Rapport%20 ii%20om%20idéutveckling[1]

1,648 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
227
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rapport%20 ii%20om%20idéutveckling[1]

 1. 1. UR VÅRA RÖTTER KOMMER FÖRÄNDRING Rapport II om idéutveckling NetRoots Öppna kriskommissionen
 2. 2. Sammanfattning I denna andra rapport från Öppna Kriskommissionen ligger fokus på den idédebatt som har förts i delade dokument, bloggar och i debattartiklar. En debatt som är livfull och innehåller nya idéer men också klargöranden och utveckling av det som traditionellt anses vara socialdemokratisk ideologi och idéer. Rapporten pekar ut ett antal perspektiv som behöver analyseras djupare. Det går att bygga en bra och tilltalande politik utifrån detta. Det socialdemokratiska partiet behöver låta debatten ta sitt ursprung i den idépolitiska analysen. Det är två huvudperspektiv som anses ligga till grund för socialdemokratins ideologi. För det första handlar det om individperspektivet (mikronivån) och det andra är samhällsperspektivet (makronivån). Ofta pratar socialdemokratin utifrån samhällsperspektivet. Det blir fokus på strukturer och system vilket gör att den vanlige människan tappas bort. Socialdemokraterna behöver ändra på tänkandet och börja sin berättelse i den enskilde individens behov, möjligheter och drömmar. Då blir det personligt och skapar en identifikation. Människor i Sverige vill vara med och ta ansvar inte bara för sig själv utan också för hur samhället ska vara och formas. Den socialdemokratiska politiken måste utvecklas för att kunna svara upp mot detta. System och strukturer ska underordnas den enskilde individen. På det sättet får individen möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential samt förverkliga sina drömmar om det goda livet. Samhället ska ha som uppgift att stödja och hjälpa till med vardagslivet för människor oavsett var i livet olika grupper av människor befinner sig. Människor känner idag ofta en maktlöshet och försöker få kontroll över sina liv i kollektiva lösningar som inte upplevs relevanta. Ett samhälle består av alla människors insatser. Socialdemokratin ska arbeta med att skapa det goda samhället tillsammans med invånarna i Sverige. Människor ska också vara med och bidra till samhället på olika sätt. Var och en är viktig i arbetet med att skapa det goda samhället. Aktiva medborgare som tar ansvar växer också som individer. Det måste socialdemokraterna ta fasta på och utveckla sin politik med hjälp av. Ju fler som behöver samhällsfunktioner desto mer behöver dessa ägas av det gemensamma. Det är då som livschanserna jämnas ut i hela samhället samt att livspusslet kan fungera på fler olika sätt utan att individer/familjer blir ruinerade. Rapporten pekar ut att socialdemokratins ideologi bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet men det är också dags att föra in ytterligare en sak, nämligen hållbarhet. Det behöver tas steg för att kunna skapa ett modernt samhälle som bygger på solidaritet, rättvisa, jämlikhet och hållbarhet. Ett sådant samhälle är en bra gåva till kommande generationer. Det är dags för socialdemokratin att på riktigt förverkliga detta.
 3. 3. Innehållsförteckning Inledning s 1 Syfte s 1 Frågeställning s 1 Metod och Material s 1 Avgränsning s 1 Analys s 2 Mikronivå – individen s 2 Makronivå – samhället s 3 Metoder s 5 Funderingar om och kring dagens samhälle s 6 Arbetareparti och arbetarrörelsen s 6
 4. 4. Inledning Öppna kriskommissionen startades som en reaktion på det socialdemokratiska partiets kriskommission. Det fanns (och finns) ett stort intresse från partiets medlemmar att vara med i utvecklingen och byggandet av framtidens socialdemokrati. Det fanns även en rädsla över att inte få vara med i denna process. Strukturen i upplägget för den Öppna kriskommissionen följer kriskommissionens. Det handlar om att kritiskt granska och komma med konstruktiva förslag beträffande organisation, idédebatt och politik. Öppna kriskommissionen var snabbt igång med diskussion, debatt och analys efter valförlusten. Många förslag har således framkommit inom de olika områdena. Även om Öppna kriskommissionen gör sammanställningar efter hand fortsätter debatten på nätet, i fikarummen och på möten. En första rapport, rörande partiets organisation, presenterades av Öppna kriskommissionen 31 oktober 2010. Öppna kriskommissionens ambition är att alla rapporter skall överlämnas till Socialdemokraternas förtroenderåd när det sammanträder 