิ์สัญญาวาจะชวยซอมแซมถนนที่ถูกทําลายเพราะ¹éíÒทวม คอรัปชั่นในประเทศไทย การชวยเหลือผูประสบภัย¹éíÒทวมในป 2553และจะชดเชยใหบานเรือนที่เสียหายครอบครัวละ 5,000 บาท(167 ไมใชสิ่งอื่นใด ก็เปนเพียงแค¹éíÒอีกหนึ่งหยดที่พยายามเติมเต็มมหาดอลลารสรอ.) พรอมทั้งจะชดเชยไรนาที่เสียหายไรละ 2,000 บาท สมุทรอันกวางใหญทหารหลายพันนายไดรับการสงไปจากกรมกองเพื่อไปชวยผูประสบ ã¹ÂÒÁ·Õè»ÃЪҪ¹àÃ×͹ËÁ×è¹àÃ×͹áʹμŒÍ§·¹ภัย แตรูปธรรมนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง สิ่งที่ประชาชนตองการเห็นเปนสิ่งสุดทายในสภาพแหงความยากลําบากและเดือดรอนอยางแสนสา ཇÒÁͧ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμáÅФÇÒÁÁÑ蹤§ã¹ªÕÇÔμÅ´หัสเชนนีคอกองกําลังทหารทีเขามาเดินเพนผานในหมูบานพรอมอาวุธ ้ ื ่   ·Í¹àÅ×͹ËÒÂä»àÃ×èÍÂæ ·ÃѾÂÒ¡Ã㹪ÒμÔ¨íÒปนบนบา พรอมสังสอนพวกเขาทีกาลังระทมทุกขวาตองรวมกันปกปอง ่ ่ ํ  ¹Ç¹ÁËÒÈÒÅ¡ÅѺ¶Ù¡¶‹ÒÂà·ä»à¾×èÍá¼¹§Ò¹§Ò¹สถาบัน ó礏à¾×èÍ “»¡»‡Í§Ê¶ÒºÑ¹” ¨¹ËÁ´ÊÔé¹ Áѹ䴌 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ในการระดมความชวยเหลือตอผูประสบ  ·Ôé§ÊÒʏ¹·ÕèªÑ´à¨¹ÂÔè§áÅŒÇÇ‹Ò ¾Ç¡ÃÍÂÑÅÅÔÊμËÒä´Œภัย¹éíÒทวม สํานักขาวเจาพระยารายงาน “ผบ.ทบ. ยํา สถาบันอยู ãÊ‹ã¨áÁŒáμ‹¹ŒÍÂμ‹Í¤ÇÒÁμŒÍ§¡Ò÷Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§เหนือสิ่งอื่นใด ทหารตองสนองพระราชดําริในหลวง. . . (กองทัพ) »ÃЪҪ¹äÁ‹ไดเขาไปชวยเหลือเหตุสึนามิ นําทวมในเรื่องกิจกรรมเสริมสรางความรักสามัคคีโดยมีพระองคทานเปนศูนยรวม . . . ” ดวยแถวทหารที่ถูกระดมพล รัฐบาลอภิสิทธิ์สามารถวางมือและ
 • 41. 80 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 81 §º»ÃÐÁÒ³áË‹ § ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ ¡ à มหากษัตริยในทุกโอกาสอันควร” ไดไปอีกทั้งสิ้น 183,819.3 ลานบาท The Kingdom’s budget (6.1 พันลานดอลลาร สรอ.) “ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” งบประมาณเพื่อ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของรัฐบาลที่ดูกํากวม สรางความเขมแข็งแหงการคอรัปชั่นแหงระบบขาราชการและการดําคลุมเคลือนั้นก็ไมใชเพราะอะไร แตเพราะวามันไมสามารถระบุใหชัด รงอยูของโครงสรางการบังคับบัญชาจากบนลงลางไดไป 303,042.7เจนได เพราะวาเปาหมายโดยรวมของยุทธศาสตรการใชจายงบประ ลานบาท (10 ลานดอลลาร สรอ.)มาณเหลานีมเพียงประการเดียวคือ เพือการคาจุนจักรีคอรปอเรชัน ไม ้ ี ่ ํ ่ นับตั้งแตอภิสิทธิ์ครองตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายป 2551วาประชาชนจะตองจายแพงแคไหนก็ตาม ไมวาการนําเสนอแผนงบ เขาไดกูเงินปละประมาณ 400,000 ลานบาท (13,000 ลานดอลลารประมาณราวกับภาพศิลปะนามธรรมจะมีประโยชนตอประชาชนหรือ สรอ.) จําเปนที่จะตองบันทึกไวในที่นี้ดวยวาคาใชจายในการบริหารไมก็ตาม มันก็ยังคงมีความสําคัญเปนอันดับรองลงมา สิ่งที่สําคัญยิ่ง ประเทศ(เลิกพูดถึงไดเลยเรืองการกระจายอํานาจ) ไดเพิมขึนจาก 1.44 ่ ่ ้ประการแรกคือตองทําใหสถาบันการเงินระหวางประเทศทั้งหลาย ซึ่ง ลานลานบาทในป 2553 มาเปน 1.66 ลานลานบาทในป 2554 – เพิ่มเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงอยูยามนี้ มองเห็นภาพศิลปะนามธรรมงบประ ขึ้นถึง 15%มาณแผนดินนีเปนความทาทาย - ซึงแนนอนวา IMF ก็เห็นเปนเชนนัน ้ ่ ้ เพื่อปกปดชองวางแหงศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและความ ในฉบับภาษาไทยของ “งบประมาณโดยสังเขป” ของป 2554 มี นาเชื่อถือทางการเมือง ชมรมแนวรวมจักรีไดขับเคลื่อนธุรกิจการขายการแผนงานตางๆ มารวมกันไวอยางเหลือเชื่อในแผนยุทธศาสตรที่ จิตวิญญาณประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ดวยการตอทอ¹éíÒเลี้ยงจากทรัพยาหนึ่งวา “เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความจงรักภักดี กรสาธารณะไปทํานุบํารุงบรรดาทหารรอยัลลิสตทั้งหลาย ไปยังการตอสถาบันพระมหากษัตริย สรางความสมานฉันทสามัคคีของคนใน ประดับประดาจักรีคอเปอเรชั่น และไปยังการสรางความเขมแข็งแหงชาติ สนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดภาคใต เสริมสราง การยึดตรึงระบบการบริหารไวกบกลไกขาราชการอยางสุดลิมทิมประตู ั ่ ่ความเขมแข็งของเศรษฐกิจในระดับรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ´Œ Ç Â§º»ÃÐÁÒ³·Ñé § ÊÔé ¹ 2.07 ÅŒ Ò ¹ÅŒ Ò ¹ºÒ·พอเพียง” ไดงบประมาณไป 167,255.9 ลานบาท(5.6 พันลานดอลลารสรอ.) (70,000 Ōҹ´ÍÅÅÒÏÊÃÍ.) §º»ÃÐÁҳἋ¹ การเอามารวมกันอยางเหลือเชื่ออีกครั้ง ในแผนยุทธศาสตรที่ ´Ô¹ã¹»‚ 2554 à¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ»‚ 2553 ¶Ö§ 22%สอง “เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยภายในประ (20% ÁÒ¨Ò¡à§Ô¹¡ÙŒ)เทศ เทิดทูนและพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย โดยเสริมสราง หลังจาก 5 ป แหงความสับสนวุนวายทางการเมืองที่กอขึ้นโดยพัฒนาระบบปองกันประเทศ . . .” และจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระ รอยลลิสตที่สปอนเซอรเขา ทิศทางการเมืองของอภิสิทธิ์ตั้งอยูชาย ขอบ(ขวา) มากเกินไปกวาจะสามารถสรางวาระการเมืองทีมความหมาย ่ ี
 • 42. 82 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 83อยางแทจริงได ในฐานะหุนเชิดของรัฐบาลเผด็จการ เขาสามารถทําได จะตองเปลี่ยนแปลงเพียงแตเห็นอกเห็นใจในโชคชะตาของตัวเองและไมมีอํานาจที่จะทําอะไรไดมากไปกวาการขอเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหเขามีอํานาจอยูบาง อยางนอยก็ในทางการเงิน §ºÊÒ¸ÒóÐà¾×èͺíÒÃاʶҺѹ¨Ñ¡ÃÕ และก็จริงเชนนั้นในระดับหนึ่ง ดวยอํานาจงบประมาณแผนดิน 2 Public, financial costs ofลานลานบาท และที่กูเพิ่มมาใหมอีก(แลว) สําหรับงบประมาณป 2555 the Chakri monarchyสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคายอภิสิทธิ์ ติดหนึบอยูดวยกันราวกับกาวตราชาง ความปรารถนาที่จะเขารวมกลุมกับประเทศที่ฟนตัวจากวิกฤติ การทํานุบํารุงสํานักพระราชวังในป 2554 กินงบประมาณทั้งสิ้นเศรษฐกิจโลก(หางไกลจากความเปนจริงยิงนัก) เปนเรืองหนึง การฟนฟู ่ ่ ่  กวาสามพันลานบาท งบพระบรมวงศานุวงศเสด็จตางประเทศ 600 ลานระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยเปนอีกเรื่องหนึ่ง บาท โครงการพระราชดําริไดงาบไปอีกประมาณสามพันลานบาท งบ ดวยการกอรัฐประหารในป 2549 คายรอยัลลิสตไดเปดแผลเกาที่ จัดงานเฉลิมฉลองวันคลายครบรอบวันพระราชสมภพ 300 ลานบาทยังไมหายสนิท และจุดไฟแหงสงครามเพื่อริดรอนอํานาจปวงชนชาว งบกองทหารรักษาพระองค งบรณรงค “ปกปองสถาบัน” ไดผลาญเงินไทยอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนไปอีกราวๆ 70,000 ลานบาท งบประชาสัมพันธและสงเสริม เพื่อที่จะสามารถยึดกุมอํานาจอยางเบ็ดเสร็จใหเอาไวใหไดตอ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกวาดเอาไป โดยไมมีโอกาสที่จะเอาชนะที่คูหาเลือกตั้ง ในตอนนี้ ลัทธิทหารใน เงินสาธารณชนไดไปไดอีก 11,000 ลานบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวแหงประเทศไทยทําไดเพียงประการเดียว  ั ในป 2554 การดูแลและทํานุบํารุงจักรีคอรปอเรชั่นไดกลืนกินเงินคือการกลับไปใชเกมการเมืองสกปรกอีกครั้งหนึ่ง –เพิ่มอํานาจทหาร ของสาธารณชนไปทั้งสิ้นถึง 80-90,000 ลานบาท (เกือบ 3 พันลานยึดครองกลไกระบบราชการเอาใหไวอยูหมัด และตํา¹éíÒพริกละลาย ดอลลาร)แมนําดวยเงินสดที่กู (ขโมย) มา ตัวเลขนี้นํามาจากยุทธศาสตรงบประมาณป 2554 ที่มี 8 ยุทธ คายรอยัลลิสตหมดแลวซึ่งขออางใดๆ ก็ไดเพื่อชลอการเลือกตั้ง ศาสตรดวยกัน และตัวเลขเหลานี้ยังไมรวมงบประมาณที่แยกกระจัดออกไปกอน ออกไปใหนานที่สุดเทาที่จะทําได หรือการเฝาหวังวาดวย กระจายแจกจายไปตามสวนงานและกระทรวงตางๆ เพื่อจัดงานเทิดอํานาจแหงการเปนรัฐบาลเสียงขางมากจะสามารถวางมาตรการตางๆ พระเกียรติและสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเมื่อนํามารวมกัน(อีกครังหนึง) เพือลดความเรารอนแหง “คนไทยอะไรก็ได” ลงไปไดบาง ้ ่ ่  ก็จะเปนตัวเงินอีกหลายรอยลานบาท เพื่อสมทบคาใชจายแหงจักรีเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจําเปนจะตองมี คอรปอเรชั่น การจัดสรรงบประมาณตางๆเหลานี้ เพื่อสถาบันอาจจะพรรครอยัลลิสตประชาธิปตยเปนดั่งเรือที่อับจนหนทาง และถึงเวลาที่
 • 43. 84 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 85ไมไดเกิดจากการบังคับ หรือถาไมทําก็ไมถึงกับจะตองตกตายไปตาม §º»¡»‡Í§ ʹѺʹع »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Ê‹§àÊÃÔÁʶҺѹกัน แตการจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้ในสถานการณปจจุบัน ไมมี ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏÁËÒºØÃØÉ໚¹ãËÞ‹ขาราชการหรือนักการเมืองหนาไหนทีจะสามารถทักทวงไดเลย กระทัง ่ ้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ยังไมกลาแมแตจะตั้งคําถาม ตัวเลขมาจากหนังสืองบประมาณโดยสังเขป(ฉบับภาษาไทย) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรีและนํามาจากพระราชบัญญัติ งบประมาณป 2554 ¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ¶ÇÒÂÊÑ쏻¯ÔÞÒ³μ¹áÅÐÊǹʹÒÁâ´Â·ËÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÃÐͧ¤ »¯ÔºÑμÔμ‹Íà¹×èͧ·Ø¡»‚¹ÑºμÑé§áμ‹»‚ 2504 ã¹ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 2 - 4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
 • 44. 86 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 87
 • 45. 88 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 89 º··Õè 3 ä·ÂᏴá´¹ÍѹμÃÒ ä·ÂᏴá´¹ÍѹμÃÒ (Thailand dangerous) (Thailand dangerous) ในรายงานประจําป 2554 ขององคกรเสรีภาพแหงโลก (Freedom of the World) ไดจัดประเทศไทยไวกลุมประเทศ “มีเสรีภาพบางดาน” รวมกลุมกับประเทศอาฟกานิสถาน บารุนดี กับพูชา ไอวอรีโคสต อียปต  ่ ิ เอธิโอเปย ฟจิ ฟรั่งเศส กินี-บิสเซา ไฮติ ฮังการี อิหราน คูเวต ลัตเวีย มาดากัสการ แม็กซิโก ราวันดา ศรีลังกา สวาซิแลนด ยูเครน เวเนซุเอ รา และซัมเบีย 80 ป หลังจากการยกเลิกระบบสมบูรณาณาสิทธิราช สถาบันจักรี ยังคงกํากับและครอบงําวาระการเมืองไทย ควบคุมทุกชองทางการสื่อ สาร และบล็อคเสนทางการพัฒนาของประเทศ คนงานรากหญาเพื่อ ประชาธิปไตย นักศึกษาที่ตื่นตัว และประชาชนทีซื่อสัตยทั้งหลาย ตาง ก็กาลังตกอยูในหวงเวลทีอนตรายจากการคุกคามและการมุงหมายเอา ํ  ่ั  ชีวิต ไมตางกันเลยกับสถานการณเมื่อรอยปที่ผานมา
 • 46. 90 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 91 àËÂ×è Í áË‹ § ¡ÒÃࢋ ¹ ¦‹ Ò ÊÑ § ËÒ÷ҧ รอยยิ้มที่ดูไมมีพิษมีภัยของพวกชนชั้นสูงไทย บอยที่เดียวที่เปน ¡ÒÃàÁ×ͧ (Victims of persecution) ราวกระจกสะทอนสองสะทอนไปยังโฉมหนาของมหาอํานาจในโลก ดวยเชนกัน ที่เสแสรงแกลงทําวาใสซื่อบริสุทธิ์และไมไดมีสวนเกี่ยว ของใดๆ ทั้งสิ้นกับความวุนวายในไทย - ขอมูลจํานวนไมนอยที่นํา »ÃÐà·Èä·Â໚¹»ÃÐà·È·ÕèÍѹμÃÒÂÁÒ มาต อ ภาพเพื่ อ เข า ใจเรื่ อ งราวความทุ ก ข ย ากของ “คนอื่นในประ เทศไทย” ได ม าจากบั น ทึ ก จากห อ งเอกสารสาธารณะต า งๆ ของ â´ÂμÅÍ´Êí Ò ËÃÑ º ¤¹·Õè ¶Ù ¡ àÃÕ Â ¡Ç‹ Ò à»š ¹ ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษ และฝรั่งเศส เปนตน ยิ่งคนควาขอมูล “¤¹Í×è¹” ËÃ×ͤ¹·ÕèäÁ‹ãª‹¾Ç¡ÃÍÂÑÅÅÔÊμ มากขึ้นเทาใด ขอมูลอันนาตระหนกก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เชน ËÃ× Í ã¤Ã¡ç ä ´Œ ·Õè ¡ ÅŒ Ò áÊ´§ÍÍ¡ËÃ× Í »¯Ô กัน - มันเปดเผยในเห็นวาทําไมขบวนการประชาธิปไตยในประ àʸ¡ÒäÃͺ§íÒ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ¢Í§¨Ñ¡ÃÕ เทศไทย จึงถูกบดขยี้ครั้งแลวครั้งเลา ก็เพื่อสังเวยใหกับ -โดย ·ÕèÁÕμ‹ÍªÕÇÔμ¢Í§¾Ç¡à¢ÒËÃ×Í´ŒÇªÕÇÔμ¢Í§ เฉพาะอยางยิ่ง - นโยบายการตางประเทศของสหรัฐฯ ¾Ç¡à¢ÒäÁ‹Ç‹Òã¹ÃٻẺ㴠ÃٻẺ˹Öè§ หลังจากเหตุการณปราบปรามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ศูนย ขอมูลผูไดรบผลกระทบเหตุสลายชุมนุมเม.ย. - พ.ค. 53 ไดรายงานวามี  ั ประชาชนชาวไทยหลายพันคนไดเสียชีวิตเพราะการลุกขึ้นมา ผูถกจับกุมคุมขัง 470 คน ทังนี้ 333 คนถูกแยกกระจายไปตามเรือนจํา  ู ้ตอตานมาตราการที่รุนแรงและไมออนไหวตอชีวิตมนุษยคนอื่นของ ตางๆ ทัวกรุงเทพฯ และอีก 136 คน กระจายอยูทเรือนจําประจําจังหวัด ่  ี่นโยบายคูแฝดอันตรายแหง “การรวมประเทศ” และ “การสรางความ  ตางๆ โดยเฉพาะที่ภาคอีสาน ผูถูกจับกุมสวนมากไมไดรับอนุญาตใหเปนปกแผนของชาติ” ที่มีจุดมุงหมายเพียงประการเดียว คือเพื่อให ประกันตัว หรือไมกตงราคาคาประกันตัวจนสูงลิบลิว เกินกวากําลังของ ็ ั้ ่กรุงเทพสามารถดูดกลืนทรัพยากรจากจังหวัดตางๆ เพื่อมาเติมเต็ม ครอบครัวที่จะหาหลักทรัพยจํานวนนี้มาใชประกันตัวไดทองพระคลังมหาสมบัติของจักรีเปนเปาหมายแรก ในระหวางการประกาศใชพระราชบัญญัติในสถานการณฉุกเฉิน ในหนังสือไพรสู เราไดตั้งคําถามวา ทําไมรัฐบาลนานาชาติและ (ตั้งแตเมษายน - ธันวาคม 2553) มีขาวรายงานจากหมูบานออกเปนประชาคมอาเซียนถึงไดเงียบเฉยตอการใชกําลังทหารกับประชาชน ระยะๆ เกียวกับการมีหนวยทหารเขาไปเดินเพนพลานในหมูบาน (เขต ่  อยางโหดรายในประเทศไทย หรือเปนเพราะวาตัวเลขผูเสียชีวิตมันยัง คนเสื้อแดง) โดยไมมีการแจงลวงหนา - เพื่อตรวจสอบชาวบานที่มีธงดูนอยไป? จากการศึกษาและจากขอมูลจํานวนมาก บงชี้ใหเห็นวานับ แดง มีรูปทักษิณ หรือวามีธงเหลืองหรือรูปในหลวงอยูที่บานหรือไมตั้งแตป 2490 เปนตนมา ฟากรอยัลลิสตไดกําจัดชีวิตของประชาชนผู พวกสายลับจํานวนมากที่สนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาล ถูกสงบริสุทธิ์ไปนาจะประมาณการณไดถึง 20-30,000 คน ไปยังหมูบานตางๆ เพือสอดแนมหรือทําแผนผังผูตองสงสัยวาเปนแกน   ่  
 • 47. 92 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 93นําชาวบานของขั้วการเมืองฝายตรงขาม Ë ÁÔè ¹ ¾ à Рº à Á à ´ ª Ò ¹Ø À Ò ¾ แมหลังจากการยกเลิกการประกาศใชพรก.ฉุกเฉิน ไปแลวก็ตาม Lese majesteแกนนําคนเสื้อแดงยังคงถูกอาวุธปนของทหารคุกคาม จับกุม หรือถูกหนวยกอกวนบุกสังหาร แกนนําหลายคนยังตองอยูอยางหลบๆ ซอนๆ เพราะกลัวจะถูกตามลาสังหาร จนถึงปจจุบันนี้ อยางนอยแกนนําใน ÍÒ¨¨Ð໚ ¹ ÍÐä÷Õè Ê Ç¹·Ò§¡Ñ º áçระดับชุมชนหกคนถูกสังหารนับตั้งแตการสลายการชุมนุมเมื่อ เดือน »ÃÒö¹ÒáÅÐ¨Ô ¹ μ¹Ò¡ÒâͧªÒÇ¡ÃØ §พฤษภาคม 2553 ตัวเลขของผูถูกสังหารอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆ คูขนาน à·¾ºÒ§¤¹ »ÃÐà·Èä·ÂáÅФ¹ä·Â·Ñé§ไปกับการขับเคลื่อนเขาสูการเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อยๆ ของประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ในเดือนกุมภาพันธ 2554 ผูปราศรัยที่มีฝปากโดด ÁÇÅμ‹Ò§¡çÃÙŒÊÖ¡ÍѺÍÒ¢ÒÂ˹ŒÒ·ÕèμŒÍ§ÍÒÈÑÂเดนของกลุมแดงสยามถูกจับและขังคุกในขอหาหมิ่นพระบรมเดชา ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¡ÒÃૹà«ÍÏÁÒ¡·ÕèÊØ´นุภาพ สํานักงานสอบสวนพิเศษ (DSI) ประกาศวาจะออกหมายจับประ »ÃÐà·È˹Öè§ã¹¾×é¹¾ÔÀ¾áË‹§¹Õéชาชน (ขูวาจะออกหมายจับ) เพิมอีก 39 คนในขอหาหมินพระบรมเดชา  ่ ่นุภาพ - แตไมไดเปดเผยชื่อวามีใครบาง การลุกขึ้นตอตานแนวนโยบายการรวมศูนยประเทศของรัชกาล ไมนานหลังจากที่ปรีดีตองเดินทางออกนอกประเทศเมื่อป 2490 ที่ 5 คือจุดเริ่มตนแหงการตอสูเพื่อปลดแอกแหงศตวรรษที่ 20 ที่สงอดีตรัฐมนตรีและคนใกลชิดของเขาหลายคนถูกสังหารอยางเหี้ยมโหด ผลใหสถาบันพระมหากษัตริยตองออกกฎหมายเกี่ยวกับ “การหมิ่นและสถานการณความรุนแรงทีกระทําตอนักการเมืองหรือกลุมการเมือง ่  พระบรมเดชานุภาพ” อาชญากรรมอันเกิดจากการดูหมิ่นอํานาจแหงฝายตรงขามในการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงพียงเล็กนอยเทานั้นหลัง องคพระมหากษัตริย”จากนั้ น สาส น ของเจ า ลั ท ธิ ศั ก ดิ น ารอยั ล ลิ ส ต ยั ง คงเหมื อ นเดิ ม ไม การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ(ปรีชาศิลปกุล, 2552) ปรากฎใหเปลี่ยนแปลง “¶ŒÒäÁ‹áÊ´§¤ÇÒÁ¨§ÃÑ¡ÀÑ¡´Õμ‹Í¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏáÅŒÇ เห็ น ครั้ ง แรกในลายลั ก ษณ อัก ษรว า เป น อาชญากรรมเมื่ อ ป รัต นโกÅÐ¡ç ¨§Í͡仨ҡ»ÃÐà·È¹ÕàÊÕ ËÃ×ÍäÁ‹¡àμÃÕÂÁμÑǶ١ÊѧËÒÔ é ç สินทรศก 118 หรือปพุทธศักราช 2443 ที่ระบุวาใครก็ตามที่ “หมิ่น อาจบางทีนักทองเที่ยวทั้งหลายที่เดินทางมาประเทศไทยควรจะ ประมาทพระผูเปนเจา พระอรรคมเหสี พระบรมโอรสธิราชและพระไดรับการเตือนลวงหนาวา ประเทศไทยไมมีกฎหมายหามการทารุณผู เจาแผนดินตางประเทศ” จะถูกไมเกิน 3 ป และใหปรับเปนเงิน 1,500ตองหา (เรืองทีดเล็กนอย แตสามารถพิสจนไดดวยจํานวนผูตองขังกวา ่ ่ ู ู    บาท หรือทั้งจําทังปรับ เงิน 1,500 บาทในสมัยนันเปนจํานวนมหาศาล ้ ้200,000 คน ที่อยูกันจนลนหองขังในประเทศไทยอยูในขณะนี้) ยิ่งนัก มันมากพอในป 2443 ที่จะซื้อตัวนักโทษเด็กอายุเกิน 6 ขวบขึ้น ไปไดกวา 30 คน
