Svorenova dochodkove zabezpec sr 16.3.10

510 views
438 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Svorenova dochodkove zabezpec sr 16.3.10

 1. 1. Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde
 2. 2. Systém dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky /System der Pensionsvorsorge in der Slowakischen Republik/ Viedeň, 16. 3. 2010 / Wien, 16. März 2010 JUDr. Mária Svoreňová, KOZ SR
 3. 3. Povinné dôchodkové zabezpečenie /Pflichtpensionsvorsorge/ <ul><li>I. Pilier / 1. Säule </li></ul><ul><li>priebežne financovaný </li></ul><ul><li>wird durchgehend finanziert </li></ul><ul><li>výber poisteného a výplatu dôchodkov vykonáva Sociálna poisťovňa </li></ul><ul><li>die Sozialversicherung sammelt das Versicherungsgeld ein und zahlt die Pension en aus </li></ul><ul><li>upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení </li></ul><ul><li>es wird im Gesetz über die Sozialversicherung geregelt </li></ul><ul><li>(Gesetz Nr. 461/2003 der Gesetz- sammlung) </li></ul><ul><li>II. Pilier / 2. Säule </li></ul><ul><li>sporenie na osobných účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) </li></ul><ul><li>Versicherung wird auf persönlichen / individuellen Kontos in den Pensionsverwaltungsgesellschaften gespart </li></ul><ul><li>výber poistného pre DSS vykonáva SP </li></ul><ul><li>die Sozialversicherung sammelt das Versicherungsgeld für die Pensionsverwaltungsgesellschaften ein </li></ul><ul><li>dôchodky vypláca komerčná poisťovňa a prebytok DSS </li></ul><ul><li>die Pensionen werden von der Kommerzversicherung und der Überrest von der Pensionsverwaltungs- geselschaft ausgezahlt </li></ul><ul><li>zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení </li></ul><ul><li>es wird im Gesetz über die Alterspensions - versicherung geregelt ( Gesetz Nr. 43/2004 der Gesetzsammlung ) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>a) zo starobného poistenia / von der Altersversicherung </li></ul><ul><li>1. starobný dôchodok / Alterspension </li></ul><ul><li>2. predčasný starobný dôchodok a / vorzeitige Alterspension und </li></ul><ul><li>3. pozostalostné dôchodky: vdovský, vdovecký a sirotský / Hinterlassenschaftspensionen: Witwe- Witwer- Weisen rente </li></ul><ul><li>b) z invalidného poistenia / von der Unfall versicherung </li></ul><ul><li>1. invalidný dôchodok a / Unfallpension </li></ul><ul><li>2. pozostalostné dôchodky: vdovský, vdovecký a sirotský / Hinterlassenschaftspensionen: Witwe- Witwer- Weisengeld </li></ul><ul><li>Minimálny dôchodok nie je v zákone stanovený . </li></ul><ul><li>Eine Minimal rente wird durch das Gesetz nicht geregelt. </li></ul>Z dôchodkového poistenia sa poskytujú tieto dávky: / ... von der Pensionsversicherung werden folgende Umlagen gewährleistet:/
 5. 5. <ul><li>Zamestnanec a / ArbeitnehmerInn und </li></ul><ul><li>Samostatne zárobkovo činná osoba </li></ul><ul><li>selbstständig erwerbstätige Person </li></ul><ul><li>Poistné platia aj / die Versicherung wird bezahlt auch ... </li></ul><ul><li>Zamestnávateľ / vom Arbeitgeber </li></ul><ul><li>Sociálna poisťovňa / von der Sozialversicherung </li></ul><ul><li>Štát / vom Staat </li></ul><ul><li>Dobrovoľne poistená osoba </li></ul><ul><li>von einer freiwillig versicherten Person </li></ul>Účastníkmi dôchodkového poistenia sú zo zákona povinne / TeilnehmerInnen der Pensionsversicherung sind gemäß Gesetz und pflichtig/