4 december. Denna rapport fokuserar på de diskussioner som har förts bland undersökta gräsrötter beträffande idédebatt. En diskussion, som till en början förefaller spretig, men vid en närmare genomgång bjuder på överraskningar och nya möjligheter för partiets progress. Syfte Syftet med denna rapport är att göra en sammanfattning av den idédebatt som förts fram till och med 2010-11-14, Frågeställning Frågeställningen är som följer: Vad har lyfts fram av socialdemokratiska medlemmar när det handlar om socialdemokratisk idédebatt? Metod och material Arbetsgruppen har som metod använt sig av textanalys av delade dokument, blogginlägg och debattartiklar av S-märkta skribenter. Därmed har arbetsgruppen fått fram ett brett underlag som det har kunnat gå att se tydliga tendenser i idédebatten utifrån. Avgränsning Ett parti som består av närmare 100 000 medlemmar är svårt att överblicka. Det progressiva nätverket NetRoots består, i skrivandets stund, av cirka 600 bloggare. Sedan valförlusten har även en rad debattartiklar skrivits och debatten har vidare förts i radio och teve. Vi har därför inte haft tid och möjlighet att läsa och analysera allt som skrivits och sagts. Urvalet kan därför 1
 5. 5. uppfattas som högst selektivt. S-bloggare och S-debattörer, som vi, inom den Öppna kriskommission, anser varit (och är) tongivande i eftervalsdebatten, har varit av avgörande betydelse för avgränsningen. Analys Det är viktigt att nu föra en aktiv idédebatt och utifrån den bygga en politisk bas. Den socialdemokratiska politiken måste ha sina rötter i idédebatten och ideologin. Avsaknaden av förankring av vår politik och otydligheten i denna, har skapat en osäkerhet hos väljarna. Vad står Socialdemokraterna för? Vad vilja socialdemokratin? Vilka visioner har partiet? Står partiet på arbetarnas sida? Vilsenheten bland väljarna har växt. När Moderaterna uppfattas som ett Socialdemokraterna light – hur uppfattas då socialdemokraterna bland väljarna? En livfull idédebatt, som tar sikte på framtiden och har en berättelse som tar avstamp i verkligheten, kan ändra den negativa trenden. Vad har då gräsrötterna i partiet kommit fram till? Det finns en del överraskande tankar i idédebatten som visar att Socialdemokraterna fortfarande har en hel del att lära sig beträffande sin egen ideologi men som, i det stora hela, kommer att ge en bättre stabilitet och slagförmåga inför framtiden. Analysen visar att idédebatten kan samlas kring två perspektiv: det första perspektivet, vilket vi anser utgör en grund för ideologin, utgår från individen. Det andra perspektivet handlar om samhället. Mikronivå - Individen Våra bästa stämningars längtan (Hjalmar Branting) I debatten om socialdemokratins framtid lyfts det fram hur viktigt det är att analysera hur dagens samhälle ser ut och att vår politik måste anpassa sig till detta. Dock måste Socialdemokraterna inse en sak: oavsett vilken form av samhälle Sverige haft, (bondesamhälle, industrisamhälle och nu tjänstesamhället/kunskapssamhället) och vilka förändringar som sker i dessa samhällen, finns en konstant som hela tiden finns med, men som vi glömmer. Den konstanten är människan, den enskilde individen. Hon har samma önskningar oavsett var i historien vi befinner oss. Det är därmed viktigt att lyfta fram individen. Redan i arbetarerörelsens barndom var utgångspunkten hur individen skulle få det bättre genom att frigöras från begränsningar som samhället skapade. Det var varken system eller strukturer som var i centrum. Alldels för länge har dessa ansetts vara viktigare. Den enskilda har hamnat i skymundan och passiviserats allt efter som samhället förändrats. Vi socialdemokrater har pratat mer om systemen än om hur individen ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential under socialdemokratiskt styre. 2
 6. 6. Arbetsgruppen anser, efter sin granskning av det undersökta materialet, att det är viktigt att en socialdemokratisk politik sätter individen i centrum. Politiken ska utformas med bas i människors möjlighet att kunna utvecklas till sin fulla kapacitet. Människan har, oavsett tidsålder, önskat förverkliga sina drömmar om det goda livet och skapa något där hon och kommande generationer får det bättre. Samma önskningar finns idag. Socialdemokraterna måste bli mycket bättre på att fånga upp detta och kanalisera det i sin politik. Dagens moderna människa vill få livspusslet att fungera i en allt mer hektisk värld. Hon vill även ta ett eget ansvar. Det handlar vidare om