PHIST<br />KASAYSAYAN<br />
Kasaysayan<br />Aghamna nag-aaralngmganakalipasnapangyayari at panahon.<br />
KahalagahanngPag-aaralngKasaysayan<br />Pinapalawaknitoangatingkaalaman.<br />Inaalisa at sinusurinitoangmgaleksyonngmakas...
AngPilipinas: lokasyon at laki<br />Topograpiya<br />LikasnaYaman<br />YamangPantao<br />Pundasyong Pang-Heograpiya<br />
Pundasyong Pang-Heograpiya<br />AngPilipinas ay matatagpuansapagitanng latitude (approx.) 4023’N and 210 25’N at longtitud...
MgaTubignaNakapaligid<br />Pacific Ocean sasilangan<br />South China Sea sabandangkanluran at hilaga<br />Celebes Sea sa...
PapaanonabuoangmgaislasaPilipinas?<br />Pacific Theory (Bailey Willis)<br />Asiatic Theory (Dr. Leopoldo Faustino)<br />Wa...
200 milyongtaonnaangnakalipasngnagkaroonngmalawakangpagsabogngmgabulkansailalimngkaragatangPacifico, sakanlurangrehiyon. I...
Angpenomenangitoangnagbigay-daansamgabansatuladng Indonesia, Japan, Taiwan, Solomon Islands, New Zealand, at siyempre, ang...
Asiatic Theory (Dr. Leopoldo Faustino)<br />AngmgaislangPilipinas ay nabuomulasaprosesong “diastrophism”.<br />Ayunsaprose...
AngPilipinas ay dating bahagingkontinentengAsyadahilsamgatulaynalupa.<br />Angkatangiangheograpikalnaito ay pangkaraniwann...
AnyongLupa<br />AnyongTubig<br />LikasnaYaman<br />
AnyongLupasaPilipinas<br />Isla<br />Kapatagan<br />Lambak<br />Talampas<br />Bulubundukin<br />Bundok<br />Bulkan<br />Bu...
Anyonglupananapapalibutanngtubig.<br />Maaringpatag o bulbundukin.<br />Grupongmgaisla = kapuluan o arkipelago<br />Tatlon...
Kapatagan<br />Isangmalawaknapantaynalupanaangkopsapananimtuladngpalay at mais.<br />Pinakamalawaknakapatagan ay angGitnan...
Rice Granary<br />
Isangpatagnalupasapagitanngdalawangbundok.<br />Angkoprinsapagtatanim.<br />Pinakamalakinglambak ay ang Cagayan Valley.<br...
Cagayan Valley<br />
Trinidad Valley<br />
Agusan Valley (Butuan)<br />
Talampas<br />Patagnalupasataas o ibabawngbundok<br />Angkopsapag-aalaganghayopdahilsamalamignitongklima.<br />Angkoprinsa...
Mountain Province<br />
Bukidnon Plateau<br />
Bulubundukin<br />Nagsisilbingpananggalang o proteksyonsamgabagyonadumadaansabansa.<br />Nakakatulongsamgapangkatetnikosap...
Ang Sierra Madre, namulasa Cagayan hanggang Quezon, ay makikitasahilagang-silangangbahaging Luzon.<br />Ang Sierra Madre a...
Sierra Madre<br />
Cordilleras<br />
Caraballo<br />
Bundok<br />Anyonglupana may taasna 1,000 metro o higit pa.<br />Mt. Apo (2,954 metrongtaas) sa Davao angpinakamataasnabun...
Mt. Apo<br />
Mt. Pulag<br />
Bulkan<br />Butassabahaginglabasng “crust” ngdaigdig.<br />Mayon Volcano ngAlbay (2,427 metros)<br />TaalsaBatangas (pinak...
Mayon Volcano<br />
Bulusan<br />
Taal Volcano<br />
Mt. Pinatubo<br />
Burol<br />Isanganyonglupanamasmaliitkaysabundok.<br />Chocolate Hills ng Bohol (pinaka-sikatnapangkatngmgaburolsabansa,<b...