 • 48. 94 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 95 ในปรัตนโกสินทรศก 127 ไดมีการพยายามที่จะปรับปรุงบทบัญญัติทางกฎหมายไทยใหเปนไปตามมาตรฐานแบบตะวันตก อาชญา “¼ÙŒ ã ´ËÁÔè ¹ »ÃÐÁÒ· ´Ù Ë ÁÔè ¹ ËÃ× Í áÊ´§กรรม “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ไดเขียนขึ้นในกฎหมายลักษณะ ¤ÇÒÁÍÒ¦ÒμÁÒ´ÃŒ Ò Â¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑ μ ÃÔ Âอาญามาตรา 98 และมาตรา 100 มาตราแรกเพือคุมครองพระบรมวงศา ่ นุวงศ มาตราหลังเพื่อคุมครองเชื้อพระวงศที่เกิดจากพระมหากษัตริย ¾ÃÐÃÒªÔ¹Õ ÃѪ·ÒÂÒ·ËÃ×ͼٌÊíÒàÃç¨ÃÒªราชวงศจกรีทกพระองค โทษสูงสุดปรับเพิมขึนมาเปน 7 ป และคาปรับ ั ุ ่ ้ ¡ÒÃá·¹¾ÃÐͧ¤ μŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É¨íҤءเพิ่มขึ้นมาเปน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ไมคุมครองไปถึงพระเจา äÁ‹à¡Ô¹ 7 »‚”แผนดินของตางประเทศ การยกเลิกระบบการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยในป หลังจากการสังหารโหดนักศึกษาดวยวิธีที่ซาดิสตยิ่งกวา2475 นํามาซึงมาตรา 104 เพือเปนมาตราแกใหกบมาตรา 98 โดยระบุ ่ ่ ั 40 คน เมื่อทหาร ตํารวจและพวกกระทิงแดงและนวพลไดใชวา “แตถาวาจา หรือลายลักษณอักษร หรือเอกสารตีพิมพ หรืออุบายอยางใดๆ ทีไดกระทําไปภายในความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญหรือเพือ ่  ่ กําลังเขาปราบปรามทํารายนักศึกษาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519สาธารณประโยชน หรือเพื่อเปนการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต หรือ เผด็จการทหารไดออกคําสังของคณะปฏิรปการปกครองแผนดิน ่ ูเปนเพียงการติดชมตามปกติวสย ในบรรดาการกระทําของรัฐบาลหรือ ิั ฉบับที่ 41 áË‹§»‚ 2519 à¾ÔÁº·Å§â·É¡®ËÁÒÂËÁÔ¹ è èของราชการแผนดิน การกระทํานั้นไมใหถือวาเปนความผิด” ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾¨Ò¡ 7 »‚ ໚¹ 15 »‚ การไมยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติ ปรากฎวาเปนอาชญากรรมภายใตมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวัฒนธรรม ภายใตกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ใครก็ไดสามารถฟองแหงชาติป 2485 และถูกเผิกถอนออกไปจากพรบ.วัฒนธรรมแหงชาติ รองใครก็ได ดวยสาเหตุใดก็ได ไมวาจะถูกหรือจะผิด และใครก็ไดฉบับใหม ที่มีผลบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม 2553 กระนั้นก็ตาม การ สามารถกลาวหาใครก็ไดวาดูหมิ่นพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จไมยืนเคารพยังคงสงผลในแงกฎหมายและมาตรการกดดันทางสังคม พระเจาอยูหวในชวงระยะเวลาใดก็ได ตลอดอายุความ 15 ป พวกรอยัล  ัอยูจนถึงทุกวันนี้ ทั้งจากการถูกทํารายรางกายหรือจากการถูกกลาว ลิสตในปจจุบัน ที่อยูในความหวาดผวาและหวาดระแวงไดสปอนเซอรหาวาไมเคารพหรือดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กิจกรรมของรอยัลลิสตมากมาย จึงเกิดกรณีที่ “ใครก็ไมรู” ฟองรอง รัฐบาลจอมพลป. คือผูนํากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมา ดําเนินคดีหมิ่นกับใครก็ได มากขึ้นเรื่อยๆบรรจุอยูในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เมือปพทธศักราช 2499  ่ ุ ในป 2545 ทักษิณไดจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและพรอมทั้งเพิ่มเติมขอบเขตของกฎหมาย ที่กลายมาเปนกฎหมายที่ไม การสื่อสาร(ICT) ที่ดูภาพลักษณภายนอกนาจะมีจุดมุงหมายเพื่อการเปนที่ปรารถนาของผูใดเลยในปจจุบัน
 • 49. 96 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 97โปรโมตการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร แตหนาที่หลักของ ICT กลับตรง เดือนกรกฎาคม 2548 อันเกียวเนืองมาจากสถานการณความไมสงบที่ ่ ่กันขาม คือทําหนาที่ตามปดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ ภาคใตและสงครามปราบปรามยาเสพติดที่เริ่มไปแลว เพื่อยกเวนโทษประชาชน รวมทั้งจัดการฝกอบรม “ลูกเสือไซเบอร” เพื่อตรวจจับการ ใหกบเจาหนาที่ “ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายทังในทางแพง ั  ้ใชอินเตอเนทตลอด 24 ชั่วโมง ทางอาญาและทางวินัย” ตลอดชวงของการประกาศใช พรก.ฉุกเฉิน ขอบเขตของกฎหมายหมิ่ น พระบรมเดชานุ ภ าพถู ก ทํ า ให หลังสมัยทักษิณ กฎหมายเพื่อการลางแคนฉบับนี้ไดกลายเปนอาวุธที่ครอบคลุมกวางขวางออกไปยิ่งขึ้นดวย พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของคายรอยัลลิสต2550 ที่ผานในรัฐบาลของคณะรัฐประหาร 2549 โดยนายกรัฐมนตรี สงคราม¹éíÒลายระหวางคายทักษิณ(ทรท.) กับบรรดานักพูดแหงพลเอกสุรยุทธ จุลานนท (องคมนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คายรอยัลลัสติ์(พธม.) ขยายตัวอยางรวดเร็วราวกับดอกเห็ดอันมีพิษพระราชทานใหมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี) รายแรง ทั้งสองฝายตางก็ใชกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาËèíÒËÑè¹ มาตรา 14 แหงพรบ. คอมพิวเตอร ไดระบุความผิด 5 ขอ ที่มีบท ใสกัน เพื่อที่จะแขงขันกันวาการคอรัปชั่นอันนาขยะแขยงของพวกเขาลงโทษสูงสุด 5 ป หรือตองเสียคาปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้ง นั้น ของใครถูกตองมากกวากัน สงผลมากขึ้นเรื่อยๆ ตอประชาชนคนจําทั้งปรับ มาตรา 14.3 ระบุวา “ การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง ธรรมดาที่ถูกปกหมุดแยกคาย ระหวางกลุมที่ตองเขาไปอยูในคุกดวยขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราช ขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กับกลุมที่ตองกราบกรานขอพระราชอาณาจักร หรือความผิดเกียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย ่ ทานอภัยโทษใตเบื้องฝาละอองธุลีพระบาทอาญา” เขาขายตองไดรับโทษจําคุก มาตรา 15 ระบุวา “ผู ใหบริการผู ไมมทางทีประชาชนจะสามารถลวงรูไดวามีใครบาง จํานวนเทาไร ี ่  ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 ที่ตองเขาไปอยูในคุกเพื่อรอขึ้นศาลในคดีที่มีการตัดสินไวลวงหนาในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชน กอนแลววาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นักวิจัยบางคน((Strekfuss,เดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา 14” (ภายในระบบคอมพิวเตอร 2009) ชี้ใหเห็นวาระหวางป 2548 - 2552 มีคดีหมิ่นพระบรมเดชาที่อยูภายใตการควบคุมของเขา/บริษัทนั้น) นุภาพ 547 คดีที่ถูกนําสงฟองศาล และมีประชาชนอีกเปนจํานวนมาก ที่เปนกลุมคนที่อยูในขายเฝาจับตาของตํารวจและอัยการเพื่อหาหลัก ผานทาง พรบ. คอมพิ วเตอร และการดําเนินงานของลูกเสื อ ฐานสําหรับดําเนินคดี(กําลังรวบรวม cookie จากการใชอินเทอรเน็ตไซเบอรแหงกระทรวง ICT ขอบขายของกฎหมายหมิ่นพระบรมดชานุ กันอยู) ในระหวางป 2489 – 2548 อัตราการนําสงคดีเกียวกับพระบรม  ่ภาพไดขยายกวางมากขึ้น เพื่อใหตํารวจสามารถควบคุมโลกไซเบอร เดชานุภาพตอไปยังศาลมีสัดสวนสูงถึง 94%ของประเทศไทยไวไดทั้งหมด และสามารถเดินเขาไปยังบานเรือนของ นักโทษคดีหมินพระบรมเดชานุภาพนันสามารถอยูในสถานการณ ่ ้ ประชาชนโดยไมตองหาขออางอันวิเศษวิโสอะไรมากมายนัก ที่เลวรายยิ่ง กวานักโทษการเมืองทั่วไป นักโทษคดีหมิ่นฯ มักจะถูก พระราชกําหนดในสถานการณฉุกเฉิน ที่บังคับใชโดยทักษิณเมื่อ จับกุมโดยไมมีการเตือน ไมมีการออกหมายจับลวงหนาหรือถูกตัดสิน
 • 50. 98 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 99ลวงหนาแลววามีความผิด และพวกเขาตางก็ถูกทํารายหรือรังแกใน »ÃÐà·Èä·ÂÂÒÁ¹ÕéäÁ‹μŒÍ§¡ÒÃʶҺѹ¾ÃÐÁËÒทุกรูปแบบในหองขัง การหามอยางเปนทางการ (หามไมใหไมรัก) ¡ÉÑμÃԏÍÂÙ‹à˹×Í·Ø¡ÊÔè§ áμ‹à˹×Í·Ø¡ÊÔè§ã¹»ÃÐà·Èและสนับสนุนอยางเต็มที่ของรัฐบาลตอการรณรงค “รักในหลวง” และ ä·Â¨íÒ໚¹μŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÂØμÔ¸ÃÃÁ“ปกปองสถาบัน” หมายถึง นักโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้ง ในยามที่ ฝ า ยรอยั ล ลิ ส ต ยัง คงพยายามกั น อย า งแน น หนั ก ที่ จ ะหลาย ตางก็ตกอยูในความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกทํารายรางกายในหอง ไขนอตแหง “ความรักในหลวง” ของพวกเขาใหตรึงแนนมากขึ้น ประขัง ถาเหยื่อคดีหมิ่นฯ ปฏิเสธที่จะทําเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ ชาชนจําตองตระหนักวา “ผุนํา” ที่หาเกราะปองกันตัวเองดวยการตออคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็อาจตองทุกขทนกับคําตัดสินให กลาววา “มีเพียงประชาชน 1 % เทานั้นที่ไมรักในหลวง ไมไดทําคุณูรับโทษในอัตราสูงสุด ดวยเหตุผลครอบจักรวาล ขอมูลเกียวกับคดีหมิน ่ ่ ปการกับใครเลย - ไมวาจะเปนประชาชนหรือกับสถาบันพระมหาพระบรมเดชานุภาพเขาถึงยากมาก แมแตการจะอางตอคําพูดหรือขอ กษัตริยก็ตามเขียนที่ทําใหผูนั้นถูกดําเนินคดีก็สามารถนําตัวผูที่นําคําพูดมาอางตอเขาคุกไดดวยเชนกัน ถูกกระตุนดวยการเติบโตอยางบาคลังของขบวนการชาตินยมทีนา  ่ ิ ่ ํโดยคนทีมลกษณะเชนพลเอกประยุทธ คลืนลูกลาสุดของความวิกลจริต ่ ีั ่ทีแทนทีการบริการภาคประชาชนดวยการจับกุมประชาชนรายสัปดาห ่ ่ณ สถานทีเดินขบวนดวยขอหาหมินพระบรมเดชานุภาพ อาทิ จากการ ่ ่แจกเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือเอกสารนําเสนอความมังคังของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหว หรือสําหรับแจก ่ ่  ัซีดีรายการสารคดีเกี่ยวกับเหยื่อกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ฉายในรายการทีวทประเทศออสเตรเลีย พวกเขาถูกจับขังคุกโดยไมได ี ี่รับอนุญาตใหประกันตัวหรือมีทหารเขารวมในการสอบสวนของตํารวจ ในความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆของสภาพแวดลอมของกระแส “รักในหลวง” ทีราวกับถูกจีใหรักดวยปนโดยทหารกันเลยทีเดียว กลุมพลัง ่ ้เงียบในประเทศไทย ชาวรากหญาสีแดง และกลุมคนนักวิชาการเสื้อเหลืองทียนอยูบนรัวทังหลาย แนนอนวาตองตระหนักไดดวาจะไมมผล ่ ื  ้ ้ดีประการใดในระยะยาวตอประเทศไทยเลยถายังคงเฝารอวาผูนําคน ี ี ʧ¤ÃÒÁä«àºÍÏ (Cyber war)ปจจุบันจะแกปญหาตางๆ ได
 • 51. 100 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 101 การศึกษาจากขอมูลที่คนความาไดจากทางการ(สาวตรี สุขศรี, เอาตัวรอดไดเสมอไป2553) ไดชี้ใหเห็นวาระหวางกรกฎาคม 2550 หลังจากที่พรบคอม สาวตรีรายงานวามีคดีละเมิดพรบ. คอมพิวเตอร 185 คดี นับพิวเตอรมีผลบังคับใชจนถึงกรกฎาคม 2553 กระทรวง ICT ไดทําการ ตั้งแตกฎหมายมีผลบังคับใชในป 2550 แตวามีจํานวนเทาไหรที่ถูกตั้งบล็อคเวบวิพากษวจารณสถาบันพระมหากษัตริย 57,333 URLs เปน ิ ขอกลาวหาหมินพระบรมเดชานุภาพ ใครจะรู? ตามทีกลาวไปแลว ไมมี ่  ่อัตราที่สูงกวาการบลอคเวบโปถึงสี่เทา(16,740) นี่ถือวาเปนตัวเลขใน ใครทราบวามีประชาชนจํานวนเทาไรที่กําลังถูกจับตาและถูกหมายระดับµèíÒสุด ทั้งนี้เพราะนักวิจัยไมสามารถเขาถึงขอมูลของสํานักงาน หัวดวยคดีหมิ่นฯ หรือวาตองระทมทุกขอยูในหองขังแลวในเวลานี้โดยตํารวจและของสํานักงานอัยการอีกหลายแหง ที่คดียังไมไดถูกตัดสิน หรือวาอยูในระหวางรอขึ้นศาล หรือถูกตัดสิน กลุมเสรีภาพตอตานการเซนเซอรแหงประเทศไทย(FACT) องคกร  แลววาหมิ่นฯ ไมมีใครมีตัวเลขที่แทจริงในเรื่องนี้เหลานี้อยางถูกตองอิสระที่กอตั้งขึ้นหลังรัฐประหาร 2549 ไดชี้ใหเห็นวา นับตั้งแตป 2549 แทจริงจนถึงปจจุบัน ตัวเลขของการบลอก URLs โดยรัฐบาลไทยมีมากกวา กระนั้นก็ตาม แมวาจะตองเผชิญกับความเสี่ยงและภยันตราย425,000 เพียงแคป 2552 ภายใตคําขวัญ “ปกปองสถาบัน” รัฐบาล มากมายจากการถูกตามลาโดยรัฐบาล ไทย หรือถูกการไลลา ขมขูเอาอภิสทธิไดใชเงินไป 72 ลานบาท (2.4 ลานดอลลาร สรอ.) เพือสอดสอง ิ ์ ่ ชีวิต จากพวกรอยัลลิสตที่ไรสติและบาคลั่ง ยิ่งการบล็อคเวบไซดเร็วการใชอินเตอรเนตของคนในชาติและทําการบล็อคเวบไซด เมล และ มากเทาไร เวบไซดใหมกเกิดขึนมาในอัตราทีรวดเร็วพอกัน จํานวนคน ็ ้ ่หนาเฟสบุค ที่เปนสมาชิกเฟสบุคในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 3 ลานคนในป 2552 ดวยการถูกจี้จุดใหตองอยูนิ่ง และภายใตความกดดันตางๆ และ มาเปน 6.7 ลานคนในป 2553 – ดวยอัตราผูใชเพิ่มขึ้นถึง 240% ตอปจากบทลงโทษของกฎหมายหมิ่นฯ สื่อกระแสหลักทั้งหลายตางไมติด ถือเปนอัตราเพิ่มสูงสุดในโลกเปนอันดับสองรองจากบราซิล ((265%).ตามประเด็นขาวเรื่องนี้และก็พากันเซนเซอรตวเอง หรือทําตัวเปนดังปราการอันแหลมคมใหกบลัทธิอนาธิปไตย ผูใชอนเทอรเน็ตทังหลายที่ ั  ิ ้ตองการวิพากษวจารณวง สถาบันพระมหากษัตริย และพวกรอยัลลิสต ิ ัผูเครงศีลธรรมอยางตรงไปตรงมา จําเปนจะตองหาทางลัดเลาะกันเอาเองในโลกอินเทอรเน็ต ดวยการใช proxy หลายชั้นเพื่อปกปดสถานะและตําแหนงแหงทีทแทจริงของตัวเอง เพียงเพือทีจะสามารถโพสตขอ ่ ี่ ่ ่ เขียนของตัวเอง เพื่อการหลบหลีกลูกเสือไซเบอรของรัฐบาล หรือเพื่อทีจะไมตองเผชิญกับการเขามาตรวจคนของตํารวจนอกเครืองแบบโดย ่  ่ไมไดแจงใหทราบลวงหนามากอน หรือการถูกจับสงเขาหองขัง มันจึงตองมีความรอบคอบและเจนจัดพอสมควร และไมใชทุกคนจะสามารถ
 • 52. 102 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 103 »ÃÐªÒ¸Ô » äμÂÀÒÂãμŒ Ê ¶ÒºÑ ¹ ¾ÃÐ ¢Œ Í ÁÙ Å ·Ñé § Ë Å Ò Â ·Õè ã ªŒ » à Р¡ Í º ¡ Ò Ã à ¢Õ Â ¹ ÁËÒ¡ÉÑμÃԏ (Democracy under º·¤ÇÒÁªÔé¹¹Õé ÊÒÁÒöÊ׺¤Œ¹ËÒä´Œ¨Ò¡·Ò§ÍÔ¹ àμÍÏ๷ ¢ŒÍÁÙÅàËÅ‹Ò¹ÕéÂѧ¤§äÁ‹¶×ÍÇ‹Ò໚¹ monarchy) ÍѹμÃÒ μÃÒº¨¹¡ÃзÑ觼ٌÈÖ¡ÉÒ¹íÒÁѹ ÊÒÂμÒ·Õ«ÍÊÑμäÁ‹ÇÒ¤Ùä˹¡çμÒÁ ¶ŒÒÁͧμç è ×è ‹ ‹ ÁÒÈÖ ¡ ÉÒÇÔ à ¤ÃÒÐˏ à ÇÁ¡Ñ ¹ áÅŒ Ç »ÃÒ¡ ÁÒÂѧ»ÃÐà·Èä·Â ¡ç¨ÐÊÒÁÒöࢌÒã¨ä´Œ ®Ç‹Òä´Œ¢ŒÍÊÃØ»·Õèáμ¡μ‹Ò§¨Ò¡ÊÔ觷Õ褋Ò à¡×ͺ¨Ð·Ñ¹·ÕÇ‹Ò¢ÑéÇÍíҹҨࡋÒáË‹§ “ʶҺѹ ¹Ô  Á¡ÉÑ μ ÃÔ Â á ÅÐͧ¤Á¹μÃÕ ¹í Ò àÊ¹Í ·ËÒâͧ¾ÃкÒÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐ਌ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç ” ¤× Í μÑ Ç ¡Ò÷Õè » ´ ¡Ñé ¹ ¾Ñ ² ¹Ò¡Òâͧ»ÃÐªÒ ¶ŒÒ»ÃЪҪ¹¤¹ä·ÂàÃÔÁ㪌¤ÇÒÁ è ¸Ô»äμ¢ͧ»ÃÐà·È ©ÅÒ´¢Í§μÑ Ç àͧ¢Öé ¹ ÁÒàÁ×è Íäà แมแตการอานคําประกาศคณะราษฎร ที่ประกาศขึ้นในวันรัฐประ ¡ç μ ÒÁ ¾Ç¡à¢Ò¨Ð¶Ù ¡ ËÁÒÂËÑ Ç หารประชาธิปไตยของไทยเมือป 2475 ยังถูกกลาวหาไดวาเปนอาชญา ่  กรรมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในเมื่อภาคภาษาอังกฤษของคําประ Ç‹ Ò à»š ¹ μÑ Ç ÍÑ ¹ μÃÒÂμ‹ Í ¾ÃÐÃÒª กาศฉบับแรกเปนสิ่งที่คนหาไดไมงายนัก เราไดนําคําประกาศนี้มาใส ไวในภาคผนวก 1 ÍÒ³Ò¨Ñ ¡ Ã¨Ñ ¡ ÃÕ ¢Öé ¹ ÁÒâ´Â·Ñ ¹ ·Õ พัฒนาการจาก “สถาบันพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ” ·Ñ¹ã´! เมื่อป 2475 มาสู “คณะปฏิรูปการปกครองอันมีพระมหากษัตริยทรง เปนประมุข” ในป 2549 เปนสิ่งอธิบายไดอยางดีวา ในชวง 80 ปที่ผาน มา ประชาธิปไตยในประเทศไทยไดพัฒนาเติบโตอยางที่เรียกไดเต็ม ปากเต็มคําวา “ไมไดขยับไปที่ไหนเลย” และในปจจุบันนี้มันไดอยู ในสภาวะที่หลอแหลมอยางยิ่งวาจะหมุนวนยอนกลับไปสูรูปแบบการ ปกครองเกาที่ไมนาพิศมัยแมแตนอย จักรีคอรปอเรชั่นไดครอบงําการเมืองมาเปนระยะเวลานาน จน