att må bra, känna sig trygg, hinna med livet, kunna klara av förändringar i arbetslivet, få mer inflytande på arbetsplatsen, bli sedd, hörd och bekräftad. Det är viktigt att människor utvecklar ett egenansvar för sig själv och för hur samhället ska utvecklas. Varje människa ska vara med och bidra efter sin förmåga. Det handlar inte bara om att betala skatt utan om varför man betalar skatt. Var och en av oss ska vara med och bidra utifrån den egna kapaciteten som vi har. Medborgare tar ansvar för sin del, oavsett om det gäller individen och/eller samhället. Kan hon vara med och exempelvis bidra till att den egna hälsan blir bättre ska den också göra detta. För människor handlar det om att ha (ett eget arbete, en egen bostad), att älska (vem man vill) och att vara (trygg). Socialdemokratin måste fråga sig hur partiet ska kunna forma en politik som kan möta upp dessa saker som människor i Sverige bär med sig dagligen. Alliansen har gett sin bild och berättelse, men socialdemokratin måste kunna erbjuda en annan bild och en annan berättelse som innebär att alla (åtminstone det stora flertalet) innefattas i denna berättelse. Dagens individer vill vara delaktiga. Välfärden får därmed inte vara ett system som passiviserar utan ska bejaka och utveckla människors självständighet och möjligheter till delaktighet. Socialdemokratin måste ta tillvara detta och få människor att ta ansvar och vara med i byggandet av det samhälle som behövs för att ens drömmar om det goda livet ska kunna bli verklighet. En gång i tiden fanns det en entusiasm hos människor att vara med och bygga framtidens Sverige. En progressiv socialdemokrati måste se till att landets invånare är med och känner sig delaktiga i detta projekt igen. Då blir vår version om framtidens Sverige mer intressant att vara med och förverkliga än alliansens. Makronivån – samhället I valrörelsen, men även under den förra mandatperioden och tidigare, har Socialdemokraterna talat i termer av system och strukturer. Väljarna (och även de mest inbitna socialdemokrater) har svårt att se vad som ligger bakom dessa system och strukturer. En återkoppling av vår politik till dem själva är mycket viktigt. Bland de undersökta s-medlemmarna är det något 3
 7. 7. som prioriteras men utifrån individen och dennas drömmar och önskningar anser man det behövs ett samhälle som ger människor nya möjligheter. När högeralliansen sätter marknaden före människan och marknaden förvandlar medborgare till kund, bör Socialdemokraterna sätta människan före marknaden. Socialdemokraterna bör främja det goda samhället, där individen når maximal frihet och möjligheter för att förverkliga sina drömmar om det goda livet. S-medlemmarna anser att samhällets uppgift ska vara att stödja och hjälpa till med livspusslet oavsett var i livet olika grupper av människor befinner sig. Människor ska också vara med och bidra till samhället på olika sätt. Ett samhälle består av alla människors insatser. Var och en är viktig i arbetet med att skapa det goda samhället. Aktiva medborgare som tar ansvar växer också som individer. Det vinner alla på. Den enskilda har ett ansvar gentemot samhället men samhället har också ett ansvar gentemot den enskilda. Det ska finnas en trygghet som inte kränker individen. Välfärden ska ta hand om, stötta och verka uppbyggande. I detta får det inte finnas en byråkrati som inkräktar på människors integritet. På makronivån ingår även hur samhällets grundläggande funktioner och infrastrukturer ska vara tillgängliga för alla människor. Alliansen vill här skapa en bastrygghet, vilket innebär att endast de som har de ekonomiska förutsättningarna, har möjlighet att köpa tilläggstjänster. De undersökta partimedlemmarna vill hellre se en generell trygghet, som inte kräver köp av tilläggstjänster, och utgår från den enskildes behov och önskningar. Samhällets funktioner ska också vara gemensamt ägda. Ju fler som behöver samhällsfunktioner desto mer behöver dessa ägas av det gemensamma. Det är då som livschanserna jämnas ut i hela samhället samt att livspusslet kan fungera på fler olika sätt utan att individer/familjer blir ruinerade. Samhället bärs upp av individerna och därmed måste strukturer och system bli individuellt anpassade. I dag osynliggörs individerna och det händer att individer faller mellan stolarna. Försvaret av system och strukturer dominerar. Det är så som alliansen har gjort med till exempel sjukförsäkringen, skolan och arbetsmiljön. Människor vill inte ha detta utan vill