Chocolate Hills<br />
Elly Hills<br />
AnyongTubigsaPilipinas<br />Karagatan<br />Dagat<br />Lawa<br />Look<br />Ilog<br />Talon<br />Bukal<br />
Karagatan<br />Isangmalawaknaanyo/katawanngtubignaumookupangmalakingbahagingmundo, at nakapalibotsamgapormasyonnglupa.<br ...
Sa panahonngKastilasaPilipinas, angMaynilaangnagingsentrong “Galleon Trade” namulasa Pacific Ocean patungong Acapulco noon...
Masmaliitnaanyongtubigkaysasakaragatan.<br />South China Sea: nasahilagang-kanlurangbahagingPilipinas<br />Mindanao Sea: n...
Tabangangtubig at napapaligirannglupa.<br />Angkopsapaglilinangng “fish pens”.<br />Ang Laguna de Bay angpinakamalakisaban...
Laguna de Bay<br />
Naujan Lake (Oriental Mindoro)<br />
Lake Mainit (Surigao del Norte)<br />
Ilog<br />Maaringtabang or maalatnatubignaumaagospatungongdagat;<br />Angatingbansa ay maramingmgailognamahalagasatranspor...
Cagayan River<br />
Agusan River<br />
Talon<br />Angtubigmulasa talon ay nahuhulogpahibabasamatariknalupa.<br />Anglakasnito ay maaringgamitansapaglikhangkuryen...
Maria Cristina Falls<br />
Pagsanjan Falls<br />
Bukal<br />Isa ring anyo o katawanngtubignasumisibol o nanggalingmulasalupa.<br />Karaniwangito ay nasaibabangbundok.<br /...
Hidden Valley<br />
Yamang Tao<br />
MgaUnang Tao saPilipinas<br />MgaNegrito;<br />Angpangalawanggruponamulasa Mongolian Race;<br />Angmga Malay<br />
Negrito<br />KabilangngAustraloid-Sakai race ay pinaniniwalaannanamalagiditosabansa, 25,000 taonnaangnakararaan.<br />Sina...
Negritos from the Malay Peninsula<br />
Ang Santo Papa kasamangmga “Pygmies”<br />
Negrito<br />Nanirahansamgakagubatan at namuhaysapangangaso, pangingisda, at pangangalapngmgaprutas at nakakainghalaman.<b...
Mongolian Race<br />Dumatingsabansasakayngmgainukit o nililoknamgabangka.<br />Anglabinilanamanipis at tuwidangilong; kayu...
Mongolian or Yellow Race<br />
Bahagingmgataong may wikangTungusng Mongolian Race;<br />Sila ay nomadic, at nakakalatsasilangangbahaging Siberia. <br />E...
Angmga Malay <br />Sinasabingpinaka-maunladangpamumuhay.<br />Nahahatisatatlongpangkat:<br />Galingsa Indonesia at tumawi...
PaglaganapngmgaAustranesians<br />Tinutukoyngterminong “Austronesian” (Malayo-Polenisan) anghigitkumulangna 600 wikanabumu...
Ipinapalagaynaninunongmga Filipino dahilsawika, kayumangginglahi o “brown race”.<br />Austranesians<br />
SinasabingangmgaKapampangan ay mulasamganandaruyangAustranesiansnanakaratingsamgaislangPilipinasnoong Iron Age.<br />Mara...
Austranesians<br />Sinasabingangmganinunongito ay nagmulasa peninsula ng Malaysia patungong Indonesia muna, at pagkaraa’ys...
PangkalahatangKatangianngmgaPamayanansa Arkipe3lago:<br />Organisasyonsamgabalangayangpangkalahatangkaayusanngmgapamayanan...
PangkalahatangKatangianngmgaPamayanansa Arkipe3lago:<br />Konsensus o kolektibongpamumunobilanggabaysamgaorganongadministr...
