• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ
 

เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ

on

 • 2,215 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,215
Views on SlideShare
1,256
Embed Views
959

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

12 Embeds 959

http://www.junyayimprasert.blogspot.fi 620
http://junyayimprasert.blogspot.com 263
http://junyayimprasert.blogspot.fi 54
http://junyayimprasert.blogspot.com.au 9
http://junyayimprasert.blogspot.se 4
http://junyayimprasert.blogspot.ca 2
http://junyayimprasert.blogspot.co.uk 2
http://junyayimprasert.blogspot.no 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
http://junyayimprasert.blogspot.dk 1
http://junyayimprasert.blogspot.it 1
http://junyayimprasert.blogspot.sg 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ เอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ Document Transcript

  • ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 1 àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑǾÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾Overcoming Fear of Monarchy in Thailand
  • 2 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 3 àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¤íÒ¹íÒ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ Overcoming Fear of Monarchy ¡ÒÃÅØ ¡ ¢Öé ¹ ÊÙŒ ¢ ͧ»ÃЪҪ¹à¾×è Í ¢Ñ º äÅ‹ in Thailand ༴稡ÒÃÊبԹ´Ò ¤ÃÒ»ÃÐÂÙà ÁÒ¶Ö§¨Ø´ à´×Í´ã¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2535 ÁÕ¡ÒÃÃÒ §Ò¹¼ÙŒàÊÕªÕÇÔμ 45 ¤¹ ¨Ò¡¡ÒûÃÒº »ÃÒÁ¢Í§·ËÒÃã¹àËμØ¡Òó¤ÃÑ駹Õé จรรยา ยิ้มประเสริฐ เปนไปตามธรรมเนียมการเมืองไทย พระบาทสมเด็จระเจาอยูหัว ทรงเชิญใหแกนนําทั้งสองฝายเขาเฝา และอภัยโทษใหทุกฝายที่เกี่ยว ขอบคุณทุกนักรบไซเบอรทุกทาน ของ พรอมทั้งพระราชทานนายกรัฐมนตรี ที่แมไมไดมาจากกระบวน ที่โพสตรูปภาพทางอินเทอรเน็ต การเลือกตั้ง แตก็ไดผานรางกฎหมาย 267 ฉบับภายในปเดียว ขาพเจาขออนุญาต ณ ที่นี้เพื่อนําภาพของทาน นีคอรูปธรรมการเมืองไทย “ประชาธิปไตยแบบไทยภายใตพระ ่ ื มาใชประกอบในหนังสือเพื่อการศึกษาเลมนี้ มหากษัตริย” อันเปนนิยามแหงความสับสน และการเมืองแหงการ ขอโทษที่เราทําไดแคนี้ ที่กลายเปนประวัติศาสตรที่«éíÒรอย ครั้งแลว ครั้งเลา ตามธรรมเนียมวิถีที่ตั้งอยูบนการสรางความหวังลมๆ แลงๆ คน ออกแบบปกและรูปเลมโดย ไทยจํานวนไมนอยที่มองโลกในแงดี ตางก็หวังวาเหตุการณพฤษภา จรรยา ยิ้มประเสริฐ เลือดป 2535 จะเปนการนองเลือดครั้งสุดทายที่กองทัพไทยกระทํา เผยแพรครั้งแรก กับประชาชนคนไทย และจะเปนการสิ้นสุดไดเสียทีแหงการเมืองคอ 12 มีนาคม 2554 รัปชั่น ผูนําที่ละโมภโลภมากและโงเขลาเบาปญญาทางการเมือง ที่ มีมาตอเนื่องยาวนานนับตั้งแตป 2490 เมื่อทหารไทยไดเริ่มตนกระ ฉบับปรับปรุงแกไข บวนการบดขยี้ขบวนการประชาธิปไตยของไทยที่เพิ่งผลิใบ และรวมรูปเลมเพื่อเผยแพรทาง PDF การเลือกตั้งที่ตามมาหลังจากเหตุการณพฤษภาเลือด ก็เปนอีก 31 มีนาคม 2554 เหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูคนเริ่มมีความหวัง
  • 4 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 5 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจนไดรัฐธรรมนูญ(ฉบับ จากจํานวนเงินกูทงหมดในประเทศไทย 45% เปนเงินทีมาจากการ  ั้ ่ประชาชน) ป 2540 ไดระบุถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางดานที่ กูนอกระบบ ที่กระทําในตลาดมืด และคิดดอกเบี้ยกันในอัตรามหาโหดเคยถูกปฏิเสธ - อาทิเสรีภาพในการรวมตัวแสดงออกซึ่งความคิดเห็น สวนมากจะคิดดอกเบี้ยกันเปนรายเดือนแตรัฐธรรมนูญป 2540 ก็ไมใชไมกายสิทธิ์ การจะขจัดปดเปาปญหา หนี้สินของครอบครัวเกษตรกรโดยเฉลี่ยอยูที่ 300,000 บาทตอคอรัปชั่นที่ฝงรากลึกในกลไกของรัฐ ทหาร ตํารวจ และรวมทั้งในวัฒน ครัวเรือน สูงกวาหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชาชนทั้งประเทศธรรมการเมืองของไทยมาอยางยาวนาน ตองการมากกวาเพียงแคมการ ี เกือบเทาตัว สวัสดิการสังคมที่มีอันจํากัดและครอบคลุมกําลังแรงงานระบุไวในมาตราตางๆ ในรัฐธรรมนูญ เพียง 27% ของจํานวนแรงงานทั้งหมด 38 ลานคน คนงานที่ถูกจัด สัญญาณแหงการพัฒนาที่มีทีทาวาจะเปนไปดวยดีเหลานี้ ถูกบด ในกลุม “แรงงานจางงานตัวเอง” ที่มีประมาณ 24 ลานคน ไมไดรับขยีจนแหลกละเอียดโดยรัฐประหารป 2549 ทีโคนทักษิณไดสาเร็จ รวม ้ ่ ํ สวัสดิการทางสังคมใดๆ และก็เผชิญความยุงยากตางๆ นาๆ ในการทั้งยังไดผลักประเทศไทยใหมุงหนาสูสงครามกลางเมือง เขาถึงการใชบริการการรัษาฟรีของรัฐบาล สรุปสั้นๆ ก็คือ 70% ของ รัฐประหาร 2549 ทําใหคนไทยที่เคยแตเพียงเฝามองเหตุการณ ประชากรในประเทศไทย ตางก็มีชีวิตอยูบนชะตากรรมที่ไมมีสวัสดิเมืองไทยอยูรอบนอก จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไมสามารถทนดูนิ่งเฉย การทางสังคมใดๆ เลยไดอีกตอไป และเขามารวมตอสูเพื่อประชาธิปไตย หลายคนไดลุกขึ้น ประเทศไทยถูกจัดอยูที่ลําดับ 73 ของดัชนีชี้วัดการพัฒนาของมาทลายความกลัวแหงกฎหมายเหล็ก “กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชา สหประชาชาติเมื่อป 2548 แตในการจัดลําดับประจําป 2554 เราตกนุภาพ” และเริ่มวิพากษวิจารณอยางตรงไปตรงมาวา เพราะเหตุใด ใน รวงลงมาอยูที่ลําดับที่ 92รอบ 6 ทศวรรษทีผานมา ความหวังและแรงบันดาลใจเพือสรางสังคมทีดี ่  ่ ่ บทความชินนี้ เปนบทความตอเนืองจากสองบทความขนาดยาวที่ ้ ่งามของพวกเขา จึงถูกบดขยีและทําใหขยับเยือนไมได จากอํานาจของ ้ ้ เขียนขึ้นมากอนหนานี้ ไดแก “ไพรสู บนเสนทาง 78 ปประชาธิปไตย”คณะองคมนตรี ทหารรักษาพระองค และพวกหัวหนาผูพพากษาตางๆ  ิ (2552-2553) และ “ทําไมถึงไมรักในหลวง (2553) แตบทความเรื่องนี้ ประเทศไทยมีประชากร 66 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้รวมครึ่งหรือ เจาะลึกลงไปมากขึนถึงอํานาจของลัทธิศกดินาทียงคงคุมขังและทรมาน ้ ั ่ัมากกว า ครึ่ ง ของประชากรทั้ ง ประเทศยั ง คงดํ า รงวิ ถี ชี วิ ต ด ว ยการ พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของคนในประเทศไทยอยูจนถึงพึงพิงอาหารที่ครอบครัวผลิตจากไรนาของตัวเอง โดยมีครอบครัว ปจจุบันเกษตรกร 5.7 ลานครอบครัว ซึ่งนับเปนตัวแทนของประชากรไม‹µèíÒ บทความทั้ ง หลายที่ เ ขี ย นขึ้ น เกี่ ย วกั บ การเมื อ งไทยที่ ผ า นมากวา 40% ของทั้งประเทศ และในจํานวนนี้มีเกษตรกรไมµèíÒกวา 40% สามารถหาอานไดที่ www.timeupthailand.netที่มีที่ดินทํากินไมถึงสิบไร หรือตองทํานาดวยระบบแบงผลผลิตกับเจาของที่ดิน หรือเปนเกษตรกรที่ตองเชาที่ดินทํากิน และจํานวนมากตองสรางรายไดเสริมจากการเดินทางไปเปนแรงงานรับจางนอกพื้นที่
  • 6 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 7 ¤íÒ»ÃСÒÈ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ ปญหาสวนใหญของมวลมนุษยชาติเริมตนจากระบบการศึกษาทีÂÒแย ่ ่ èí คุณภาพµèíÒ และใสความรูกับแบบผิดๆ และปญหาสวนใหญของชนชาว สยามนั้นก็เนื่องมาจากการมี “พระราชบิดาแหงราชวงศจักรี” มากเกินไป ÊØ´·¹Áͺ¡ÃÒºÍÂÙ‹ãμŒ¤ÇÒÁàÁμμҢͧ½†Ò¾Ãкҷ ตราบจนถึงทุกวันนี้ การศึกษาในประเทศไทยก็ยังคงไมตองการ ½Ù§ª¹¹ÑºÅŒÒ¹ÅØ¡¢Öé¹Â×¹ ·Ç§¤×¹ÊÔ·¸ÔáË‹§μ¹ เคารพความจริง เพียงตองการ - เชนที่เคยเปนมาแตอดีตกาล - เพื่อการ ปดกันการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน เซนเซอรการแลกเปลียนถก ้ ่ ã¹·ŒÒ·èÕÊØ´ . . Í‹ҧ˹ѡṋ¹ áÅС֡¡ŒÍ§ เถียงกันอยางตรงไปตรงมา ลางสมองศักยภาพของประชาชนทีจะวิเคราะห่ ÊзŒÍ¹ÃѺ·Í´μ‹Í ÁÇŪ¹»ÃСÒÈ¡ÅŒÒ . . พิจารณาเรื่องตางๆ ดวยเหตุดวยผล และสรางหลักประกันวา คําวา “การ ตรวจสอบ” และ “การประเมินผล” ยังเปนคําที่ดํารงอยูในความลึกลับตอไป ªÕÇÔμäÁ‹¡ŒÁËÑÇãËŒÊѧ¤Á·Õè¼Ô´à¾Õé¹àºÕéÂǺԴ ประชาชนในประเทศไทยไมจําเปนตองคิดไดดวยตัวเอง เพราะวา ªÕÇÔμÁØ‹§ÁÑè¹à¾×èÍ¡Òû¯ÔÇÑμÔ»ÃЪҪ¹ ในหลวงทรงเปนนักคิดที่ยิ่งใหญที่สุด - และมีคําตอบใหกับทุกปญหาใน สังคมไทย »´©Ò¡¤ÇÒÁ©ŒÍ©Å ¤íÒÅǧ áÅСÒá´¢Õè การคิดตางนําไปสูการเปนเหยือของการถูกคุกคาม การตังคําถามตอ  ่ ้ ªÕÇÔμ·Õ軯Ôàʸ˹ŒÒ¡Ò¡¾ÅÒÊμÔ¡ สิ่งที่บอกกับเราวา ในหลวงทรงดําริไว ไมไดรับอนุญาต - และอันตรายยิ่ง ภายใตสภาวะแวดลอมที่เต็มไปดวยความหวาดกลัว และการไรซึ่งตรรกะ แหงเหตุผล ประชาชนทังประเทศตางก็รสกไดวามีบางสิงบางอยางขาดหาย ้ ู ึ  ่ ********* ไป แตเมื่อประชาชนชาวสยามลุกขึ้นมาคนหาสิ่งที่ขาดหาย หรือแมแต ไมมีเงินเหลือพอ จะซื้อหนังสืออานเลนตลอด 12 ปแรก เริมคิดวาจําเปนจะตองมีสถาบันกษัตริยหรือไม กองกําลังทหาร (อาทิ กอง ่ในชั้นเรียน เราเรียนดังคนตาบอด เหมือนกันหมดทุกคน ตราบ กําลังรักษาพระองคกวา 30,000 คน) ก็พรอมที่จะบดขยี้พวกเขาเหลานั้นจนเมื่อไดยางเทากาวเขามหาวิทยาลัย โลกแหงวรรณกรรมจึง ใหดับยับยอยไป สิ่งที่ประชาชนเริ่มตระหนักถึงคือ คําวา “เสรีภาพ” ในโลกปจจุบันไดเผยโฉม แตมคนหนุมและคนสาวจากหมูบานหางไกลสักกีคน ี    ่ สมัยนันหมายถึงและยังมีคานิยามดังเชนทีมนเปนเสมอมา ไดเแก เสรีภาพ ้ ํ ่ ักันทีสามารถเดินทางมาถึงจุดนี้ และพวกเขาจะเลือกเรียนอะไร ่ ในการถกเถียงความคิดเห็นทีแตกตาง แบงปนทรัพยากรทีมระหวางกัน มุง ่ ่ ี เมื่อเขามหาวิทยาลัย? มั่นที่จะยืนยันพิทักษสิทธิของมวลมนุษยทุกผูคนในพื้นพิภพ ในสิทธิการ
  • 8 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 9มีสวนรวมในการเจรจาตอรองและในการมีสวนรวมในการตัดสินใจดาน ¤¹ä·Â¤×Íã¤Ã?นโยบายตางๆ กวาสองรอยปคําวา “ไทย” ถูกใชบรรยายถึงผูคนที่ทั้งดวยความ สิ่ งที่ ประเทศไทย ในฐานะประเทศหนึ่งในโลกนี้ เริ่มจะเขาใจคือ สมัครใจและไมสมัครใจสวามิภักดิ์อยูภายใตราชวงศจักรี ปจจุบันนี้ คํานี้มีประชาธิปไตยหมายถึงความซื่อสัตยตอการยกยองเชิดชูความยุติธรรม คําตอทายวา “ไทยแท” หมายถึงผูคนที่เคยชินตอแนวคิดชาตินิยมจนไมและเคารพมนุษยทุกคนในสังคมในฐานะปจเจกบุคคลที่มีสิทธิเทาเทียมกัน สามารถจินตนาการไดวามันยังมีประเทศอืนๆ อยูในโลกนีอกดวย พวกเขา  ่  ้ี ¤í Ò ¶ÒÁ·Õè à ͤí Ò μͺÁÒÍ‹ Ò §ÂÒǹҹ㹻ÃÐà·È ตางหมกหมุนใสใจเฉพาะแตเรื่องความสะดวกสบายและสิทธิพิเศษตางๆä·Â¤×Í ªÕÇμઋ¹äà ¨Ö§à»š¹ªÕÇμ·Õ¤Çä‹Òá¡‹¡ÒÃÊÃÃàÊÃÔÞ Ô Ô è ของตัวเอง ทีไดรบการคุมครองอยางเต็มที่ คนไทยแท ไมเคยใสใจแยแสตอ ่ ั ª×¹ªÁ àÃÔÁ´Ñ§ÁÒ¡¢Ö¹áÅÐἋ¢ÂÒÂǧ¡ÇŒÒ§ÁÒ¡¢Ö¹àÃ×ÍÂæ? è è é é è ความยากจนในประเทศ - เชนเดียวกับไมเคยตระหนักถึงความรูสกเหยียด ึ หยามคนอื่นที่ฝงอยูในหัวของตัวเอง พวกเขาตาง¾Öè§พาอํานาจเบื้องบน ในใบหนายิ้มสยามของประชากรหลายลานคนในเมืองไทย มันได ภายใตระบบรอยัลลิสต หรือจะกลาวใหถูกตองยิ่งขึ้นคือ เปาหมายอันดับสื่อความหมายถึงการไมตระหนักรูทันตอเกมการเมืองที่ฉอฉล ที่อภิสิทธิ แรกของพวกเขาคือ การดํารงไวซึ้งมายาแหงอํานาจเบื้องบนของระบบรอชนที่ดํารงตนอยูเหนือระบบอุปภัมภทั้งหลายตางพากันอธิบายดวยความ ยัลลิสตเอาไวใหได แมวาอภิสิทธิชนเชนพวกเขาจะดูเหมือนวาแข็งแกรงภาคภูมิวา . . “คนไทยยังไมพรอมสําหรับระบอบประชาธิปไตยที่ แตมายาไมใชความจริงอยางแนนอนที่สุด และพวกเขาสามารถกลายเปนประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง?” หรือวา “มันคือประชาธิปไตยแบบ  คนปาเถื่อนไปไดทันทีเมื่อถูกทาทายอํานาจ ชาวไทยแท เหลานี้สวนใหญไทยๆ อะไรๆ ก็ได” หรือจะกลาวในอีกนัยยะหนึงก็คอ วัฒนธรรมการเมือง ่ ื อาศัยอยูที่กรุงเทพมหานครไทย ไมมธรรมเนียมปฏิบตแหงการใหคณคากับคําวา “ความยุตธรรม” . . ี ั ิ ุ ิ ในรอยยิ้มสยามอันเลื่องลือของคนไทย มีจํานวนไมนอยทีเดียว เปน ªÒÇä·Âá·Œ¨Ð͌ҧàÊÁÍÇ‹Ò·Ø¡ÊÔ§·Ø¡Í‹ҧ·Õ¹ÒÁÒ è è íรอยยิ้ ม แห ง ม า นที่ ป กป ด ความลั บ และความทุ ก ข ต รมอั น สุ ด บรรยาย ÊÙ‹¤ÇÒÁ໚¹ “ÍÐàÁ«Ôè§ä·ÂᏴ” ໚¹à¾ÃÒÐตัวอยางความลับทีไมคอยเปนความลับเทาไรทีวา “พวกเราไมเคยเห็นดวย ่  ่กับการมอบชีวิตของพวกเราเพื่อรับใชพระมหากษัตริย และเพื่อหลอเลี้ยง ¾ÃÐÁËÒ¡ÃسҸԤ³áÅСÒ÷íÒ§Ò¹´ŒÇ¤ÇÒÁàÊÕ Øเมืองหลวงของเหลาเทพและเทวดา” “พวกเราไมเคยบอกวา เรายอมรับการ ÊÅТͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇปกครองจากกรุงเทพฯ” กระนั้นก็ตาม ทามกลางความจริงที่ถูกปกปดไว จากมุมมองของชาวรากหญา ประวัติศาสตรแหงราชวงศจักรีนับตั้งพวกเขาก็คงยังคงมีบางขณะเวลาที่สามารถหัวเราะดวยความใสซื่อไดอยู แตวนแรกทีสถาปนาเปนประวัตศาสตรทเต็มไปดวยการตอสูแยงชิงดินแดน ั ่ ิ ี่ บางเหมือนกัน ทีมมาอยางตอเนืองยาวนาน การรวบรวมความเปน “ชาติไทย” ไมไดทาดวย ่ ี ่ ํ ความเขาใจในความหลากหลาย กระทําดวยความรุนแรงอยางโหดรายปา
  • 10 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 11เถื่อน และตองสังเวยดวยจํานวนชีวิตของผูบริสุทธิ์มากมาย จีน มง อินเดีย เขมร ปกากะญอ ลานนา ลาว มาเลย มอญ ไทย ไทยใหญ ณ ยามนี้ พวกเราตางก็ไดเห็นการกระทําที่งี่เงาของกลุมคนที่พยา เวียดนาม และอีกกวา 30 ชาติพันธุในประเทศไทยยามจัดแบงผูคนออกเปน “คนไทยแท” “คนดี” หรือแมกระทั่ง “แดงแท” นี่ แมวาจะมีตัวอยางการปฏิวัติที่สําเร็จดวยวิถีแหงสันติวิธี การจัดตั้งคือฉาบผิวที่สะทอนถึงความปวยไขของไทย ที่มีตนตอมาจากความพยา วาระ “ประชาชนตองมากอน” ใหเปนวาระแหงชาติ ไมใชเรื่องที่จะทําใหยามที่จะชะลอความตาย หรือการใชกองกําลังทหารเพื่อยืดอายุศูนยกลาง สําเร็จไดโดยงายเลยแหงอํานาจไวใหคงอยูในอุงมือ “พระมหากษัตริยกับนายพล” ตอไป พรอม ในการที่จะกาวใหพนไปจากการจองจําภายใตวาระแหงชาติของกับการกดทับพัฒนาการแหงระบอบประชาธิิปไตยของชาติเอาไว คายกษัตริยนิยม การปฏิวัติประชาชนของพวกเราที่เลยกําหนดเวลามา ณ วันนี้ การเปลี่ยนผานไปสูระบอบประชาธิปไตยของไทยไดลาชา เนินนานมากแลว ควรจะสามารถแผวถางเสนทางไปไดโดยไมตองเผชิญออกไปจากที่ควรจะเปน มากวาครึ่งศตวรรษแลว ประชาชนชาวสยาม กํา หนากับความรุนแรง ถาเราสามารถนําเสนอความเปนจริงเกี่ยวกับความลังตระหนักรูมากขึนเรือยๆ วา ในความยายามลุกขึนสูเพือใหไดมาซึงความ  ้ ่ ้  ่ ่ ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวของลัทธิกษัตริยนิยมและลัทธิชาตินิยม แมวาระบบสมเทาเทียม ความยุติธรรม และสิทธิประชาธิปไตย พวกเขาไดทําในสิ่งที่จํา บูรณาญาสิทธิราชยจะถูกยกเลิกไปรวม 80 ปแลวก็ตาม แตทําไมประเทศเปนตองทํา ซึ่งเปนสิ่งที่ประชาชนทั่วโลกหลายพันลานคนไดตอสูมาแลว ไทย ที่มีความอุดมสมบูรณพรอมดวยโอกาสมากมาย จึงยังคงดิ้นขลุกขลักและ/หรือกําลังตอสูเพื่อใหไดมันมาเชนกัน อยูในความรุนแรงและการสูญเสียอันเกิดจากวิกฤติการเมืองอยางไมรูจัก กองกําลังรักษาพระองคจะจับประชาชน 65 ลานคนเปนตัวประกันไว จบรูจักสิ้น?กับสถาบันพระมหากษัตริยไดอีกนานแคไหน? ไมนานแนนอน! หลังจากสองปแหงการประทวงจากผูคนมากมายทั้งกลุมเรียกรอง “คืนอํานาจใหสถาบัน” และ “กลุมเรียกรองประชาธิปไตย” กองกําลังรักษา »ÃЪҪ¹ªÒÇÊÂÒÁμ‹Ò§¡çàÃÔÁࢌÒã¨áÅŒÇÇ‹Ò ¾Ç¡ è พระองคกวา 30,000 นายไดถูกระดมพลเพื่อปราบปรามผูประทวงที่เรียก à¢Ò¨íÒ໚¹μŒÍ§¶Í´Ë¹ŒÒ¡Ò¡ ·Ñ駢ͧμÑÇàͧáÅÐ รองประชาธิปไตยหลายหมื่นคนในเดือนเมษายน 2553 ซึ่งสวนใหญเปน ชาวนาชาวไร ที่ไดเขามายึดครองถนนกลางเมืองหลวงดวยขอเรียกรองที่ ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ·Ôé§ä»àÊÕÂ·Õ ชอบธรรมยิ่งวา ขอใหคืนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนป 2540 ที่ไดมา ดวยความยากลําบาก ที่ถูกลมไปโดยคณะรัฐบาลทหาร และขอให ผูคนจํานวนมากเริ่มตระหนักวา ไมวาเราหรือเขาจะเปนใครก็ตาม ประกาศใหมีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดไมวาพวกเขาจะมีชาติพันธุใดก็ตาม ที่อยูภายในขอบเขตดินแดนที่เรียกวา พอถึงเดือนพฤษาภาคม 2553 ทหารเคลื่อนกําลังพลและระดมยิงใสประเทศไทย ทุกคนจะไดรบสิทธิประโยชนทเทากัน จากการปฏิบตตามและ ั ี่ ั ิ หมูผประทวงทีลมรางลงจากหากระสุนทีระดมยิงราวกับใบไมทรวงหลนจาก  ู ่ ่ ี่ ใหเคารพในอุดมการณแหงสิทธิมนุษยชนสากล ไมวาจะเปน อาขา พมา ตน 91 คนเสียชีวิตไดถูกพราก และกวา 2,000 คนไดรับบาดเจ็บ
  • 12 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 13 การสังหารหมูประชาชนครั้งนี้ ถือเปนความรุนแรงครั้งที่ 5 นับตั้งแต อยÙ‹ÃèíÒไปป 2516 ที่กองกําลังรักษาพระองคสงหารประชาชนผูบริสทธิ์ ณ ถนนกลาง ั  ุ ไม มี ป ระชาชนคนใดที่ มี ค วามนั บ ถื อ ในศั ก ยภาพของตั ว เองจะเมืองหลวงกรุงเทพฯ สามารถทนนิ่งเฉยดูดายกับกองกําลังทหารที่ไดรับคําอวยพรจากพระ ในวันที่ 12 มิถุนายน ขาพเจาเผยแพร “Why I don?t love the King” บรมวงศานุวงศ กระ˹èíÒทํารายรัฐบาลที่ไดรับคะแนนเสียงทวมทนจากภาคภาษาอังกฤษ และเผยแพรภาคภาษาไทย “ทําไมถึงไมรักในหลวง” ประชาชน และยอมใหคณะองคมนตรีในพระองคใสโลโกใหมมานั่งแทนที่ในวันที่ 24 มิถุนายน วันประชาธิปไตยของประเทศไทย หกเดือนตอมา พรอมดวยคณะเผด็จการทหารในนาม “คณะกรรมการปฏิรูปการปกขาพเจาเขียนเรื่อง “Overcoming Fear of Monarchy in Thailand” หรือ ครองอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”“เอาชนะความกลัวหมนพระบรมเดชานุภาพ” เพือรวมเปนหนึงในขบวนการ ิ ่ ่ขจัดปดเปาความกลัวที่ครอบงําสังคมไทยใหหมดไปซะที ÃÑ°»ÃÐËÒû‚ 2549 ¾ÔÊÙ¨¹ã¹ÊèÔ§·Õè»ÃЪҪ¹μ‹Ò§ ก อ นรั ฐ ประหาร 2549 แม จ ะต อ งเผชิ ญ หน า กั บ ความหวาดหวั่ น ·ÃÒº¡Ñ¹´ÕÇÒ½Ò¡¡ÉÑμÃÔ¹ÂÁäÁ‹Á¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò ‹  Ô Õความกลัว และอยูทามกลางปญหาคอรัปชั่นในสังคมไทย พวกเรายังสา ·Õè¨Ðà¤Òþ»ÃЪҸԻäμÂÁÒμÑé§áμ‹μŒ¹áÅŒÇ áÅÐมารถจะบอกกันและกันวา . . ” ไมตองกังวลมากมายไปหรอกสําหรับการ ÇÒ§»ÃÐªÒ¸Ô » äμÂäÇŒ ã ËŒ Í ÂÙ‹ À ÒÂãμŒ ¾ ÃÐÁËÒเมืองสกปรก และปญหาคอรัปชั่นรอบตัว ตราบใดที่เรายังมุงหนาเดินไป ¡ÉÑμÃԏ «Öè§ÀÒÂãμŒá¹Ç¤Ô´¹Õé»ÃЪҪ¹ªÒÇÊÂÒÁดวยมุงมั่นเพื่อทํางานการศึกษามวลชน และสรางความเขมแข็งใหกับมวล ¨ÐäÁ‹ ÁÕ · Ò§ºÃÃÅØ «Öè § ¤ÇÒÁ½˜ ¹ ·Õè ¨ Ðä´Œ Á Ò«Öè §ชน โดยเฉพาะแรงงานหญิง เราจะพบกับทางออกไดในที่สุด” หลังจากรัฐประหาร 2549 มุมมองของพวกเราหลายคนตอการตอสู »ÃЪҸԻäμ·Õèá·Œ¨Ãԧ䴌àÅÂกับวิถีการปกครองแบบเอกาธิปไตยไดเปลี่ยนไป หลังจากประจักษลึกซึ้งยิ่งถึงความกระหยิ่มยิ้มยองของรัฐบาลที่ประกาศใช กระสุนจริงยิงประชาชนเมือป 2553 ผูคนจํานวนมากตระหนักไดวา ประเทศไทยไดกาวเขาสูการ ่     *********ตอสูระยะสุดทายของ 100 ปแหงการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ในยามที่ประชาชนทั่วโลกตางกําลังพยายามหาทางพิทักษรักษาโลก ÃÑ ° »ÃÐËÒâͧ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òû¯Ô ÃÙ » ¡Òà »¡¤ÃͧÍѹÁÕ»ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ·Ã§à»š¹»ÃÐÁØ¢,อันสวยงามของ เราเอาไวจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ประชาชนชาวสยามไมควรยอมติดกับอยูกับการตอสูแหงยุคโบราณกาลกับคณะองคมนตรีในพระองค และพวกนายพลสมองทึบทั้งหลาย ที่ 19 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2549พยายามหมุนและลากจูงใหประเทศไทยยอนกลับไปสูสังคมสมัยยุคกลาง
  • 14 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 15 รัฐประหาร 2549 เปนดังระเบิดที่แผรังสีกระทบทุกผูคนในสังคม ตัดสินใจของรัฐสภาใหหมดไปอยางถาวร! ถาประชาชนชาวประชาชนจากทุกสาขาอาชีพเรมประจักษวา จะตองมีการเปลียนแปลงครัง ิ  ่ ้ สยาม และ”คนไทยแท” ตองการประเทศที่ทันสมัย ทุกฝายตองหยุดแทงใหญตอวิถีการปกครองของประเทศเรา ขางหลัง และมาจับมือรวมกันเสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบบตัวแทน ขบวนการคนเสื้ อ แดงที่ เ ผยโฉมขึ้ น มาเพื่ อ ต อ ต า นรอยั ล ลิ ส ต หั ว ในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภารุนแรง(พวกเสื้อเหลือง) เริ่มตระหนักวามันถึงเวลาที่จะตองฝากฎอันมิพึง แทนที่จะมัวนั่งจินตนาการไปวาตัวเองนั้นสูงสงกวาคนอื่น ชาวไทยควรปฏิบตในสังคมไทย เริมโฟกัสมาทีบทบาทของพระมหากษัตริยมากขึน ั ิ ่ ่  ้ แทที่ทาครีมหนาขาว หนาเดงทั้งหลาย ตองพิสูจนใหไดจริงๆ เสียกอน àÃÒ¨ÐÂѺÂÑé§äÁ‹ä´Œ¤‹Ò “·ËÒâͧ¾ÃкҷÊÁ วา พวกเขาและเธอเหลานั้น เปนคนที่รูจักความพอเหมาะพอสม ดวยการ แสดงความนับถือและสนับสนุนพี่สาวนองชายที่ทํางานกลางแดดจาเพื่อ à´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ(¤‹ÒÂÍíÒÁÒμ¡Ñº·ËÒÃÃÑ¡ÉÒ ผลิตอาหารอันบริบูรณใหพวกเขากิน ¾ÃÐͧ¤)” ÂÔ§ãÊ‹½Ù§ª¹ä´ŒÍÕ¡Í‹ҧäÃ? ถาคนที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ทั้งหลายตองการปกปองไมให พวกเราจะหยุ ด ยั้ ง ไม ใ ห พ วกเขานํ า พาประเทศไทยไปสู ค วาม มงกุฎของพวกเขาตองรวงหลนจมโคลนแลวละก็ แทนทีจะแอบหลบอยูเบือง ่  ้โกลาหลและเปนตัวตลกในสายตาชาวโลกตอไปไดอยางไร? มีวิธีใดบางที่ หลังกองกําลังทหารรักษาพระองค พวกเขาควรจะรวมตัวกันอยูแถวหนาพวกเราจะสามารถนํามาใชเพื่อยับยั้งการใชอํานาจอันมิชอบของเหลา และบอกองคมนตรีใหสงบรรดาทหารกลับบานไปไดแลว - และใหเลิกยุงองคมนตรีที่บอนเซาะทําลายกระบวนการประชาธิปไตยของไทย? กับการเมืองเสียที แนนอนวามีนายพลบาคลั่งที่ปรารถนาเพียงการไดยิงกระโหลกผูคน การเลนเกมสปดตาหาเพื่อนของประชาคมนานาชาติ และอุตสาหจนสมองไหลนองทองถนน มากเทาทีจะมากได แตเราก็อาจพึงระลึกถึงดวย ่ กรรมการทองเที่ยว ไปกับแนวคิด “ความเปนไทย” กับคายกษัตริยนิยมทั้งวา ฟากกษัตริยนิยมสวนใหญก็ไมตองการทั้งสงครามกลางเมืองและการ หลายในเมืองไทย เปนการเลนที่มักงายเกินไป เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและปะทะทางการเมืองนําพาประเทศถอยหลังตกตําลงไปเรื่อยๆ เชนกัน สันติภาพระยะยาวในอินโดจีน ประชาคมนานาชาติจําตองตอตานความ จําเปนอยางยิ่งที่คายการเมืองตางๆ จะตองปฏิเสธยุทธศาสตรการ โหดรายปาเถื่อนที่เห็นกันตอหนาตอตา รวมทั้งการคอรัปชั่นทางการเมืองเมืองทีไมเปนไปตามครรลองแหงประชาธิปไตย และรวมตัวกันเรียกรองให ่ ของไทย และลุกขึ้นมาพูดเกี่ยวถึงการตอสูของคนรากหญาสวนใหญในมีการจัดการเลือกตั้งที่โปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใหเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ประเทศไทย ที่กําลังเรียกรองใหไดมาซึ่งประชาธิปไตย ประเทศไทยต อ งการ “รั ฐ สภาคณะใหม ” ที่ มี ว าระสําคัญประการแรก - ในนามเพื่อสันติภาพ - ทําการขจัดอํานาจองคมนตรีและกองทัพในการแทรกแซงอํานาจการ
  • 16 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 17 ¤íÒãËŒ¡ÒÃ(Testimony) ประชาธิปไตยไทยไดอีก ยามนี้ ขาพเจาทําไดแตการติดตามและประเมินสถานการณการ ถาประเทศไทยจะมุงหนาสูถนนสูประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ เมืองไทยจากนอกประเทศ ในสถานที่เคารพเสรีภาพในการแสดงความยั่งยืน คายกษัตริยและนายพลและกลุมขั้วอํานาจเกา จําตองหลีกทางให คิดเห็น และเอื้ออํานวยใหขพเจาสามารถศึกษาวิเคราะหวิกฤติการเมืองกับประชาชนอยางแทจริง ไทยอยางรอบดาน และทํางานเพื่อสรางใหเกิดการตระหนักถึงปญหาของ เพื่อนๆ ของขาพเจา และสหายหลายลานคนในประเทศไทย ยัง ประเทศไทย ทังในหมูประชาชนในประเทศไทยและประชาคมนานาชาติ เพือ ้  ่คงตอสูกับปญหาคอรัปชั่นและความอยุติธรรมในสังคมอยูทุกเมื่อเชื่อวัน รวมกันสรางหลักประกันวาการเปลียนผานไปสูรฐบาลทีเปน ประชาธิปไตย ่ ั ่ประชาชนหลายหมืนคนจากทัวภูมภาคเดินทางมายังเมืองกรุงเพือเขารวม ่ ่ ิ ่ ที่สมบูรณในประเทศไทยจะเปนไปอยางสันติวิธีการตอสูครั้งนี้ พวกเขาหลายคนยามนี้ มีชีวิตอยูภายใตความกลัววาจะถูก พวกเรายังคงจดจํา ยกยองเชิดชู และคารวะตอดวงวิญญาณหลายพันทํารายรางกาย จับกุม และคุมขัง ดวงทีไดเสียสละเพือการตอสูเพือประชาธิปไตยของไทย วีรชนทีไดเสียสละ ่ ่  ่ ่ สวนหนึ่งอาจจะเพราะความกลัวกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตัวเองเพื่อปลดปลอยพวกเราออกจากการเปนทาสรองรับคําสั่ง กลุมนิยมสวนหนึ่งอาจมาจากผลพวงของการเซนเซอรตัวเอง สวนหนึ่งอาจเนื่อง กษัตริยที่ฉอฉลและใชอํานาจบาทใหญมาจากเพราะความสําเร็จของหลายทศวรรษแหงการโหมโฆษณาชวนเชื่อ ในนามของเสรีภาพและประชาธิปไตย พวกเราไมสามารถยุติการทําเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสํานักพระราชวัง เรื่องราวของนักโทษคดี งานที่มุงมั่นเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันทและ สิทธิเทาเทียมระหวางหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไมกี่คดีเทานั้นที่เปนที่รับรูในหมูประชาคมนานา มนุษยไดอีกตอไปชาติ เกือบทุกวัน ผูคนจํานวนไมนอย โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวนอย ตางก็เผชิญกับการคุกคามจากเจาหนาทีรฐ ในระดับทีแตกตางกัน ตังแตระดับคุก ่ั ่ ้ จรรยา ยิ้มประเสริฐคามเล็กๆ นอยๆ จนถึงระดับที่รุนแรงและอันตรายตอชีวิต เพื่อนๆ ตางก็แสดงความหวงใยตอความปลอดภัยของขาพเจา และแนะนําใหขาพเจาอาศัยอยูในตางแดนสักระยะหนึ่ง เพราะวาสิ่งที่ขาพเจาเขียนเกี่ยวกับเมืองไทยไมสามารถเขียนถึงมันได อยางตรงไปตรงมาในสภาพการเมืองในปจจุบัน ภาระกิจเฉพาะหนาในขณะนี้คือ จะตองทําใหไมมีชองทางใดที่ทหารรักษาพระองคจะสามารถเขามาขัดขวาง ขมขู และคุกคามตอพัฒนาการ
  • 18 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 19 ¤íÒ¹íÒ หนาบทที่ 1 ราชอาณาจักรจักรี ปฏิวัติ สงครามเย็นแหงลัทธิทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 20 28 31 ¢ÍÊ´Ø´Õ ทหารของพระเจาอยูหัวเพื่อรัฐบาลของพระเจาอยูหัว ความอิจฉาริษยาของพระบรมวงศานุวงศ ขั้วอํานาจเกา 37 42 47 ÃíÒÅÖ¡ การเมืองและชีวิตในมือหมอดูบทที่ 2 ราคาที่ตองจายใหกับลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช 57 ราชินีและเจาจอม 55 59 äÇŒÍÒÅÑ ความเปนไทย 61 µ‹Í¼ÙŒàÊÕªÕÔÇÔµ¨Ò¡Ê§¤ÃÒÁ ขบวนการลางสมอง 68 »ÃЪҪ¹ áÅÐʧ¤ÃÒÁ การคอรัปชั่นสไตลจักกรี 77 งบประมาณของราชอาณาจักร 85 à¾×èͤ§ÍíÒ¹Ò¨áË‹§ÅÑ·¸Ô งบสาธารณะเพื่อบํารุงสถาบันจักรี 86 “·ËÒâͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨บทที่ 3 ไทยแลนดแดนอันตราย 86 เหยื่อการสังหารทางการเมือง 88 ¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ” หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 91 สงครามไซเบอร ประชาธิปไตยภายใตพระมหากษัตริยบทปดทาย 98 101 113 ·Ø¡¤¹อางอิง 125ภาคผนวก 1 คําประกาศคณะราษฎร 134ภาคผนวก 2 สลายหมอกควันแหงการคอรัปชั่น 138จรรยา เล็ก ยิ้มประเสริฐ 156
  • 20 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 21 ã¹»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2310 ËÅѧ¨Ò¡¡Í§·Ñ¾¾Á‹Òà¼Ò ·íÒÅÒ¡ÃاÈÃÕÍÂظÂÒ·Õè¿Í¹à¿ÐáÅШǹà¨Õ¹¨Ð Å‹ÁÊÅÒ¨¹àËÅ×Íà¾Õ§«Ò¡»ÃÑ¡ËÑ¡¾Ñ§ ͹Ҥμ¢Í§ ºŒÒ¹àÁ×ͧ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºâª¤ªÐμҢͧ¾ÃÐÂÒμÒ¡ à¨ŒÒ º··Õè 1 àÁ×ͧ¡íÒᾧྪà ¼ÙŒà¡Ô´ÁÒã¹μÃСÙÅÊÒÁÑÞª¹ ·Õèä´Œ¢ÑºäÅ‹¡Í§¡íÒÅѧ¾Á‹Ò »ÃÒº»ÃÒÁàËŋҢع¹Ò§ ÈÑ¡´Ô¹Ò·Õèáμ¡à»š¹¡¡à»š¹àËÅ‹Ò áÅÐÃǺÃÇÁª¹ ¡ÅØ‹ÁàÅç¡-¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂãˌࢌÒÁÒÍÂًËÇÁ¡Ñ¹ÀÒÂãμŒ¡Òà ÃÒªÍҳҨѡèѡÃÕ ÃÒªÍҳҨѡèѡÃÕ »¡¤Ãͧ¢Í§ÊÂÒÁÍÕ¡¤ÃÑé§ (The Kingdom of the Chakri)(The Kingdom of the Chakri) หลังจากกองทัพใหญของพมาถอนกําลังจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อ กลับไปจัดการปญหาในบานเมืองของตัวเอง โดยทิ้งกองกําลังรักษา การณไวจํานวนหนึ่ง ภายในระยะเวลาไมกี่เดือน ตากสินก็ตีกองกําลัง พมาที่เหลืออยูจนแตกพาย และจัดการรวบรวมขุนนางที่แตกเปนกก เปนเหลาใหมาอยูใตการบังคับบัญชาไดอกครัง และแลวในป พ.ศ. 2311  ี ้ ดวยวัยเพียง 34 ป พระองคไดประกาศแตงตั้งตัวเองเปนผูปกครองคน ใหมของสยาม ณ กรุงธนบรี ฝงตะวันตกของแม¹éíÒเจาพระยา ตรงขาม กับศูนยกลางการคาขายที่เรียกกันวาบางมะกอก หลังจากสิบหาปแหงการสูรบกับหัวเมืองตางๆ ที่เคยเปนเมือง ขึ้นของอยุธยามากอน ใหกลับมาอยูในอาณาเขตการปกครอง รวมทั้ง ขยายอาณาเขตเพิ่มเติม ตากสินก็เหน็ดเหนื่อยออนลาเปนอยางมาก – อาจบางที จากความรูสึกอดสูใจตอภาพการนองเลือดในสนามรบมา ยาวนานหลายป แหลงขอมูลหลายแหลงมีแนวโนมที่จะชี้ไปในทิศทาง