 6. 6. <ul><li>Doba poistenia - najmenej 15 rokov </li></ul><ul><li>Dauer der Versicherung – mindestens 15 Jahre </li></ul><ul><li>Dôchodkový vek / Pensionsalter </li></ul><ul><li>zvyšuje sa pre ženy aj mužov na 62 rokov tak, že za každý rok od roku 2004 pridá 9 kalendárnych mesiacov. Po roku 2014 pôjdu všetky ženy do dôchodku v 62 rokoch. </li></ul><ul><li>wurde auf 62 Jahre gleich für Männer und Frauen aufgehoben und zwar so, dass ab 2004 entfallen auf jedes Kalenderjahr + 9 Monate. Ab 2014 werden alle Frauen ab dem Alter 62 in die Pension gehen . </li></ul>Podmienky nároku na starobný a predčasný starobný dôchodok a spôsob výpočtu dôchodku: /Anspruchsvoraussetzungen auf die Alters- und vorzeitige Alterspension und die Art und Weise, wie es berechnet wird/:
 7. 7. <ul><li>podmienky nároku: /die Anspruchsvoraussetzungen:/ </li></ul><ul><li>najmenej 15 rokov poistenia </li></ul><ul><li>/mindestens 15 Jahre Versicherungszeit/ </li></ul><ul><li>suma predčasného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima, u účastníka II. Piliera 0,6 násobok, </li></ul><ul><li>/die Gesamtsumme der vorzeitigen Pension ist höher als das 1,2-fache der Summe des Lebensminimums; für TeilnehmerInnen der 2. Säule ist es das 0,6-fache/ </li></ul><ul><li>za každých 30 dní do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku sa vypočítaný dôchodok zníži o 0,5 %, t.j. 6,5 % za rok </li></ul><ul><li>/für alle 30 Tage die bis zum ordentlichen Pensionsalter fehlen, wird die Pension um 0,5%, d.h. 6,5% pro Jahr, gekürzt/ </li></ul>Predčasný starobný dôchodok / vorzeitige Alterspension/
 8. 8. <ul><li>všeobecný vymeriavací základ je to 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za príslušný kalendárny rok. Tento základ je pre všetky druhy poistenia rovnaký, vyhlasuje ho každý rok MPSVR SR opatrením a za predchádzajúce roky je uvedený v prílohe zákona. </li></ul><ul><li>/die allgemeine Bemessungsgrundlage ist das 12-fache des durchschnittlichen Monatslohns in der Nationalwirtschaft der SR laut der statistischen Behörde von SR für jeweiliges Jahr. Die Bemessungsgrundlage ist für alle Versicherungsarten gleich, wird jährlich vom Ministerium für Arbeit, soziale Angelegenheiten und Familie der Slowakischen Republik durch eine Maßnahme veröffentlicht und für das Vorjahr als Anhang zum Gesetz angeknüpft/ </li></ul><ul><li>osobný vymeriavací základ (OVZ) je ročný úhrn vymeriavacích základov poistenca z ktorých zaplatil poistné </li></ul><ul><li>/die persönliche Bemessungsgrundlage ist ein jährlicher Gesamtbetrag von Bemessungsgrundlagen de s Versicherten, von denen er/sie die Versicherung bezahlt hat/ </li></ul>Výpočet starobného dôchodku – bodový systém: /Berechnung der Alterspension – Punktesystem:/
