La Llei d'Educació de Catalunya

5,660 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
169
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La Llei d'Educació de Catalunya

 1. 1. LA LLEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA Sessions formatives sobre legislació educativa Institut de Ciències de l'EducacióInstitut de Ciències de l'Educació Universitat Rovira I Virgili Tarragona 2012 (2015) Josep Bargalló VallsJosep Bargalló Valls
 2. 2. AntecedentsAntecedents Constitución Española Ratificada en referèndum el 6/12/1978 Defineix l'educació com un dret i una competència compartida entre l'Estat i les Comunitats Autònomes Ley Orgánica de Educación Publicada el 3/5/2006 Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa Publicada el 10/12/2013 Situa el nivell competencial en matèria educativa i desenvolupa les competències exclusives de l'Estat
 3. 3. Constitución EspañolaConstitución Española Títol I. Dels drets i deures fonamentals Capítol Segon. Drets i llibertats Secció 1a. Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques Article 27: 1. Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament. (...) 5. Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents. 6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins el respecte als principis constitucionals. (...) Títol VIII. De l'organització territorial de l'Estat Capítol Tercer. De les Comunitats Autònomes Article 149: 1. L’Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents (...): 30a. Regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals, i normes bàsiques per al desenvolupament de l’article 27 de la Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.
 4. 4. Pacte Nacional per a l'Educació Signat el 20/3/2006 Base per a l'elaboració d'una futura llei catalana d'educació Estatut d'Autonomia de Catalunya Aprovat pel Parlament de Catalunya el 30/9/2005 Aprovat amb modificacions per les Cortes Generales el 30/3/2006 Ratificat en referèndum pel poble de Catalunya el 18/6/2006 Modificat pel Tribunal Constitucional el 28/6/2010 Defineix l'educació com a competència exclusiva de la Generalitat en alguns aspectes i compartida amb l'Estat en d'altres
 5. 5. Estatut d'Autonomia de CatalunyaEstatut d'Autonomia de Catalunya Títol IV. De les competències Capítol II. Matèries de les competències Article 131. Educació 2. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari (...) la competència exclusiva que inclou: a) La regulació dels òrgans de participació (…) en la programació de l'ensenyament (...). b) La determinació dels continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil i la regulació dels centres (...). c) La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics. d) La inspecció, l'avaluació interna del sistema educatiu, la innovació, la recerca i l'experimentació educatives i també el garantiment de la qualitat del sistema educatiu. e) El règim de foment de l'estudi, de beques i d'ajuts amb fons propis. f) La formació permanent i el perfeccionament del personal docent (...). g) Els serveis educatius i les activitats extraescolars complementàries (...). h) Els aspectes organitzatius dels ensenyaments en règim no presencial (...).
 6. 6. 3. (…) correspon a la Generalitat (…) la competència compartida (...): a) La programació de l'ensenyament (...) i l'avaluació general del sistema educatiu. b) L'ordenació del sector de l'ensenyament i de l'activitat docent i educativa. c) L'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular. d) El règim de foment de l'estudi, de beques i d'ajuts estatals. e) L'accés a l'educació i l'establiment i la regulació dels criteris d'admissió i escolarització de l'alumnat als centres docents. f) El règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels centres que els imparteixen. g) Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius. h) L'organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics. i) La participació de la comunitat educativa en el control i la gestió (...). j) L'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o funcionària docent de l'administració educativa, el desenvolupament dels seus drets i deures bàsics, i també la política de personal al servei de l'administració educativa. 4. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència executiva sobre l'expedició i l'homologació dels títols acadèmics i professionals estatals.