  • 22 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 23ที่วา พระองคสวรรคตจากการถูกลากออกมาจากวัดทั้งจีวร ถูกยัดใส ¾.È. 2413 ·ÒÊáÅÐÅÙ¡·ÒÊ·Ñé§ËÅÒ¡çÁÕ¨íҹǹถุงผา แลวทุบจนสิ้นพระชนม ตามคําสั่งของทองดวง นายทหารคูพระ ÁÒ¡¶Ö§Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁ¢Í§»ÃЪҡÃÊÂÒÁ ä¾Ã‹ªÒÂทัยที่สูรบเคียงบาเคียงไหลกันมาอยางยาวนาน ·ÕèÁÕÍÒÂØμÑé§áμ‹ 20-60 »‚ ·Ø¡¤¹ ¨ÐμŒÍ§·íÒ§Ò¹ÃѺ ตองขอบคุณตากสิน ทองดวงไดเลื่อนยศขึ้นเรื่อยๆ และกลาย 㪌¹Ò»‚ÅÐ 6 à´×͹ ä¾Ã‹ÊÒÁÒö«×éÍÍÔÊÃÐÀÒ¾เปนมือขวาของพระองค - ดํารงตําแหนงแมทัพหลายครั้ง จนไดเลือน ä´Œ´ŒÇ¡Òè‹ÒÂà§Ô¹ËÃ×ͼÅÔμ¼Å·´á·¹ãËŒ¡Ñº¹ÒÂชั้นเปนเจาพระยามหาจักรี เพื่อทํารัฐประหารใหสําเร็จสมบูรณ ทอง áÅжŒÒÁÕÅÙ¡ªÒ·Õè·íÒ˹ŒÒ·Õèä¾Ã‹ãËŒ¡Ñº¹ÒÂÍÂÙ‹áÅŒÇดวงสั่งประหารชีวิตพระมเหสี เจาจอม และพระราชโอรสและพระราช ÊÒÁ¤¹ ¾‹Í¡ç¨ÐÊÒÁÒö»Å´»ÃШíÒ¡ÒÃ䴌͋ҧธิดาของพระเจาตากสินรวมกันรวม 30 พระองค รวมทั้งประหารชีวิต ¶ÒÇÃäÁ‹μŒÍ§·íÒ˹ŒÒ·ÕèÍÕ¡μ‹Íä»ขุนนางและครอบครัวทีจงรักภักดีตอพระเจากรุงธนบุรอกหลายสิบชีวต ่  ีี ิ ในป 2369 สยามไดเซ็นปฏิญญาวาดวยพระราชไมตรีและพาณิชยหลังจากนั้นก็็แตงตั้งตนเองขึ้นเปนผูปกครองคนใหม ตั้งเมืองหลวง (Declaration of Amity and Commerce) กับอังกฤษ ซึ่งถือวาเปนการที่บางมะกอก ในป 2325 และเปนองคปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ทําขอตกลงทางการคากับอํานาจตะวันตกเปนครังแรกของสยาม พรอม ้ ดวยตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองสรางความชอบธรรมใหกับ กับนํามาซึ่งอาวุธที่ทันสมัย ความมั่งคั่ง และการเพิ่มขึ้นของชาวตะวันชาติกาเนิดสามัญชน ราชสํานักจักรีไดเริมพระราชขนบธรรมเนียมประ ํ ่ ตกในบางกอก และมัน ไดส ง ผลกระทบตอ สยามเป น ระยะเวลาอันเพณีและพิธีรีตรองอันมากมาย โดยการหยิบยืมมาจากราชธรรมเนียม ยาวนานของราชวงศตางๆ ตั้งแตราชสํานักอยุธยา ราชสํานักนครวัดนครธม ในป 2370 กองทัพไทยบุกตีทําลายกรุงเวียงจันทร และทําใหลาวผสานกับลัทธิพรหมณ และลัทธิขงจือ – นํามาจากทุกที่ รวมทังพัฒนา ้ ้ แตกเปนหัวเมืองยอยๆ พรอมทั้งขนเชลยจากประเทศลาวกลับมายังภาษาแหงราชสํานัก “ราชาศัพท” ซึ่งเปนภาษาที่แบงแยกสถานะทาง ประเทศไทยและใหตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณโขงตอนใต ที่ราบสูงโคราชชนชั้น โดยผูที่เปนขาราชสํานักหรือประชาชนที่จะเขาเฝา จะตองฝก หรือนํามาเปนทาสที่บางกอก และอีกมากมาย การสูรบกับญวนระฝนเพื่อใชพูดกับพระบรมวงศานุวงศ ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ ถูกนํามา หวางป 2385 - 2388 ทีมทงแพและทังชนะ อยางนอยมันไดชวยกระชับ ่ ี ั้ ้ ใสรวมกันอยางชาญฉลาด อยางนาพิศวงงงงวย ในหมอซุปรสเลิศแหง ความสัมพันธระหวางสยามกับแผนดินเขมรใหแนบแนนขึ้นจักรี เพือทีจะรักษาไวซง “สยามทียงใหญ” ทีมอาณาเขตมากกวาความ ่ ่ ึ่ ่ ิ่ ่ ี ¾ÃкÃÁǧÈÒ¹ØǧȏáÅÐàËÅ‹ÒàʹҺ´Õ¨Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ สามารถที่จะดูแลไดทั่วถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกาเจาอยูหัวรัช ª¹ªÑé¹ÊÙ§ÊØ´ã¹Êѧ¤Á ä¾Ã‹·ÒʨѴÍÂً㹪¹ªÑé¹Å‹Ò§ กาลที่ 4 (2394 - 2411) ไดเริ่มจัดกกองทัพตามรูปแบบตะวันตก แต ÊØ´ã¹Êѧ¤Á ¤ÇÒÁ໚¹ÈÑ¡´Ô¹Ò¢Í§ÊÂÒÁࢌÁ¢Œ¹ กระนั้น ก็หาไดทําใหสยามรอดพนจากเงื้อมมือแหงมหาอํานาจอาณา ÁÒ¡¢Ö¹àÃ×ÍÂæ äÁ‹ä´ŒÅ´Å§àÅÂáÁŒáμ‹¹Í ¾Í¶Ö§»‚ é è Œ นิคมตะวันตกที่แผเขามาไดไม “การฑูตเรือปนกล” ของอังกฤษ ได
  • 24 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 25บีบใหสยามตองเซ็นสนธิสัญญาเบาริงห(2398) ซึ่งเปนการทําขอตก นอกจากพืนทีรอบเมืองหลวงแลว ประชาชนในพืนทีรอบนอกตางก็ ้ ่ ้ ่ลงการคาเสรีที่ใหสิทธิพิเศษแกอังกฤษมากมาย โดยเฉพาะการเขาถึง รูสกไมพอใจ และตอตานความพยายามของจักรีทจะเพิมระดับของการ ึ ี่ ่การคาไมและสินคาเกษตร พอถึงสิ้นป 2399 สยามจําตองเซ็นสนธิ รีดนาทาเรน ทีพวกเขาจําตองทนแบกรับอยูกอนแลวใหมากยิงขึนไปอีก ่   ่ ้สั ญ ญาแบบเดี ย วกั น นี้ กั บ ประเทศชาติ ต ะวั น ตกอื่ น ๆ ได แ ก สหรั ฐ ÊØŵ‹Ò¹·Ñé§ËÅÒ¢ͧ»˜µµÒ¹Õ ä´Œµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃÅ‹Òอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมารก โปตุเกส เนเธอแลนด เยอรมัน สวีเดน ÍÒ³Ò¹Ô ¤ Á¢Í§ÊÂÒÁÁÒ໚ ¹ àÇÅÒËÅÒÂÃŒ Í Â»‚นอรเวย เบลเยี่ยม อิตาลี ออสเตรีย-ฮังการี สเปน รัสเซียและญี่ปุน áÅÐäÁ‹à¤ÂÂÔ¹ÂÍÁ¾ÃŒÍÁ㨷Õè¨ÐÍÂÙ‹ÀÒÂ㵌ÍÒ³Ò เพื่อที่จะหยุดการคุกคามจากอังกฤษ และโดยเฉพาะจากฝรั่งเศส ¹Ô¤ÁÍÂظÂÒ àÁ×èÍ¡ÃاÍÂظÂÒÅ‹ÁÊÅÒ ÊØŵ‹Ò¹·Õèพระจอมเกลาและพระจุลจอมเกลา(2411-2453) จําตองแลกดวยดินแดนที่ตากสินและทองดวงไปตียึดมาเปนอาณานิคม - หลายหัวเมือง ÀҤ㵌 µ‹ Ò §¡ç ¼‹ Í ¹¤ÅÒÂä´Œ ºŒ Ò §Ç‹ Ò ÊÒÁÒö¨Ðในลาว กัมพูชาและมาเลเซีย แมกระนั้น พระจุลจอมเกลาก็ยังตอง ໚ ¹ ÍÔ Ê ÃШҡ¡ÒÃºÑ § ¤Ñ º ãËŒ à »š ¹ ·ÒÊä´Œ ÊÑ ¡รับมือกับแรงกดดันที่จะตองแสดงใหมหาอํานาจจักรวรรดิทั้งหลาย ª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ˹Öè§ áµ‹¨Ñ¡ÃÕ¡çÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐËÒÂเห็นวาราชอาณาจักรของพระองคสามารถที่จะยืนหรือยืนอยูไดทาม áÅÐÁØ‹§ÁÑè¹ ·ÕèäÁ‹ÂÔè§Ë‹͹¡Ç‹ÒºÃþºØÃØÉ ·Õè¨Ð¤Çºกลางยุคสมัยแหงการแขงขันนี้ มันเปนธุรกิจที่มีราคาแพงลิบลิ่ว ÃÇÁàÍÒ»˜µµÒ¹Õ «Öè§à»š¹àÁ×ͧ·‹Ò¡ÒäŒÒ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ เพื่อที่จะรับมือกับการไหลบาเขามาของมหาอํานาจชาติจักรวรรดิ ÁÒäÇŒ ã ¹¤ÇÒÁ¤Ãͺ¤Ãͧ ËÅÑ § ¨Ò¡ÅŒ Á àËÅÇจากตะวันตกโดยสูญเสียใหนอยที่สุด จุฬาลงกรณจําตองเรียนรู และ ¨Ò¡¡ÒÃÂÖ ´ ¤ÃͧÀҤ㵌 Í Â‹ Ò §àºç ´ àÊÃç ¨ ÁÒในระดั บ หนึ่ ง จํ า ต อ งลอกเลี ย นขนบธรรมเนี ย มประเพณี ทั ศ นคติ ËÅÒ¤ÃÑé§ ã¹»‚ 2374 ÃѪ¡ÒÅ·Õè 3 ä´ŒÃÇÁÃÇÁและวิ ถี คิ ด ของประเทศมหาอํ า นาจอาณานิ ค ม เพื่ อ ให ส ามารถกุ ม ä¾Ã‹¾Å¡Ç‹Ò 300,000 ¹Ò à¾×èÍÊ‹§ä»ÂÖ´¤Ãͧอํ า นาจ ในฐานะองค พ ระประมุ ข ของสยามประเทศเอาไว ไ ด ต อ ไปพระองคยังไดสรางความเขมแข็งแหงผบรนด “ลัทธิกษัตริยนิยม” โดย ÀҤ㵌 ¡ÒõÕÀҤ㵌¤ÃÑ駹Õé¡ÃзíÒÍ‹ҧ»†Òà¶×è͹การอุปภัมภลัทธิชาตินิยม รวมทั้งการสรางรายไดเพิ่มมากขึ้นใหกับ ÂÔ觹ѡ àÁ×ͧ·‹Ò»˜µµÒ¹Õ¶Ù¡·íÒÅÒÂÃҺ໚¹Ë¹ŒÒทองพระคลัง หนทางที่จะผําไปสูความสําเร็จมีวิธีเดียว ก็ดวยการทํา ¡Í§áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒö¿„œ¹¤×¹ÊÙ‹Âؤ·Í§ä´ŒÍÕ¡µÅÍ´ใหประชาชนที่อยูในเขตแดนสยามตองขึ้นอยูกับคําสั่งตรงจากพระ ¡ÒÅ ¡ÒáÇҴŌҧÊÔ¹Êشŧ´ŒÇ¡ÒèѺàªÅ¨ҡ éองคเพียงผูเดียวและวิถีทางเดียวที่จะทําได ก็คือการสงพระราชโอรส »˜µµÒ¹Õ¡Ç‹Ò 4,000 ¤¹ ¼Ù¡àÍç¹ÃŒÍÂËÇÒÂࢌÒและพระบรมวงศานุวงศไปควบคุมหัวเมืองตางๆ ทีในอดีตปกครองกัน ่ ´ŒÇ¡ѹ à´Ô¹·Ò§Ã‹ÇÁ¾Ñ¹¡ÔâÅàÁµÃÁÒÂѧºÒ§¡Í¡ดัวยความสัมพันธระหวางเครือญาติ ที่มีกฎระเบียบและรูปแบบการบริหารโดยเจาเมืองทองถิ่น
  • 26 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 27 และก็อีกครั้งหนึ่ง เมื่อรัชกาลที่ 5 พยายามที่จะบังคับใหปตตานี ¼ÙŒ¡ÅŒÒªÒÇÍÕÊÒ¹ËÅÒÂÌͤ¹ä´Œ¶Ù¡ÊѧËÒà ᡹จายภาษีตรงมายังทองพระคลัง ก็ไดใชกองกําลังและความรุนแรงเพื่อ ¹í Ò ËÅÒ¤¹¶Ù ¡ μÑ ´ ËÑ Ç áÅÐàÊÕ Â º»ÃШҹ·Õè ·Ø‹ §บีบบังคับใหชาวปตตานีตองปฎิบัติตาม เชนเดียวกับที่เคยทําในอดีต ÊÕàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õและเชนเดียววกับแนวนโยบายการจัดการกับภาคใตของผูปกครอง สงครามเพื่อขยายราชอาณาจักรแหงจักรีวงศ จึงเขากันไดดีเปนคนตอๆ มา ã¹»‚ 2445 ¡º®ÃŒÍÂàÍç´áÅСº®àÁ×ͧá¾Ã‹¶Ù¡»ÃÒº ปเปนขลุยกับความเปนมาของภาษาไทย และการสงเสริมพุทธศาสนา»ÃÒÁÍ‹ҧâ˴ÌҨҡ¡Í§·Ñ¾·ÕèÊ‹§ÁÒ¨Ò¡ºÒ§¡Í¡ เพียงแคเปลือกผิว เพียงเพื่อใชเปนสัญลักษณแหงความเปนศูนยรวม ความที่สวนกลางไมเคยไววางใจตอชาวมุสลิมมาเลยที่พูดภาษา จิตใจของประชาชน และเพื่อปรับสภาพเสนเขตแดนใหมที่สยามตองยาวี ไดนํามาสูความลมเหลวครั้งแลวครั้งเลาของความพยายามอยาง เซ็นสนธิสัญญากับอังกฤษในป 2552 (ภายใตขอตกลงนี้ทําใหรัฐบาลบาคลั่งที่จะอัดฉีดโครงการตางๆ เพื่อ “สรางความเปนไทย” ใหกับ สยามยอมยกเลิกดินแดนอธิปไตยเหนือดินแดน ไทรบุรี กลันตัน ตรังพวกเขาเหลานั้น มากกวาการอัดฉีดเงินลงไปเพื่อการพัฒนาภาคใตอ กานู และเปอรลส สนธิสญญาครังนีองกฤษไดใหสยามกูยมเงินจํานวน ิ ั ้ ้ั  ืยางแทจริง เมื่อนโยบาย “สงครามยาเสพติด” โดยอํานาจเบ็ดเสร็จของ หลายลานดอลลารเพื่อนําไปพัฒนากิจการรถไฟสูปนัง) ถนนถูกสรางทักษิณ ชินวัตร มาถึงภาคใต มันกลับยิงโหมกระพือไฟแหงความรุนแรง ่ ขึ้นเพื่อเชื่อมหัวเมืองหลักตางๆ รวมทั้งวัดและโรงเรียนเพื่อเผยแพรและความตึงเครียดใหเพิ่มมากขึ้น และการลั่นไกแหงการตอสูก็ไดเริ่ม ลัทธิศาสนาและชาตินิยมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ไมมีสัญญาณอะไรเลยที่สามารถบงบอกวาความ การเลิกทาสทีกระทําอยางคอยเปนคอยไป จนสามารถเลิกทาสได ่รุนแรงที่ปะทุใหมรอบนี้จะหยุดลงไดอยางไร และนับตั้งแตป 2548 มี ทั้งหมดในป 2448 แตประชาชนกลับตกเปนเปาแหงการรีดนาทาเรนประชาชนตองเสียชีวตจากความรุนแรงทีนาสยดสยองและไมนาจะเกิด ิ ่   จากจักรีมากขึ้นกวาเดิม และภาษีกวา 80% ที่เก็บได ถูกดูดเขามายังขึ้น ไปแลวกวา 4,400 คน คลังหลวงเพือหลอเลียงบางกอกเทานัน กระบวนการจัดเก็บภาษีของ ่ ้ ้ จักรี สงผลใหมีการตอตานโครงสรางอํานาจรวมศูนย ที่สั่งการจาก ¢ºÇ¹¡Òä¹àÊ×éÍᴧ㹻˜¨¨ØºÑ¹·ÕèÁÕÀÙÁÔËÅѧËÂÑè§ เบืองบนเชนนีอยางตอเนือง โดยเฉพาะตอตานการใชมาตราการปราบ ้ ้ ่ ÃÒ¡ÅÖ¡ Œ͹件֧¡ÒÃÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ¢Í§ªÒÇ·ÕèÃÒºÊÙ§ ปรามอยางรุนแรงตอประชาชนในเมืองที่หางไกล ที่สุดทนกับการถูก â¤ÃҪ㹻‚ 2503 2475 2467 áÅÐ 2444 ขูดรีดภาษีจนไมเหลืออะไรไวสําหรับการดํารงชีวิตของตัวเองและ áÅÐÊÒÇä´ŒÂÒÇä¡Å仡NjҹѹÍÕ¡à¹Ô¹¹Ò¹ÁÒ¡¹Ñ¡ é è ครอบครัว จนจําตองลุกขึ้นมาประทวง ÃÐËÇ‹Ò§àËμØ¡Òó¡ÒÃμ‹ÍÊÙŒ·ÕèàÃÕ¡Njғ¡º®ÃŒÍ àÍç´” ã¹»‚ 2444 àÁ×͹ѡÊÙÍÊҹ䴌¨ºÁÕ´ ¨Ñº¾ÃŒÒ è Œ Õ Ñ ÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ¡Ñº¡Í§¡íÒÅѧ¢Í§¨ØÌÒŧ¡Ã³ ¾Ç¡à¢Ò
  • 28 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 29 »¯ÔÇÑμ(Revolt) Ô มั น เป น ช ว งเวลาแห ง ควาวมยากลํ า บากแห ง ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยทั่วโลก ดวยสภาวะการณเชนนี้ ชนชั้นนําใหมในสังคมสยามที่ ¡ÒþÂÒÂÒÁÅØ ¡ ¢Öé ¹ àÃÕ Â ¡ÃŒ Í §ÃÑ ° ¸ÃÃÁ¹Ù Þ »ÃÐ ไดรับการศึกษาจากตะวันตก เริ่มเปลงเสียงแหงความไมพอใจมากขึ้น ¸Ò¸Ô»äμ¤ÃÑé§áá àÃÔèÁμŒ¹â´Â¡ÅØ‹Á¹Ò·ËÒà เรื่อยๆ ในทายที่สุด ไดสงผลดีใหคณะราษฎรที่นําโดยปรีดี พนมยงค ˹؋ÁàÁ×èÍ»‚ 2453 »‚áááË‹§¡ÒâÖ鹤ÃͧÃҪ สามารถวางแผนการทางเมืองจนทําใหผูมีอํานาจทั้งหลายที่แวดลอม ¢Í§ÃкҷÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐÁ§¡Ø ® à¡ÅŒ Ò à¨Œ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç สถาบันพระมหากษัตริยไมสามารถลุกขึ้นมาตอตานคณะราษฎรได ·Ò§¡ÒÃä´Œ à ¢Œ Ò ¨Ñ º ¡Ø Á ¡ÅØ‹ Á ¹Ò·ËÒÃ˹؋ Á »ÃÐ หลังจากการทํารัฐประหารโดยไมมีการสูญเสียเลือดเนื้อ คําประกาศ ÁÒ³ 150 ¤¹ ´ŒÇ¡ÒÃ㪌¢ŒÍ͌ҧNjҾǡà¢Ò ของคณะราษฎรไดถูกอานขึ้น ณ ลานหนาพระที่นั่งอนัตสมาคม ใน เวลาประมาณ 6 นาิกา เชาตรูของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 (ดูภาค ÇҧἹÅͺ»Å§¾ÃЪ¹Á ·Ñ駹Õé᡹¹íÒ 25 ¤¹ ผนวก 1) สามวันหลังจากนั้น รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยาม (ชั่ว μŒÍ§à¢ŒÒä»ãªŒªÇμÍÂÙ㹤ء໚¹àÇÅÒ 12 »‚ àËμØ Õ Ô ‹ คราว) มีผลบังคับใช และวันที่ 24 มิถุนายนไดรับการเชิดชูวาเปนวัน ¡Ò󏡺® Ã.È. 130 ã¹»‚ 2453 ¨Ö§¶×Í໚¹¡ŒÒÇ ชาติไทย ‹ҧáá ·Õè¹íÒÁÒÊÙ‹¡ÒÃÃÇÁμÑǡѹ¢Í§¤³ÐÃÒɮà แกนนํ า หลั ก 2 คนของคณะราษฎร ได แ ก พั น ตรี ห ลวงพิ บู ล (the People’s Party) ·Õè¨Ñ´μÑ駢Öé¹ ³ ¡Ãا สงคราม ทําหนาทีกากับฝายทหาร และปรีดี พนมยงศ นักสังคมนิยมทีมี ่ ํ ่ »ÒÃÕÊ àÁ×èÍ»‚ 2469 ภูมิหลังมาจากครอบครัวชาวนา มีบทบาทนําในปกพลเรือน(ฝายวิชา การ) จอมพล ป. ดํารงตําแหนงผูนําประเทศในชวงสงครามโลก เปน ผูที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีนานที่สุดของประเทศไทย รวมกันทั้ง สิ้นเปนระยะเวลาถึง 14 ป เปนผูนํากระดูกเหล็กและเปนคนเครงครัด และมีวนย กระนันก็ตาม ในทายทีสด ทังสองทานก็แพเกมการเมืองของ ิ ั ้ ุ่ ้ “ขั้วอํานาจเกา” และทั้งคูเสียชีวิตในระหวางที่ลี้ภัยที่ตางแดน โดยจอม ËÁØ´¤³ÐÃÒɮà พลป. เสียชีวิตที่ญี่ปุน ปรีดีเสียชีวิตที่ปารีส ½˜§ÍÂÙ‹·ÕèÅÒ¹¾ÃкÃÁÃÙ»·Ã§ÁŒÒ ปรีดีไดรับการยกยองวาเปนผูนําแหงขบวนการประชาธิปไตย à¢ÕÂ¹Ç‹Ò .“³ ·Õè¹Õé òô ÁԶعÒ¹ òô÷õ àÇÅÒÂèíÒÃØ‹§ ของไทย ไดสรางผลงานทิ้งไวใหกับประเทศชาติมากมาย โดยเฉพาะ ¤³ÐÃÒÉ®Ãä´Œ¡‹Í¡íÒà¹Ô´ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ อยางยิ่ง ในชวงที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ à¾×èͤÇÒÁà¨ÃÔޢͧªÒµÔ” ระหวางป 2478-2481 เขาที่ไดทํางานอยางหนักเพื่อเจรจากับประเทศ
  • 30 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 31มหาอํานาจอาณานิคมตะวันตก ใหยกเลิกขอตกลงการคาเบาริงหทเอา ี่ ʧ¤ÃÒÁàÂç ¹ ¢Í§ÅÑ · ¸Ô · ËÒÃã¹รัดเอาเปรียบไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482 รัฐบาลจอมพล ป. ไดเปลี่ยนชื่อ ¾ÃкҷÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐ਌ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç‘ราชอาณาจักรสยาม’ มาเปน ‘ราชอาณาจักรไทย’ โดยใหเหตุผลวา (Cold War monarcho-militarism)ชื่อประเทศควรสะทอนความเปนเชื้อชาติของชนกลุมใหญในสังคม(ขบวนการภาคประสังคมทีเริมเติบโตในประเทศไทยยามนี้ โดยเฉพาะ ่ ่ รูปแบบของวิถีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหมๆ ไดปรากฎขึ้นมามากในหมูนักวิชาการ คือ การเรียกรองใหมีการนําชื่อ “สยาม” กลับมา มายภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองอันนาสยดสยองยุติลง ดวยการพิจารณาใชเปนชื่อประเทศอีกครั้งหนึ่ง) เมืองวิถการฑูต ทีทงปญหาไวมากมายทัวโลกของพีเบิม สหรัฐอเมริกา ี ่ ิ้ ่ ่ ้ แมวาปรีดีจะไดรับการสนับสนุนจากเชื้อพระวงศบางคน และ ที่ ไ ม ย อมปล อ ยให โ อกาสที่ จ ะได เ ข า มายึ ด ครองสภาวะสู ญ ญากาศจากนายทหารระดับสูง แตเขาก็เผชิญกับการตอตานจากพวกรอยัล ทางการคาที่ถูกระเบิดถลมจนพังพินาศหลุดลอยไปจนสําเร็จ ในขณะลิสตตลอดระยะเวลา 15 ปแหงชีวิตการเมืองในไทย กอนที่จะถูกโคน ที่สหรัฐฯ พยายามชวยแตงแตมเติมสีใหกับผูนําเผด็จการทั่วโลกในโดยรัฐประหารของฝายรอยัลลิสตเมื่อป 2490 ดวยความลมเหลวจาก ยามนันใหดเปนผูเปนคนขึนมาบาง สตาลินและเหมา ทําดีทสดในแบบ ้ ู  ้ ี่ ุการไมไดลงไปจัดตั้งประชาชนและสรางฐานมวลชนสนับสนุน คณะ ของพวกเขาคือการสังหารทุกคนทิ้งหมด โดยเฉพาะพวกเลือดสี¹éíÒราษฎรจึงถูกบีบใหตองปรานีปรานอมโดยไมเต็มใจกับแกนนําฝาย เงิน และกอนทีทหารญีปนคนสุดทายจะออกไปพนจากดินแดนอินโดจีน ่ ่ ุทหารมาโดยตลอด จนทําใหทหารมีพนทีทางการเมืองมากเกินไป และ ื้ ่ โลกก็ไดหวนกลับคืนสูสภาวะชะงักงันทางการเมืองอีกคราประสบความสําเร็จในการสรางหลักประกันวาประเทศไทยจะไมมีทาง การลุกขึ้นเรียกรองประชาธิปไตยและตอตานเผด็จการของประไดประสบพบพานกับวิธีธรรมาภิบาลรัฐสภาไดอยางแทจริงหลังจาก ชาชนตลอดทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ถูกโหมกระพือความโกรธแคนดวยสงครามโลกยุติลงแลว การปราบปรามอย า งเหี้ ย มโหดและจากการถู ก ใส ร า ยป า ยสี ใ ห บิ ด แมวาจะมีคณะรัฐบาลบางคณะที่สามารถบริหารบางเมืองไดบาง เบี้ยวไปจากความตองการที่แทจริงของประชาชน จากนโยบายการกอนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะปะทุขึ้นมา พระบรมมหาราชวังจักรี ก็ เมืองสงครามเย็นที่พวกฝายขวาตองการและจําเปนจะตองหลอเลี้ยงไมเคยโอบอุมประชาธิปไตยเลยแมแตนอย ดวยความรวมมือกับสหรัฐ สังคมดวยลัทธิ “ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”อเมริกา ไดสอดสายหาชองทางที่จะชะลอพัฒนาการดานประชาธิป ในขณะที่ประชาชนคนทั่วไปกําลังตอสูกับปญหาขาวยากหมากไตยของชาติอยูตลอดเวลา และก็ยังคงเปนเชนนั้นอยูจนถึงทุกวันนี้ แพง ที่ในประเทศไทย แพนตากอนหนุนหลังนายทหารแหงกองทัพ ไทย ปะทะกันอยางดุเดือดและสุดแสนสกปรกกับคายนายพลตํารวจ ไทยที่หนุนหลังโดย CIA ทั้งสองฝายตางก็เหยียบÂèí Ò Å§ä»ในปลัก
  • 32 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 33โคลนของปญหาที่คางคาใจของคนทั้งสังคมวา “ใครเปนคนยิงใน อํานาจ สองชัวโมงหลังจากนันภูมพลประกาศกฎอัยการศึกทัวประเทศ ่ ้ ิ ่หลวงอานันทเมื่อป 2489 และเพราะเหตุใด?” โดยมีพระราชโองการดังนี้ ทันทีหลังจากที่ในหลวงอานันท(รัชการที่ 8 ) พระชนมายุ 21 “เนื่องดวยปรากฎวา รัฐบาลอันมีจอมพล ป. พิบูลสงครามพระชนมพรรษา ถูกยิงสินพระชนมบนพระแทนบรรทม พระอนุชาของ ้ เปนนายกรัฐมนตรี ไดบริหารราชการแผนดินไมเปนที่วางพระองคที่มีพระชนมายุ 19 พระชนมพรรษา ไดรับการสถาปนาใหขึ้น ใจของประชาชน ทั้งไมสามารถรักษาความสงบเรียบรอยครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวพระองคใหม (รัชกาลที่ 9)  ั ของบานเมืองได คณะทหาร ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน กฎหมายของคณะราษฎรป 2475 ระบุถึงการกระทําที่ไมถือวา เปนหัวหนา ไดเขายึดอํานาจการปกครองไวได และทําหมิ่นพระมหากษัตริย ถาการกระทํานั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายแหง หนาที่เปนผูรักษาการพระนครฝายทหาร ขาพเจาจึงขอรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญชัวคราวฉบับป 2475 ระบุ “กษัตริยถกฟอง ่  ู แตงตั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน เปนผูรักษาการพระนครรองคดีอาญายังโรงศาลไมได เปนหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร ฝายทหาร ขอใหประชาชนทั้งหลายจงอยูในความสงบ และจะวินิจฉัย” รัฐธรรมนูญฉบับป 2492 ของจอมพล ป. เติมเต็มชอง ใหขาราชการทุกฝายฟงคําสังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ตังแต  ่ ้โหวเหลานี้ดวย..“องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปน บัดนี้เปนตนไป ”ที่ เ คารพสั ก การ ผู ใ ดจะละเมิ ด มิ ไ ด ผู ใ ดจะกล า วหาหรื อ ฟ อ งรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได” รั ฐ ธรรมนู ญ 16 ฉบั บ ที่ นายกรัฐมนตรีจอมพล ป. ไมมีเวลาแมแตจะหยิบแปรงสีฟน ตองตามมา ดํารงบทบัญญัตินี้ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2492 ไวทุกประการ หนีออกจากประเทศโดยทันที โดยมีผูติดตามเพียงสองสามคนเทานั้นบทบั ญ ญั ติ ที่ เ ป น ดั่ ง ประตู ใ ห ลั ท ธิ ท หารในพระบาทสมเด็ จ พระเจ า โดยเดินทางดวยรถยนต ตอดวยเรือประมงเขาไปยังเขมรทางเกาะกงอยูหัว ที่กดขี่ขมเหงรังแกประชาชน สามารถใชมันมาบังคับใหประ พลตํารวจเอกเผา เจาพอฝน ลี้ภัยไปอยูที่สวิสเซอรแลนดชาชนตอง “จงรักภักดี” ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในทุกสิ่งที่พระองคเปน หรือไมไดเปน ทรงกระทํา หรือไมไดทรงกระทํา ไมมีใครเซ็นสนองพระบรมราชโองการของการลงพระ วันที่ 16 กันยายน 2500 จอมพล ป. ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี ปรมาภิไธยครั้งนี้ ถือเปนการละเมิดรัฐธรรมนูญอยางไดสูญเสียอํานาจใหกับนายทหารฝายขวา ดวยความกลัวรัฐประหาร เปดเผย ภูมพลกระทําและพูดราวกับวาพระองคคอองค ิ ืและมีความปรารถนาอยางลึกๆ วาควรจะไดนําปรีดีกลับมา เดินทาง พระมหากษัตริยแหงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย นับเขาเฝาภูมพลเพือขอการสนับสนุน แตมนก็สายเกินไปเสียแลว พระมหา ิ ่ ั ตั้งแตนั้นเปนตนมา คณะองคมนตรี (มอบคืนใหกับกษัตริยผูเปนโอรสแหงสวรรคในวัยหนุม ไดเห็นพองรวมใจกับนายพล พระองคโดยรัฐธรรมนูญฉบับ 2492 ของจอมพลป.) เริ่มคนโปรดไปเรียบรอยแลว และไดขอรองใหจอมพล ป. ลาออก จอมพล ฟนคืนสูอํานาจอยางสมบูรณ - มีภาระหนาที่ในฐานะป. ปฏิเสธ สองชั่วโมงหลังจากนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ประกาศยึด คณะผูมีอํานาจสั่งการสูงสุดในพระราชอาณาจักร
  • 34 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 35 โดยการหนุนหลังจากสหรัฐฯ อวยชัยใหพรโดยพระบาทสมเด็จ ตราไวโดยคุณลักษณะแหงพระราชอาณาจักรเอง เปนปญหาที่เกิดขึ้นพระเจาอยูหัว ที่ไมใสใจแมแตนอยตอกฎหมายและหลักการประชาธิป ในบานของตัวเอง คุกรุนมาจากภายใน จากการแยงชิงอํานาจของพวก ไตย รัฐประหาร 2500 ของสฤษดิ์ ไดฟนคืนอํานาจแหง “ทหารของ ชนชั้นสูงตั้งแตชวงเวลานั้นเปนตนมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ไวอยูเหนือสิ่งอื่นใดในชาติ กระนั้นก็ตาม เพื่ออนาคตของประเทศไทย มันมีคําถามที่สําคัญ มาตรา 17 ในรัฐธรรมนูญฉบับป 2502 ของสฤษดิ์ ไดใหอํานาจ ยิ่งตอบริบททางประวัติศาสตรที่จําเปนจะตองคนหาคําตอบ คือําถามสฤษดิ์อยางสมบูรณในการบดขยี้กิจกรรมหรือการกระทําใดๆ ก็ตาม ที่วา “ภายหลังสงครามโลกยุติลง รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาที่สฤษดิ์ถือวา “เปนภัยตอชาติและราชบัลลังก” อํานาจแหงเผด็จการ อยูหัวจะยังสามารถตีฆองรองเปาความเกลียดชัง จนทําใหผูคนลุกขึ้นทหารอยางแทจริง! เพื่อแสดงความขอบคุณตอภูมิพล สฤษดิ์มอบพระ มาเขนฆาคนในชาติเดียวกันเอง - ทั้งตอเกษตรกรหลายลานคน ชาวราชประเพณีมอบกราบใตฝาละอองธุลีพระบาทคืนใหพระมหากษัตริย ประมงพื้นบาน รวมทั้งชนกลุมนอยตางๆ ไดสําเร็จหรือไม ถาไมใชนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ผูใดก็ตามที่ไมแสดงใหเห็นวารักและจงรัภักดี เพราะนโยบายตอตานคอมมิวนิสต พรอมกับการหนุนหลังและคําสัญตอองคพระมหากษัตริย หรือปฏิสิทธิที่จะมอบกราบแทบเทาและเปลง ญาดอลลารจากการทําขอตกลงสงครามเย็นกับลุงแซม?”คําราชาศัพท หรือไมยนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีจะตองเสียงกับ ื ่การถูกตอบโตอยางรุนแรงและปาเถื่อน ¡ÒÃä´ŒÃѺ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ͨҡÊËÃÑ°Ï Í‹ҧÅѺæ นับตั้งแตป 2490 ภูมิพลไดอนุมัติรัฐประหาร 8 คณะ รัฐประหาร ã¹μ͹áá ¨¹¡ÃзÑè§Í‹ҧແ´à¼Â⨋§á¨Œ§ã¹แตละครั้งหมายถึงการเพิ่มมากขึ้นของพระราชอํานาจและพระราช àÇÅÒμ‹ÍÁÒ ä´ŒàÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ãËŒ¡ÑººÃÃทรัพยใหกับราชตระกูลจักรีและบรรดานายพลทั้งหลาย และยังเผื่อแผ ´Òͧ¤Á¹μÃÕ á ÅСͧ·Ñ ¾ ä·Â·Õè ÁÕ Ê ÒÂÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ไปถึงสถาปนิก วิศวกร และชาวเมืองกรุงที่ถูกดึงดูดเขาสูพระราชู ÃÐËÇ‹ Ò §¡Ñ ¹ Ṻṋ ¹ áÅÐàμÔ º âμÍ‹ Ò §¡Œ Ò Çปถัมภของพระบรมหาราชวัง เผด็จการรอยัลลิสตจอมพลสฤษดิ์ ธนะ ¡ÃÐâ´´รัตน ไดสรางบรรทัดฐานอันสูงยิ่งและนาสะพรึงกลัวใหกับเผด็จการคนใหมที่กอเกิดตามมาหลังจากนั้น ชวงสิบประหวางทศวรรษ 2490 ถึง 2500 ถือเปนชวงเวลาที่สําคัญยิงในประวัตศาสตรประเทศไทย บางทานอาจจะกลาววามันเปน ่ ิเพราะความโชครายของประเทศหรือเพราะวามันเกิดจากอิทธิพลจากภายนอก แตพวกเราจําเปนจะตองยอมรับวา ในระดับที่สูงมากทีเดียวอนาคตของชาติและปญหาของประเทศ ณ ปจจุบันนี้ ถูกตีประทับ
  • 36 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 37 · Ë Ò Ã ã ¹ ¾ à Рº Ò · Ê Á à ´ç ¨ ¾ÃÐ਌ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç à¾×è Í ÃÑ ° ºÒŢͧ ¾ÃкҷÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐ਌ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç Soldiers of the King for the Government of the King àÁ×èÍÊÄÉ´Ôì¡ŒÒÇ¢Öé¹ÊÙ‹ÍíÒ¹Ò¨ à¢ÒáÅоǡ¾ŒÍ§ºÃà ´Ò¹Ò·ËÒâͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ä´ŒãªŒàÇÅÒËÅÒÂà´×͹¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Ñé¹ “à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ µÑÇ” ·ÕÊËÃÑ°Ï ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙËÇáÅÐ è ‹ Ñ â´Â੾ÒÐÊÁà´ç¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ä´ŒàÊ´ç¨ä» ÂѧÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÍ‹ҧàÍÔ¡àÃÔ¡ËÅÒ¤ÃÑé§ ชวงตนป 2501 สฤษดิ์ “ปวยหนัก” อีกครังหนึง และตองเดินทางไป ้ ่ รักษาตัวทีโรงพยาบาลทหารทีสหรัฐฯ พรอมกับสรางความมั่นใจใหนก ่ ่ ั ลงทุนสหรัฐฯ วา ปรีดีจะไมไดรับอนุญาตใหกลับประเทศไทย การรณรงคตอตานคอมมิวนิสตของรัฐบาลเผด็จการสฤษดิ์ โดย เชิดชูศูนยรวมใจของคนไทยทั้งชาติ กระทําอยางรุนแรงและบาคลั่ง– เพื่อลางสมองของประชาชน เพื่อปองกันไมใหประชาชนลุกขึ้นทวง สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อสรางความชอบธรรมของการเขา แทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยของทหาร และเพือปกปดขาวฉาว ่ ความงี่เงา และการละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญอันมีอยางมากมายและมีมา อยางตอเนื่องของฝายรอยัลลิสต
  • 38 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 39 ในป 2503 สฤษดิ์ประกาศวา นับตั้งแตนี้ไป วันชาติของไทยจะ อยูหัว” ของสฤษดิ์และถนอมลงไปไดในที่สุด แตก็ไดมาดวยชีวิตของเฉลิมฉลองในวันคลายวันเกิดของภูมิพล(5 ธันวาคม) ไมใชวันที่ 24 นักศึกษาและกรรมกรวัยหนุมสาวรวม 80 คน ที่ถูกสังหารโดยทหารมิถุนายน อีกตอไป และตํารวจ บางคนเสียชีวตตรงทีดานหนาของพระราชวังสวนจิตรลดา ิ ่  “¨ÑºàÃÕº ¦‹ÒàÃÕº à¼ÒàÃÕº” นั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนายกรัฐมนตรี นายก‘Arrest them all, kill them all, burnt them all’. รัฐมนตรีไดจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ และสามารถจัดการเลือกตั้งได ในระหวางการรณรงคตอตานคอมมิวนิสตของลัทธินยมกษัตริยใน  ิ  สําเร็จในป 2517 ทําใหประชาชนชาวสยามไดมีเวลา 2 ปกับรัฐบาลชวงทศวรรษ ที่ 2500 และ 2510 บานเรือนชาวบานทั้งหมูบานถูกเผา ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนก็ใชมันอยางคุมคาดวยการสั่งการโดยเฉพาะที่เห็นเดนชัดในภาคอีสาน สําหรับชาวบานที่ไมถูกจับหรือ ใหสหรัฐฯ ถอนฐานทัพออกไปจากประเทศไทยถูกฆา ตางก็ถกผลักใหตองหลบหนีเขาปา ไมวาจะเต็มใจหรือไมเต็มใจ ู   ด ว ยความรู สึ ก เสี ย หน า ที่ พ า ยแพ ต อ ประชาชนชาวเวี ย ตนามก็ตาม พวกเขาไมมีทางเลือกอื่น จําตองไปขอความคุมครองจากพรรค กองทัพสหรัฐไดยายหนีจากความรับผิดชอบตออาชญากรรมสงครามคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย อันรายกาจในครังนีไปกอนหนานีแลว พอถึงเดือนมิถนายน 2519 ทหาร ้ ้ ้ ุ ความนาสะพรึงกลัวของสถานการณในหวงเวลานั้น จนถึงบัดนี้ สหรัฐฯ ทีเหลืออยู 27,000 นายพรอมเครืองบินรบ 300 ลํา ก็ไดยายออก ่ ่ ยังเปนเรื่องที่ไมสามารถพรรณนาออกมาไดอยางครบถวน ขอยกตัว จากเมืองไทยไปจนหมดสิน ปญหาคือ มันไดทงประเทศไทยไวใหเผชิญ ้ ิ้อยางแคกรณีเหตุการณที่เรียกวา “ถังแดง” ที่เกิดขึ้นระหวางป 2514 หนากับนายพลพุงปลิน ทีกาลังหวาดผวาวาจะตองอดยากปากแหง และ ้ ่ ํและ 2516 ประชาชน 3,000 กวาคน ที่จังหวัดพัทลุงภาคใตของไทย กลัววากางเกงหลวมโพลกจนหลุดลวงลงมากองที่ตาตุมถูกสังหารอยางเหี้ยมโหดจากทหารไทย ชาวบานเหลานี้ถูกเผาทั้งเปน ไมจําเปนตองพูดใหมากความ พระราชวังและหนวยกอกวนการในถัง¹éíÒมัน ถูกผลักตกจากเขา และถูกจับยัดกระสอบและผลักลงมา เมืองที่อุดหนุนโดยสหรัฐฯ ไดออกปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง โดยการตามจากเฮลิคอปเตอร ลาผูที่ถูกหมายหัววาเปนคอมมิวนิสต ดวยตัวเลขหลายพันคนจํานวน ภายในป 2513 มีจํานวนทหารสหรัฐฯ ประจําการอยูในประเทศ รายชื่อของผูถูกฆาตกรรมและสังหารเริ่มมีจํานวนสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางไทยประมาณ 50,000 นาย โดยสวนมากเปนทหารอากาศที่ทําหนาที่ นาสะพรึงกลัว ผูนําสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทยถูกสังหารขับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบปูพรมทั่วทั้งในเวียดนาม กัมพูชาและลาว กวาสี่สิบคนและยั ง ได ทํ า หน า ที่ ส ง ต อ อุ ต สาหกรรมการค า เพศในประเทศไทย การปราบปรามของทหารในเดือ นตุ ล าคม 2519 ส ง ผลใหนักมายังศตวรรษที่ 21 ศึกษาและกรรมกร 42 คนถูกสังหารหมู ขบวนการแรงงานในยามนั้น การลุกขึ้นสูในเดือนตุลาคม 2516 ทําใหประเทศไทยสามารถขจัด ทําไดเพียงการดูอยูนิ่งเฉย เพียงแค 7 ปหลังจากประชาชนชาวไทยเครื่องหมายการคาชั้นพิเศษแหง “ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจา ประสบความสําเร็จในการขับไลจอมพลถนอม ประชาชนชาวไทยก็พบ
  • 40 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 41วาพวกเขาตองตกอยูใตอํานาจเผด็จการของนายพลทหารแหง “ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหว” พลเอกเปรม ติณสูลานนท และก็เปน  ัอีกครังหนึงทีจาเปนจะตองกรนประนามถึงความอัปยศอดสูแหงมนตรา ้ ่ ่ํที่¾ÃèíÒรายกันอยางนาขบขันวา “ชาติ ศาสน กษัตริย” จากเอกสารที่มีผูคนพบที่ลอนดอน เปนเอกสารการบันทึกจากสถานฑูตอังกฤษที่กรุงเทพฯ บันทึกไวเพียง 3 วันหลังจากการสังหารหมูประชาชนเมื่อป 2519 รายงานการเขาพบพระบาทสมเด็จพระเจา “¶ŒÒËÒ¡μŒÍ§àÅ×Í¡ÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ºÒÅ·ËÒÃอยูหัวของพระราชอาคันตุกะจากอังกฤษ ซึ่งไมไดระบุชื่อวาเปนผูใด áÅйѡÈÖ¡ÉÒ ¾ÃÐͧ¤¤§¨ÐμŒÍ§àÅ×Í¡บันทึกไวดังนี้ “ถาหากตองเลือกระหวางรัฐบาลทหารและนักศึกษาพระองคคงจะตองเลือกทหารถึงแมจะไมชอบระบบเผด็จการ เพราะ ·ËÒà ¶Ö§áÁŒ¨ÐäÁ‹ªÍºÃкºà¼´ç¨¡ÒÃแมนกศึกษาอาจจะมีอดมการณแตพวกเขาไมมประสบการณ ความรับ ั ุ ี à¾ÃÒÐáÁŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨¨ÐÁÕÍØ´Á¡Òóáμ‹ผิดชอบและไดรบอิทธิพลภายนอกอยางมาก ในขณะทีทหารมีวนยและ ั ่ ิ ั ¾Ç¡à¢ÒäÁ‹ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ความรับผิดชอบ มีความหวงใยตอความเปนดีอยูดของประเทศ รวมถึง  ีมีประสบการณในรัฐบาล” ªÍº áÅÐ䴌úÍÔ·¸Ô¾ÅÀÒ¹͡Í‹ҧÁÒ¡ Ñ ã¹¢³Ð·Õè · ËÒÃÁÕ ÇÔ ¹Ñ  áÅФÇÒÁÃÑ º ¼Ô ´ »ÃЪҪ¹ªÒÇä·ÂÂѧ¤§µŒÍ§¾ÂÒÂÒÁÍ‹ҧµ‹Í ªÍº ÁÕ¤ÇÒÁˋǧãÂμ‹Í¤ÇÒÁ໚¹´ÕÍÂÙ‹´Õ à¹×èͧ·Õè¨Ð»Å´áÍ¡µÑÇàͧ¨Ò¡ “ÃÑ°ºÒŢͧ¾ÃÐ ¢Í§»ÃÐà·È ÃÇÁ¶Ö§ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóã¹ ºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ” â´Â “·ËÒâͧ ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ” ÃÑ°ºÒÅ”
