SAI IP bij IT projecten

496 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SAI IP bij IT projecten

 1. 1. Alles wat u moet weten omtrent deintellectuele eigendomsrechten van IT- projecten Johan Vandendriessche, advocaat Avondconferentie 21 juni 2012
 2. 2. Algemene overwegingenEen overzicht van diverse intellectuele eigendomsrechten die kunnen bestaan bij IT-projecten.
 3. 3. Overzicht Algemene overwegingen  Inleiding Aandachtspunten bij IT-projecten  Overzicht van (intellectuele) Contractuele aandachtspunten (eigendoms)rechten  Auteursrecht  Software  Databanken  Handelsmerken  Domeinnamen  Portretrechten  Know-how
 4. 4. Overzicht van IE-rechten Auteursrecht  Exclusief recht op “werken van letterkunde en kunst”  Ruime interpretatie  Materialisatie  Originaliteit Patrimoniaal recht  Exclusief recht op exploitatie (in de ruime zin van het woord) (Onvervreemdbaar) Moreel recht  Recht op vaderschap  Recht op integriteit Auteur?  Natuurlijke persoon  Rechtspersoon?
 5. 5. Overzicht van IE-rechten Beschermingsmodaliteiten?  Loutere creatie  Geen registratie vereist (“registered copyright”), maar soms wel nuttig Overdracht  Strikte voorwaarden  Schriftelijk ten aanzien van auteur Relatie werkgever – werknemer  Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de auteur  Overdraagbaar via arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst (b.v. arbeidsreglement)  Opgelet voor de regels van dwingend recht (winstdeelname)
 6. 6. Overzicht van IE-rechten Relatie opdrachtgever – aannemer  Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de aannemer  Versoepelde overdracht via overeenkomst onder bepaalde voorwaarden:  Niet-culturele sector of reclamewereld  Overdracht uitdrukkelijk bedongen  Overdracht toekomstige exploitatiewijzen mogelijk Probleem bij wijziging van aannemer (“lock-in”) Opgelet: heel wat ondernemingen verliezen deze regels uit het oog en zijn bijgevolg geen eigenaar van hetgeen de werknemers/aannemers creëren  Risico bij garanties aan klanten  Probleem bij overname onderneming
 7. 7. Overzicht van IE-rechten Software  Computerprogrammatuur in de ruime zin van het woord, met inbegrip van schema’s, broncode, ...  OPGELET: handleiding is geen software!  GUI: recente ontwikkelingen plaatsen de bescherming van de GUI bij het auteursrecht, dus niet als software  Impact op regime overdracht  Recente tendens assimileert functionaliteiten met ideeën (in principe onbeschermd)  Bescherming via auteursrecht Relatie werkgever – werknemer  Vermoeden van overdracht van eigendom  Tegendeel kan bewezen worden
 8. 8. Overzicht van IE-rechten Databanken  Verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk toegankelijk met elektronische of andere middelen Dubbele bescherming  Sui generis-bescherming  Substantiële (kwantitative of kwalitatieve) investering  Inhoud van de databank  Auteursrechtelijke bescherming  Vorm, structuur, schikking, lay-out of voorstellingswijze
 9. 9. Overzicht IE-rechten Titulariteit van de rechten  Sui generis  Producent van de databank (persoon die het initiatief neemt en het risico draagt)  Producten is vrijwel altijd de werkgever of opdrachtgever  Auteursrechtelijk  Vermoeden van overdracht ten aanzien van werknemers  Geen vermoeden van overdracht ten aanzien van aannemers  Opgelet: beperkingen
 10. 10. Overzicht van IE-rechten Handelsmerk  Tekst / afbeelding / combinatie tekst en afbeelding / geluiden / geuren  Functie: identificatie producten en of diensten van een onderneming Exclusiviteit (territoriaal beperkt) Registratie Geschillen inzake merkinbreuken Opgelet bij overeenkomsten  Verbod op het gebruik van handelsmerk, handelsnaam en/of logo  Specifiek gebruik toegelaten? Opgelet bij aanmaak grafische elementen van het handelsmerk door derden  Auteursrechtelijk beschermd
 11. 11. Overzicht van IE-rechten Domeinnamen  Contractueel recht  cctld.be => DNS VZW Cybersquatting  Efficiënte wetgeving en procedures  Fenomeen wordt minder problematisch, maar is niet verdwenen Opgelet: registratie website is publiek => informatie over project?