 • 53. 104 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 105กระทั่งมีนักประวัติศาสตรเพียงไมกี่คนเทานั้นที่สามารถจะไขนอตตัว มาใชพินิจพิเคราะหถึงสภาพความเปนอยูของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาเองจนสําเร็จและกลาเอาชีวิตมาเสี่ยง ถาทําได เพื่อที่จะนําเสนอภาพ จะไดสรางเครืองมือทีสามารถนํามาใชเพือการพัฒนาคุณภาพ ชีวตของ ่ ่ ่ ิความสัมพันธทางประวัตศาสตรของปจจุบนกับอดีตอยางตรงไปตรงมา ิ ั ตัวเองและครอบครัวใหดีขึ้น เชนเดียวกับพวกตระกูลอํานาจเกาทีโหดรายทังหลายในโลก จักรี ่ ้ ระบบพอขุนจักรี ไดยืนอยูในขั้วตรงขามกับความตองการขั้นพื้นไดทางานอยางหนักเพือจะโนมนาวใจใหตวเองและพลเมืองทังหลายเชือ ํ ่ ั ้ ่ ฐานของประชามาโดยตลอด เปนเวลากวา 60 ป ที่ไมมีแมแตชั่วขณะอยางจริงจังวาพวกเขาเปนนารายณอวตารมาเกิด ลงมายังโลกมนุษย หนึ่งในชีวิตของประชาชน ที่การดํารงอยูของพวกเขาสามารถเปนไปเพื่อสั่งสอนวิถีชีวิตแหงความเปนมนุษยที่ประเสริฐ ไมใชแคสามัญชน ไดโดยไมตองปรับตัวใหเขากับกลไกที่ คอรัปชั่นแทบทั้งระบบของจักรีตระกูลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการฉกฉวยโอกาสกาวขึ้นสูอํานาจ ไมมีการตัดสินใจใดๆ จะกระทําไดถาไมไดรับพระบรมราชานุญาต ทั่วแต 80 ปหลังจากการสิ้นสุดแหงระบบสมบูรณาณาสิทธิราช หลักฐาน ทุกมุมโลกประชาชนตางก็ถกบังคับใหตองปรับตัวเขากับการคอรัปชันมิ ู  ่สวนใหญบงชี้ไปที่ประการหลังมากกวา ประชาชนยังคงเผชิญหนากับ ทางใดก็ทางหนึ่ง แตก็มีเพียงแตคนที่คอรัปชั่นเทานั้น ที่ตองการระบบกําแพงทีฉาบผิวดวยสีทองเหลืองอราม ทีเต็มไปดวยคําโกหกหลอกลวง ่ ่ คอรัปชั่นรอยกระสุนปน และการเสแสราง พวกเขายังคงถูกบังคับใหเชื่อฟงและ เผด็จการทหารตลอด 60 ปที่ผานมา คือกลุมเผด็จการที่ฉอฉล ไรเคารพรักพระบรมวงศานุวงศ ผูซึ่งนั่งอยูทามกลางกองอภิมหาสมบัติ ยางอายที่ไดรับการเลือนยศตําแหนงเพราะทําตัวเปนโปรโมเตอรของ¾ÃèíÒสอนพวกเขาวาใหรูจักพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ลัทธิ “ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” พวกนายพลที่กิน เปาหมายของผูนําเผด็จการทั้งหลาย คือความสําเร็จในการสราง กันจนพุงปลิ้นเหลานี้แสดงใหสังคมเห็นวา ประชาชนบางคนสามารถใหเกิดความสับสนในหมูประชาชนเกี่ยวกับ “สัญชาติญาณแหงความ จะÃèíÒรวยขึ้นมาไดอยางทันตาโดยการใชเงินภาษีประชาชนไปกับการรูสึกวาอะไรผิด อะไรถูก” และโนมนาวใหประชาชนเชื่อวาความทุกข เผยแพรลัทธิกษัตริยนิยม เปาหมายหลักแหงการเมืองไทยคือการยากตางๆ ในชีวตของพวกเขานันเกิดจาก “กรรมทีตดตัวมาแตชาติปาง ิ ้ ่ ิ ทําใหสังคมเห็นเปนตัวอยางวา ถาอยากอยูอยางสุขสบาย ก็ตองกมกอน” สิ่งนี้คือพันธกิจหลักแหงจักรีและของบรรดานายทหารที่ขี้ประ หัวใหกับระบบเผด็จการ และพวกเขาแสดงตัวอยางใหเห็นวา กระจบสอพลอทั้งหลาย นับตั้งแตองคปฐมกษัตริยแหงรามากันเลยทีเดียว บวนการสรางความมั่งคั่งใหกับตัวเองทําไดงายนิดเดียว ก็ดวยการ มันไมมีหรอกคําวา “ประชาธิปไตยภายใตพระมหากษัตริย” ปลอยใหจนตนาการวาการสังการใหทหารรักษาพระองคออกมาบดขยี้ ิ ่พระมหากษัตริยภายใตประชาธิปไตย คือสิ่งที่มีอยูจริง – ตามเจต ประชาชนที่ประทวงเปนความชอบธรรมแลวจํานงคของมหาประชาชน เป า หมายโดยรวมของประชาธิ ป ไตยคื อ การเป ด โอกาสให ·íÒÃÒǡѺNjһÃЪҸԻäµÂ໚¹ÊÔ觷Õ蹋ÒÃíÒ¤ÒÞ ¾Ç¡ประชาชนทุกคนสามารถสัมผัสถึงสัญชาติญาณแหงความถูกผิดของ ༴稡Ò÷ËÒà ¹ÑºµÑé§áµ‹¤ÃÑé§àÁ×èÍÊÄÉ´ÔìáÅоÃÐตัวเองได โดยการจัดระบบการศึกษาเพื่อชวยใหประชาชนสามารถนํา
 • 54. 106 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 107 ºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇËÇÁ¡Ñ¹¡íҨѴ¨ÍÁ¾Å». เอือมระอากับการคอรัปชั่น สุดทนกับลัทธิทหาร เบื่อหนายกับการ ä´ŒÊÒàÃç¨ã¹»‚ 2500 μ‹Ò§¡ç¶Áà§Ô¹ÀÒÉբͧ»ÃЪҪ¹ í ตองอยูภายใตการอุปถัมภของเจานาย อดสูใจที่ตองกมหัวใหกับนัก ¨íҹǹÁÒ¡ãËŒ¨Á仡Ѻ¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§¢Í§ บุญจอมปลอม เจ็บปวดกับการตองมีชีวิตอยูกับความกลัวใน “ความ ʶҺѹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¹ÕéÃÑ°ºÒÅμŒÍ§Ê¹Ñº ยุติธรรมแบบสํานักพระราชวัง” àÁ×èͶ١¶ÒÁ¨Ò¡ËÑÇ˹ŒÒÇ‹Òà¢Ò ʹع “Êíҹѡ¾ÃÐÃÒªÇѧ” ¢ŒÒÃÒªºÃÔ¾ÒÃáÅФ‹Ò㪌 μŒÍ§¡ÒÃÍÐäà áÃÁ⺌μÍºÇ‹Ò “¾Ç¡àÃÒµŒÍ§¡ÒÃãËŒ¾Ç¡ ¨‹Ò¢ͧ¾ÃÐÃÒªÇѧáÅоÃÐμíÒ˹ѡμ‹Ò§æ ¡Ç‹Ò 40 à¢ÒÃÑ¡¾Ç¡àÃÒ Áҡ෋ҡѺ·Õè¾ÃèíҺ͡¾Ç¡àÃÒÇ‹ÒãËŒÃÑ¡ áË‹§·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·Â ¾Ç¡à¢Ò” ¡ÒùíÒàʹÍÀÒ¾ÀÙÁÔ¾Åμ‹Í»ÃЪҤÁâšNjҷç໚¹ ประวัติศาสตรของพวกเราในตัวของมันเอง ก็สุดทนกับการตอง ÁËÒÃÒªáË‹§¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔ·§ÁÇÅ “·Ã§¾ÃлÃÕªÒ  Ñé นั่งทับอยูบนชัยชนะที่อางวาเหนือชาวสยามทั้งปวง ของของราชวงศ ªÒÞ·ÕÊ´” “໚¹ÍѤÃÈÔÅ»¹·Õ§ãËÞ‹·Ê´” “¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒ è Ø è Ôè Õè Ø จักรีที่ไมเปนความจริง ประวัติศาสตรทั้งหมดของพวกเราประชาชน ÈÒÊμÏ·Õèà¡‹§·ÕèÊØ´” “¹Ñ¡à¢Õ¹·Õè·Ã§ÍÑ©ÃÔÂÀÒ¾ÁÒ¡ จําเปนจะตองถูกเขียนขึ้นมาใหมดวยความเคารพในประชาชน - เคา ·ÕÊ´”“¹Ñ¡´¹μÃÕ·Á¾ÃÊÇÃäÁÒ¡·ÕÊ´” “¹Ñ¡á¢‹§àÃ×Í è Ø Õè Õ è Ø รพตอวัฒนธรรมแหงการลุกขึ้นสูและการอดทนอดกลั้น เคารพตอประ 㺷Õà¡‹§·ÕÊ´” “¹Ñ¡·ÄɮաÒþѲ¹Ò·ÕÂÍ´àÂÕÂÁ·ÕÊ´” è è Ø è è è Ø วัติศาสตรหลายพันปของชาวอีสาน ตอประวัติศาสตรแหงการทํางาน 㹰ҹмٌºÃÃÅØᨌ§áË‹§ÊÃþÊÔè§ ¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒö·íÒ อยางขยันขันแข็งของเกษตรกรแหงทีราบลุมภาคกลาง เคารพและเชิด ่  ÍÐäüԴ – ÊÔè§àËÅ‹Ò¹ÕéäÁ‹ÊÒÁÒö¹íÒ¤ÇÒÁÃÑ¡ÁÒÊÙ‹ ชูจิตใจที่แข็งแกรงของชาวปตตานี เคารพตอความใสใจตอชีวิตมนุษย ¾ÃÐͧ¤ä´Œ »ÃЪҪ¹ªÒÇä·ÂʋǹãËÞ‹μ‹Ò§¡çμÐÅÖ§ ของราชอาณาจักรลานนาที่ดําเนินกุศโลบายการเมืองที่มุงรักษาชีวิต ประชาชนไวกอนอื่นใด ในเกือบทุกครั้งที่ถูกรุกราน §Ñ¹ä»¡Ñº ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍ ÁáË‹§âçÅФèѡ ÃÕ·Õ蹋 Ò ÊÐ ประชาชนผูออนนอมถอมตนปรารถนาและเฝาหวังวาพระราชวัง ¾ÃÖ§¡ÅÑÇáË‹§¹Õé áÁŒÇ‹ÒÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÁÕ¡®ËÁÒÂËÁÔè¹¾ÃÐ จะถอนตัวออกไปจากการเมืองอยางสิ้นเชิง และเปนครั้งสุดทาย ประ ºÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾¡çμÒÁ ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàμçÁä»´ŒÇ ชาชนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ มีความพรอมที่จะชวยปลดปลอยพระราช ¤ÇÒÁËÇÒ´ËÇÑè¹àª‹¹¹Õé ¡çÂѧ¤§à»š¹ÊÒàËμØËÅÑ¡·Õè·íÒ วังออกจากการเมือง โดยหวังวาการเปลี่ยนผานจะทําไดสําเร็จโดยไม ãËŒ»ÃЪҪ¹ËÅÕ¡àÅÕ§·Õ¨ÐäÁ‹¾´Í‹ҧμçä»μçÁÒ è è Ù ตองนองเลือด กระนันก็ตาม มันก็มเสียงแหงความหวงใยทีดงเพิมมาก ้ ี ่ ั ่ ¶Ö§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§¾Ç¡à¢Ò ขึนเรือยๆ เชนกันวา การนองเลือดจะเปนสิงทีหลีกเลียงไมไดเสียแลว ้ ่ ่ ่ ่ การโหมโฆษณาชวนเชื่อตางๆ ของฝายนิยมกษัตริยในปจจุบัน ความสงบรมเย็นของสังคมไทยในยามนี้มันไดตั้งอยูตรงขอบมันมีมากจนลนเกิน ประชาชนตางก็พากันกับสุดทนระบบเผด็จการ เหวแหงการผสมผสานกันอยางนามหัศจรรยใจของความ “อดทน”
 • 55. 108 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 109และ “อดกลัน” อันเปนคุณสมบัตทแทจริงของคนไทย แตความเหนือย ้ ิ ี่ ่ ทั้งในระดับลึก ในระดับกวาง และขยายเครือขายครอบคลุมไปยังทุกหนายตอวัฎจักรของ¹éÒทวมและความแหงแลงอยางไมมทสนสุด ความ í ี ี่ ิ้ กลุมในสังคม ดวยการสรางเครือขายระหวางองคกรที่จัดตั้งกันขึ้นมาเบื่อหนายตอการไมสามารถพลิกฟนผืนดินทําอะไรไดปละหลายเดือน เอง ทั้งองคกรรากหญา ทั้งในลักษณะการรวมตัวของกลุมคนเปนกลุม จนจํ า ต อ งใช ชี วิ ต อยู อ ย า งเลื่ อ นลอยไปกั บ การ บางวั น ก็ มี ง านทํ า เล็กๆ กระจายอยูในทุกพื้นที่ มันไดเปลี่ยนโฉมหนาแหงการตอสูอยางบางวันก็หางานทําไมไดเลย โดยไมมีสวัสดิการทางสังคมและมาตรา เห็นไดชด จากรูปแบบเดิมทีมกจะจะเปนขบวนทีอยูภายใตการนําแบบ ั ่ ั ่ การชวยเหลือใดๆ จากรัฐ ประชาชนจํานวนมาก ถูกบังคับใหตองอยู รวมศูนยของแกนนําเทานั้นเกินพิกดแหงความอดทนอดกลันเชนกัน และความอดทนของพวกเขา ั ้ การเลนตามวิถีการฑูต ผานบรรษัทรอยัลลิสตที่เกาะกลุมอยูดวยกําลังจะสิ้นสุดลงแลว กันอยางเหนียวแนนระหวางนักการฑูตและพลพรรคประชาธิปตยนัก ÀÒÂ㵌¡ÒäÃͺ§íҢͧ¨Ñ¡ÃÕ ¤íÒ»ÃСÒȢͧ¼ÙŒ¶Ù¡¡´¢Õ赋ҧ เจรจาตลาดมืด ราชอาณาจักรจักรีทําหนาที่ราวกับนักฆาสัตวที่ชําàµçÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ áÅÐÁѹ¡çã¡ÅŒ¨Ð¶Ö§¨Ø´ÃÐàºÔ´àµçÁ·Õ นาญการแหงโลกาภิวัตนเสรีนิยมใหม - เปนผูชํานาญการพิเศษอยาง ภาพลักษณแหง “ความเปนไทย” ของพวกรอยัลลิสต จําเปนจะ แทจริงในการเช็ดถูโตะใหองคกรสิทธิมนุยชนทีออนปวกเปยกจนสะอาด ่ตองถูกปดออกไป เพื่อเปดพื้นที่ใหมีการประเมินคุณคาของสังคมกัน เอี่ยมโลงเตียนขึนมาใหมรวมกัน ทีตงอยูบนการใหการเคารพเชิดชูทกชีวตทีชวยสราง ้  ่ ั้  ุ ิ ่  ในฐานะปกฝายพลเรือนของกลุมขั้วอํานาจแหงลัทธิ “ทหารของสังคมขึ้นมา โดยเฉพาะชาวบานและเกษตรกรรายยอยทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ภายใตพระบรมราชูปถัมภและปกปอง ถึงแมวา นับตั้งแตป 2549 ระดับของความกลัว ความไมไววางใจ สถาบันพระมหากษัตริยและคณะองคมนตรี พรรคประชาธิปตยพรอมความรู สึ ก ไม มั่ น คงและความหวาดหวั่ น ใจได แ ผ ข ยายปกคลุ ม หมู ดวยประสบการณแพรวพราวในการตบแตงแปลงโฉมนักการเมืองบานตางๆ เพิมมากขึน เชนเดียวกับสภาวะความยากจนที่เพิมมากขึน ่ ้ ่ ้ หนาหวานมาดผูดีไดเขามาเปนผูแทนและกาวขึ้นสูตําแหนงผูพิทักษกระนั้น พวกเราตางก็กําลังประจักษพยานถึงการเติบโตทางความเขา ศีล ธรรมใจตอการเมืองไทยมากขึ้นของชาวบาน มีการสรางเครือขายและแลก ไมถงเดือนหลังจากการปราบปรามประชาชนเมือเดือนพฤษภาคม ึ ่เปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีการหนุนชวยระหวางกันทั้งเรื่องอาหารและ 2553 ทีสงหารผูคนไป 91 ชีวต สีหศักดิ์ เพียงเกษแกว ชนชันสูง นักการ ่ั  ิ ้อุปกรณเครืองไมเครืองมือตางๆ ทังคาเดินทางออกจากหมูบานเพือมา ่ ่ ้   ่ ฑูตอาชีพจากคายรอยัลลิสต ไดรบเลือกใหดารงตําแหนงประธานคณะ ั ํรวมประทวงตางๆ ที่สําคัญคือการสรางความสมานฉันทแหงการตอสู กรรมการสิทธิมนุยชนแหงสหประชาชาติ(UNHRC) ในเดือนมิถุนายนรวมกัน ตังแตระหวางหมูบาน ระหวางอําเภอ และระหวางจังหวัดตางๆ ้   2553 เขาไดใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนไทยวา . . ในการตอบโตตอความรุนแรงทีเกิดจากระบบการสังการจากเบือง  ่ ่ ้ “¡‹Í¹·Õè¨Ðä´ŒÃѺàÅ×Í¡ ¼Áä´Œ¾ÂÒÂÒÁªÕéᨧ㹷Õèบนของ เผด็จการอภิสทธิ์ ภาคประชาชนตางก็ไดรบแรงกระตุนใหขยาย ิ ั  »ÃЪØÁà¾×èÍáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁâ»Ã§ãʢͧä·ÂÇ‹Ò ä´Œองคกรหรือขบวนการของพวกเขาตามครรลองประชาธิปไตยมากขึ้น ÁÕ¡ÒôíÒà¹Ô¹¡ÒÃÍ‹ҧäà «Ö觡ÒêÕéᨧ¡ç·íÒãËŒ·Ø¡
 • 56. 110 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 111 »ÃÐà·È¾Í㨠áÅÐ໚¹à˵ؼÅ˹Ö觷Õèà¢ÒµÑ´ÊԹ㨠ตองคิดหนักและโดยธรรมชาติแลวมักจะถอนตัวเมื่อตองเผชิญหนา àÅ×Í¡»ÃÐà·Èä·Â à¾ÃÒÐàÃÒÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ áÅÐ กับอํานาจอํามหิตเชนนี้ จากบทเรียนที่ผานมา ทุกคนตระหนักรูซึ้ง áÊ´§¤ÇÒÁâ»Ã§ãÊ㹡ÒêÕéᨧ . . ” ยิ่งวา ยามเมื่ออํานาจถูกทาทายดวยพลังมหาประชาชน ทหารภายใต ในมาดนุมนวลสไตลไทยแท เขาไดกลาวเพิ่มเติมถึงการไดรับคัด การบังคับบัญชาของรอยัลลิสตไมมีการยั้งมือใดๆ ทั้งสิ้นในการเขนฆาเลือกเขารับตําแหนงนีเพราะ “เปนการแสดงความเชือมันวา ไทยมีความ ้ ่ ่ ประชาชนกาวหนาเรื่องสิทธิมนุษยชน เปนประเทศสายกลาง ที่นานาประเทศ »ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â¶Ù¡ÍíÒ¹Ò¨áË‹§ “¡Òû¡»‡Í§ยอมรับได” ʶҺѹ” ¡´·Ñº¤ÍËÍ¢ͧ¾Ç¡à¢ÒãËŒ¡ŒÁµèíÒÁÒ¹Ò¹áʹ อีกผูหนึ่งจากชนชั้นสูงของไทย รอยัลลิสตประชาธิปตย ดร. ศุภ ¹Ò¹ ¨¹¡ÃзÑè§àÁ×èÍËÑÇ㨢ͧËÑÇ㨼ٌ¤¹·Ñé§ËÅÒ 䴌µÃÐชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีป 2540-2543 อดีตผูอานวยการ ํ ˹ѡÍ‹ҧ¶‹Í§á·ŒÇ‹Ò¼ŒÒË‹ÁáË‹§ÃкºÈÑ¡´Ô¹Ò·Õ軡¤ÅØÁ¡´องคการการคาโลกคนแรกจากเอเชียที่ดํารงตําแหนงระหวางป 2545-2548 ขณะนีดารงตําแหนงเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติวาดวย ้ ํ  ·ÑºáçºÑ¹´ÒÅ㨠à¾×èÍ¡ÒÃÊÌҧÊÃÃÊѧ¤Á ÇѲ¹¸ÃÃÁการคาและการพัฒนา(UNCTAD) àÈÃÉ°¡Ô¨áÅСÒÃàÁ×ͧ·Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§¾Ç¡à¢Ò ÁѹÃÑ´µÃÖ§ ไมนาประหลาดใจแตอยางใด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 บันคีมูน ṋ¹¨¹á·ºËÒÂã¨äÁ‹ÍÍ¡ àÁ×è͹Ñ鹾ǡà¢Ò¨ÐÅØ¡¢Öé¹ÁÒกลาว(ที่กรุงเทพฯ) วาความโกลาหลเลือดนองทองถนนที่ประเทศไทย ÊÅÑ´¼ŒÒË‹ÁãËŒËÅØ´ÍÍ¡ä»เปน “เรื่องภายประเทศ” ประชาชน ไมไดเพียงแคเลนเกมส “สีแหงการเมือง” กับบรรดา ไมตองประหลาดใจอีกเชนกันวาทําไมอาเซียนจึงไมพูดอะไรบาง ชนชั้นสูงที่ชักใยการเมืองอยูเบื้องหลัง แตประชาชนตางมุงเดินไปขางเลยเกี่ยวกับการปราบปรามประชาชนอยางโหดรายปาเถื่อนแหงป หนาเพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรค ในทุกดานของการ2553 ก็เพราะมีนักพูดหนาหวาน รอยัลลิสต ดร.จากฮาวารด ขุนพล เมืองไทย ชาวนาหลายพันคนพากันประทวง (อีกครั้ง) มาเฟยโรงสีพรรคประชาธิปตย(สุรินทร พิศสุวรรณ) ไปยึดครองตําแหนงเลขา และพอคาสงออกขาว ในเดือนกุมภาพันธ 2554 ชาวนาหลายพันคนธิการอาเซียนไวแลวเชนกัน(2552 – 2557) ขับรถทุกชนิดที่พวกเขามีปดลอมศาลากลางจังหวัดอยุธยาเพื่อทํา แทนที่จะเขยิบถอยลงมาเดินขางทางอยางมีศักดิ์ศรีเมื่อแพใน การประทวง สมัชชาคนจนที่รวมตัวกันตั้งแตป 2538 ปรากฎโฉมหนาสนามการเลือกตั้งครั้งแลวครั้งเลา คายรอยัลลิสตกลับเลือกวิธีการ – อีกครั้ง ประทวงรวมกับเครือขายปฏิรูปที่ดิน เครือขายสลัมสี่ภาคที่อีกครั้งหนึ่งเชนเดียวกับที่เคยทํามาในอดีต - ดวยการใชกําลงทหาร ครอบคลุมชาวสลัมกวา 2 ลานคนในประเทศไทย และอีกหลากหลายเกลี่ยเสนทางแมตองสังหารผูคนอยางปาเถื่อน เพื่อใหพวกเขาเดินนํา เครือขาย ดวยจํานวนผูประทวงรวมหกพันคน ที่ปกหลักที่ลานพระหนาไดตอไป บรมรูปทรงมา เรียกรองใหมีการแกไขปญหาที่คางคามายาวนาน ทั้ง ประชาชนที่เปนผูใหญและมีลูกหลานอยูในความรับผิดชอบ จํา ปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและสาธารณูปโภค ผลกระทบที่เกิดกับประ