  • 42 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 43 ¤ÇÒÁÍÔ¨©ÒÃÔÉÂҢͧ¾ÃкÃÁǧÈÒ วงศตระกูล และการผสานประโยชนกับกลุมนักธุรกิจรายใหญตางๆ ¹Øǧȏ (Regal jealousy) ทักษิณมีอํานาจมากพอที่จะปรับโครงสรางการเมืองไทยหลังสงคราม เย็นขึ้นมาใหมได รวมทั้งเปาลมพัดใตกระโปรงของพวกขั้วอํานาจการ เมืองเกา - สถาบันพระมหากษัตริย คณะองคมนตรี นายทหารระดับ สูง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และพรรคการเมืองแหงป องคมนตรีและรัฐบาลทหารในยุคทศวรรษที่ 2500 และ 2510 ได 2489 ที่ชื่อวาพรรคประชาธิปตย - ใหเปดโลงไดใช ทุ ก มาตรการที่ จ ะสร า งหลั ก ประกั น ว า จะสามารถควบคุ ม แหล ง เขากลับเลือกเลนเกมการเมืองของพวกขั้วอํานาจเกา แมวาจะมีทรัพยากร(ทรัพยสินเงินตราและงบประมาณแผนดิน) ของสาธารณะ ความเหนือกวากลุมพวกนั้น และมีศักยภาพที่จะทําใหตัวเขาเองและทั้งหมดเอาไวใหได และรักษาระดับของเงินสาธารณะ(และดอลลาร สส. ที่ไดรับเลือกตั้งเขามาจนเปนเสียงขางมากในสภา สามารถสลายจากสหรัฐฯ) ใหไหลเวียนเขาไปยังกองกําลังทหารรักษาพระองค โครง ขั้วอํานาจเกาลงไปได ทวาทักษิณก็เหมือนกับคนพวกนั้นตรงที่มีการพระราชดําริ คลังมหาสมบัติจักรี และเขากระเปาของพวกเขาเอง ความโลภมากเกินไป แทนที่จะแกปญหาคอรัปชั่นซึ่งเปนตนตอแหงอยางไมขาดตกบกพรอง ในระดับที่ยิ่งกวาแคสรางความพึงพอใจ ทุกความบิดเบี้ยวทางการเมืองไทย ตัวเขากลับกลายเปนเหยื่อชิ้นงาม เพื่อตอบสนองความตองการของตัวเอง เมื่อทักษิณ ชินวัตร กาว ใหศัตรูมีเหตุผลและพื้นที่มากพอที่จะจัดตั้งขบวนการตอตานและโคนขึ้นสูอํานาจในป 2544 ก็ไดพยายามสรางความพึงพอพระทัยใหกับ เขาไดในที่สุด - แตดวยการทําเชนนั้นดวยเชนกัน ที่กระทํากันกันสถาบันพระมหากษัตริย และอนุมัติงบประมาณจํานวนมหาศาลใหกับ อยางโจงแจง ไมเคารพในกกติกาแหงหลักการประชาธิปไตย - พระคลังมหาสมบัติจักรี เมื่อสํานักพระราชวังของบกวา 3,000 ลานบาท บรมมหาราชวัง คณะองคมนตรี กองกําลังรักษาพระองค พรรคประเพือจัดซือ โบอิง 737-800 เพือบรรจุเพิมเติมในรายการพระราชพาหนะ ่ ้ ้ ่ ่ ชาธิปตย และขบวนการคนเสื้อเหลือง - กลับผลักใหประเทศไทยกาวที่มีอยูกอนหนานี้แลว ซึ่งมีทั้งโบอิ้ง 737-400 แอรบัส 319-300 แอร เขาขอบเสนแหงสภาวะสงครามประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆบัส ACJ 319 เขาก็เซ็นอนุมัติใหอยางงายดาย แตการจายเครื่องราช »ÃЪҪ¹¤¹à´Ô¹´Ô¹ËÒઌҡԹ¤èíÒËÒä´Œ»ÃÐ⪹Íѹã´äÁ‹บรรณาการใหกับคลังมหาสมบัติจักรี ที่เปรียบดังหลุมที่ไมมีกนนี้ เปน ¨Ò¡¡Òþ¹Ñ¹ÃдѺÊÙ§·Õà´ÔÁ¾Ñ¹¡Ñ¹´ŒÇªÕÇμáÅШÔμÇÔÞÞÒ³¢Í§Á¹Øɏ è Ôเกมไพที่ไมมีวันชนะ ઋ¹¹Õé ปญหาคือ ทักษิณไดสรางสมอํานาจบารมีที่แทจริงขึ้นมาไดดวยเชนกัน และนั่นเปนสิ่งที่พระราชอาณาจักรจักรี ไมอนุญาตใหกระทํา ¹Ñºμѧáμ‹»‚ 2546 »ÃЪҪ¹¼ÙºÃÔÊ·¸Ô¡Ç‹Ò 7,000 é Œ Ø ìและเปนสิ่งที่ไมสามารถใหอภัยได แมวาเขาและพรรคไทยรักไทยจะ ¤¹ μŒÍ§μÒÂä»â´ÂäÁ‹ÁÕ¡Ãкǹ¡ÒþԨÒóÒชนะการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงถลมทะลายในป 2544 และ 2548 ¤ÇÒÁ¼Ô ´ã¹ÊÑ § àÇÕ Â ¹¤ÇÒÁªÑè Ç ÃŒ Ò Â·Õè ¾ Ç¡ÃÍÂÑ Åดวยเสนสายความสัมพันธในฐานะนายตํารวจเกา สายสัมพันธของ ÅÔÊμã¹»ÃÐà·Èä·Âä´Œ¡‹Í¢Öé¹ áμ‹Áѹ¡çÂÒ¡ÁÒ¡
  • 44 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 45 ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ ઋ¹¡Ñ¹ ·Õè¨Ð¡´ËÑÇ»ÃЪҪ¹ãËŒÍÂÙ‹¡Ñº 㹪‹Ç§ 60 »‚·¼Ò¹ÁÒ »ÃЪҪ¹¼ÙºÃÔÊ·¸Ô¹ºËÁ×¹ Õè ‹ Œ Ø ì Ñ è ¤ÇÒÁ¡ÅÑ Ç ä´Œ ÍÕ ¡ µ‹ Í ä»´Œ Ç Â¡ÒÃ㪌 ¡ ͧ¡í Ò ÅÑ § ËÁ×蹤¹ ¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁâ´Â¡ÒÃ͹ØÁѵԨҡÇѧãËŒÁÕ ·ËÒûÃÒº»ÃÒÁ»ÃЪҪ¹ áÅСçÂÒ¡ÁÒ¡¢Öé¹ ¡ÒáÇҴŌҧáÅлÃÒº»ÃÒÁ»ÃЪҪ¹ä´Œ µÑÇ àÃ×èÍÂæ Íաઋ¹¡Ñ¹ áÁŒá¤‹¤Ô´¨Ð·íÒ ·Õè¾Ç¡¢ÑéÇÍíÒ àÅ¢·Õèá·Œ¨ÃÔ§ÂÒ¡·Õè¨ÐÊ׺¤Œ¹ä´Œ ËÃ×ÍäÁ‹¡çäÁ‹ÁÕ¡Òà ¹Ò¨à¡‹Ò¨ÐÊÒÁÒö¿Í¡ÅŒÒ§Á×ÍÍѹʡ»Ã¡¢Í§ ºÑ¹·Ö¡àÍÒäÇŒ ᵋàÁ×è;ÂÒÂÒÁ¤Œ¹¤ÇŒÒ¶Ö§àÃ×èͧ ¾Ç¡à¢ÒãËŒ¢ÒÇÊÐÍÒ´ä´ŒàËÁ×͹ᵋ¡‹Í¹ ¤¹àÊ×éÍ ÃÒÇ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂà¾ÃÒÐʧ¤ÃÒÁዧªÔ§ÍíÒ¹Ò¨ á´§à´Ô ¹ ¢ºÇ¹»ÃзŒ Ç §¡Ñ ¹ µ‹ Í à¹×è Í §ÍÕ ¡ ¤ÃÑé §ã¹ ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ¹Õé ÁѹÁÕ¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èͶ×Í䴌NjҨíÒ ¨íҹǹàÃ×͹ËÁ×è¹áÅÐàÃ×͹áʹ ¹Ç¹¼ÙŒ à ÊÕ Â ªÕ ÇÔ µ ¨Ò¡¡ÒûÃÒº»ÃÒÁ·Ò§¡Òà àÁ×ͧä·Â·Õ輋ҹÁÒ¹‹Ò¨ÐÁÕà¡×ͺ 30,000 ¤¹ ในวันที่ 20 กันยายน 2549 มีบนทึกการสนทนาระหวางฑูตสหรัฐฯ ัทีกรุงเทพฯ กับพลเอกสนธิ หัวหนาคณะรัฐประหาร เปดภาพใหเห็นวา ่ ประกฎการณทสงเกตเห็นไดชดเจนในการฆาตกรรมหมูประชาชน ี่ ั ั “เมือคืน” พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดนาพลเอกสนธิและผูนาเหลาทัพ ่ ํ  ํ ภายใต “ประชาธิปไตยภายใตสถาบันพระมหากษัตริย” คือไมมีทหารเขาวัง เพื่อขอพรจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการปฏิบัติการ แมแตผเดียว ไมมเจาหนาทีแมแตคนเดียว - ไมมใคร - ถูกตัดสินลงโทษ ู ี ่ ีของพวกเขา “ในหลวงทรงดูผอนคลายและมีความสุข ยิ้มแยม ในการกระทําเหลานี้ ทุกคนไดรับพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทตลอดการสนทนา” สมเด็จพระเจาอยูหัว ผูกระทําความผิดที่รายแรงที่สุดไดรับเครื่องราช การสนับสนุนของวังตอการทํารัฐประหาร 2549 และการสนับ อิสริยาภรณหลายชั้น และผูกระทําความผิดรายแรงมากที่สุดไดรับสนุนของวังเพื่อสนับสนุนการทําลายกระบวนการทางการเมืองที่มีมา พระราชทานเพลิงศพตอ เนื่องหลังจากนั้น ที่นําโดยสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินินาถ ตลอด 60 ปที่ผานมา ไดฉายภาพ«éíÒๆ กันไปมาหลายครั้ง แหงจนเปนที่ประจักษชัดแจงตอสาธารณะชน ถือเปนการตบหนาประชา การเสียสละชีวิตผูคนสักสี่สิบ หาสิบคน และการประหารชีวิตหรือสังชนอยางแรง และมันไดยกระดับความไมพอใจของประชาชนจนสูงยิ่ง หารนักคิดและนักเขียนทีไมเห็นดวยสักสิบหรือยีสบคน อันเปนสวนหนึง ่ ่ิ ่และประกายไฟแหงแรงบันดาลใจเพื่อลุกขึ้นสูไดถูกจุดขึ้นมา เพียงแค ของเกมสจกรีทวางแผนไวเพือกดหัวคนทังสังคมเอาไวตลอดไป ในนาม ั ี่ ่ ้ชื่อที่คณะรัฐประหาร 2549 เจาะจงเลือกใช - คณะปฏิรูปการปกครอง แหงการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง(ภายในชาติ) แหงในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข - ก็เปน ราชอาณาจักรจักรีการดูถูกประชาชนอยางซึ่งๆ หนา ในตัวของมันเองอยูแลว
  • 46 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 47 ¢ÑéÇÍíÒ¹Ò¨à¡‹Ò The Old Power Gang àÅ×Í´à¹×éÍàª×éÍ䢨ѡÃÕ นําโดยประมุขของตระกูลที่ไดรับ การยกยองวาเปนพระมหากษัตริยที่ÃèíÒรวยที่สุดในโลก และในฐานะ ปจเจกบุคคล เปนผูลงทุนมากที่สุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทย สมาชิกแหงราชตระกูลจักรีผลิตลูกหลานมากมายเพื่อราชอาณา จักร - ทังนักการฑูต ผูพพากษา ผูอานวยการ หัวหนาสํานักงาน สมาชิก ้  ิ ํ พรรคประชาธิปตย เลือดเนื้อเชื้อไขตระกูลนี้ทําหนาที่กันอยางแข็งขันคณะองคมนตรีปจจุบัน โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี ในการรณรงค “ปกปองสถาบัน”ประกอบดวย นายเชาว ณ ศีลวันต นายธานินท กรัยวิเชียร พลเรือตรี หมอมหลวงอัศนี ปราโมช พลอากาศตรีกําธน สินธวานนท พลอากาศเอกสิทธิ เศวต ¤³Ðͧ¤Á¹µÃÕ แตงตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวศิลา นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย นายอําพล ภูมิพลอดุลเดช (83) ประกอบไปดวยลูกเรือ 19 คน (อายصèíÒสุด 63)เสนาณรงค นายจํารัส เขมะจารุ หมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย หมอมราชวงศ ในทางหลักการยังคงนําโดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท นักจัดการเทพกมล เทวกุล นายศักดา โมกขมรรคกุล นายเกษม วัฒนชัย นายพลากร การเมืองทีเจนจัดทีสดในเมืองไทย “ปาเปรม” ขณะนีอายุ 92 ป สมาชิก ่ ุ่ ้สุวรรณรัฐ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายสันติ ทักราล ทั้งหมดของคณะองคมนตรีคืออดีตนายพล อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตพลเรือเอกชุมพล ปจจุสานนท ผูพิพากษาศาลตางๆ โดยทุกคนผสานเปนหนึ่งและดําเนินกุศโลบาย ตางๆ เพื่อบริหารสถาบันจักรี ไมเคยมีอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจาก การเลือกตั้งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงองคมนตรี อดีตนายกรัฐ มนตรีสามคนที่อยูในคณะองคมนตรีในปจจุบันนี้(สองคนมียศพลเอก) เปนอดีตนายกรัฐมนตรีพระราชทานทั้งสามคน และเปนผูที่มีความ สัมพันธใกลชดกับเหลาองคมนตรีของในหลวง(นายกรัฐมนตรีของไทย ิ ทั้ง 27 คน ไมมีทางที่จะไดนั่งบริหารประเทศ ถาไมประกาศตัวเปนผู จงรักภักดี) ¡Í§·Ñ¾ä·Â มีกําลังพลประจําการทั้งสิ้น 315,000 นาย และเครื่องราชย มีทหารกองหนุนอีก 200,000 นาย และมีนายพลกวา 1,000 นาย ใน
  • 48 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 49ดานความเข็มแข็งของกองทัพ ประเทศไทยถูกจัดอยูที่ลําดับ 28 ของ คนกอนหนานี้ ที่เปนนายพลแหงคายทหารเสือราชินีเชนกัน) กองกําโลก ในดานจํานวนทหารและหนวยทหารกอกวน ประเทศไทยถูกจัดอยู ลังรักษาพระองคถูกเคลื่อนพลเพื่อมาปราบปราบประชาชนหลายในลําดับที่ 18 กองทัพไทยทําสัญญาทางการทหารกับกวา 20 ประเทศ ครั้ง เปนกองกําลังเดียวที่เชื่อมั่นไดมากที่สุดสําหรับงานปราบปรามและนับตั้งแตรัฐประหาร 2549 บรรดานายพลทอปบูตสามารถตอรอง ประชาชนเชนนี้จนไดงบประมาณทหารเพิ่มขึ้นมาอีกเทาตัว จาก 86,000 ลานบาท มาเปนรวม 200,000 ลานบาท (จาก 3.9 พันลานดอลลาร มาเปน 6.6 พัน ¾Ãä»ÃЪҸԻ˜μ หรือจะเรียกไดวา สิ่งตกคางมานับลานดอลลาร) ตั้งแตรัฐประหาร 2490 อยูรอดมาไดจนถึงปจจุบันในฐานะปกฝายพล เรือนของรัฐบาล “ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” พรรคปร • หลังจากการทํารัฐประหาร 2549 กองทัพยืนบิลเรียกเก็บ ่ ะชาธิปตยไมเคยไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวา 40% นับตั้งแตลง เงินใหกับรัฐบาลเปนตัวเงินแค 1,000 ลานบาท แตบิล สมัครรับเลือกตั้ง เรียกเก็บเงินของการปราบปรามคนเสื้อแดงในป 2553 • หลังจากที่กองทัพกําจัดทักษิณไดในป 2549 และฝายรอ เพิ่มสูงขึ้นอยางมากจนแมแตพวกรอยัลลิสตดวยกันเอง ยัลลิสตไดมอบกราบขึ้นสูอํานาจเมื่อปลายป 2551 หัว ยังถึงกับขมวดคิว เพราะมันเปนตัวเลขสูงถึงกวา 10,000 ้ หน า พรรคประชาธิ ป ต ย จ ากอี ตั น และและออกฟอร ด ลานบาท - ไมมรายการบัญชี ไมเจรจา หามโตเถียง - จาย ี ฉายา “ดีแตพูด” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศกฎอัยการ มาอยางเดียว ศึกในเดือนเมษายน 2553 และเปดไฟเขียวใหพลเอก • กองทหารรักษาพระองค ถือวาเปนกองกําลังที่ทันสมัย ประยุทธใชกระสุนจริงยิงประชาชนในเดือนพฤษภาคม ที่สุด มีทหารในสังกัดกวา 30,000 นาย เปนกองทหาร 2553 นับตั้งแตนั้นมาเขาไดพยายามอยางหนักที่จะบอก ที่ไดรับสิทธิพิเศษมากมาย โดยเฉพาะนายพลทั้งหลาย กับประชาคมโลกวาการเสียชีวิต 91 คน บาดเจ็บ 2,000 ในคายทหารเสือราชินี คือนายพลที่มีอิทธิพลสูงสุดใน คน และผูประทวง 470 ถูกจับกุม เปนการกระทําทีสมเหตุ  ่ กองทัพไทย สมผล อภิสิทธิ์หนาหวานยังไดประกาศใชกฎหมายพรบ. ฉุกเฉินของทักษิณ จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณตอ หลังจากวีรกรรมอันยิ่งใหญแหงการสั่งเคลื่อนกองกําลังทหาร กองกําลัง “ลูกเสื้อไซเบอร” เพื่อทําหนาที่บลอคกระแสรักษาพระองคทําการสังหารประชาชนไป 91 ศพ ระหวางการปราบ การวิพากษวจารณตางๆ และยังไดสงเสริมและใหการสนับ ิ  ปราบคนเสื้อแดงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ในเดือนตุลาคม พลเอก สนุนดานงบประมาณตอแผนการจัดตั้งกองกําลังปกปองประยุทธ จันทรโอชา แหงคายทหารเสือราชินี ไดกาวขึ้นมารับตํา สถาบัน 800,000 คน โดยมุงเปาไปที่เด็กหนุม เพื่อใหทําแหนงผูบัญชาการกองทัพบก (รับชวงตอจากผูบัญชาการกองทัพบก หนาที่เปนสายลับคอยสอดสองคนในหมูบานตัวเอง
  • 50 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 51 • เมื่อเกิดวิกฤติเศรษกิจทั่วเอเชียในป 2540 พรรคประชา ตางๆ จากภาครัฐ - ทั้งเรื่องโรงเรียน และการรักษาพยาบาล และก็ยั ธิปตยกเงิน 17,000 ลานดอลลารสรอ. จาก IMF และมีเงือน  ู งเปนดั่งใบประกาศนียบัตรชั้นดีในการสมัครงานในหนวยงานของรัฐ ไขผูกพันใหประเทศไทยตองแกกฎหมายเพื่อเปดเสรีเต็ม หรือ โครงการพระราชดําริตางๆ ซึ่งเปนงานที่มีสวัสดิการและสิทธิประ รูปแบบ แตเปนทักษิณ ชินวัตร ไมใชพรรคประชาธิปตยที่ โยชน ม ากมาย คนกลุ ม นี้ ส ว นใหญ ส นั บ สนุ น การรณรงค “ปกป อ ง เปนรัฐบาลที่ใชหนี้กอนนี้ สถาบัน” • ในป 2551 อภิสทธิวศวกรรมเงินกูในรูปแบบเดียวกับ IMF ิ ์ิ  ¤¹ä·ÂàªÕÍÊÒ¨չ ประมาณ 14% ของ ประชากรไทย คือ é อีกครั้งหนึ่ง แตครั้งนี้เปนจํานวนถึง 27,000 ลานดอลลาร คนไทยที่มีบรรพบุรุษเปนคนจีนที่พากันอพยพเขามายังประเทศไทย โดยขาดเสียงมวลชนสนับสนุน ไดแตสวดมนตภาวนาวา เพราะสภาพควายากไรที่ประเทศจีน (โดยเฉพาะปลายสมัยอยุธยา เงินที่กูมาจะสามารถซื้อความรักจากประชาชนได และ และตนรัตนโกสินทร) และก็ไหลตามมาอีกระลอกในชวงการกวาดลาง อภิสิทธิ์ก็ไดเริ่มเจรจาเงินกูรอบใหมเรียบรอยแลวสําหรับ ของเหมา เปนตน คนกลุมนี้ที่สามารถสรางตัวเองจนประสบความสํา งบประมาณติดลบประจําป 2554 แมแตสื่อกระแสหลักที่ เร็จทางธุรกิจ - ผานการทํางานหนัก หรือเพราะความเฉียบแหลมใน เซนเซอรตวเองกันอยางเหนียวแนน ก็ยงตองลงขาวเกียว ั ั ่ การทําธุรกิจ ตางก็มีความเต็มใจที่จะไดขยับฐานะและเลื่อนลําดับ กับการเจรจาเงินกูงวดนี้ ใครละจะเปนคนจายเงินกูเพื่อ ชั้น โดยการใหเงินสนับสนุน “เดอะ คอเปอเรชั่น” นักธุรกิจคนไทย “ปกปองสถาบัน” กวา 40,000 ลานดอลลารของอภิสิทธิ์? เชื้อสายจีนจึงเปนกลุมคนที่มีอิทธิพลสูงยิ่งตอทั้งภาคธุรกิจและวงการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย? การเมืองของไทย แตก็จนกระทั่งทศวรรษที่ 2510 ที่ครอบครัวคน จีนอพยพ สามารถทําเรื่องขอสัญชาติไทยและนามสกุลไทย ซึ่งคน ไทยเชื้อสายจีนกลุมที่มั่งคั่งและÃèíÒรวย ตางก็ยินดีปรีดาที่จะลบภาพที่ผานมา ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡Ç‹Ò 2 Ōҹ¤¹ áÅо¹Ñ¡ อดีตแหงการถูกหยามเหยียด และเขารวมกับขบวนการตอตานคอม§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨¡Ç‹ÒËŒÒáʹ¤¹ คือ ฐานคะแนนหลักของ มิวนิสต รอยัลลิสตชาตินิยม และสรางสายสัมพันธกับทหารพรรครอยัลลิสตประชาธิปตย เปนกลุมคนที่ถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแตออนแตออกวา ถาตองการมีชีวิตที่สุขสบาย หามตั้งคําถามกับกลุมขั้ว ਌Ò˹ŒÒ·ÕèÃÑ° คนที่ไดรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนแลวอํานาจเกาอยางเด็ดขาด ยังแสวงหาประโยชนในทุกโครงการของรัฐ โดยเฉพาะในโครงการ กอสรางตางๆ งบประมาณ 30-80% ไมไดตกถึงการกอสรางอยาง ¾Ç¡Í¹ØÃѡɏ¹ÔÂÁÃÍÂÑÅÅÔÊ쏪¹ªÑé¹ÊÙ§ การมีนาม แทจริง ครึ่งหรือกวาครึ่งถูกใชจายเปนคาพรีเมี่ยมและคาอํานวยความสกุลพระราชทานชวยใหชีวิตงายขึ้นเยอะ ทั้งการเขาถึงการบริการ สะดวกที่หักสวนไลกันมาตั้งแตระดับรัฐมนตรีจนถึงผูใหญบาน แมวา
  • 52 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 53ขาราชการบางคนที่เขามาทํางานดวยจิตสํานึกเพื่อบริการประชาชน ถูกดูดกลืนเขามาเพื่อหลอเลี้ยงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรฯอยางแทจริง ในทายที่สุดก็จะถูกสภาพแวดลอมบีบใหตองรวมเปน รัฐบาลเผด็จการทหารหลังสงครามโลก(ผูใหคําปรึกษาในคณะองคสวนหนึ่งของบรรจุภัณฑใน โซความสัมพันธของโครงสรางรัฐที่คอรัป มนตรี) ไดจับประเทศไทยเปนตัวประกัน - โดยวางคนของตัวเองใหไวชั่นนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษจิกายน 2553 ทีมวิจัยของหอการคาไทยเปด ในทุกทุกตําแหนงสําคัญที่มีอํานาจและหนาที่สั่งการ วิถีแบบนี้กอกําเผยขอมูลจากการศึกษาวา ¹Ñ¡¸ØáԨ 80% ÂÍÁÃѺNjҵŒÍ§ เนิดชนชันกลางเศรษฐีใหมทไมคอยมีการศึกษา ทีไมตองการสิงใดมาก ้ ี่  ่  ่ กวาการหนีไปใหพนจากความยากจน และไปซบตักนายทุนเสรีนิยม¨‹ÒÂäÁ‹µÒ¡Ç‹Ò 25% ¢Í§§º»ÃÐÁÒ³ã¹â¤Ã§¡Òà èí ใหมคนไหนก็ได สิ่งที่คนชั้นกลางชาวกรุงเทพตองการและคิดจึงมักจะ·Õè»ÃÐÁÙÅä´ŒãËŒ¡Ñº¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧáÅТŒÒÃÒª¡Òà สวนทางหรือไมใชสิ่งเดียวกันกับที่คนอื่นๆ ในประเทศไทยอีกรวม 60 ลานคนคิดหรือตองการ µíÒÃǨä·Â ประเทศไทยมีจํานวนตํารวจในเครื่องแบบประ เพื่ อ ดํ า รงสถานะและความอยู ยั้ ง ยื น ยงของพวกอภิ สิ ท ธิ ช นมาณ 200,000 นาย แตก็เปนกลุมคนทีตกขอบชนชันสูงในสังคม พวก  ่ ้ ภาระหนาที่ที่สําคัญยิ่งของพรรคประชาธิปตยคือ การสรางความเชื่อเขามีเงินเดือนและสวัสดิการµèÒ และหลายคนจําตองซือแมแตอาวุธปน í ้ มั่นวาสถาบันพระมหากษัตริยจะลอยอยูเหนือคําวิพากษวิจารณทั้งดวยตัวเอง เวลาสวนใหญของพวกเขาจึงหมกมุนอยูกับการแสวงหา มวล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตองไดรับการนําเสนอในฐานะองคทุกชองหนาตางและทุกชวง โอกาสที่จะทําเงินและรายไดเพิ่มเติมสวน พระมหากษัตริยที่ซื่อสัตยที่สุด เปนผูที่ทรงงานหนักที่สุดในประเทศใหญก็จากการรีดไถ ทั้งคนงานตางชาติ บาร คาราโอเกะ คาสิโน อาบ ไทย เปนผูที่ใสสะอาดดุจดั่งพระพุทธเจาอบนวด ซอง หวยใตดิน รวมทั้งโตะพนันบอล หรือพนันมวย และยังรวมทั้งจากขบวนการคายาเสพติด และขบวนการลักลอบขนของเถือน อืนๆ อีกมากมาย วิถชวตใชกฎหมายเพือแสวงประโยชนแบบนี้ ่ ่ ี ีิ ่สวมใสไดพอดีกับพวกขั้วอํานาจเกา บางครั้งก็ยังมีการจัดสรรผลประโยชนระหวางกันไดบาง และพวกเขาก็จะเอาหูไปนาเอาตาไปไรยามที่ตํารวจแสวงหาประโยชนและขโมยจากคนจนเพื่อซื้อปนมาใชควบคุมคนจนอีกทีหนึ่ง มันคือตัวอยางแหงความสําเร็จแหงทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ของจักรี ¼ÙŒ´ÕµÕ¹á´§áË‹§ºÒ§¡Í¡ 80% ของภาษีในประเทศไทย
  • 54 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 55 ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ¤³Ðͧ¤Á¹μÃÕ ªÐμÒªÕÇÔμÀÒÂãμŒâËÃÒÈÒÊμÏ ¡Í§·ËÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÃÐͧ¤ áÅоÃä»ÃЪҸԻ˜μ Living with the fortune-teller ¤×Í¢ÑéÇÍíÒ¹Ò¨à¡‹Ò à»š¹¡ÅØ‹Á¤¹·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒö·íÒÍÐ äüԴ áÅдѧ¹Ñ鹨֧äÁ‹ÊÒÁÒö¶Ù¡¹íÒÁÒμÑ´ÊÔ¹ãËŒ ความยิ่งใหญแหงเครือขายจักรีเกิดจากการไมใสใจในกลไกการ μŒÍ§ÃѺ¼Ô´ªÍºμ‹Í»˜ÞËÒã´æ ·Ñ§ÊÔ¹ »˜ÞËҷѧËÅÒ é é é ทํางานของรัฐสภา เขมขนทั้งในระดับของความกวางและความลึกของ ·Ñé§ÁÇÅà¡Ô´¨Ò¡ “¤¹Í×è¹” ËÃ×;Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ สํานักพระราชวังในการเขามาจัดการ “โครงการพระราชดําริ” ตางๆ Í×è¹ – äÁ‹ãª‹¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº¢Í§¾Ç¡à¢Ò àÁ×èÍ โดยการรับหนาเอาความสําเร็จไปเปนของตัวเองจนหมดสิ้น เหลือทิ้ง ไวแตผักเหี่ยวๆ ใหเปนผลงานของรัฐบาล ที่อาจจะเคยมีความจริงใจ à¡Ô´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ·Õùá紌ǻÃÐ è Ø และจริงจังในการทํางานเพือสรางหลักธรรมาธิบาลเพือสังคมทีเทาเทียม ่ ่ ่ ªÒª¹ “¡ÅØ‹ÁÍ×è¹” ªÒÇ¡Ãا෾¨Ðàª×èÍ¿˜§¤íÒμÑ´ อยูบางก็ตามที ÊÔ¹ÍѹºÃÔÊ·¸Ô¢Í§ã¹ËÅǧ¢Í§¾Ç¡à¢Ò äÁ‹ãª‹¢Í§ Ø ì ดินแดนประเทศนี้เปนของใคร? ในราชอาณาจักรจักรี พื้นดินทุก ÃÑ°ºÒÅ ตารางนิ้วสามารถจะถูกยึดคืนโดยขาราชการของในหลวง “ในนาม àÃ×èͧ·Õ蹋ÒàÈÃŒÒÊÐà·×͹ã¨ÂÔ觹ѡ¤×Í ã¹¤ÇÒÁ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ในนามของ “พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว” สถาบันพระมหากษัตริยคือผูออกใบ “ประกาศนียบัตร ¾ÂÒÂÒÁ·ÕèÂÒǹҹ μ‹ÍÊÙŒÁÒ´ŒÇ¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ แหงการคอรัปชั่น” ใหกับพวกเขาเหลานั้น à¾×è Í àÃÕ Â ¡ÃŒ Í §¤ÇÒÁÂØ μÔ ¸ ÃÃÁ¢Ñé ¹ ¾×é ¹ °Ò¹μÒÁ การไมไดรับอนุญาตใหวิพากษวิจารณสถาบันพระมหากษัตริย ¤ÃÃÅͧ»ÃЪҸԻäμ »ÃЪҪ¹¤¹·ÑèÇä»á·º หมายถึงการไมไดรับอนุญาตใหวิพากษวิจารณสถาปนิก วิศวกร นัก äÁ‹à¤ÂËÂØ´·Õè¨ÐཇÒÃÍÇѹ·Õè “ã¹ËÅǧ¢Í§¾Ç¡ พัฒนา นักลงทุน และผูจัดการทั้งหลายที่ทํางานใหกับโครงการพระ à¢Ò” ¨ÐÊ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ¡ÒÃμ‹ Í ÊÙŒ ¢ ͧ¾Ç¡à¢Ò áμ‹ ราชดําริ ซึ่งไมมากก็นอย คือกลุมคนที่มีอิทธิพลครอบงําทุกภาคสวน “¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ” ¡ÅѺËѹËÅѧãËŒ ในสังคมไทย ทังบริบททางสังคมวัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจ และในการ ้ ¾Ç¡à¢Ò¤ÃÑé§áŌǤÃÑé§àÅ‹Ò ÍÔ§áͺÍÂÙ‹àº×éͧËÅѧ วางแผนการพัฒนาแผนดิน àËÅ‹Ò¹Ò·ËÒÃáÅФÇÒÁÁÑ蹤§áÅÐÁÑ觤Ñ觢ͧ การไมสามารถตั้งคําถามไดหมายถึงงานการศึกษาวิจัยตางๆ Êíҹѡ§Ò¹·ÃѾÊԹʋǹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ («Öè§ÁÕÁÙÅ เกี่ยวกับคนจน (ลําเอียงอยางที่สุด) อยูบนการวิเคราะหคนจน (แบบ ผิดๆ) และสูญเสียทุกหลักการแหงเหตุผลและตรรกะ สงผลใหการ ¤‹Ò»ÃÐÁÒ³ÊÒÁËÁ׹Ōҹ´ÍÅÅÒÏ ËÃ×Í 1.2 Ōҹ è บริหารประเทศของรัฐบาลอยูในกํามือของนักการเมืองสันหลังหวะ ŌҹºÒ·) หมอดูผูมชื่อเสียง ผูวิเศษ รวมทั้งกระบวนการตัดตอยีนทั้งหลาย ี
  • 56 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 57¤ÇÒÁ½˜ ¹ ¢Í§¾Ãйҧ਌ Ò ..¨¹à»š ¹ ·Õè Á Ңͧà¾Å§“¤ÇÒÁ½˜¹ÍѹÊÙ§ÊØ´” “àÁ×èÍ òõ Á¡ÃÒ¤Á òõñõ ..³ ¾ÃÐμíÒ˹ѡÀÙ¾Ô§¤ÃÒª¹ÔàÇȹ..ÊÁà´ç¨¾Ãйҧ਌ÒÏ ¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ä´Œ·Ã§Êغ¹¹ÔÁμÇ‹Ò ÊÁà´ç¨¾ÃйàÃÈÇÃÁËÒÃҪ䴌àÊ´ç¨Ï ÁÒ Ô Ô»ÃÒ¡¯¾ÃÐͧ¤¢Öé¹ ·Õè˹ŒÒ¾ÃÐá·‹¹ºÃ÷Á .. áÅÐä´ŒÁÕ¡ÃÐáʾÃдíÒÃÑÊ á¡‹ÊÁà´ç¨¾Ãйҧ਌ÒÏ ¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶Ç‹Ò ¾ÃÐͧ¤·‹Ò¹»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé ´Ç§¾ÃÐÇÔÞÞÒ³ÂѧÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â à¾ÃÒзç º··Õè 2໚¹Ë‹Ç§ºŒÒ¹àÁ×ͧ .. áÅзÕèÁÒ»ÃÒ¡¯ã¹ÊغԹ¹ÔÁÔμ¹Õé¡çà¾×èͨзçàμ×Í¹Ç‹Ò ã¹Í¹Ò¤μμ‹Í¨Ò¡¹Õéä» ºŒÒ¹àÁ×ͧä·Â¨Ð»ÃÐʺ¡Ñº¤ÇÒÁÇØ‹¹ÇÒÂÂØ‹§ÂÒ¡ áÅФÇÒÁÁ×´Á¹ÂÔ觢Öé¹ Í‹ҧ¹‹Ò¡ÅÑÇÍѹμÃÒ”·ÕèÁÒ http://account.payap.ac.th/song/dream.html Ã Ò ¤ Ò ·Õè μŒ Í § ¨‹ ÒÒÂÂããˌˌ¡Ñ¡ÑººÅÑÅÑ··¸Ô¸Ô Ã Ò ¤ Ò ·Õè μŒ Í § ¨‹ ÊÁºÙóÒÞÒÊÔ·¸ÔÃҪ ((Thecosts ÊÁºÙóÒÞÒÊÔ·¸ÔÃҪ The costs of monarchism) of monarchism) ¤¹¨¹¡ÃÒºäËÇŒÍÐäáçä´Œ ·ÕèºÑ¹´ÒÅ⪤ÅÒÀáÅÐÅ¢ËÇÂàÁ×èÍ Çѹ·Õè 31 ÁÕ.¤. 2553 ³ . . . ÁÕªÒǺŒÒ¹¨íҹǹÁÒ¡¾Ò¡Ñ¹ä»¡ÃÒºäËÇŒμŒ¹¡ÅŒÇ»ÃÐËÅÒ´ «Öè§ÍÍ¡à¤Ã×Í¡ÅÒ§ÅíÒμŒ¹ áÅÐÁÕÃŒÍÂËÇÕ . . . ªÒǺŒÒ¹·ÕèÃÙŒ¢‹ÒÇμ‹Ò§áμ¡μ×è¹ÁÒ´ÙÇѹÅСNjÒÌͤ¹ áÅСÃÒºäËÇŒ¢Í⪤ÅÒÀ http://iam.hunsa.com/hanako/article/41016
  • 58 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 59 ÃÒªÔ¹ÕáÅÐ਌ҨÍÁ Consorts and concubines พระมหากษัตริย 5 พระองคแรกแหงราชวงศจักรีผลิตพระราช โอรสและพระราชธิดากันอยางมากมาย จากราชินีและเจาจอมที่มีพระ องคละหลายสิบคน รัชกาลที่ 1 สามารถผลิตพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสิ้น 42 พระองค รัชกาลที่ 2 ทําได 73 พระองค รัชกาลที่สามทําไดดีกวาเสด็จ ปูนิดหนอย ดวยจํานวน 51 พระองค ไมมีคําวาสายเกินไป ตั้งแตพระ ชนมายุ 48 พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 4 ทําสถิติสูงสุดที่ไมมีพระมหา กษัตริยพระองคใดลบสถิติได ดวยจํานวนพระราชโอรสและพระราช ธิดารวมกันทังสิน 82 พระองค ในชวงระยะเวลาเพียงแค 16 ปแหงการ ้ ้ ÊíÒËÃѺ»ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÃҤҢͧ ครองราชย หรือ 5.1 พระองคตอป รัชกาลที่ 5 เริมครองราชยแตวยเยาว  ่ ั ªÕÇÔμÁ¹ØɏáÅÐÃÒ¤Ò´ŒÒ¹ÇÑμ¶Ø·ÕèμŒÍ§¨‹ÒÂà¾×èÍ สามารถผลิตพระราชโอรสและพระราชธิดา 77 พระองค จากราชินและ ี เจาจอม 36 คน ในจํานวนราชินีและเจาจอมที่พระองคมีทั้งสิ้น 92 คน ¡ÒôíÒçäÇŒ«§ÅÑ·¸Ô ¡ÉÑμÃÔºÃÉμŒÍ§à»š¹ãËÞ‹ Öè  Ø Ø ราชินีทั้งสี่คนของพระองคเปนนองสาวของพระองคเอง ที่กําเนิดจาก àÃÔèÁ໚¹ÃÒ¤Ò·ÕèÊÙ§à¡Ô¹¡Ç‹Ò¡íÒÅѧ¨Ð¨‹ÒÂä´Œ เจาจอมสองคนในพระมงกุฎเกลารัชกาลที่ 4 àÁ×èÍÃкºâÅ¡áË‹§ÈμÇÃÃÉ·Õè 21 μ‹Ò§ÁØ‹§ ความงมงายในเรื่องการสืบสายเลือดบริสุทธิ์ของจักรี บอยครั้งนํา ˹Œ Ò ÊÙ‹ ¡ ÒÃÊÃŒ Ò §¸ÃÃÁÒÀÔ º ÒÅ·Ò§¡Òû¡ ไปสูเกมสอํานาจในพระราชสํานักอันโหดเหี้ยม ยิ่งไมตองกลาวถึงวา ¤Ãͧ ÅÑ·¸Ô¡ÉÑμÃÔºÃÉμŒÍ§à»š¹ãËÞ‹ ¡ÅÒÂ໚¹  Ø Ø มันสงผลตอการขาดวิสัยทัศนแหงการเปดโลกทัศน แตการขยายฮา เรมก็เปนภาระหนาทีจาเปนสําหรับจักรีดวยเชนกัน ทังนีการมีพระราช ่ํ  ้ ้ ÀÒÃФ‹Ò㪌¨Ò·Õ˹ѡà¡Ô¹ä» ·ÕäÁ‹ÊÒÁÒöËÒ ‹ è è โอรสและพระราชธิดาเปนจํานวนมาก เปนดังชิปเพื่อการแลกเปลี่ยน àËμؼÅÍѹ¤ÇÃÁÒÃͧÃѺ䴌 áÅФ‹Ò㪌¨‹Ò และถวงดุลอํานาจ เพือการเจรจาตอรองกับเสนาบดีทมอทธิพลและพอ ่ ี่ ี ิ à ¾×è Í ¡ Ò Ã Ë Å º «‹ Í ¹ ¤‹ Òã ªŒ ¨‹ Ò Â ¢ Í § Ã Ò ª คาวานิชผูมั่งคั่ง และเชื่อมความสัมพันธใหพวกเขาเขามาสวามิภักดิ์ ÍҳҨѡèѡÃÕ·á·Œ¨ÃÔ§ ໚¹¡ÒáÃзíÒ·Õ´¶¡ Õè è Ù Ù ดวยการมีพระราชโอรส พระราชธิดา ราชินีและเจาจอมกระจาย อยูทวทุกมุมของขอบเขตพระบรมมหาราชวัง การเสียชีวตอยางมีเงือน  ั่ ิ ่ »ÃЪҪ¹·Ø¡¤¹
  • 60 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 61งําตังแตเยาววยโดยเฉพาะพระราชโอรส เปนชีวตทุกวีวนอันขมขืนของ ้ ั ิ ่ั ่ ¤ÇÒÁ໚¹ä·Â(Thainess)ราชินีและเจาจอมจํานวนไมนอย และการปลงพระชนมเพื่อแยงชิงราชบัลลังก ก็เปนเหตุการณทเกิดขึนอยางตอเนืองในประวัตศาสตรของไทย ี่ ้ ่ ิ à¾×èÍ·Õè¨ÐμÍ¡μÃÖ§ÂÖ´ÍíÒ¹Ò¨ãËŒá¢ç§á¡Ã‹§ ¨Ñ¡ÃÕä´Œซึ่งไมมีกรณีไหนจะเปนตัวอยางที่ดีที่สุดเทากับกรณีการเสียชีวิตของ ÃǺÃÇÁáÅп„œ¹¤×¹ªÕ¾¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ ÃÇÁ·Ñé§à¤Ã×èͧในหลวงอานันทเมื่อป 2489 ·Ã§ÍÒÀóÊÒÂÊоÒÂμÒÁÅíҴѺªÑé¹μ‹Ò§æ ¢Öé¹ÁÒ ในความพยายามอยางหนักเพื่อผนวกรวมดินแดนทั้งหลายใหมา Í‹ҧÁÒ¡ÁÒ ·Ñ駹íÒÁÒ»ÃѺ»ÃاáÅлÃÐÂØ¡μãËŒอยูภายใตการควบคุมของจักรีอยางเบ็ดเสร็จ การเขาถึงทรัพยากรถูก ࢌҡѺÂؤÊÁÑÂÍ‹ҧμ‹Íà¹×èͧ ÍÒ·Ô ¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¶×Íจัดระบบระเบียบอยางเขมงวดจนแทบจะไมมทางทีประชาชนคนชันลาง ี ่ ้จะเขาถึงมันได ¹éí Ò ¾Ô ¾Ñ ² ¹ ÊÑ μ ÂÒ·Õè » ÃСͺ¾Ô ¸Õ ¡ ÃÃÁâ´Â¾ÃФÃÙ ¾ÃÒËÁ³ ·Õ袌ÒÃÒªºÃÔ¾ÒÃËÃ×ͼٌ·ÕèࢌÒËÇÁã¹¾ÃÐ ÃÒª¾Ô¸Õ¨ÐμŒÍ§¡Å‹ÒǤíÒ»¯ÔÞҳNjҨШ§ÃÑ¡ÀÑ¡´Õ μ‹Í¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ áÅÐà¾×è;ÃÐ ºÒ·ÊÁà´ç¨à¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇáμ‹à¾Õ§¼ÙŒà´ÕÂÇà·‹Ò¹Ñé¹ พระราชพิ ธี จํ า นวนมาก ถู ก ประกาศยกเลิ ก หลั ง การปฏิ วั ติ รั ฐ ธรรมนูญป 2475 แตกไดรบการทะยอยฟนคืนขึนมาอีกครังในทศวรรษ ็ ั  ้ ้ ที่ 2490 และ 2500 โดยสฤษดิ์และถนอม โดยเฉพาะพระราชพิธีที่ เกี่ยวของกับการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตางๆ ซึ่งในลําดับชั้น µèíÒสุด(ทั้งมอบและซื้อขายกัน) มอบใหขาราชการและประชาชนหลาย หมื่นคนทุกป เพื่อโอกาสแหงการแตงกายเต็มยศรับเครื่องราชยพรอม กับภาพถายเพื่อนําไปใสกรอบตั้งโชว วั ฒ นธรรมจากตะวั น ตกได ถู ก สั่ ง นํ า เข า โดยราชสํ า นั ก เช น กั น ผานทางราชินีและเจาจอมทั้งหลาย นับตั้งแตสมัยพระจอมเกลาเปน ตนมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเองก็ไดทรงเสด็จประ พาสตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรูหลายครั้ง และยังไดสงพระราช
  • 62 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 63โอรสหลายพระองคไปศึกษายังรัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ประชาธิปกไมมบตร ในหลวงอานันท(รัชกาลที่ 8) ประสูตที่ ี ุ ิเปนตน เยอรมัน และในหลวงภูมิพล(รัชกาลที่ 9) ประสูติที่สหรัฐฯ ทั้งคู ดวยที่ทรงศึกษาภาษาอังกฤษอยางแตกฉาน รัชกาลที่ 6 (2453 เปนหลานปูของจุฬาลงกรณ (รัชกาลที่ 5) ทั้งสองพระองคเรียน- 2468) จากโรงเรียนทหารแซนเฮิสต (ประเทศอังกฤษ) พระองค หนังสือที่สวิสและฝรั่งเศสทรงพระเกษมสําราญยิ่งในการแปลและรอยกรองวรรณกรรมภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยหลายเรื่อง จนไดรับยกยองวาสมเด็จพระมหา มีตระกูลเลือดเนื้อเชื้อไขของจักรี (นามสกุลที่พระราชทานใหกับธีรราชเจา รัชกาลที่ 6 สงเสริมครอบครัวแบบผัวเดียว-เมียเดียว ทรง ประชากรที่เปนลูกหลานของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งหลาย)ประกาศใหประชาชนใชนามสกุล โดยที่พระองคไดทรงพระราชทาน อยูประมาณ 150 ราชสกุล ครอบครัวเหลานี้มีแนวโนมที่จะรับใชอยูนามสกุลกวา 6,400 นามสกุลพระราชทาน - 864 นามสกุลพระราช ในสํานักพระราชวัง และดูแลกิจการโครงการพระราชดําริที่มีมากมายทานใหกับราชองครักษ 1,134 นามสกุลพระราชทานใหกับนายทหาร หลายรอยโครงการเสนาบดี พระราชทาน 457 นามสกุลใหกับทหารเสือปา และอีก 278นามสกุลใหกับนักเรียนโรงเรียนนายรอยๆ ตางๆ เปนตน คณะรัฐบาลของคณะราษฎรไดออกกฎหมายลักษณะผัวเมียในป 2478 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒẺä·Âä·Â กรมพระยาดํารงราชานุภาพ รัชกาลที่ 6 มีพระราชธิดาเพียงพระองคเดียว พระราชบัลลังกจงสืบ ึ เปนที่รูจักในนามของผูปฏิรูปกองทัพไทยใหเปนตะวันตก จัดตั้งโรงตอโดยประชาธิปก พระอนุชา และพระราชโอรสองคสุดทองในจํานวน เรียนนายรอยทหาร สงเสริมใหวัดตางๆ เปดชั้นเรียนสอนหนังสือและ33 พระองคของจุฬาลงกรณ กระตุนใหคนเขาเรียนหนังสือ พยายามใหคนตืนตัวเรืองสุขอนามัยแบบ  ่ ่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (2468-2477) อดีตศิษย ตะวันตก จัดตั้งสถานพยาบาลและโรงเรียนการแพทย และจัดระบบเกาอีตันและโรงเรียนทหารวูลวิซซ(อังกฤษ) รับมรดกสยามที่อยูใน โครงสรางการเมืองการปกครองสวนภูมิภาค แตดํารงคือ “บิดาแหงชวงสับสนวุนวาย ดําเนินรอยตามพระราชบิดาในหลวงรัชกาลที่ 5 ประวัติศาสตรไทย” และ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”ทรงหอมลอมไปดวยเหลาอํามาตยรอยัลลิสต และหนุนเสริมวิถีคณา ไดรับการยกยองวาเปน “บิดาแหงการศึกษาไทย”ธิปไตยโดยชนชั้นสูง ผานทางการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาที่สมาชิกสภา ขอเขียนกวา 650 ชิ้น ที่ผลิตขึ้นโดยดํารง นักประวัติศาสตรราชทุกคนมาจากพระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญ แมวาประชาธิปกจะตระ สํานักที่ศึกษาคนควาดวยพระองคเอง ไดกลายเปนขอเขียนที่นํามาใชหนักดีถึงความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงธรรมนูญการปกครองและ ในการวางรากฐานสําหรับหอสมุดแหงชาติ และพิพิธภัณฑสถานแหงยกเลิกระบบอํานาจรวมศูนย แตก็ไดเผชิญกับปฏิกริยาตอตานโดย ชาติ กรมพระยาดํารงตัดสินใจลี้ภัยไปปนังหลังจากการรัฐประหารประเฉพาะตอความคิดเห็นของดํารง (2415 – 2486) เสด็จอา พระอนุชา ชาธิปไตยเมื่อป 2475 นับตั้งแตนั้นมา นักประวัติศาสตรประชาชนของจุฬาลงกรณ ตางก็ตองฝาฟนกับอุปสรรคนานาประการ บอยครั้งหมายถึงการตอง