 9. 9. <ul><li>osobný mzdový bod (OMB) je podiel osobného vymeriavacieho základu poistenca a všeobecného vym e riavacieho základu, </li></ul><ul><li>/ein persönlicher Gehaltspunkt (PGP) ist der Anteil von der persönlichen Bemessungsgrundlage und von der allgemeinen Bemessungsgrundlage </li></ul><ul><li>eines Versicherten/, </li></ul><ul><li>priemerný osobný mzdový bod (POMB) je podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. </li></ul><ul><li>/ein durchschnittlicher persönlicher Gehaltspunkt (DPGP) ist der Anteil von der Gesamtsumme der persönlichen Gehaltspunkten, die man in einzelnen Jahren der Entscheidungsperiode und der Pensions- versicherungszeit in der Entscheidungsperiode erreicht hat/ </li></ul>Výpočet starobného dôchodku – bodový systém: (pokr.) / Berechnung der Alterspension – Punktesystem (Fortsetzung 1.)/
 10. 10. <ul><li>5. Dôchodková hodnota určí MPSVR každý rok opatrením. </li></ul><ul><li>/Der Pensionswert wird jedes Jahr vom Arbeitsministerium durch eine Maßnahme festge leg t./ </li></ul><ul><li>6. Výpočet starobného dôchodku: </li></ul><ul><li>sa určí ako súčin POMB, obdobia dôchodkového poistenia a dôchodkovej hodnoty, t. j. </li></ul><ul><li>napr. POMB (1,0)x(40 rokov)x(9,2246)= </li></ul><ul><li>Poistencovi, ktorý je aj v II. Pilieri, sa vypočítaný dôchodok zníži o polovicu pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie sporenia. </li></ul><ul><li>/6. Berechnung der Alterspension: </li></ul><ul><li>wird als Gesamtsumme der durchschnittlichen persönlichen Gehaltspunkten /DPGP/, Pensionsversicherungszeit und dem Pensionswert festgelegt, d.h. </li></ul><ul><li>z.B. DPGH (1,0) x (40 Jahre) x (9,2246) = </li></ul><ul><li>Einer Person, die auch in der 2. Säule versichert ist, wird die berechnete Pension um die Hälfte der Verhältnissumme der Alterspension, die zu der Versicherungszeit angehört, gekürzt/ </li></ul>Výpočet starobného dôchodku – bodový systém: (pokr. 2) /Berechnung der Alterspension – Punktesystem – (Fortsetzung 2.)/
 11. 11. <ul><li>sa uskutočňuje vždy k 1. januáru </li></ul><ul><li>/wird immer zum 1. Jänner durchgeführt/ </li></ul><ul><li>dôchodky sa zvyšujú o polovicu medziročného rastu spotrebiteľských cien a o polovicu medziročného rastu priemernej mzdy, </li></ul><ul><li>/die Pensionen werden um die Hälfte des zwischenjährliches Wachstums der Verbraucherpreisen und um die Hälfte des zwischenjährliches Wachstums des Durchschnittslohnes erhöht/ </li></ul><ul><li>k 1. 1. 2010 sa zvýšia o 3,05 %. </li></ul><ul><li>/zum 1.1.2010 werden die Pensionen um 3,05% erhöht/ </li></ul>Valorizácia dôchodkov / Valorisierung der Pensionen/
 12. 12. <ul><li>Podmienky nároku: / Anspruchsvorsaussetzungen: </li></ul><ul><li>ak je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, nad 70 % - plná invalidita, </li></ul><ul><li>/falls die Fähigkeit, um eine Erwerbstätigkeit ausüben zu können, um 40% sinkt, mehr als 70% - volle Invalidität </li></ul><ul><li>potrebný počet rokov poistenia podľa veku poistenca: </li></ul><ul><li>/notwendige Summe der Versicherungsjahren gemäß des Alters de s Versicherten/ </li></ul><ul><li>do 20 menej ako 1 rok bis 20 weniger als 1 Jahr </li></ul><ul><li>20 – 22 najmenej 1 rok 20 – 22 mindestens 1 Jahr </li></ul><ul><li>22 – 24 2 roky 22 – 24 2 Jahre </li></ul><ul><li>24 – 26 3 24 – 26 3 Jahre </li></ul><ul><li>26 – 28 4 26 – 28 4 Jahre </li></ul><ul><li>nad 28 rokov 5 rokov. über 28 Jahre 5 Jahre </li></ul>Invalidný dôchodok / Unfallrente oder Invaliditätspension