vara med och bestämma över sitt liv oavsett hur gammal man är. Socialdemokratin måste utveckla detta bortom alliansens tal om ”valfrihet”, en ”valfrihet” som fokuserar på att utförarna ska kunna välja kunder. Här måste det hela flyttas över till individen att kunna styra över innehållet som utgår från den enskildes önskemål och behov. Då får människor möjlighet att bibehålla och utveckla sin självständighet, ansvarskänsla och delaktighet. Utifrån det material som arbetsgruppen har tittat på framträder en bild av kritik mot rådande samhälle som alldeles för lite involverar den enskilde och låta denna vara i centrum. Ett samhälle måste arbeta aktivt med att frigöra människan på olika sätt. Social trygghet och social gemenskap är sätt som detta kan ske på. Människor vill känna sig trygga för det är endast då som utveckling kan ske. Det läggs nämligen ned mycket energi på att kunna klara 4
 8. 8. sig när det är otryggt och därmed begränsas människors möjligheter att förverkliga sina drömmar om det goda livet. Så ska det inte vara. I dagens samhälle får marknaden ett allt större utrymme. Politiken har fått backa och ge upp det ena området efter det andra. Antagandet att marknaden vet bäst dominerar. Det har skapat ökade klyftor i Sverige. Det behövs ett samhälle som återerövrar områden från marknaden så att den enskilda får kontroll över situationen. Människan före marknaden. Dagens tjänstesamhälle bygger på industrisamhällets strukturer och system. I industrisamhället är det de få storas insatser som gäller medan det i ett mer utvecklat tjänstesamhälle/kunskapssamhälle betonas allas insatser för att skapa mervärde, ett mervärde som kommer alla till del. Det gäller för socialdemokratin att här vara framåtsyftande. Detta för att kunna skapa ett samhälle som bygger på allas tillit till varandra. När denna tillit minskar, ökar spänningarna och rädslan i ett samhälle. För Socialdemokraterna handlar det om att stärka tilliten mellan människor. Ett samhälle ska innehålla få motsättningar mellan människor. För att människor ska ges möjlighet att växa och utvecklas, behövs exempelvis arbete, sociala trygghetssystem och flexibel barnomsorg. Det goda samhället är även ett mångfaldigt samhälle. Metoder Socialdemokratisk ideologi bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet (och i förlängningen hållbarhet och ansvar). S-gräsrötterna lyfter fram att socialdemokratin nu på allvar måste satsa på att skapa det hållbara samhället. Det vilar på tre områden: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. Andra partier har ett eller två av dessa men det är dags att Socialdemokraterna införlivar alla tre med varandra. Dagens generation har ett ansvar för kommande generationer. Då gäller det att värna om det som finns men också se till att den värld som lämnas över är bättre än den man själv fick ärva. Det hållbara samhället ser till helheten. Att se till helheten har tidigare varit en av Socialdemokraternas paradgrenar. Verksamheten i ett samhälle, oavsett var och vad det är, har som ansvar att arbeta med långsiktig bärkraft. Det möjliggör frihet och jämlikhet som alla vinner på. Ett samhälle som är fokuserat på hållbarhet kan också se saker och ting från andra perspektiv. Perspektiv som gynnar såväl den enskilda som kollektivet. Vi måste ta nödvändiga steg för att kunna skapa ett modernt samhälle som bygger på solidaritet, rättvisa, jämlikhet och hållbarhet. Ett sådant samhälle är en bra gåva till kommande generationer. Det är dags för socialdemokratin att på riktigt förverkliga detta. 5
 9. 9. Funderingar om och kring dagens samhälle I alliansens Sverige har människor reducerats till plånboksväljare och konsumenter som har ett behov som ska tillfredsställas åt gången. Helheten får därmed en underordnad betydelse. Människor upplever sig vara ”mäktiga” i ett konsumtionssamhälle men i verkligheten saknar människor reell makt. Speciellt i och över produktionen. I ett marknadssamhälle är det bara pengar som räknas. Allt går att köpas för pengar. Alliansen underhåller detta med sin politik. Det är av största vikt att det socialdemokratiska partiet lyssnar på sina gräsrötter och vågar omdefiniera sin politik. Det är en myt att mitten i svensk politik redan är bestämd. Mitten är något som man själv definierar och det gäller att ta fram en politik som attraherar breda grupper av människor. Arbetareparti och arbetarrörelsen Vad är egentligen en arbetare? Rent generellt skiljer man arbetare och tjänstemän