  • 64 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 65เสี่ยงชีวิต เพื่อที่จะเอาชนะความเอียงกะเทเรในทุกดานของประวัติ กรรมาชีพไดจริงๆ เสียดวย มันยังไดนํามาซึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได คือศาสตรไทยที่บันทึกไวโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยของจักรี โดย การผลักผูคนในสังคมใหพากันหลงไหลอยูกับลัทธิบูชาตัวเอง (กบในเฉพาะอยางยิ่งความเปนมาของภาษาไทย ที่มา “ของความเปนไทย” กะลาครอบ) และหลงไหลคลั่งไคลในวัถตุนิยม ที่แผรังสีแหงความชั่วและทําไมกองทัพไทยถึงไดปาเถื่อนและรุนแรง รายมาสูการสะกัดกั้นการถกเถียงทางการเมืองจนถึงในปจจุบัน และ การศึกษาไทยถูกครอบครองพืนทีนบตังแตตนแลวดวยชุดหนังสือ ้ ่ ั ้  สงผลใหเกิดความรูสึกไมมั่นคงในสังคมเพิ่มมากขึ้น และความรูสึกไมของกรมพระดํารงราชานุภาพและของในหลวงรัชกาลที่ 5 นับตั้งแต มันคงในสังคมก็สงผลตอการเจริญเติบโตของอิทธิพลของ โหราศาสตร ่ นั้นเปนตนมา และมันยังตามมาอยางไมขาดสายดวยหนังสือของ ความเชือในโชคลางและของขลัง ทีขาดสติ เหลวไหลและไรเหตุผลมาก ่ ่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือของพระเทพ เปนตน ระบบการศึก ขึนเรือยๆ แตขณะเดียวกันมันก็ไดปลดปลอยคนหนุมสาวจํานวนหนึง ้ ่  ่ษาไทย(กระทรวงศึกษาธิการ) กําลังจะหายใจไมออกจากการถูกถา ให ตื่น ตั ว มากขึ้น ตอ สภาพการถูก จํ า กั ด และริด รอนเสรีภ าพในการโถมใสดวยขอมูลและราชสาสน ”โองการสวรรค” ของจักรี จนเหลือพื้น พูด พวกเขากระหายตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร ลุกขึ้นมาเผชิญหนาที่การศึกษาเพียงนอยนิดเทานั้นใหกับนักทฤษฎี นักปรัชญา นักวิชา กับโครงสรางชนชั้นอํานาจที่กดขี่ ตองการรูอยางแทจริงวาจิตสํานึกการ และนักเขียนคนอื่นๆ จากเบืองลึกของจิตใจของพวกเขาเกียวกับความ “ถูก -ผิด” เปน “ความ ้ ่ เกือบจะทั้งหมดก็วาได ประวัติศาสตรไทยถูกเขียนขึ้นมา “โดย ถูกตอง” และ “ความผิดพลาด” จริงตามความรูสกของพวกเขาหรือไม? ึชนชั้นสูงเพื่อชนชั้นสูง” เพียงตนทศวรรษที่ 2520 เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ที่ไมไดรับอนุมัติจากจักรีอาจจะไมถูกกลาวหาวาเปนภัยตอ ÁÕ¡Ò÷íÒ¡ÒÃÊíÒÃǨàÁ×èÍ»‚ 2539 à¡ÕèÂǡѺº·ความมั่งคงของชาติ การอัดฉีดงบประมาณเพื่อหองสมุดสาธารณะ ºÒ·¼ÙŒËÞԧ㹡ÒèѴ¡ÒÃÃкº¹ÔàÇȹªØÁª¹ ä´Œกอนทศวรรษที่ 2530 เปนเรื่องที่ไมไดกระทําอยางแพรหลาย นับตั้ง ÁÕÃÒ§ҹ¼ÅÊíÒÃǨäÇŒÇ‹Ò ¼ÙŒËÞÔ§ 54% äÁ‹à¤Âแตทศวรรษที่ 2490 ถึงทศวรรษที่ 2520 ประชาชนจําตองเอาหนังสือ ͋ҹ˹ѧÊ×;ÔÁ¾áÅÐ 71% äÁ‹à¤ÂÍ‹Ò¹ÇÒÃÊÒ¹ ¼ÙŒไปหลบซอนไว ความกลัวทีราชอาณาจักรมีตอนักคิดนักเขียนจนกลาย ่  ËÞÔ§ 94% ä´ŒÃѺ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒü‹Ò¹·Ò§·ÕÇÕ 76%เปนความหวาดระแวงตอเนื้อหาในหนังสือ พุงสูงขึ้นหลังการปราบ ÃѺÃÙŒ¨Ò¡¡Òú͡μ‹Í¨Ò¡¤¹Í×è¹ 73% ÃѺ¿˜§¨Ò¡ปรามนักศึกษาป 2519 ยามนั้น เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ผูคน ÇÔ·ÂتÁª¹ 55% ÃѺ¿˜§¨Ò¡ÃÒ¡ÒÃÇÔ·ÂØáÅмÙËÞÔ§ Ø Œจําตองเอาหนังสือหรืองานวรรณกรรมทีไมมนใจวาเปนหนังสือตองหาม ่ ั่ ¨íҹǹ 46% ÃѺ¢ŒÍÁÙŨҡÊ×Í»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸μÒ§æ è ‹ทางการเมืองหรือไม ไปเผาทําลายทิ้งหรือไมก็ฝงซอนไวใตดิน มุมมองและวิถีแหงการอุปถัมภงานวรรณกรรมของราชอาณา ปนี้เปนป 2554 แลว แตทุกๆ เชาประชาชนมากกวาครึ่งหนึ่งของจักร มีหนาที่เพียงเพื่อกดทับแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรูของ ประเทศนี้ ยังคงถูกครอบงําโดยไมมความเคารพในสิทธิสวนบุคคลของ ี ประชาชน สําเร็จดังที่ตั้งใจ มันไดชลอการตอสูเพื่อปลดแอกชนชั้น พวกเขา ดวยรายการวิทยุที่โหมโฆษณาชวนเชื่อจากรัฐบาล ที่เปด
  • 66 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 67ลั่นไปทั่วทั้งหมูบานผานทางลําโพงดังแสบแกวหูที่ติดตั้งในเกือบทุก ยิ้มสยามอันเยยหยันวา “นี่เปนประชาธิปไตยแบบไทยๆ”หมูบาน ซึ่งเปนสิ่งตกคางมาตั้งแตยุคการโหมโฆษณาชวนเชื่อเพื่อตอ ¡ÒÃÁØ‹§à»‡Òä»·Õè¡ÒÃŌҧÊÁͧàÂÒǪ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒตานลัทธิคอมมิวนิสตตั้งแตสมัยยุคสงครามเย็น ã¹âçàÃÕ¹μ‹Ò§æ à¾×èÍËÇÁà©ÅÔÁ©ÅͧÇѹ¤ÅŒÒ กรอบความคิดเรือง “ความเปนไทย” ทีสงเสริมและทําการขายโดย ่ ่รัฐชาติในทุกวันนีเปนการปรุงแตงขึนจากความ สัมพันธทางอํานาจอัน ้ ้ Çѹ¾ÃÐÃÒªÊÁÀ¾¤ÃºÃͺ 83 ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒแนบสนิท - เปนผลิตผลของการใชอานาจในทางที่ผิดอยางแทจริง มัน ํ ¢Í§¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇã¹»‚ 2553ไมใชผลผลิตของประชาชน มันไมใสใจใยดีตอความจริง มิหนํา«éíÒยัง ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Âä´Œ á ¨¡¨‹ Ò Â(¿ÃÕ ) ªØ ´ «Õ ´Õขึ้นขี่หลังความเปนจริงอีกดวย มันไมยอมรับ หรือสะทอนความตอง à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ 1.2 ŌҹªØ´ (5 ŌҹἋ¹)การ ความหวังและความทุกขยากของประชาชนอยางแทจริง และไม »ÃСͺ´Œ Ç ÂÊÒä´Õ à ·Ô ´ ¾ÃÐà¡Õ  ÃμÔ ·Õè ÁÕ ¤ ÇÒÁไดพรรณนาถึง(ไมตองถึงกับแตะประเด็นแหงสภาพความเปนอยูเยี่ยง ÂÒÇÃÇÁ¡Ñ¹¡Ç‹Ò 3 ªÑèÇâÁ§à¾×èÍ໚¹¡ÒÃâ¦É³Òทาสในสังคมดวย«éíÒไป) ความอดทนอดกลั้นอยางถึงที่สุดและการให ªÇ¹àª×Íà¡ÕÂǡѺ “¡ÉÑμÃÔÂáË‹§¡ÉÑμÃÔ” ¡Ñ¹Í‹ҧ è è  อภัยครังแลวครังเลาของประชาชน ตอเผด็จการหนาไหวหลังหลอกทัง ้ ้ ้ ÂÔè§ãËÞ‹μÃСÒÃμÒหลาย “ความเปนไทย” ที่ทําการตลาดโดยรัฐชาติ ไมไดเปนอะไรมากไปกวาภาพสะทอนของการยอมโอนออนผอนผันใหกับระบบอุปถัมภและชีวตอันหรูหราฟุมเฟอยของชนชันสูง - สูตรสําเร็จแหงมนตขลังของ ิ  ้มหานคร ภาพลักษณที่รอยัลลิสตชนชั้นสูงใชเพื่อทําการตลาดตัวเองเพื่อสนับสนุนการคงอยูแหงเทพนิยาย และสรางหลักประกันวาคนจนจะยังคงออนนอมถอมตนภายใตการบงการของอํานาจเกาอยูตลอดไป สยามเคยเปนและยังคงเปน ประเทศที่ประกอบดวยไปประชาชนจากหลายชาติพันธุ หลายภาษา หลายวัฒนธรรม หลายวิถีชีวิต และหลายเฉดสีแหงภูมิปญญา ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ไดถูกปลนไปจากประชาชน นํ า มาใส บ รรจุ ภั ณ ฑ ใ หม และทํ า การตลาดในนามจั ก รีคอรปอเรชั่น(บรรษัทจักรี) ภายใตเครื่องหมายการคา “ความเปนไทย” เมื่อถูกกดดันใหตองอธิบายถึงวัฒนธรรมที่บิดเบือน หรือการฆาตกรรมผูนําฝายคาน ทานฑูตแหงจักรีทั้งหลาย จะตอบพรอมรอย
  • 68 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 69 ¢ º Ç ¹ ¡ Ò Ã ÅŒ Ò § Ê Á Í § เพื่อพิสูจนถึงความจงรักภักดี ในกระแสแหงการแขงขันกันแสดงออก Brainwashing อยางถึงที่สุดถึงความเคารพบูชาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่รัก ยิ่งของพวกเขา ซึ่งถาใครไมทําก็อาจจะถูกเยาะเยย หรือทําใหรูสึกอับ สถานที่โทรทัศนแหงแรกของประเทศไทย ชอง 4 บางขุนพรม อาย สิ่งเหลานี้แนนอนที่สุด จะกลาวในอีกนัยยะหนึ่งก็ไดวา เปนการเปดตัวในฐานะการลงทุนของรัฐ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498 วัน ปลนกันอยางเปดเผยในนามของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประชาธิปไตยของไทย แตก็เปนโครงการรวมทุนของรัฐฯ ที่ไมไดสราง ในป 2513 สถานีโทรทัศนของเอกชนอีกชองหนึ่ง ไดแกสถานีความพอใจใหกับจอมพลสฤษดิ์มากนัก โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดเริ่มออกอากาศ เพิ่มขึ้นมาจากที่มีอยูแลว ผูนํานายทหารระดับสูง มองโทรทัศนในฐานะเปนเครื่องมือเพื่อ 3 ชอง ไดแก ชอง 4 ที่เปนการลงทุนของรัฐ และสถานีกองทัพบกชองแยกสลายพลังการรวมตัวของประชาชนและชุมชนที่ดํารงไวซึ่งอธิป 5 และชอง 7 ทําใหประเทศไทยมีสถานีโทรทัศนทรบชมฟรี 4 ชอง ทังนี้ ี่ ั ้ไตยและศักดิ์ศรีแหงตน - อันเปนรูปธรรมของความเขมแข็งของสังคม ทุกชองตางก็แขงขัดกันอัดฉีดรายการดวยละคร¹éíÒเนา เกมสแขงขันที่พวกบาอํานาจฟาสซิสตตองการสลายใหหมดสิ้นไป - จึงตองแตง ชิงรางวัล และรายการกระทบไหลดาราและนักรองคนโปรด(ชอง 4 ไดแตมเติมสีพวกชาวบานเหลานี้วา เปนพวกคอมมิวนิสตที่เปนมหัน เปลี่ยนชื่อเปนสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. ในป 2519)ตภัยตออนาคตของพระราชอาณาจักร สถานีโทรทัศนสาธารณะไดเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ชอง ไดแก สถานี ในป 2501 สฤษดิเปดตัวสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และเกาป ์ วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธชอง 11(NBT) ในตอมาจอมพลถนอมเปดตัวสถานีโทรทัศนสกองทัพบกชอง 7 ในป 2510 ี ป 2531 หรือที่ชาวบานเรียกกันวาชองหอยมวงในปจจุบัน และสถานี ชอง 5 เต็มไปดวยรายการโฆษณาชวนเชื่อจากกองทัพ แตทั้ง โทรทัศนทีวีไทย(ThaiPBS) ในป 2551 สถานี TPBS ดําเนินกิจกรรมสองชองก็ปกคลุมทั้งประเทศดวยรายการที่อัดแนนไปดวยรายการ โดยเงินสนับสนุนจากภาษีสรรพสามิตปละ 2,000 ลานบาท ซึ่งควรจะถายทอดสดการประกวดนางงาม ละคร¹éíÒà¹‹Ò ถายทอดสดการแขง เปนสถานีโทรทัศนที่เปนอิสระและเปนกลางจากการครอบงําของรัฐขันชกมวย และรายงานพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศทุก บาล แตดวยทุกฝายตางก็ตองการครอบครองสถานีโทรทัศนฟรีแหงนี้พระองค ซึ่งรวมทั้งถายทอดกิจกรรมทางการทหารตางๆ ตอมาก็ เพียงไมนานมันก็ถกยึดกลับไปสูการเสนอขอมูลขาวสารเพือสรางความ ู  ่ถายทอดกิจกรรมเพื่อเทิดพระกียรติพระบรมวงศานุวงศ การจัดราย มั่นคงใหกับคายรอยัลลิสตจนสําเร็จการรับบริจาคเพื่อถวายโดยพระราชกุศล หรือเพื่อโครงการพระราชดําริตางๆ ซึ่งมักจะจัดโดยนายทหารระดับสูง ในรูปแบบการจัดงานที่ประชาชนจําตองบริจาค ไมวาจะเปนคนจนหรือคนที่ไมไดจนอยางที่ ÅФùéíÒ๋Ңͧä·ÂʋǹãËÞ‹à»ÃÕº´Ø¨´Ñ§¿Í§สุด ตางก็ตองพยายามควานลวงหาเงินที่อาจจะมีอยูบางที่กนกระเปา ʺً·ÕèÍѴṋ¹ä»´ŒÇ¤ÇÒÁ½˜¹¢Í§¼ÙŒ¤¹ã¹Êѧ¤Á ·Õè ŋͧÅÍ¡ÃШÒÂàµçÁä»·ÑÇ·Ø¡ËÁÙºÒ¹¨Ñ´ÊÃÃáË‹§ è ‹ Œ
  • 70 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 71 ÁËÒ¹¤ÃÍѹ͌ǹ»ÃÔ ©ÒÂàÃ×èͧÃÒÇ·ÕèË‹Ò§ä¡Å ตองใชมารยาแหงการตั้งครรภหรือการแกลงวาตั้งครรภ เปนเครื่องตอ ¨Ò¡ªÕÇμ¨ÃÔ§¢Í§ª¹ªÑ¹¡ÃÃÁÒªÕ¾ãËŒÁÒ¡·ÕÊ´à·‹Ò Ô é è Ø รองใหพระเอกตองมาแสดงความรับผิดชอบ หรือเพือเปนใบเบิกทางหนี ่ ·Õè¨ÐÁÒ¡ä´Œ μÑÇÅФÃÊÒÇÍÕÊÒ¹´Ñé§ËÑ¡¾Ù´ÅÒÇ ä´Œ ไปจากสภาวะความยากจน หรือเปนมารยาแหงการกาวปนขึ้นสูบันได ·íÒ˹ŒÒ·ÕÍ‹ҧμ‹Íà¹×ͧà¾×ÍÊÌҧÊÕʹãËŒ¡ºÅФà è è è Ñ Ñ แหงความสําเร็จ ¹éíÒ๋ÒàËÅ‹Ò¹Õé «Ö觻˜¨¨ØºÑ¹ÊÒÇÍÕÊÒ¹´Ñè§ËÑ¡ àÃÔèÁ áÅŒ Ç ÅФÃàËÅ‹ Ò ¹Õé ä ´Œ à ʹÍÐäúŒ Ò §·Õè à »š ¹ ¡Òà ¶Ù¡á·¹·Õè´ŒÇÂμÑÇÅФä¹ãªŒ»Ð˹ŒÒ¢ÒǨҡ¾Á‹Ò ʹѺʹع¡ÒÃμ‹ÍÊÙŒà¾×èͤÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁã¹Êѧ¤Á? áÅÐä·ÂãËÞ‹ ã¹ÃÑ°ÊÀÒÁÕÊÁÒªÔ¡ÊÀҼٌ᷹ÃÒÉ®ÃËÞÔ§à¾Õ§ สํ า หรั บ หญิ ง สาวที่ ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการป น บั น ไดสู 56 ¤¹¨Ò¡¨íҹǹÊÊ.·Ñé§ËÁ´ 480 ¤¹ áÅÐÁÕดวงดาว สําหรับแมๆ ที่เพิ่งกลับจากทุงนาหรือจากการนั่งหลังขดหลัง ÇزÔÊÁÒªÔ¡ËÞÔ§à¾Õ§ 24 ¤¹ ¨Ò¡·Ñé§ÊÔé¹ 153แข็งในโรงงาน การไดนงเหยียดแขงเหยียดขาอยูกบพืน ดูละครทีวหลัง ั่  ั ้ ี ¤¹ ÊѴʋǹμÑÇá·¹¼ÙŒËÞÔ§ã¹ÃÑ°ÊÀÒáÅÐàËμؼŷÕèขาว ทีตวแสดงตางแตงตัวกันสวยงามเพริดพราว และเต็มไปดวยจิตนา ่ ั Ç‹Ò·íÒäÁʶҹÕâ·Ã·Ñȹã¹»ÃÐà·Èä·Â ¨Ö§à»š¹การอันบรรเจิด ทีแตกตางอยางสินเชิงกับสภาพชีวตจริงทุกเมือเชือวัน ่ ้ ิ ่ ่ ÁËѹμÀÑÂμ‹ÍÊѧ¤Á ÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹Í‹ҧṋของพวกเธอ แคนี้ก็เพียงพอแลวที่จะทําใหบรรดาสาว แก แม มาย พา ¹Í¹!กันติดละครกันอยางงอมแงมกันไปทั่วบานทั่วเมือง จนไมมีเวลาเหลือ อุตสากรรมละคร¹éÒเนาทีสนับสนุนโดยรัฐบาลแหงประเทศไทย “ผู í ่พอที่จะมาใสใจกับปญหาในชุมชนหรือในสังคม สําหรับสามีที่เหน็ด หญิงดี” ถูกนําเสนอในภาพของผูหญิงที่บริสุทธิ์ผุดผองมีชาติกําเนิดสูงเหนื่อยกลับมาเชนกัน การนั่งดูละคร¹éíÒเนากับเมีย ที่ก็เหน็ดเหนื่อย พระเอกในละครมักจะเปนคนรวย ขีหง และไมมความไววางใจใคร และ ้ ึ ีเมือยลา ไมไดสรางความรื่นรมยใหพวกเขามากเทากับการเดินออกไป ่ หวาดระแวงอยูตลอดเวลาวาจะถูกสวมเขา ละครทีวีไมคอยมีวีรบุรุษที่ตั้งวงดื่มเหลากับบรรดาพอบานคนอื่นๆ ในหมูบาน โดดเดน และก็ขาดแคลนพระเอกนักสูเพื่อปลดแอกชนชั้น ไมจําเปน แบบฉบับของบทละครคลาสสิกที่ถูกนํากลับมาเลนกันใหม ครั้ง เพราะพระรองที่มักเปนขาราชการที่ซื่อสัตย ในทายที่สุดจะจับมือกับแลวครั้งเลา หนีไมพนเรื่องราวเกี่ยวกับชายสูงศักดิ์รูปงามผูเยอหยิ่งที่ พระเอกขีหง เพือตามชวยนางเอกใหรอดพนจากการถูกขมขืนไดอยาง ้ ึ ่ตกหลุมรักเด็กสาววัยแรกรุนทีพบกลางดงสลัม เพือจะคนพบในเวลาตอ  ่ ่ หวุดหวิด พระเอกผูมงคังมักจะควงผูหญิงไม«Òหนา และมักจะรอดพน  ั่ ่  éíมาวาเธอเปนเด็กที่มีชาติกําเนิดสูงสง และมันก็ไดไขปริศนาวา เพราะ ไปไดอยางหวุดหวิดจากขอหาขมขืน แตเบื้องหลังละคร “ตบ-จูบ” จะมีเหตุไฉนชายหนุมผูสูงศักดิ์ผูมั่งคั่งและรูปงาม จึงมาหลงรักเด็กสาวใน นางอิจฉาที่พยายามทุกวิถีทางที่จะหวานเสนหใสบรรดาชายหนุมทั้งสถานที่อันสกปรกโสโครกเชนนี้ได หลาย และจะเปนตัวละครทีในทายทีสุดถูกเขียนบทใหตองเผชิญชะตา ่ ่ ละคร¹éíÒเนาของไทยนําเสนอภาพผูหญิงวาเปนสัตวโลกไอคิวµèíÒ
  • 72 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 73กรรมแหงการถูกรุมขมขืน สาววัยใสทังหลาย พากันดาหนาเขาสูอตสาหกรรมแหงการสรางความ ้ ุ ละครจบลงอยางมีความสุข ตัวนางอิจฉากลายเปนหญิงเสียสติ บันเทิงรื่นรมยและความสุขสมทางเพศของราชอาณาจักร สงเสริมใหตองเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลบา และนางเอกผูออนหวานไดรับ บรรดาเด็กหญิงที่หลอเลี้ยงชีวิตดวยความฝนวาสักวันจะมีอัศวินขี่มาการตอบแทนคุณคาแหงความอดทน และไดรับการตอนรับสูสังคม ขาวมาชวยฉุดพวกเธอใหหลุดพนไปจากชีวิตที่ยากจนขนแคน ทาย“ผูดี” ไดในที่สุด สูสังคมผูดีที่พระเอกซาดิสตนักขมขืนไดรับการชื่นชม ที่สุดถึงพบกวาตัวเองถูกขายไปยังซองใดซองหนึ่งที่ในประเทศไทยราวกับเปนนักบุญ และในขณะทีสอกระแสหลักพากันเชียรการขมขืนหมู ่ ื่ หรือในประเทศญี่ปุนหญิงเลว นักบุญแหงขัวอํานาจเกา สามารถปฎิมากรรมชาติกาเนิดแหง ้ ํ 200 ปหลังจากองคปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรีกําจัดฮาเรมนักบุญตอไป ดวยการประนามหนังอิสระเชน Insects in the Backyard’ ของพระเจาตากสิน และก็สรางฮาเรมใหมของตัวเองขึ้นมา ทุก¤èíÒคืนวาเปนภัยตอความมั่นคงในชาติ รัฐบาลไทยก็ไดสงเสริมละคร¹éÒเนา ประเภทพระเอกผูมงคังกับสาวสวย  í  ั่ ่ ในป 2553 สังคมที่เสแสรงที่ยิ่งใหญของไทยเผยโฉมอีกครั้ง เมื่อ ผูตกอับไปยังทุกครัวเรือน ผานทางสถานีโทรทัศนทไมตองเสียคาใชจาย  ี่  “ลุงบุญมี” ไดรบรางวัลปาลมทองคําทีเทศกาลหนังเมืองคานส ซึงถือเปน ั ่ ่ ในการรับชมถึง 4 ชองเปนอยางนอยความสําเร็จอยางแทจริงสําหรับนักทําหนังชาวไทย แตกระนั้น ความ ในเดือนสิงหาคม 2533 การตอสูมาอยางยาวนานของขบวนการสําเร็จครั้งนี้กลับไมไดรับการประโคมขาวมากเทาที่ควรจากสื่อกระแส ประชาชนในประเทศไทย ประสบชัยชนะอยางโดดเดนดวยการไดมาหลักในประเทศไทย ทําไม? หรือเพราะวาเนื้อหาของหนังที่ไมไดเชิดชู ซึ่งพระราชบัญญัติประกันสังคม มันโดดเดนชัดเจนเสียจนคายสถาบันสถาบัน และเพราะวาที่คานส ผูกํากับอภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ไมได พระมหากษั ต ริ ย ต อ งลุ ก ขึ้ น มาติ ด ตามผลด ว ย การทํ า รั ฐ ประหารถือภาพพระบรมฉายาลักษณเมื่อเดินขึ้นรับรางวัล – ตามธรรมเนียมที่ กุมภาพันธ 2534 เพื่อที่จะทําลายความเขมแข็งของขบวนการแรงนักกีฬารางวัลโอลิมปกของไทยไดปฏิบัติสืบตอกันมา งาน และในเดือนธันวาคม 2534 ภายหลังจากการอุมฆาประธานสภา เปนเวลากวา 200 ป ที่นักบริหารแหงจักรีไดทําหนาที่กระตุนสง แรงงานแหงประเทศไทยไมกี่เดือน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสริมใหคนไทยที่ยากจนขนแคนทั้งหลาย พากันเห็นลูกสาวเปนดัง ภูมิพลอดุลเดช ไดใหพระบรมโอวาทประจําปวา “ÊØ ´ ·Œ Ò Â¤¹·Õèโอกาสทีจะสามารถแลกเปลียนไดมาซึงทรัพยสนเงิน ทอง คานิยมทีนา ่ ่ ่ ิ ่  ä´ŒÃѺ¡ÒÃʧà¤ÃÒÐˏ¹Ñé¹ ¡ç໚¹¤¹·ÕèäÁ‹à»š¹»ÃÐ⪹μ‹Íอัปยศอดสูเชนนี้ถูกฝงลึกอยูในจิตใจของคนไทย และเปนองคกระกอบ Êѧ¤ÁËÃ×ÍáÁŒáμ‹μ‹Íμ¹àͧ «éíÒμŒÍ§ãªŒà§Ô¹¢Í§Êѧ¤Áʧที่สําคัญของสาเหตุที่วาทําไมผูหญิงไทยจํานวนไมนอยจึงตั้งราคาให à¤ÃÒÐˏÍÕ¡´ŒÇ ..”กับตัวเอง ไมวาจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ราชอาณาจักรจักรีทําการตลาด “ความเปนไทย” ไปทั่วทุกมุม พระเอกผูมงคังทีมาชวยกอบกูฐานะนางเอกผูตกอับ คือสิงทีละคร  ั่ ่ ่   ่ ่ โลกวา พรอมบริการความสุขอันไรขีดจํากัด ไมวาจะชอบหรือไมก็ตามไทยอัดฉีดแนนเต็มชวงเวลาออกอากาศของสถานีโทรทัศนแบบไม ครอบครัวคนยากคนจนในประเทศไทย ยังคงมีชีวิตภายใตความกดตองเสียคาใชจายในการรับชม แนนอนมันไดสงอิทธิพลยั่วยุใหเด็ก
  • 74 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 75ดันดจากการตระหนักรูแจงดีวา ลูกสาวที่บริสุทธิ์ผุดผองของพวกเขา การทองเทียวสามารถทํารายไดตามทีประมาณการณไว ลัทธิศกดินาที่ ่ ่ ัถาแมไมถึงกับเปนบอเงินบอทองของครอบครัว ก็ยังเปนทรัพยสินที่มี ขับเคลือนละครเวทีโรงใหญนี้ ก็ยงอยูภายใตสมเด็จพระบรมราชูปถัมภ ่ ั มูลคาสูงอยู และถามีลูกสาววัยเจริญพันธุตั้งสองคนในราชอาณาจักร หรือพระบรมราชินปถัมภกนตอไป หรืออาจจะถูกผลักใสออกไปดวยวิธี ู ัทีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวไดประกาศชัดเจนวาไมทรงเห็นดวยกับ ่  ั อันชาญฉลาดเมื่อไรก็ไดระบบประกันสังคมเชนนี้ ถือวาไดโบนัสสองตอ ผานทางหญิงสาวเหลานี้ การตระหนักถึงในสิ่งที่ไมมีใครตระหนักถึงในนิยาม “ตลาดทุกสิงทุกอยางก็สามารถไหลเวียนเขามาสูราชอาณาจักรและครอบครัว ่ ของพวกเธอ เปนทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ดีจริงๆ แหงความสุข” นี้ ผูคนถูกซื้อและขายราวกับสัตวตัวหนึ่ง ภาพ ขางหลังภาพลักษณแหง “ความเปนไทย” และความทันสมัยที่ ลักษณแหง “อะเมซิ่งไทยแลนด” ถูกออกแบบเพื่อผลิต«éí Òถูกตบแตงเคลือบผิวดวย “ความเปนไทย” คือกลุมชายแกที่เจายศเจา ความคิดของสํานักพระราชวัง ทีดถกประชาชนวาเปนเพียงไพร ่ ู ูอยางที่พากันชี้นิ้วสั่งการอยูเบื้องหลัง กลุมคนที่ผานการฝกมารยาท ขา ที่ใหความพึงพอใจสูงสุดในราคาที่ตอรองกันได กุญแจสําผูดีมาอยางดีจนสามารถปกปดชีวิตอันเสเพลของพวกเขาเสียจนมิด คัญแหงการคงไวซึ่งผลกําไรคือการจํากัดขอบเขตนักทองเที่ยวชิด ตางพากันนั่งอยูบนหลังมาวางแผนการณ เพื่อพยายามบังคับ ใหสนใจเพียงแคการมาเพือหาความสุขสบายใสตวเพือทีโลกของ ่ ั ่ ่บัญชาใหผูคนในสังคมตองมีคานิยมและธรรมเนียมวิถีแหงศีลธรรม ”คนอืน” โลกใตเขมขัดของสัตวรายจะถูกมองผานเลยไปราวกับ ่ อันดีงาม ที่แมแตตัวคนสั่งเองก็ไมเคยปฏิบัติตาม และจริงๆ แลวก็ก็ เปนเพียงแคการดูสารคดีดีๆ เรื่องหนึ่ง ก็แคนั้นไมเคยมีอยูจริงในสังคม อยางนอยก็ไมเคยมีอยูจริงเบื้องหลังกําแพงสูงของพระราชวังตางๆ ดังนั้นจงอยาไดประหลาดใจ ถาการจัดการ รูปแบบการทําการตลาดการคาบริการทางเพศในประเทศศึกษาใหสังคมออนไหวตอเรื่องสิทธิวิถีเพศและความเทาเทียมทาง ไทย ไดรับการถักทอจนเปนผืนผาลายไทยอันวิจิตรบรรจงภายเพศ เปนไปในระดับแคการบรรยายถึงความเจ็บปวดขององคหญิงยาม ใตการอุปถัมภคําชูของจักรีมากวาสองศตวรรษ และในกรอบเจ็บปวดจากความรัก ที่ไมเปนไปดังพระประสงคเทานั้น ความคิดแหงคําวา “ความเปนไทย” มันไมไดเปนอะไรมากกวา เมื่อพูดเรื่องการสงเสริมทองเที่ยว ภาพลักษณ “ความเปนไทย” มรดกแหงความโหดรายปาเถื่อน ที่ตกทอดมายังคนรุนปจจุบันที่ถูกถักทอจากพระราชสํานัก ถูกใชทําการตลาดความสุขของลัทธิเสรี และดํารงอยูเกินอายุขัยของมันมาเนิ่นนานมากเกินพอแลวนิยมใหมแหง “อะเมซิ่งไทยแลนด” หรือประเทศไทยดินแดนแหงความมหัศจรรย ทั้งนี้ตั้งเปาวาจะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวชมปละ 13 ลานคน พรอมประมาณการรายไดจากการทองเทียวปละไม‹ ่µèÒกวาสามแสนลานบาท ตราบใดทีลกคาไดรบความพึงพอใจในสิงทีได í ู่ ั ่ ่ประชาสัมพันธไว คือ “การมีความสุขแบบไทยๆ” และอุตสาหกรรม
  • 76 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 77 ¡ Ò Ã ¤ Í ÃÑ » ªÑè ¹ Ê ä μ ŏ ¨Ñ ¡ ÃÕ Corruption Chakri-style ¼Å¡Ãзº¨Ò¡ËÅÒ·ÈÇÃÃÉáË‹§¡ÒÃμÑ´äÁŒ·íÒ ÅÒ»†Ò¢Í§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ㪌·Õè´Ô¹μÒÁÇÔ¶Õ»¯Ô ÇÑμÔà¢ÕÂÇ·ÕèÊÑ觡ÒÃâ´ÂÊËÃÑ°Ï ·Ñ駨ҡ¡ÒÃÊÌҧ à¢×è͹»´¡Ñé¹áÁ‹¹éíÒ·Ø¡ÊÒ ¡Ò÷íÒâ¤Ã§¡ÒꊻÃзҹ·Õ躌ҤÅÑè§äÃŒÊμÔ äÁ‹ÁÕ¡Ò÷íҼѧàÁ×ͧ·Õè Í‹ Í ¹äËÇμ‹ Í ÊÀÒ¾¡ÒÃàμÔ ºâμ¢Í§àÁ× Í §ËÅǧ ⡧ºŒÒ¹¡Ô¹àÁ×ͧ¡Ñ¹Í‹ҧÁâËÌÒà áÅкÃÔËÒà ºŒÒ¹àÁ×ͧ¡Ñ¹Í‹ҧμСÅÐμСÅÒÁ ·Ñé§ËÅÒ·Ñé§ »Ç§¹Õé ¡íÒÅѧ¶Ù¡«éíÒàμÔÁ´ŒÇ¼šÃзºÍѹÌÒÂáç ·Õè à ¡Ô ´ ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè  ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒȢͧ âÅ¡ ¡ÒèÐÊÒÁÒö´íÒçªÕÇÔμ¢Í§»ÃЪҡà ËÅÒÂÊԺŌҹ¤¹ ·Õèã¹Í´Õμà¤Â´íÒçªÕ¾ÍÂÙ‹ä´Œ¨Ò¡ ¾×¹á¼‹¹´Ô¹áË‹§¹Õé ໚¹àÃ×ͧ·Õ໚¹ä»äÁ‹ä´ŒÍ¡μ‹Íä» é è è Õ ทุกวันนี้ รวมครึงป เกษตรกรไทยมากกวาครึงไมสามารถเพาะปลูก ่ ่ อะไรไดเลยบนที่ดินทํากินของตัวเอง ฤดูแลงไดกลายมาเปนชวงเวลา ทีมาพรอมกับความแหงแลงอันหฤโหด และในฤดูฝน ¹éÒทีไหลบาทะลัก ่ í ่ ทวมอยางรวดเร็วก็ทวมไรนาจนเสียหายอีกเชนกัน พอถึงสินป 2553 ประชาชนรวม 2 ลานครอบครัวใน 39 จังหวัด จาก ้ 77 จังหวัดของประเทศไทยตางก็เสียหายจากเหตุการณ¹éíÒทวม โดย
  • 78 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 79ผูไดรบความเดือดรอนทั้งสิ้นถึง 7 ลานคน หันมาทุมเทความสนใจไดอยางเต็มที่ตอการใชงบประมาณ 300 ลานในความพยายามอยางอับจนหนทางมากขึน ้ บาทเพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติที่กินเวลานานกวา 2 สัปดาห มันยิ่งเรื่อยๆ เพื่อที่จะยืนยันกับประชาคมโลกวา ใหญตระการตาที่สุดในโลก ดวยแสงสีเสียง พระราชพิธีสวนสนามของราชอาณาจักรยังเขมแข็ง ยังไมไดแตกสลาย กองทหารรักษาพระองคและเหลาทัพ คอนเสิรตจากนักดนตรีที่มีชื่อเปนเสี่ยงๆ แกงคอํานาจเกาตางพุงความ เสียงจากทั่วทุกมุมโลก และปดงานดวยการแขงขันฟอมูลาวันกรังปรียสนใจไปที่การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อลบลางความทรงจําอันเจ็บปวดแหงการกวาดลางเมื่อเดือนเมษาครบรอบ 83 ป ข องพระบาทสมเด็ จ ยนและเดือนพฤษภาคมปทีผานมา และจากการปราบปรามหลายครั้งพระเจาอยูหัว แตรัฐบาลเผด็จการอภิสิทธิ์ ที่ผานมา ณ ถนนกลางเมืองหลวงแหงนี้ก็ไมสามารถเผิดเฉยตอสภาพความเลวราย เกิดอะไรขึ้นบางกับกระบวนการชวยเหลือผูประสบภัย¹éíÒทวมทีประชาชน 7 ลานคนกําลังทุกขทนไดอยาง ่ ยังเปนเรื่องที่พูดกันไมจบจนถึงปจจุบัน ผูประสบภัยสวนใหญยังไมไดสิ้นเชิง รับความชวยเหลือแมแตบาทเดียว แตก็เปนดังมานฉากหลังของการ อภิสิทธิ์สัญญาวาจะชวยซอมแซมถนนที่ถูกทําลายเพราะ¹éíÒทวม คอรัปชั่นในประเทศไทย การชวยเหลือผูประสบภัย¹éíÒทวมในป 2553และจะชดเชยใหบานเรือนที่เสียหายครอบครัวละ 5,000 บาท(167 ไมใชสิ่งอื่นใด ก็เปนเพียงแค¹éíÒอีกหนึ่งหยดที่พยายามเติมเต็มมหาดอลลารสรอ.) พรอมทั้งจะชดเชยไรนาที่เสียหายไรละ 2,000 บาท สมุทรอันกวางใหญทหารหลายพันนายไดรับการสงไปจากกรมกองเพื่อไปชวยผูประสบ ã¹ÂÒÁ·Õè»ÃЪҪ¹àÃ×͹ËÁ×è¹àÃ×͹áʹμŒÍ§·¹ภัย แตรูปธรรมนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง สิ่งที่ประชาชนตองการเห็นเปนสิ่งสุดทายในสภาพแหงความยากลําบากและเดือดรอนอยางแสนสา ཇÒÁͧ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμáÅФÇÒÁÁÑ蹤§ã¹ªÕÇÔμÅ´หัสเชนนีคอกองกําลังทหารทีเขามาเดินเพนผานในหมูบานพรอมอาวุธ ้ ื ่   ·Í¹àÅ×͹ËÒÂä»àÃ×èÍÂæ ·ÃѾÂÒ¡Ã㹪ÒμÔ¨íÒปนบนบา พรอมสังสอนพวกเขาทีกาลังระทมทุกขวาตองรวมกันปกปอง ่ ่ ํ  ¹Ç¹ÁËÒÈÒÅ¡ÅѺ¶Ù¡¶‹ÒÂà·ä»à¾×èÍá¼¹§Ò¹§Ò¹สถาบัน ó礏à¾×èÍ “»¡»‡Í§Ê¶ÒºÑ¹” ¨¹ËÁ´ÊÔé¹ Áѹ䴌 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ในการระดมความชวยเหลือตอผูประสบ  ·Ôé§ÊÒʏ¹·ÕèªÑ´à¨¹ÂÔè§áÅŒÇÇ‹Ò ¾Ç¡ÃÍÂÑÅÅÔÊμËÒä´Œภัย¹éíÒทวม สํานักขาวเจาพระยารายงาน “ผบ.ทบ. ยํา สถาบันอยู ãÊ‹ã¨áÁŒáμ‹¹ŒÍÂμ‹Í¤ÇÒÁμŒÍ§¡Ò÷Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§เหนือสิ่งอื่นใด ทหารตองสนองพระราชดําริในหลวง. . . (กองทัพ) »ÃЪҪ¹äÁ‹ไดเขาไปชวยเหลือเหตุสึนามิ นําทวมในเรื่องกิจกรรมเสริมสรางความรักสามัคคีโดยมีพระองคทานเปนศูนยรวม . . . ” ดวยแถวทหารที่ถูกระดมพล รัฐบาลอภิสิทธิ์สามารถวางมือและ
  • 80 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 81 §º»ÃÐÁÒ³áË‹ § ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ ¡ à มหากษัตริยในทุกโอกาสอันควร” ไดไปอีกทั้งสิ้น 183,819.3 ลานบาท The Kingdom’s budget (6.1 พันลานดอลลาร สรอ.) “ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” งบประมาณเพื่อ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของรัฐบาลที่ดูกํากวม สรางความเขมแข็งแหงการคอรัปชั่นแหงระบบขาราชการและการดําคลุมเคลือนั้นก็ไมใชเพราะอะไร แตเพราะวามันไมสามารถระบุใหชัด รงอยูของโครงสรางการบังคับบัญชาจากบนลงลางไดไป 303,042.7เจนได เพราะวาเปาหมายโดยรวมของยุทธศาสตรการใชจายงบประ ลานบาท (10 ลานดอลลาร สรอ.)มาณเหลานีมเพียงประการเดียวคือ เพือการคาจุนจักรีคอรปอเรชัน ไม ้ ี ่ ํ ่ นับตั้งแตอภิสิทธิ์ครองตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายป 2551วาประชาชนจะตองจายแพงแคไหนก็ตาม ไมวาการนําเสนอแผนงบ เขาไดกูเงินปละประมาณ 400,000 ลานบาท (13,000 ลานดอลลารประมาณราวกับภาพศิลปะนามธรรมจะมีประโยชนตอประชาชนหรือ สรอ.) จําเปนที่จะตองบันทึกไวในที่นี้ดวยวาคาใชจายในการบริหารไมก็ตาม มันก็ยังคงมีความสําคัญเปนอันดับรองลงมา สิ่งที่สําคัญยิ่ง ประเทศ(เลิกพูดถึงไดเลยเรืองการกระจายอํานาจ) ไดเพิมขึนจาก 1.44 ่ ่ ้ประการแรกคือตองทําใหสถาบันการเงินระหวางประเทศทั้งหลาย ซึ่ง ลานลานบาทในป 2553 มาเปน 1.66 ลานลานบาทในป 2554 – เพิ่มเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงอยูยามนี้ มองเห็นภาพศิลปะนามธรรมงบประ ขึ้นถึง 15%มาณแผนดินนีเปนความทาทาย - ซึงแนนอนวา IMF ก็เห็นเปนเชนนัน ้ ่ ้ เพื่อปกปดชองวางแหงศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและความ ในฉบับภาษาไทยของ “งบประมาณโดยสังเขป” ของป 2554 มี นาเชื่อถือทางการเมือง ชมรมแนวรวมจักรีไดขับเคลื่อนธุรกิจการขายการแผนงานตางๆ มารวมกันไวอยางเหลือเชื่อในแผนยุทธศาสตรที่ จิตวิญญาณประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ดวยการตอทอ¹éíÒเลี้ยงจากทรัพยาหนึ่งวา “เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความจงรักภักดี กรสาธารณะไปทํานุบํารุงบรรดาทหารรอยัลลิสตทั้งหลาย ไปยังการตอสถาบันพระมหากษัตริย สรางความสมานฉันทสามัคคีของคนใน ประดับประดาจักรีคอเปอเรชั่น และไปยังการสรางความเขมแข็งแหงชาติ สนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดภาคใต เสริมสราง การยึดตรึงระบบการบริหารไวกบกลไกขาราชการอยางสุดลิมทิมประตู ั ่ ่ความเขมแข็งของเศรษฐกิจในระดับรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ´Œ Ç Â§º»ÃÐÁÒ³·Ñé § ÊÔé ¹ 2.07 ÅŒ Ò ¹ÅŒ Ò ¹ºÒ·พอเพียง” ไดงบประมาณไป 167,255.9 ลานบาท(5.6 พันลานดอลลารสรอ.) (70,000 Ōҹ´ÍÅÅÒÏÊÃÍ.) §º»ÃÐÁҳἋ¹ การเอามารวมกันอยางเหลือเชื่ออีกครั้ง ในแผนยุทธศาสตรที่ ´Ô¹ã¹»‚ 2554 à¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ»‚ 2553 ¶Ö§ 22%สอง “เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยภายในประ (20% ÁÒ¨Ò¡à§Ô¹¡ÙŒ)เทศ เทิดทูนและพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย โดยเสริมสราง หลังจาก 5 ป แหงความสับสนวุนวายทางการเมืองที่กอขึ้นโดยพัฒนาระบบปองกันประเทศ . . .” และจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระ รอยลลิสตที่สปอนเซอรเขา ทิศทางการเมืองของอภิสิทธิ์ตั้งอยูชาย ขอบ(ขวา) มากเกินไปกวาจะสามารถสรางวาระการเมืองทีมความหมาย ่ ี