 12. 12. Overzicht IE-rechten Portretrecht  Recht op portret (persoonlijkheidsrecht op een afbeelding)  Verbod op reproductie of publiek maken zonder toestemming van de betrokken Specifieke, uitdrukkelijke toestemming voor een welbepaalde doelstelling en duur Grondslag voor recht op anonimiteit Uitzonderingen
 13. 13. Overzicht IE-rechten Know-how  Technische kennis, ervaring, methodes, uitvindingen die niet worden beschermd door een octrooi, ….  Strikt genomen geen intellectueel eigendomsrecht Geen specifieke bescherming voor know-how  Fabriekgeheim (art. 309 Sw.)  Oneerlijke mededinging  Vertrouwelijkheidsovereenkomsten  Wettelijke vertrouwelijkheidsbepalingen
 14. 14. Aandachtspunten bij IT-projectenAandachtspunten bij IT-projecten: hoe wordt het regime van de intellectuele eigendomsrechten vorm gegeven?
 15. 15. Overzicht Algemene overwegingen  Make or buy? Aandachtspunten bij IT-projecten  Impact van make or buy?  Samenwerking Contractuele aandachtspunten  Welke oplossing voor de intellectuele eigendomsrechten binnen een project?  Eigendomsoverdracht m.b.t. deliverables  Licentie  Garanties en vrijwaringen  Escrowovereenkomst
 16. 16. Make or Buy? IT-projecten  Make  Interne middelen  Opgelet: free-lancers / zelfstandige medewerkers zijn een specifiek geval (geen werknemers!) dat dikwijls over het hoofd wordt gezien  Buy  Externe middelen  Combinatie van Make & Buy  Interne middelen  Externe middelen Interne middelen  Regime van intellectuele eigendomsrechten van werknemers Externe middelen  Regime van intellectuele eigendomsrechten van aannemers
 17. 17. Make or buy? Element van beoordeling van Make or Buy?  Wat omvat het IT-project?  Welke intellectuele eigendomsrechten worden gecreëerd?  Wie creëert intellectuele eigendomsrechten?  Welke rechten heeft de opdrachtgever nodig in het kader van zijn bedrijfsvoering?  Strategische deliverables?  Vervangbare deliverables? Resultaat analyse = keuze van regime  Eigendomsoverdracht (voor zover niet reeds vermoed of voorzien)  Licentieovereenkomst  Aanvullende escrow als zekerheid
 18. 18. Samenwerking Gezamenlijke ontwikkeling van deliverables  Wie is eigenaar van de resultaten?  Welke rechten verkrijgen beide partijen op de deliverables Mogelijke varianten (voorbeelden)  Gezamenlijke eigendom  Opgelet: regime van gezamenlijke eigendom van auteursrechten!  Cessie met retrolicentie  Een partij wordt eigenaar van het geheel  De andere partij verkrijgt een (ruime) licentie op het geheel  Cessie (al dan niet met licentie) met een royaltiemodel bij commercialisering (early adopters) Vertrouwelijkheid onderliggende materialen!
 19. 19. Eigendomsoverdracht Wettelijk of contractueel georganiseerde overdracht van de intellectuele eigendomsrechten  Voordelen  Nadelen Omvang is afhankelijk van het betreffende intellectuele eigendomsrecht  Analyse geval per geval  Standaardclausules die ruimst mogelijk overdracht genereren Overdracht is in de praktijk niet altijd mogelijk of wenselijk  “voorafbestaande intellectuele eigendomsrechten”  Strategisch asset van de opdrachtgever
 20. 20. Eigendomsoverdracht “Voorafbestaande intellectuele eigendomsrechten” / “background IP”  Sommige elementen van de deliverables zijn voorafbestaand of eigendom van een derde  Eigendom kan niet worden overgedragen Risico  Uitholling van het eigendomsrecht op de deliverables  ‘Vendor lock-in’ Oplossing  Ruime licentie (eigendomsbenaderend) op deze elementen  Enkel elementen toelaten waarvan de eigendom kan worden overgedragen (kostenverhogend?)  Enkel toelaten voor eenvoudig vervangbare elementen
 21. 21. Licentie Wettelijke recht of een overeenkomst  Tussen licentiegever en licentienemer  Met betrekking tot een of meerdere rechten op een intellectueel eigendomsrechten  Gebruik  Wijziging  Vertaling  Recht om afgeleide werken te creëren Afzonderlijke overeenkomst of beding in een overeenkomst Omvang?
 22. 22. Licentie Aandachtspunten  Omvang licentie voldoende ruim?  Worden alle gebruikers omvat?  Worden alle activiteiten omvat?  Toekomstbestendigheid (strategische deliverables / vervangbaarheid)  Financiële modaliteiten?  Exclusiviteit?