 13. 13. <ul><li>Suma invalidného dôchodku: /Summe der Unfallrente/ </li></ul><ul><li>pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % sa dôchodok určí ako súčin POMB, obdobia dôchodkového poistenia (t.j. odpracované roky + roky do dosiahnutia dôchodkového veku) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty </li></ul><ul><li>/falls die Fähigkeit eine Erwerbstätigkeit auszuüben um mehr als 70% sinkt, wird die Rente als ein Produkt von DPGP, Altersversicherungsperiode (d.h. die Dienstjahre + Jahre, die bis zum Pensionsalter fehlen) und dem aktuellen Pensionswert berechnet/ </li></ul><ul><li>pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % sa dôchodok určí vo výške percenta poklesu, t. j. napr. 5 500 x 60 (pri 60 % poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) = 3 300 Sk. </li></ul><ul><li>/ falls die Fähigkeit eine Erwerbstätigkeit auszuüben bis zu 70% sinkt, wird die Rente gemäß dem Prozentsatz der Senkung berechnet, z.B. 5 500 x 60 (bei 60% Verlust der Fähigkeit die Erwerbstätigkeit auszuüben) = 3 300,-SKK / </li></ul>Invalidný dôchodok (pokr.) / Unfallrente (Fortsetzung)/
 14. 14. <ul><li>Podmienky nároku sú rovnaké pre vdovu aj pre vdovca: </li></ul><ul><li>/Die Anspruchsvoraussetzungen sind für eine Witwe und einen Witwer gleich/ </li></ul><ul><li>1 rok po smrti manželského partnera </li></ul><ul><li>/1 Jahr nach dem Tod des Ehepartners/ </li></ul><ul><li>nárok pokračuje pri starostlivosti o nezaopatrené dieťa </li></ul><ul><li>/der Anspruch setzt fort auch wenn es um die Vorsorge für ein Nichtversorgtes Kind geht/ </li></ul><ul><li>pri invalidite (viac ako 70 %), </li></ul><ul><li>/bei der Invalidität (um mehr als 70%)/ </li></ul><ul><li>po dovŕšení dôchodkového veku. </li></ul><ul><li>/wenn man den Pensionsalter erreicht hat/ </li></ul><ul><li>Suma dôchodku vdovy aj vdovca je 60 % starobného, invalidného alebo predčasného dôchodku , na ktorý by mal nárok zomrelý manželský partner. </li></ul><ul><li>Der Pensionsbetrag von einer Witwe oder einem Witwer beträgt 60% der Altersrente, Unfallrente oder vorzeitigen Rente, auf die der/die gestorbene EhepartnerInn Anspruch hätte </li></ul>Vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok /Witwe – Witwer - und Waisenrente/
 15. 15. <ul><li>Podmienky nároku na sirotský dôchodok: smrť rodiča, </li></ul><ul><li>/Die Anspruchsvoraussetzungen für die Waisenrente: Tod eines Elternteils,/ </li></ul><ul><li>Dôchodok je 4 0 % starobného, invalidného alebo predčasného dôchodku, na ktorý by mal zomrelý rodič nárok. Obojstranne osirelé dieťa má 40+40 %. </li></ul><ul><li>/ Die Rente beträgt 40% der Alters – Unfall oder vorzeitigen Rente, auf die der gestorbene Elternteil Anspruch hätte. Falls beide Elternteile sterben, bekommt das Kind 40+40%/ </li></ul><ul><li>Súbeh nárokov / parallele Ansprüche </li></ul><ul><li>Pri súbehu nároku na dva starobné dôchodky sa vypláca vyšší. </li></ul><ul><li>Pri súbehu nároku na starobný a pozostalostný dôchodok sa vypláca prvý celý a z druhého 50%. </li></ul><ul><li>/ * falls jemand parallelen Anspruch auf 2 Alterspensionen hat, wird die höhere ausgezahlt / </li></ul><ul><li>*falls jemand parallelen Anspruch auf die Alters – und Hinterbliebenenrente hat, wird die erste im vollen Betrag und die zweite in Höhe von 50% ausgezahlt/ </li></ul>Vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok (pokr.) /Witwe – Witwer - und Waisenrente/ (Fortsetzung)