  • 82 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 83อยางแทจริงได ในฐานะหุนเชิดของรัฐบาลเผด็จการ เขาสามารถทําได จะตองเปลี่ยนแปลงเพียงแตเห็นอกเห็นใจในโชคชะตาของตัวเองและไมมีอํานาจที่จะทําอะไรไดมากไปกวาการขอเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหเขามีอํานาจอยูบาง อยางนอยก็ในทางการเงิน §ºÊÒ¸ÒóÐà¾×èͺíÒÃاʶҺѹ¨Ñ¡ÃÕ และก็จริงเชนนั้นในระดับหนึ่ง ดวยอํานาจงบประมาณแผนดิน 2 Public, financial costs ofลานลานบาท และที่กูเพิ่มมาใหมอีก(แลว) สําหรับงบประมาณป 2555 the Chakri monarchyสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคายอภิสิทธิ์ ติดหนึบอยูดวยกันราวกับกาวตราชาง ความปรารถนาที่จะเขารวมกลุมกับประเทศที่ฟนตัวจากวิกฤติ การทํานุบํารุงสํานักพระราชวังในป 2554 กินงบประมาณทั้งสิ้นเศรษฐกิจโลก(หางไกลจากความเปนจริงยิงนัก) เปนเรืองหนึง การฟนฟู ่ ่ ่  กวาสามพันลานบาท งบพระบรมวงศานุวงศเสด็จตางประเทศ 600 ลานระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยเปนอีกเรื่องหนึ่ง บาท โครงการพระราชดําริไดงาบไปอีกประมาณสามพันลานบาท งบ ดวยการกอรัฐประหารในป 2549 คายรอยัลลิสตไดเปดแผลเกาที่ จัดงานเฉลิมฉลองวันคลายครบรอบวันพระราชสมภพ 300 ลานบาทยังไมหายสนิท และจุดไฟแหงสงครามเพื่อริดรอนอํานาจปวงชนชาว งบกองทหารรักษาพระองค งบรณรงค “ปกปองสถาบัน” ไดผลาญเงินไทยอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนไปอีกราวๆ 70,000 ลานบาท งบประชาสัมพันธและสงเสริม เพื่อที่จะสามารถยึดกุมอํานาจอยางเบ็ดเสร็จใหเอาไวใหไดตอ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกวาดเอาไป โดยไมมีโอกาสที่จะเอาชนะที่คูหาเลือกตั้ง ในตอนนี้ ลัทธิทหารใน เงินสาธารณชนไดไปไดอีก 11,000 ลานบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวแหงประเทศไทยทําไดเพียงประการเดียว  ั ในป 2554 การดูแลและทํานุบํารุงจักรีคอรปอเรชั่นไดกลืนกินเงินคือการกลับไปใชเกมการเมืองสกปรกอีกครั้งหนึ่ง –เพิ่มอํานาจทหาร ของสาธารณชนไปทั้งสิ้นถึง 80-90,000 ลานบาท (เกือบ 3 พันลานยึดครองกลไกระบบราชการเอาใหไวอยูหมัด และตํา¹éíÒพริกละลาย ดอลลาร)แมนําดวยเงินสดที่กู (ขโมย) มา ตัวเลขนี้นํามาจากยุทธศาสตรงบประมาณป 2554 ที่มี 8 ยุทธ คายรอยัลลิสตหมดแลวซึ่งขออางใดๆ ก็ไดเพื่อชลอการเลือกตั้ง ศาสตรดวยกัน และตัวเลขเหลานี้ยังไมรวมงบประมาณที่แยกกระจัดออกไปกอน ออกไปใหนานที่สุดเทาที่จะทําได หรือการเฝาหวังวาดวย กระจายแจกจายไปตามสวนงานและกระทรวงตางๆ เพื่อจัดงานเทิดอํานาจแหงการเปนรัฐบาลเสียงขางมากจะสามารถวางมาตรการตางๆ พระเกียรติและสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเมื่อนํามารวมกัน(อีกครังหนึง) เพือลดความเรารอนแหง “คนไทยอะไรก็ได” ลงไปไดบาง ้ ่ ่  ก็จะเปนตัวเงินอีกหลายรอยลานบาท เพื่อสมทบคาใชจายแหงจักรีเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจําเปนจะตองมี คอรปอเรชั่น การจัดสรรงบประมาณตางๆเหลานี้ เพื่อสถาบันอาจจะพรรครอยัลลิสตประชาธิปตยเปนดั่งเรือที่อับจนหนทาง และถึงเวลาที่
  • 84 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 85ไมไดเกิดจากการบังคับ หรือถาไมทําก็ไมถึงกับจะตองตกตายไปตาม §º»¡»‡Í§ ʹѺʹع »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Ê‹§àÊÃÔÁʶҺѹกัน แตการจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้ในสถานการณปจจุบัน ไมมี ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏÁËÒºØÃØÉ໚¹ãËÞ‹ขาราชการหรือนักการเมืองหนาไหนทีจะสามารถทักทวงไดเลย กระทัง ่ ้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ยังไมกลาแมแตจะตั้งคําถาม ตัวเลขมาจากหนังสืองบประมาณโดยสังเขป(ฉบับภาษาไทย) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรีและนํามาจากพระราชบัญญัติ งบประมาณป 2554 ¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ¶ÇÒÂÊÑ쏻¯ÔÞÒ³μ¹áÅÐÊǹʹÒÁâ´Â·ËÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÃÐͧ¤ »¯ÔºÑμÔμ‹Íà¹×èͧ·Ø¡»‚¹ÑºμÑé§áμ‹»‚ 2504 ã¹ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 2 - 4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
  • 86 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 87
  • 88 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 89 º··Õè 3 ä·ÂᏴá´¹ÍѹμÃÒ ä·ÂᏴá´¹ÍѹμÃÒ (Thailand dangerous) (Thailand dangerous) ในรายงานประจําป 2554 ขององคกรเสรีภาพแหงโลก (Freedom of the World) ไดจัดประเทศไทยไวกลุมประเทศ “มีเสรีภาพบางดาน” รวมกลุมกับประเทศอาฟกานิสถาน บารุนดี กับพูชา ไอวอรีโคสต อียปต  ่ ิ เอธิโอเปย ฟจิ ฟรั่งเศส กินี-บิสเซา ไฮติ ฮังการี อิหราน คูเวต ลัตเวีย มาดากัสการ แม็กซิโก ราวันดา ศรีลังกา สวาซิแลนด ยูเครน เวเนซุเอ รา และซัมเบีย 80 ป หลังจากการยกเลิกระบบสมบูรณาณาสิทธิราช สถาบันจักรี ยังคงกํากับและครอบงําวาระการเมืองไทย ควบคุมทุกชองทางการสื่อ สาร และบล็อคเสนทางการพัฒนาของประเทศ คนงานรากหญาเพื่อ ประชาธิปไตย นักศึกษาที่ตื่นตัว และประชาชนทีซื่อสัตยทั้งหลาย ตาง ก็กาลังตกอยูในหวงเวลทีอนตรายจากการคุกคามและการมุงหมายเอา ํ  ่ั  ชีวิต ไมตางกันเลยกับสถานการณเมื่อรอยปที่ผานมา
  • 90 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 91 àËÂ×è Í áË‹ § ¡ÒÃࢋ ¹ ¦‹ Ò ÊÑ § ËÒ÷ҧ รอยยิ้มที่ดูไมมีพิษมีภัยของพวกชนชั้นสูงไทย บอยที่เดียวที่เปน ¡ÒÃàÁ×ͧ (Victims of persecution) ราวกระจกสะทอนสองสะทอนไปยังโฉมหนาของมหาอํานาจในโลก ดวยเชนกัน ที่เสแสรงแกลงทําวาใสซื่อบริสุทธิ์และไมไดมีสวนเกี่ยว ของใดๆ ทั้งสิ้นกับความวุนวายในไทย - ขอมูลจํานวนไมนอยที่นํา »ÃÐà·Èä·Â໚¹»ÃÐà·È·ÕèÍѹμÃÒÂÁÒ มาต อ ภาพเพื่ อ เข า ใจเรื่ อ งราวความทุ ก ข ย ากของ “คนอื่นในประ เทศไทย” ได ม าจากบั น ทึ ก จากห อ งเอกสารสาธารณะต า งๆ ของ â´ÂμÅÍ´Êí Ò ËÃÑ º ¤¹·Õè ¶Ù ¡ àÃÕ Â ¡Ç‹ Ò à»š ¹ ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษ และฝรั่งเศส เปนตน ยิ่งคนควาขอมูล “¤¹Í×è¹” ËÃ×ͤ¹·ÕèäÁ‹ãª‹¾Ç¡ÃÍÂÑÅÅÔÊμ มากขึ้นเทาใด ขอมูลอันนาตระหนกก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เชน ËÃ× Í ã¤Ã¡ç ä ´Œ ·Õè ¡ ÅŒ Ò áÊ´§ÍÍ¡ËÃ× Í »¯Ô กัน - มันเปดเผยในเห็นวาทําไมขบวนการประชาธิปไตยในประ àʸ¡ÒäÃͺ§íÒ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ¢Í§¨Ñ¡ÃÕ เทศไทย จึงถูกบดขยี้ครั้งแลวครั้งเลา ก็เพื่อสังเวยใหกับ -โดย ·ÕèÁÕμ‹ÍªÕÇÔμ¢Í§¾Ç¡à¢ÒËÃ×Í´ŒÇªÕÇÔμ¢Í§ เฉพาะอยางยิ่ง - นโยบายการตางประเทศของสหรัฐฯ ¾Ç¡à¢ÒäÁ‹Ç‹Òã¹ÃٻẺ㴠ÃٻẺ˹Öè§ หลังจากเหตุการณปราบปรามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ศูนย ขอมูลผูไดรบผลกระทบเหตุสลายชุมนุมเม.ย. - พ.ค. 53 ไดรายงานวามี  ั ประชาชนชาวไทยหลายพันคนไดเสียชีวิตเพราะการลุกขึ้นมา ผูถกจับกุมคุมขัง 470 คน ทังนี้ 333 คนถูกแยกกระจายไปตามเรือนจํา  ู ้ตอตานมาตราการที่รุนแรงและไมออนไหวตอชีวิตมนุษยคนอื่นของ ตางๆ ทัวกรุงเทพฯ และอีก 136 คน กระจายอยูทเรือนจําประจําจังหวัด ่  ี่นโยบายคูแฝดอันตรายแหง “การรวมประเทศ” และ “การสรางความ  ตางๆ โดยเฉพาะที่ภาคอีสาน ผูถูกจับกุมสวนมากไมไดรับอนุญาตใหเปนปกแผนของชาติ” ที่มีจุดมุงหมายเพียงประการเดียว คือเพื่อให ประกันตัว หรือไมกตงราคาคาประกันตัวจนสูงลิบลิว เกินกวากําลังของ ็ ั้ ่กรุงเทพสามารถดูดกลืนทรัพยากรจากจังหวัดตางๆ เพื่อมาเติมเต็ม ครอบครัวที่จะหาหลักทรัพยจํานวนนี้มาใชประกันตัวไดทองพระคลังมหาสมบัติของจักรีเปนเปาหมายแรก ในระหวางการประกาศใชพระราชบัญญัติในสถานการณฉุกเฉิน ในหนังสือไพรสู เราไดตั้งคําถามวา ทําไมรัฐบาลนานาชาติและ (ตั้งแตเมษายน - ธันวาคม 2553) มีขาวรายงานจากหมูบานออกเปนประชาคมอาเซียนถึงไดเงียบเฉยตอการใชกําลังทหารกับประชาชน ระยะๆ เกียวกับการมีหนวยทหารเขาไปเดินเพนพลานในหมูบาน (เขต ่  อยางโหดรายในประเทศไทย หรือเปนเพราะวาตัวเลขผูเสียชีวิตมันยัง คนเสื้อแดง) โดยไมมีการแจงลวงหนา - เพื่อตรวจสอบชาวบานที่มีธงดูนอยไป? จากการศึกษาและจากขอมูลจํานวนมาก บงชี้ใหเห็นวานับ แดง มีรูปทักษิณ หรือวามีธงเหลืองหรือรูปในหลวงอยูที่บานหรือไมตั้งแตป 2490 เปนตนมา ฟากรอยัลลิสตไดกําจัดชีวิตของประชาชนผู พวกสายลับจํานวนมากที่สนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาล ถูกสงบริสุทธิ์ไปนาจะประมาณการณไดถึง 20-30,000 คน ไปยังหมูบานตางๆ เพือสอดแนมหรือทําแผนผังผูตองสงสัยวาเปนแกน   ่  
  • 92 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 93นําชาวบานของขั้วการเมืองฝายตรงขาม Ë ÁÔè ¹ ¾ à Рº à Á à ´ ª Ò ¹Ø À Ò ¾ แมหลังจากการยกเลิกการประกาศใชพรก.ฉุกเฉิน ไปแลวก็ตาม Lese majesteแกนนําคนเสื้อแดงยังคงถูกอาวุธปนของทหารคุกคาม จับกุม หรือถูกหนวยกอกวนบุกสังหาร แกนนําหลายคนยังตองอยูอยางหลบๆ ซอนๆ เพราะกลัวจะถูกตามลาสังหาร จนถึงปจจุบันนี้ อยางนอยแกนนําใน ÍÒ¨¨Ð໚ ¹ ÍÐä÷Õè Ê Ç¹·Ò§¡Ñ º áçระดับชุมชนหกคนถูกสังหารนับตั้งแตการสลายการชุมนุมเมื่อ เดือน »ÃÒö¹ÒáÅÐ¨Ô ¹ μ¹Ò¡ÒâͧªÒÇ¡ÃØ §พฤษภาคม 2553 ตัวเลขของผูถูกสังหารอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆ คูขนาน à·¾ºÒ§¤¹ »ÃÐà·Èä·ÂáÅФ¹ä·Â·Ñé§ไปกับการขับเคลื่อนเขาสูการเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อยๆ ของประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ในเดือนกุมภาพันธ 2554 ผูปราศรัยที่มีฝปากโดด ÁÇÅμ‹Ò§¡çÃÙŒÊÖ¡ÍѺÍÒ¢ÒÂ˹ŒÒ·ÕèμŒÍ§ÍÒÈÑÂเดนของกลุมแดงสยามถูกจับและขังคุกในขอหาหมิ่นพระบรมเดชา ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¡ÒÃૹà«ÍÏÁÒ¡·ÕèÊØ´นุภาพ สํานักงานสอบสวนพิเศษ (DSI) ประกาศวาจะออกหมายจับประ »ÃÐà·È˹Öè§ã¹¾×é¹¾ÔÀ¾áË‹§¹Õéชาชน (ขูวาจะออกหมายจับ) เพิมอีก 39 คนในขอหาหมินพระบรมเดชา  ่ ่นุภาพ - แตไมไดเปดเผยชื่อวามีใครบาง การลุกขึ้นตอตานแนวนโยบายการรวมศูนยประเทศของรัชกาล ไมนานหลังจากที่ปรีดีตองเดินทางออกนอกประเทศเมื่อป 2490 ที่ 5 คือจุดเริ่มตนแหงการตอสูเพื่อปลดแอกแหงศตวรรษที่ 20 ที่สงอดีตรัฐมนตรีและคนใกลชิดของเขาหลายคนถูกสังหารอยางเหี้ยมโหด ผลใหสถาบันพระมหากษัตริยตองออกกฎหมายเกี่ยวกับ “การหมิ่นและสถานการณความรุนแรงทีกระทําตอนักการเมืองหรือกลุมการเมือง ่  พระบรมเดชานุภาพ” อาชญากรรมอันเกิดจากการดูหมิ่นอํานาจแหงฝายตรงขามในการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงพียงเล็กนอยเทานั้นหลัง องคพระมหากษัตริย”จากนั้ น สาส น ของเจ า ลั ท ธิ ศั ก ดิ น ารอยั ล ลิ ส ต ยั ง คงเหมื อ นเดิ ม ไม การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ(ปรีชาศิลปกุล, 2552) ปรากฎใหเปลี่ยนแปลง “¶ŒÒäÁ‹áÊ´§¤ÇÒÁ¨§ÃÑ¡ÀÑ¡´Õμ‹Í¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏáÅŒÇ เห็ น ครั้ ง แรกในลายลั ก ษณ อัก ษรว า เป น อาชญากรรมเมื่ อ ป รัต นโกÅÐ¡ç ¨§Í͡仨ҡ»ÃÐà·È¹ÕàÊÕ ËÃ×ÍäÁ‹¡àμÃÕÂÁμÑǶ١ÊѧËÒÔ é ç สินทรศก 118 หรือปพุทธศักราช 2443 ที่ระบุวาใครก็ตามที่ “หมิ่น อาจบางทีนักทองเที่ยวทั้งหลายที่เดินทางมาประเทศไทยควรจะ ประมาทพระผูเปนเจา พระอรรคมเหสี พระบรมโอรสธิราชและพระไดรับการเตือนลวงหนาวา ประเทศไทยไมมีกฎหมายหามการทารุณผู เจาแผนดินตางประเทศ” จะถูกไมเกิน 3 ป และใหปรับเปนเงิน 1,500ตองหา (เรืองทีดเล็กนอย แตสามารถพิสจนไดดวยจํานวนผูตองขังกวา ่ ่ ู ู    บาท หรือทั้งจําทังปรับ เงิน 1,500 บาทในสมัยนันเปนจํานวนมหาศาล ้ ้200,000 คน ที่อยูกันจนลนหองขังในประเทศไทยอยูในขณะนี้) ยิ่งนัก มันมากพอในป 2443 ที่จะซื้อตัวนักโทษเด็กอายุเกิน 6 ขวบขึ้น ไปไดกวา 30 คน
  • 94 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 95 ในปรัตนโกสินทรศก 127 ไดมีการพยายามที่จะปรับปรุงบทบัญญัติทางกฎหมายไทยใหเปนไปตามมาตรฐานแบบตะวันตก อาชญา “¼ÙŒ ã ´ËÁÔè ¹ »ÃÐÁÒ· ´Ù Ë ÁÔè ¹ ËÃ× Í áÊ´§กรรม “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ไดเขียนขึ้นในกฎหมายลักษณะ ¤ÇÒÁÍÒ¦ÒμÁÒ´ÃŒ Ò Â¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑ μ ÃÔ Âอาญามาตรา 98 และมาตรา 100 มาตราแรกเพือคุมครองพระบรมวงศา ่ นุวงศ มาตราหลังเพื่อคุมครองเชื้อพระวงศที่เกิดจากพระมหากษัตริย ¾ÃÐÃÒªÔ¹Õ ÃѪ·ÒÂÒ·ËÃ×ͼٌÊíÒàÃç¨ÃÒªราชวงศจกรีทกพระองค โทษสูงสุดปรับเพิมขึนมาเปน 7 ป และคาปรับ ั ุ ่ ้ ¡ÒÃá·¹¾ÃÐͧ¤ μŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É¨íҤءเพิ่มขึ้นมาเปน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ไมคุมครองไปถึงพระเจา äÁ‹à¡Ô¹ 7 »‚”แผนดินของตางประเทศ การยกเลิกระบบการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยในป หลังจากการสังหารโหดนักศึกษาดวยวิธีที่ซาดิสตยิ่งกวา2475 นํามาซึงมาตรา 104 เพือเปนมาตราแกใหกบมาตรา 98 โดยระบุ ่ ่ ั 40 คน เมื่อทหาร ตํารวจและพวกกระทิงแดงและนวพลไดใชวา “แตถาวาจา หรือลายลักษณอักษร หรือเอกสารตีพิมพ หรืออุบายอยางใดๆ ทีไดกระทําไปภายในความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญหรือเพือ ่  ่ กําลังเขาปราบปรามทํารายนักศึกษาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519สาธารณประโยชน หรือเพื่อเปนการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต หรือ เผด็จการทหารไดออกคําสังของคณะปฏิรปการปกครองแผนดิน ่ ูเปนเพียงการติดชมตามปกติวสย ในบรรดาการกระทําของรัฐบาลหรือ ิั ฉบับที่ 41 áË‹§»‚ 2519 à¾ÔÁº·Å§â·É¡®ËÁÒÂËÁÔ¹ è èของราชการแผนดิน การกระทํานั้นไมใหถือวาเปนความผิด” ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾¨Ò¡ 7 »‚ ໚¹ 15 »‚ การไมยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติ ปรากฎวาเปนอาชญากรรมภายใตมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวัฒนธรรม ภายใตกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ใครก็ไดสามารถฟองแหงชาติป 2485 และถูกเผิกถอนออกไปจากพรบ.วัฒนธรรมแหงชาติ รองใครก็ได ดวยสาเหตุใดก็ได ไมวาจะถูกหรือจะผิด และใครก็ไดฉบับใหม ที่มีผลบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม 2553 กระนั้นก็ตาม การ สามารถกลาวหาใครก็ไดวาดูหมิ่นพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จไมยืนเคารพยังคงสงผลในแงกฎหมายและมาตรการกดดันทางสังคม พระเจาอยูหวในชวงระยะเวลาใดก็ได ตลอดอายุความ 15 ป พวกรอยัล  ัอยูจนถึงทุกวันนี้ ทั้งจากการถูกทํารายรางกายหรือจากการถูกกลาว ลิสตในปจจุบัน ที่อยูในความหวาดผวาและหวาดระแวงไดสปอนเซอรหาวาไมเคารพหรือดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กิจกรรมของรอยัลลิสตมากมาย จึงเกิดกรณีที่ “ใครก็ไมรู” ฟองรอง รัฐบาลจอมพลป. คือผูนํากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมา ดําเนินคดีหมิ่นกับใครก็ได มากขึ้นเรื่อยๆบรรจุอยูในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เมือปพทธศักราช 2499  ่ ุ ในป 2545 ทักษิณไดจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและพรอมทั้งเพิ่มเติมขอบเขตของกฎหมาย ที่กลายมาเปนกฎหมายที่ไม การสื่อสาร(ICT) ที่ดูภาพลักษณภายนอกนาจะมีจุดมุงหมายเพื่อการเปนที่ปรารถนาของผูใดเลยในปจจุบัน
  • 96 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 97โปรโมตการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร แตหนาที่หลักของ ICT กลับตรง เดือนกรกฎาคม 2548 อันเกียวเนืองมาจากสถานการณความไมสงบที่ ่ ่กันขาม คือทําหนาที่ตามปดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ ภาคใตและสงครามปราบปรามยาเสพติดที่เริ่มไปแลว เพื่อยกเวนโทษประชาชน รวมทั้งจัดการฝกอบรม “ลูกเสือไซเบอร” เพื่อตรวจจับการ ใหกบเจาหนาที่ “ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายทังในทางแพง ั  ้ใชอินเตอเนทตลอด 24 ชั่วโมง ทางอาญาและทางวินัย” ตลอดชวงของการประกาศใช พรก.ฉุกเฉิน ขอบเขตของกฎหมายหมิ่ น พระบรมเดชานุ ภ าพถู ก ทํ า ให หลังสมัยทักษิณ กฎหมายเพื่อการลางแคนฉบับนี้ไดกลายเปนอาวุธที่ครอบคลุมกวางขวางออกไปยิ่งขึ้นดวย พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของคายรอยัลลิสต2550 ที่ผานในรัฐบาลของคณะรัฐประหาร 2549 โดยนายกรัฐมนตรี สงคราม¹éíÒลายระหวางคายทักษิณ(ทรท.) กับบรรดานักพูดแหงพลเอกสุรยุทธ จุลานนท (องคมนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คายรอยัลลัสติ์(พธม.) ขยายตัวอยางรวดเร็วราวกับดอกเห็ดอันมีพิษพระราชทานใหมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี) รายแรง ทั้งสองฝายตางก็ใชกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาËèíÒËÑè¹ มาตรา 14 แหงพรบ. คอมพิวเตอร ไดระบุความผิด 5 ขอ ที่มีบท ใสกัน เพื่อที่จะแขงขันกันวาการคอรัปชั่นอันนาขยะแขยงของพวกเขาลงโทษสูงสุด 5 ป หรือตองเสียคาปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้ง นั้น ของใครถูกตองมากกวากัน สงผลมากขึ้นเรื่อยๆ ตอประชาชนคนจําทั้งปรับ มาตรา 14.3 ระบุวา “ การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง ธรรมดาที่ถูกปกหมุดแยกคาย ระหวางกลุมที่ตองเขาไปอยูในคุกดวยขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราช ขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กับกลุมที่ตองกราบกรานขอพระราชอาณาจักร หรือความผิดเกียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย ่ ทานอภัยโทษใตเบื้องฝาละอองธุลีพระบาทอาญา” เขาขายตองไดรับโทษจําคุก มาตรา 15 ระบุวา “ผู ใหบริการผู ไมมทางทีประชาชนจะสามารถลวงรูไดวามีใครบาง จํานวนเทาไร ี ่  ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 ที่ตองเขาไปอยูในคุกเพื่อรอขึ้นศาลในคดีที่มีการตัดสินไวลวงหนาในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชน กอนแลววาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นักวิจัยบางคน((Strekfuss,เดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา 14” (ภายในระบบคอมพิวเตอร 2009) ชี้ใหเห็นวาระหวางป 2548 - 2552 มีคดีหมิ่นพระบรมเดชาที่อยูภายใตการควบคุมของเขา/บริษัทนั้น) นุภาพ 547 คดีที่ถูกนําสงฟองศาล และมีประชาชนอีกเปนจํานวนมาก ที่เปนกลุมคนที่อยูในขายเฝาจับตาของตํารวจและอัยการเพื่อหาหลัก ผานทาง พรบ. คอมพิ วเตอร และการดําเนินงานของลูกเสื อ ฐานสําหรับดําเนินคดี(กําลังรวบรวม cookie จากการใชอินเทอรเน็ตไซเบอรแหงกระทรวง ICT ขอบขายของกฎหมายหมิ่นพระบรมดชานุ กันอยู) ในระหวางป 2489 – 2548 อัตราการนําสงคดีเกียวกับพระบรม  ่ภาพไดขยายกวางมากขึ้น เพื่อใหตํารวจสามารถควบคุมโลกไซเบอร เดชานุภาพตอไปยังศาลมีสัดสวนสูงถึง 94%ของประเทศไทยไวไดทั้งหมด และสามารถเดินเขาไปยังบานเรือนของ นักโทษคดีหมินพระบรมเดชานุภาพนันสามารถอยูในสถานการณ ่ ้ ประชาชนโดยไมตองหาขออางอันวิเศษวิโสอะไรมากมายนัก ที่เลวรายยิ่ง กวานักโทษการเมืองทั่วไป นักโทษคดีหมิ่นฯ มักจะถูก พระราชกําหนดในสถานการณฉุกเฉิน ที่บังคับใชโดยทักษิณเมื่อ จับกุมโดยไมมีการเตือน ไมมีการออกหมายจับลวงหนาหรือถูกตัดสิน
  • 98 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 99ลวงหนาแลววามีความผิด และพวกเขาตางก็ถูกทํารายหรือรังแกใน »ÃÐà·Èä·ÂÂÒÁ¹ÕéäÁ‹μŒÍ§¡ÒÃʶҺѹ¾ÃÐÁËÒทุกรูปแบบในหองขัง การหามอยางเปนทางการ (หามไมใหไมรัก) ¡ÉÑμÃԏÍÂÙ‹à˹×Í·Ø¡ÊÔè§ áμ‹à˹×Í·Ø¡ÊÔè§ã¹»ÃÐà·Èและสนับสนุนอยางเต็มที่ของรัฐบาลตอการรณรงค “รักในหลวง” และ ä·Â¨íÒ໚¹μŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÂØμÔ¸ÃÃÁ“ปกปองสถาบัน” หมายถึง นักโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้ง ในยามที่ ฝ า ยรอยั ล ลิ ส ต ยัง คงพยายามกั น อย า งแน น หนั ก ที่ จ ะหลาย ตางก็ตกอยูในความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกทํารายรางกายในหอง ไขนอตแหง “ความรักในหลวง” ของพวกเขาใหตรึงแนนมากขึ้น ประขัง ถาเหยื่อคดีหมิ่นฯ ปฏิเสธที่จะทําเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ ชาชนจําตองตระหนักวา “ผุนํา” ที่หาเกราะปองกันตัวเองดวยการตออคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็อาจตองทุกขทนกับคําตัดสินให กลาววา “มีเพียงประชาชน 1 % เทานั้นที่ไมรักในหลวง ไมไดทําคุณูรับโทษในอัตราสูงสุด ดวยเหตุผลครอบจักรวาล ขอมูลเกียวกับคดีหมิน ่ ่ ปการกับใครเลย - ไมวาจะเปนประชาชนหรือกับสถาบันพระมหาพระบรมเดชานุภาพเขาถึงยากมาก แมแตการจะอางตอคําพูดหรือขอ กษัตริยก็ตามเขียนที่ทําใหผูนั้นถูกดําเนินคดีก็สามารถนําตัวผูที่นําคําพูดมาอางตอเขาคุกไดดวยเชนกัน ถูกกระตุนดวยการเติบโตอยางบาคลังของขบวนการชาตินยมทีนา  ่ ิ ่ ํโดยคนทีมลกษณะเชนพลเอกประยุทธ คลืนลูกลาสุดของความวิกลจริต ่ ีั ่ทีแทนทีการบริการภาคประชาชนดวยการจับกุมประชาชนรายสัปดาห ่ ่ณ สถานทีเดินขบวนดวยขอหาหมินพระบรมเดชานุภาพ อาทิ จากการ ่ ่แจกเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือเอกสารนําเสนอความมังคังของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหว หรือสําหรับแจก ่ ่  ัซีดีรายการสารคดีเกี่ยวกับเหยื่อกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ฉายในรายการทีวทประเทศออสเตรเลีย พวกเขาถูกจับขังคุกโดยไมได ี ี่รับอนุญาตใหประกันตัวหรือมีทหารเขารวมในการสอบสวนของตํารวจ ในความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆของสภาพแวดลอมของกระแส “รักในหลวง” ทีราวกับถูกจีใหรักดวยปนโดยทหารกันเลยทีเดียว กลุมพลัง ่ ้เงียบในประเทศไทย ชาวรากหญาสีแดง และกลุมคนนักวิชาการเสื้อเหลืองทียนอยูบนรัวทังหลาย แนนอนวาตองตระหนักไดดวาจะไมมผล ่ ื  ้ ้ดีประการใดในระยะยาวตอประเทศไทยเลยถายังคงเฝารอวาผูนําคน ี ี ʧ¤ÃÒÁä«àºÍÏ (Cyber war)ปจจุบันจะแกปญหาตางๆ ได
  • 100 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 101 การศึกษาจากขอมูลที่คนความาไดจากทางการ(สาวตรี สุขศรี, เอาตัวรอดไดเสมอไป2553) ไดชี้ใหเห็นวาระหวางกรกฎาคม 2550 หลังจากที่พรบคอม สาวตรีรายงานวามีคดีละเมิดพรบ. คอมพิวเตอร 185 คดี นับพิวเตอรมีผลบังคับใชจนถึงกรกฎาคม 2553 กระทรวง ICT ไดทําการ ตั้งแตกฎหมายมีผลบังคับใชในป 2550 แตวามีจํานวนเทาไหรที่ถูกตั้งบล็อคเวบวิพากษวจารณสถาบันพระมหากษัตริย 57,333 URLs เปน ิ ขอกลาวหาหมินพระบรมเดชานุภาพ ใครจะรู? ตามทีกลาวไปแลว ไมมี ่  ่อัตราที่สูงกวาการบลอคเวบโปถึงสี่เทา(16,740) นี่ถือวาเปนตัวเลขใน ใครทราบวามีประชาชนจํานวนเทาไรที่กําลังถูกจับตาและถูกหมายระดับµèíÒสุด ทั้งนี้เพราะนักวิจัยไมสามารถเขาถึงขอมูลของสํานักงาน หัวดวยคดีหมิ่นฯ หรือวาตองระทมทุกขอยูในหองขังแลวในเวลานี้โดยตํารวจและของสํานักงานอัยการอีกหลายแหง ที่คดียังไมไดถูกตัดสิน หรือวาอยูในระหวางรอขึ้นศาล หรือถูกตัดสิน กลุมเสรีภาพตอตานการเซนเซอรแหงประเทศไทย(FACT) องคกร  แลววาหมิ่นฯ ไมมีใครมีตัวเลขที่แทจริงในเรื่องนี้เหลานี้อยางถูกตองอิสระที่กอตั้งขึ้นหลังรัฐประหาร 2549 ไดชี้ใหเห็นวา นับตั้งแตป 2549 แทจริงจนถึงปจจุบัน ตัวเลขของการบลอก URLs โดยรัฐบาลไทยมีมากกวา กระนั้นก็ตาม แมวาจะตองเผชิญกับความเสี่ยงและภยันตราย425,000 เพียงแคป 2552 ภายใตคําขวัญ “ปกปองสถาบัน” รัฐบาล มากมายจากการถูกตามลาโดยรัฐบาล ไทย หรือถูกการไลลา ขมขูเอาอภิสทธิไดใชเงินไป 72 ลานบาท (2.4 ลานดอลลาร สรอ.) เพือสอดสอง ิ ์ ่ ชีวิต จากพวกรอยัลลิสตที่ไรสติและบาคลั่ง ยิ่งการบล็อคเวบไซดเร็วการใชอินเตอรเนตของคนในชาติและทําการบล็อคเวบไซด เมล และ มากเทาไร เวบไซดใหมกเกิดขึนมาในอัตราทีรวดเร็วพอกัน จํานวนคน ็ ้ ่หนาเฟสบุค ที่เปนสมาชิกเฟสบุคในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 3 ลานคนในป 2552 ดวยการถูกจี้จุดใหตองอยูนิ่ง และภายใตความกดดันตางๆ และ มาเปน 6.7 ลานคนในป 2553 – ดวยอัตราผูใชเพิ่มขึ้นถึง 240% ตอปจากบทลงโทษของกฎหมายหมิ่นฯ สื่อกระแสหลักทั้งหลายตางไมติด ถือเปนอัตราเพิ่มสูงสุดในโลกเปนอันดับสองรองจากบราซิล ((265%).ตามประเด็นขาวเรื่องนี้และก็พากันเซนเซอรตวเอง หรือทําตัวเปนดังปราการอันแหลมคมใหกบลัทธิอนาธิปไตย ผูใชอนเทอรเน็ตทังหลายที่ ั  ิ ้ตองการวิพากษวจารณวง สถาบันพระมหากษัตริย และพวกรอยัลลิสต ิ ัผูเครงศีลธรรมอยางตรงไปตรงมา จําเปนจะตองหาทางลัดเลาะกันเอาเองในโลกอินเทอรเน็ต ดวยการใช proxy หลายชั้นเพื่อปกปดสถานะและตําแหนงแหงทีทแทจริงของตัวเอง เพียงเพือทีจะสามารถโพสตขอ ่ ี่ ่ ่ เขียนของตัวเอง เพื่อการหลบหลีกลูกเสือไซเบอรของรัฐบาล หรือเพื่อทีจะไมตองเผชิญกับการเขามาตรวจคนของตํารวจนอกเครืองแบบโดย ่  ่ไมไดแจงใหทราบลวงหนามากอน หรือการถูกจับสงเขาหองขัง มันจึงตองมีความรอบคอบและเจนจัดพอสมควร และไมใชทุกคนจะสามารถ
  • 102 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 103 »ÃÐªÒ¸Ô » äμÂÀÒÂãμŒ Ê ¶ÒºÑ ¹ ¾ÃÐ ¢Œ Í ÁÙ Å ·Ñé § Ë Å Ò Â ·Õè ã ªŒ » à Р¡ Í º ¡ Ò Ã à ¢Õ Â ¹ ÁËÒ¡ÉÑμÃԏ (Democracy under º·¤ÇÒÁªÔé¹¹Õé ÊÒÁÒöÊ׺¤Œ¹ËÒä´Œ¨Ò¡·Ò§ÍÔ¹ àμÍÏ๷ ¢ŒÍÁÙÅàËÅ‹Ò¹ÕéÂѧ¤§äÁ‹¶×ÍÇ‹Ò໚¹ monarchy) ÍѹμÃÒ μÃÒº¨¹¡ÃзÑ觼ٌÈÖ¡ÉÒ¹íÒÁѹ ÊÒÂμÒ·Õ«ÍÊÑμäÁ‹ÇÒ¤Ùä˹¡çμÒÁ ¶ŒÒÁͧμç è ×è ‹ ‹ ÁÒÈÖ ¡ ÉÒÇÔ à ¤ÃÒÐˏ à ÇÁ¡Ñ ¹ áÅŒ Ç »ÃÒ¡ ÁÒÂѧ»ÃÐà·Èä·Â ¡ç¨ÐÊÒÁÒöࢌÒã¨ä´Œ ®Ç‹Òä´Œ¢ŒÍÊÃØ»·Õèáμ¡μ‹Ò§¨Ò¡ÊÔ觷Õ褋Ò à¡×ͺ¨Ð·Ñ¹·ÕÇ‹Ò¢ÑéÇÍíҹҨࡋÒáË‹§ “ʶҺѹ ¹Ô  Á¡ÉÑ μ ÃÔ Â á ÅÐͧ¤Á¹μÃÕ ¹í Ò àÊ¹Í ·ËÒâͧ¾ÃкÒÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐ਌ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç ” ¤× Í μÑ Ç ¡Ò÷Õè » ´ ¡Ñé ¹ ¾Ñ ² ¹Ò¡Òâͧ»ÃÐªÒ ¶ŒÒ»ÃЪҪ¹¤¹ä·ÂàÃÔÁ㪌¤ÇÒÁ è ¸Ô»äμ¢ͧ»ÃÐà·È ©ÅÒ´¢Í§μÑ Ç àͧ¢Öé ¹ ÁÒàÁ×è Íäà แมแตการอานคําประกาศคณะราษฎร ที่ประกาศขึ้นในวันรัฐประ ¡ç μ ÒÁ ¾Ç¡à¢Ò¨Ð¶Ù ¡ ËÁÒÂËÑ Ç หารประชาธิปไตยของไทยเมือป 2475 ยังถูกกลาวหาไดวาเปนอาชญา ่  กรรมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในเมื่อภาคภาษาอังกฤษของคําประ Ç‹ Ò à»š ¹ μÑ Ç ÍÑ ¹ μÃÒÂμ‹ Í ¾ÃÐÃÒª กาศฉบับแรกเปนสิ่งที่คนหาไดไมงายนัก เราไดนําคําประกาศนี้มาใส ไวในภาคผนวก 1 ÍÒ³Ò¨Ñ ¡ Ã¨Ñ ¡ ÃÕ ¢Öé ¹ ÁÒâ´Â·Ñ ¹ ·Õ พัฒนาการจาก “สถาบันพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ” ·Ñ¹ã´! เมื่อป 2475 มาสู “คณะปฏิรูปการปกครองอันมีพระมหากษัตริยทรง เปนประมุข” ในป 2549 เปนสิ่งอธิบายไดอยางดีวา ในชวง 80 ปที่ผาน มา ประชาธิปไตยในประเทศไทยไดพัฒนาเติบโตอยางที่เรียกไดเต็ม ปากเต็มคําวา “ไมไดขยับไปที่ไหนเลย” และในปจจุบันนี้มันไดอยู ในสภาวะที่หลอแหลมอยางยิ่งวาจะหมุนวนยอนกลับไปสูรูปแบบการ ปกครองเกาที่ไมนาพิศมัยแมแตนอย จักรีคอรปอเรชั่นไดครอบงําการเมืองมาเปนระยะเวลานาน จน
  • 104 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 105กระทั่งมีนักประวัติศาสตรเพียงไมกี่คนเทานั้นที่สามารถจะไขนอตตัว มาใชพินิจพิเคราะหถึงสภาพความเปนอยูของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาเองจนสําเร็จและกลาเอาชีวิตมาเสี่ยง ถาทําได เพื่อที่จะนําเสนอภาพ จะไดสรางเครืองมือทีสามารถนํามาใชเพือการพัฒนาคุณภาพ ชีวตของ ่ ่ ่ ิความสัมพันธทางประวัตศาสตรของปจจุบนกับอดีตอยางตรงไปตรงมา ิ ั ตัวเองและครอบครัวใหดีขึ้น เชนเดียวกับพวกตระกูลอํานาจเกาทีโหดรายทังหลายในโลก จักรี ่ ้ ระบบพอขุนจักรี ไดยืนอยูในขั้วตรงขามกับความตองการขั้นพื้นไดทางานอยางหนักเพือจะโนมนาวใจใหตวเองและพลเมืองทังหลายเชือ ํ ่ ั ้ ่ ฐานของประชามาโดยตลอด เปนเวลากวา 60 ป ที่ไมมีแมแตชั่วขณะอยางจริงจังวาพวกเขาเปนนารายณอวตารมาเกิด ลงมายังโลกมนุษย หนึ่งในชีวิตของประชาชน ที่การดํารงอยูของพวกเขาสามารถเปนไปเพื่อสั่งสอนวิถีชีวิตแหงความเปนมนุษยที่ประเสริฐ ไมใชแคสามัญชน ไดโดยไมตองปรับตัวใหเขากับกลไกที่ คอรัปชั่นแทบทั้งระบบของจักรีตระกูลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการฉกฉวยโอกาสกาวขึ้นสูอํานาจ ไมมีการตัดสินใจใดๆ จะกระทําไดถาไมไดรับพระบรมราชานุญาต ทั่วแต 80 ปหลังจากการสิ้นสุดแหงระบบสมบูรณาณาสิทธิราช หลักฐาน ทุกมุมโลกประชาชนตางก็ถกบังคับใหตองปรับตัวเขากับการคอรัปชันมิ ู  ่สวนใหญบงชี้ไปที่ประการหลังมากกวา ประชาชนยังคงเผชิญหนากับ ทางใดก็ทางหนึ่ง แตก็มีเพียงแตคนที่คอรัปชั่นเทานั้น ที่ตองการระบบกําแพงทีฉาบผิวดวยสีทองเหลืองอราม ทีเต็มไปดวยคําโกหกหลอกลวง ่ ่ คอรัปชั่นรอยกระสุนปน และการเสแสราง พวกเขายังคงถูกบังคับใหเชื่อฟงและ เผด็จการทหารตลอด 60 ปที่ผานมา คือกลุมเผด็จการที่ฉอฉล ไรเคารพรักพระบรมวงศานุวงศ ผูซึ่งนั่งอยูทามกลางกองอภิมหาสมบัติ ยางอายที่ไดรับการเลือนยศตําแหนงเพราะทําตัวเปนโปรโมเตอรของ¾ÃèíÒสอนพวกเขาวาใหรูจักพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ลัทธิ “ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” พวกนายพลที่กิน เปาหมายของผูนําเผด็จการทั้งหลาย คือความสําเร็จในการสราง กันจนพุงปลิ้นเหลานี้แสดงใหสังคมเห็นวา ประชาชนบางคนสามารถใหเกิดความสับสนในหมูประชาชนเกี่ยวกับ “สัญชาติญาณแหงความ จะÃèíÒรวยขึ้นมาไดอยางทันตาโดยการใชเงินภาษีประชาชนไปกับการรูสึกวาอะไรผิด อะไรถูก” และโนมนาวใหประชาชนเชื่อวาความทุกข เผยแพรลัทธิกษัตริยนิยม เปาหมายหลักแหงการเมืองไทยคือการยากตางๆ ในชีวตของพวกเขานันเกิดจาก “กรรมทีตดตัวมาแตชาติปาง ิ ้ ่ ิ ทําใหสังคมเห็นเปนตัวอยางวา ถาอยากอยูอยางสุขสบาย ก็ตองกมกอน” สิ่งนี้คือพันธกิจหลักแหงจักรีและของบรรดานายทหารที่ขี้ประ หัวใหกับระบบเผด็จการ และพวกเขาแสดงตัวอยางใหเห็นวา กระจบสอพลอทั้งหลาย นับตั้งแตองคปฐมกษัตริยแหงรามากันเลยทีเดียว บวนการสรางความมั่งคั่งใหกับตัวเองทําไดงายนิดเดียว ก็ดวยการ มันไมมีหรอกคําวา “ประชาธิปไตยภายใตพระมหากษัตริย” ปลอยใหจนตนาการวาการสังการใหทหารรักษาพระองคออกมาบดขยี้ ิ ่พระมหากษัตริยภายใตประชาธิปไตย คือสิ่งที่มีอยูจริง – ตามเจต ประชาชนที่ประทวงเปนความชอบธรรมแลวจํานงคของมหาประชาชน เป า หมายโดยรวมของประชาธิ ป ไตยคื อ การเป ด โอกาสให ·íÒÃÒǡѺNjһÃЪҸԻäµÂ໚¹ÊÔ觷Õ蹋ÒÃíÒ¤ÒÞ ¾Ç¡ประชาชนทุกคนสามารถสัมผัสถึงสัญชาติญาณแหงความถูกผิดของ ༴稡Ò÷ËÒà ¹ÑºµÑé§áµ‹¤ÃÑé§àÁ×èÍÊÄÉ´ÔìáÅоÃÐตัวเองได โดยการจัดระบบการศึกษาเพื่อชวยใหประชาชนสามารถนํา
