Your SlideShare is downloading. ×
1      แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5          ...
2                       ใบงาน                การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  ส...
3วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)1. เพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน2. เพื่อให้ก...
4   กาลังรอเงินทอน เป็นต้น ทั้งยังมีรวมยอดขาย รวมโต๊ะ ของวันนี้อีกด้วย Input/Output specification Input:   การรับค่าจา...
5 สถานที่ดาเนินการ  - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  - หอพัก หอคากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาร...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

โครงร่างโครงงาน

14,311

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
14,311
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "โครงร่างโครงงาน"

 1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน ร้านอาหารไฮเทค ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นส. ปณธร ฮิ้นเจริญ เลขที่ 6 ชั้น ม. 6 ห้อง 9 2. นส. คัทรียา แสนติ๊บ เลขที่ 7 ชั้น ม. 6 ห้อง 9 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. ปณธร ฮิ้นเจริญ เลขที่ 6 2. คัทรียา แสนติ๊บ เลขที่ 7คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)ร้านอาหารไฮเทค ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Hitec Restaurantประเภทโครงงาน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานชื่อผู้ทาโครงงาน 1. ปณธร ฮิ้นเจริญ 2. คัทรียา แสนติ๊บชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) การประกอบธุรกิจเป็นการหารายได้เลี้ยงชีพอย่างหนึ่ง ในบรรดาประเภทของธุรกิจทั้งหลายนั้น ธุรกิจร้านอาหารเห็นจะมีความโดดเด่นพิเศษกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหาร จึงทาให้ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านรสชาติ การบริการที่ประทับใจ บรรยากาศความสะดวก รวดเร็วในการบริการ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจร้ายอาหารทั้งสิ้น ยิ่งเรากาลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หากเรานาเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นบางตัว มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการร้านอาหารของเรา ก็จะทาให้การจัดการในธุรกิจร้านอาหารของเราดีขึ้นซึ่งโปรแกรมนี้ ผู้ประกอบการ สามารถนาเข้าภาพที่ออกแบบรูปของสถานที่ร้านอาหารมาใช้ใน Programได้รวมทั้งสามารถ เพิ่ม, ลด, แก้ไข ตาแหน่ง สี ขนาด จานวนคน รูปร่าง ของโต๊ะในร้านอาหาร ทราบเมนูที่ลูกค้าสั่งและเสิร์ฟได้ถูกต้อง ทันตามความต้องการ ทั้งยังมีระบบการจัดการรายได้ เช่น สามารถตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชาระของลูกค้าแต่ละโต๊ะได้อย่างรวดเร็ว และยังมีตารางข้อมูลรายได้ของยอดเงินในแต่ละวัน และรายชื่ออาหารซึ่งจะทาให้ การรวมยอดขายในแต่ละวันง่ายขึ้น มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการรวมยอดขายในแต่ละวัน
 3. 3. 3วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)1. เพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน2. เพื่อให้การจัดการในร้านอาหารดีขึ้น3. เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล4. เพื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ได้ในร้านอาหารอย่างมีคุณภาพ5. เพื่อฝึกษะกระบวนการการทาโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน6. เพื่อฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพหลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) โครงงานนี้มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Delphi 7.0 เป็นหลักที่มีการประยุกต์เอาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pascal ที่นามาสร้างเป็นระบบจัดการร้านอาหารที่มีคุณสมบัติในการช่วยงานในภัตตาคารอาหารได้ เช่น การวางโต๊ะอาหารในหน้าต่างด้านซ้ายของโปรแกรมที่เกี่ยวกับสถานที่ร้านอาหาร และแสดงสถานะของโต๊ะ รวมทั้งสรุปยอดเงิน จานวนโต๊ะในแต่ละวันทางหน้าต่างด้านซ้าย ทั้งยังมีปุ่มเชื่อมโยงไปยัง Form อีก Form ที่มีตารางบัญชีของทั้งในแต่ละวัน และแต่ละเดือนได้อีกด้วยวิธีดาเนินงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ โปรแกรมนี้จะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ - Input ซึ่งรับค่ามาจาก mouse และ keyboard แล้วนามาประมวลผลส่งต่อไปยังตัวโปรแกรม - Output แสดงผลออกมาทาหน้าจอ monitorเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา - Delphi 7.0 - Photoshop CS - Macromedia Flash MXรายละเอียดของโปรแกรมที่พัฒนา “ร้านอาหารไฮเทค (Hitec Restaurant)” จัดเป็นโปรแกรมในประเภท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งโปรแกรมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ข้าง โดยข้างซ้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเป็น ภูมิศาสตร์ของร้านอาหารที่จะวาดด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้แล้วจะมีปุ่มให้ Add ภาพลงไปได้ หรือจะถ่ายรูปจริง จากด้านบนที่สูงแล้วตกแต่ง แล้วนา Add เข้ามา โดยจะสร้าง Component ที่สามารถลากโต๊ะ มาวางบนหน้าจอได้ ทั้งยังเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเบอร์โต๊ะ ขนาดโต๊ะ(ไม่จาเป็นต้องใส่ตรงตามความจริงก็ได้ เพราะรูปที่นามาใส่อาจจะไม่พอดีกับจานวนโต๊ะถ้าใส่ขนาดตามความจริง) สีโต๊ะ รูปร่างโต๊ะ(กลม กับ สี่เหลี่ยม) จานวนคนนั่ง ฯลฯ ส่วนด้านซ้ายที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นหน้าต่างที่แสดงผลสถานะของโต๊ะที่กาลังรับประทานอาหาร หรือ
 4. 4. 4 กาลังรอเงินทอน เป็นต้น ทั้งยังมีรวมยอดขาย รวมโต๊ะ ของวันนี้อีกด้วย Input/Output specification Input: การรับค่าจาก Mouse และ Keyboard ที่คลิกลงไปในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ที่นาไปประมวลผล ต่างๆ ภายในโปรแกรม Output: การแสดงผลออกทางหน้าจอ monitor งบประมาณ 500 บาท ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดับ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ ที่ 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 17 0 1 3 4 5 1 คิดหัวข้อโครงงาน / 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / / / 3 จัดทาโครงร่างงาน / / 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / / / / 5 ปรับปรุงทดสอบ / / 6 การทาเอกสารรายงาน / 7 ประเมินผลงาน / 8 นาเสนอโครงงาน / ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) - ซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการร้านอาหาร - ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Delphi
 5. 5. 5 สถานที่ดาเนินการ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย - หอพัก หอคากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระภาษาไทยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศแหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน)หนังสือ เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร จาก Dev Bookhttp://www.sntcm.ac.th/?name=news&file=readnews&id=11

×