 • 57. 112 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 113ชาชนหลายลานคนจากการสรางเขื่อนตางๆ จากเหมืองแร และจาก สภาวะคลืนลมอันแปรปรวนทางการเมืองกันสักระยะหนึง เมือวันที่ 28 ่ ่ ่โรงงานผลิตกระแสไฟฟาตางๆ เปนตน พวกเขาเรียกรองใหมีการแก กุมภาพันธ 2554 สดศรี สัตยธรรม คณะกรรมการการเลือกตังทีครังหนึง ้ ่ ้ ่ไขปญหาที่ดินชุมชน รวมทั้งปญหาความวุนวายเกี่ยวกับปญหาสัญ เคยเชือมันในกระบวนการเลือกตัง ยามนีในสภาวะความกดดัน กลับสูญ ่ ่ ้ ้ชาติและชาติพันธุที่ตองพิจารณาดวยความใสใจยิ่ง เพราะมันไดสงผล เสียความเยือกเย็น ระเบิดออกมาวา “ . .เลือกตั้งครั้งหนารุนแรง ดิฉันกระทบตอผูคนอีกหลายลานคนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันในภาคแรง คิดวาถาปฏิวัติไดปฏิวัติเลย ไมอยากใหมีการเลือกตั้ง เหนื่อยมาก 4 ปงาน คนงานสองพันคนเดินเทากวา 100 กิโลเมตรจากนิคมอุตสา ที่ผานมา สงสาร กกต. ” เธอใหขาวขอโทษในภายหลัง แตการระเบิดหกรรมภาคตะวันออกเขามายังกรุงเทพ เพื่อนําเสนอปญหาสภาพการ ของเธอก็บงบอกถึงสถานการณในยามนี้ในตัวของมันเองดวยเชนกันทํางานที่เลวรายในเขตอุตสหกรรมการสงออกที่ใหญ ที่สุดของไทยและเรียกรองใหนายจางเคารพเสรีภาพในการเจรจาตอรองรวม ·Ø¡àÊŒ¹ãÂáË‹§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ¶Ö§ÊÒàËμØÇ‹Ò·íÒäÁ ã¹ÍàÁà«Ô§ä·ÂᏴ ¨Ö§ä´ŒàμçÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁà¨çº àÃÒ¨íÒμŒÍ§¨ºº·¹Õ´Ç¡ÒûŴ»Å‹ÍÂμÑÇàÃÒÍÍ¡ é Œ »Ç´áÅÐÂҡᤌ ¹ ·Õè μ ¡ÂØ ¤ μ¡ÊÁÑ Â ÁÒ¨¹¶Ö § »† Ò ¹¹Õé ¨Ò¡¤ÇÒÁ¡ÅÑÇáÅФÇÒÁËÇÒ´ÃÐáǧμ‹Ò§æ áʧä¿ä´Œ©ÒÂÊÒ´¾Ø‹§μçä»Âѧ¤ÇÒÁÂÔè§ãËÞ‹áÅÐ จะทําไดจริง ก็ตองดวยการสามารถนําเสนออยางตรงไปตรงมา ÁÑ觤Ñè§áË‹§ “¨Ñ¡ÃÕ¤ÍÏ»ÍàêÑè¹” ·ÕèàμÔºãËÞ‹¤ÑººŒÒ¹วา มันมีปญาหามากมายที่สูงทวมราวกับภูเขาเลากาอยูในขณะนี้ ที่ ¤ÑºàÁ×ͧ¨¹¡ÅÒÂ໚¹»ÃÒ¡®¡Òó “ÂÔè§ãËÞ‹à¡Ô¹มีความสําคัญอยางยิ่งยวดและตองการความเรงดวนในการถกเถียง ¡Ç‹Ò¨Ð»Å‹ÍÂãˌŌÁä´Œ” - ÍÒ¨ºÒ§·Õอภิปรายและหาทางแกไขมันใหไดอยางแทจริง มากกวาการคําถามที่วา “พระองคใดในราชสํานักจักรีจะเปนผูขึ้นครองราชยคนตอไป” »ÃЪҪ¹àÃÔèÁࢌÒã¨ÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ NjҾǡà¢Ò ประชาชนชาวไทยมีอนาคตใหมอนสดใสทีจะตองชวยกันออกแบบ ั ่ ¨ÐμŒÍ§ËÂØ´¨Ô¹μ¹Ò¡ÒÃËÃ×ͤҴËÇѧNjҾǡ·ÕÍÂÙã¹ è ‹- ชวยกันสรางวาระการเมืองชุดใหมทใสสะอาด เราตองปลอยใหสมาชิก ี่ ÍíÒ¹Ò¨ÃдѺÊÙ§¹Ñé¹ ÁÕ»˜ÞÞÒ ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞ¤ÇÒÁราชสํานักจักรีซกผาลินนอันเปอนเปลอะของพวกเขาดวยตัวเอง และก็ ั ิ  ÁاÁѹËÃ×ÍÈÑ¡ÂÀÒ¾ÁÒ¡¾Í·Õ¨Ðᡌ䢻˜ÞËÒ·Õá·Œ¨ÃÔ§ ‹ è è èปลอยใหราชสํานักดูแลจัดการปญหาภายในกันเอาเอง ประชาชนชาว ¢Í§ªÒμÔä´Œ – »˜ÞËҢͧ¾Ç¡àÃÒ»ÃЪҪ¹ไทยจําตองเดินกาวไปขางหนา ประชาชนเริ่มเขาใจมากขึ้นเรื่อยๆ วา เพื่อที่จะสามารถกาวไป สําหรับนักปลุกปนแหงคายรอยัลลิสตทั้งหลายที่พยายามใสเกียร ขางหนา พวกเขาจําตองสรางวาระประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรงเครืองเพือขับเคลือนสูการเพิมขึนของอํานาจเบืองบน ในสภาพความ ่ ่ ่  ่ ้ ้ มาใหมดวยตัวของพวกเขาเอง – วาระประชาชนชุดใหมที่มุงเพื่อสรางเปนจริงวาในทายที่สุด ก็ยังคงไมสามารถหนีกระบวนการเลือกตั้งไป ความสมานฉันทระหวางกัน และสรางการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทไดพน ในสภาพเชนนี้ ประชาชนชาวไทยอาจจะตองเตรียมรับมือกับ
 • 58. 114 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 115แหงการพัฒนา ทังดาน “สังคมการเมือง” “สังคมเศรษฐกิจ” และ “สังคม ้วัฒนธรรม” วาระประชาชนเพื่อการนําพาสังคมมุงหนาสูเสนทางเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอยาง แทจริง อนาคตที่อยางนอยความกลัวความโหดรายของทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมใชประเด็นปญหาของพวกเขาอีกตอไป º·»´´·ŒÒ º·» ·ŒÒ (Concluding remarks) (Concluding remarks) »ÃЪҸԻäμ¤×Í¡Ãкǹ¡ÒÃáË‹§¡Òà àÃÕ¹ÃÙŒ·Õè¨Ðà¤ÒþáÅÐàÃÕ¹ÃÙŒ¨Ò¡¼ÙŒÍ×è¹
 • 59. 116 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 117 äÁ‹Áã¤Ã·Õè “¾ÃŒÍÁÊíÒËÃѺ»ÃЪҸԻäμ” Õ ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอยางไร? áμ‹»ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â·Õè«×èÍÊÑ쏷ÕèÁÕ ความพยายามของรัฐบาลเผด็จการชุดนี้ที่จะทําใหขั้วการเมือง ÃÒ¡ËÂѧÅÖ¡ÁÒμѧáμ‹ÊÂÒÁà¡‹Ò ³ »˜¨¨Øº¹ è é Ñ ฝ า ยตรงข า มหุ บ ปากรั ง แต เ พิ่ ม ระดั บ ของความรุ น แรงให สู ง ยิ่ ง ขึ้ น ความตึงเครียดทางการเมืองยามนี้สูงมาก ขณะเดียวกันสาธารณชน ¹ÕÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁàÊÕÂÂÔ§¡Ç‹Ò¾ÃŒÍÁ ·Õ¨ÐËÇÁ é Õ è è ก็จับตาดูพฤติกรรมของสถาบันพระมหากษัตริยกันอยางแพรหลาย ¡Ñ¹·íÒãËŒ»ÃÐà·Èä·Â໚¹´Ô¹á´¹·Õè»ÅÍ´ มากขึ้น ขณะที่บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยก็เพิ่มสูงมากขึ้น ÅÑ·¸Ô·ËÒà áÅдíÒà¹Ô¹μÒÁá¹Ç¾Ñ²¹Ò»ÃÐ ดวยเชนกัน เชนเดียวกับความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกลางเมืองระ หวางสถาบันจักรีที่รวงโรยกับประชาชน เพื่อทะลายภาพลักษณอันนา à·È·Õè ¡Œ Ò Ç˹Œ Ò à¾×è Í ¹í Ò ¾Ò»ÃÐà·Èä»ÊÙ‹ รังเกียจ ที่ไมเปนที่ตองการและไมจําเปนแมแตนอย Êѧ¤Á»ÃЪҸԻäμÂÍ‹ҧÂÑè§Â×¹ »˜ÞËÒ ถาไมนบความรุนแรงทีภาคใต ประชาชนกวา 100 คน ประชาชน ั ่ ¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂäÁ‹ä´Œà¡Ô´¨Ò¡ “»ÃÐ ที่ ป ราศจากอาวุ ธ ได ถู ก สั ง หารโดยทหารของพระบาทสมเด็ จ พระ เจาอยูหวและกองกําลังกอกวนนับตังแตป 2549 สวนใหญถกยิงทีศรษะ  ั ้ ู ่ ี ªÒª¹äÁ‹¾ÃŒÍÁÊíÒËÃѺ»ÃЪҸԻäμ” ผูที่เสียชีวิตเหลานี้ ไมวาจะมองในแงมุมอันจะจิตนาการถึง ในรูปแบบใดก็ตาม ไมใชผูกอการรายอยางแนนอน พวกเขาเปนเพียง ปญหาของประเทศไทยเติบโตมาจากความจริงทีวา ลัทธิทหารของ ่ ประชาชนคนธรรมดา เปนเกษตรกร คนงานกอสราง คนขับรถแท็กซี่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวไมตองการทีจะฟง “เสียงอืน” และมีความ  ั  ่ ่ นักขาว อาสาสมัครพยาบาล นักศึกษา ภรรยา สามี แม พอ และปูยาเกลียดชังประชาชนที่คิดตาง ตายาย แมกระนั้นก็เถอะ ปญหาของประเทศไทยในเชิงหลักการ ไมได ผูเขารวมประทวงเพือประชาธิปไตยหลายรอยคนถูกจับกุมและคุม  ่สัมพันธเชื่อมโยงไปสูคําถามที่วา ประเทศไทยควรหรือไมควรมีสถา ขัง หลายคนยังตองอยูอยางหลบๆซอนๆ หลายคนตองหนีไปสูตอในบันพระมหากษัตริย แตมนปฏิสมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมสวนตัวของ ั ั ตางแดนพระบรมวงศแหงสถาบันจักรีทงหลาย มันปฏิสมพันธกบทัศนคติทอคติ ั้ ั ั ี่ “ในนามแหง พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยูหั ว” ปรากฎการณทั้งและความลําเอียงของแกงสอํานาจเกา หลายทั้งปวงเหลานี้ คือการดูถูกศักดิ์ศรีของประชาชนอยางรายกาจ อนาคตของประเทศไทยสั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ คํ า ถามพื้ น ฐานที่ ไมจําเปนตองเอยถึงวาภาพลักษณของประเทศไทยไดเสียหายอยางจําเปนยิงวา ในขณะนี้ ณ ชวงเวลานีแหงประวัตศาตร พวกเราจะปองกัน ่ ้ ิ ยับเยิน?ไมใหกลุมขั้วอํานาจเกา ลากจูงประเทศไทยลงไปสูความบาคลั่งแหง มันจําเปนที่จะตองทําความเขาใจวา ความรุนแรงบนทองถนนการกลับไปอยูรวมสมัยกับวิถีการเมืองแหงยุคโบราณ ลัทธิฟาสซิสต การเขนฆาสังหารประชาชน และความบาคลั่งของการเมืองไทยใน
 • 60. 118 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 119ชวง 5 ปที่ผานมา ไมใชเปนเพียงแคเปนผลิตผลอันเกิดจากการเผชิญ ความออนนอมถอมตน และทําไดงายนิดเดียว ความปรารถนาที่รวมหนาระหวางทักษิณกับขั้วอํานาจเกาเทานั้น แตมันเปนผลพวงจาก สมัยมากๆ กับโลกปจจุบันวา ขอใหพวเขาไดสามารถมอบความไวการสั่งสมมาหลายทศวรรษของระบบรัฐสภาที่ฟอนเฟะ เปนผลิตผล วางใจที่พวกเขามีตอการเมือง ดวยการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่ของความกลัวประชาชนของรัฐบาล ความกลัวตอเสรีภาพในการประ อยางบริสุทธิ์และยุติธรรม เพื่อจะไดมีรัฐสภาที่พรอมปฏิบัติหนาที่เพื่อทวง เสรีภาพในการเจรจาตอรองรวม และความกลัวตอเสรีภาพในการ เปนตัวแทนของประชาชน ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาเพื่อมุงแกไขปญแสดงความคิดเห็น หาของประชาชน ดวยความใสใจ ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงตรรกะและเหตุ สภาพการณของประชาชนในประเทศไทย ถูกทําใหเลวรายยิ่งขึ้น ผล ดวยความกระตือรือรนและมีความสุขในการเปนตัวแทนของประ ดวยความจริงที่วานานาชาติ ชุมชนนักการฑูตที่กรุงเทพ ประจักษ ชาชนอยางแทจริงแจงดียิ่งวาดวยวิถีแหงการฑูต พวกเขาก็เชนกันกําลังขึ้นขี่อยูบนหลัง ประชาชนตางก็หมดความอดทนตอการถูกปฏิบัติราวกับเปนเด็กของรัฐบาลที่ไมชอบธรรม - ขี่อยูบนหลังของความรุนแรงแหงการเอา หรือเปนเพียงเครืองประดับอันไรราคาของโครงการนัน โครงการนีของ ่ ้ ้รัดเอาเปรียบประชาชนของราชสํานัก ชุมชนนักการฑูตตางก็พากัน ภูมิพล ประชาชนไมตองการผูอุปถัมภเผด็จการมาสนับสนุนงานดานปดปากเงียบจนนาใจหาย พวกเขาเคยชินกับวิถีการฑูตอันนาสมเพช พัฒนาของพวกเขาแหงการนิ่งเฉยไวจะเปนดีที่สุด โดยไมพยายามดิ้นรนหรือดึงตัวเอง ความเขมแข็งของประเทศไทยตังอยูบนขอเท็จจริงทีวา ถึงแมชาว ้  ่ออกมาจากความเคยชินแหงวิถีการฑูตยุคสงครามเย็น ในราชอาณา กรุงจะพยายามอยางหนักเพื่อทําใหทุกคนที่เขามาอยูในเมืองหลวงจักรกรุงเทพอันทะเยอทยาน อันเปนสถานที่ตั้งสํานักงานของพวก กลายเปนพวกวัวลืมตีน แตประชาชนสวนใหญยังคงใชชีวิตในหมูบานเขา เปาหมายหลักแหงการดํารงอยูสถานภาพของพวกเขา สําคัญยิ่ง ทีพวกเขาเรียกมันไดเต็มปากเต็มคําวาบานของตน ประชาชนสวนใหญ ่กวาความตองการที่แทจริงของประชาชนของประเทศไทย ยังคงดํารงวิถีชีวิตที่เคารพวิถีชุมชนชนบท ที่พวกวัวลืมตีนแหงเมือง ประชาชนตองการจะยุตสองศตวรรษแหงการถูกเอารัดเอาเปรียบ ิ หลวงจํานวนหนึ่งก็เคยอยูอาศัยมากอน รวมทั้งเคารพซึ่งวิถีแหงการโดยเฉพาะยุติ 60 ปแหงชีวตภายใตอามาตยศกดินาทีโหดรายปาเถือน ิ ํ ั ่ ่ ใชแรงงานของบรรดาเกษตรกรรายยอย ชาวประมงพื้นบาน ชางฝมือและทําผิดดกฎหมายใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง ตางๆ และพอคาแมขายทั้งหลาย ประชาชนสวนใหญไมเชื่อวาวิถีชีวิต โซตรวนที่สฤษดิ์และภูมิพลใชโดยผิดกฎหมาย เพื่อตรวนสภาผู ทามกลางแสงสีเสียงแหงเมืองหลวง จะมีความสําคัญยิ่งไปกวาวิถชวต ี ีิแทนราษฎรไวใหอยูในการกํากับการของคณะองคมนตรีแหงภูมิพล ของคนบานนอกและสีสันของตลาดนัดกลางหมูบานตั้งแตป 2500 จะตองถูกตัดใหขาดออกจากกัน ประชาชนไมเคยและ ประชาชนตองการและจําเปนจะตองสรางเศรษฐกิจชุมชน/ทองไมตองการโซตรวนเหลานี้ - พระบรมวงศานุวงศกเชนกัน ไมจาเปนตอง  ็ ํ ถิ่นที่เขมแข็ง จริงๆ แลวพวกเขาไมไดไมเห็นดวยกับทฤษฎีเศรษฐกิจใชมัน ถาคิดวาไดรับความรักอยางแทจริงจากประชาชน พอเพียงของภูมิพล เพราะวาชีวิตของพวกเขาตางก็ดํารงควบคูมากับ ประชาชนมีความปรารถนาที่ไมซับซอนอะไรเลย เต็มไปดวย การพึงพิงวิธเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด กอนภูมพลจะเกิดเนินนาน ่ ี ิ ่
 • 61. 120 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 121หลายศตวรรษ 1. ¡àÅÔ ¡ ÁÒμÃÒ 8 ã¹ËÁÇ´·Õè 2 ¢Í§ÃÑ ° ¸ÃÃÁ¹Ù Þ ประชาชนไม ต อ งการอยู ภ ายใต ก ารอุ ป ภั ม ภ แ ห ง ปรั ช ญาจอม (2550) áÅÐá·¹·Õè´ŒÇÂÁÒμÃÒã¹ÅѡɳÐà´ÕÂǡѺÃÑ°ปลอม พวกเขาตองการใชพลังความสามารถที่แตละคนมี เพื่อสราง ¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº 27 ÁԶعÒ¹ 2475 («Öè§ÃкØÇ‹Òã¹สรรคนวัตกรรมใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการสรางและดํารงรักษาไวซึ่ง »ÃÐà´ç ¹ ·Õè à ¡Õè Â Ç¡Ñ º ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑ μ ÃÔ Â ã ËŒ Ê ÀÒ໚ ¹ ¼ÙŒสังคมที่ทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน เพื่อวางรากฐานไปสู ¾Ô¨ÒóÒ)การพัฒนาที่ยังยืน ประชาชนตองการวิถีชีวิตออแกนิก ชุมชนเกษตร 2. ¡àÅÔ¡»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂÍÒÞÒÁÒμÃÒ 112กรรมที่หลอเลี้ยงดวยความรัก ความออนไหวในความสัมพันธระหวาง 3. ¡àÅԡͧ¤Á¹μÃÕเพศตางๆ ไปสูเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 4. ¡àÅÔ¡¾Ãº. ¨Ñ´ÃÐàºÕº·ÃѾÊÔ¹½†Ò¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑÃԏ ขอเสนอแนะจากประชาชนเพือนําเสนอการปรับโครงสรางสถาบัน ่ »‚ 2491พระมหากษัตริยเพื่อผลประโยชนตอประชาชนในประเทศไทยในระยะ 5. ¡àÅÔ¡¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸´ŒÒ¹à´ÕÂÇ·Ñé§ËÁ´ ¡ÒÃãËŒยาวไดเริ่มปรากฎออกมาใหเห็นบางแลว ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒẺ´ŒÒ¹à´ÕÂÇà¡ÕèÂǡѺʶҺѹ·Ñé§ËÁ´ ã¹ÊÀÒ¾¤ÇÒÁ¨ÃÔ § áË‹ § ¤ÇÒÁÃØ ¹ áçÍ‹ Ò §μ‹ Í 6. ¡àÅÔ ¡ ¾ÃÐÃÒªÍí Ò ¹Ò¨ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô ´ àËç ¹ à¹×ͧ ¡Òäء¤ÒÁáÅл´¡Ñ¹àÊÃÕÀÒ¾¢Í§ÃÑ°Í‹ҧ è é ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ·Ñé§ËÁ´ ແ´à¼Â ÁѹäÁ‹¹‹Ò»ÃÐËÅÒ´ã¨áμ‹Í‹ҧã´Ç‹Òྠ7. ¡àÅÔ ¡ ¾ÃÐÃÒªÍí Ò ¹Ò¨ã¹àÃ×è Í §â¤Ã§¡ÒÃËÅǧ ·Ñé§ËÁ´ ÃÒÐàËμã´ ¶Ö§äÁ‹¤ÍÂÁÕã¤Ã¡ÅŒÒ¹íÒàʹ͢ŒÍàÊ¹Í ‹ 8. ¡àÅÔ¡¡ÒúÃÔ¨Ò¤/ÃѺºÃÔ¨Ò¤â´Âàʴ稾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ à¾×Í¡ÒûÃѺâ¤Ã§ÊÌҧʶҺѹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔ¡¹ è  Ñ ·Ñé§ËÁ´ Í‹ҧແ´à¼Â áμ‹Áѹ¡çàÃÔèÁ»ÃÒ¡®ãËŒàËç¹à»š¹ÃÙ» ໚¹Ã‹Ò§ÁÒ¢Ö鹺ŒÒ§áÅŒÇઋ¹¡Ñ¹ นี่คือรายการขอเสนอเพียงหนึ่งชุดเทานั้น ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ศึกษา ยั ง มี บั น ทึ ก รายการข อ เสนอที่ ย าวเป น ห า งว า วμ‹ Í ÇÔ ¶Õ ªÕ ÇÔ μ ·Õèเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยมากวา 30 ป ไดนําเสนอ “ขอเสนอ 8 ËÃÙËÃҿ؆Áà¿„Í áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§Çѧ·ÕèÅ´·Í¹¤Ø³¤‹Ò¢Í§ขอเพื่อการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย” เพื่อที่อยางนอยอาจจะลด ¤ÇÒÁ໚¹Á¹Øɏ ÇÔ¶ÕáË‹§¾ÃÐÃÒªÊíҹѡ·Õèʺ»ÃÐÁÒ·áÅÐทอนผลกระทบดานลบที่เกิดจากสถาบันพระมหากษัตริยในปจจุบันได ´Ù¶Ù¡»ÃЪҪ¹ และประชาชนจําเปนจะตองเตรียมตัวและทบทวนบาง ความทรงจําไวลวงหนา ใหพรอมสําหรับการเปดรัฐสภาเพื่ออภิปราย