  • 106 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 107 ºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇËÇÁ¡Ñ¹¡íҨѴ¨ÍÁ¾Å». เอือมระอากับการคอรัปชั่น สุดทนกับลัทธิทหาร เบื่อหนายกับการ ä´ŒÊÒàÃç¨ã¹»‚ 2500 μ‹Ò§¡ç¶Áà§Ô¹ÀÒÉբͧ»ÃЪҪ¹ í ตองอยูภายใตการอุปถัมภของเจานาย อดสูใจที่ตองกมหัวใหกับนัก ¨íҹǹÁÒ¡ãËŒ¨Á仡Ѻ¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§¢Í§ บุญจอมปลอม เจ็บปวดกับการตองมีชีวิตอยูกับความกลัวใน “ความ ʶҺѹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¹ÕéÃÑ°ºÒÅμŒÍ§Ê¹Ñº ยุติธรรมแบบสํานักพระราชวัง” àÁ×èͶ١¶ÒÁ¨Ò¡ËÑÇ˹ŒÒÇ‹Òà¢Ò ʹع “Êíҹѡ¾ÃÐÃÒªÇѧ” ¢ŒÒÃÒªºÃÔ¾ÒÃáÅФ‹Ò㪌 μŒÍ§¡ÒÃÍÐäà áÃÁ⺌μÍºÇ‹Ò “¾Ç¡àÃÒµŒÍ§¡ÒÃãËŒ¾Ç¡ ¨‹Ò¢ͧ¾ÃÐÃÒªÇѧáÅоÃÐμíÒ˹ѡμ‹Ò§æ ¡Ç‹Ò 40 à¢ÒÃÑ¡¾Ç¡àÃÒ Áҡ෋ҡѺ·Õè¾ÃèíҺ͡¾Ç¡àÃÒÇ‹ÒãËŒÃÑ¡ áË‹§·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·Â ¾Ç¡à¢Ò” ¡ÒùíÒàʹÍÀÒ¾ÀÙÁÔ¾Åμ‹Í»ÃЪҤÁâšNjҷç໚¹ ประวัติศาสตรของพวกเราในตัวของมันเอง ก็สุดทนกับการตอง ÁËÒÃÒªáË‹§¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔ·§ÁÇÅ “·Ã§¾ÃлÃÕªÒ  Ñé นั่งทับอยูบนชัยชนะที่อางวาเหนือชาวสยามทั้งปวง ของของราชวงศ ªÒÞ·ÕÊ´” “໚¹ÍѤÃÈÔÅ»¹·Õ§ãËÞ‹·Ê´” “¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒ è Ø è Ôè Õè Ø จักรีที่ไมเปนความจริง ประวัติศาสตรทั้งหมดของพวกเราประชาชน ÈÒÊμÏ·Õèà¡‹§·ÕèÊØ´” “¹Ñ¡à¢Õ¹·Õè·Ã§ÍÑ©ÃÔÂÀÒ¾ÁÒ¡ จําเปนจะตองถูกเขียนขึ้นมาใหมดวยความเคารพในประชาชน - เคา ·ÕÊ´”“¹Ñ¡´¹μÃÕ·Á¾ÃÊÇÃäÁÒ¡·ÕÊ´” “¹Ñ¡á¢‹§àÃ×Í è Ø Õè Õ è Ø รพตอวัฒนธรรมแหงการลุกขึ้นสูและการอดทนอดกลั้น เคารพตอประ 㺷Õà¡‹§·ÕÊ´” “¹Ñ¡·ÄɮաÒþѲ¹Ò·ÕÂÍ´àÂÕÂÁ·ÕÊ´” è è Ø è è è Ø วัติศาสตรหลายพันปของชาวอีสาน ตอประวัติศาสตรแหงการทํางาน 㹰ҹмٌºÃÃÅØᨌ§áË‹§ÊÃþÊÔè§ ¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒö·íÒ อยางขยันขันแข็งของเกษตรกรแหงทีราบลุมภาคกลาง เคารพและเชิด ่  ÍÐäüԴ – ÊÔè§àËÅ‹Ò¹ÕéäÁ‹ÊÒÁÒö¹íÒ¤ÇÒÁÃÑ¡ÁÒÊÙ‹ ชูจิตใจที่แข็งแกรงของชาวปตตานี เคารพตอความใสใจตอชีวิตมนุษย ¾ÃÐͧ¤ä´Œ »ÃЪҪ¹ªÒÇä·ÂʋǹãËÞ‹μ‹Ò§¡çμÐÅÖ§ ของราชอาณาจักรลานนาที่ดําเนินกุศโลบายการเมืองที่มุงรักษาชีวิต ประชาชนไวกอนอื่นใด ในเกือบทุกครั้งที่ถูกรุกราน §Ñ¹ä»¡Ñº ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍ ÁáË‹§âçÅФèѡ ÃÕ·Õ蹋 Ò ÊÐ ประชาชนผูออนนอมถอมตนปรารถนาและเฝาหวังวาพระราชวัง ¾ÃÖ§¡ÅÑÇáË‹§¹Õé áÁŒÇ‹ÒÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÁÕ¡®ËÁÒÂËÁÔè¹¾ÃÐ จะถอนตัวออกไปจากการเมืองอยางสิ้นเชิง และเปนครั้งสุดทาย ประ ºÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾¡çμÒÁ ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàμçÁä»´ŒÇ ชาชนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ มีความพรอมที่จะชวยปลดปลอยพระราช ¤ÇÒÁËÇÒ´ËÇÑè¹àª‹¹¹Õé ¡çÂѧ¤§à»š¹ÊÒàËμØËÅÑ¡·Õè·íÒ วังออกจากการเมือง โดยหวังวาการเปลี่ยนผานจะทําไดสําเร็จโดยไม ãËŒ»ÃЪҪ¹ËÅÕ¡àÅÕ§·Õ¨ÐäÁ‹¾´Í‹ҧμçä»μçÁÒ è è Ù ตองนองเลือด กระนันก็ตาม มันก็มเสียงแหงความหวงใยทีดงเพิมมาก ้ ี ่ ั ่ ¶Ö§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§¾Ç¡à¢Ò ขึนเรือยๆ เชนกันวา การนองเลือดจะเปนสิงทีหลีกเลียงไมไดเสียแลว ้ ่ ่ ่ ่ การโหมโฆษณาชวนเชื่อตางๆ ของฝายนิยมกษัตริยในปจจุบัน ความสงบรมเย็นของสังคมไทยในยามนี้มันไดตั้งอยูตรงขอบมันมีมากจนลนเกิน ประชาชนตางก็พากันกับสุดทนระบบเผด็จการ เหวแหงการผสมผสานกันอยางนามหัศจรรยใจของความ “อดทน”
  • 108 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 109และ “อดกลัน” อันเปนคุณสมบัตทแทจริงของคนไทย แตความเหนือย ้ ิ ี่ ่ ทั้งในระดับลึก ในระดับกวาง และขยายเครือขายครอบคลุมไปยังทุกหนายตอวัฎจักรของ¹éÒทวมและความแหงแลงอยางไมมทสนสุด ความ í ี ี่ ิ้ กลุมในสังคม ดวยการสรางเครือขายระหวางองคกรที่จัดตั้งกันขึ้นมาเบื่อหนายตอการไมสามารถพลิกฟนผืนดินทําอะไรไดปละหลายเดือน เอง ทั้งองคกรรากหญา ทั้งในลักษณะการรวมตัวของกลุมคนเปนกลุม จนจํ า ต อ งใช ชี วิ ต อยู อ ย า งเลื่ อ นลอยไปกั บ การ บางวั น ก็ มี ง านทํ า เล็กๆ กระจายอยูในทุกพื้นที่ มันไดเปลี่ยนโฉมหนาแหงการตอสูอยางบางวันก็หางานทําไมไดเลย โดยไมมีสวัสดิการทางสังคมและมาตรา เห็นไดชด จากรูปแบบเดิมทีมกจะจะเปนขบวนทีอยูภายใตการนําแบบ ั ่ ั ่ การชวยเหลือใดๆ จากรัฐ ประชาชนจํานวนมาก ถูกบังคับใหตองอยู รวมศูนยของแกนนําเทานั้นเกินพิกดแหงความอดทนอดกลันเชนกัน และความอดทนของพวกเขา ั ้ การเลนตามวิถีการฑูต ผานบรรษัทรอยัลลิสตที่เกาะกลุมอยูดวยกําลังจะสิ้นสุดลงแลว กันอยางเหนียวแนนระหวางนักการฑูตและพลพรรคประชาธิปตยนัก ÀÒÂ㵌¡ÒäÃͺ§íҢͧ¨Ñ¡ÃÕ ¤íÒ»ÃСÒȢͧ¼ÙŒ¶Ù¡¡´¢Õ赋ҧ เจรจาตลาดมืด ราชอาณาจักรจักรีทําหนาที่ราวกับนักฆาสัตวที่ชําàµçÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ áÅÐÁѹ¡çã¡ÅŒ¨Ð¶Ö§¨Ø´ÃÐàºÔ´àµçÁ·Õ นาญการแหงโลกาภิวัตนเสรีนิยมใหม - เปนผูชํานาญการพิเศษอยาง ภาพลักษณแหง “ความเปนไทย” ของพวกรอยัลลิสต จําเปนจะ แทจริงในการเช็ดถูโตะใหองคกรสิทธิมนุยชนทีออนปวกเปยกจนสะอาด ่ตองถูกปดออกไป เพื่อเปดพื้นที่ใหมีการประเมินคุณคาของสังคมกัน เอี่ยมโลงเตียนขึนมาใหมรวมกัน ทีตงอยูบนการใหการเคารพเชิดชูทกชีวตทีชวยสราง ้  ่ ั้  ุ ิ ่  ในฐานะปกฝายพลเรือนของกลุมขั้วอํานาจแหงลัทธิ “ทหารของสังคมขึ้นมา โดยเฉพาะชาวบานและเกษตรกรรายยอยทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ภายใตพระบรมราชูปถัมภและปกปอง ถึงแมวา นับตั้งแตป 2549 ระดับของความกลัว ความไมไววางใจ สถาบันพระมหากษัตริยและคณะองคมนตรี พรรคประชาธิปตยพรอมความรู สึ ก ไม มั่ น คงและความหวาดหวั่ น ใจได แ ผ ข ยายปกคลุ ม หมู ดวยประสบการณแพรวพราวในการตบแตงแปลงโฉมนักการเมืองบานตางๆ เพิมมากขึน เชนเดียวกับสภาวะความยากจนที่เพิมมากขึน ่ ้ ่ ้ หนาหวานมาดผูดีไดเขามาเปนผูแทนและกาวขึ้นสูตําแหนงผูพิทักษกระนั้น พวกเราตางก็กําลังประจักษพยานถึงการเติบโตทางความเขา ศีล ธรรมใจตอการเมืองไทยมากขึ้นของชาวบาน มีการสรางเครือขายและแลก ไมถงเดือนหลังจากการปราบปรามประชาชนเมือเดือนพฤษภาคม ึ ่เปลี่ยนขอมูลระหวางกัน มีการหนุนชวยระหวางกันทั้งเรื่องอาหารและ 2553 ทีสงหารผูคนไป 91 ชีวต สีหศักดิ์ เพียงเกษแกว ชนชันสูง นักการ ่ั  ิ ้อุปกรณเครืองไมเครืองมือตางๆ ทังคาเดินทางออกจากหมูบานเพือมา ่ ่ ้   ่ ฑูตอาชีพจากคายรอยัลลิสต ไดรบเลือกใหดารงตําแหนงประธานคณะ ั ํรวมประทวงตางๆ ที่สําคัญคือการสรางความสมานฉันทแหงการตอสู กรรมการสิทธิมนุยชนแหงสหประชาชาติ(UNHRC) ในเดือนมิถุนายนรวมกัน ตังแตระหวางหมูบาน ระหวางอําเภอ และระหวางจังหวัดตางๆ ้   2553 เขาไดใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนไทยวา . . ในการตอบโตตอความรุนแรงทีเกิดจากระบบการสังการจากเบือง  ่ ่ ้ “¡‹Í¹·Õè¨Ðä´ŒÃѺàÅ×Í¡ ¼Áä´Œ¾ÂÒÂÒÁªÕéᨧ㹷Õèบนของ เผด็จการอภิสทธิ์ ภาคประชาชนตางก็ไดรบแรงกระตุนใหขยาย ิ ั  »ÃЪØÁà¾×èÍáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁâ»Ã§ãʢͧä·ÂÇ‹Ò ä´Œองคกรหรือขบวนการของพวกเขาตามครรลองประชาธิปไตยมากขึ้น ÁÕ¡ÒôíÒà¹Ô¹¡ÒÃÍ‹ҧäà «Ö觡ÒêÕéᨧ¡ç·íÒãËŒ·Ø¡
  • 110 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 111 »ÃÐà·È¾Í㨠áÅÐ໚¹à˵ؼÅ˹Ö觷Õèà¢ÒµÑ´ÊԹ㨠ตองคิดหนักและโดยธรรมชาติแลวมักจะถอนตัวเมื่อตองเผชิญหนา àÅ×Í¡»ÃÐà·Èä·Â à¾ÃÒÐàÃÒÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ áÅÐ กับอํานาจอํามหิตเชนนี้ จากบทเรียนที่ผานมา ทุกคนตระหนักรูซึ้ง áÊ´§¤ÇÒÁâ»Ã§ãÊ㹡ÒêÕéᨧ . . ” ยิ่งวา ยามเมื่ออํานาจถูกทาทายดวยพลังมหาประชาชน ทหารภายใต ในมาดนุมนวลสไตลไทยแท เขาไดกลาวเพิ่มเติมถึงการไดรับคัด การบังคับบัญชาของรอยัลลิสตไมมีการยั้งมือใดๆ ทั้งสิ้นในการเขนฆาเลือกเขารับตําแหนงนีเพราะ “เปนการแสดงความเชือมันวา ไทยมีความ ้ ่ ่ ประชาชนกาวหนาเรื่องสิทธิมนุษยชน เปนประเทศสายกลาง ที่นานาประเทศ »ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â¶Ù¡ÍíÒ¹Ò¨áË‹§ “¡Òû¡»‡Í§ยอมรับได” ʶҺѹ” ¡´·Ñº¤ÍËÍ¢ͧ¾Ç¡à¢ÒãËŒ¡ŒÁµèíÒÁÒ¹Ò¹áʹ อีกผูหนึ่งจากชนชั้นสูงของไทย รอยัลลิสตประชาธิปตย ดร. ศุภ ¹Ò¹ ¨¹¡ÃзÑè§àÁ×èÍËÑÇ㨢ͧËÑÇ㨼ٌ¤¹·Ñé§ËÅÒ 䴌µÃÐชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีป 2540-2543 อดีตผูอานวยการ ํ ˹ѡÍ‹ҧ¶‹Í§á·ŒÇ‹Ò¼ŒÒË‹ÁáË‹§ÃкºÈÑ¡´Ô¹Ò·Õ軡¤ÅØÁ¡´องคการการคาโลกคนแรกจากเอเชียที่ดํารงตําแหนงระหวางป 2545-2548 ขณะนีดารงตําแหนงเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติวาดวย ้ ํ  ·ÑºáçºÑ¹´ÒÅ㨠à¾×èÍ¡ÒÃÊÌҧÊÃÃÊѧ¤Á ÇѲ¹¸ÃÃÁการคาและการพัฒนา(UNCTAD) àÈÃÉ°¡Ô¨áÅСÒÃàÁ×ͧ·Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§¾Ç¡à¢Ò ÁѹÃÑ´µÃÖ§ ไมนาประหลาดใจแตอยางใด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 บันคีมูน ṋ¹¨¹á·ºËÒÂã¨äÁ‹ÍÍ¡ àÁ×è͹Ñ鹾ǡà¢Ò¨ÐÅØ¡¢Öé¹ÁÒกลาว(ที่กรุงเทพฯ) วาความโกลาหลเลือดนองทองถนนที่ประเทศไทย ÊÅÑ´¼ŒÒË‹ÁãËŒËÅØ´ÍÍ¡ä»เปน “เรื่องภายประเทศ” ประชาชน ไมไดเพียงแคเลนเกมส “สีแหงการเมือง” กับบรรดา ไมตองประหลาดใจอีกเชนกันวาทําไมอาเซียนจึงไมพูดอะไรบาง ชนชั้นสูงที่ชักใยการเมืองอยูเบื้องหลัง แตประชาชนตางมุงเดินไปขางเลยเกี่ยวกับการปราบปรามประชาชนอยางโหดรายปาเถื่อนแหงป หนาเพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรค ในทุกดานของการ2553 ก็เพราะมีนักพูดหนาหวาน รอยัลลิสต ดร.จากฮาวารด ขุนพล เมืองไทย ชาวนาหลายพันคนพากันประทวง (อีกครั้ง) มาเฟยโรงสีพรรคประชาธิปตย(สุรินทร พิศสุวรรณ) ไปยึดครองตําแหนงเลขา และพอคาสงออกขาว ในเดือนกุมภาพันธ 2554 ชาวนาหลายพันคนธิการอาเซียนไวแลวเชนกัน(2552 – 2557) ขับรถทุกชนิดที่พวกเขามีปดลอมศาลากลางจังหวัดอยุธยาเพื่อทํา แทนที่จะเขยิบถอยลงมาเดินขางทางอยางมีศักดิ์ศรีเมื่อแพใน การประทวง สมัชชาคนจนที่รวมตัวกันตั้งแตป 2538 ปรากฎโฉมหนาสนามการเลือกตั้งครั้งแลวครั้งเลา คายรอยัลลิสตกลับเลือกวิธีการ – อีกครั้ง ประทวงรวมกับเครือขายปฏิรูปที่ดิน เครือขายสลัมสี่ภาคที่อีกครั้งหนึ่งเชนเดียวกับที่เคยทํามาในอดีต - ดวยการใชกําลงทหาร ครอบคลุมชาวสลัมกวา 2 ลานคนในประเทศไทย และอีกหลากหลายเกลี่ยเสนทางแมตองสังหารผูคนอยางปาเถื่อน เพื่อใหพวกเขาเดินนํา เครือขาย ดวยจํานวนผูประทวงรวมหกพันคน ที่ปกหลักที่ลานพระหนาไดตอไป บรมรูปทรงมา เรียกรองใหมีการแกไขปญหาที่คางคามายาวนาน ทั้ง ประชาชนที่เปนผูใหญและมีลูกหลานอยูในความรับผิดชอบ จํา ปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและสาธารณูปโภค ผลกระทบที่เกิดกับประ
  • 112 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 113ชาชนหลายลานคนจากการสรางเขื่อนตางๆ จากเหมืองแร และจาก สภาวะคลืนลมอันแปรปรวนทางการเมืองกันสักระยะหนึง เมือวันที่ 28 ่ ่ ่โรงงานผลิตกระแสไฟฟาตางๆ เปนตน พวกเขาเรียกรองใหมีการแก กุมภาพันธ 2554 สดศรี สัตยธรรม คณะกรรมการการเลือกตังทีครังหนึง ้ ่ ้ ่ไขปญหาที่ดินชุมชน รวมทั้งปญหาความวุนวายเกี่ยวกับปญหาสัญ เคยเชือมันในกระบวนการเลือกตัง ยามนีในสภาวะความกดดัน กลับสูญ ่ ่ ้ ้ชาติและชาติพันธุที่ตองพิจารณาดวยความใสใจยิ่ง เพราะมันไดสงผล เสียความเยือกเย็น ระเบิดออกมาวา “ . .เลือกตั้งครั้งหนารุนแรง ดิฉันกระทบตอผูคนอีกหลายลานคนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันในภาคแรง คิดวาถาปฏิวัติไดปฏิวัติเลย ไมอยากใหมีการเลือกตั้ง เหนื่อยมาก 4 ปงาน คนงานสองพันคนเดินเทากวา 100 กิโลเมตรจากนิคมอุตสา ที่ผานมา สงสาร กกต. ” เธอใหขาวขอโทษในภายหลัง แตการระเบิดหกรรมภาคตะวันออกเขามายังกรุงเทพ เพื่อนําเสนอปญหาสภาพการ ของเธอก็บงบอกถึงสถานการณในยามนี้ในตัวของมันเองดวยเชนกันทํางานที่เลวรายในเขตอุตสหกรรมการสงออกที่ใหญ ที่สุดของไทยและเรียกรองใหนายจางเคารพเสรีภาพในการเจรจาตอรองรวม ·Ø¡àÊŒ¹ãÂáË‹§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ¶Ö§ÊÒàËμØÇ‹Ò·íÒäÁ ã¹ÍàÁà«Ô§ä·ÂᏴ ¨Ö§ä´ŒàμçÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁà¨çº àÃÒ¨íÒμŒÍ§¨ºº·¹Õ´Ç¡ÒûŴ»Å‹ÍÂμÑÇàÃÒÍÍ¡ é Œ »Ç´áÅÐÂҡᤌ ¹ ·Õè μ ¡ÂØ ¤ μ¡ÊÁÑ Â ÁÒ¨¹¶Ö § »† Ò ¹¹Õé ¨Ò¡¤ÇÒÁ¡ÅÑÇáÅФÇÒÁËÇÒ´ÃÐáǧμ‹Ò§æ áʧä¿ä´Œ©ÒÂÊÒ´¾Ø‹§μçä»Âѧ¤ÇÒÁÂÔè§ãËÞ‹áÅÐ จะทําไดจริง ก็ตองดวยการสามารถนําเสนออยางตรงไปตรงมา ÁÑ觤Ñè§áË‹§ “¨Ñ¡ÃÕ¤ÍÏ»ÍàêÑè¹” ·ÕèàμÔºãËÞ‹¤ÑººŒÒ¹วา มันมีปญาหามากมายที่สูงทวมราวกับภูเขาเลากาอยูในขณะนี้ ที่ ¤ÑºàÁ×ͧ¨¹¡ÅÒÂ໚¹»ÃÒ¡®¡Òó “ÂÔè§ãËÞ‹à¡Ô¹มีความสําคัญอยางยิ่งยวดและตองการความเรงดวนในการถกเถียง ¡Ç‹Ò¨Ð»Å‹ÍÂãˌŌÁä´Œ” - ÍÒ¨ºÒ§·Õอภิปรายและหาทางแกไขมันใหไดอยางแทจริง มากกวาการคําถามที่วา “พระองคใดในราชสํานักจักรีจะเปนผูขึ้นครองราชยคนตอไป” »ÃЪҪ¹àÃÔèÁࢌÒã¨ÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ NjҾǡà¢Ò ประชาชนชาวไทยมีอนาคตใหมอนสดใสทีจะตองชวยกันออกแบบ ั ่ ¨ÐμŒÍ§ËÂØ´¨Ô¹μ¹Ò¡ÒÃËÃ×ͤҴËÇѧNjҾǡ·ÕÍÂÙã¹ è ‹- ชวยกันสรางวาระการเมืองชุดใหมทใสสะอาด เราตองปลอยใหสมาชิก ี่ ÍíÒ¹Ò¨ÃдѺÊÙ§¹Ñé¹ ÁÕ»˜ÞÞÒ ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞ¤ÇÒÁราชสํานักจักรีซกผาลินนอันเปอนเปลอะของพวกเขาดวยตัวเอง และก็ ั ิ  ÁاÁѹËÃ×ÍÈÑ¡ÂÀÒ¾ÁÒ¡¾Í·Õ¨Ðᡌ䢻˜ÞËÒ·Õá·Œ¨ÃÔ§ ‹ è è èปลอยใหราชสํานักดูแลจัดการปญหาภายในกันเอาเอง ประชาชนชาว ¢Í§ªÒμÔä´Œ – »˜ÞËҢͧ¾Ç¡àÃÒ»ÃЪҪ¹ไทยจําตองเดินกาวไปขางหนา ประชาชนเริ่มเขาใจมากขึ้นเรื่อยๆ วา เพื่อที่จะสามารถกาวไป สําหรับนักปลุกปนแหงคายรอยัลลิสตทั้งหลายที่พยายามใสเกียร ขางหนา พวกเขาจําตองสรางวาระประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรงเครืองเพือขับเคลือนสูการเพิมขึนของอํานาจเบืองบน ในสภาพความ ่ ่ ่  ่ ้ ้ มาใหมดวยตัวของพวกเขาเอง – วาระประชาชนชุดใหมที่มุงเพื่อสรางเปนจริงวาในทายที่สุด ก็ยังคงไมสามารถหนีกระบวนการเลือกตั้งไป ความสมานฉันทระหวางกัน และสรางการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทไดพน ในสภาพเชนนี้ ประชาชนชาวไทยอาจจะตองเตรียมรับมือกับ
  • 114 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 115แหงการพัฒนา ทังดาน “สังคมการเมือง” “สังคมเศรษฐกิจ” และ “สังคม ้วัฒนธรรม” วาระประชาชนเพื่อการนําพาสังคมมุงหนาสูเสนทางเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอยาง แทจริง อนาคตที่อยางนอยความกลัวความโหดรายของทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมใชประเด็นปญหาของพวกเขาอีกตอไป º·»´´·ŒÒ º·» ·ŒÒ (Concluding remarks) (Concluding remarks) »ÃЪҸԻäμ¤×Í¡Ãкǹ¡ÒÃáË‹§¡Òà àÃÕ¹ÃÙŒ·Õè¨Ðà¤ÒþáÅÐàÃÕ¹ÃÙŒ¨Ò¡¼ÙŒÍ×è¹
  • 116 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 117 äÁ‹Áã¤Ã·Õè “¾ÃŒÍÁÊíÒËÃѺ»ÃЪҸԻäμ” Õ ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอยางไร? áμ‹»ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â·Õè«×èÍÊÑ쏷ÕèÁÕ ความพยายามของรัฐบาลเผด็จการชุดนี้ที่จะทําใหขั้วการเมือง ÃÒ¡ËÂѧÅÖ¡ÁÒμѧáμ‹ÊÂÒÁà¡‹Ò ³ »˜¨¨Øº¹ è é Ñ ฝ า ยตรงข า มหุ บ ปากรั ง แต เ พิ่ ม ระดั บ ของความรุ น แรงให สู ง ยิ่ ง ขึ้ น ความตึงเครียดทางการเมืองยามนี้สูงมาก ขณะเดียวกันสาธารณชน ¹ÕÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁàÊÕÂÂÔ§¡Ç‹Ò¾ÃŒÍÁ ·Õ¨ÐËÇÁ é Õ è è ก็จับตาดูพฤติกรรมของสถาบันพระมหากษัตริยกันอยางแพรหลาย ¡Ñ¹·íÒãËŒ»ÃÐà·Èä·Â໚¹´Ô¹á´¹·Õè»ÅÍ´ มากขึ้น ขณะที่บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยก็เพิ่มสูงมากขึ้น ÅÑ·¸Ô·ËÒà áÅдíÒà¹Ô¹μÒÁá¹Ç¾Ñ²¹Ò»ÃÐ ดวยเชนกัน เชนเดียวกับความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกลางเมืองระ หวางสถาบันจักรีที่รวงโรยกับประชาชน เพื่อทะลายภาพลักษณอันนา à·È·Õè ¡Œ Ò Ç˹Œ Ò à¾×è Í ¹í Ò ¾Ò»ÃÐà·Èä»ÊÙ‹ รังเกียจ ที่ไมเปนที่ตองการและไมจําเปนแมแตนอย Êѧ¤Á»ÃЪҸԻäμÂÍ‹ҧÂÑè§Â×¹ »˜ÞËÒ ถาไมนบความรุนแรงทีภาคใต ประชาชนกวา 100 คน ประชาชน ั ่ ¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂäÁ‹ä´Œà¡Ô´¨Ò¡ “»ÃÐ ที่ ป ราศจากอาวุ ธ ได ถู ก สั ง หารโดยทหารของพระบาทสมเด็ จ พระ เจาอยูหวและกองกําลังกอกวนนับตังแตป 2549 สวนใหญถกยิงทีศรษะ  ั ้ ู ่ ี ªÒª¹äÁ‹¾ÃŒÍÁÊíÒËÃѺ»ÃЪҸԻäμ” ผูที่เสียชีวิตเหลานี้ ไมวาจะมองในแงมุมอันจะจิตนาการถึง ในรูปแบบใดก็ตาม ไมใชผูกอการรายอยางแนนอน พวกเขาเปนเพียง ปญหาของประเทศไทยเติบโตมาจากความจริงทีวา ลัทธิทหารของ ่ ประชาชนคนธรรมดา เปนเกษตรกร คนงานกอสราง คนขับรถแท็กซี่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวไมตองการทีจะฟง “เสียงอืน” และมีความ  ั  ่ ่ นักขาว อาสาสมัครพยาบาล นักศึกษา ภรรยา สามี แม พอ และปูยาเกลียดชังประชาชนที่คิดตาง ตายาย แมกระนั้นก็เถอะ ปญหาของประเทศไทยในเชิงหลักการ ไมได ผูเขารวมประทวงเพือประชาธิปไตยหลายรอยคนถูกจับกุมและคุม  ่สัมพันธเชื่อมโยงไปสูคําถามที่วา ประเทศไทยควรหรือไมควรมีสถา ขัง หลายคนยังตองอยูอยางหลบๆซอนๆ หลายคนตองหนีไปสูตอในบันพระมหากษัตริย แตมนปฏิสมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมสวนตัวของ ั ั ตางแดนพระบรมวงศแหงสถาบันจักรีทงหลาย มันปฏิสมพันธกบทัศนคติทอคติ ั้ ั ั ี่ “ในนามแหง พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยูหั ว” ปรากฎการณทั้งและความลําเอียงของแกงสอํานาจเกา หลายทั้งปวงเหลานี้ คือการดูถูกศักดิ์ศรีของประชาชนอยางรายกาจ อนาคตของประเทศไทยสั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ คํ า ถามพื้ น ฐานที่ ไมจําเปนตองเอยถึงวาภาพลักษณของประเทศไทยไดเสียหายอยางจําเปนยิงวา ในขณะนี้ ณ ชวงเวลานีแหงประวัตศาตร พวกเราจะปองกัน ่ ้ ิ ยับเยิน?ไมใหกลุมขั้วอํานาจเกา ลากจูงประเทศไทยลงไปสูความบาคลั่งแหง มันจําเปนที่จะตองทําความเขาใจวา ความรุนแรงบนทองถนนการกลับไปอยูรวมสมัยกับวิถีการเมืองแหงยุคโบราณ ลัทธิฟาสซิสต การเขนฆาสังหารประชาชน และความบาคลั่งของการเมืองไทยใน
  • 118 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 119ชวง 5 ปที่ผานมา ไมใชเปนเพียงแคเปนผลิตผลอันเกิดจากการเผชิญ ความออนนอมถอมตน และทําไดงายนิดเดียว ความปรารถนาที่รวมหนาระหวางทักษิณกับขั้วอํานาจเกาเทานั้น แตมันเปนผลพวงจาก สมัยมากๆ กับโลกปจจุบันวา ขอใหพวเขาไดสามารถมอบความไวการสั่งสมมาหลายทศวรรษของระบบรัฐสภาที่ฟอนเฟะ เปนผลิตผล วางใจที่พวกเขามีตอการเมือง ดวยการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่ของความกลัวประชาชนของรัฐบาล ความกลัวตอเสรีภาพในการประ อยางบริสุทธิ์และยุติธรรม เพื่อจะไดมีรัฐสภาที่พรอมปฏิบัติหนาที่เพื่อทวง เสรีภาพในการเจรจาตอรองรวม และความกลัวตอเสรีภาพในการ เปนตัวแทนของประชาชน ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาเพื่อมุงแกไขปญแสดงความคิดเห็น หาของประชาชน ดวยความใสใจ ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงตรรกะและเหตุ สภาพการณของประชาชนในประเทศไทย ถูกทําใหเลวรายยิ่งขึ้น ผล ดวยความกระตือรือรนและมีความสุขในการเปนตัวแทนของประ ดวยความจริงที่วานานาชาติ ชุมชนนักการฑูตที่กรุงเทพ ประจักษ ชาชนอยางแทจริงแจงดียิ่งวาดวยวิถีแหงการฑูต พวกเขาก็เชนกันกําลังขึ้นขี่อยูบนหลัง ประชาชนตางก็หมดความอดทนตอการถูกปฏิบัติราวกับเปนเด็กของรัฐบาลที่ไมชอบธรรม - ขี่อยูบนหลังของความรุนแรงแหงการเอา หรือเปนเพียงเครืองประดับอันไรราคาของโครงการนัน โครงการนีของ ่ ้ ้รัดเอาเปรียบประชาชนของราชสํานัก ชุมชนนักการฑูตตางก็พากัน ภูมิพล ประชาชนไมตองการผูอุปถัมภเผด็จการมาสนับสนุนงานดานปดปากเงียบจนนาใจหาย พวกเขาเคยชินกับวิถีการฑูตอันนาสมเพช พัฒนาของพวกเขาแหงการนิ่งเฉยไวจะเปนดีที่สุด โดยไมพยายามดิ้นรนหรือดึงตัวเอง ความเขมแข็งของประเทศไทยตังอยูบนขอเท็จจริงทีวา ถึงแมชาว ้  ่ออกมาจากความเคยชินแหงวิถีการฑูตยุคสงครามเย็น ในราชอาณา กรุงจะพยายามอยางหนักเพื่อทําใหทุกคนที่เขามาอยูในเมืองหลวงจักรกรุงเทพอันทะเยอทยาน อันเปนสถานที่ตั้งสํานักงานของพวก กลายเปนพวกวัวลืมตีน แตประชาชนสวนใหญยังคงใชชีวิตในหมูบานเขา เปาหมายหลักแหงการดํารงอยูสถานภาพของพวกเขา สําคัญยิ่ง ทีพวกเขาเรียกมันไดเต็มปากเต็มคําวาบานของตน ประชาชนสวนใหญ ่กวาความตองการที่แทจริงของประชาชนของประเทศไทย ยังคงดํารงวิถีชีวิตที่เคารพวิถีชุมชนชนบท ที่พวกวัวลืมตีนแหงเมือง ประชาชนตองการจะยุตสองศตวรรษแหงการถูกเอารัดเอาเปรียบ ิ หลวงจํานวนหนึ่งก็เคยอยูอาศัยมากอน รวมทั้งเคารพซึ่งวิถีแหงการโดยเฉพาะยุติ 60 ปแหงชีวตภายใตอามาตยศกดินาทีโหดรายปาเถือน ิ ํ ั ่ ่ ใชแรงงานของบรรดาเกษตรกรรายยอย ชาวประมงพื้นบาน ชางฝมือและทําผิดดกฎหมายใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง ตางๆ และพอคาแมขายทั้งหลาย ประชาชนสวนใหญไมเชื่อวาวิถีชีวิต โซตรวนที่สฤษดิ์และภูมิพลใชโดยผิดกฎหมาย เพื่อตรวนสภาผู ทามกลางแสงสีเสียงแหงเมืองหลวง จะมีความสําคัญยิ่งไปกวาวิถชวต ี ีิแทนราษฎรไวใหอยูในการกํากับการของคณะองคมนตรีแหงภูมิพล ของคนบานนอกและสีสันของตลาดนัดกลางหมูบานตั้งแตป 2500 จะตองถูกตัดใหขาดออกจากกัน ประชาชนไมเคยและ ประชาชนตองการและจําเปนจะตองสรางเศรษฐกิจชุมชน/ทองไมตองการโซตรวนเหลานี้ - พระบรมวงศานุวงศกเชนกัน ไมจาเปนตอง  ็ ํ ถิ่นที่เขมแข็ง จริงๆ แลวพวกเขาไมไดไมเห็นดวยกับทฤษฎีเศรษฐกิจใชมัน ถาคิดวาไดรับความรักอยางแทจริงจากประชาชน พอเพียงของภูมิพล เพราะวาชีวิตของพวกเขาตางก็ดํารงควบคูมากับ ประชาชนมีความปรารถนาที่ไมซับซอนอะไรเลย เต็มไปดวย การพึงพิงวิธเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด กอนภูมพลจะเกิดเนินนาน ่ ี ิ ่
  • 120 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 121หลายศตวรรษ 1. ¡àÅÔ ¡ ÁÒμÃÒ 8 ã¹ËÁÇ´·Õè 2 ¢Í§ÃÑ ° ¸ÃÃÁ¹Ù Þ ประชาชนไม ต อ งการอยู ภ ายใต ก ารอุ ป ภั ม ภ แ ห ง ปรั ช ญาจอม (2550) áÅÐá·¹·Õè´ŒÇÂÁÒμÃÒã¹ÅѡɳÐà´ÕÂǡѺÃÑ°ปลอม พวกเขาตองการใชพลังความสามารถที่แตละคนมี เพื่อสราง ¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº 27 ÁԶعÒ¹ 2475 («Öè§ÃкØÇ‹Òã¹สรรคนวัตกรรมใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการสรางและดํารงรักษาไวซึ่ง »ÃÐà´ç ¹ ·Õè à ¡Õè Â Ç¡Ñ º ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑ μ ÃÔ Â ã ËŒ Ê ÀÒ໚ ¹ ¼ÙŒสังคมที่ทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน เพื่อวางรากฐานไปสู ¾Ô¨ÒóÒ)การพัฒนาที่ยังยืน ประชาชนตองการวิถีชีวิตออแกนิก ชุมชนเกษตร 2. ¡àÅÔ¡»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂÍÒÞÒÁÒμÃÒ 112กรรมที่หลอเลี้ยงดวยความรัก ความออนไหวในความสัมพันธระหวาง 3. ¡àÅԡͧ¤Á¹μÃÕเพศตางๆ ไปสูเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 4. ¡àÅÔ¡¾Ãº. ¨Ñ´ÃÐàºÕº·ÃѾÊÔ¹½†Ò¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑÃԏ ขอเสนอแนะจากประชาชนเพือนําเสนอการปรับโครงสรางสถาบัน ่ »‚ 2491พระมหากษัตริยเพื่อผลประโยชนตอประชาชนในประเทศไทยในระยะ 5. ¡àÅÔ¡¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸´ŒÒ¹à´ÕÂÇ·Ñé§ËÁ´ ¡ÒÃãËŒยาวไดเริ่มปรากฎออกมาใหเห็นบางแลว ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒẺ´ŒÒ¹à´ÕÂÇà¡ÕèÂǡѺʶҺѹ·Ñé§ËÁ´ ã¹ÊÀÒ¾¤ÇÒÁ¨ÃÔ § áË‹ § ¤ÇÒÁÃØ ¹ áçÍ‹ Ò §μ‹ Í 6. ¡àÅÔ ¡ ¾ÃÐÃÒªÍí Ò ¹Ò¨ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô ´ àËç ¹ à¹×ͧ ¡Òäء¤ÒÁáÅл´¡Ñ¹àÊÃÕÀÒ¾¢Í§ÃÑ°Í‹ҧ è é ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ·Ñé§ËÁ´ ແ´à¼Â ÁѹäÁ‹¹‹Ò»ÃÐËÅÒ´ã¨áμ‹Í‹ҧã´Ç‹Òྠ7. ¡àÅÔ ¡ ¾ÃÐÃÒªÍí Ò ¹Ò¨ã¹àÃ×è Í §â¤Ã§¡ÒÃËÅǧ ·Ñé§ËÁ´ ÃÒÐàËμã´ ¶Ö§äÁ‹¤ÍÂÁÕã¤Ã¡ÅŒÒ¹íÒàʹ͢ŒÍàÊ¹Í ‹ 8. ¡àÅÔ¡¡ÒúÃÔ¨Ò¤/ÃѺºÃÔ¨Ò¤â´Âàʴ稾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ à¾×Í¡ÒûÃѺâ¤Ã§ÊÌҧʶҺѹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔ¡¹ è  Ñ ·Ñé§ËÁ´ Í‹ҧແ´à¼Â áμ‹Áѹ¡çàÃÔèÁ»ÃÒ¡®ãËŒàËç¹à»š¹ÃÙ» ໚¹Ã‹Ò§ÁÒ¢Ö鹺ŒÒ§áÅŒÇઋ¹¡Ñ¹ นี่คือรายการขอเสนอเพียงหนึ่งชุดเทานั้น ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ศึกษา ยั ง มี บั น ทึ ก รายการข อ เสนอที่ ย าวเป น ห า งว า วμ‹ Í ÇÔ ¶Õ ªÕ ÇÔ μ ·Õèเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยมากวา 30 ป ไดนําเสนอ “ขอเสนอ 8 ËÃÙËÃҿ؆Áà¿„Í áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§Çѧ·ÕèÅ´·Í¹¤Ø³¤‹Ò¢Í§ขอเพื่อการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย” เพื่อที่อยางนอยอาจจะลด ¤ÇÒÁ໚¹Á¹Øɏ ÇÔ¶ÕáË‹§¾ÃÐÃÒªÊíҹѡ·Õèʺ»ÃÐÁÒ·áÅÐทอนผลกระทบดานลบที่เกิดจากสถาบันพระมหากษัตริยในปจจุบันได ´Ù¶Ù¡»ÃЪҪ¹ และประชาชนจําเปนจะตองเตรียมตัวและทบทวนบาง ความทรงจําไวลวงหนา ใหพรอมสําหรับการเปดรัฐสภาเพื่ออภิปราย
  • 122 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 123และถกเถียงในประเด็นเรื่อง ¨Ð¨Ñ´Ç‹Ò§μíÒá˹‹§áË‹§·Õè¢Í§Ê¶Ò พระบรมวงศานุวงศไวเหนือและไวกอนการใหบริการประชาชน มีºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏã¹Êѧ¤Áä·Â¡Ñ¹Í‹ҧäÃ´Õ การแอบอาง “พระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” เพื่อ ในการกาวไปสูการการอภิปรายถึงเรืองเหลานี้ ประชาชนสามารถ  ่ รังแกประชาชนเกิดขึนอยางกวางขวางทัวประเทศไทยในนาม “ขาฯ ใน ้ ่ดึงพลังแหงความเชื่อมั่นจากการตระหนักรูวาการอภิปรายเรื่องนี้เปน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”เรืองทีประชาชนทัวทังโลกรวมยินดีดวยกับประชาชนชาวไทย โดยประ ่ ่ ่ ้  ประเทศไทยมีเจาหนาที่ที่กินเงินเดือนจากงบประมาณแผนดินชาชนที่เขาใจและเคารพคุณคาแหงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ประมาณ 2.6 ลานคน พวกเจาหนาที่รัฐเหลานี้ไมไดรับคาจางใหรับและเสรีภาพในการแสดงออก หรือจะพูดอีกอยางหนึ่งก็คือประชาชน ใชราชวงศจักรี ดังนั้น เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติ ¾Ç¡à¨ŒÒสวนใหญในโลกนีรวมสนับสนุนใหเกิดการอภิปรายเรืองสถาบันพระมหา ้ ่ ˹Œ Ò ·Õè ÃÑ ° ·Õè » ¯Ô à ʸ¨ÐÃÑ ºãªŒ á Åд٠á Å»ÃЪҪ¹â´Â¡ÒÃกษัตริยในประเทศไทย ͌ҧ¤íÒÇ‹Ò໚¹ “¢ŒÒÃÒª¡ÒÃã¹¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒ พระบรมวงศานุวงศที่ไดรับความรักจากประชาชน ไมจําเปนตอง ÍÂÙ‹ËÑÇ” ¤Çö١ŧâ·É·Ò§ÇÔ¹ÑÂมีกองทหารรักษาพระองคถึง 30,000 นาย »ÃÐà´ç¹ÊíÒ¤ÑÞ·Õè໚¹ ประเทศไทยมีความสามารถทีจะทําไดและจําเปนจะตองกาวใหพน ่ àÃ×ͧ·ŒÒ·ÒÂ㹡ÒÃÍÀÔ»ÃÒ¢ͧÃÑ°ÊÀÒ¤×ͨÐÁÕǸ㴺ŒÒ§·Õè è Ô Õ ลัทธิ “พอขุนเผด็จการ”¨ÐÂغËÃ×Íᡡͧ¡íÒÅѧ·ËÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÃÐͧ¤áÅÐËÃ×ͨÐÁÕ มันเปนชวงเวลาที่สําคัญยิ่งสําหรับประเทศไทยที่จะตองใหการÁÒμÃÒ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧÍÒªÕ¾·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·´á·¹¡ÒÃ໚¹ ยอมรับอยางเต็มที่ ตอแรงสนับสนุนและพลังสรางสรรคตางๆ ที่ผูหญิง·ËÒÃãËŒ¡Ñº¤¹¡ÅØ‹Á¹Õé䴌͋ҧäúŒÒ§? มอบไดใหหรือสามารถทีจะทําใหกบสังคมในทุกๆ ดานและในทุกระดับ ่ ั อีกหนึ่งแหงภาระกิจสําคัญที่เปนเรื่องสําคัญของรัฐสภาคือ¡Òà สังคมจําตองตระหนัก กระตุนและสงเสริมใหผหญิงเขามามีสวน  ู ÍÀÔ»ÃÒ¶֧ÁÒμÃÒ¡Ò÷Õè¨Ð¹íÒÊíҹѡ§Ò¹·ÃѾÊԹʋǹ¾ÃÐ รวมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองมากขึน อันเปนสิงจําเปนยิงใน ้ ่ ่ ยามนี้ และนับตั้งแตนี้ตอไป ตองไดรับการบรรจุไววาเปนวาระที่สําคัญÁËÒ¡ÉÑμÃÔ¡ÅѺÁÒÊÙ㹡ÒôÙáŢͧÃÑ°ºÒÅ ยุคสมัยทีพระมหา  ‹ ่ ยิง เราขอพูดถึงในทีนดวยความชืนชมถึงความกลาหาญของคนทํางาน ่ ่ ี้  ่กษัตริยสามารถสรางความมังคังผานทางอํานาจลนฟาเหนือประชาชน  ่ ่ หญิงทังหลาย ทีในชวงเวลาสําคัญทางการเมือง ไดกาวเขามามีบทบาท ้ ่ ทังประเทศมันไดผานเลยมาเนินนานมากแลว และเวลาทีประชาชนทัง ้  ่ ่ ้ นําในขบวนการตอสูภาคประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยประเทศจะไดบริหารทรัพยากรในชาติรวมกัน และถือวามันเปนภาระ ตลอดชีวิตในวัยเด็กของขาพเจา ชีวิตในหมูบานเกษตรกรรมหนาทีของประชาชนจะตองกระทําดวยตัวของพวกเขาเอง ไดถกปลอย ่ ู ทามกลางเพื่อนผองชนชั้นกรรมาชีพ ขาพเจาไดพบเห็นการคอรัปชั่นใหผานมานานเกินไปแลวเชนกัน มากมายจนชินตา ทั้งการซื้อเสียง ทั้งการจายเงินใตโตะเพื่อเปนคา เปนเวลาหลายทศวรรษที่การโหมโฆษณาชวนเชื่อของพวกรอยัล อํานวยความสะดวกหรือถูกรีดไถกันในทุกระดับและในทุกขันตอน และ ้ลิสต ไดสงผลใหขาราชการวาง¹éíÒหนักและใหความสําคัญตอการดูแล