Balangay<br />
PrinsipyongEkolohikal<br />
Iba’t-IbangAntassaLipunan<br />Maharlika<br />LipingMalalaya<br />Alipin<br />
Visayan Pintado Warrior<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PhilHist1

2,471 views
2,021 views

Published on

KASAYSAYAN

Published in: Technology, Business
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Evenk - a member of the Tungus speaking people of Mongolian race who are a nomadic people widely spread over eastern Siberia; related to the Manchu
 • Kapampangans are descended from Austronesian-speaking immigrants to the Philippines during the Iron Age. Many Kapampangans are Mestizos due to the intermarriage of the Nahuatl soldiers during the Spanish Colonization with the people of the towns of Macabebe and Masantol, and also due to the intermarriage of American soldiers with the people of Angeles City, as the Clark Air Base, the largest overseas American naval base until 1992, is situated between the City of Angeles and the town of Mabalacat. Some, although very few, have Negrito admixtures, particularly in the towns of Porac and Floridablanca. There are also mixed Kapampangan-Chinese in the cities of Angeles and San Fernando.
 • PhilHist1

  1. 1. PHIST<br />KASAYSAYAN<br />
  2. 2. Kasaysayan<br />Aghamna nag-aaralngmganakalipasnapangyayari at panahon.<br />
  3. 3. KahalagahanngPag-aaralngKasaysayan<br />Pinapalawaknitoangatingkaalaman.<br />Inaalisa at sinusurinitoangmgaleksyonngmakasaysayangpangyayari.<br />Ito ay instrumentoparasapag-kakaisa at kooperasyonngmgabansa.<br />Linililang o hinuhubognitoangmgakakayahan.<br />
  4. 4.
  5. 5. AngPilipinas: lokasyon at laki<br />Topograpiya<br />LikasnaYaman<br />YamangPantao<br />Pundasyong Pang-Heograpiya<br />
  6. 6. Pundasyong Pang-Heograpiya<br />AngPilipinas ay matatagpuansapagitanng latitude (approx.) 4023’N and 210 25’N at longtitude (approx.) 1120E and 1270E.<br />Binubuoitong 7,107 naisla.<br />May sukatanglupana 299,764 sq. km.<br />May habana 1,850 kms. (mulasatuktok, buntotng Taiwan, hanggangdulomalapitsahilagangbahaging Borneo).<br />May lapadna 965 km. <br />
  7. 7. MgaTubignaNakapaligid<br />Pacific Ocean sasilangan<br />South China Sea sabandangkanluran at hilaga<br />Celebes Sea satimog.<br />
  8. 8.
  9. 9. PapaanonabuoangmgaislasaPilipinas?<br />Pacific Theory (Bailey Willis)<br />Asiatic Theory (Dr. Leopoldo Faustino)<br />Wave of Migration Theory (H. Otley Beyer)<br />
  10. 10. 200 milyongtaonnaangnakalipasngnagkaroonngmalawakangpagsabogngmgabulkansailalimngkaragatangPacifico, sakanlurangrehiyon. Ito ay nagresultasapag-biyakngmgabatonasinundanngmgatubigsapaligidnito.<br />Pacific Theory (Bailey Willis)<br />
  11. 11. Angpenomenangitoangnagbigay-daansamgabansatuladng Indonesia, Japan, Taiwan, Solomon Islands, New Zealand, at siyempre, angPilipinas. Angmgabansangito ay bumubuosatinatawagna “Pacific Ring of Fire,” kung saanmadalasmagka-lindol.<br />TeoriyangPasipiko<br />
  12. 12.
  13. 13. Asiatic Theory (Dr. Leopoldo Faustino)<br />AngmgaislangPilipinas ay nabuomulasaprosesong “diastrophism”.<br />Ayunsaprosesongito, anggalawngmundo ay nagdudulotngpaglubog o pag-ahonngmgaisla.<br />
  14. 14. AngPilipinas ay dating bahagingkontinentengAsyadahilsamgatulaynalupa.<br />Angkatangiangheograpikalnaito ay pangkaraniwannoongpanahonngyelo, 1.8 milyongtaonnaangnakaraan.<br />Pagkataposngpanahongito, angmgayelonanakapalibotsakontinente ay nagsimulangmatunaw. Nagdulotitongpagtaasngtubig at pagkabuongkaragatansaibabawngmgatulaynalupa.<br />Wave of Migration Theory (H. Otley Beyer)<br />
  15. 15.
  16. 16.
