• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
งาน เศรษฐกิจพอเพียง
 

งาน เศรษฐกิจพอเพียง

on

 • 2,805 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,805
Views on SlideShare
2,805
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  งาน เศรษฐกิจพอเพียง งาน เศรษฐกิจพอเพียง Presentation Transcript

  • เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ทีชี้แนวทางการดารงอยู่ ่ และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดาเนินไปในทางสายกลาง มีความ พอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง จะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดาเนินชีวิตอย่างสมดุล และยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ทมีการแข่งขันสูง ี่
  • หลักเศรษฐกิจพอเพียง อาจประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีดังนี้1.การไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย - ไม่ใช้จ่ายเงินเกินความจาเป็น ไม่ใช้ จ่ายสิ้นเปลือง เช่น การซื้อของที่ไม่จาเป็น พวกสิ่งของที่ไร้ ประโยชน์ หาคุณค่าไม่ได้ เมื่อเราไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้ว เงินที่ เหลือฉันก็เก็บ หยอดใส่กระปุก เพื่อเป็นการประหยัดภายใน ครอบครัว ไม่นาเงินไปใช้เกินวัยของตนเอง
  • 2.การใช้นา-ไฟ อย่างประหยัด - ใช้นาให้รู้คุณค่า ไม่ เปิดนาทิ้งไว้ หรือ ปิดนาให้สนิท นาที่เหลือจากการล้าง ผลไม้ อาหาร จะนาไปรดต้นไม้ และไฟ ไม่เปิดไฟนอน และ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สนิท ด้วยการถอดปลั๊ก และเมื่อไม่ อยู่บ้าน สารวจว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดบ้างที่ยังไม่ได้ปิด จะ ปิดให้สนิท
  • 3.การหารายได้เข้าครอบครัว - ช่วยพ่อแม่ทางาน เพื่อ นาไปขาย และปลูกผักนาไปขาย เพื่อหารายได้เข้า ครอบครัว และเมื่อหารายได้มาแล้ว จะไม่นาเงินไปใช้จ่ายใน สิ่งที่สุรุ่ยสุร่าย พร้อมทั้งทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อ รู้การใช้จ่ายภายในครอบครัว
  • การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเนื้อหา คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละขั้นนาเข้าสูบทเรียน เล่าเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนฟังและบอกว่า ่ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละเข่าไปมีบทบาทอย่างไร เช่นการทา เกษรตรทฤษฎีใหม่ การแบ่งพื้นที่ทาการเกษตรเป็น 10:30:30:30 ถ้าครอบครัวของเรามีที่ดินเท่ากับ x จะทากิจกรรมตามการเกษตรทฤษฏี ใหม่ได้อย่างไรขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนฝึกคานวณตามโจทย์ที่ตั้งใว้ในขั้น นาเน้าสู่บทเรียน ตามที่ดินจริงของตน ให้นักเรียนวาดรูปการทาเกษตร ทฤษฎีใหม่ของครอบครัวตนเอง และให้ออกมารายงานหรือเล่าเรื่องจาก ภาพวาดของตน มีการวัดผลจากทุกกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน
  • คณิตศาสตร์กับการทานาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างเช่น เรื่องสินค้ามือสองกับฟังก์ชั่นล็อก ในช่วงปี ๒๕๔๙ กระแสสินค้ามือสองได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่นจึงนามาบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อให้ข้อคิดกับเด็กว่า ไม่ควรซื้อสินค้ามือสองโดยไม่คานึงถึงเหตุและผล พร้อมดึงเข้าสู่เนื้อหาเรื่องฟังก์ชั่นล็อก ซึ่งเป็นเรื่องการคิดค่าเสื่อมราคาสินค้า ด้วยการให้เด็กเปรียบเทียบสินค้าว่ามีอายุการใช้งานกี่ปี หากคิดค่าเสื่อมราคาและความคุ้มค่าแล้วควรซื้อสินค้าหรือไม่อย่างไร เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กที่สามารถดึงเข้าสู่บทเรียนได้นอกจากนี้ยังมีการนาเรื่องบัตรเติมเงินโทรศัพท์มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน เพราะทุกวันนี้เด็กใช้โทรศัพท์มือถือกันจนเป็นเรื่องปกติ ห้ามก็ไม่ได้ ครูจึงให้เด็กเก็บบัตรเติมเงินไว้แล้วให้เลือกมาหนึ่งใบ พร้อมกับให้สร้างโจทย์คณิตศาสตร์ที่สัมพันธ์กับบัตรเติมเงินโทรศัพท์นั้นว่า เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ครูสอนอย่างไร
  • เซ็ตอินเตอร์เซ็กชั่นกับพืชผักสวนครัว คือการเรียนเรื่องเซ็ตหรือ การจัดกลุ่มแทนที่จะใส่ตัวเลข ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ หรือพืชสวนครัว ที่ปลูกในพื้นที่จากัดก็ได้ วิธีการคิดก็คือ ถ้าพืชวงที่หนึ่งเป็นวงไม้ประดับ แล้ววงที่สองเป็นไม้ที่กินได้ ฉะนั้นที่เราจะปลูกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม หรือไม้กินได้ที่ไม่สวยงาม หากลองปลูกไม้ทั้งสองอย่างรวมกันเลือกที่ สวยด้วย แล้วเอามากินได้ด้วย นั่นก็คือการอินเตอร์เซ็กชั่นกันในเรื่อง ของเซ็ต ซึ่งสิ่งที่ครูให้เด็กได้เรียนรูนอกเหนือจากวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ้ ยังสอนให้รู้ว่าพืชสวนครัวเป็นอาหาร ขณะเดียวกันก็โยงไปสู่สภาพบ้าน ของเด็กและอาชีพของผู้ปกครองด้วย
  • นายศุภกิตต์ จันทร์มณี เลขที่ 11 นายสิโรตม์ ปิงแก้ว เลขที่ 14เด็กชายอิทธิกูล สาราญพิทักษ์ เลขที่ 16 เด็กหญิงกันติชา จิ๋วแก้ว เลขที่ 19 เด็กหญิงปนัสยา นิพิฏฐกุล เลขที่ 26