  • 124 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 125ตองอยูกับความอับอายไมหยุดหยอนของสภาพการวิ่งหยิบยืมเงินคน à¡çºËÍÁÃÍÁÃÔº ÃÇÁ·Ñ§¤Ø³ÀÒ¾áË‹§¤ÇÒÁÊÒÁÒö éโนนรอยคนนีพนเพือมาซือของขวัญใหกบ “เจานาย” คนนีหรือคนนันกัน ้ ั ่ ้ ั ้ ้ 㹡ÒÃÍ´·¹μ‹Í¤ÇÒÁ·Ø¡¢ÂÒ¡ÁÒÍ‹ҧÂÒǹҹอยางไมหยุดหยอนเมื่อจําเปนจะตองขอความชวยเหลือ ทั้งเรื่องบรรจุ à¾×è Í ¡ÒÃáÊǧËÒàÊŒ ¹ ·Ò§à¾×è Í ¡Œ Ò Ç仢Œ Ò §Ë¹Œ Òลูกหลานเขาโรงเรียนที่มีระดับดีหนอย หรือสามารถใชสิทธิหองพิเศษ »ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â »ÃЪҪ¹áË‹§´Ô¹á´¹ในโรงพยาบาลตางๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ÊÂÒÁã¹Í´Õμ äÁ‹ä´ŒàÃÕ¡ÌͧÍÐäÃÁÒ¡ä»¡Ç‹Ò ÁѹÁÕàÊÕ§àÃÕ¡Ìͧ¶Ö§¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹·Õè¨ÐμŒÍ§¾Ñ²¹Ò ¡ÒâÍãËŒÁÕ¡ÒèѴàÅ×Í¡μÑ駷ÕèºÃÔÊØ·¸ÔìáÅÐÂØμÔ¸ÃÃÁ¤Ø ³ ÀÒ¾¡ÒáÒÃÈÖ ¡ ÉҢͧ»ÃÐà·Èä·ÂÍ‹ Ò §Ãͺ´Œ Ò ¹ ประเทศชาติเฝารออยางใจจดใจจอ ที่จะไดตอนรับผูนําคนใหมáÅÐ໚¹Í§¤ÃÇÁ ประชาชนตองการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ที่เขามาดวยกระบวนการเลือกตั้ง ที่มีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงรากและการใชเหตุใชผล เพื่อที่พวกเขาจะไดศึกษาคนควาดวยตัวเองวา เหงาและตนตอของปญหาตางๆ ในประเทศไทย ประเทศเราในเวลานี้ประเทศไทยกาวมาสูจุดที่เปนอยูนี้ไดอยางไร เพื่อที่พวกเขาจะไดไข ตองการผูนําคนใหมที่ตื่นตัวและไมลังเลที่จะนําพาประเทศดวยความปริศนาแหงกรอบความคิดที่มาแหงนิยามของ อะไรคือความยิ่งใหญ กลาหาญ หนักแนน ที่ไมปรานีประนอมหลักการแหงสิทธิมนุษยชนและอะไรคือเรื่องเล็กนอย โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักการดาน ใหกับทัศนคติและคานิยมที่ผิดๆ และในประเทศไทยเราก็มีคนที่มีคุณสิทธิมนุษยชนสากลแหงความถูก ความผิดที่แทจริง สมบัติเหลานี้ ที่พรอมจะกาวมายืนแถวหนา ประชาธิปไตยคือหนทางเดียวของพวกเราเพือการกาวไปขางหนา ่ ประชาชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกันมาดวยการใชเพราะวามันอนุญาตใหประชาชนลงคะแนนเสียงเพือจะใหไดมาซึงระบบ ่ ่ และแบงปนทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ตางก็ปรารถนาทีจะสรางความ  ่การศึกษาที่ดีขึ้น สมานฉันทและความมันคงทางสังคมรวมกันทัวทังภูมภาค ประชาชนใน ่ ่ ้ ิ ถาภูมิพลหรือพระบรมวงศานุวงศพระองคอื่นไมอาจเขาใจได ประเทศไทยมีความสามารถมากพอที่จะเผชิญหนาตอความทาทายที่วา ทําไมระบบประกันสังคมและการสรางหลักประกันในชีวิตใหกับ จะนําพาประเทศไปสูการพัฒนาทียงยืน ไมวาจะมีหรือไมมสถาบันพระ  ่ ั่  ีประชาชนเปนสิ่งสําคัญ นั่นก็เปนปญหาของพระองค แตถาเผด็จการ มหากษัตริยก็ตามอภิสทธิกยงไมเขาใจวา เขาไมสามารถใชกองทหารของชนชันสูงมาเขน ิ ์ ็ ั ้ รัฐบาลจากทั่วโลกที่ไดเปลี่ยนผานจากระบบสมบูรณาญาสิทธิฆาประชาชนที่ประทวงเพื่อเรียกรองสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิตามครรลอง ราชยไปสูระบบประชาธิปไตย ตางก็ตระหนักดีวาประเทศไทยกําลังอยู ประชาธิปไตย - นั่นเปนสิ่งที่แนนอนวาผูมีสิทธิเลือกตั้งจําตองออกมา ในจุดที่อันตรายเพียงใด และอยูในความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสาปฏิบัติการสั่งสอนเขา มารถในการควบคุมชะตากรรมของของทิศทางการเมืองในประเทศที่ ¤¹ä·Â´íÒçªÕÇÔμÁÒ䴌͋ҧ¹‹Òª×蹪Áº¹¾×é¹°Ò¹ มีเอกลักษณพิเศษเชนนี้ ไมวาบันคีมูนจะคิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียก ¸ÃÃÁªÒμÔ·Õè໚¹¤¹¹‹ÒÃÑ¡ àÍ×éÍÍÒ·Ã ¢Âѹ¢Ñ¹á¢ç§ วาเปน “ปญหาภายในประเทศ” ประชาคมนานาชาติมีภาะหนาที่ ที่จํา
  • 126 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 127เปนตองทําอยางจริงจัง ในการชวยสงสาสนอยางตรงไปตรงมา มายัง ͌ҧÍÔ§สถาบั น “ทหารของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ” ว า พวกเขาไมสามารถหยุดยั้งประชาชนจากการเจริญเติบโตได จิตร ภูมิศักดิ์ (2554), ความเปนมาของคําสยาม,ไทย ลาวและขอม และ จรรยา ยิ้มประเสริฐ ลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ, ฉบับพิมพครั้งที่ 5,สํานักพิมพสยาม จิตร ภูมิศักดิ์ (2550), โฉมหนาศักดินาไทย, พิมพครั้งที่สิบ, สําานักพิมพ ¢Íº¤Ø³Í‹ҧÊØ´«Öé§μ‹Í¤Ø³ÃÔªÒÏ´ ·ÍÁ»ŠÊѹ ¤Ù¹ ศรีปญญา 㹤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í·Ø¡´ŒÒ¹·Ñé§ ¡Ò䌹¤ÇŒÒ¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒÃà¢Õ¹ áÅÐàÃÕºàÃÕ§ÃÙ»àÅ‹Á¢Í§ÃÒ§ҹªÔé¹¹Õé กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, รศ.ดร., (2552), ความขัดแยงทางการเมืองของ ไทย ขามไปใหพนพลวัตภายใน, ปาฐกถา 14 ตุลา ประจําป 2552, มูลนิธิ 14 ตุลา, ไมระบุชื่อผูเขียน, เสด็จสหรัฐ ’80, รายงานเสด็จสหรัฐอเมริกาของสมเด็จ พระนางเจาพระบรมราชินีนาท 25 มกราคม - 31 มีนาคม 2523 ทักษ เฉลิมเตียรณ (2548), การเมืองระบบพอขุนแบบเผด็จการ, มุลนิธิ โครงการตํารา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ประเทศไทย, ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร (2546), เศรษฐกิจ การเมืองไทย สมัยกรุงเทพฯ, กทม: ซิลคเวอรม, 2546 พอพันธ อุยยานนท, ดร. (2549), สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหา กษัตริยกับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, วาณี พนมยงค - สายประดิษฐ (2551), ไมขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ป 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค, สายสงสุขภาพใจ สมชัย ภัทรธนานันท, อีสานกับรัฐไทย: การครอบงํา ความขัดแยง และ การตอตาน, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไมระบุวันที่
  • 128 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 129สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (2554), ประวัติศาสตรที่เพิ่งสราง, สํานักพิมพ 6 º·¤ÇÒÁáÅТ‹ÒÇตุลารําลึก, จัดจําหนายเคล็ดไทย, กรุงเทพฯ 2544 กระทรวงการคลัง, ขาวกระทรวงการคลัง, คณะรํฐมนตรีอนุมัติเงินกู IMFAmsterdam &Peroff LLP, Application to investigate the situation ofthe Kingdom of Thailand with regard to the commission of crimes และ ADB, 54/2540, 9 กันยายน 2540againsts humanity, The Hague, the Netherlands, 31 January, 2011 กรุงเทพธุรกิจ, อนันต ดาโลดม, บทพิสูจนความจริงใจรัฐบาลกับการแกChakkrapongse, N. (Ed.). (1996). Pooying chonnabot kab singwad- ปญหาภาคเกษตร, 14 July 2009 http://www.bangkokbiznews.com/home/lom [Rural women and ecological system conservation]. Bangkok, detail/politics/opinion/reader-opinion/20090714/59286/%E0%B8%9A%E0% B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8Thailand: Moonnithi Loke See Keow. %88%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2 %E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0David Streckfuss (2011), Truth on Trial in Thailand: Defamation, Trea- %B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8son, and Lèse-Majesté (Rethinking Southeast Asia), Routhledge, UK %9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0David Wyatt(2004), Thailand: A Short History, Silkworm Books, 2004 %B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B 8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8Paul M. Handley(2006), Thai King Never Smiles, Yale University 1%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3.htmlPress, USA, ขาวสดรายวัน, เสนทางผงาด”ประยุทธ-บูรพาพยัคฆ”, 5 สิงหาคม พ.ศ.Peter Vail (2007) Thailand’s Khmer as ‘Invisible Minority’: Language, 2553 ปที่ 20 ฉบับที่ 7189. http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newEthnicity and Cultural Politics in North-East Thailand. Asian Ethnicity, sid=TUROd2Iyd3dNVEExTURnMU13PT0=Vol. 8, No. 2, June 2007. ขาวสด, บางแกวโวยยังไมไดเงินนําทวม, 16 ธันวาคม 2553. http://www.Tongchai Winichakul (1995), Siam Mapped: A History of the Geo- khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdOakUyTVRJMU13PBody of a Nation, Chiang Mai, Thailand T0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1DMHhNaTB4Tmc9PQ==UNDP, Human Development Report, 2005, and 2010 คมชัดลึก, ประยุทธยัวะสื่อซักศอฉ.ถลุงงบหมื่นลาน, 21 ธันวาคม 2553, http://www.komchadluek.net/detail/20101221/83510/%E0%B8%9B%E0%B8 %A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98 %E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E 0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0% B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%89.%E0%B8 %96%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%9A %E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0 %B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
  • 130 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 131ไทยโพสต, กวา 1 ขวบป...ไทย (หรือใคร) เขมแข็ง?, 31 ธันวาคม 2553 สํานักตาชเลขาธิการ, ขาวพระราชกรณียกิจ, http://www.ohmpps.go.th/ prarajgrneeykit.php?id_head=6&lang=thhttp://www.thaipost.net/news/311210/32270ไฟลามทุม, รวม วงศพันธ, http://www.firelamtung.com/index. อัฎธิชัย ศิริเทศ, ประวัติศาสตรประชาชน ”คอมมิวนิสตและกรณีถังแดง”php?option=com_content&view=article&id=79:--&catid=27&Itemid=19 พัฒนาการหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชน, 20 กันยายน 2547 http://www. thaingo.org/story3/red_tang.htmมติชนออนไลน, ศาลอุทธรณพิพากษาเพิ่มโทษจําคุกเปน2พันป คดีฉอฉล Green World Foundation, การคือครองที่ดิน http://www.greenworld.or.th/เครื่องราช กลุมลูกศิษยเจาคุณอุดม อดีตรองเจาอาวาส วัดเทพศิรินทร, relax/statisticวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 http://www.matichon.co.th/news_detail.ph IT News, นายกฯหนุน’ไซเบอรสเกาท’ สรางลูกเสือคุมภัยออนไลนี, 1p?newsid=1290066116&grpid=00&catid=&subcatid กรกฎาคม 2553 http://www.digitalthai.net/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0โลกวันนี้, ปดลับตัวเลขงบศอฉ.อางเบิกจายตามขั้นตอนไมตองชี้แจง, 22 %B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8 %B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9ADecember 2010, http://www.dailyworldtoday.com/newsblank.php?news_ %E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%Eid=9105 0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C.htmlศูนยสารสนเทศ สํานักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม, เสด็จ MCOT, เอแบคโพลลพบ 10 ปญหาที่เปนเหตุใหไทยยังเปนประเทศพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกา , 1960. http://prdnorth.in.th/The_King/ กําลังพัฒนา, 09 มกราคม 2554 http://www.mcot.net/cfcustom/cache_king-abroad_02.php page/153400.htmlสมชาย ปรีชาศิลปกุล (2552), กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, ฟา MCOT, “สีหศักดิ์” ชี้ไดรับเลือกเปน ปธ. UNHRC นานาชาติมั่นใจไทย,เดียวกัน, ปที่ 6, ฉบับที่ 1, (มกราคม - มีนาคม 2552) 28 มิถนายน 2553 http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/72020.htmlสาวตรี สุขศรี, รายงานสถิติคดีและจํานวนเว็บที่ถูกปดตามพรบ.คอมพิว MCOT, “สดศรี” ยุปฏิวัติ ไมอยากใหมีเลือกตั้ง, 28 กุมภาพันธ 2554เตอร, นิติราษฎร, http://www.enlightened-jurists.com/page/173 http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/175269.htmlสุพิน ธนวัฒนเสรี, MBA Magazine, เกริกเกียรติพระบารมี ในสหรัฐฯ OK Nation, 17-20 พฤษภาทมิฬ ลําดับเหตุการณความรุนแรงทั้ง 4 วัน,http://mbamagazine.net/home/index.php/blog/46-people/121--m-m-s พฤษภาคม 2550, http://www.oknation.net/blog/print.php?id=38110สํานักขาวเจาพระยา, ผบ.ทบ.ยํา สถาบันอยูเหนือสิ่งอื่นใด ทหารตอง OK Nation, สส.เพื่อไทย นักหากินกับศพหรือนักสิทธิมนุษยชนตัวจริง ,สนองพระราชดําริในหลวง, 3 ธันวาคม 2553. http://www.chaoprayanews. 29 เมษายน 2552 อางตอจาก หนังสือพิมพไทยรัฐ หนาบรรณาธิการ 29com/2010/12/03/%E0%B8%9C%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B8%9A-%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E เมษายน 2552 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=4335020%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7/
  • 132 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 133OK Nation, ประชายแดนใตตามทัศนะนักวิชาการประวัติศาตรไทย ͌ҧÍÔ§º·¤ÇÒÁÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉพุทธมอ.ปตตานี, กันยายน 2550 http://www.oknation.net/blog/print. John Chan, 8 December 2010, WikiLeaks cable reveals US role in 2006 Thaiphp?id=117341 coup. http://www.wsws.org/articles/2010/dec2010/thai-d18.shtmlThai E-News, ศึกพันธมิตร - รบเขมร - วาที่นายกฯ - กรรมกรเดินเทา - Carool Kersten (2004). The Predicament of Thailand’s Southern Muslims. PDFสมัชชาคนจนปกหลัก - สิบเทวดาก็ชวยไมได, 17 กุมภาพันธ 2554 http:// Emma Chanlett-Avery (2010). Thailand: Background and U.S. Relations,thaienews.blogspot.com/2011/02/blog-post_3457.html Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, RL 32593.Thailanna, สฤษดิ์ จอมเผด็จการในพระราชดําริ 1 , 13 กรกฎาคม Thailand4Expats, Historical timeline of Thailand for Expats, http://thailand- 4expats.com/thailand_historical_timeline.html2553. http://thailanna.pasblog.net/The-first-blog-b1/aaaaaaO- UNESCO, Thai Laws and Proclamations on the Abolition of Slavery (1874-aaaaaoaaaaaaaaazaaaaaSaaaa-1-b1-p96.htm 1911), http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=22326&URL_DO=DO_ TOPIC&URL_SECTION=201.htmlWikipedia, นามสกุลพระราชทาน, http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9 Abdus Sabur, Minorities in Thailand and current Issues, http://www.iiipeace.9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8% org/Southern%20Thailand%20Present%20Situation%20and%20Its%20Im-E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0 pact%20by%20Abdus%20Sabur%2005_07_12.htm%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99 Oriented Expat Thailand, Issan rebellion, http://www.orientexpat.com/Wikipedia, พฤษภาทมิฬ, http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0% forum/16477-issan-rebellion/B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8% Dulles to the Embassy in Thailand, April 30, 1958, in Foreign Relations ofA1%E0%B8%B4%E0%B8%AC the United States, 1958-1960, vol. (15), Washington: Government Printing Office, 1992C, pp. 994-995.Wikipedia, อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2553. http://th.wikipedia.org/wi BBC, Thailand country profile, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/coun-ki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0 try_profiles/1237845.stm%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0 The Telegraph, Crown Prince Discussed Monarchy, Politics in Ambassador’s%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553 Farwell Call, http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-wikile- aks/8304858/CROWN-PRINCE-DISCUSSESMONARCHY-POLITICS-IN- AMBASSADORS-FAREWELL-CALL.html Just how far-reaching was Malay Resistence to British Colonization in Ma- laya? Critically evaluate for the Period 1891-1928? http://leavis.tripod.com/ malay.htm Susan J. Cunningham, The Crowning Fortune, Forbes Magazine dated Sep- tember 01, 2008 http://www.forbes.com/global/2008/0901/032.html Wiikipedia, List of Prime Ministers of Thailand http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_Prime_Ministers_of_Thailand
  • 134 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 135WEBSITE:In EnglishAsia correspondent http://asiancorrespondent.com/FACT – Freedom Against Censorship Thailand ÀÒ¤¼¹Ç¡ http://facthai.wordpress.com/New MandalaPrachatai EnglishPridi-phoonsuk.org http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/ http://www.prachatai.com/english/ http://www.pridi-phoonsuk.org/ ÀÒ¤¼¹Ç¡Thai Political Prisoners http://thaipoliticalprisoners.wordpress.comTime Up Thailand www.timeupthailand.netàǺ䫴 ÀÒÉÒä·Â6 ตุลา 2519 www.2519.netอนุสรณสถาน 14 ตุลา http://www.14tula.comนิติราษฎร http://www.enlightened-jurists.comInternet Freedom http://www.internetfreedom.usLM Watch http://lmwatcheng.blogspot.comTime Up Thailand www.timeupthailand.netคนเหมือนกัน http://weareallhuman2.infoThailand politics http://thailand-politics.blogspot.comAsia Update http://www.asiaupdate.tvไทยอีนิวส http://thaienews.blogspot.comมติชนออนไลน http://www.matichon.co.th/index.phpประชาไท http://prachatai.com/ prachatai3.infoปรีดี-พูนศุข http://www.pridi-phoonsuk.orgสถาบันปรีดี พนมยงค http://www.pridiinstitute.comSomsak http://somsakj.blogspot.com
  • 136 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 137 ÀÒ¤¼¹Ç¡ 1 ¡çÂÖ´·ÃѾËÃ×Í㪌§Ò¹âÂ¸Ò áμ‹¾Ç¡à¨ŒÒ¡ÅѺ¹Í¹¡Ô¹¡Ñ¹à»š¹ÊØ¢ äÁ‹ÁÕ»ÃÐ à·Èã´ã¹âÅ¡¨ÐãËŒà§Ô¹à¨ŒÒÁҡઋ¹¹Õé ¹Í¡¨Ò¡¾ÃÐ਌ҫÒÏáÅоÃÐ਌Òä¡ ¤íÒ»ÃСÒȤ³ÐÃÒɮà à«ÍÏàÂÍÃÁѹ «Ö觪¹ªÒμÔ¹Ñ鹡ç䴌⤋¹ÃÒªºÑÅÅѧ¡Å§àÊÕÂáÅŒÇ ÃÑ°ºÒŢͧ¡ÉÑμÃԏ䴌»¡¤ÃͧÍ‹ҧËÅÍ¡ÅǧäÁ‹«×èÍμçμ‹ÍÃÒɮà ÁÕ໚¹μŒ¹Ç‹ÒËÅ͡NjҨкíÒÃا¡Ò÷íÒÁÒËҡԹ͋ҧ⹌¹Í‹ҧ¹Õé á실ÃÑé¹ÃÒɮ÷Ñé§ËÅÒ ¤ÍÂæ ¡çàËÅÇä» ËÒä´Œ·Ò¨ÃÔ§¨Ñ§äÁ‹ ÁÔ˹íÒ«éÒ¡Å‹ÒÇËÁÔ¹»ÃÐÁÒ·ÃÒɮüÙÁÕ í í è ŒàÁ×èÍ¡ÉÑμÃԏͧ¤¹Õéä´Œ¤ÃͧÃҪÊÁºÑμÔÊ׺μ‹Í¨Ò¡¾ÃÐàªÉ°Ò¹Ñé¹ ã¹ªÑé¹ ºØޤسàÊÕÂÀÒÉÕÍÒ¡ÃãËŒ¾Ç¡à¨ŒÒä´Œ¡Ô¹ Ç‹ÒÃÒÉ®ÃÂѧÁÕàÊÕ§·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§μŒ¹ÃÒɮúҧ¤¹ä´ŒËÇѧ¡Ñ¹Ç‹Ò¡ÉÑμÃԏͧ¤ãËÁ‹¹Õé¨Ð»¡¤ÃͧÃÒÉ®ÃãËŒ äÁ‹ä´Œ à¾ÃÒÐÃÒÉ®Ã⧋ ¤íÒ¾Ù´¢Í§ÃÑ°ºÒÅઋ¹¹Õé㪌äÁ‹ä´Œ ¶ŒÒÃÒÉ®Ã⧋ ਌ÒËÁàÂç¹ áμ‹¡Òó¡çËÒ䴌໚¹ä»μÒÁ·Õè¤Ô´ËÇѧ¡Ñ¹äÁ‹ ¡ÉÑμÃԏ¤§·Ã§ÍíÒ¹Ò¨ ¡ç⧋à¾ÃÒÐ໚¹¤¹ªÒμÔà´ÕÂǡѹ ·ÕèÃÒÉ®ÃÃÙŒäÁ‹¶Ö§à¨ŒÒ¹Ñé¹à»š¹à¾ÃÒТҴ¡ÒÃÍÂÙ‹à˹×Í¡®ËÁÒÂà´ÔÁ ·Ã§á싧μÑé§ÞÒμÔǧȏáÅФ¹Ê;ÅÍäÃŒ¤Ø³¤ÇÒÁÃÙŒ ÈÖ¡ÉÒ·Õè¾Ç¡à¨ŒÒ»¡»´äÇŒäÁ‹ãËŒ àÃÕ¹àμçÁ·Õè à¾ÃÒÐà¡Ã§Ç‹ÒàÁ×èÍÃÒÉ®Ãä´ŒÁÕãËŒ´íÒçμíÒá˹‹§·ÕèÊíÒ¤ÑÞæ äÁ‹·Ã§¿˜§àÊÕ§ÃÒɮà »Å‹ÍÂãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ㪌 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ç¨ÐÃÙŒ¤ÇÒÁªÑèÇÌҷÕè¾Ç¡à¨ŒÒ·íÒäÇŒ áÅФ§¨ÐäÁ‹ÂÍÁãˌ਌ҷíÒÍíҹҨ˹ŒÒ·Õèã¹·Ò§·Ø¨ÃÔμ ÁÕ¡ÒÃÃѺÊÔ¹º¹ã¹¡Òá‹ÍÊÌҧáÅСÒë×éͧ͢ ¹Òº¹ËÅѧ¤¹ÍÕ¡μ‹Íä»ãªŒã¹ÃÒª¡Òà ËÒ¡íÒäÃ㹡ÒÃà»ÅÕè¹à§Ô¹ ¼ÅÒÞà§Ô¹¢Í§»ÃÐà·È ¡¾Ç¡ ÃÒɮ÷Ñé§ËÅÒ¾֧ÃÙŒà¶Ô´Ç‹Ò »ÃÐà·ÈàÃÒ¹Õé໚¹¢Í§ÃÒɮà äÁ‹ãª‹à¨ŒÒ¢Öé¹ãËŒÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉÁÒ¡¡Ç‹ÒÃÒɮà ¡´¢Õ袋Áà˧ÃÒɮà »¡¤Ãͧâ´Â¢Ò´ ¢Í§¡ÉÑμÃԏμÒÁ·Õèà¢ÒËÅÍ¡Åǧ ºÃþºØÃØɢͧÃÒÉ®Ã໚¹¼ÙŒª‹Ç¡ѹ¡ÙŒãËŒËÅÑ¡ÇÔªÒ »Å‹ÍÂãËŒºÒ¹àÁ×ͧ໚¹ä»μÒÁ¶ҡÃÃÁ ´Ñ§·Õ¨ÐàËç¹ä´Œ¨Ò¡¤ÇÒÁ Œ è »ÃÐà·È໚¹ÍÔÊÃÀÒ¾¾Œ¹Á×ͨҡ¢ŒÒÈÖ¡ ¾Ç¡à¨ŒÒÁÕáμ‹ªØºÁ×ÍແºáÅСÇÒ´μ¡μèíÒã¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅФÇÒÁ½„´à¤×ͧ㹡Ò÷íÒÁÒËÒ¡Ô¹ «Ö觾ǡÃÒÉ- ·ÃѾÊÁºÑμÔࢌÒäÇŒμÑé§ËÅÒÂÃŒÍÂŌҹ à§Ô¹àËÅ‹Ò¹ÕéàÍÒÁÒ¨Ò¡ä˹? ¡çàÍÒÁÒ®Ãä´ŒÃÙŒ¡Ñ¹ÍÂÙ‹â´Â·ÑèÇä»áÅŒÇ ÃÑ°ºÒŢͧ¡ÉÑμÃԏà˹×Í¡®ËÁÒÂÁÔÊÒÁÒö ¨Ò¡ÃÒÉ®Ãà¾ÃÒÐÇÔ¸·Ò¹Òº¹ËÅѧ¤¹¹Ñ¹àͧ ºŒÒ¹àÁ×ͧ¡íÒÅѧÍÑμ¤Ñ´½„´à¤×ͧ Õ í éá¡Œä¢ãËŒ¿„œ¹¢Öé¹ä´Œ ªÒǹÒáÅо‹ÍáÁ‹·ËÒÃμŒÍ§·Ôé§¹Ò à¾ÃÒзíÒ¹ÒäÁ‹ä´Œ¼Å ÃÑ°ºÒÅäÁ‹ºíÒÃا ¡Ò÷Õèá¡Œä¢äÁ‹ä´Œ¡çà¾ÃÒÐÃÑ°ºÒŢͧ¡ÉÑμÃԏÁÔä´Œ»¡¤Ãͧ»ÃÐà·È ÃÑ°ºÒÅäÅ‹¤¹§Ò¹ÍÍ¡Í‹ҧà¡Å×è͹¡ÅÒ´ ¹Ñ¡àÃÕ¹·ÕèàÃÕ¹ÊíÒàÃç¨áÅŒÇáÅÐà¾×èÍÃÒɮà μÒÁ·ÕèÃÑ°ºÒÅÍ×è¹æ ä´Œ¡Ãзíҡѹ ÃÑ°ºÒŢͧ¡ÉÑμÃԏ䴌¶×ÍàÍÒ ·ËÒ÷Õè»Å´¡Í§Ë¹Ø¹áŌǡçäÁ‹ÁÕ§Ò¹·íÒ ¨ÐμŒÍ§Í´ÍÂÒ¡ä»μÒÁ¶ҡÃÃÁÃÒÉ®Ã໚¹·ÒÊ («Ö§àÃÕ¡NjÒä¾Ã‹ºÒ§ ¢ŒÒºŒÒ§) ໚¹ÊÑμǏà´ÕÂÃѨ©Ò¹ äÁ‹¹¡Ç‹Ò è Œ Ö àËÅ‹Ò¹Õ໚¹¼Å¢Í§¡ÉÑμÃÔÂà˹×Í¡®ËÁÒ ºÕº¤Ñ¹¢ŒÒÃÒª¡Òêѹ¼Ù¹Í ¹ÒÂ é  é é Œ Œà»š¹Á¹Øɏ àËμةйѹ á·¹·Õ¨Ðª‹ÇÂÃÒɮà ¡ÅѺ¾Ò¡Ñ¹·íÒ¹Òº¹ËÅѧÃÒɮà é è ÊÔºáÅÐàÊÁÕ¹ àÁ×èÍãËŒÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹áŌǡçäÁ‹ãËŒàºÕéºíÒ¹ÒÞ ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¤ÇèÐàËç¹ä´ŒÇ‹Ò ÀÒÉÕÍҡ÷ÕèºÕº¤Ñé¹àÍÒ¨Ò¡ÃÒɮùÑé¹ ¡ÉÑμÃԏ䴌ËÑ¡àÍÒänj㪌 àÍÒà§Ô¹·Õè¾Ç¡à¨ŒÒ¡ÇÒ´ÃǺÃÇÁäÇŒÁҨѴºíÒÃاºŒÒ¹àÁ×ͧãËŒ¤¹ÁÕ§Ò¹·íÒ ¨Ö§»‚˹֧໚¹¨íҹǹËÅÒÂŌҹ ʋǹÃÒÉ®ÃÊÔ ¡Ç‹Ò¨ÐËÒä´ŒáÁŒáμ‹àÅ硹ŒÍ àÅ×Í´ è ¨ÐÊÁ¤Ç÷Õʹͧ¤Ø³ÃÒɮë֧䴌àÊÕÂÀÒÉÕÍÒ¡ÃãËŒ¾Ç¡à¨ŒÒä´ŒÃÒÃÇÂÁÒ¹Ò¹ è è èíμÒá·º¡ÃÐà´ç¹ ¶Ö§¤ÃÒÇàÊÕÂà§Ô¹ÃÒª¡ÒÃËÃ×ÍÀÒÉÕã´æ ¶ŒÒäÁ‹ÁÕà§Ô¹ÃÑ°ºÒÅ áμ‹¾Ç¡à¨ŒÒ¡çËÒä´Œ·íÒÍ‹ҧã´äÁ‹ ¤§ÊÙºàÅ×Í´¡Ñ¹àÃ×èÍÂä» à§Ô¹àËÅ×Íà·‹ÒäËË
  • 138 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 139¡çàÍÒ份ҡμ‹Ò§»ÃÐà·È ¤ÍÂàμÃÕÂÁ˹ÕàÁ×èͺŒÒ¹àÁ×ͧ·ÃØ´â·ÃÁ »Å‹ÍÂãËŒ ã¹·Ò§ÈÒÅ ã¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÏÅÏ ¢Í§»ÃÐà·ÈäÇŒãËŒÁÑ蹤§ÃÒÉ®ÃÍ´ÍÂÒ¡ ¡ÒÃàËÅ‹Ò¹Õé‹ÍÁªÑèÇÌҠ2. ¨ÐμŒÍ§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÀÒÂã¹»ÃÐà·È ãËŒ¡ÒûÃзØÉÃŒÒÂμ‹Í¡Ñ¹ àËμةйѹ ÃÒɮà ¢ŒÒÃÒª¡Òà ·ËÒà áÅоÅàÃ×͹ ·ÕÃà·‹Ò¶Ö§¡Òá é è ÙŒ Å´¹ŒÍÂŧãËŒÁÒ¡ÃзíÒÍѹªÑèÇÌҢͧÃÑ°ºÒŴѧ¡Å‹ÒÇáÅŒÇ ¨Ö§ÃÇÁ¡íÒÅѧμÑé§à»š¹¤³ÐÃÒɮà 3. μŒÍ§ºíÒÃا¤ÇÒÁÊØ¢ÊÁºÙó¢Í§ÃÒÉ®Ãã¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ â´ÂÃÑ°ºÒÅ¢Öé¹ áÅÐä´ŒÂÖ´ÍíÒ¹Ò¨¢Í§¡ÉÑμÃԏänj䴌áÅŒÇ ¤³ÐÃÒÉ®ÃàËç¹Ç‹Ò¡Ò÷Õè¨Ð ãËÁ‹¨Ð¨Ñ´ËÒ§Ò¹ãËŒÃÒɮ÷ء¤¹·íÒ ¨ÐÇÒ§â¤Ã§¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áË‹§á¡Œ¤ÇÒÁªÑèÇÌҹÕéä´Œ¡çâ´Â·Õè¨ÐμŒÍ§¨Ñ´¡Òû¡¤Ãͧ â´ÂÁÕÊÀÒ ¨Ðä´Œª‹Ç ªÒμÔ äÁ‹»Å‹ÍÂãËŒÃÒÉ®ÃÍ´ÍÂÒ¡¡Ñ¹»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×ÍËÅÒÂæ ¤ÇÒÁ¤Ô´´Õ¡Ç‹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´à´ÕÂÇ Ê‹Ç¹¼ÙŒà»š¹»ÃÐÁØ¢ 4. ¨ÐμŒÍ§ãËŒÃÒÉ®ÃÁÕÊÔ·¸ÔàÊÁÍÀÒ¤¡Ñ¹ (äÁ‹ãª‹¾Ç¡à¨ŒÒÁÕÊÔ·¸ÔÂÔ觡NjҢͧ»ÃÐà·È¹Ñé¹ ¤³ÐÃÒÉ®ÃäÁ‹»ÃÐʧ¤·íÒ¡ÒÃዧªÔ§ÃÒªÊÁºÑμÔ ©Ð¹Ñé¹ ÃÒÉ®Ãઋ¹·Õè໚¹ÍÂÙ‹ã¹àÇÅÒ¹Õé)¨Ö§ä´ŒÍÑÞàªÔÞãËŒ¡ÉÑμÃԏͧ¤¹Õé´íÒçμíÒá˹‹§¡ÉÑμÃԏμ‹Íä» á싨ÐμŒÍ§ÍÂÙ‹ãμŒ 5. ¨ÐμŒÍ§ãËŒÃÒÉ®Ãä´ŒÁÕàÊÃÕÀÒ¾ ÁÕ¤ÇÒÁ໚¹ÍÔÊÃÐ àÁ×èÍàÊÃÕÀÒ¾¹ÕéäÁ‹¢Ñ´¡®ËÁÒ¸ÃÃÁ¹ÙÞ¡Òû¡¤ÃͧἋ¹´Ô¹ ¨Ð·íÒÍÐäÃâ´ÂÅíҾѧäÁ‹ä´Œ ¹Í¡ μ‹ÍËÅÑ¡ ô »ÃСÒôѧ¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§μŒ¹¨Ò¡´ŒÇ¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§ÊÀҼٌ᷹ÃÒɮà ¤³ÐÃÒÉ®Ã䴌ᨌ§¤ÇÒÁ 6. ¨ÐμŒÍ§ãËŒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍ‹ҧàμçÁ·Õèá¡‹ÃÒɮûÃÐʧ¤¹ÕéãËŒ¡ÉÑμÃԏ·ÃÒºáÅŒÇ àÇÅÒ¹ÕéÂѧÍÂً㹤ÇÒÁÃѺμͺ ¶ŒÒ¡ÉÑμÃԏμͺ»¯Ôà ʸËÃ× ÍäÁ‹ μ ͺÀÒÂ㹡íÒ Ë¹´â´ÂàËç ¹ ᡋʋǹμ¹Ç‹ Ò ¨Ð¶Ù¡ Å´ ÃÒɮ÷Ñé§ËÅÒ¨§¾ÃŒÍÁ㨡ѹª‹Ç¤³ÐÃÒÉ®ÃãËŒ·íÒ¡Ô¨Íѹ¨Ð¤§ÍÂÙ‹ªÑèÇ´Ô¹ÍíÒ¹Ò¨ ŧÁÒ¡ç¨Ðª×èÍÇ‹Ò·ÃÂÈμ‹ÍªÒμÔ áÅСç໚¹¡ÒèíÒ໚¹·Õè»ÃÐà·È¨Ð ¿‡Ò¹ÕéãËŒÊíÒàÃç¨ ¤³ÐÃÒɮâÍãËŒ·Ø¡¤¹·ÕèÁÔ䴌ËÇÁÁ×ÍࢌÒÂÖ´ÍíÒ¹Ò¨¨Ò¡μŒÍ§ÁÕ¡Òû¡¤ÃͧẺÍ‹ҧ»ÃЪҸԻäμ ¡Å‹ÒǤ×Í »ÃÐÁØ¢¢Í§»ÃÐà·È ÃÑ°ºÒÅ¡ÉÑμÃԏà˹×Í ¡®ËÁÒ¾֧μÑé§μ¹ÍÂً㹤ÇÒÁʧºáÅÐμÑé§Ë¹ŒÒ·íÒÁÒ¨Ð໚¹ºØ¤¤ÅÊÒÁÑÞ«Ö§ÊÀÒ¼Ùá·¹ÃÒÉ®Ãä´ŒàÅ×Í¡μѧ¢Ö¹ ÍÂÙã¹μíÒá˹‹§μÒÁ è Œ é é ‹ ËÒ¡Ô¹ Í‹ҷíÒ¡ÒÃã´æ Íѹ໚¹¡ÒâѴ¢ÇÒ§μ‹Í¤³ÐÃÒɮà ¡Ò÷ÕèÃÒɮáíÒ˹´àÇÅÒ μÒÁÇÔ¸¹ÃÒɮþ֧ËÇѧà¶Ô´Ç‹ÒÃÒɮèÐ䴌ú¤ÇÒÁºíÒÃاÍÂ‹Ò Õ Õé Ñ ª‹Ç¤³ÐÃÒɮùÕé ෋ҡѺÃÒɮê‹Ç»ÃÐà·ÈáÅЪ‹ÇÂμÑÇÃÒɮà ºØμç´Õ·ÕèÊØ´ ·Ø¡æ ¤¹¨ÐÁÕ§Ò¹·íÒ à¾ÃÒлÃÐà·È¢Í§àÃÒ໚¹»ÃÐà·È·ÕèÍØ´ÁÍÂÙ‹ ËÅÒ¹ àËŹ ¢Í§μ¹àͧ »ÃÐà·È¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ໚¹àÍ¡ÃҪ͋ҧ¾ÃŒÍÁºÃԺó ÙáÅŒÇμÒÁÊÀÒ¾ àÁ×èÍàÃÒä´ŒÂÖ´à§Ô¹·Õè¾Ç¡à¨ŒÒÃǺÃÇÁäÇŒ¨Ò¡¡Ò÷íÒ¹Òº¹ ÃÒɮèÐä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ·Ø¡¤¹¨ÐμŒÍ§ÁÕ§Ò¹·íÒäÁ‹μŒÍ§Í´μÒ ·Ø¡ËÅѧ¤¹μÑé§ËÅÒÂÃŒÍÂŌҹ ÁÒºíÒÃا»ÃÐà·È¢Öé¹áÅŒÇ »ÃÐà·È¨ÐμŒÍ§à¿„›Í§¿Ù ¤¹¨ÐÁÕÊÔ·¸ÔàÊÁ͡ѹ áÅÐÁÕàÊÃÕÀÒ¾¾Œ¹¨Ò¡¡ÒÃ໚¹ä¾Ã‹ ໚¹¢ŒÒ ໚¹·ÒÊ¢Öé¹à»š¹áÁ‹¹ÁÑè¹ ¡Òû¡¤Ãͧ«Ö觤³ÐÃÒɮèо֧¡ÃзíÒ¡ç¤×Í ¨íÒμŒÍ§ÇÒ§ ¾Ç¡à¨ŒÒ ËÁ´ÊÁÑ·Õ਌ҨзíÒ¹Òº¹ËÅѧÃÒɮà ÊÔ§·Õ·¡¤¹¾Ö§»ÃÒö¹Ò¤×Í è è è Øâ¤Ã§¡ÒÃÍÒÈÑÂËÅÑ¡ÇÔªÒ äÁ‹·Òä»àËÁ×͹¤¹μҺʹ ઋ¹ÃÑ°ºÒÅ·ÕÁ¡ÉÑμÃԏ í è Õ ¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÍ‹ҧ»ÃÐàÊÃÔ°«Ö§àÃÕ¡໚¹ÈѾ·ÇÒ “ÈÃÕÍÒÃÔÂД ¹Ñ¹ ¡ç è ‹ éà˹×Í¡®ËÁÒ·íÒÁÒáÅŒÇ à»š¹ËÅÑ¡ãËÞ‹æ ·Õ褳ÐÃÒÉ®ÃÇÒ§äÇŒ ÁÕÍÂÙ‹Ç‹Ò ¨Ð¾Ö§ºÑ§à¡Ô´¢Öé¹á¡‹ÃÒɮöŒÇ¹Ë¹ŒÒ ¤³ÐÃÒÉ®Ã1. ¨ÐμŒÍ§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ໚¹àÍ¡ÃÒª·Ñé§ËÅÒ ઋ¹àÍ¡ÃҪ㹷ҧ¡ÒÃàÁ×ͧ òô ÁԶعÒ¹ òô÷õ
  • 140 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 141 ÀÒ¤¼¹Ç¡ 2 ไพรหุบปากมากเทาไร เสียงของผูที่ไมเห็นดวยกลับยิ่งดังมากขึ้นเรื่อยๆ แมวาผูทรงภูมปญญาในบานเมืองสวนใหญจะยังคงนิงเฉย แตเราก็เห็นนัก   ิ  ่ ÊÅÒÂËÁÍ¡¤ÇѹáË‹§¡ÒäÍÃÑ»ªÑè¹ ¨´ËÁÒ วิชาการที่ละคนสองคนไดทยอยลุกขึ้นมาทําลายความเงียบงันเหลานี้ ¶Ö§à¾×è͹áÅÐÊËÒ ÍÐä÷íÒãËŒ»ÃÐà·Èä·Âà´Ô¹·Ò§ÁÒ¶Ö§¨Ø´¹Õé? เผยแพรครั้งแรก 30 ตุลาคม 2553 การสูญเสียชีวตถึง 90 ชีวตและกวา 2,000 คนไดรบบาดเจ็บจากการ ิ ิ ั ปราบปรามเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผานมา นํามาซึ่งคําถามสํา ในชวงหลายเดือนที่ผานมา ขาพเจาไดเขียนจดหมายและ คัญ “ทําไม NGO และสหภาพแรงงานถึงไดเงียบเฉยตอความรุนแรงที่กระบทความหลายชิ้นเกี่ยวกับวิกฤติการเมืองในประเทศไทย แตจดหมาย ทําโดยรัฐบนทองถนนที่กรุงเทพ?” ความอดกลั้นตอการกดขี่ทางการเมืองฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกเลาเรื่องราวถึงผลสะเทือนตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งดาน ในประเทศไทยกําลังจะสิ้นสุดลงแลวหรือไม?สวนตัวและในงานตางๆ ความรุนแรงที่กระทําโดยรัฐครั้งนี้ ไมเหลือทางเลือกใดใหขาพเจา ขาพเจาเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายน ตามคํา แทบจะทันทีหลังการปราบปราม ขาพเจาไดเรียกรองใหขบวนการแรงงานเชิญของสหภาพแรงงานที่ฟนแลนด และจากอีกสองสามองคกร พรอมกับ ในหลายประเทศรวมสมานฉันทกับประชาชนคนไทย เรียกรองใหรัฐบาลวีซาเดินทางเขาออกยุโรป หลังจากขาพเจาเดินทางมายุโรปไดไมนาน ก็เกิด  หยุดการปราบปรามคนเสือแดง และไดจดทําหนังสือถึงสหประชาชาติ โดย ้ ัเหตุการณการปราบปรามคนเสื้อแดงอยางเหี้ยมโหด เปดใหมีการลงชื่อทางอินเทอรเนต พรอมกับการกลั้นใจเฮือกใหญกับการ หลังจากการพยายามเกาะติดเหตุการณการปราบปราบที่สะเทือน ลุกขึ้นมาเขียน “ทําไมถึงไมรักในหลวง” และปรับปรุงบทความเรื่อง “ไพรสูขวัญครั้งนี้ ขาพเจาไดเผยแพรงานเขียนที่เปดเผยถึงความรูสึกของตัว บนเสนทาง 78 ปประชาธิปไตย” ที่เขียนเมื่อเดือนเมษายน 2552เองตอการเมืองในประเทศไทย และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ขาพเจาได ขาพเจาพบวา สิ่งที่ขาพเจาเขียนในสองบทความนั้น แมวาขณะนี้จะ  รับคําแนะนําวาอยาเพิ่งเดินทางกลับประเทศไทย (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ สิ้นเดือนตุลาคมแลวก็ตาม สะทอนอยูใน “รายงานเบื้องตนการการะทําที่กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ทายจดหมาย) อาจถือวาเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติในราชอาณาจักรไทย” ทีมจานวน ่ ีํ เพื่อนบางคนถามวา “มันคุมกันหรือกับการลุกขึ้นมาเขียนเกี่ยวกับ 61 หนา เพื่อยื่นตอศาลอาญาระหวางประเทศ (ICC) โดยสํานักกฎหมายสถาบันพระมหากษัตริยเมือตองเผชิญกับความกดดันตางๆ ทําไมไมมงหนา  ่ ุ โรเบิรต อัมเตอรดัม ในนามแนวรวมประชาชนตอตานเผด็จการแหงชาติทํางานทีสาคัญของคุณตอไป โดยไมตองวิพากษวจารณถงบทบาทสถาบัน ่ํ  ิ ึ (นปช.) สําหรับรายละเอียดของรายงานโปรดอาน http://robertamsterdam.พระมหากษัตริยตอการเมืองไทย?” com/thailand/ ขอบคุณอยางยิ่ง แมแตในประเทศไทยยิ่งมีความพยายามจะทําให
  • 142 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 143 กระแสตอบรับจากงานเขียนไดแสดงใหเห็นวา มันชวยในการให 䴌͋ҧäÃ?คนไทยบางคนหลุดออกมาจากมานหมอกแหงความกลัวกฎหมายหมิ่น ประเทศไทยเริ่มเผชิญกับวิกฤติการเมืองที่รุนแรงมากขึ้น นับตั้งแตพระบรมเดชานุ ภ าพที่ ป กคลุ ม ทั่ ว ประเทศไทยมาอย า งยาวนานหลาย ตนป 2549 ดวยการประทวงบททองถนนที่แมจะไมรุนแรงในระยะแรก แตทศวรรษ ไดกลายเปนการปะทะกันอยางดุเดือดในเวลาตอมา ความวุนวายทางการ แต ที่ น า ประหลาดใจยิ่ ง นั ก คื อ รั ฐ บาลอภิ สิ ท ธิ์ ที่ จ มอยู ท า มกลาง เมืองที่สงผลสะเทือนตอทุกชีวิตในประเทศไทยความผิด กลับโหมกระหนําใชกฎหมายหมิ่นฯ อยางรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น ¤Ø³à»š¹ÊÕàËÅ×ͧËÃ×ÍÊÕá´§?เปนอยางมาก ใชอยาง¾ÃèíÒเพรื่อกับใครก็ตามที่สรางความไมพอใจใหรัฐบาลและผูบัญชาการกองทัพบก นอกจากการเพิ่มงบทหารอีกเกือบเทาตัว นอกจากสองสีนี้แลว ยังมีประชาชนสีเขียวที่ออกมาเดินบนทองถนนรัฐบาลชุดนี้ไดเทเงินกวาพันลานบาทใหกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกองกํา เพื่อประทวงการสรางโรงงานไฟฟา ขยะพิษจากนิคมอุตสาหกรรม และก็ลังพิทักษสถาบัน ที่ตั้งเปาไววาจะระดมอาสาสมัคร 800,000 คนทั่วประ ยังมีขบวนแรงงานในเสื้อหลากสีที่เรียกรองใหรัฐบาลใหสัตยาบัน ILO 87เทศไทย และอีกหลายรอยลานไปกับการจัดตั้งลูกเสือไซเบอรกวา 200 คน และ 98 เพื่อเปดเสรีภาพในการรวมตัวและตอรองรวม TLC รวมขับเคลื่อนเพื่อตรวจจับทางอินเทอรเน็ต ซึ่งตัวเลขลาสุด มีการบลอกเวบไซดกวา กับสหภาพแรงงานในเรื่องเหลานี้มาหลายป250,000 แหง คงไมจําเปนตองกลาววา เวบไซดที่เปดใหม 82% ถูกตั้งขึ้น สําหรับผูที่ไมใชคนไทย การเมืองที่จมอยูในปลักโคลนเชนที่ประเทศมาเพื่อพูดคุยกันเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย ไทยอาจจะดูซับซอนและสับสน แนนอนมันยากจะเขาใจ และเรายังตอง มีผูอยูในบัญชีรายชื่อของกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) ที่ทะยอยถูกจับ เผชิญกับสภาวะแทรกซอนเขาไปอีก เมือภาพลักษณของทักษิณไมดนกใน ่ ี ัสอบสวนและสงเขาคุกในขอหาหมินฯ โดยไมมการออกหมายเรียก ซึงหลาย ่ ี ่ สายตาของโลกตะวันตก เปนหนึ่งในตัวชวยใหขบวนการฝายนิยมกษัตริยกรณีมีการขมขูคุกคามญาติพี่นองของพวกเขาดวย กลุมคนเสื้อเหลือง - ทั้งพรรคประชาธิปตย บุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศ เพราะวามีภัยอยูจริงในความมืด และอันตรายที่อาจจะเกิดกับคน ไทย นักวิชาการ สหภาพแรงงาน และ NGO แถวหนา สามารถปลนอํานาจรอบขาง ขาพเจาตัดการสื่อสารเกือบทั้งหมดกับเพื่อนรวมงานในโครงการ จากทักษิณไปไดโดยไมมีความละอาย และโดยปราศจากการประทวงจากรณรงคเพื่อแรงงานไทย (TLC) และญาติพี่นอง และหยุดใชเบอรโทรศัพท โลกตะวันตก และไรซึ่งเสียงคัดคานจากกลุมชาติ ASEANมือถือที่ใชมานานกวา 10 ป นับตั้งแตป 2549 ปวงชนชาวไทยไดอยูภายใตแรงกดดันใหตองรับ มือกับรัฐบาล 6 ชุด ทักษิณที่มาจากการเลือกตั้ง คณะรัฐประหาร (พลเอก äÁ‹ãª‹Ç‹Ò¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨ÐäÁ‹à¨çº»Ç´ä»¡Ñº¡ÒõѴÊԹ㨠สนธิ) รัฐบาลที่ตั้งโดยคณะรัฐประหาร(พลเอกสุรยุทธ) รัฐบาลจากคายàËÅ‹Ò¹Õé ทักษิณ 2 คณะ (สมัครและสมชาย) และแมวาจะแพในการเลือกตั้งถึงสาม »ÃÐà·Èä·Â¡ŒÒÇࢌÒÊÙ‹¤ÇÒÁÂØ‹§àËÂԧઋ¹¹Õé ครั้งติดตอกัน รัฐบาลอภิสิทธิ์สามารถเลื้อยขึ้นสูอํานาจไดสําเร็จในเดือน