  17. 17. AnyongLupa<br />AnyongTubig<br />LikasnaYaman<br />
  18. 18. AnyongLupasaPilipinas<br />Isla<br />Kapatagan<br />Lambak<br />Talampas<br />Bulubundukin<br />Bundok<br />Bulkan<br />Burol<br />
  19. 19. Anyonglupananapapalibutanngtubig.<br />Maaringpatag o bulbundukin.<br />Grupongmgaisla = kapuluan o arkipelago<br />Tatlongmalalakingisla: Luzon, Visayas at Mindanao<br />Sampungmalalakingisla: LUZON, MINDANAO, SAMAR, NEGROS, PALAWAN, PANAY, MINDORO, LEYTE, CEBU at BOHOL.<br />Isla<br />
  20. 20. Kapatagan<br />Isangmalawaknapantaynalupanaangkopsapananimtuladngpalay at mais.<br />Pinakamalawaknakapatagan ay angGitnang Luzon, kayaito ay tinawagna “Rice Granary” ngbansa.<br />Sa Visayas, angkapataganng Panay at Negros ay sagana.<br />Sa Mindanao, nandoonangCotabato, Danao at Agusan.<br />
  21. 21. Rice Granary<br />
  22. 22. Isangpatagnalupasapagitanngdalawangbundok.<br />Angkoprinsapagtatanim.<br />Pinakamalakinglambak ay ang Cagayan Valley.<br />Iba pang lambaknaangkopsapamumuhayngtao: Trinidad Valley, Cotabato Valley, Agusan Valley, Aklan Valley, Antique Valley at Zamboanga Valley.<br />Lambak<br />
  23. 23. Cagayan Valley<br />
  24. 24. Trinidad Valley<br />
  25. 25. Agusan Valley (Butuan)<br />
  26. 26. Talampas<br />Patagnalupasataas o ibabawngbundok<br />Angkopsapag-aalaganghayopdahilsamalamignitongklima.<br />Angkoprinsamgahalamangdinangangailanganngmaramingtubig.<br />Mountain Province, Benguet, Ifugao at Kalinga-Apayaosa Luzon.<br />Bukidnon at Lanao del Nortesa Mindanao.<br />
  27. 27. Mountain Province<br />
  28. 28. Bukidnon Plateau<br />
  29. 29. Bulubundukin<br />Nagsisilbingpananggalang o proteksyonsamgabagyonadumadaansabansa.<br />Nakakatulongsamgapangkatetnikosapangangalagangkanilangkultura. Tuladng Cordilleras at Caraballonapumapalibotsakanila, angmgabulubundukingitoangpumipigilsaimpluwensya at pakikialammulasalabas.<br />
  30. 30. Ang Sierra Madre, namulasa Cagayan hanggang Quezon, ay makikitasahilagang-silangangbahaging Luzon.<br />Ang Sierra Madre angkaagapayng Cordillera namulasaPangasinan, Nueva Ecija, at Nueva Vizcaya.<br />AngmgabundokngZambales ay makikitasakanlurang parte ng Luzon.<br />Bulubundukin<br />
  31. 31. Sierra Madre<br />
  32. 32. Cordilleras<br />
  33. 33. Caraballo<br />
  34. 34. Bundok<br />Anyonglupana may taasna 1,000 metro o higit pa.<br />Mt. Apo (2,954 metrongtaas) sa Davao angpinakamataasnabundoksaPilipinas.<br />Mt. Pulag (2,922 metrongtaas) sapagitanng Nueva Vizcaya at IfugaoangikalawangpinakamataasnabundoksaPilipinas.<br />
  35. 35. Mt. Apo<br />
  36. 36. Mt. Pulag<br />
  37. 37. Bulkan<br />Butassabahaginglabasng “crust” ngdaigdig.<br />Mayon Volcano ngAlbay (2,427 metros)<br />TaalsaBatangas (pinakamaliitsabansa)<br />Hibok-HiboksaCamiguin<br />Didicassa Babuyan Island<br />BulusansaSorsogon<br />Kanlaonsa Negros<br />
  38. 38. Mayon Volcano<br />
  39. 39. Bulusan<br />
  40. 40. Taal Volcano<br />
  41. 41. Mt. Pinatubo<br />
  42. 42. Burol<br />Isanganyonglupanamasmaliitkaysabundok.<br />Chocolate Hills ng Bohol (pinaka-sikatnapangkatngmgaburolsabansa,<br />Elly Hills saTagbilaran City<br />
  43. 43. Chocolate Hills<br />
  44. 44. Elly Hills<br />
  45. 45. AnyongTubigsaPilipinas<br />Karagatan<br />Dagat<br />Lawa<br />Look<br />Ilog<br />Talon<br />Bukal<br />
  46. 46. Karagatan<br />Isangmalawaknaanyo/katawanngtubignaumookupangmalakingbahagingmundo, at nakapalibotsamgapormasyonnglupa.<br />AngKaragatangPasipikonapinakamalakisamundo ay pinakamalapitsakanlurangbahagingPilipinas.<br />
  47. 47. Sa panahonngKastilasaPilipinas, angMaynilaangnagingsentrong “Galleon Trade” namulasa Pacific Ocean patungong Acapulco noong 1565 hanggang 1815.<br />Karagatan<br />
  48. 48. Masmaliitnaanyongtubigkaysasakaragatan.<br />South China Sea: nasahilagang-kanlurangbahagingPilipinas<br />Mindanao Sea: nasatimogkanlurangpanigngbansa.<br />Dagat<br />
  49. 49.