 7. 7. Llei d'educació de Catalunya LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació Aprovada pel Parlament de Catalunya l'1/7/2009 És la primera llei d'educació de Catalunya Consta de: - 1 prèambul - 205 articles (1 títol preliminar i 12 títols) - 28 disposicions addicionals - 11 disposicions transitòries - 1 disposició derogatòria - 4 disposicions finals
 8. 8. Articulat de la LEC Títol preliminar. Objecte i principis (articles 1 i 2) Títol I: Dret a l'educació i sistema educatiu (art. 3-8) Títol II: Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya (art. 9-18) Títol III: De la comunitat educativa (art. 19-41) Títol IV: Servei d'Educació de Catalunya (art. 42-50) Títol V: Ordenació dels ensenyaments (art. 51-71) Títol VI: Dels centres educatius (art. 72-89)
 9. 9. Títol VII: De l'autonomia dels centres educatius (art. 90-103) Títol VIII: Del professorat i altres professionals dels centres (art. 104-138) Títol IX: De la direcció i el govern dels centres educatius (art. 139-155) Títol X: De l'administració de l'educació (art. 156-181) Títol XI: De l'avaluació i la prospectiva del sistema educatiu (art. 182-195) Títol XII: Del finançament del sistema educatiu (art. 196-205)
 10. 10. Objectius i principis de la LEC 1. Desenvolupament competencial d'acord amb l'Estatut i el Pacte Nacional, tot definint la Generalitat com l'autoritat educativa de Catalunya 2. Servei d'Educació de Catalunya un model format pels centres sostinguts amb fons públics i basat en criteris de: equitat, suficiència, excel·lència i corresponsabilitat 3. Principis rectors inclusió escolar, cohesió social, pluralisme, coeducació...
 11. 11. 4.Comunitat educativa carta de compromís entre famílies i centres; drets i deures dels membres de la comunitat 5. Ordenació dels ensenyaments determina que la Generalitat fixa el curriculum (competència compartida segons l'Estatut) 6. Autonomia de centres obre el camí cap a l'autonomia dels centres i la seva direcció i gestió professionalitzades 7. Cossos docents regula la funció pública docent i possibilita la creació de cossos propis amb procediments d'accés específics
 12. 12. 8. Ens locals ordena i explicita cogestions i corresponsabilitats i els qualifica d'autoritat educativa en determinats ensenyaments 9. Territorialitat ordena zones educatives i territorials 10. Model lingüístic fixa el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 11. Pressupostos i inversió preveu que, en 8 anys, la inversió en educació arribi al 6% del PIB i els pressupostos s'incrementin en 1.500 milions €
 13. 13. Desplegament de la LEC Decret 177/2010, de 23 de novembre, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius Decret 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu (juny 2011) Resolució ENS/57/2012, de 23 de gener, sobre el procediment per obtenir l'acreditació de directiu professional docent DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria
 14. 14. Nivells competencials en educació ● Institucions europees: - Unió Europea: competències de suport en mobilitat i cooperació - OCDE: avaluació unificada del sistema ● Estat espanyol: - competències exclusives en normativa bàsica i titulacions conseqüents ● Generalitat de Catalunya: - autoritat educativa de Catalunya - competències exclusives en planificació, gestió i desenvolupament normatiu ● Ens locals: - competències delegades en cogestió i pròpies en ensenyaments no obligatoris
 15. 15. Els documents de gestió: instruments d'autonomia dels centres - LEC: Títol VII (articles 90-103): de l'autonomia dels centres educatius - LEC: Títol IX (articles 139-155): de la direcció i el govern dels centres educatius - Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius - Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional (i les distintes resolucions d'inici de curs, que també cal entendre de caràcter normatiu i desplegament legislatiu)
 16. 16. Projecte Educatiu de Centre (PEC) NOFC Normes d'organització i funcionament de centre CCE Carta de compromís educatiu PL Projecte lingüístic CC Concrecions curriculars (antic Projecte) RCE Reglament del Consell Escolar i altres AC Acord de corresponsabilitat amb l'administració (d'altres, com a possibles): PA Pla d'acollida PAD Pla d'atenció a la diversitat PAT Pla d'acció tutorial PIL Pla d'impuls a la lectura (i, amb el món local, com a possible): PEE Pla educatiu d'entorn
 17. 17. Projecte Educatiu de Centre (PEC) PdD Projecte de Direcció AdC Acords de corresponsabilitat PGA Programació general anual MA Memòria anual (avaluativa) (d'altres, com a possibles:) PFC Pla de formació de centre PTAC Pla de Tecnologies de l'Aprenentatge i la Comunicació PcCC Pla de comunicació de centre