åt. Den skiljelinjen är i mångt och mycket en chimär. Fler och fler tjänstemän definierar sig numer som arbetare trots att de tillhör medelklassen. Vad är då ett arbetareparti? De undersökta s-medlemmarna har diskuterat detta och fram träder en intressant bild som mycket sällan, eller aldrig, förs fram. Ett arbetareparti ser hela människan såväl på som utanför arbetsmarknaden. Ingen ska osynliggöras och falla mellan stolarna. I arbetslivet har kraven ökat allt mer. Ett starkt arbetareparti som innehar regeringsmakten kan genomföra förändringar som reglerar kapitalismen men också arbeta tillsammans med människor så att dessa får ett bra arbetsliv. Vi måste därför tala om det goda arbetet och inte enbart tala om full sysselsättning. Arbetsgruppen har i studier av dokument och bloggar sett att det finns ytterligare saker i ideologin som är väl värt att lyfta fram. Dessa handlar inte enbart om att lyfta fram det förflutna och hur det är nu men också vad framtiden kommer att innehålla. Socialdemokratin tog kampen för demokratin som den väg man ska gå för att förändra samhället till det bättre. Den första socialdemokratiska tiden kännetecknas av ett folkrörelseparti som hade ”gör-det-själv”-perspektivet i centrum. Kooperationer föddes, då system och strukturer hindrade arbetarna att få politisk makt. Det var ett sätt att själva ta makten och ha inflytande över en del av samhället och livet från kapitalstarkare intressen. Kampen för demokrati ledde så småningom till allmän rösträtt och den politiska makten blev demokratisk. Socialdemokraterna kunde sedan erövra regeringsmakten och bygga det politiska projektet ”välfärdsstaten”. Där befinner vi oss i dag. Alliansen har anammat detta fullt ut och dagens strid står fortfarande här. Socialdemokraternas och de rödgröna partiernas idéer ratades av väljarna. 6
 10. 10. Det är därmed dags att ta nästa steg. Det behövs nu ett tredje ”socialdemokratiskt landskap”. Vad det ska innehålla är lite oklart i det material som står till förfogande men arbetsgruppen anser följande: Om de andra två har byggt på solidaritet, rättvisa och jämlikhet är det viktigt att det tredje också bygger på hållbarhet. Utvecklingen går också från det lokala via det nationella till den globala arenan. Samtidigt som partiet fokuserar på att utveckla en politik för framtiden och som tas emot väl i Sverige är det också viktigt att det tänks globalt. Den politiska makten kommer alltmer att förflyttas till internationella arenor. Här måste socialdemokratin vara den kraft som definierar och utvecklar den globala samverkan. Det kommer att vara än mer gränsöverskridande och gränsupplösande. Här gäller det att detta inte begränsar människors livschanser och möjligheter att förverkliga sina drömmar. Maktens arenor ligger på den transnationella och globala nivån och kommer att fortsätta att vara det. Utifrån en idédebatt måste vi kunna få kontroll över och leda in i något nytt och bra för människor. Vi vill även peka ut ytterligare ett steg i den demokratiska utvecklingen som samhället har tagit så här långt: den demokratiska utvecklingen stannade vid införandet av den politiska makten under demokratin. Moderaterna har anammat detta och försöker ge en bild av att även M är ett arbetareparti. Självklart ska socialdemokratin arbeta för att förbättra och utveckla välfärden men det är dags att ta nästa steg i den demokratiska utvecklingen. Det handlar om att demokratisera ekonomin. Den vägen kommer alliansen aldrig att ta men kan vara något för socialdemokratin att satsa på. Det handlar inte om att staten ska gå in och äga eller införa löntagarfonder, utan att skapa en demokrati där människor får kontroll på ekonomin och via politiken kan bygga system och strukturer som stödjer dem. Anställda är idag i händerna på arbetsgivarna. Tempot är uppskruvat, stressen ständigt närvarande, arbetsmiljön försämras, mer makt flyttas över på arbetsgivaren och anställda kan avskedas snabbt. Arbetsrätten har redan börjat luckras upp. Kraven i arbetslivet får till följd att fler och fler människor slås ut. Människor vill inte vara med om det. De vill vara med och bestämma och ta ansvar men istället går det i motsatt riktning. Genom en ekonomisk demokrati får människor makten över ekonomin på ett annat sätt. Det handlar om att driva kampen för demokratin och dess utveckling. Införandet av ekonomisk demokrati kan de facto leda till att människor får fler möjligheter till att förverkliga sina drömmar om det goda livet. 7

×