  • 144 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 145ธันวาคม 2551 ขอยกตัวอยาง FTA Watch ที่ตัดสินใจเขารวมกับขบวนการคนเสื้อ สงครามสีที่เริ่มโดยพันธมิตร เยยหยันและสงผลใหเกิดการแบงแยก เหลืองเมื่อเดือนธันวาคม 2548 ในที่ประชุมภาคประชาสังคมอาเซียนเมื่อในสังคมไทยอยางที่ไมเคยปรากฎมากอน ตั้งแตในครอบครัวจนถึงในองค เดือนกันยายน 2553 และเวทีประชุมภาคประชาสังคมเอเชีย-ยุโรปเมื่อกร NGO และสหภาพแรงงาน เดือนตุลาคมนี้ ตัวแทนจาก FTA Watch ยังคงกลาวถึงความสําเร็จของพวก ดังที่ไดกลาวไปแลว การแตกแยกเหลานี้เริ่มปรากฎชัดเจนขึ้นตั้งแต เขาที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญ 2550 ที่จัดทําโดยรัฐบาลของคณะรัฐประหารชวงตนป 2549 เมือ NGO และสหภาพแรงงานทีตอตานการทําขอตกลงการ ่ ่  ความสับสนจนผิดพลาดอยางมหันตนี้ เปนคุณลักษณะพิเศษของคาเสรีและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไดตัดสินใจเขารวมกับพันธมิตรประชา “คนไทย” จริงๆ - การผสมผสานระหวางขบวนการภาคประชาสังคมตอตานชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เพื่อรวมโคนทักษิณ “ไมวาดวยวิธีใดก็ตาม” เสรีนิยมโลกาภิวัตนกับกอง ทหารแหงชนชั้นสูง ในนิยามแหงคําวา “ความ ขาพเจาไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งตอการตัดตอนทางการเมืองดวย มั่นคงของชาติ”วิธีการที่ ไมเปนประชาธิปไตยเชนนี้ และถึงแมวาพวกเราจะเคยรวมตอ มันเปนตลกราย ที่ตองเฝามองผูคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมพากันไหลสูในหลายเรื่องรวมกันมาหลายป แตการตัดสินใจของ NGO และสหภาพ บาเขาสูขบวนการเสือ เหลืองทีบาคลัง การกระทําของพันธมิตรสรางความ  ้ ่  ่แรงงานในเรื่องนี้เปนสิ่งที่รับไมได แนนอนวาเจาหนาที่ TLC มีสิทธิ์สวน เสียหายอยางใหญหลวง ในความพยายามที่จะสรางความชอบธรรมใหกับบุคคลที่จะเลือกวาจะอยูการเมืองสีไหน แตในฐานะองคกร TLC ยืนหยัด การปฏิวติ 2549 ทําใหการปฎิวตทไมสญเสียเลือดเนือ กลายเปนเหตุการณ ั ั ิ ี่ ู ้ในหลักการ “ประชาธิปไตยที่ตองมีสวนรวมของประชาชน” และไมไดเขา เลือดนองทองถนนรวมกับกลุมการเมืองใด ไมวาสีเหลืองหรือสีแดง ขาพเจาไมเคยเขารวม โศกนาฎกรรมที่ไดรับการตบรางวัลกันถวนหนา เมื่อแกนนําพันธในกิจกรรมเสื้อเหลืองเลยแมแตครั้งเดียว และขาดการติดตอกับเพื่อนไป มิตรไดรับรางวัลจากจากฝายกษัตริยนิยมดวยตําแหนงรัฐมนตรี สมาชิกจํานวนไมนอยเลยทีเดียว วุฒิสภา และอีกมากมาย มันเปนชวงเวลาที่ยากลําบากยิ่ง ผูคนจํานวนไมนอยในประเทศไทย ในความพยายายามที่จะยิ่งใหญ พันธมิตรที่นาพิศวงไดจัดตั้งพรรคตองเสียมิตรภาพเพราะสงครามสี การเมืองใหม และแลว แมแตในกรุงเทพมหานครที่ควรจะเปนพื้นที่หัวใจ กระนั้นก็ตาม การสังหารหมูประชาชนใจกลางกรุงเทพมหานคนเปน ของพันธมิตร พรรคการเมืองใหมกลับไมไดเลือกเขาไปนั่งอยูในสก. และเรื่องจริง และขณะนี้พวกเราไดประจักษถึงคําถามที่ดังขึ้นเรื่อยๆ วา “ทํา สข. ที่ผานมาแมแตคนเดียวไม NGO สหภาพแรงงานและนักวิชาการที่ออกมาเรียกรองไมใหคาย ผูนา NGO หลายคนทีเขารวมกับพันธมิตร ขณะนีนงอยูในคณะกรรม  ํ ่ ้ ั่ ทักษิณใชความรุนแรงในการปราบปรามคนเสื้อเหลือง กลับเงียบเฉยเมื่อ การปฏิรูปประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ ดวยงบประมาณปละ 200คายอภิสทธิ์ สงกองกําลังทหารกิตติมศักดิเขาปราบปรามเสือแดงในป 2552 ิ ์ ้ ลานบาท ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่มีอภิสิทธิ์เปนและ 2553” ประธาน
  • 146 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 147 กลุมคนกลุมแรกๆ ที่เขาทําเนียบหลังจากการปราบปราบเมื่อเดือน ทักษิณกลับมาแน คุณตองการเชนนั้นหรือ?”พฤษภาคมที่ผานมา - โดยการทําหนังสือเขาพบที่ทําเนียบรัฐบาลอยาง คนเสื้อแดงเริ่มปรากฎกายจํานวนเรือนแสนเมื่อตนป 2552 พวกเขาเปนทางการ - คือกลุมผูนําสหภาพแรงงาน ที่ไมไดใสใจแมแตนอยที่จะพูด ไมมททาวาจะพายแพ แมวาอภิสทธิจะปราบปราบอยางเหียมโหดเมือเดือน ี ี   ิ ์ ้ ่ถึงชนชั้นกรรมาชีพ 90 คนที่ถูกสังหาร และคนรวม 2,000 คนที่ถูกยิงจาก เมษายน 2552 และ 2553 แนนอนวาพวกเขาจะยังคงไมหยุดตอสูจนกวาจะทหาร พวกเขาเขาพบรัฐบาลเพือเจรจาคาเสียหายใหกบคนงานทีไมสามารถ ่ ั ่ มีการประกาศวันเลือกตั้ง และจะไมหยุดจนกวาจะไดรัฐบาลที่มาจากการทํางานในระหวางการประทวงของคนเสื้อแดง(ดูรายละเอียด http://www. เลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมprachatai.com/journal/2010/05/29813) บุคคลที่มีชื่อเสียงและชี้นําในภาคสังคมทั้งหลายในประเทศไทย ได เงินจํานวนไมนอยที่สหภาพแรงงานจากโลกเหนือสงมาสนับสนุนกิจ ใชชีวิตอยางหมิ่นเหมบนหลังเสือที่พวกเขาขึ้นขี่ ไมวาจะดวยเหตุผลเพื่อกรรมของสหภาพแรงงานในประเทศไทย โดยเฉพาะนับตังแตป 2513เปน ผลประโยชนของตัวเองหรือเพราะความกลัวในกฎหมายหมิ่นฯ ก็ตามตนมา มีจํานวนไมมากนักที่ตกถึงมือคนงานรากหญาอยางแทจริง ในทุก เมือพวกเขานงอยูบนหลังเสือ ถาไมอยากตกเปนเปานิงของสไนเปอรกตอง ่ ั  ่ ็ วันนี้สหภาพแรงงานในประเทศไทยทยอยของบสนับสนุนจากสํานักงาน พูดภาษาเดียวกับคายกษัตริยนยม และถาพวกเขาตกจากหลังเสือ พวกเขา  ิกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งในทางปฏิบัติยิ่งลดทอน ก็ตองจองตากับเสือความสําคัญของความจําเปนที่ขบวนการแรงงานจะทํางาน “ดานสิทธิการ การทีทักษิณไดรับความนิยมสูงมากทําใหสถานภาพของพวกเขาอยู ่รวมตัว” และการลงทํางานจัดตั้งในวิถีการเมือง “ลางขึ้นบน” ในสภาวะที่ไรความหมาย ดังนั้นพวกเขาจึงเขารวมกับฝายกษัตริยนิยม สําหรับทานที่ใสใจในประเด็นที่กลาวมาขางบน จะเขาใจยิ่งขึ้นถา และเสื้อเหลืองในทุกชองทาง เพื่อชวยพรรคประชาธิปตยโคนทักษิณ และยอนกลับไปดูวา เพราะเหตุใดสมศักดิ์ โกศัยสุข (แกนนําพันธมิตรและหัว ผลที่เกิดขึ้นคือ? ประชาธิปไตยที่เปราะบางอยูแลวของประเทศไทยถูกพัดหนาพรรคการเมืองใหม) ไดรับรางวัลสิทธิมนุษยชนประจําป 2549 จาก ปลิววอนมูลนิธิฟรีดริก เอแบรท (FES) ¡ÒÃ⤋¹¼ÙŒ¹íÒ¤¹Ë¹Öè§ã¹Êѧ¤Á·Õ軡¤Ãͧ´ŒÇ¡ÒäÍÃÑ»ªÑè¹äÁ‹ ÊÒÁÒöÊÌҧ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã´æ 䴌͋ҧ᷌¨ÃÔ§ à¾ÃÒÐà˵Øã´ ¼Ù¹ÒÊËÀÒ¾áç§Ò¹áÅÐ NGO Œ í อนาคตแหงประชาธิปไตยในประเทศไทยขึ้นอยูกับวาพวกเราจะ¨íҹǹÁÒ¡¶Ö§¡ÃзíÒ¡Ò÷բ´µ‹ÍËÅÑ¡¡ÒâͧµÑÇ è Ñ ซื่อสัตยกับตัวเองมากพอที่จะดึงสรรพกําลังของเราออกมา เพื่อสลัดไลอํา นาจแหงทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวทีฉอฉลและครอบงําสังคม  ั ่ àͧ·ÕèÁØ‹§ÊÌҧ¤ÇÒÁ໚¹¸ÃÃÁã¹Êѧ¤Á? ไทยมาตั้งแตป 2490 ใหหลุดออกไปใหจงไดไดอยางไร? พวกเราจะสราง บางคนกลาวกับขาพเจาวา “คุณอาจจะวิเคราะหการเมืองไทยได ระบบทีโปรงใสมากพอทีจะสรางความเขมแข็งใหกบหลักการประชาธิปไตย ่ ่ ัอยางถูกตอง แตคณจะสนับสนุนเสือแดงไปทําไมกัน เพราะถาเสือแดงชนะ ุ ้ ้ ไดมากพอที่จะลางระบบรัฐสภากันอีกครั้งหนึงและเปนครั้ง สุดทายไดหรือ
  • 148 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 149ม? ที่ไทยในองคกรที่ทํางานระดับภูมิภาคเขียนถึงขาพเจาวา “พวกคุณไมรัก ¤¹·Õè¡ÅŒÒÅØ¡¢Öé¹ÊÙŒ ¨íÒ໚¹¨ÐµŒÍ§ä´ŒÃѺ¡Òþٴ¶Ö§ ประเทศไทย และไมสมควรจะเกิดเปนคนไทย” Í‹ҧª×¹ªÁ㹤ÇÒÁÁاÁѹ¢Í§¾Ç¡à¢Ò·Õ¢ÍÁÕÊǹ è ‹ è è ‹ นับตั้งแตตนทศวรรษ 2543 แหลงทุนเพื่อการพัฒนาไดถอนประ ËÇÁ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ ໚¹¡ÒáÃзíÒ·ÕèÊÁ¤ÇÃä´Œ เทศไทยออกจากประเทศทีสมควรไดรบความชวย เหลือ ทําให NGO ตางๆ ่ ั ตองแสวงหาผูสนับสนุนกลุมใหม พวกเขาจํานวนไมนอยหันมาขอทุนจาก ÃѺ¡Òá‹ͧ ໚¹¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹·Õ赌ͧ·íÒáÅÐ งบประมาณของกรม กระทรวงตางๆ โดยเฉพาะจากสํานักงานกองทุน Êí Ò ¤Ñ Þ Í‹ Ò §ÂÔè §ã¹ÊÀÒÇСÒÃàÁ× Í §ã¹»˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (กอตั้ง 2544) มีบทบาทสูงมากขึ้นเรื่อยๆ »ÃЪҪ¹¨íÒµŒÍ§µÃÐË¹Ñ¡Ç‹Ò ¾Ç¡à¢Ò¨íÒµŒÍ§¡íÒ ภายใตการกํากับและตรวจสอบของสสส. NGO จํานวนมากตองปรับกล ¡Ñº µÃǨÊͺ áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ໚¹à¨ŒÒ¹Ò·Õèá·Œ ยุทธการทํางานจากการทํางาน “ตอสูเรืองสิทธิ” มาสูการทํางาน “แบบสังคม  ่  ¨ÃÔ§¢Í§à¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèÃÑ°ã¹·Ø¡ÃдѺ µÑé§áµ‹ÃдѺªØÁ สงเคราะห” เมื่อองคกรที่รับเงินทุนสสส. ตองลดบทบาททางการเมือง และหามขับเคลื่อนบนทองถนน NGO จํานวนมากยุติบทบาทอันเปนสิ่ง ª¹¨¹¶Ö§ÃдѺªÒµÔ ที่สําคัญมาก คือบทบาทการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบประ ทําไมทั้งผูนํา NGO และนักวิชาการจํานวนมากจึงยังไมยอมตื่นมาสู ชาธิปไตยโลกของความจริง? พวกเขายังคงเชื่ออยูอีกหรือวาคนเสื้อแดงเปนแคชาว องคกรแหลงทุนที่ยังคงสํานักงานอยูในประเทศไทยจํานวนไมนอยนาผูโงเขลา? คําวา “เทียงธรรม” สูญสินความหมายไปหมดแลวหรือในประ  ่ ้ ใชประเทศไทยเพราะความสะดวกตอการบริหารจัดการโครงการในภูมภาค ิเทศไทย? เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตางก็พากันปดหูปดตาที่จะรับรูเรื่องราววิกฤติ หลังจากที่ขาพเจาสงจดหมายประนาณรัฐประหารทันทีหลังจากที่ การเมืองที่ปกคลุมทั้งสังคมไทย และก็ทํางานของพวกเขาไปตามหนาที่ทหารทํารัฐประหารในป 2549 เจาหนาที่ระดับสูงชาวไทยของแหลงทุน ตราบใดที่ยังมีผัดไทย อาหารจานโปรดเปนอาหารกลางวัน มันก็เพียงแหงหนึ่งไดเขียนอีเมลมาบอกขาพเจาวา สิ่งที่ขาพเจาเขียน “ไมใชจุดยื่น พอแลวกับการอยูในประเทศไทยรวมของขบวนการ NGO ในประเทศไทย” หนึ่งเดือนหลังการทํารัฐประ แมแตภายใตรัฐบาลทักษิณ องคกรพัฒนาเอกชนก็ทํางานกันไดลําหาร 19 กันยา ที่เวทีภาคประชาสังคมไทย มีการถกเถียงกันอยางเขม บากเพราะถูกตรวจสอบหรือตองเซนเซอรตัวเอง และยังตองสงรายงานกิจขนระหวาง NGO ฝายขวาและฝายซาย ในประเด็นวา เราจะสามารถเดิน กรรมหรือขออนุญาตทํากิจกรรมไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือ ตํารวจ ฯลฯขบวนภายใตรัฐบาลทหารหรือไม สวนใหญ โดยเฉพาะที่ไดรับการสนับ องคกรที่ใหทุนสนับสนุนงานที่สงเสริมเรื่องสิทธิ มักจะเผชิญกับการกดดันสนุนโดย สสส. (ทีมารวมประชุมดวยเสือสีเหลือง) ตัดสินใจไมเดินขบวนกับ ่ ้ และขมขูอยูบอยครั้ง - บางครั้งมีตํารวจมาขอตรวจสํานักงาน หรือสั่งปดพวกเรา และอีกครั้งหนึ่งหลังจากเหตุการณพฤษภาเลือดป 2553 เจาหนา สํานักงาน เปนตน ทําใหมนจําเปนทีถาไมอยากมีเรือง พวกเขาจําตองยอม ั ่  ่
  • 150 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 151จํานนใตอานาจแหงทรราชยไดโนเสาร - และประนีประนอมตอหลักการสิทธิ ํ ทั้ง NGO ไทยและสากลจะไมสามารถบรรลุเปาหมายไดเลยถายังมนุษยชน หลอกตัวเอง และจินตนาการอยูวาจะสามารถขับเคลื่อนงานตอไปไดถา อยางคอยๆ เปนคอยๆ ไป เจาหนาที่ขององคกรภูมิภาคและองคกร ยอมเลนไปกับเกมการเมืองที่ฉอฉลสากลเหลานี้ ตามวีถีแหงการขยับฐานะไดกลายเปนคนàÊé×Íเหลือง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา อภิสิทธิ์ไดแตงตั้งอดีตนายกอานันท สําหรับองคกรพัฒนาเอกชนเล็กๆ ที่ยังยืนหยัดทํางานเรื่องสิทธิ การ ปญญารชุน เปนหัวหนาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย พรอมทั้งงบหาทุนทํางานเปนเรืองยากลําบากมาก และหลายองคกรก็ไมสามารถหาทุน ่ ประมาณ 600 ลานบาทสําหรับการดําเนินงาน 3 ป (ปละ 200 ลานบาท)ทํางานตอได ดังทีไดกลาวไปแลว อานันทไดเลือกผูนา NGO และนักวิชาการทีมชอเสียง ่  ํ ่ ี ื่ หลายคนมานั่งอยูในคณะกรรมการของเขา ã¤ÃºÍ¡Ç‹ÒàÃÒ¨íÒ໚¹¨ÐµŒÍ§»Ãͧ´Í§¡Ñº ไมใชเรื่องที่นาประหลาดใจเลย ในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นประÃÑ°ºÒÅ? ชาชนเมือวันที่ 17 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการปฎิรูปฯ ตองเผชิญหนากับ ่ การประทวงดวยขอความ “นาเสียดายที่คนตายไมไดปฏิรูป” นับตั้งแตป 2549 NGO ที่ไมใชเฉพาะ TLC พบวา มันเปนเรื่องยาก การประทวงแบบนี้เปนสัญญาณที่ดีวา การฝาดานวัฒนธรรมแหงระลําบากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะขับเคลื่อนงานไปขางหนาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว บบ “อุปถัมภ” ที่เปนดังยาพิษที่กัดกรอนสังคมไทย และลดทอนความสําสงครามสีที่บาคลั่งในประเทศไทย ไมไดสรางใหเกิดการแบงแยกเฉพาะ คัญของคําวาความ “เที่ยงธรรม” และ “ประสิทธิภาพ” ของเครือขาย NGOองคกรของเราเทานัน แตไดทํารายศักยภาพในการทํางานเพือใหบรรลุเปา ้ ่ มาหลายทศวรรษ ขณะนี้ -นับวาในระดับหนึ่ง- ไดถูกทาทายและทําใหอยูหมายของพวกเราลงไปดวย ภายใตเลเซอรตรวจจับ โดยเฉพาะจากกลุมนักกิจกรรมคนรุนใหม หลายองคกรไดใชทรัพยากรของตัวเองไปกับการระดมคนเขารวม การประทวงกับคนเสื้อเหลือง มันไดสรางแรงกดดันอันมหึมาตอการที่องค ¡ÅØÁ¨ÑºµÒ¢ºÇ¹¡ÒûÃЪÒÊѧ¤Áä·Â (Thai ‹กรเหลานั้นจะดํารงไวซึ่งศักยภาพ ที่จะทํางานสอดประสานรับกับหลักการดานสิทธิมนุษยชนไดตอไปหรือไม Social Movement Watch) พวกเรามาถึงจุดที่จะตองทําความเขาใจวา สงครามสีอันบาคลั่งนี้ นักวิชาการและนักกิจกรรมรุนใหมเริมตังคําถามมากขึนเรือยๆ เกียว  ่ ้ ้ ่ ่กําลังเปนภัยคุกคามรายแรงตอการพยายามดํารงไวซึ่งฟางเสนสุดทาย กับความชอบธรรมของผูนํา NGO และนักวิชาการที่มีชื่อเสียง กลุมจับตาแหงการครองสติสัมปชัญญะทางการเมืองไทยของคนไทยเอาไว ยามนี้เรา ขบวนการประชาสังคมไทย จึงไดกอตังขึนมาเมือเดือนสิงหาคม 2553 เพือ  ้ ้ ่ ่จําเปนจะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน นําพาประเทศใหสามารถปนปายขึ้น ชวยนําเสียงของกลุมเจาหนาทีผปฎิบตงาน และชาวบานทีเห็นและตระหนัก  ่ ู ั ิ ่ไปจากหลุมดําอันมืดมิดนี้แหงนี้ใหจงได แตจะทําอยางไร? อยางถองแทถึงความหมายของคําวา “ความอยุติธรรม” เชนที่มันเปน คือ
  • 152 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 153“ความอยุติธรรม” อยางหนึ่ง ที่จะทําใหสามารถเอาชนะการเลือกตั้งใหจงได NGO จําเปนตอสังคม เพราะมีการดําเนินงานที่คลายกับบริษัท – เพื่ออนาคตของประชาธิปไตยทั่วทั้งคาบสมุทรอินโดจีน เพื่ออนาทําใหบอยครั้งพวกเขาสามารถระบุและนําเสนอปญหาในวิธีการที่กลไกรัฐ คตของประชาชนพมาและประชาชนอาเซียน องคกรนานาชาติ สหภาพไมอาจกระทําไดหรือไมตองการจะทํา ปญหาของ NGO คือ เมื่อพวกเขา แรงงานสากล และองคกรใหทนเพือการพัฒนาทังหลายจําตองมองใหลกซึง ุ ่ ้ ึ ้กลายเปนผูเชี่ยวชาญ พวกเขามักจะมีแนวโนมที่จะทําหนาที่เปนตัวแทน รอบดาน และตรงไปตรงมา ถึงตนตอที่มาวา ทําไมบัน คี มูน ถึงกลาววาประชาชนเสียเอง แทนทีจะจัดการศึกษาและดําเนินการใหประชาชนไดชวย ่  “ปญหาของไทยเปนเรื่องภายในประเทศ” ปญหาอันสกปรก “ปญหาภายเหลือตัวเอง ในประเทศ” ที่มีความชอบธรรมที่ไดถูกนําฟองรองตอศาลอาญาระหวาง ระบบ “อุปถัมภ” ของไทย เขากันไดดีกับรูปแบบการทํางานของ ประเทศNGO ทีไมใสใจมากนักในเรืองการปรับตัวใหทนสมัย และยังสงเสริมใหเกิด ่ ่ ั àÁ×Íäáѹ·Õ¨´ËÁÒÂÅѡɳйÕäÁ‹¨Ò໚¹µŒÍ§ÁÕ è è é íวัฒนธรรม ”พี่เบิ้ม” ซึ่งไดสะทอนผานการทํางานที่ไมตองใชกลไกประชาธิปไตย และหยั่งรากลงลึกมากขึ้นเรื่อยๆ จนยากจะถอนตัวออกจากเกม ¡ÒÃà¢Õ¹¡Ñ¹ÍÕ¡µ‹Íä»?การเมืองกระแสหลักทีแสนสกปรกในประเทศไทยที่สอดประสานรับไดเปน ่ การไดสงเกตการณถงความสับสนและความขัดแยงทีบงบอกถึงความ ั ึ ่ อยางดีกับแนวคิด “คนดี” รุนแรงของสงครามสีทมตอการเมืองไทย TLC ตัดสินใจทีจะมุงเปาไปทีการ ี่ ี  ่  ่ ถาประเทศไทยจะปนปายขึนมาจากปลักโคลน เราจําเปนจะตองตอน ้ เดินทางศึกษาปญหาในพื้นที่รับกลุมจับตาขบวนการประชาสังคมไทย และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ นับตั้งแตป 2549 พวกเราไดเดินสายลงพื้นที่กันหลายครั้ง ทั้งชายเพือใหเกิดการเปดพืนทีวพากษวจารณทมงเพือการนําไปสูการแกไขปญหา ่ ้ ่ิ ิ ี่ ุ ่  แดนไทย-พมา เรียบแมนําโขง และทั่วทั้งภาคอีสาน ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ NGO คนงานตางชาติในประเทศไทยและคนไทยที่ไปทํางานที่ตางประเทศ ผล ดวยการยอมรับเขาไปนั่งอยูในคณะกรรมการปฏิรูปผูนํา NGO และ ที่ไดจากการลงพื้นที่คือการประสบความสําเร็จในการจัดตั้งเครื่องขายผูนักวิชาการที่มีชื่อเสียง ไดมอบความชอบธรรมใหกับรัฐบาลที่ไมสมควรได ไดรับผลกระทบจากการไปทํางานที่ตางประเทศเมื่อตนป 2550 และเมื่อรับความชอบธรรมแมแตนอย พวกเขากลายเปนผูตองมีสวนรวมรับผิดชอบ     ปลายป 2552 พวกเราประสบความสําเร็จในการจัดตั้งสหภาพคนทํางานตอการประกาศใชพระราชบัญญัติในสถานการณฉุกเฉินของอภิสิทธิ์ และ ตางประเทศความพยายามอยางสุดลิ่มทิมประตูของเขาที่จะทําใหการกําหนดวันเลือก สามปที่ผานมา งานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิคนงานตางชาติทพวกเราทํามี  ี่ตั้ง สามารถเลื่อนออกไปไดนานที่สุดเทาที่จะทําได เวลาที่นานพอจะชวย ความคืบหนาเปนอยางมาก (รวมทั้งการสมานฉันทคนงานตางชาติในประใหเขาทําลายหลักฐานแหงความผิดพลาดจากการกระทําอันโหดรายของ เทศไทยกับคนงานไทยทีไปตางประเทศ) ทังความรวมมือกับหลายองคกร ่ ้รัฐบาลของเขา และชวยใหประชาธิปตยสามารถเตรียมมาตรการอยางใด เพือยับยังขบวนการคาแรงงานขามชาติ เรามุงเปาสูการพัฒนาแนวคิดการ ่ ้  
  • 154 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 155ฟนคืนถิ่นผานกระบวนการสรางทางเลือก เพื่อการดํารงชีวิตในพื้นที่ ผาน ทางการเมืองในประเทศไทยไปใหไดทางการสงเสริมวิถีเกษตรอินทรียซึ่ง (ในที่สุด) เริ่มเปนที่ยอมรับมากขึ้น นีเปนจดหมายขนาดยาวถึงเพือนซึงอาจจะประหลาดใจวา จรรยาอยู ่ ่ ่ ่เรื่อยๆ จากทั่วทุกมุมโลกวา เปนเสนทางหนึ่งที่จะทําใหคนหลุดพนจาก ที่ไหน? และหรือวา ทําไมเธอถึงเขียนอะไรที่ใชภาษาที่ดูแรงขึ้นมากความยากจน ที่ชวยเสริมสรางความสามารถที่จะพึ่งพิงตนเอง การพัฒนา ขาพเจาไมรูสึกกาวราว แตแนนอนขาพเจารูสึกโกรธ มันมีความแตกอยางยั่งยืน และสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับประชาชน ตางในคําสองคํานี้ ความลึกและขอบเขตที่กวางใหญของผลกระทบที่เกิด เพราะการทํางานใหกับสหภาพคนทํางานตางประเทศนี่เอง ที่ขาพ จากการเมืองและการคอรัปชั่นในรูปแบบตางๆ ในประเทศไทยทําใหประเจาเดินทางมายุโรปเมื่อปลายเดือนเมษายน เพื่อมาศึกษาถึงสาเหตุที่ทํา ชาชนรูสึกโกรธแคน ไมใชเฉพาะขาพเจาเทานั้น ความฟอนเฟะเหลานี้จะใหเกษตรกรรายยอยชาวอีสานหลายพันคนตองมาตกทุกขไดยาก เพราะ ตองถูกเปดโปงและจัดการดวยพลังที่เขมแข็งหลงเชือในคําโฆษณาทีเกินจริงจากธุรกิจเก็บลูกเบอรรีทกลุมประเทศ สแกน ่ ่ ่ ี่  หลั ง จากหลายทศวรรษที่ พ วกเราปล อ ยให ห ลั ก การแห ง ประดิเนเวีย รวมทั้งเพื่อมาติดตามกรณีที่คนงานไทยถูกหลอกมาทํางานที่โปร ชาธิปไตยตกอยูภายใตการกุมบังเหียนของคําวา “ความมั่นคงของชาติ” ที่แลนดและสเปน ถูกปลุกปนโดยทหารกษัตริยนิยม (หนุนหลังโดยสหรัฐอเมริกา) ในฐานะที่ แตเมื่อเกิดเหตุการณปราบปรามประชาชน การตัดสินใจพูดเกียวกับ่ เปนคนไทยคนหนึง ¢ŒÒ¾à¨ŒÒÍÂÒ¡¨Ð¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¾Ç¡àÃÒ¤¹ä·Â ่ปญหาการคอรัปชั่นทางการเมืองไทยอยางรุนแรงกวาที่เคยทํามา ไดสง ¡íÒÅѧÍÂÙ‹·‹ÒÁ¡ÅÒ§¡Òõ‹ÍÊÙŒ·Õèá·Œ¨ÃÔ§ à¾×èÍ¡ÙŒáÅп„œ¹¤×¹»ÃÐผลสะเทือนตอชีวิตของขาพเจา - รวมทั้งกระทบตองานและแผนงานเกือบทั้งหมด ªÒ¸Ô»äµÂ¢Í§àÃҤ׹ÁÒ ขาพเจาหวังวา การนําเสนอบทวิเคราะหเกี่ยวกับวิกฤติการเมือง ขาพเจาพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถที่จะสานงานตอจาก ของไทยอยางตอเนื่อง - กับสาธารณชนคนไทย ประชาคมนานาชาติ และยุโรป นับตั้งแตเดือนเมษายน ขาพเจาและทีมงานที่นี่ไดเดินทาง 4,000 ประชาชนแหงโลกทังหลาย อาจจะทําใหพวกเราคนพบวิถแหงสันติวธทจะ ้ ี ิ ี ี่กิโลเมตรรอบกลุมประเทศบอลติกถึง 2 รอบ - รวมทั้งเขารวมประชุมที่กรุง ลดชองวางประชาธิปไตยติดลบของไทย และเสริมสรางความเขมแข็งใหกบ ับูคาเรสต ตูริน เจนีวา และบรัสเซล รากฐานของประชาธิปไตยของเรา ในประเทศไทยเจาหนาที่ TLC ยังคงมุงมันทํางานอยางหนัก แตการ เพือสรางใหเกิดการนําเสนอขอมูลในวงกวาง ขาพเจาไดเปดแผนรณ ่ที่ขาพเจาไมไดอยูเมืองไทย และไมสามารถรวมลงมือทํางานกับทุกคนไดเปนเรื่องที่รบกวนจิตใจมาก ภายในสภาพการณเชนนี้ พวกเราไมสามารถ รณรงค “แอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย” ซึ่งพวกคาดหวังไดมากเกินไป แต TLC เชนเดียวกับองคกรรากหญาอื่นๆ ในยาม เราคนทํางานไดรับการสนับสนุนที่เห็นดวยในหลักการจากผูคนหลายพันนี้ ตองการความสมานฉันทตอเนื่องจากเพื่อนและสหายทั้งหลาย เพื่อชวย คน ซึ่งมากกวาที่ขาพเจาไดรับในชวงเริ่มแรกแหงการจัดตั้งโครงการรรณใหพวกเขาสามารถขับเคลื่อนงานผานความยากลําบากและความสับสน รงคเพื่อแรงงานไทยเมื่อตนป 2543 ขาพเจามั่นใจวาไมไดสูอยูตามลําพัง
  • 156 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 157 การจะพูดอะไรไดอยางเปดเผย ตรงไปตรงมาในฐานะมนุษยชาติ ¡®ËÁÒÂËÁÔè¹¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾และในฐานะปุถุชนคนไทยคนหนึ่ง ไมใชเรื่องงายเลยในทามกลางสภาวะการเมืองที่ยุงเหยิงและเสแสรงในประเทศไทย นับตั้งแตรัฐประหาร 2549 จํานวนของคดีหมิ่นพระบรมเดชา แอคชันเพือประชาธิปไตยในประเทศไทย ขอกลาวกับมิตรสหายหลาย ่ ่ นุภาพเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,000%ลานคนในประเทศไทยที่พยายามลุกขึ้นสูกับสภาพการเมืองที่ไรจุดหมาย คํา ถามสํ า คั ญ ที่ว า ประเทศไทยมี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ส ถาบันของไทย วาพวกทานทุกคนมีเหตุผลดีๆ มากมายที่จะไมยอมแพ ทั่วทั้ง กษัตริยหรือไม หรือมีสถาบันกษัตริยในรูปแบบใด คําตอบอาจจะขึ้นโลกอยูในภาวะสับสน ไมใชเฉพาะประเทศไทย แต “ถาสูรวมกันเราจะชนะ อยูกับการเลือกตั้ง และการตัดสินใจของคณะรัฐบาลที่จะเขามาบริหารแนนอน!” บานเมืองดวยกระบวนการเลือกตั้ง ฯลฯ แตปนี้เปนป 2553 คงไม ในเวลานี้ ขาพเจาคงตองอยูที่ยุโรปสักระยะหนึ่ง แตการทิ้งทั้งชีวิต ยากนักที่จะทําความเขาใจไดแลววา ทั้งสถาบันพระมหากษัตริยและที่เมืองไทยโดยไมมีใครดูแล - ทั้งงาน TLC ครอบครัวและเพื่อน และโดย ประเทศชาติ ไมจําเปนตองมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเฉพาะการทดลองวิถีเกษตรอินทรียเพื่อการพึ่งตนเองที่ไรเปดใจ นําความ ในประเทศไทยกฎหมายหมิ่นฯ เปนเพียงเครื่องมือที่จะปดปากเจ็บปวดมาสูขาพเจาเปนอยางยิ่ง กดทับและปดกั้นแรงบันดาลใจของชนชั้นลางในสังคม มันมีประโยชน ไรเปดใจ ไดตอนรับเพือนฝูงและสหายหลายคณะ แมวาโครงการนีจะ  ่  ้ ตอคนกลุมเล็กที่เห็นแกตัว ไดรับอภิสิทธิอันสูงยิ่ง และกลุมชนªéѹสูงยังคงอยูในชวงเริ่มตน แตมันก็ไดสอนอะไรพวกเรามากมายเกี่ยวกับความ ที่กุมอํานาจเทานั้นเอง มันไมไดสงผลดีตอสถาบันพระมหากษัตริยมั่นคงเรื่องอาหารและการพึ่งตนเอง ถาเพื่อนๆ ทานใดมีโอกาสไปเยือนไร ประการใดเลย เปนเพียงเครื่องมือที่จะสรางหลักประกันวาทั้งประชาเปดใจในขณะที่ขาพเจาไมอยู โปรดบอกขาพเจาไดเลย ขาพเจาจะเขียน ธิปไตยและการพัฒนา เพื่อคนสวนใหญในประเทศไมสามารถจะกระเกี่ยวกับไรเปดใจในจดหมายฉบับหนา ทําไดอยางยั่งยืน ขาพเจาขอจบจดหมายฉบับนี้วา ขาพเจาตองกลาววา คงไมสามารถ การยังคงใชกฎหมายหมินพระบรมเดชานุภาพรังแตจะยิงกีดกน ่ ่ ัดําเนินชีวิตใหผานมาไดในชวงสี่ปแหงความหนักหนวงทางการเมืองไทย สถาบันพระมหากษัตริยใหออกหางจากประชาชนมากยิ่งขึ้น - มันเปนโดยปราศจากการสนับสนุนและชวยเหลือจากเพื่อนฝูงหลายคน และถาไม เพียงหลักประกันวา จะทําใหสถาบันกษัตริยตกตาลงไปเรือยๆ เทานัน  ํ ่ ้ไดรับความชวยเหลือจากริกู เอง ขอใหทุกทานสนับสนุนการตอสูของแอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย ´Œ Ç Â¤ÇÒÁÊÁÒ¹©Ñ ¹ ·Ë ÁÒÂàËμØ :
  • 158 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ ¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾ - 159 ¨ÃÃÂÒ àÅç¡ ÂÔéÁ»ÃÐàÊÃÔ° ชาติตองเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม ในป 2552 จรรยาและทีมงานโครงการรณรงคเพื่อแรงงานไทยรวมกันจัดตั้งสหภาพ คนทํางานตางประเทศ(Migrant Workers Union Thailnad) เพื่อเปน ตลอดช ว งเวลาที่ เ ธอศึ ก ษาอยู ที่ องคกรของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศและคนงานตางชาติในมหาวิทยาลัยศิลปากร และนับตั้งแตจบ ประเทศไทยให ส ามารถรวมตั ว ต อ รองและนํ า เสนอแนวนโยบายเพื่ อการศึ ก ษาในป 2532 จรรยา เล็ ก ยิ้ ม แกปญหาการคาแรงงานไปตางประเทศ และมาตรการคืนถิ่นอยางเปนประเสริฐ นักกิจกรรมรากหญาที่มีความมุ บูรณาการ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนงมันในการทํางานเพือการรณรงคใหความ ่ ่ ในฐานะหนึงในนักตอสูเพือสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชน ่  ่ชวยเหลือ และรวมเปนหนึ่งในขบวนการ ที่มีสบการณทํางานและศึกษาวิจัยมากวายี่สิบป รวมทั้งประสบการณรวมประชาชนที่ตอสูเพื่อหยุดยั้งการครอบงํา รณรงคกับขบวนการแรงงาน ขบวนการสิทธิสตรี และเครือขายผูบริโภคผูกขาด เอารัดเอาเปรียบคนยากคนจน ทั่วโลกมาอยางตอเนื่อง ในการรวมกันแสวงหามาตราการที่จะหยุดยั้งกระของระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหมและลัทธิ บวนการกดขี่ขูดรีดแรงงานของโซการผลิตของบรรษัทขามชาติ รวมทั้งไดเผด็จการ เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน รวมประชุม และนําเสนอผลการศึกษาในกวา 40 ประเทศ จรรยาเริ่มตนชีวิตนักกิจกรรมทั้งทีหลังจากจบมหาวิทยาลัยดวยทุน จรรยาเขียนหนังสือและบทความเกี่ยวกับผลกระทบของเสรีนิยมการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ออสเตรเลีย ทํางานกับองคกรดานสิทธิแรง ทุนนิยมผูกขาดไวมากมาย(ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และยังไดผลิต ้งานขามชาติที่ฮองกง และวิจัยปญหาแรงงานไทยที่สิงคโปร และนับตั้งแต สื่อสารคดีไวรวม 20 เรื่อง เพื่อนําเสนอปญหาและการตอสูของคนรากนั้นเปนตนมาเธอ เดินทางรอบโลก ทั้งเพื่อทําหนาที่เปนลามใหกับตัวแทน หญาทั้งในประเทศไทยและในมุมตางๆของโลกที่เธอบันทึกไวยามเดินทางเกษตรกรและสหภาพแรงงานในที่ประชุม รวมประชุม และเพื่อนําเสนอมุม หลังจากการปราบปราบประชาชนบนทองถนนครั้งที่รุนแรงที่สุดมองและการวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบของโซการผลิตของบรรษัทขาม ในประวัติศาสตรการตอสูเพื่อประชาธิปไตยของไทยเมื่อป 2553 จรรยาทําชาติตอคนงานในโลกใต และเปนวิทยากรในการฝกอรบรมตางๆ งานรณรงคเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยอยางเต็มตัวโดยเฉพาะการ ในป 2543 จรรยาและเพือนไดกอตังโครงการรณรงคเพือแรงงานไทย ่  ้ ่ ไมเห็นดวที่สถาบันพระมหากษัตริยแทรกแซงการเมืองไทย ทั้งนี้เธอไดจัด(Thai Labour Campaign - TLC) ซึ่งกลายเปนองคกรที่เปนที่รูจักแพร ตั้งกลุม “แอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย (Action for People’sหลายในระดับนานาชาติ จากการทํางานเพื่อการรณรงครวมกับขบวนการ Democracy in Thai-land) เพื่อรณรงคเรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยแรงงาน และกลุมผูบริโภคทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศเกี่ยวกับ ดูเพิ่มเติมที่ www.junyayimprasert.blogspot.comการละเมิดสิทธิแรงงานของบรรษัทขามชาติ และรวมกดดันใหบรรษัทขาม
  • 160 - àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ àÁ×èÍ¡ÒÃ㪌àÊÃÕÀҾ㹡ÒþٴËÃ×͹íÒàÊ¹Í ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹´ŒÇ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôìã¨μ‹Íº·ºÒ· ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ·ÕèÁÕμ‹Í¡ÒÃàÁ×ͧ ä·Â à¾ÃÒÐμŒÍ§¡ÒÃàËç¹»ÃЪҪ¹ã¹»ÃÐ à·Èä·ÂÁÕÊ·¸Ô àÊÃÕÀÒ¾ áÅÐÁÕÊǹËÇÁÍ‹ҧ Ô ‹ á·Œ¨Ãԧ㹡ÒáíÒ˹´Í¹Ò¤μ·Õè´Õ¡Ç‹Ò¹Õé ¢Í§ μÑÇàͧáÅТͧÅÙ¡ËÅÒ¹ ¶Ù¡¹ÔÂÒÁÇ‹Ò໚¹ ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ·Õè “ËÁÔè¹¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾” ã¹»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂÍÒÞÒÁÒμÃÒ 112 »ÃÐ ªÒª¹äÁ‹ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡Í×è¹ ¹Í¡¨Ò¡¨íÒ໚¹¨Ð μŒÍ§ “ËÁÔè¹¾ÃкÃÁà´ªÒ¹ØÀÒ¾”