  50. 50. Tabangangtubig at napapaligirannglupa.<br />Angkopsapaglilinangng “fish pens”.<br />Ang Laguna de Bay angpinakamalakisabansa.<br />Angiba pang lawa ay angNaujan Lake sa Oriental Mindoro, Lake Lanaoangpinakamalakisa Mindanao, at Lake MainitsaSurigao del Norte.<br />Lawa<br />
  51. 51. Laguna de Bay<br />
  52. 52. Naujan Lake (Oriental Mindoro)<br />
  53. 53. Lake Mainit (Surigao del Norte)<br />
  54. 54. Ilog<br />Maaringtabang or maalatnatubignaumaagospatungongdagat;<br />Angatingbansa ay maramingmgailognamahalagasatransportasyon, pinanggagalinganngisda, at irrigasyon.<br />Ang Cagayan River sa Northern Luzon angpinakamahabangilogsabansa, habangAgusan River sa Rio Grande sa Mindanao angpinakamalaki.<br />
  55. 55. Cagayan River<br />
  56. 56. Agusan River<br />
  57. 57. Talon<br />Angtubigmulasa talon ay nahuhulogpahibabasamatariknalupa.<br />Anglakasnito ay maaringgamitansapaglikhangkuryente.<br />Ang Maria Cristina Falls sahilagangkanlurangbahagingLanao Lake ay angpinakamalakisabansa.<br />Tanyag din angPagsanjanFalls sa Laguna.<br />
  58. 58. Maria Cristina Falls<br />
  59. 59. Pagsanjan Falls<br />
  60. 60. Bukal<br />Isa ring anyo o katawanngtubignasumisibol o nanggalingmulasalupa.<br />Karaniwangito ay nasaibabangbundok.<br />Angmga “hot springs” angsyangmakikitamalapitsabulkan.<br />AngmgapansolsaPansol, Laguna, saTiwi, Albay, at saTongonan, Leyte angmgatanyag.<br />
  61. 61. Hidden Valley<br />
  62. 62. Yamang Tao<br />
  63. 63. MgaUnang Tao saPilipinas<br />MgaNegrito;<br />Angpangalawanggruponamulasa Mongolian Race;<br />Angmga Malay<br />
  64. 64. Negrito<br />KabilangngAustraloid-Sakai race ay pinaniniwalaannanamalagiditosabansa, 25,000 taonnaangnakararaan.<br />Sinasabingnagmulasa Southern Asia at tumawidngmilya-milyasamgatulaynalupasapanahongPaleotiko.<br />PinaniniwalaangninunongmgaIta.<br />Maitimangbalat, makapal at kulotangbuhok, makapalanglabi, at payatangpangangatawan.<br />
  65. 65.
  66. 66. Negritos from the Malay Peninsula<br />
  67. 67. Ang Santo Papa kasamangmga “Pygmies”<br />
  68. 68.
