สมการตรีโกณ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this document? Why not share!

สมการตรีโกณ

on

 • 18,806 views

 

Statistics

Views

Total Views
18,806
Views on SlideShare
18,806
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
74
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

สมการตรีโกณ สมการตรีโกณ Document Transcript

 • สมการตรีโกณ การหาคาตอบของสมการตรีโกณมิติ มี 2 ลักษณะ คือ 1. คาตอบเฉพาะของสมการตรีโกณมิติ หมายถึง คาตอบของสมการที่มีการจากัดขอบเขตของ คาตอบ 2. คาตอบทั่วไปของสมการตรีโกณมิติ หมายถึง คาตอบของสมการที่ไม่มีการจากัดขอบเขตของ คาตอบ ดังนั้น ในการหาคาตอบของสมการ ถ้าโจทย์ไม่ระบุว่าให้คาตอบอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้ว คาตอบจะต้องอยู่ในรูปคาตอบทั่วไป ดังนี้ - คาตอบทั่วไปของสมการฟังก์ชันไซน์และโคเซแคนต์ เท่ากับ 2 n    เมื่อ  เป็น คาตอบทั้งหมดของสมการในช่วง  0 , 2   และ n  I - คาตอบทั่วไปของสมการของฟังก์ชันโคไซน์และเซแคนต์ เท่ากับ 2 n    เมื่อ  เป็นคาตอบของสมการที่เป็นจานวนจริงน้อยที่สุดหรือศูนย์ และ n  I - คาตอบทั่วไปของสมการของฟังก์ชันแทนเจนต์และโคแทนเจนต์เท่ากับ n    เมื่อ  เป็นคาตอบของสมการที่เป็นจานวนจริงน้อยที่สุดหรือศูนย์ และ n  I การเขียนคาตอบทั่วไปของสมการอาจเขียนได้มากกว่า 1 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น 2ตัวอย่าง จงหาค่า A จากสมการ 3 cot A  (1  3 ) cos A  1 เมื่อ 0  A  2 แนวคิด จากโจทย์จะได้ 2 3 cot A  (1  3 ) cos A  1 = 0 ( 3 cot A 1 )(cot A  1 ) = 0 1  cot A = , 1 3  4  3 7 ดังนั้น A = , , , 3 3 4 4
 • ตัวอย่าง กาหนด 0 o  x  360 o จงหาค่า x จากสมการ sin 2 x + 2 cos x sin x = 1แนวคิด จาก sin 2 x + 2 cos x sin x = 1 จะได้ 2 cos x sin x + 2 cos x - sin x = 1 ; (sin 2 x = 2 sin x cos ) ( 2 cos x)(sin x +1) - (sin x+1) = 0 (sin x + 1)(2 cos x -1) = 0 o นั่นคือ sin x = -1 จะได้ x = 270 1 o o หรือ cos x = จะได้ x = 60 , 300 2 o o o  x = 60 , 270 , 300 แบบฝึกหัด1. กาหนดให้ 0  x  2  จงแก้สมการในแต่ละข้อต่อไปนี้ 3 (1) sin x  2 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 1 (2) cos x   2 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. (3) tan x  3 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..
 • (4) cot x = 1 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(5) sec x   2 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(6) cosec x = 2 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(7) cot 2x = 1 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(8) sec2 x = 2 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(9) 2 sin2 x -1 = 0 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..
 • 1 (10) sin x cos x  2 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..2. กาหนดให้ 0 o  x  360 o จงแก้สมการในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1 (1) 3 cot sin x  sin x  0 x ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. (2) sin 2x = cos x ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. (3) sin 3x + sin x = 0 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..
 • ………………………………………………………..(4) cos 3x +8 cos3 x = 0 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(5) sin 5x cos 3x -cos 5x sin 3x = cos x ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(6) sin 5x + sin x = sin 3x ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(7) cos x  3 sin x  1 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..
 • ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(8) sin x cos x  2 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(9) 3 (1  sin x )  cos x ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..(10) 3 cos 2 x  sin 2 x  2 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..
 • 3. จงแก้สมการในแต่ละข้อต่อไปนี้ ( ตอบในหน่วยเรเดียน) 1 (1) sin x  2 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. 1 (2) cos x  2 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. (3) tan x = -1 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. (4) sec 2x = 2 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. (5) cosec 3x = -1 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..………………………………………..
 • ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..………………………………………..(6) 2 sin2 x + sin x - 1 = 0 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. 5(7) cos x  sec x  2 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..………………………………………..(8) 4 tan2x - 3 sec2 x = 0 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..………………………………………..(9) sin 5x cos x = sin 6x cos 2x ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..………………………………………..
 • (10) sin x + sin 2x +sin 3x = cos x + cos 2x + cos 3x ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..………………………………………..4. จงแก้สมการในแต่ละข้อ (1) sec   2 และ tan    1 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. (2) cot   3 และ cos ec    2 ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..………………………………………..5. จงหาเซตคาตอบของอสมการ 3 cos x  sin x  0 เมื่อ    x   ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..……………………………………….. ………………………………………………………..………………………………………..