 16. 16. Poistné na dôchodkové poistenie / Versicherungsgebühr für die Pensionsversicherung/ /Versicherungsart/ / Alterspensions- v ersicherung / /Arbeitgeber/ / ArbeitnehmerInn/ /Arbeitgeber/ /ArbeitnehmerInn/ /selbstständig erwerbstätige Person/ /selbstständig erwerbstätige Person * / /freiwillig versicherte Person/ /Arbeitgeber/ /selbstständig erwerbstätige Person * / /Staat /c /Sozialversicherung/ /Altersverischerung insgesamt/ /Staat / /Unfallalters-versicherung/ /Einzahler der Versicherungsgebühr/ /insgesamt/ /Abgaben in %/
 17. 17. <ul><li>Účinnosť / Wirksamkeit </li></ul><ul><li>od 1. 1. 2005 / seit 1. Jänner 2005 </li></ul><ul><li>dôchodkové jednotky - hodnota vkladov </li></ul><ul><li>/Pensionseinheiten – Wert der Einlagen/ </li></ul><ul><li>Osobný rozsah / persönliches Ausma ß </li></ul><ul><li>od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2006 dobrovoľný pre všetkých, </li></ul><ul><li>/ von 1. Jänner 2005 bis 30. Juni 2006 – freiwillig für Alle / </li></ul><ul><li>povinný pre vstupujúcich na trh práce (do roku 2007) </li></ul><ul><li>/pflichtig für die jenigen, die den Arbeitsmarkt beitreten/ </li></ul><ul><li>od roku 2008 je vstup do II. piliera dobrovoľný aj pre novovstupujúcich na trh práce /seit 2008 ist die Teilnahme in der II. Säule freilwillig auch für die jenigen, die den Arbeitsmarkt neubeitreten/ </li></ul><ul><li>v roku 2008 a opäť v roku 2009 bol II. pilier krátkodobo otvorený a bol umožnený vstup aj výstup pre poistencov (nevýhodnosť pre niektoré skupiny poistencov, dôsledky krízy a neistota budúcich dôchodkov) </li></ul><ul><li>/ im 2008 und auch im 2009 war die II. Säule kurzfristig geöffnet und die Versicherten könnten die II. Säule verlassen oder beitreten /Benachteiligung von manchen Gruppen der Versicherten, Folgen der Krise und die Unsicherheit den künftigen Pensionen/ </li></ul>Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení - II. pilier Gesetz Nr. 43/2004 der Gesetzsammlung über Alterspensionssparen – II. Säule
 18. 18. <ul><li>starobný dôchodok /Alterspension / </li></ul><ul><li>predčasný starobný dôchodok /vorzeitige Alterspension / </li></ul><ul><li>programový výber s doživotným dôchodkom </li></ul><ul><li>/Programmauswahl mit Leibrente/ </li></ul><ul><li>doživotný dôchodok / Leibrente / </li></ul><ul><li>Pozostalostné dôchodky /Hinterlassenschaftspensionen / </li></ul><ul><li>vdovský, vdovecký, sirotský /Witwe- Witwer – Waisenrente/ </li></ul><ul><li>Doživotný starobný dôchodok vypláca komerčná poisťovňa, </li></ul><ul><li>Programový výber z prebytku vypláca DSS. </li></ul><ul><li>/Die Leibaltersrente wird von der Kommerzversicherung ausgezahlt ; Programm - auswahl von dem Ű berrest wir d von der Pensionsverwaltungsgeselschaft ausgezahlt/. </li></ul>Dôchodkové dávky z II. piliera /Pensionsraten aus der 2. Säule /