 • 62. 122 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 123และถกเถียงในประเด็นเรื่อง ¨Ð¨Ñ´Ç‹Ò§μíÒá˹‹§áË‹§·Õè¢Í§Ê¶Ò พระบรมวงศานุวงศไวเหนือและไวกอนการใหบริการประชาชน มีºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏã¹Êѧ¤Áä·Â¡Ñ¹Í‹ҧäÃ´Õ การแอบอาง “พระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” เพื่อ ในการกาวไปสูการการอภิปรายถึงเรืองเหลานี้ ประชาชนสามารถ  ่ รังแกประชาชนเกิดขึนอยางกวางขวางทัวประเทศไทยในนาม “ขาฯ ใน ้ ่ดึงพลังแหงความเชื่อมั่นจากการตระหนักรูวาการอภิปรายเรื่องนี้เปน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”เรืองทีประชาชนทัวทังโลกรวมยินดีดวยกับประชาชนชาวไทย โดยประ ่ ่ ่ ้  ประเทศไทยมีเจาหนาที่ที่กินเงินเดือนจากงบประมาณแผนดินชาชนที่เขาใจและเคารพคุณคาแหงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ประมาณ 2.6 ลานคน พวกเจาหนาที่รัฐเหลานี้ไมไดรับคาจางใหรับและเสรีภาพในการแสดงออก หรือจะพูดอีกอยางหนึ่งก็คือประชาชน ใชราชวงศจักรี ดังนั้น เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติ ¾Ç¡à¨ŒÒสวนใหญในโลกนีรวมสนับสนุนใหเกิดการอภิปรายเรืองสถาบันพระมหา ้ ่ ˹Œ Ò ·Õè ÃÑ ° ·Õè » ¯Ô à ʸ¨ÐÃÑ ºãªŒ á Åд٠á Å»ÃЪҪ¹â´Â¡ÒÃกษัตริยในประเทศไทย ͌ҧ¤íÒÇ‹Ò໚¹ “¢ŒÒÃÒª¡ÒÃã¹¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒ พระบรมวงศานุวงศที่ไดรับความรักจากประชาชน ไมจําเปนตอง ÍÂÙ‹ËÑÇ” ¤Çö١ŧâ·É·Ò§ÇÔ¹ÑÂมีกองทหารรักษาพระองคถึง 30,000 นาย »ÃÐà´ç¹ÊíÒ¤ÑÞ·Õè໚¹ ประเทศไทยมีความสามารถทีจะทําไดและจําเปนจะตองกาวใหพน ่ àÃ×ͧ·ŒÒ·ÒÂ㹡ÒÃÍÀÔ»ÃÒ¢ͧÃÑ°ÊÀÒ¤×ͨÐÁÕǸ㴺ŒÒ§·Õè è Ô Õ ลัทธิ “พอขุนเผด็จการ”¨ÐÂغËÃ×Íᡡͧ¡íÒÅѧ·ËÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÃÐͧ¤áÅÐËÃ×ͨÐÁÕ มันเปนชวงเวลาที่สําคัญยิ่งสําหรับประเทศไทยที่จะตองใหการÁÒμÃÒ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧÍÒªÕ¾·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·´á·¹¡ÒÃ໚¹ ยอมรับอยางเต็มที่ ตอแรงสนับสนุนและพลังสรางสรรคตางๆ ที่ผูหญิง·ËÒÃãËŒ¡Ñº¤¹¡ÅØ‹Á¹Õé䴌͋ҧäúŒÒ§? มอบไดใหหรือสามารถทีจะทําใหกบสังคมในทุกๆ ดานและในทุกระดับ ่ ั อีกหนึ่งแหงภาระกิจสําคัญที่เปนเรื่องสําคัญของรัฐสภาคือ¡Òà สังคมจําตองตระหนัก กระตุนและสงเสริมใหผหญิงเขามามีสวน  ู ÍÀÔ»ÃÒ¶֧ÁÒμÃÒ¡Ò÷Õè¨Ð¹íÒÊíҹѡ§Ò¹·ÃѾÊԹʋǹ¾ÃÐ รวมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองมากขึน อันเปนสิงจําเปนยิงใน ้ ่ ่ ยามนี้ และนับตั้งแตนี้ตอไป ตองไดรับการบรรจุไววาเปนวาระที่สําคัญÁËÒ¡ÉÑμÃÔ¡ÅѺÁÒÊÙ㹡ÒôÙáŢͧÃÑ°ºÒÅ ยุคสมัยทีพระมหา  ‹ ่ ยิง เราขอพูดถึงในทีนดวยความชืนชมถึงความกลาหาญของคนทํางาน ่ ่ ี้  ่กษัตริยสามารถสรางความมังคังผานทางอํานาจลนฟาเหนือประชาชน  ่ ่ หญิงทังหลาย ทีในชวงเวลาสําคัญทางการเมือง ไดกาวเขามามีบทบาท ้ ่ ทังประเทศมันไดผานเลยมาเนินนานมากแลว และเวลาทีประชาชนทัง ้  ่ ่ ้ นําในขบวนการตอสูภาคประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยประเทศจะไดบริหารทรัพยากรในชาติรวมกัน และถือวามันเปนภาระ ตลอดชีวิตในวัยเด็กของขาพเจา ชีวิตในหมูบานเกษตรกรรมหนาทีของประชาชนจะตองกระทําดวยตัวของพวกเขาเอง ไดถกปลอย ่ ู ทามกลางเพื่อนผองชนชั้นกรรมาชีพ ขาพเจาไดพบเห็นการคอรัปชั่นใหผานมานานเกินไปแลวเชนกัน มากมายจนชินตา ทั้งการซื้อเสียง ทั้งการจายเงินใตโตะเพื่อเปนคา เปนเวลาหลายทศวรรษที่การโหมโฆษณาชวนเชื่อของพวกรอยัล อํานวยความสะดวกหรือถูกรีดไถกันในทุกระดับและในทุกขันตอน และ ้ลิสต ไดสงผลใหขาราชการวาง¹éíÒหนักและใหความสําคัญตอการดูแล
 • 63. 124 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 125ตองอยูกับความอับอายไมหยุดหยอนของสภาพการวิ่งหยิบยืมเงินคน à¡çºËÍÁÃÍÁÃÔº ÃÇÁ·Ñ§¤Ø³ÀÒ¾áË‹§¤ÇÒÁÊÒÁÒö éโนนรอยคนนีพนเพือมาซือของขวัญใหกบ “เจานาย” คนนีหรือคนนันกัน ้ ั ่ ้ ั ้ ้ 㹡ÒÃÍ´·¹μ‹Í¤ÇÒÁ·Ø¡¢ÂÒ¡ÁÒÍ‹ҧÂÒǹҹอยางไมหยุดหยอนเมื่อจําเปนจะตองขอความชวยเหลือ ทั้งเรื่องบรรจุ à¾×è Í ¡ÒÃáÊǧËÒàÊŒ ¹ ·Ò§à¾×è Í ¡Œ Ò Ç仢Œ Ò §Ë¹Œ Òลูกหลานเขาโรงเรียนที่มีระดับดีหนอย หรือสามารถใชสิทธิหองพิเศษ »ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â »ÃЪҪ¹áË‹§´Ô¹á´¹ในโรงพยาบาลตางๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ÊÂÒÁã¹Í´Õμ äÁ‹ä´ŒàÃÕ¡ÌͧÍÐäÃÁÒ¡ä»¡Ç‹Ò ÁѹÁÕàÊÕ§àÃÕ¡Ìͧ¶Ö§¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹·Õè¨ÐμŒÍ§¾Ñ²¹Ò ¡ÒâÍãËŒÁÕ¡ÒèѴàÅ×Í¡μÑ駷ÕèºÃÔÊØ·¸ÔìáÅÐÂØμÔ¸ÃÃÁ¤Ø ³ ÀÒ¾¡ÒáÒÃÈÖ ¡ ÉҢͧ»ÃÐà·Èä·ÂÍ‹ Ò §Ãͺ´Œ Ò ¹ ประเทศชาติเฝารออยางใจจดใจจอ ที่จะไดตอนรับผูนําคนใหมáÅÐ໚¹Í§¤ÃÇÁ ประชาชนตองการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ที่เขามาดวยกระบวนการเลือกตั้ง ที่มีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงรากและการใชเหตุใชผล เพื่อที่พวกเขาจะไดศึกษาคนควาดวยตัวเองวา เหงาและตนตอของปญหาตางๆ ในประเทศไทย ประเทศเราในเวลานี้ประเทศไทยกาวมาสูจุดที่เปนอยูนี้ไดอยางไร เพื่อที่พวกเขาจะไดไข ตองการผูนําคนใหมที่ตื่นตัวและไมลังเลที่จะนําพาประเทศดวยความปริศนาแหงกรอบความคิดที่มาแหงนิยามของ อะไรคือความยิ่งใหญ กลาหาญ หนักแนน ที่ไมปรานีประนอมหลักการแหงสิทธิมนุษยชนและอะไรคือเรื่องเล็กนอย โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักการดาน ใหกับทัศนคติและคานิยมที่ผิดๆ และในประเทศไทยเราก็มีคนที่มีคุณสิทธิมนุษยชนสากลแหงความถูก ความผิดที่แทจริง สมบัติเหลานี้ ที่พรอมจะกาวมายืนแถวหนา ประชาธิปไตยคือหนทางเดียวของพวกเราเพือการกาวไปขางหนา ่ ประชาชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกันมาดวยการใชเพราะวามันอนุญาตใหประชาชนลงคะแนนเสียงเพือจะใหไดมาซึงระบบ ่ ่ และแบงปนทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ตางก็ปรารถนาทีจะสรางความ  ่การศึกษาที่ดีขึ้น สมานฉันทและความมันคงทางสังคมรวมกันทัวทังภูมภาค ประชาชนใน ่ ่ ้ ิ ถาภูมิพลหรือพระบรมวงศานุวงศพระองคอื่นไมอาจเขาใจได ประเทศไทยมีความสามารถมากพอที่จะเผชิญหนาตอความทาทายที่วา ทําไมระบบประกันสังคมและการสรางหลักประกันในชีวิตใหกับ จะนําพาประเทศไปสูการพัฒนาทียงยืน ไมวาจะมีหรือไมมสถาบันพระ  ่ ั่  ีประชาชนเปนสิ่งสําคัญ นั่นก็เปนปญหาของพระองค แตถาเผด็จการ มหากษัตริยก็ตามอภิสทธิกยงไมเขาใจวา เขาไมสามารถใชกองทหารของชนชันสูงมาเขน ิ ์ ็ ั ้ รัฐบาลจากทั่วโลกที่ไดเปลี่ยนผานจากระบบสมบูรณาญาสิทธิฆาประชาชนที่ประทวงเพื่อเรียกรองสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิตามครรลอง ราชยไปสูระบบประชาธิปไตย ตางก็ตระหนักดีวาประเทศไทยกําลังอยู ประชาธิปไตย - นั่นเปนสิ่งที่แนนอนวาผูมีสิทธิเลือกตั้งจําตองออกมา ในจุดที่อันตรายเพียงใด และอยูในความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสาปฏิบัติการสั่งสอนเขา มารถในการควบคุมชะตากรรมของของทิศทางการเมืองในประเทศที่ ¤¹ä·Â´íÒçªÕÇÔμÁÒ䴌͋ҧ¹‹Òª×蹪Áº¹¾×é¹°Ò¹ มีเอกลักษณพิเศษเชนนี้ ไมวาบันคีมูนจะคิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียก ¸ÃÃÁªÒμÔ·Õè໚¹¤¹¹‹ÒÃÑ¡ àÍ×éÍÍÒ·Ã ¢Âѹ¢Ñ¹á¢ç§ วาเปน “ปญหาภายในประเทศ” ประชาคมนานาชาติมีภาะหนาที่ ที่จํา
 • 64. 126 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 127เปนตองทําอยางจริงจัง ในการชวยสงสาสนอยางตรงไปตรงมา มายัง ͌ҧÍÔ§สถาบั น “ทหารของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ” ว า พวกเขาไมสามารถหยุดยั้งประชาชนจากการเจริญเติบโตได จิตร ภูมิศักดิ์ (2554), ความเปนมาของคําสยาม,ไทย ลาวและขอม และ จรรยา ยิ้มประเสริฐ ลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ, ฉบับพิมพครั้งที่ 5,สํานักพิมพสยาม จิตร ภูมิศักดิ์ (2550), โฉมหนาศักดินาไทย, พิมพครั้งที่สิบ, สําานักพิมพ ¢Íº¤Ø³Í‹ҧÊØ´«Öé§μ‹Í¤Ø³ÃÔªÒÏ´ ·ÍÁ»ŠÊѹ ¤Ù¹ ศรีปญญา 㹤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í·Ø¡´ŒÒ¹·Ñé§ ¡Ò䌹¤ÇŒÒ¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒÃà¢Õ¹ áÅÐàÃÕºàÃÕ§ÃÙ»àÅ‹Á¢Í§ÃÒ§ҹªÔé¹¹Õé กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, รศ.ดร., (2552), ความขัดแยงทางการเมืองของ ไทย ขามไปใหพนพลวัตภายใน, ปาฐกถา 14 ตุลา ประจําป 2552, มูลนิธิ 14 ตุลา, ไมระบุชื่อผูเขียน, เสด็จสหรัฐ ’80, รายงานเสด็จสหรัฐอเมริกาของสมเด็จ พระนางเจาพระบรมราชินีนาท 25 มกราคม - 31 มีนาคม 2523 ทักษ เฉลิมเตียรณ (2548), การเมืองระบบพอขุนแบบเผด็จการ, มุลนิธิ โครงการตํารา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ประเทศไทย, ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร (2546), เศรษฐกิจ การเมืองไทย สมัยกรุงเทพฯ, กทม: ซิลคเวอรม, 2546 พอพันธ อุยยานนท, ดร. (2549), สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหา กษัตริยกับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, วาณี พนมยงค - สายประดิษฐ (2551), ไมขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ป 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค, สายสงสุขภาพใจ สมชัย ภัทรธนานันท, อีสานกับรัฐไทย: การครอบงํา ความขัดแยง และ การตอตาน, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไมระบุวันที่
 • 65. 128 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 129สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (2554), ประวัติศาสตรที่เพิ่งสราง, สํานักพิมพ 6 º·¤ÇÒÁáÅТ‹ÒÇตุลารําลึก, จัดจําหนายเคล็ดไทย, กรุงเทพฯ 2544 กระทรวงการคลัง, ขาวกระทรวงการคลัง, คณะรํฐมนตรีอนุมัติเงินกู IMFAmsterdam &Peroff LLP, Application to investigate the situation ofthe Kingdom of Thailand with regard to the commission of crimes และ ADB, 54/2540, 9 กันยายน 2540againsts humanity, The Hague, the Netherlands, 31 January, 2011 กรุงเทพธุรกิจ, อนันต ดาโลดม, บทพิสูจนความจริงใจรัฐบาลกับการแกChakkrapongse, N. (Ed.). (1996). Pooying chonnabot kab singwad- ปญหาภาคเกษตร, 14 July 2009 http://www.bangkokbiznews.com/home/lom [Rural women and ecological system conservation]. Bangkok, detail/politics/opinion/reader-opinion/20090714/59286/%E0%B8%9A%E0% B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8Thailand: Moonnithi Loke See Keow. %88%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2 %E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0David Streckfuss (2011), Truth on Trial in Thailand: Defamation, Trea- %B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8son, and Lèse-Majesté (Rethinking Southeast Asia), Routhledge, UK %9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0David Wyatt(2004), Thailand: A Short History, Silkworm Books, 2004 %B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B 8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8Paul M. Handley(2006), Thai King Never Smiles, Yale University 1%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3.htmlPress, USA, ขาวสดรายวัน, เสนทางผงาด”ประยุทธ-บูรพาพยัคฆ”, 5 สิงหาคม พ.ศ.Peter Vail (2007) Thailand’s Khmer as ‘Invisible Minority’: Language, 2553 ปที่ 20 ฉบับที่ 7189. http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newEthnicity and Cultural Politics in North-East Thailand. Asian Ethnicity, sid=TUROd2Iyd3dNVEExTURnMU13PT0=Vol. 8, No. 2, June 2007. ขาวสด, บางแกวโวยยังไมไดเงินนําทวม, 16 ธันวาคม 2553. http://www.Tongchai Winichakul (1995), Siam Mapped: A History of the Geo- khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdOakUyTVRJMU13PBody of a Nation, Chiang Mai, Thailand T0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1DMHhNaTB4Tmc9PQ==UNDP, Human Development Report, 2005, and 2010 คมชัดลึก, ประยุทธยัวะสื่อซักศอฉ.ถลุงงบหมื่นลาน, 21 ธันวาคม 2553, http://www.komchadluek.net/detail/20101221/83510/%E0%B8%9B%E0%B8 %A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98 %E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E 0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0% B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%89.%E0%B8 %96%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%9A %E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0 %B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
 • 66. 130 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 131ไทยโพสต, กวา 1 ขวบป...ไทย (หรือใคร) เขมแข็ง?, 31 ธันวาคม 2553 สํานักตาชเลขาธิการ, ขาวพระราชกรณียกิจ, http://www.ohmpps.go.th/ prarajgrneeykit.php?id_head=6&lang=thhttp://www.thaipost.net/news/311210/32270ไฟลามทุม, รวม วงศพันธ, http://www.firelamtung.com/index. อัฎธิชัย ศิริเทศ, ประวัติศาสตรประชาชน ”คอมมิวนิสตและกรณีถังแดง”php?option=com_content&view=article&id=79:--&catid=27&Itemid=19 พัฒนาการหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชน, 20 กันยายน 2547 http://www. thaingo.org/story3/red_tang.htmมติชนออนไลน, ศาลอุทธรณพิพากษาเพิ่มโทษจําคุกเปน2พันป คดีฉอฉล Green World Foundation, การคือครองที่ดิน http://www.greenworld.or.th/เครื่องราช กลุมลูกศิษยเจาคุณอุดม อดีตรองเจาอาวาส วัดเทพศิรินทร, relax/statisticวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 http://www.matichon.co.th/news_detail.ph IT News, นายกฯหนุน’ไซเบอรสเกาท’ สรางลูกเสือคุมภัยออนไลนี, 1p?newsid=1290066116&grpid=00&catid=&subcatid กรกฎาคม 2553 http://www.digitalthai.net/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0โลกวันนี้, ปดลับตัวเลขงบศอฉ.อางเบิกจายตามขั้นตอนไมตองชี้แจง, 22 %B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8 %B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9ADecember 2010, http://www.dailyworldtoday.com/newsblank.php?news_ %E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%Eid=9105 0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C.htmlศูนยสารสนเทศ สํานักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม, เสด็จ MCOT, เอแบคโพลลพบ 10 ปญหาที่เปนเหตุใหไทยยังเปนประเทศพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกา , 1960. http://prdnorth.in.th/The_King/ กําลังพัฒนา, 09 มกราคม 2554 http://www.mcot.net/cfcustom/cache_king-abroad_02.php page/153400.htmlสมชาย ปรีชาศิลปกุล (2552), กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, ฟา MCOT, “สีหศักดิ์” ชี้ไดรับเลือกเปน ปธ. UNHRC นานาชาติมั่นใจไทย,เดียวกัน, ปที่ 6, ฉบับที่ 1, (มกราคม - มีนาคม 2552) 28 มิถนายน 2553 http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/72020.htmlสาวตรี สุขศรี, รายงานสถิติคดีและจํานวนเว็บที่ถูกปดตามพรบ.คอมพิว MCOT, “สดศรี” ยุปฏิวัติ ไมอยากใหมีเลือกตั้ง, 28 กุมภาพันธ 2554เตอร, นิติราษฎร, http://www.enlightened-jurists.com/page/173 http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/175269.htmlสุพิน ธนวัฒนเสรี, MBA Magazine, เกริกเกียรติพระบารมี ในสหรัฐฯ OK Nation, 17-20 พฤษภาทมิฬ ลําดับเหตุการณความรุนแรงทั้ง 4 วัน,http://mbamagazine.net/home/index.php/blog/46-people/121--m-m-s พฤษภาคม 2550, http://www.oknation.net/blog/print.php?id=38110สํานักขาวเจาพระยา, ผบ.ทบ.ยํา สถาบันอยูเหนือสิ่งอื่นใด ทหารตอง OK Nation, สส.เพื่อไทย นักหากินกับศพหรือนักสิทธิมนุษยชนตัวจริง ,สนองพระราชดําริในหลวง, 3 ธันวาคม 2553. http://www.chaoprayanews. 29 เมษายน 2552 อางตอจาก หนังสือพิมพไทยรัฐ หนาบรรณาธิการ 29com/2010/12/03/%E0%B8%9C%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B8%9A-%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E เมษายน 2552 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=4335020%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7/
