Mou foi

609 views

Published on

MOU FOI

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
609
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
172
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mou foi

  1. 1. SÖ 2005:59Nr 59Samförståndsavtal med Saudiarabien ommilitärt samarbeteStockholm den 15 november 2005 Regeringen beslutade den 21 april 2005 att underteckna avtalet. Avtaletträdde i kraft vid undertecknandet den 15 november 2005. Den på arabiska avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartemen-tets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.
  2. 2. SÖ 2005:59Samförståndsavtal om militärt sam- Memorandum of Understanding con-arbete mellan Konungariket Sveriges cerning Military Cooperation betweenregering och Konungariket Saudi- the government of the Kingdom ofarabiens regering Sweden and the government of the Kingdom of Saudi Arabia Konungariket Sveriges regering och The government of the Kingdom of SwedenKonungariket Saudiarabiens regering, and the government of the Kingdom of Saudi Arabia. som med stor tillfredsställelse uttrycker sin Acknowledging with great satisfaction theönskan att ytterligare förstärka de goda och desire to strengthen the good friendly relation-vänskapliga förbindelserna genom direkt mi- ship through direct military cooperation; inlitärt samarbete i enlighet med sina respektive accordance with the national and internationalländers inrikes- och utrikespolitik och på ett policies of their respective countries and in asätt som är förenligt med vardera landets egna manner consistence with national laws appliedlagar och utan att det skall strida mot deras in each country and not conflicting with theirinternationella åtaganden, commitments in the international fields. som noterar att samarbetet mellan de båda Noting that the cooperation of the two coun-länderna främjar internationell fred och säker- tries promotes internal peace and stability andhet och att det inte riktas mot tredje land, that is not directed against any third party. som, för de syften som avses i detta samför- For the purpose of this memorandum, theståndsavtal, nedan kallas parterna, har kommit two governments hereinafter referred to col-överens om följande. lectively as the “parties” and individually as the “party” have hereby agreed on the follow- ing: –Artikel 1 Article 1 Syftet med detta samförståndsavtal är att The purpose of this memorandum of under-identifiera och utvidga huvudområdena för det standing is to identify and extend the majormilitära samarbetet mellan parterna i fråga om fields of military co-operation between themilitära system och försvarsmateriel, logistik, two parties with regard to military systemsutbildning, teknologiöverföring, forskning och & products, logistic, training, technologyutveckling samt erfarenhetsutbyte inom områ- transfer, research and development in additiondena underhåll och militär sjukvård. to exchange of expertise in the fields of repair, and military medical services.Artikel 2 Article 2 Parterna är överens om att det militära Both parties agree that the military co-samarbetet mellan de båda länderna ska ske på operaton between the two countries shall beföljande områden. in the following fields:1) Försvarsmateriel och logistik 1. Military products and logistic a) Utrustning och system för stridsledning a. Command, Control and Communications(C3). (C3) equipment and systems. b) Utrustning och system för elektronisk b. Electronic Warfare (EW) and Signal In-krigföring (EW) och signalspaning (SIGINT). telligence (SIGINT) equipment and systems. c) Utrustning för skydd och sanering av- c. Protective and decontamination equip-seende massförstörelsevapen. ment from mass destruction weapons.2
  3. 3. SÖ 2005:59 d) Utrustning för säkerhetsspaning. d. Security scanning equipment. e) Tekniskt underhåll för utrustningen och e. Technical support for the equipment andsystemen. systems.2) Utbildning 2. Training a) Vardera parten skall bereda den andra a. Each party shall make it possible for thepartens personal möjlighet att delta i militära other party’s personnel to join military andoch tekniska kurser som den anordnar i sitt technical courses which carried out by eacheget land. party in his own country. b) Parterna är överens om att studera och un- b. The two parties agree on studying anddersöka möjligheterna till samarbete i fråga om investigating the possibilities of co-operatontaktisk och teknisk utbildning, bl.a. elektronisk in the fields of tactical and technical trainingkrigföring (EW) och signalspaning (SIGINT). including the fields of Electronic Warfare (EW) and Signal Intelligence (SIGINT).3) Forskning och utveckling 3. Research