 18. 18. ANNEX 33 claus educatives de la LEC
 19. 19. 1. Servei d'Educació de Catalunya (exposició de motius i art. 42) → servei públic educatiu ≈ centres públics + centres privats sostinguts amb fons públics → garantia qualitat, condicions d'igualtat i gratuïtat 2. Projecte educatiu de país (exposició de motius) → dret a educació de la ciutadania → identitat pròpia → model propi d'educació 3. Definició de l'escola pública (art. 93) → referent de qualitat → inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat 4. Competència exclusiva per determinar el currículum (art. 9 i 53) → també del marc horari de les llengües (disposició transitòria sisena)
 20. 20. 5. Sistema propi de beques (art. 6 i 202) 6. El català, llengua vehicular (art. 11, 14 I 15) → factor de cohesió social → es prohibeix la segregació lingüística i es protegeix la immersió 7. Carta de compromís educatiu (art. 20) → entorn de convivència 8. La mediació com a instrument educatiu (art. 32) 9. Principi de coeducació i escolarització mixta (art. 43) 10. Principi de responsabilització en l'escolarització equilibrada de l'alumnat (art. 43 i 48)
 21. 21. 11. Transparència en els processos d'admissió (art. 46, 47, 48 I 49) → supervisió Oficina Municipal d'Escolarització → igualtat en l'aplicació de les normes → percentatge màxim d'alumnat de NEE 12. Condicions dels concerts (art. 45, 50 i 205) → plenes garanties d'igualtat i gratuïtat → prohibició d'aportacions obligatòries a fundacions o similars → caràcter no lucratiu de les activitats complementàries → rescissió del concert 13. Definició de l'educació infantil (art. 56) → 0-3 ≈ primera infància → 3-6 ≈ primer ensenyament 14. Mesures d'atenció a la diversitat (art. 57 i 59) 15. Prioritat de l'acció tutorial (art. 57 i 59)
 22. 22. 16. Itineraris adaptats als diferents ritmes d'aprenentatge (art. 61 I 62) 17. Institut Superior de les Arts (art. 66) 18. Reconeixement dels Institut Escola (art. 75) 19. Principi d'escola inclusiva (art. 81) → definició de l'alumnat amb necessiats educatives específiques 20. Centres de referència educativa (art. 85) → bones pràctiques 21. Extensió de la biblioteca escolar a tots els centres (art. 88) 22. Autonomia dels centres (exposició de motius, art. 90, 91, 92 i 97) → flexibilització del sistema → àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió → el Projecte Educatiu com a instrument
 23. 23. 23. Provisió de llocs de treball per mitjà de convocatòria pública (art. 124) 24. Promoció professional no jerarquitzada (art. 105, 106, 131 i 132) 25. Codi deontològic del professorat (art. 106) 26. Cossos docents propis (art. 112) → de Catedràtics d'Educació de la Generalitat (grup A, subrup A1) → de Professors d'Educació de la G. (grup A, subgrup A1) → d'Inspectors d'Educació de la G. (grup A, subgrup A1) → de Mestres de la G. (grup A, subgrup A2) → de Professors Tècnics de la G. (grup A, subgrup A2) 27. La funció directiva (art 142 i 145) → el/la director/a com a autoritat pública → carrera docent
 24. 24. 28. Les administracions educatives (art. 156) → la Generalitat com a administració educativa de Catalunya → els ens locals en determinades competències 29. Les zones educatives com a unitats de programació (art. 176) 30. Agència d'Avaluació I Prospectiva de l'Educació (art. 188) 31. Futur centre singular per a l'educació no presencial (disposició addicional vint-i-vuitena) 32. Futur Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu (disposició transitòria setena) 33. 6% del PIB en vuit anys (disposició final segona)
 25. 25. Trobareu l'articulat de la LEC a: http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/LEC_QL82.pdf Trobareu comentaris a l'articulat de la LEC a: http://albertodelpozo.blogspot.com/ Trobareu presentacions sobre els documents de gestió a: http://www.slideshare.net/manuela/documents-centre http://www.slideshare.net/JosepBargallo/mdul-11-urv Trobareu un mapa relacionat de la LEC a: http://www.mindomo.com/mindmap/llei-deducacio-de-catalunya-502a5ea425774f3b9b3d9c9966c28479 Trobareu una presentació de les Bases de la LEC a: http://www.slideshare.net/atallada/presentaciolleicatalanaeducacio-171019 Trobareu aquesta presentació a: http://www.slideshare.net/JosepBargallo/llei-deducaci-de-catalunya
 26. 26. La Llei d'Educació de Catalunya. Sessions formatives sobre legislació educativa de Josep Bargalló Valls està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons

×