 19. 19. <ul><li>Dôchodkový fond je tvorený /der Pensionsfonds wird kreiert wie folgt </li></ul><ul><li>príspevky (penále) - Sociálna poisťovňa </li></ul><ul><li>Beiträge (P ö nale) – Sozialversicherung / </li></ul><ul><li>majetok nadobudnutý investovaním (príspevkov a penále) </li></ul><ul><li>Vermögen, das man durch Investitionen gewinnt (Beiträge und Pönale) </li></ul><ul><li>výnosy z tohto majetku /Erträge von diesem Vermögen/ </li></ul><ul><li>Typy dôchodkových fondov /Pensionsfondsarten/ </li></ul><ul><li>rastový dôchodkový fond /Wachstumspensionsfonds/ </li></ul><ul><li>vyvážený dôchodkový fond /Ausgeglichene r P ensionsfonds/ </li></ul><ul><li>konzervatívny dôchodkový fond /Konservative r P ensionsfonds/ </li></ul><ul><li>Majetok v dôchodkovom fonde nie je majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti! / Das Vermögen in dem Pensionsfonds ist nicht das Vermögen der Pensionsverwaltungsgeselschaft!/ </li></ul><ul><li>Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu /Ein Pensionsfonds hat keine Rechts-subjektivität./ </li></ul>Dôchodkové fondy /Pensionsfonds /
 20. 20. Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti /Entgeld an die Pensionsverwaltungsgeselschaft/ <ul><li>Výška odplaty za správu dôchodkového fondu </li></ul><ul><li>/Höhe des Entgeldes für die Verwaltung des P ensionsfonds/ </li></ul><ul><li>od 1.7.2009 max. 0,025% (pôvodne 0,07%, neskôr 0,065% ) priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za mesiac </li></ul><ul><li>/seit 1. Juli 2009 ist es max. 0,025% (ursprünglich war es 0,07%, später 0,065% ) des durschnittlichen monatlichen Nettowertes des Vermögens im Pensionsfonds pro Monat/ </li></ul><ul><li>Výška odplaty za vedenie osobného dôchodkového fondu </li></ul><ul><li>/Höhe des Entgeldes für die Verwaltung des persönlichen Pensionsfonds/ </li></ul><ul><li>1% zo sumy mesačného príspevku sporiteľa /1% des monatlichen Beitrag s des Sparers / </li></ul><ul><li>poplatok pre Sociálnu poisťovňu je 0,5 % z objemu vybraných príspevkov ( príjem správneho fondu) </li></ul><ul><li>/eine Gebühr an die Sozialversicherung beträgt 0,5% vom Gesamtbetrag von allen gesammelten Beiträgen (Einnahme für den Administrationsfonds)/ </li></ul>
 21. 21. Reálna návratnosť dôchodkových fondov /reale Anwartschaft der Pensionsfonds/ - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 0 ČR Nemecko SR Švédsko Po ľsko UK F ínsko Holandsko Maďarsko U SA Lit va Bul harsko Re álna návratnosť investícií, 2008 /reale Anwartschaft der Investitionen, 2008/ Zdroj : OECD
 22. 22. <ul><li>Priemerná výška starobného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných </li></ul><ul><li>/durchschnittliche Höhe der Alterspension, die gemäß der gültigen Vorschriften bis 31.12.03 und nach 1.1.04 zuerkannt wurde/ </li></ul><ul><li> do 31. 12. 2003 po 1. 1. 2004 </li></ul><ul><li>Muži /Männer/ 7 146 /237,20 EUR 13 176 /437,36 EUR </li></ul><ul><li>Ženy /Frauen/ 6 804 /225,85 EUR 8 363 / 277,60 EUR </li></ul><ul><li>Spolu /insgesamt/ 6 911 /229,49 EUR 9 985 /331,44 EUR </li></ul>Rozdiel v dôchodkoch priznaných pred a po 1. 1. 2004 (v Sk) /Unterschied in Pensionen, die vor dem und nach 1.1.2004 zuerkannt waren (in Slowakischen Kronen und in EUR)/
 23. 23. <ul><li>Ďakujem za Vašu pozornosť! </li></ul><ul><li>Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! </li></ul>
 24. 24. Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Ďakujem za Vašu pozornosť! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

×