and Development a) Parterna är överens om att studera och a. The two parties agree to study and inves-utforska möjligheterna att upprätta ett partner- tigate the possibilities to establish a partnershipskapsprogram mellan Totalförsvarets forsk- program between The Swedish Defense Re-ningsinstitut (FOI) och de behöriga institutio- search Agency (FOI) and relevant institutionsnerna i Konungariket Saudiarabien i fråga om in the Kingdom of Saudi Arabia in the fields offörsvarsteknologi. Defense Technologies. b) Parterna skall särskilt sträva efter att utby- b. The parties will make extra efforts to ex-ta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga change technical and engineering expertise forom underhåll, utveckling och rekonstruktion maintenance, development and rebuilding ofav vapensystem, utrustning och reservdelar. weapon systems, equipment, and spare parts.4) Överföring av militärteknologi 4. Military Technology Transfer a) Parterna är överens om att meddela sådan a. Both parties agree to provide informationinformation och produktionsteknologi som är and manufacturing technologies needed tonödvändig för att utföra alla typer av underhåll conduct all levels of maintenance activities onav militär utrustning som de handlar med. military products they trade. b) Vardera parten skall främja att industrin b. Each party shall encourage the indus-i dess land utformar gemensamma projekt för try sector in his country to establish mutualsammansättning eller produktion av militär projects to assemble or manufacture militaryutrustning i den andra partens land. products in the other party’s country. c) Utbyte av experter och information på det c. Exchange of expertise and information inmilitärteknologiska området. the field of military technologies.5) Militär sjukvård 5. Military Medical Services Samarbetet i fråga om militär sjukvård This co-operation in the field of Militaryinnefattar utbyte för utbildning av läkare, Medical Services, include exchange of train-sjukvårdspersonal och sjukvårdsbiträden inom ing doctors, technical assistants and cowork-området för auxiliär militärmedicin och fältme- ers in the field of Auxiliary Military Medicaldicin i enlighet med vardera partens krav och Services and field Medicine according to theför att öka erfarenheterna och kunskapen samt requirements of each party and to get moreutbyta information i fråga om sådan militär experience and knowledge and exchange ofsjukvård som parten tillämpar. information in the field of military health used by the party. 3
  4. 4. SÖ 2005:59Artikel 3 Article 3 1. En kommitté skall upprättas, kallad 1. A committee shall be established undermilitära blandkommittén, för att ansvara för the name (The Joint Military Committee)uppföljning och utveckling av det militära which shall be responsible for the follow upsamarbetet mellan länderna och för att lösa and development of military co-operationshinder som kan uppkomma med avseende på between the two countries and in case any ob-detta samarbetsavtal. Vardera parten skall stacles that may arise regarding this MoU, andsenare utse sin företrädare i kommittén. Kom- each party shall appoint his representative at amittén skall mötas årligen ömsevis i vardera later time; the committee will meet annually inlandet. Den skall avge rekommendationer till each country respectively. The committee raisede högre myndigheterna i de båda länderna för its recommendations to the higher authoritiesgodkännande. in both countries to obtain approval. 2. Blandkommittén kan uppsätta särskilda 2. The committee can form specialized taskinsatsgrupper från vardera parten för att be- forces from each party to serve the militarytjäna det militära samarbetet. cooperation fields. 3. Blandkommittén får begära sådant biträde 3. The committee has the right to seek as-av sakkunniga i de båda länderna som bedöms sistance from experts in both countries that itvara nödvändigt för det militära samarbetet. consider necessary for military cooperation fields.Artikel 4 Article 4 1. Vardera parten skall garantera ett säkert 1. Each party guarantee secure exchange ofutbyte av sekretessbelagt material, projekt- (Classified materials, Projects drafts, Technicalförslag, tekniska specifikationer och all annan specifications, and any other classified infor-sekretessbelagd information som utväxlas mel- mation exchanged between them according tolan dem med stöd av detta samförståndsavtal i this memorandum) in accordance with lawsenlighet med gällande lagar och bestämmelser and regulations applicable in the two countriesi de båda länderna. Vardera parten skall åsätta and both parties shall provide for those classi-material och information som är sekretessbe- fied materials and information the same levellagda samma skyddsnivå som den åsätter eget of protection he provides for his own classifiedmaterial och egen information som är sekre- materials and information.tessbelagda. 