 23. 23. Garanties en vrijwaringen Inhoudelijke garanties met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht  Geldig en afdwingbaar  Afwezigheid van bepaalde elementen, b.v. open source software Garanties met betrekking tot de afwezigheid van inbreuken van rechten van derden  Omvang?  Herstelplicht?  Werkwijze  Informatie  Controle van de procedure  Vrijwaring ten aanzien van vorderingen  Beperkend (‘sole remedy’) of cumulatief met schadevergoeding?
 24. 24. Escrowovereenkomst Context IT-projecten Overeenkomst met betrekking tot de broncode software  Tussen maker en klant en escrowagent  Tussen maker en klant (b.v. escrow in eigen hand)  Tussen maker en escrowagent, met klant als derdebegunstigde Probleem van een licentie op een strategische software  Afhankelijkheid van leverancier voor onderhoud en ontwikkeling Escrow is niet altijd een praktische oplossing  Complexiteit software?  Begeleidende maatregelen?
 25. 25. Escrowovereenkomst Wezenlijke inhoud van de overeenkomst  Omschrijving van de te deponeren materialen  Afspraken rond het nazicht van de te deponeren materialen  Afgiftegronden (‘trigger events’)  Faillissement  Stopzetten onderhoud  Overname  Prijsverhogingen  Wijze van afgifte  Rechten na afgifte  Essentie van de escrowovereenkomst: het doel is continuïteit garanderen  Dikwijls stiefmoederlijk behandeld
 26. 26. Contractuele aandachtspuntenEnkele overwegingen vanuit zuiver contractueel aandachtspunt.
 27. 27. Overzicht Algemene overwegingen  Beding tot overdracht van Aandachtspunten bij IT-projecten intellectuele eigendomsrechten Contractuele aandachtspunten  Licentieovereenkomst
 28. 28. Beding tot overdracht van intellectueleeigendomsrechten Doorgaans standaardclausules in overeenkomsten  Ruime definitie  Overdracht van patrimoniale rechten  Bepalingen met betrekking tot morele rechten  Eventueel: licentie op “voorafbestaande materialen” en materialen van derden  Bijstandplicht (voor zover nodig) met het oog op registratie  Garantie dat werknemers en onderaannemers van aannemer de nodige rechten hebben overgedragen om de verdere overdracht mogelijk te maken Twee situaties  Werknemer  Aannemer
 29. 29. Licentieovereenkomst Omvang van de licentie  Persoonlijk / niet-persoonlijk  Exclusief / niet-exclusief  Overdraagbaar / niet-overdraagbaar  Herroepbaar / onherroepbaar  Toegekende rechten  Intern gebruik  Gebruik binnen de ondernemingsgroep, door dienstverlener / outsourcer  Andere rechten?  Beperkingen  Territoriaal  Koppeling aan hardware, besturingssysteem, locatie of gebruikers  Duur (indien afwijkend van de overeenkomst zelf)  Bepaalde duur  Onbepaalde duur (opgelet: opzegbaar op elk ogenblik met redelijke opzeggingstermijn)  Eeuwigdurend (opgelet: naar Belgisch recht in principe geherkwalificeerd naar onbepaalde duur, gelet op het beginsel dat eeuwigdurende verbintenissen niet geldig zijn)  Voor de duur van de bescherming van het betreffende intellectueel eigendomsrecht
 30. 30. Licentieovereenkomst Licentievergoeding  Vaste, eenmalige vergoeding (‘lump sum’)  In functie van periode (b.v. vaste jaarlijkse of maandelijkse vergoeding)  Variabel, in functie van gebruik / aantal gebruikers  Combinatie van voorgaanden Audit in verband met gebruik?  Wie?  Regelmaat?  Modaliteiten  Kostprijs
 31. 31. Licentieovereenkomst Garanties  Titulariteit van de intellectuele eigendomsrechten  Kwaliteit van de software  Conformiteit met specificaties en/of functionaliteiten  Vergelijking naar industriestandaarden?  Afwezigheid van ongedocumenteerde functionaliteiten  Afwezigheid van schadelijke code (virussen, Trojaanse paarden, …)  Compatibiliteit?  Conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving Garantietermijn Remedies  Herstel in natura  Schadevergoeding  Uitsluiting van andere rechten en verhaalsmogelijkheden (‘sole remedy’)?  Uitsluitingen uit garanties
 32. 32. Dank u voor uw aandacht. Vragen?

×