 • 67. 132 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 133OK Nation, ประชายแดนใตตามทัศนะนักวิชาการประวัติศาตรไทย ͌ҧÍÔ§º·¤ÇÒÁÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉพุทธมอ.ปตตานี, กันยายน 2550 http://www.oknation.net/blog/print. John Chan, 8 December 2010, WikiLeaks cable reveals US role in 2006 Thaiphp?id=117341 coup. http://www.wsws.org/articles/2010/dec2010/thai-d18.shtmlThai E-News, ศึกพันธมิตร - รบเขมร - วาที่นายกฯ - กรรมกรเดินเทา - Carool Kersten (2004). The Predicament of Thailand’s Southern Muslims. PDFสมัชชาคนจนปกหลัก - สิบเทวดาก็ชวยไมได, 17 กุมภาพันธ 2554 http:// Emma Chanlett-Avery (2010). Thailand: Background and U.S. Relations,thaienews.blogspot.com/2011/02/blog-post_3457.html Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, RL 32593.Thailanna, สฤษดิ์ จอมเผด็จการในพระราชดําริ 1 , 13 กรกฎาคม Thailand4Expats, Historical timeline of Thailand for Expats, http://thailand- 4expats.com/thailand_historical_timeline.html2553. http://thailanna.pasblog.net/The-first-blog-b1/aaaaaaO- UNESCO, Thai Laws and Proclamations on the Abolition of Slavery (1874-aaaaaoaaaaaaaaazaaaaaSaaaa-1-b1-p96.htm 1911), http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=22326&URL_DO=DO_ TOPIC&URL_SECTION=201.htmlWikipedia, นามสกุลพระราชทาน, http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9 Abdus Sabur, Minorities in Thailand and current Issues, http://www.iiipeace.9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8% org/Southern%20Thailand%20Present%20Situation%20and%20Its%20Im-E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0 pact%20by%20Abdus%20Sabur%2005_07_12.htm%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99 Oriented Expat Thailand, Issan rebellion, http://www.orientexpat.com/Wikipedia, พฤษภาทมิฬ, http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0% forum/16477-issan-rebellion/B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8% Dulles to the Embassy in Thailand, April 30, 1958, in Foreign Relations ofA1%E0%B8%B4%E0%B8%AC the United States, 1958-1960, vol. (15), Washington: Government Printing Office, 1992C, pp. 994-995.Wikipedia, อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2553. http://th.wikipedia.org/wi BBC, Thailand country profile, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/coun-ki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0 try_profiles/1237845.stm%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0 The Telegraph, Crown Prince Discussed Monarchy, Politics in Ambassador’s%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553 Farwell Call, http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-wikile- aks/8304858/CROWN-PRINCE-DISCUSSESMONARCHY-POLITICS-IN- AMBASSADORS-FAREWELL-CALL.html Just how far-reaching was Malay Resistence to British Colonization in Ma- laya? Critically evaluate for the Period 1891-1928? http://leavis.tripod.com/ malay.htm Susan J. Cunningham, The Crowning Fortune, Forbes Magazine dated Sep- tember 01, 2008 http://www.forbes.com/global/2008/0901/032.html Wiikipedia, List of Prime Ministers of Thailand http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_Prime_Ministers_of_Thailand
 • 68. 134 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 135WEBSITE:In EnglishAsia correspondent http://asiancorrespondent.com/FACT – Freedom Against Censorship Thailand ÀÒ¤¼¹Ç¡ http://facthai.wordpress.com/New MandalaPrachatai EnglishPridi-phoonsuk.org http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/ http://www.prachatai.com/english/ http://www.pridi-phoonsuk.org/ ÀÒ¤¼¹Ç¡Thai Political Prisoners http://thaipoliticalprisoners.wordpress.comTime Up Thailand www.timeupthailand.netàǺ䫴 ÀÒÉÒä·Â6 ตุลา 2519 www.2519.netอนุสรณสถาน 14 ตุลา http://www.14tula.comนิติราษฎร http://www.enlightened-jurists.comInternet Freedom http://www.internetfreedom.usLM Watch http://lmwatcheng.blogspot.comTime Up Thailand www.timeupthailand.netคนเหมือนกัน http://weareallhuman2.infoThailand politics http://thailand-politics.blogspot.comAsia Update http://www.asiaupdate.tvไทยอีนิวส http://thaienews.blogspot.comมติชนออนไลน http://www.matichon.co.th/index.phpประชาไท http://prachatai.com/ prachatai3.infoปรีดี-พูนศุข http://www.pridi-phoonsuk.orgสถาบันปรีดี พนมยงค http://www.pridiinstitute.comSomsak http://somsakj.blogspot.com
 • 69. 136 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 137 ÀÒ¤¼¹Ç¡ 1 ¡çÂÖ´·ÃѾËÃ×Í㪌§Ò¹âÂ¸Ò áμ‹¾Ç¡à¨ŒÒ¡ÅѺ¹Í¹¡Ô¹¡Ñ¹à»š¹ÊØ¢ äÁ‹ÁÕ»ÃÐ à·Èã´ã¹âÅ¡¨ÐãËŒà§Ô¹à¨ŒÒÁҡઋ¹¹Õé ¹Í¡¨Ò¡¾ÃÐ਌ҫÒÏáÅоÃÐ਌Òä¡ ¤íÒ»ÃСÒȤ³ÐÃÒɮà à«ÍÏàÂÍÃÁѹ «Ö觪¹ªÒμÔ¹Ñ鹡ç䴌⤋¹ÃÒªºÑÅÅѧ¡Å§àÊÕÂáÅŒÇ ÃÑ°ºÒŢͧ¡ÉÑμÃԏ䴌»¡¤ÃͧÍ‹ҧËÅÍ¡ÅǧäÁ‹«×èÍμçμ‹ÍÃÒɮà ÁÕ໚¹μŒ¹Ç‹ÒËÅ͡NjҨкíÒÃا¡Ò÷íÒÁÒËҡԹ͋ҧ⹌¹Í‹ҧ¹Õé á실ÃÑé¹ÃÒɮ÷Ñé§ËÅÒ ¤ÍÂæ ¡çàËÅÇä» ËÒä´Œ·Ò¨ÃÔ§¨Ñ§äÁ‹ ÁÔ˹íÒ«éÒ¡Å‹ÒÇËÁÔ¹»ÃÐÁÒ·ÃÒɮüÙÁÕ í í è ŒàÁ×èÍ¡ÉÑμÃԏͧ¤¹Õéä´Œ¤ÃͧÃҪÊÁºÑμÔÊ׺μ‹Í¨Ò¡¾ÃÐàªÉ°Ò¹Ñé¹ ã¹ªÑé¹ ºØޤسàÊÕÂÀÒÉÕÍÒ¡ÃãËŒ¾Ç¡à¨ŒÒä´Œ¡Ô¹ Ç‹ÒÃÒÉ®ÃÂѧÁÕàÊÕ§·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§μŒ¹ÃÒɮúҧ¤¹ä´ŒËÇѧ¡Ñ¹Ç‹Ò¡ÉÑμÃԏͧ¤ãËÁ‹¹Õé¨Ð»¡¤ÃͧÃÒÉ®ÃãËŒ äÁ‹ä´Œ à¾ÃÒÐÃÒÉ®Ã⧋ ¤íÒ¾Ù´¢Í§ÃÑ°ºÒÅઋ¹¹Õé㪌äÁ‹ä´Œ ¶ŒÒÃÒÉ®Ã⧋ ਌ÒËÁàÂç¹ áμ‹¡Òó¡çËÒ䴌໚¹ä»μÒÁ·Õè¤Ô´ËÇѧ¡Ñ¹äÁ‹ ¡ÉÑμÃԏ¤§·Ã§ÍíÒ¹Ò¨ ¡ç⧋à¾ÃÒÐ໚¹¤¹ªÒμÔà´ÕÂǡѹ ·ÕèÃÒÉ®ÃÃÙŒäÁ‹¶Ö§à¨ŒÒ¹Ñé¹à»š¹à¾ÃÒТҴ¡ÒÃÍÂÙ‹à˹×Í¡®ËÁÒÂà´ÔÁ ·Ã§á싧μÑé§ÞÒμÔǧȏáÅФ¹Ê;ÅÍäÃŒ¤Ø³¤ÇÒÁÃÙŒ ÈÖ¡ÉÒ·Õè¾Ç¡à¨ŒÒ»¡»´äÇŒäÁ‹ãËŒ àÃÕ¹àμçÁ·Õè à¾ÃÒÐà¡Ã§Ç‹ÒàÁ×èÍÃÒÉ®Ãä´ŒÁÕãËŒ´íÒçμíÒá˹‹§·ÕèÊíÒ¤ÑÞæ äÁ‹·Ã§¿˜§àÊÕ§ÃÒɮà »Å‹ÍÂãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ㪌 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ç¨ÐÃÙŒ¤ÇÒÁªÑèÇÌҷÕè¾Ç¡à¨ŒÒ·íÒäÇŒ áÅФ§¨ÐäÁ‹ÂÍÁãˌ਌ҷíÒÍíҹҨ˹ŒÒ·Õèã¹·Ò§·Ø¨ÃÔμ ÁÕ¡ÒÃÃѺÊÔ¹º¹ã¹¡Òá‹ÍÊÌҧáÅСÒë×éͧ͢ ¹Òº¹ËÅѧ¤¹ÍÕ¡μ‹Íä»ãªŒã¹ÃÒª¡Òà ËÒ¡íÒäÃ㹡ÒÃà»ÅÕè¹à§Ô¹ ¼ÅÒÞà§Ô¹¢Í§»ÃÐà·È ¡¾Ç¡ ÃÒɮ÷Ñé§ËÅÒ¾֧ÃÙŒà¶Ô´Ç‹Ò »ÃÐà·ÈàÃÒ¹Õé໚¹¢Í§ÃÒɮà äÁ‹ãª‹à¨ŒÒ¢Öé¹ãËŒÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉÁÒ¡¡Ç‹ÒÃÒɮà ¡´¢Õ袋Áà˧ÃÒɮà »¡¤Ãͧâ´Â¢Ò´ ¢Í§¡ÉÑμÃԏμÒÁ·Õèà¢ÒËÅÍ¡Åǧ ºÃþºØÃØɢͧÃÒÉ®Ã໚¹¼ÙŒª‹Ç¡ѹ¡ÙŒãËŒËÅÑ¡ÇÔªÒ »Å‹ÍÂãËŒºÒ¹àÁ×ͧ໚¹ä»μÒÁ¶ҡÃÃÁ ´Ñ§·Õ¨ÐàËç¹ä´Œ¨Ò¡¤ÇÒÁ Œ è »ÃÐà·È໚¹ÍÔÊÃÀÒ¾¾Œ¹Á×ͨҡ¢ŒÒÈÖ¡ ¾Ç¡à¨ŒÒÁÕáμ‹ªØºÁ×ÍແºáÅСÇÒ´μ¡μèíÒã¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅФÇÒÁ½„´à¤×ͧ㹡Ò÷íÒÁÒËÒ¡Ô¹ «Ö觾ǡÃÒÉ- ·ÃѾÊÁºÑμÔࢌÒäÇŒμÑé§ËÅÒÂÃŒÍÂŌҹ à§Ô¹àËÅ‹Ò¹ÕéàÍÒÁÒ¨Ò¡ä˹? ¡çàÍÒÁÒ®Ãä´ŒÃÙŒ¡Ñ¹ÍÂÙ‹â´Â·ÑèÇä»áÅŒÇ ÃÑ°ºÒŢͧ¡ÉÑμÃԏà˹×Í¡®ËÁÒÂÁÔÊÒÁÒö ¨Ò¡ÃÒÉ®Ãà¾ÃÒÐÇÔ¸·Ò¹Òº¹ËÅѧ¤¹¹Ñ¹àͧ ºŒÒ¹àÁ×ͧ¡íÒÅѧÍÑμ¤Ñ´½„´à¤×ͧ Õ í éá¡Œä¢ãËŒ¿„œ¹¢Öé¹ä´Œ ªÒǹÒáÅо‹ÍáÁ‹·ËÒÃμŒÍ§·Ôé§¹Ò à¾ÃÒзíÒ¹ÒäÁ‹ä´Œ¼Å ÃÑ°ºÒÅäÁ‹ºíÒÃا ¡Ò÷Õèá¡Œä¢äÁ‹ä´Œ¡çà¾ÃÒÐÃÑ°ºÒŢͧ¡ÉÑμÃԏÁÔä´Œ»¡¤Ãͧ»ÃÐà·È ÃÑ°ºÒÅäÅ‹¤¹§Ò¹ÍÍ¡Í‹ҧà¡Å×è͹¡ÅÒ´ ¹Ñ¡àÃÕ¹·ÕèàÃÕ¹ÊíÒàÃç¨áÅŒÇáÅÐà¾×èÍÃÒɮà μÒÁ·ÕèÃÑ°ºÒÅÍ×è¹æ ä´Œ¡Ãзíҡѹ ÃÑ°ºÒŢͧ¡ÉÑμÃԏ䴌¶×ÍàÍÒ ·ËÒ÷Õè»Å´¡Í§Ë¹Ø¹áŌǡçäÁ‹ÁÕ§Ò¹·íÒ ¨ÐμŒÍ§Í´ÍÂÒ¡ä»μÒÁ¶ҡÃÃÁÃÒÉ®Ã໚¹·ÒÊ («Ö§àÃÕ¡NjÒä¾Ã‹ºÒ§ ¢ŒÒºŒÒ§) ໚¹ÊÑμǏà´ÕÂÃѨ©Ò¹ äÁ‹¹¡Ç‹Ò è Œ Ö àËÅ‹Ò¹Õ໚¹¼Å¢Í§¡ÉÑμÃÔÂà˹×Í¡®ËÁÒ ºÕº¤Ñ¹¢ŒÒÃÒª¡Òêѹ¼Ù¹Í ¹ÒÂ é  é é Œ Œà»š¹Á¹Øɏ àËμةйѹ á·¹·Õ¨Ðª‹ÇÂÃÒɮà ¡ÅѺ¾Ò¡Ñ¹·íÒ¹Òº¹ËÅѧÃÒɮà é è ÊÔºáÅÐàÊÁÕ¹ àÁ×èÍãËŒÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹áŌǡçäÁ‹ãËŒàºÕéºíÒ¹ÒÞ ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¤ÇèÐàËç¹ä´ŒÇ‹Ò ÀÒÉÕÍҡ÷ÕèºÕº¤Ñé¹àÍÒ¨Ò¡ÃÒɮùÑé¹ ¡ÉÑμÃԏ䴌ËÑ¡àÍÒänj㪌 àÍÒà§Ô¹·Õè¾Ç¡à¨ŒÒ¡ÇÒ´ÃǺÃÇÁäÇŒÁҨѴºíÒÃاºŒÒ¹àÁ×ͧãËŒ¤¹ÁÕ§Ò¹·íÒ ¨Ö§»‚˹֧໚¹¨íҹǹËÅÒÂŌҹ ʋǹÃÒÉ®ÃÊÔ ¡Ç‹Ò¨ÐËÒä´ŒáÁŒáμ‹àÅ硹ŒÍ àÅ×Í´ è ¨ÐÊÁ¤Ç÷Õʹͧ¤Ø³ÃÒɮë֧䴌àÊÕÂÀÒÉÕÍÒ¡ÃãËŒ¾Ç¡à¨ŒÒä´ŒÃÒÃÇÂÁÒ¹Ò¹ è è èíμÒá·º¡ÃÐà´ç¹ ¶Ö§¤ÃÒÇàÊÕÂà§Ô¹ÃÒª¡ÒÃËÃ×ÍÀÒÉÕã´æ ¶ŒÒäÁ‹ÁÕà§Ô¹ÃÑ°ºÒÅ áμ‹¾Ç¡à¨ŒÒ¡çËÒä´Œ·íÒÍ‹ҧã´äÁ‹ ¤§ÊÙºàÅ×Í´¡Ñ¹àÃ×èÍÂä» à§Ô¹àËÅ×Íà·‹ÒäËË
 • 70. 138 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 139¡çàÍÒ份ҡμ‹Ò§»ÃÐà·È ¤ÍÂàμÃÕÂÁ˹ÕàÁ×èͺŒÒ¹àÁ×ͧ·ÃØ´â·ÃÁ »Å‹ÍÂãËŒ ã¹·Ò§ÈÒÅ ã¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÏÅÏ ¢Í§»ÃÐà·ÈäÇŒãËŒÁÑ蹤§ÃÒÉ®ÃÍ´ÍÂÒ¡ ¡ÒÃàËÅ‹Ò¹Õé‹ÍÁªÑèÇÌҠ2. ¨ÐμŒÍ§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÀÒÂã¹»ÃÐà·È ãËŒ¡ÒûÃзØÉÃŒÒÂμ‹Í¡Ñ¹ àËμةйѹ ÃÒɮà ¢ŒÒÃÒª¡Òà ·ËÒà áÅоÅàÃ×͹ ·ÕÃà·‹Ò¶Ö§¡Òá é è ÙŒ Å´¹ŒÍÂŧãËŒÁÒ¡ÃзíÒÍѹªÑèÇÌҢͧÃÑ°ºÒŴѧ¡Å‹ÒÇáÅŒÇ ¨Ö§ÃÇÁ¡íÒÅѧμÑé§à»š¹¤³ÐÃÒɮà 3. μŒÍ§ºíÒÃا¤ÇÒÁÊØ¢ÊÁºÙó¢Í§ÃÒÉ®Ãã¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ â´ÂÃÑ°ºÒÅ¢Öé¹ áÅÐä´ŒÂÖ´ÍíÒ¹Ò¨¢Í§¡ÉÑμÃԏänj䴌áÅŒÇ ¤³ÐÃÒÉ®ÃàËç¹Ç‹Ò¡Ò÷Õè¨Ð ãËÁ‹¨Ð¨Ñ´ËÒ§Ò¹ãËŒÃÒɮ÷ء¤¹·íÒ ¨ÐÇÒ§â¤Ã§¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áË‹§á¡Œ¤ÇÒÁªÑèÇÌҹÕéä´Œ¡çâ´Â·Õè¨ÐμŒÍ§¨Ñ´¡Òû¡¤Ãͧ â´ÂÁÕÊÀÒ ¨Ðä´Œª‹Ç ªÒμÔ äÁ‹»Å‹ÍÂãËŒÃÒÉ®ÃÍ´ÍÂÒ¡¡Ñ¹»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×ÍËÅÒÂæ ¤ÇÒÁ¤Ô´´Õ¡Ç‹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´à´ÕÂÇ Ê‹Ç¹¼ÙŒà»š¹»ÃÐÁØ¢ 4. ¨ÐμŒÍ§ãËŒÃÒÉ®ÃÁÕÊÔ·¸ÔàÊÁÍÀÒ¤¡Ñ¹ (äÁ‹ãª‹¾Ç¡à¨ŒÒÁÕÊÔ·¸ÔÂÔ觡NjҢͧ»ÃÐà·È¹Ñé¹ ¤³ÐÃÒÉ®ÃäÁ‹»ÃÐʧ¤·íÒ¡ÒÃዧªÔ§ÃÒªÊÁºÑμÔ ©Ð¹Ñé¹ ÃÒÉ®Ãઋ¹·Õè໚¹ÍÂÙ‹ã¹àÇÅÒ¹Õé)¨Ö§ä´ŒÍÑÞàªÔÞãËŒ¡ÉÑμÃԏͧ¤¹Õé´íÒçμíÒá˹‹§¡ÉÑμÃԏμ‹Íä» á싨ÐμŒÍ§ÍÂÙ‹ãμŒ 5. ¨ÐμŒÍ§ãËŒÃÒÉ®Ãä´ŒÁÕàÊÃÕÀÒ¾ ÁÕ¤ÇÒÁ໚¹ÍÔÊÃÐ àÁ×èÍàÊÃÕÀÒ¾¹ÕéäÁ‹¢Ñ´¡®ËÁÒ¸ÃÃÁ¹ÙÞ¡Òû¡¤ÃͧἋ¹´Ô¹ ¨Ð·íÒÍÐäÃâ´ÂÅíҾѧäÁ‹ä´Œ ¹Í¡ μ‹ÍËÅÑ¡ ô »ÃСÒôѧ¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§μŒ¹¨Ò¡´ŒÇ¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§ÊÀҼٌ᷹ÃÒɮà ¤³ÐÃÒÉ®Ã䴌ᨌ§¤ÇÒÁ 6. ¨ÐμŒÍ§ãËŒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍ‹ҧàμçÁ·Õèá¡‹ÃÒɮûÃÐʧ¤¹ÕéãËŒ¡ÉÑμÃԏ·ÃÒºáÅŒÇ àÇÅÒ¹ÕéÂѧÍÂً㹤ÇÒÁÃѺμͺ ¶ŒÒ¡ÉÑμÃԏμͺ»¯Ôà ʸËÃ× ÍäÁ‹ μ ͺÀÒÂ㹡íÒ Ë¹´â´ÂàËç ¹ ᡋʋǹμ¹Ç‹ Ò ¨Ð¶Ù¡ Å´ ÃÒɮ÷Ñé§ËÅÒ¨§¾ÃŒÍÁ㨡ѹª‹Ç¤³ÐÃÒÉ®ÃãËŒ·íÒ¡Ô¨Íѹ¨Ð¤§ÍÂÙ‹ªÑèÇ´Ô¹ÍíÒ¹Ò¨ ŧÁÒ¡ç¨Ðª×èÍÇ‹Ò·ÃÂÈμ‹ÍªÒμÔ áÅСç໚¹¡ÒèíÒ໚¹·Õè»ÃÐà·È¨Ð ¿‡Ò¹ÕéãËŒÊíÒàÃç¨ ¤³ÐÃÒɮâÍãËŒ·Ø¡¤¹·ÕèÁÔ䴌ËÇÁÁ×ÍࢌÒÂÖ´ÍíÒ¹Ò¨¨Ò¡μŒÍ§ÁÕ¡Òû¡¤ÃͧẺÍ‹ҧ»ÃЪҸԻäμ ¡Å‹ÒǤ×Í »ÃÐÁØ¢¢Í§»ÃÐà·È ÃÑ°ºÒÅ¡ÉÑμÃԏà˹×Í ¡®ËÁÒ¾֧μÑé§μ¹ÍÂً㹤ÇÒÁʧºáÅÐμÑé§Ë¹ŒÒ·íÒÁÒ¨Ð໚¹ºØ¤¤ÅÊÒÁÑÞ«Ö§ÊÀÒ¼Ùá·¹ÃÒÉ®Ãä´ŒàÅ×Í¡μѧ¢Ö¹ ÍÂÙã¹μíÒá˹‹§μÒÁ è Œ é é ‹ ËÒ¡Ô¹ Í‹ҷíÒ¡ÒÃã´æ Íѹ໚¹¡ÒâѴ¢ÇÒ§μ‹Í¤³ÐÃÒɮà ¡Ò÷ÕèÃÒɮáíÒ˹´àÇÅÒ μÒÁÇÔ¸¹ÃÒɮþ֧ËÇѧà¶Ô´Ç‹ÒÃÒɮèÐ䴌ú¤ÇÒÁºíÒÃاÍÂ‹Ò Õ Õé Ñ ª‹Ç¤³ÐÃÒɮùÕé ෋ҡѺÃÒɮê‹Ç»ÃÐà·ÈáÅЪ‹ÇÂμÑÇÃÒɮà ºØμç´Õ·ÕèÊØ´ ·Ø¡æ ¤¹¨ÐÁÕ§Ò¹·íÒ à¾ÃÒлÃÐà·È¢Í§àÃÒ໚¹»ÃÐà·È·ÕèÍØ´ÁÍÂÙ‹ ËÅÒ¹ àËŹ ¢Í§μ¹àͧ »ÃÐà·È¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ໚¹àÍ¡ÃҪ͋ҧ¾ÃŒÍÁºÃԺó ÙáÅŒÇμÒÁÊÀÒ¾ àÁ×èÍàÃÒä´ŒÂÖ´à§Ô¹·Õè¾Ç¡à¨ŒÒÃǺÃÇÁäÇŒ¨Ò¡¡Ò÷íÒ¹Òº¹ ÃÒɮèÐä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ·Ø¡¤¹¨ÐμŒÍ§ÁÕ§Ò¹·íÒäÁ‹μŒÍ§Í´μÒ ·Ø¡ËÅѧ¤¹μÑé§ËÅÒÂÃŒÍÂŌҹ ÁÒºíÒÃا»ÃÐà·È¢Öé¹áÅŒÇ »ÃÐà·È¨ÐμŒÍ§à¿„›Í§¿Ù ¤¹¨ÐÁÕÊÔ·¸ÔàÊÁ͡ѹ áÅÐÁÕàÊÃÕÀÒ¾¾Œ¹¨Ò¡¡ÒÃ໚¹ä¾Ã‹ ໚¹¢ŒÒ ໚¹·ÒÊ¢Öé¹à»š¹áÁ‹¹ÁÑè¹ ¡Òû¡¤Ãͧ«Ö觤³ÐÃÒɮèо֧¡ÃзíÒ¡ç¤×Í ¨íÒμŒÍ§ÇÒ§ ¾Ç¡à¨ŒÒ ËÁ´ÊÁÑ·Õ਌ҨзíÒ¹Òº¹ËÅѧÃÒɮà ÊÔ§·Õ·¡¤¹¾Ö§»ÃÒö¹Ò¤×Í è è è Øâ¤Ã§¡ÒÃÍÒÈÑÂËÅÑ¡ÇÔªÒ äÁ‹·Òä»àËÁ×͹¤¹μҺʹ ઋ¹ÃÑ°ºÒÅ·ÕÁ¡ÉÑμÃԏ í è Õ ¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÍ‹ҧ»ÃÐàÊÃÔ°«Ö§àÃÕ¡໚¹ÈѾ·ÇÒ “ÈÃÕÍÒÃÔÂД ¹Ñ¹ ¡ç è ‹ éà˹×Í¡®ËÁÒ·íÒÁÒáÅŒÇ à»š¹ËÅÑ¡ãËÞ‹æ ·Õ褳ÐÃÒÉ®ÃÇÒ§äÇŒ ÁÕÍÂÙ‹Ç‹Ò ¨Ð¾Ö§ºÑ§à¡Ô´¢Öé¹á¡‹ÃÒɮöŒÇ¹Ë¹ŒÒ ¤³ÐÃÒÉ®Ã1. ¨ÐμŒÍ§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ໚¹àÍ¡ÃÒª·Ñé§ËÅÒ ઋ¹àÍ¡ÃҪ㹷ҧ¡ÒÃàÁ×ͧ òô ÁԶعÒ¹ òô÷õ
 • 71. 140 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 141 ÀÒ¤¼¹Ç¡ 2 ไพรหุบปากมากเทาไร เสียงของผูที่ไมเห็นดวยกลับยิ่งดังมากขึ้นเรื่อยๆ แมวาผูทรงภูมปญญาในบานเมืองสวนใหญจะยังคงนิงเฉย แตเราก็เห็นนัก   ิ  ่ ÊÅÒÂËÁÍ¡¤ÇѹáË‹§¡ÒäÍÃÑ»ªÑè¹ ¨´ËÁÒ วิชาการที่ละคนสองคนไดทยอยลุกขึ้นมาทําลายความเงียบงันเหลานี้ ¶Ö§à¾×è͹áÅÐÊËÒ ÍÐä÷íÒãËŒ»ÃÐà·Èä·Âà´Ô¹·Ò§ÁÒ¶Ö§¨Ø´¹Õé? เผยแพรครั้งแรก 30 ตุลาคม 2553 การสูญเสียชีวตถึง 90 ชีวตและกวา 2,000 คนไดรบบาดเจ็บจากการ ิ ิ ั ปราบปรามเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผานมา นํามาซึ่งคําถามสํา ในชวงหลายเดือนที่ผานมา ขาพเจาไดเขียนจดหมายและ คัญ “ทําไม NGO และสหภาพแรงงานถึงไดเงียบเฉยตอความรุนแรงที่กระบทความหลายชิ้นเกี่ยวกับวิกฤติการเมืองในประเทศไทย แตจดหมาย ทําโดยรัฐบนทองถนนที่กรุงเทพ?” ความอดกลั้นตอการกดขี่ทางการเมืองฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกเลาเรื่องราวถึงผลสะเทือนตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งดาน ในประเทศไทยกําลังจะสิ้นสุดลงแลวหรือไม?สวนตัวและในงานตางๆ ความรุนแรงที่กระทําโดยรัฐครั้งนี้ ไมเหลือทางเลือกใดใหขาพเจา ขาพเจาเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายน ตามคํา แทบจะทันทีหลังการปราบปราม ขาพเจาไดเรียกรองใหขบวนการแรงงานเชิญของสหภาพแรงงานที่ฟนแลนด และจากอีกสองสามองคกร พรอมกับ ในหลายประเทศรวมสมานฉันทกับประชาชนคนไทย เรียกรองใหรัฐบาลวีซาเดินทางเขาออกยุโรป หลังจากขาพเจาเดินทางมายุโรปไดไมนาน ก็เกิด  หยุดการปราบปรามคนเสือแดง และไดจดทําหนังสือถึงสหประชาชาติ โดย ้ ัเหตุการณการปราบปรามคนเสื้อแดงอยางเหี้ยมโหด เปดใหมีการลงชื่อทางอินเทอรเนต พรอมกับการกลั้นใจเฮือกใหญกับการ หลังจากการพยายามเกาะติดเหตุการณการปราบปราบที่สะเทือน ลุกขึ้นมาเขียน “ทําไมถึงไมรักในหลวง” และปรับปรุงบทความเรื่อง “ไพรสูขวัญครั้งนี้ ขาพเจาไดเผยแพรงานเขียนที่เปดเผยถึงความรูสึกของตัว บนเสนทาง 78 ปประชาธิปไตย” ที่เขียนเมื่อเดือนเมษายน 2552เองตอการเมืองในประเทศไทย และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ขาพเจาได ขาพเจาพบวา สิ่งที่ขาพเจาเขียนในสองบทความนั้น แมวาขณะนี้จะ  รับคําแนะนําวาอยาเพิ่งเดินทางกลับประเทศไทย (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ สิ้นเดือนตุลาคมแลวก็ตาม สะทอนอยูใน “รายงานเบื้องตนการการะทําที่กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ทายจดหมาย) อาจถือวาเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติในราชอาณาจักรไทย” ทีมจานวน ่ ีํ เพื่อนบางคนถามวา “มันคุมกันหรือกับการลุกขึ้นมาเขียนเกี่ยวกับ 61 หนา เพื่อยื่นตอศาลอาญาระหวางประเทศ (ICC) โดยสํานักกฎหมายสถาบันพระมหากษัตริยเมือตองเผชิญกับความกดดันตางๆ ทําไมไมมงหนา  ่ ุ โรเบิรต อัมเตอรดัม ในนามแนวรวมประชาชนตอตานเผด็จการแหงชาติทํางานทีสาคัญของคุณตอไป โดยไมตองวิพากษวจารณถงบทบาทสถาบัน ่ํ  ิ ึ (นปช.) สําหรับรายละเอียดของรายงานโปรดอาน http://robertamsterdam.พระมหากษัตริยตอการเมืองไทย?” com/thailand/ ขอบคุณอยางยิ่ง แมแตในประเทศไทยยิ่งมีความพยายามจะทําให