2. Sekretessbeteckningarna skall följa detta 2. Document classification levels shall beschema: according to the following table:För Konungariket Saudiarabien Kingdom of Saudi ArabiaTop secret Top secretSecret SecretConfidential ConfidentialFör Konungariket Sverige Kingdom of SwedenTop secret Kvalificerat hemlig Top secret Kvalificerat hemligSecret Hemlig Secret HemligConfidential Hemlig Confidential Hemlig 3. Den mottagande parten får inte röja sekre- 3. The receiving party shall not release classi-tessbelagd information till någon regering, na- fied information to any government, national or-tionell organisation eller annan enhet i tredje part ganization or other entity of third party withoututan föregående samråd med upphovsparten. the prior consultation of the originting party.4
  5. 5. SÖ 2005:59Artikel 5 Article 5 Detta samförståndsavtal ålägger ingendera This MoU does not impose any financialparten något ekonomiskt ansvar utom det att responsibilities on either party except thatvardera parten skall stå för sina egna förvalt- each party will be responsible for its own ad-ningskostnader med avseende på stöd för detta ministrative charge related to the support ofsamförståndsavtal. this MoU.Artikel 6 Article 6 1. Detta samförståndsavtal har upprättats på 1. This MoU has been drawn up in the Ara-svenska, arabiska och engelska, vilka tre texter bic, English and Swedish languages, all textsär lika giltiga. I fall av oenighet om tolkningen, being equally authentic. In the event of anyskall den engelska texten ha företräde. disagreement on the interpretation the English text shall prevail. 2. Eventuella tvister mellan parterna i fråga 2. Any disputes regarding the interpreta-om tolkningen eller tillämpningen av detta tion or implementation of this MoU will besamförståndsavtal skall lösas uteslutande ge- resolved only by consultation between thenom samråd mellan parterna och inte hänskju- parties and will not be referred to a national ortas till nationell eller internationell domstol international tribunal or other third party foreller till tredje part för lösning. settlement.Artikel 7 Article 7 1. Detta samförståndsavtal träder i kraft da- 1. This MoU shall enter into force on thegen för den sista underskriften. date of last signature thereof. 2. Samförståndsavtalet skall gälla för en tid 2. This MoU shall remain in force for aav fem år och automatiskt förlängas för samma period of five (5) years and it will be automati-tid, om det inte sägs upp av någondera parten cally renewed for consecutive periods of fivemed sex månaders skriftligt varsel innan det (5) years unless it is terminated by either partyutlöper. giving six months written notice prior to MoU expiration. 3. Uppsägningen skall inte inverka på full- 3. The termination of this MoU shall notbordande av samarbetsprogram som har inletts affect the completion of cooperation programsinnan samförståndsavtalet upphörde att gälla. that have been undertaken prior to the termina- tion of this MoU. 4. Parterna kan träffa ytterligare avtal av 4. The parties may enter into further agree-allmänt eller speciellt slag, om de anser att det ment of general or a specific nature as theyskulle främja en effektiv tillämpning av detta would in their opinion promote the effectivesamförståndsavtal eller avseende en särskild implementation of this MoU or regarding anyfråga som täcks av samförståndsavtalet. particular matter covered by this MoU. 5. Detta samförståndsavtal kan när som 5. This MoU may be amended at any timehelst ändras genom parternas samtycke genom by mutual consent of the parties through andskriftväxling mellan dem. Exchange of Notes between the parties. Detta samförståndsavtal undertecknas i This agreement is signed in Stockholm onStockholm den 13/10 1426 enligt arabisk tide- the date of 13/10/1426H corresponding toräkning, motsvarande den 15/11 2005, enligt 15/11/2005G.den gregorianska kalendern. 5
  6. 6. SÖ 2005:59För Konungariket Sveriges For and on behalf of the government of theregering Kingdom of SwedenLeni Björklund Leni BjörklundFörsvarsminister Minister for DefenceFör Konungariket Saudiarabiens For and on behalf of the governmentregering of the Kingdom of Saudi ArabiaSultan Bin Abdulaziz Sultan Bin AbdulazizKronprins, Förste Vice Premiärminister, Crown Prince, Deput. Prem. & Min. of Def &Försvarsminister och Generalinspektör Avin. & Insp. Gen. Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 20066

×