  69. 69. Negrito<br />Nanirahansamgakagubatan at namuhaysapangangaso, pangingisda, at pangangalapngmgaprutas at nakakainghalaman.<br />Angkanilangkagamitan ay gawamulasapinatalasnabato, kahoy at kawayan.<br />
  70. 70. Mongolian Race<br />Dumatingsabansasakayngmgainukit o nililoknamgabangka.<br />Anglabinilanamanipis at tuwidangilong; kayumanggiangbalat at matangkad.<br />KinikilalangmgaAustranesians.<br />Angkanilangkagamitan ay gawasa metal, bato at bagaynagawangkamay.<br />May kaalamansaagrikultura.<br />Nakatirasamgabahaynagawasakahoy, kumakalongsamgasangangpuno, o gumagawanghukaysalupaupangmagingtirahan.<br />
  71. 71. Mongolian or Yellow Race<br />
  72. 72. Bahagingmgataong may wikangTungusng Mongolian Race;<br />Sila ay nomadic, at nakakalatsasilangangbahaging Siberia. <br />Evenk<br />
  73. 73. Angmga Malay <br />Sinasabingpinaka-maunladangpamumuhay.<br />Nahahatisatatlongpangkat:<br />Galingsa Indonesia at tumawidngtulaynalupapatungong Luzon; tinaguriangmga “headhunters” at ninunongmgatribosa Norte ng Luzon.<br />NakaratingsaPilipinassapaglalayagmagmulanangpanahonngmgaunangKristyanosabansa.<br />Dumatingsapagitanng 14th at 15thcentury; nagmulasa Southern Asia sa Sumatra; tinuturingnaninunongmgakapatidnating Muslim sa Mindanao.<br />
  74. 74. PaglaganapngmgaAustranesians<br />Tinutukoyngterminong “Austronesian” (Malayo-Polenisan) anghigitkumulangna 600 wikanabumubuong language tree napag-uugnayngmgalupainmulasa Madagascar sakanluranhanggangsa Easter Island.<br />Sa Pilipinas, kumalat din angwika at mgagawingmgaAustronesiansakanilangpagdating at paglipat-lipatsaarkipelago.<br />
  75. 75. Ipinapalagaynaninunongmga Filipino dahilsawika, kayumangginglahi o “brown race”.<br />Austranesians<br />
  76. 76. SinasabingangmgaKapampangan ay mulasamganandaruyangAustranesiansnanakaratingsamgaislangPilipinasnoong Iron Age.<br />Maramisakanilaangmeztizodahilsapag-aasawangmgasundalongNahuatisamgataalnatagaMasantol at Macabebe, gayundinsapagtatatagng base Militarngmga Americano sa Clark. <br />Austranesians<br />
  77. 77. Austranesians<br />Sinasabingangmganinunongito ay nagmulasa peninsula ng Malaysia patungong Indonesia muna, at pagkaraa’ysaPilipinas, Pasipiko at Madagascar. (H. Kern)<br />Sa ibangteorya, Formosa o Taiwan angpinagdaanannila.<br />
  78. 78. PangkalahatangKatangianngmgaPamayanansa Arkipe3lago:<br />Organisasyonsamgabalangayangpangkalahatangkaayusanngmgapamayanan.<br />Pangingibabawngprinsipyongekolohikalsaorganisasyonngproduksyonnglipunan.<br />Ugnayang pang-etnikoayonsapagkakaibangekolohikalngmgapamayanan.<br />Pagkakaroonngiba’t-ibangkalagayansapagmamay-ari at paggamitngkalupaan at likasnayaman<br />
  79. 79. PangkalahatangKatangianngmgaPamayanansa Arkipe3lago:<br />Konsensus o kolektibongpamumunobilanggabaysamgaorganongadministratibo of pampulitika.<br />Paghahatisauringantassaloobnglipunan.<br />Kahanga-hanga at napakayamangtradisyongpangkultura.<br />
  80. 80. Balangay<br />
  81. 81. PrinsipyongEkolohikal<br />
  82. 82. Iba’t-IbangAntassaLipunan<br />Maharlika<br />LipingMalalaya<br />Alipin<br />
  83. 83.
  84. 84.
  85. 85.
  86. 86.
  87. 87.
  88. 88.
  89. 89.
  90. 90. Visayan Pintado Warrior<br />

  ×