 • 72. 142 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 143 กระแสตอบรับจากงานเขียนไดแสดงใหเห็นวา มันชวยในการให 䴌͋ҧäÃ?คนไทยบางคนหลุดออกมาจากมานหมอกแหงความกลัวกฎหมายหมิ่น ประเทศไทยเริ่มเผชิญกับวิกฤติการเมืองที่รุนแรงมากขึ้น นับตั้งแตพระบรมเดชานุ ภ าพที่ ป กคลุ ม ทั่ ว ประเทศไทยมาอย า งยาวนานหลาย ตนป 2549 ดวยการประทวงบททองถนนที่แมจะไมรุนแรงในระยะแรก แตทศวรรษ ไดกลายเปนการปะทะกันอยางดุเดือดในเวลาตอมา ความวุนวายทางการ แต ที่ น า ประหลาดใจยิ่ ง นั ก คื อ รั ฐ บาลอภิ สิ ท ธิ์ ที่ จ มอยู ท า มกลาง เมืองที่สงผลสะเทือนตอทุกชีวิตในประเทศไทยความผิด กลับโหมกระหนําใชกฎหมายหมิ่นฯ อยางรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น ¤Ø³à»š¹ÊÕàËÅ×ͧËÃ×ÍÊÕá´§?เปนอยางมาก ใชอยาง¾ÃèíÒเพรื่อกับใครก็ตามที่สรางความไมพอใจใหรัฐบาลและผูบัญชาการกองทัพบก นอกจากการเพิ่มงบทหารอีกเกือบเทาตัว นอกจากสองสีนี้แลว ยังมีประชาชนสีเขียวที่ออกมาเดินบนทองถนนรัฐบาลชุดนี้ไดเทเงินกวาพันลานบาทใหกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกองกํา เพื่อประทวงการสรางโรงงานไฟฟา ขยะพิษจากนิคมอุตสาหกรรม และก็ลังพิทักษสถาบัน ที่ตั้งเปาไววาจะระดมอาสาสมัคร 800,000 คนทั่วประ ยังมีขบวนแรงงานในเสื้อหลากสีที่เรียกรองใหรัฐบาลใหสัตยาบัน ILO 87เทศไทย และอีกหลายรอยลานไปกับการจัดตั้งลูกเสือไซเบอรกวา 200 คน และ 98 เพื่อเปดเสรีภาพในการรวมตัวและตอรองรวม TLC รวมขับเคลื่อนเพื่อตรวจจับทางอินเทอรเน็ต ซึ่งตัวเลขลาสุด มีการบลอกเวบไซดกวา กับสหภาพแรงงานในเรื่องเหลานี้มาหลายป250,000 แหง คงไมจําเปนตองกลาววา เวบไซดที่เปดใหม 82% ถูกตั้งขึ้น สําหรับผูที่ไมใชคนไทย การเมืองที่จมอยูในปลักโคลนเชนที่ประเทศมาเพื่อพูดคุยกันเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย ไทยอาจจะดูซับซอนและสับสน แนนอนมันยากจะเขาใจ และเรายังตอง มีผูอยูในบัญชีรายชื่อของกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) ที่ทะยอยถูกจับ เผชิญกับสภาวะแทรกซอนเขาไปอีก เมือภาพลักษณของทักษิณไมดนกใน ่ ี ัสอบสวนและสงเขาคุกในขอหาหมินฯ โดยไมมการออกหมายเรียก ซึงหลาย ่ ี ่ สายตาของโลกตะวันตก เปนหนึ่งในตัวชวยใหขบวนการฝายนิยมกษัตริยกรณีมีการขมขูคุกคามญาติพี่นองของพวกเขาดวย กลุมคนเสื้อเหลือง - ทั้งพรรคประชาธิปตย บุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศ เพราะวามีภัยอยูจริงในความมืด และอันตรายที่อาจจะเกิดกับคน ไทย นักวิชาการ สหภาพแรงงาน และ NGO แถวหนา สามารถปลนอํานาจรอบขาง ขาพเจาตัดการสื่อสารเกือบทั้งหมดกับเพื่อนรวมงานในโครงการ จากทักษิณไปไดโดยไมมีความละอาย และโดยปราศจากการประทวงจากรณรงคเพื่อแรงงานไทย (TLC) และญาติพี่นอง และหยุดใชเบอรโทรศัพท โลกตะวันตก และไรซึ่งเสียงคัดคานจากกลุมชาติ ASEANมือถือที่ใชมานานกวา 10 ป นับตั้งแตป 2549 ปวงชนชาวไทยไดอยูภายใตแรงกดดันใหตองรับ มือกับรัฐบาล 6 ชุด ทักษิณที่มาจากการเลือกตั้ง คณะรัฐประหาร (พลเอก äÁ‹ãª‹Ç‹Ò¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨ÐäÁ‹à¨çº»Ç´ä»¡Ñº¡ÒõѴÊԹ㨠สนธิ) รัฐบาลที่ตั้งโดยคณะรัฐประหาร(พลเอกสุรยุทธ) รัฐบาลจากคายàËÅ‹Ò¹Õé ทักษิณ 2 คณะ (สมัครและสมชาย) และแมวาจะแพในการเลือกตั้งถึงสาม »ÃÐà·Èä·Â¡ŒÒÇࢌÒÊÙ‹¤ÇÒÁÂØ‹§àËÂԧઋ¹¹Õé ครั้งติดตอกัน รัฐบาลอภิสิทธิ์สามารถเลื้อยขึ้นสูอํานาจไดสําเร็จในเดือน
 • 73. 144 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 145ธันวาคม 2551 ขอยกตัวอยาง FTA Watch ที่ตัดสินใจเขารวมกับขบวนการคนเสื้อ สงครามสีที่เริ่มโดยพันธมิตร เยยหยันและสงผลใหเกิดการแบงแยก เหลืองเมื่อเดือนธันวาคม 2548 ในที่ประชุมภาคประชาสังคมอาเซียนเมื่อในสังคมไทยอยางที่ไมเคยปรากฎมากอน ตั้งแตในครอบครัวจนถึงในองค เดือนกันยายน 2553 และเวทีประชุมภาคประชาสังคมเอเชีย-ยุโรปเมื่อกร NGO และสหภาพแรงงาน เดือนตุลาคมนี้ ตัวแทนจาก FTA Watch ยังคงกลาวถึงความสําเร็จของพวก ดังที่ไดกลาวไปแลว การแตกแยกเหลานี้เริ่มปรากฎชัดเจนขึ้นตั้งแต เขาที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญ 2550 ที่จัดทําโดยรัฐบาลของคณะรัฐประหารชวงตนป 2549 เมือ NGO และสหภาพแรงงานทีตอตานการทําขอตกลงการ ่ ่  ความสับสนจนผิดพลาดอยางมหันตนี้ เปนคุณลักษณะพิเศษของคาเสรีและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไดตัดสินใจเขารวมกับพันธมิตรประชา “คนไทย” จริงๆ - การผสมผสานระหวางขบวนการภาคประชาสังคมตอตานชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เพื่อรวมโคนทักษิณ “ไมวาดวยวิธีใดก็ตาม” เสรีนิยมโลกาภิวัตนกับกอง ทหารแหงชนชั้นสูง ในนิยามแหงคําวา “ความ ขาพเจาไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งตอการตัดตอนทางการเมืองดวย มั่นคงของชาติ”วิธีการที่ ไมเปนประชาธิปไตยเชนนี้ และถึงแมวาพวกเราจะเคยรวมตอ มันเปนตลกราย ที่ตองเฝามองผูคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมพากันไหลสูในหลายเรื่องรวมกันมาหลายป แตการตัดสินใจของ NGO และสหภาพ บาเขาสูขบวนการเสือ เหลืองทีบาคลัง การกระทําของพันธมิตรสรางความ  ้ ่  ่แรงงานในเรื่องนี้เปนสิ่งที่รับไมได แนนอนวาเจาหนาที่ TLC มีสิทธิ์สวน เสียหายอยางใหญหลวง ในความพยายามที่จะสรางความชอบธรรมใหกับบุคคลที่จะเลือกวาจะอยูการเมืองสีไหน แตในฐานะองคกร TLC ยืนหยัด การปฏิวติ 2549 ทําใหการปฎิวตทไมสญเสียเลือดเนือ กลายเปนเหตุการณ ั ั ิ ี่ ู ้ในหลักการ “ประชาธิปไตยที่ตองมีสวนรวมของประชาชน” และไมไดเขา เลือดนองทองถนนรวมกับกลุมการเมืองใด ไมวาสีเหลืองหรือสีแดง ขาพเจาไมเคยเขารวม โศกนาฎกรรมที่ไดรับการตบรางวัลกันถวนหนา เมื่อแกนนําพันธในกิจกรรมเสื้อเหลืองเลยแมแตครั้งเดียว และขาดการติดตอกับเพื่อนไป มิตรไดรับรางวัลจากจากฝายกษัตริยนิยมดวยตําแหนงรัฐมนตรี สมาชิกจํานวนไมนอยเลยทีเดียว วุฒิสภา และอีกมากมาย มันเปนชวงเวลาที่ยากลําบากยิ่ง ผูคนจํานวนไมนอยในประเทศไทย ในความพยายายามที่จะยิ่งใหญ พันธมิตรที่นาพิศวงไดจัดตั้งพรรคตองเสียมิตรภาพเพราะสงครามสี การเมืองใหม และแลว แมแตในกรุงเทพมหานครที่ควรจะเปนพื้นที่หัวใจ กระนั้นก็ตาม การสังหารหมูประชาชนใจกลางกรุงเทพมหานคนเปน ของพันธมิตร พรรคการเมืองใหมกลับไมไดเลือกเขาไปนั่งอยูในสก. และเรื่องจริง และขณะนี้พวกเราไดประจักษถึงคําถามที่ดังขึ้นเรื่อยๆ วา “ทํา สข. ที่ผานมาแมแตคนเดียวไม NGO สหภาพแรงงานและนักวิชาการที่ออกมาเรียกรองไมใหคาย ผูนา NGO หลายคนทีเขารวมกับพันธมิตร ขณะนีนงอยูในคณะกรรม  ํ ่ ้ ั่ ทักษิณใชความรุนแรงในการปราบปรามคนเสื้อเหลือง กลับเงียบเฉยเมื่อ การปฏิรูปประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ ดวยงบประมาณปละ 200คายอภิสทธิ์ สงกองกําลังทหารกิตติมศักดิเขาปราบปรามเสือแดงในป 2552 ิ ์ ้ ลานบาท ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่มีอภิสิทธิ์เปนและ 2553” ประธาน
 • 74. 146 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 147 กลุมคนกลุมแรกๆ ที่เขาทําเนียบหลังจากการปราบปราบเมื่อเดือน ทักษิณกลับมาแน คุณตองการเชนนั้นหรือ?”พฤษภาคมที่ผานมา - โดยการทําหนังสือเขาพบที่ทําเนียบรัฐบาลอยาง คนเสื้อแดงเริ่มปรากฎกายจํานวนเรือนแสนเมื่อตนป 2552 พวกเขาเปนทางการ - คือกลุมผูนําสหภาพแรงงาน ที่ไมไดใสใจแมแตนอยที่จะพูด ไมมททาวาจะพายแพ แมวาอภิสทธิจะปราบปราบอยางเหียมโหดเมือเดือน ี ี   ิ ์ ้ ่ถึงชนชั้นกรรมาชีพ 90 คนที่ถูกสังหาร และคนรวม 2,000 คนที่ถูกยิงจาก เมษายน 2552 และ 2553 แนนอนวาพวกเขาจะยังคงไมหยุดตอสูจนกวาจะทหาร พวกเขาเขาพบรัฐบาลเพือเจรจาคาเสียหายใหกบคนงานทีไมสามารถ ่ ั ่ มีการประกาศวันเลือกตั้ง และจะไมหยุดจนกวาจะไดรัฐบาลที่มาจากการทํางานในระหวางการประทวงของคนเสื้อแดง(ดูรายละเอียด http://www. เลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมprachatai.com/journal/2010/05/29813) บุคคลที่มีชื่อเสียงและชี้นําในภาคสังคมทั้งหลายในประเทศไทย ได เงินจํานวนไมนอยที่สหภาพแรงงานจากโลกเหนือสงมาสนับสนุนกิจ ใชชีวิตอยางหมิ่นเหมบนหลังเสือที่พวกเขาขึ้นขี่ ไมวาจะดวยเหตุผลเพื่อกรรมของสหภาพแรงงานในประเทศไทย โดยเฉพาะนับตังแตป 2513เปน ผลประโยชนของตัวเองหรือเพราะความกลัวในกฎหมายหมิ่นฯ ก็ตามตนมา มีจํานวนไมมากนักที่ตกถึงมือคนงานรากหญาอยางแทจริง ในทุก เมือพวกเขานงอยูบนหลังเสือ ถาไมอยากตกเปนเปานิงของสไนเปอรกตอง ่ ั  ่ ็ วันนี้สหภาพแรงงานในประเทศไทยทยอยของบสนับสนุนจากสํานักงาน พูดภาษาเดียวกับคายกษัตริยนยม และถาพวกเขาตกจากหลังเสือ พวกเขา  ิกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งในทางปฏิบัติยิ่งลดทอน ก็ตองจองตากับเสือความสําคัญของความจําเปนที่ขบวนการแรงงานจะทํางาน “ดานสิทธิการ การทีทักษิณไดรับความนิยมสูงมากทําใหสถานภาพของพวกเขาอยู ่รวมตัว” และการลงทํางานจัดตั้งในวิถีการเมือง “ลางขึ้นบน” ในสภาวะที่ไรความหมาย ดังนั้นพวกเขาจึงเขารวมกับฝายกษัตริยนิยม สําหรับทานที่ใสใจในประเด็นที่กลาวมาขางบน จะเขาใจยิ่งขึ้นถา และเสื้อเหลืองในทุกชองทาง เพื่อชวยพรรคประชาธิปตยโคนทักษิณ และยอนกลับไปดูวา เพราะเหตุใดสมศักดิ์ โกศัยสุข (แกนนําพันธมิตรและหัว ผลที่เกิดขึ้นคือ? ประชาธิปไตยที่เปราะบางอยูแลวของประเทศไทยถูกพัดหนาพรรคการเมืองใหม) ไดรับรางวัลสิทธิมนุษยชนประจําป 2549 จาก ปลิววอนมูลนิธิฟรีดริก เอแบรท (FES) ¡ÒÃ⤋¹¼ÙŒ¹íÒ¤¹Ë¹Öè§ã¹Êѧ¤Á·Õ軡¤Ãͧ´ŒÇ¡ÒäÍÃÑ»ªÑè¹äÁ‹ ÊÒÁÒöÊÌҧ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã´æ 䴌͋ҧ᷌¨ÃÔ§ à¾ÃÒÐà˵Øã´ ¼Ù¹ÒÊËÀÒ¾áç§Ò¹áÅÐ NGO Œ í อนาคตแหงประชาธิปไตยในประเทศไทยขึ้นอยูกับวาพวกเราจะ¨íҹǹÁÒ¡¶Ö§¡ÃзíÒ¡Ò÷բ´µ‹ÍËÅÑ¡¡ÒâͧµÑÇ è Ñ ซื่อสัตยกับตัวเองมากพอที่จะดึงสรรพกําลังของเราออกมา เพื่อสลัดไลอํา นาจแหงทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวทีฉอฉลและครอบงําสังคม  ั ่ àͧ·ÕèÁØ‹§ÊÌҧ¤ÇÒÁ໚¹¸ÃÃÁã¹Êѧ¤Á? ไทยมาตั้งแตป 2490 ใหหลุดออกไปใหจงไดไดอยางไร? พวกเราจะสราง บางคนกลาวกับขาพเจาวา “คุณอาจจะวิเคราะหการเมืองไทยได ระบบทีโปรงใสมากพอทีจะสรางความเขมแข็งใหกบหลักการประชาธิปไตย ่ ่ ัอยางถูกตอง แตคณจะสนับสนุนเสือแดงไปทําไมกัน เพราะถาเสือแดงชนะ ุ ้ ้ ไดมากพอที่จะลางระบบรัฐสภากันอีกครั้งหนึงและเปนครั้ง สุดทายไดหรือ
 • 75. 148 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 149ม? ที่ไทยในองคกรที่ทํางานระดับภูมิภาคเขียนถึงขาพเจาวา “พวกคุณไมรัก ¤¹·Õè¡ÅŒÒÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ ¨íÒ໚¹¨ÐµŒÍ§ä´ŒÃѺ¡Òþٴ¶Ö§ ประเทศไทย และไมสมควรจะเกิดเปนคนไทย” Í‹ҧª×¹ªÁ㹤ÇÒÁÁاÁѹ¢Í§¾Ç¡à¢Ò·Õ¢ÍÁÕÊǹ è ‹ è è ‹ นับตั้งแตตนทศวรรษ 2543 แหลงทุนเพื่อการพัฒนาไดถอนประ ËÇÁ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ ໚¹¡ÒáÃзíÒ·ÕèÊÁ¤ÇÃä´Œ เทศไทยออกจากประเทศทีสมควรไดรบความชวย เหลือ ทําให NGO ตางๆ ่ ั ตองแสวงหาผูสนับสนุนกลุมใหม พวกเขาจํานวนไมนอยหันมาขอทุนจาก ÃѺ¡Òá‹ͧ ໚¹¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹·Õ赌ͧ·íÒáÅÐ งบประมาณของกรม กระทรวงตางๆ โดยเฉพาะจากสํานักงานกองทุน Êí Ò ¤Ñ Þ Í‹ Ò §ÂÔè §ã¹ÊÀÒÇСÒÃàÁ× Í §ã¹»˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (กอตั้ง 2544) มีบทบาทสูงมากขึ้นเรื่อยๆ »ÃЪҪ¹¨íÒµŒÍ§µÃÐË¹Ñ¡Ç‹Ò ¾Ç¡à¢Ò¨íÒµŒÍ§¡íÒ ภายใตการกํากับและตรวจสอบของสสส. NGO จํานวนมากตองปรับกล ¡Ñº µÃǨÊͺ áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ໚¹à¨ŒÒ¹Ò·Õèá·Œ ยุทธการทํางานจากการทํางาน “ตอสูเรืองสิทธิ” มาสูการทํางาน “แบบสังคม  ่  ¨ÃÔ§¢Í§à¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèÃÑ°ã¹·Ø¡ÃдѺ µÑé§áµ‹ÃдѺªØÁ สงเคราะห” เมื่อองคกรที่รับเงินทุนสสส. ตองลดบทบาททางการเมือง และหามขับเคลื่อนบนทองถนน NGO จํานวนมากยุติบทบาทอันเปนสิ่ง ª¹¨¹¶Ö§ÃдѺªÒµÔ ที่สําคัญมาก คือบทบาทการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบประ ทําไมทั้งผูนํา NGO และนักวิชาการจํานวนมากจึงยังไมยอมตื่นมาสู ชาธิปไตยโลกของความจริง? พวกเขายังคงเชื่ออยูอีกหรือวาคนเสื้อแดงเปนแคชาว องคกรแหลงทุนที่ยังคงสํานักงานอยูในประเทศไทยจํานวนไมนอยนาผูโงเขลา? คําวา “เทียงธรรม” สูญสินความหมายไปหมดแลวหรือในประ  ่ ้ ใชประเทศไทยเพราะความสะดวกตอการบริหารจัดการโครงการในภูมภาค ิเทศไทย? เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตางก็พากันปดหูปดตาที่จะรับรูเรื่องราววิกฤติ หลังจากที่ขาพเจาสงจดหมายประนาณรัฐประหารทันทีหลังจากที่ การเมืองที่ปกคลุมทั้งสังคมไทย และก็ทํางานของพวกเขาไปตามหนาที่ทหารทํารัฐประหารในป 2549 เจาหนาที่ระดับสูงชาวไทยของแหลงทุน ตราบใดที่ยังมีผัดไทย อาหารจานโปรดเปนอาหารกลางวัน มันก็เพียงแหงหนึ่งไดเขียนอีเมลมาบอกขาพเจาวา สิ่งที่ขาพเจาเขียน “ไมใชจุดยื่น พอแลวกับการอยูในประเทศไทยรวมของขบวนการ NGO ในประเทศไทย” หนึ่งเดือนหลังการทํารัฐประ แมแตภายใตรัฐบาลทักษิณ องคกรพัฒนาเอกชนก็ทํางานกันไดลําหาร 19 กันยา ที่เวทีภาคประชาสังคมไทย มีการถกเถียงกันอยางเขม บากเพราะถูกตรวจสอบหรือตองเซนเซอรตัวเอง และยังตองสงรายงานกิจขนระหวาง NGO ฝายขวาและฝายซาย ในประเด็นวา เราจะสามารถเดิน กรรมหรือขออนุญาตทํากิจกรรมไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือ ตํารวจ ฯลฯขบวนภายใตรัฐบาลทหารหรือไม สวนใหญ โดยเฉพาะที่ไดรับการสนับ องคกรที่ใหทุนสนับสนุนงานที่สงเสริมเรื่องสิทธิ มักจะเผชิญกับการกดดันสนุนโดย สสส. (ทีมารวมประชุมดวยเสือสีเหลือง) ตัดสินใจไมเดินขบวนกับ ่ ้ และขมขูอยูบอยครั้ง - บางครั้งมีตํารวจมาขอตรวจสํานักงาน หรือสั่งปดพวกเรา และอีกครั้งหนึ่งหลังจากเหตุการณพฤษภาเลือดป 2553 เจาหนา สํานักงาน เปนตน ทําใหมนจําเปนทีถาไมอยากมีเรือง พวกเขาจําตองยอม ั ่  ่
 • 76. 150 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 151จํานนใตอานาจแหงทรราชยไดโนเสาร - และประนีประนอมตอหลักการสิทธิ ํ ทั้ง NGO ไทยและสากลจะไมสามารถบรรลุเปาหมายไดเลยถายังมนุษยชน หลอกตัวเอง และจินตนาการอยูวาจะสามารถขับเคลื่อนงานตอไปไดถา อยางคอยๆ เปนคอยๆ ไป เจาหนาที่ขององคกรภูมิภาคและองคกร ยอมเลนไปกับเกมการเมืองที่ฉอฉลสากลเหลานี้ ตามวีถีแหงการขยับฐานะไดกลายเปนคนàÊé×Íเหลือง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา อภิสิทธิ์ไดแตงตั้งอดีตนายกอานันท สําหรับองคกรพัฒนาเอกชนเล็กๆ ที่ยังยืนหยัดทํางานเรื่องสิทธิ การ ปญญารชุน เปนหัวหนาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย พรอมทั้งงบหาทุนทํางานเปนเรืองยากลําบากมาก และหลายองคกรก็ไมสามารถหาทุน ่ ประมาณ 600 ลานบาทสําหรับการดําเนินงาน 3 ป (ปละ 200 ลานบาท)ทํางานตอได ดังทีไดกลาวไปแลว อานันทไดเลือกผูนา NGO และนักวิชาการทีมชอเสียง ่  ํ ่ ี ื่ หลายคนมานั่งอยูในคณะกรรมการของเขา ã¤ÃºÍ¡Ç‹ÒàÃÒ¨íÒ໚¹¨ÐµŒÍ§»Ãͧ´Í§¡Ñº ไมใชเรื่องที่นาประหลาดใจเลย ในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นประÃÑ°ºÒÅ? ชาชนเมือวันที่ 17 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการปฎิรูปฯ ตองเผชิญหนากับ ่ การประทวงดวยขอความ “นาเสียดายที่คนตายไมไดปฏิรูป” นับตั้งแตป 2549 NGO ที่ไมใชเฉพาะ TLC พบวา มันเปนเรื่องยาก การประทวงแบบนี้เปนสัญญาณที่ดีวา การฝาดานวัฒนธรรมแหงระลําบากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะขับเคลื่อนงานไปขางหนาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว บบ “อุปถัมภ” ที่เปนดังยาพิษที่กัดกรอนสังคมไทย และลดทอนความสําสงครามสีที่บาคลั่งในประเทศไทย ไมไดสรางใหเกิดการแบงแยกเฉพาะ คัญของคําวาความ “เที่ยงธรรม” และ “ประสิทธิภาพ” ของเครือขาย NGOองคกรของเราเทานัน แตไดทํารายศักยภาพในการทํางานเพือใหบรรลุเปา ้ ่ มาหลายทศวรรษ ขณะนี้ -นับวาในระดับหนึ่ง- ไดถูกทาทายและทําใหอยูหมายของพวกเราลงไปดวย ภายใตเลเซอรตรวจจับ โดยเฉพาะจากกลุมนักกิจกรรมคนรุนใหม หลายองคกรไดใชทรัพยากรของตัวเองไปกับการระดมคนเขารวม การประทวงกับคนเสื้อเหลือง มันไดสรางแรงกดดันอันมหึมาตอการที่องค ¡ÅØÁ¨ÑºµÒ¢ºÇ¹¡ÒûÃЪÒÊѧ¤Áä·Â (Thai ‹กรเหลานั้นจะดํารงไวซึ่งศักยภาพ ที่จะทํางานสอดประสานรับกับหลักการดานสิทธิมนุษยชนไดตอไปหรือไม Social Movement Watch) พวกเรามาถึงจุดที่จะตองทําความเขาใจวา สงครามสีอันบาคลั่งนี้ นักวิชาการและนักกิจกรรมรุนใหมเริมตังคําถามมากขึนเรือยๆ เกียว  ่ ้ ้ ่ ่กําลังเปนภัยคุกคามรายแรงตอการพยายามดํารงไวซึ่งฟางเสนสุดทาย กับความชอบธรรมของผูนํา NGO และนักวิชาการที่มีชื่อเสียง กลุมจับตาแหงการครองสติสัมปชัญญะทางการเมืองไทยของคนไทยเอาไว ยามนี้เรา ขบวนการประชาสังคมไทย จึงไดกอตังขึนมาเมือเดือนสิงหาคม 2553 เพือ  ้ ้ ่ ่จําเปนจะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน นําพาประเทศใหสามารถปนปายขึ้น ชวยนําเสียงของกลุมเจาหนาทีผปฎิบตงาน และชาวบานทีเห็นและตระหนัก  ่ ู ั ิ ่ไปจากหลุมดําอันมืดมิดนี้แหงนี้ใหจงได แตจะทําอยางไร? อยางถองแทถึงความหมายของคําวา “ความอยุติธรรม” เชนที่มันเปน คือ
 • 77. 152 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 153“ความอยุติธรรม” อยางหนึ่ง ที่จะทําใหสามารถเอาชนะการเลือกตั้งใหจงได NGO จําเปนตอสังคม เพราะมีการดําเนินงานที่คลายกับบริษัท – เพื่ออนาคตของประชาธิปไตยทั่วทั้งคาบสมุทรอินโดจีน เพื่ออนาทําใหบอยครั้งพวกเขาสามารถระบุและนําเสนอปญหาในวิธีการที่กลไกรัฐ คตของประชาชนพมาและประชาชนอาเซียน องคกรนานาชาติ สหภาพไมอาจกระทําไดหรือไมตองการจะทํา ปญหาของ NGO คือ เมื่อพวกเขา แรงงานสากล และองคกรใหทนเพือการพัฒนาทังหลายจําตองมองใหลกซึง ุ ่ ้ ึ ้กลายเปนผูเชี่ยวชาญ พวกเขามักจะมีแนวโนมที่จะทําหนาที่เปนตัวแทน รอบดาน และตรงไปตรงมา ถึงตนตอที่มาวา ทําไมบัน คี มูน ถึงกลาววาประชาชนเสียเอง แทนทีจะจัดการศึกษาและดําเนินการใหประชาชนไดชวย ่  “ปญหาของไทยเปนเรื่องภายในประเทศ” ปญหาอันสกปรก “ปญหาภายเหลือตัวเอง ในประเทศ” ที่มีความชอบธรรมที่ไดถูกนําฟองรองตอศาลอาญาระหวาง ระบบ “อุปถัมภ” ของไทย เขากันไดดีกับรูปแบบการทํางานของ ประเทศNGO ทีไมใสใจมากนักในเรืองการปรับตัวใหทนสมัย และยังสงเสริมใหเกิด ่ ่ ั àÁ×Íäáѹ·Õ¨´ËÁÒÂÅѡɳйÕäÁ‹¨Ò໚¹µŒÍ§ÁÕ è è é íวัฒนธรรม ”พี่เบิ้ม” ซึ่งไดสะทอนผานการทํางานที่ไมตองใชกลไกประชาธิปไตย และหยั่งรากลงลึกมากขึ้นเรื่อยๆ จนยากจะถอนตัวออกจากเกม ¡ÒÃà¢Õ¹¡Ñ¹ÍÕ¡µ‹Íä»?การเมืองกระแสหลักทีแสนสกปรกในประเทศไทยที่สอดประสานรับไดเปน ่ การไดสงเกตการณถงความสับสนและความขัดแยงทีบงบอกถึงความ ั ึ ่ อยางดีกับแนวคิด “คนดี” รุนแรงของสงครามสีทมตอการเมืองไทย TLC ตัดสินใจทีจะมุงเปาไปทีการ ี่ ี  ่  ่ ถาประเทศไทยจะปนปายขึนมาจากปลักโคลน เราจําเปนจะตองตอน ้ เดินทางศึกษาปญหาในพื้นที่รับกลุมจับตาขบวนการประชาสังคมไทย และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ นับตั้งแตป 2549 พวกเราไดเดินสายลงพื้นที่กันหลายครั้ง ทั้งชายเพือใหเกิดการเปดพืนทีวพากษวจารณทมงเพือการนําไปสูการแกไขปญหา ่ ้ ่ิ ิ ี่ ุ ่  แดนไทย-พมา เรียบแมนําโขง และทั่วทั้งภาคอีสาน ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ NGO คนงานตางชาติในประเทศไทยและคนไทยที่ไปทํางานที่ตางประเทศ ผล ดวยการยอมรับเขาไปนั่งอยูในคณะกรรมการปฏิรูปผูนํา NGO และ ที่ไดจากการลงพื้นที่คือการประสบความสําเร็จในการจัดตั้งเครื่องขายผูนักวิชาการที่มีชื่อเสียง ไดมอบความชอบธรรมใหกับรัฐบาลที่ไมสมควรได ไดรับผลกระทบจากการไปทํางานที่ตางประเทศเมื่อตนป 2550 และเมื่อรับความชอบธรรมแมแตนอย พวกเขากลายเปนผูตองมีสวนรวมรับผิดชอบ     ปลายป 2552 พวกเราประสบความสําเร็จในการจัดตั้งสหภาพคนทํางานตอการประกาศใชพระราชบัญญัติในสถานการณฉุกเฉินของอภิสิทธิ์ และ ตางประเทศความพยายามอยางสุดลิ่มทิมประตูของเขาที่จะทําใหการกําหนดวันเลือก สามปที่ผานมา งานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิคนงานตางชาติทพวกเราทํามี  ี่ตั้ง สามารถเลื่อนออกไปไดนานที่สุดเทาที่จะทําได เวลาที่นานพอจะชวย ความคืบหนาเปนอยางมาก (รวมทั้งการสมานฉันทคนงานตางชาติในประใหเขาทําลายหลักฐานแหงความผิดพลาดจากการกระทําอันโหดรายของ เทศไทยกับคนงานไทยทีไปตางประเทศ) ทังความรวมมือกับหลายองคกร ่ ้รัฐบาลของเขา และชวยใหประชาธิปตยสามารถเตรียมมาตรการอยางใด เพือยับยังขบวนการคาแรงงานขามชาติ เรามุงเปาสูการพัฒนาแนวคิดการ ่ ้  
 • 78. 154 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 155ฟนคืนถิ่นผานกระบวนการสรางทางเลือก เพื่อการดํารงชีวิตในพื้นที่ ผาน ทางการเมืองในประเทศไทยไปใหไดทางการสงเสริมวิถีเกษตรอินทรียซึ่ง (ในที่สุด) เริ่มเปนที่ยอมรับมากขึ้น นีเปนจดหมายขนาดยาวถึงเพือนซึงอาจจะประหลาดใจวา จรรยาอยู ่ ่ ่ ่เรื่อยๆ จากทั่วทุกมุมโลกวา เปนเสนทางหนึ่งที่จะทําใหคนหลุดพนจาก ที่ไหน? และหรือวา ทําไมเธอถึงเขียนอะไรที่ใชภาษาที่ดูแรงขึ้นมากความยากจน ที่ชวยเสริมสรางความสามารถที่จะพึ่งพิงตนเอง การพัฒนา ขาพเจาไมรูสึกกาวราว แตแนนอนขาพเจารูสึกโกรธ มันมีความแตกอยางยั่งยืน และสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับประชาชน ตางในคําสองคํานี้ ความลึกและขอบเขตที่กวางใหญของผลกระทบที่เกิด เพราะการทํางานใหกับสหภาพคนทํางานตางประเทศนี่เอง ที่ขาพ จากการเมืองและการคอรัปชั่นในรูปแบบตางๆ ในประเทศไทยทําใหประเจาเดินทางมายุโรปเมื่อปลายเดือนเมษายน เพื่อมาศึกษาถึงสาเหตุที่ทํา ชาชนรูสึกโกรธแคน ไมใชเฉพาะขาพเจาเทานั้น ความฟอนเฟะเหลานี้จะใหเกษตรกรรายยอยชาวอีสานหลายพันคนตองมาตกทุกขไดยาก เพราะ ตองถูกเปดโปงและจัดการดวยพลังที่เขมแข็งหลงเชือในคําโฆษณาทีเกินจริงจากธุรกิจเก็บลูกเบอรรีทกลุมประเทศ สแกน ่ ่ ่ ี่  หลั ง จากหลายทศวรรษที่ พ วกเราปล อ ยให ห ลั ก การแห ง ประดิเนเวีย รวมทั้งเพื่อมาติดตามกรณีที่คนงานไทยถูกหลอกมาทํางานที่โปร ชาธิปไตยตกอยูภายใตการกุมบังเหียนของคําวา “ความมั่นคงของชาติ” ที่แลนดและสเปน ถูกปลุกปนโดยทหารกษัตริยนิยม (หนุนหลังโดยสหรัฐอเมริกา) ในฐานะที่ แตเมื่อเกิดเหตุการณปราบปรามประชาชน การตัดสินใจพูดเกียวกับ่ เปนคนไทยคนหนึง ¢ŒÒ¾à¨ŒÒÍÂÒ¡¨Ð¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¾Ç¡àÃÒ¤¹ä·Â ่ปญหาการคอรัปชั่นทางการเมืองไทยอยางรุนแรงกวาที่เคยทํามา ไดสง ¡íÒÅѧÍÂÙ‹·‹ÒÁ¡ÅÒ§¡Òõ‹ÍÊÙŒ·Õèá·Œ¨ÃÔ§ à¾×èÍ¡ÙŒáÅп„œ¹¤×¹»ÃÐผลสะเทือนตอชีวิตของขาพเจา - รวมทั้งกระทบตองานและแผนงานเกือบทั้งหมด ªÒ¸Ô»äµÂ¢Í§àÃҤ׹ÁÒ ขาพเจาหวังวา การนําเสนอบทวิเคราะหเกี่ยวกับวิกฤติการเมือง ขาพเจาพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถที่จะสานงานตอจาก ของไทยอยางตอเนื่อง - กับสาธารณชนคนไทย ประชาคมนานาชาติ และยุโรป นับตั้งแตเดือนเมษายน ขาพเจาและทีมงานที่นี่ไดเดินทาง 4,000 ประชาชนแหงโลกทังหลาย อาจจะทําใหพวกเราคนพบวิถแหงสันติวธทจะ ้ ี ิ ี ี่กิโลเมตรรอบกลุมประเทศบอลติกถึง 2 รอบ - รวมทั้งเขารวมประชุมที่กรุง ลดชองวางประชาธิปไตยติดลบของไทย และเสริมสรางความเขมแข็งใหกบ ับูคาเรสต ตูริน เจนีวา และบรัสเซล รากฐานของประชาธิปไตยของเรา ในประเทศไทยเจาหนาที่ TLC ยังคงมุงมันทํางานอยางหนัก แตการ เพือสรางใหเกิดการนําเสนอขอมูลในวงกวาง ขาพเจาไดเปดแผนรณ ่ที่ขาพเจาไมไดอยูเมืองไทย และไมสามารถรวมลงมือทํางานกับทุกคนไดเปนเรื่องที่รบกวนจิตใจมาก ภายในสภาพการณเชนนี้ พวกเราไมสามารถ รณรงค “แอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย” ซึ่งพวกคาดหวังไดมากเกินไป แต TLC เชนเดียวกับองคกรรากหญาอื่นๆ ในยาม เราคนทํางานไดรับการสนับสนุนที่เห็นดวยในหลักการจากผูคนหลายพันนี้ ตองการความสมานฉันทตอเนื่องจากเพื่อนและสหายทั้งหลาย เพื่อชวย คน ซึ่งมากกวาที่ขาพเจาไดรับในชวงเริ่มแรกแหงการจัดตั้งโครงการรรณใหพวกเขาสามารถขับเคลื่อนงานผานความยากลําบากและความสับสน รงคเพื่อแรงงานไทยเมื่อตนป 2543 ขาพเจามั่นใจวาไมไดสูอยูตามลําพัง
 • 79. 156 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 157 การจะพูดอะไรไดอยางเปดเผย ตรงไปตรงมาในฐานะมนุษยชาติ ¡®ËÁÒÂËÁÔè¹¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾และในฐานะปุถุชนคนไทยคนหนึ่ง ไมใชเรื่องงายเลยในทามกลางสภาวะการเมืองที่ยุงเหยิงและเสแสรงในประเทศไทย นับตั้งแตรัฐประหาร 2549 จํานวนของคดีหมิ่นพระบรมเดชา แอคชันเพือประชาธิปไตยในประเทศไทย ขอกลาวกับมิตรสหายหลาย ่ ่ นุภาพเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,000%ลานคนในประเทศไทยที่พยายามลุกขึ้นสูกับสภาพการเมืองที่ไรจุดหมาย คํา ถามสํ า คั ญ ที่ว า ประเทศไทยมี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ส ถาบันของไทย วาพวกทานทุกคนมีเหตุผลดีๆ มากมายที่จะไมยอมแพ ทั่วทั้ง กษัตริยหรือไม หรือมีสถาบันกษัตริยในรูปแบบใด คําตอบอาจจะขึ้นโลกอยูในภาวะสับสน ไมใชเฉพาะประเทศไทย แต “ถาสูรวมกันเราจะชนะ อยูกับการเลือกตั้ง และการตัดสินใจของคณะรัฐบาลที่จะเขามาบริหารแนนอน!” บานเมืองดวยกระบวนการเลือกตั้ง ฯลฯ แตปนี้เปนป 2553 คงไม ในเวลานี้ ขาพเจาคงตองอยูที่ยุโรปสักระยะหนึ่ง แตการทิ้งทั้งชีวิต ยากนักที่จะทําความเขาใจไดแลววา ทั้งสถาบันพระมหากษัตริยและที่เมืองไทยโดยไมมีใครดูแล - ทั้งงาน TLC ครอบครัวและเพื่อน และโดย ประเทศชาติ ไมจําเปนตองมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเฉพาะการทดลองวิถีเกษตรอินทรียเพื่อการพึ่งตนเองที่ไรเปดใจ นําความ ในประเทศไทยกฎหมายหมิ่นฯ เปนเพียงเครื่องมือที่จะปดปากเจ็บปวดมาสูขาพเจาเปนอยางยิ่ง กดทับและปดกั้นแรงบันดาลใจของชนชั้นลางในสังคม มันมีประโยชน ไรเปดใจ ไดตอนรับเพือนฝูงและสหายหลายคณะ แมวาโครงการนีจะ  ่  ้ ตอคนกลุมเล็กที่เห็นแกตัว ไดรับอภิสิทธิอันสูงยิ่ง และกลุมชนªéѹสูงยังคงอยูในชวงเริ่มตน แตมันก็ไดสอนอะไรพวกเรามากมายเกี่ยวกับความ ที่กุมอํานาจเทานั้นเอง มันไมไดสงผลดีตอสถาบันพระมหากษัตริยมั่นคงเรื่องอาหารและการพึ่งตนเอง ถาเพื่อนๆ ทานใดมีโอกาสไปเยือนไร ประการใดเลย เปนเพียงเครื่องมือที่จะสรางหลักประกันวาทั้งประชาเปดใจในขณะที่ขาพเจาไมอยู โปรดบอกขาพเจาไดเลย ขาพเจาจะเขียน ธิปไตยและการพัฒนา เพื่อคนสวนใหญในประเทศไมสามารถจะกระเกี่ยวกับไรเปดใจในจดหมายฉบับหนา ทําไดอยางยั่งยืน ขาพเจาขอจบจดหมายฉบับนี้วา ขาพเจาตองกลาววา คงไมสามารถ การยังคงใชกฎหมายหมินพระบรมเดชานุภาพรังแตจะยิงกีดกน ่ ่ ัดําเนินชีวิตใหผานมาไดในชวงสี่ปแหงความหนักหนวงทางการเมืองไทย สถาบันพระมหากษัตริยใหออกหางจากประชาชนมากยิ่งขึ้น - มันเปนโดยปราศจากการสนับสนุนและชวยเหลือจากเพื่อนฝูงหลายคน และถาไม เพียงหลักประกันวา จะทําใหสถาบันกษัตริยตกตาลงไปเรือยๆ เทานัน  ํ ่ ้ไดรับความชวยเหลือจากริกู เอง ขอใหทุกทานสนับสนุนการตอสูของแอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย ´Œ Ç Â¤ÇÒÁÊÁÒ¹©Ñ ¹ ·Ë ÁÒÂàËμØ :
 • 80. 158 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 159 ¨ÃÃÂÒ àÅç¡ ÂÔéÁ»ÃÐàÊÃÔ° ชาติตองเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม ในป 2552 จรรยาและทีมงานโครงการรณรงคเพื่อแรงงานไทยรวมกันจัดตั้งสหภาพ คนทํางานตางประเทศ(Migrant Workers Union Thailnad) เพื่อเปน ตลอดช ว งเวลาที่ เ ธอศึ ก ษาอยู ที่ องคกรของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศและคนงานตางชาติในมหาวิทยาลัยศิลปากร และนับตั้งแตจบ ประเทศไทยให ส ามารถรวมตั ว ต อ รองและนํ า เสนอแนวนโยบายเพื่ อการศึ ก ษาในป 2532 จรรยา เล็ ก ยิ้ ม แกปญหาการคาแรงงานไปตางประเทศ และมาตรการคืนถิ่นอยางเปนประเสริฐ นักกิจกรรมรากหญาที่มีความมุ บูรณาการ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนงมันในการทํางานเพือการรณรงคใหความ ่ ่ ในฐานะหนึงในนักตอสูเพือสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชน ่  ่ชวยเหลือ และรวมเปนหนึ่งในขบวนการ ที่มีสบการณทํางานและศึกษาวิจัยมากวายี่สิบป รวมทั้งประสบการณรวมประชาชนที่ตอสูเพื่อหยุดยั้งการครอบงํา รณรงคกับขบวนการแรงงาน ขบวนการสิทธิสตรี และเครือขายผูบริโภคผูกขาด เอารัดเอาเปรียบคนยากคนจน ทั่วโลกมาอยางตอเนื่อง ในการรวมกันแสวงหามาตราการที่จะหยุดยั้งกระของระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหมและลัทธิ บวนการกดขี่ขูดรีดแรงงานของโซการผลิตของบรรษัทขามชาติ รวมทั้งไดเผด็จการ เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน รวมประชุม และนําเสนอผลการศึกษาในกวา 40 ประเทศ จรรยาเริ่มตนชีวิตนักกิจกรรมทั้งทีหลังจากจบมหาวิทยาลัยดวยทุน จรรยาเขียนหนังสือและบทความเกี่ยวกับผลกระทบของเสรีนิยมการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ออสเตรเลีย ทํางานกับองคกรดานสิทธิแรง ทุนนิยมผูกขาดไวมากมาย(ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และยังไดผลิต ้งานขามชาติที่ฮองกง และวิจัยปญหาแรงงานไทยที่สิงคโปร และนับตั้งแต สื่อสารคดีไวรวม 20 เรื่อง เพื่อนําเสนอปญหาและการตอสูของคนรากนั้นเปนตนมาเธอ เดินทางรอบโลก ทั้งเพื่อทําหนาที่เปนลามใหกับตัวแทน หญาทั้งในประเทศไทยและในมุมตางๆของโลกที่เธอบันทึกไวยามเดินทางเกษตรกรและสหภาพแรงงานในที่ประชุม รวมประชุม และเพื่อนําเสนอมุม หลังจากการปราบปราบประชาชนบนทองถนนครั้งที่รุนแรงที่สุดมองและการวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบของโซการผลิตของบรรษัทขาม ในประวัติศาสตรการตอสูเพื่อประชาธิปไตยของไทยเมื่อป 2553 จรรยาทําชาติตอคนงานในโลกใต และเปนวิทยากรในการฝกอรบรมตางๆ งานรณรงคเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยอยางเต็มตัวโดยเฉพาะการ ในป 2543 จรรยาและเพือนไดกอตังโครงการรณรงคเพือแรงงานไทย ่  ้ ่ ไมเห็นดวที่สถาบันพระมหากษัตริยแทรกแซงการเมืองไทย ทั้งนี้เธอไดจัด(Thai Labour Campaign - TLC) ซึ่งกลายเปนองคกรที่เปนที่รูจักแพร ตั้งกลุม “แอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย (Action for People’sหลายในระดับนานาชาติ จากการทํางานเพื่อการรณรงครวมกับขบวนการ Democracy in Thai-land) เพื่อรณรงคเรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยแรงงาน และกลุมผูบริโภคทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศเกี่ยวกับ ดูเพิ่มเติมที่ www.junyayimprasert.blogspot.comการละเมิดสิทธิแรงงานของบรรษัทขามชาติ และรวมกดดันใหบรรษัทขาม
 • 81. 160 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ àÁ×èÍ¡ÒÃ㪌àÊÃÕÀҾ㹡ÒþٴËÃ×͹íÒàÊ¹Í ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹´ŒÇ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôìã¨μ‹Íº·ºÒ· ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ·ÕèÁÕμ‹Í¡ÒÃàÁ×ͧ ä·Â à¾ÃÒÐμŒÍ§¡ÒÃàËç¹»ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐ à·Èä·ÂÁÕÊ·¸Ô àÊÃÕÀÒ¾ áÅÐÁÕÊǹËÇÁÍ‹ҧ Ô ‹ á·Œ¨Ãԧ㹡ÒáíÒ˹´Í¹Ò¤μ·Õè´Õ¡Ç‹Ò¹Õé ¢Í§ μÑÇàͧáÅТͧÅÙ¡ËÅÒ¹ ¶Ù¡¹ÔÂÒÁÇ‹Ò໚¹ ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ·Õè “ËÁÔè¹¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾” ã¹»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂÍÒÞÒÁÒμÃÒ 112 »ÃÐ ªÒª¹äÁ‹ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡Í×è¹ ¹Í¡¨Ò¡¨íÒ໚¹¨Ð μŒÍ§ “ËÁÔè¹¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾”

×