การประมาณค่า

31,718 views
31,228 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • การประมาณค่า
  Presentation Transcript พิมพ์ผิดเยอะมากๆเลย รบกวนช่วยแก้ไขที
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
31,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประมาณค่า

 1. 1. พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูจิระประภา สุวรรณจักร์
 2. 2. การประมาณ เป็นการบอกขนาด จานวน หรือปริมาณที่ไม่ต้องการละเอียดถี่ถ้วน เป็นเพียงการคาดคะเนจานวนหรือปริมาณด้วยสายตาเท่านั้น ไม่จาเป็นต้องใช้เครืองวัด ่เครื่องคานวณ หรือการนับแต่อย่างใด
 3. 3. การบอกจานวนใด ๆ โดยวิธีการประมาณค่า นั้นนิยมบอกเป็นจานวนใกล้เคียงจานวนเต็มเช่น จานวนสิบจานวนเต็มร้อย จานวนเต็มพัน จานวนเต็มหมืน จานวน ่เต็มแสนจานวนเต็มล้าน ฯลฯ เป็นต้น 1.การประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มสิบ หมายถึงจานวนที่หลักหน่วยของเลข 2 หลักลงท้าย ด้วยเลข 0 เช่น 10 ,20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 ,80 และ 90
 4. 4. โดยให้พิจาณาเฉพาะเลขหลักหน่วยเท่านั้น ดังนี้1. ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยมีค่าต่ากว่า 5 ให้เราประมาณค่าเป็นจานวนเต็มสิบน้อยกว่าเลขจานวนนั้น เช่น324 หลักหน่วยของเลขจานวนนี้คือ 4 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5ให้เราประมาณค่าจานวนเต็มสิบของจานวนนี้คือ 320ดูเส้นจานวนข้างล่างนี้ประกอบ 324 <------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------> 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
 5. 5. 2. ถ้าหลักหน่วยของเลขจานวนนั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้เราประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มสิบมากกว่าเลขจานวนนั้น เช่น 327 หลักหน่วยของเลขจานวนนี้คือ 7 เราก็สามารถประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มสิบของ เลขจานวนนี้คือ 330 326 <------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------> 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
 6. 6. 2.การประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มร้อย จานวนเต็มร้อยหมายถึงจานวนที่มีหลักหน่วยหลักสิบ ของเลข 3 หลักเป็นเลข 0 เช่น 100 , 200 , 300 ,400, 500 , 600 , 700, 800 และ 900 การประมาณค่าให้ใกล้เคียงจานวนเต็มร้อย ทาได้โดยพิจาณาจากตัวเลขเฉพาะในหลักสิบของจานวนนั้น ๆ ดังนี้ 1. ถ้าตัวเลขในหลักสิบมีค่าต่ากว่า 50 ให้ประมาณค่า จานวนนั้นเป็นจานวนเต็มร้อยน้อยกว่าเลขจานวนนั้น
 7. 7. เช่น จงประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยของ 2, 320 แนวคิด จานวน 2,320 อยู่ระหว่างจานวนเต็มร้อย คือ 2,300 กับ 2,400 และหลักสิบของเลขจานวนนี้คือ 20 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 50 ให้เราประมาณค่าจานวนเต็มร้อย ของจานวนนี้คือ 2,300 2,320<----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|----->2,300 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2,400
 8. 8. 2. ถ้าหลักสิบของเลขจานวนนั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50 ให้ประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยมากกว่าจานวนนั้น เช่น ประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยของ 2,370 แนวคิด จานวน 2,370 อยู่ระหว่างจานวนเต็มร้อย คือ 2,300 กับ 2,400 และหลักสิบของเลขจานวนนี้คือ 70 ซึ่งมีค่ามากกว่า 50 ให้เราประมาณค่าจานวนเต็มร้อย ของจานวนนี้คือ 2,400 2,370<----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|----->2,300 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2,400
 9. 9. 3.การประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มพัน จานวนเต็มพันหมายถึงจานวนที่มีหลักหน่วย สิบหลักร้อย ของเลข 4 หลักเป็นเลข 0 เช่น1000 ,2000 ,3000,4000,5000 ,6000 ,7000, 8000 และ9000 การประมาณค่าให้ใกล้เคียงจานวนเต็มพัน ทาได้โดยพิจาณาจากตัวเลขเฉพาะในหลักร้อยของจานวนนั้น ๆ ดังนี้ 1. ถ้าตัวเลขในหลักร้อยมีค่าต่ากว่า 500 ให้ประมาณค่า จานวนนั้นเป็นจานวนเต็มร้อยน้อยกว่าเลขจานวนนั้น
 10. 10. เช่น จงประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มพันของ 41, 270 แนวคิด จานวน 41,270 อยู่ระหว่างจานวนเต็มพัน คือ 41,000 กับ 42,000 และหลักร้อยของเลขจานวนนี้คือ270 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 500 ให้เราประมาณค่าจานวนเต็มพัน ของจานวนนี้คือ 41,000 41,270<----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|----->41,000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 42,000
 11. 11. 2. ถ้าหลักร้อยของเลขจานวนนั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50 ให้ประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มพันมากกว่าจานวนนั้น เช่น ประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มพันของ 41,770 แนวคิด จานวน 41,770 อยู่ระหว่างจานวนเต็มพัน คือ 41,000 กับ 42,000 และหลักร้อยของเลขจานวนนี้คือ 770 ซึ่งมีค่ามากกว่า 50 ให้เราประมาณค่าจานวน เต็มพัน ของจานวนนี้คือ 42,000 41,770<----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|----->41,000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 42,000
 12. 12. 1. จงหาค่าประมาณของผลบวกต่อไปนี้ (1) 2,672 + 2,438 + 8,616 (2) 2,107 + 596 + 5,632 (3) 412 + 363 + 915 (4) 8,352 + 2,153 + 695 (5) 1,123 + 3,261 + 345 (6) 62,148 – 8,612 (7) 21 – 12.6 + 13.13
 13. 13. หลักการปัดเศษทศนิยมให้ดูเฉพาะเลขโดดที่อยูถัดจาก ทศนิยมตาแหน่งทีต้องการไป ่ ่ ทางขวามือ ตัวเดียวเท่านั้น และทาได้ครังเดียวเท่านั้น ้ ถ้าต่ากว่า 5 ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปให้ปัดเป็นจานวนเต็ม
 14. 14. หลักการปัดเศษทศนิยม การปัดเศษให้เป็นจานวนเต็ม โดยพิจารณาตัวอย่าง จากทศนิยมตาแหน่งที่หนึง ่ 43.975  44 มากกว่า 5 ปัดขึ้นไปเป็น 1 43.525  44 เท่ากับ 5 ปัดขึนไปเป็น 1 ้ 43.497  44 น้อยกว่า 5 ตัดทิ้ง
 15. 15. หลักการปัดเศษทศนิยม การปัดเศษให้เป็นทศนิยมหนึ่งตาแหน่งตัวอย่าง โดยพิจารณาจากทศนิยมตาแหน่งที่สอง43.874  43.9 มากกว่า 5 ปัดขึ้นไปเป็น 0.1 43.854  43.9 เท่ากับ 5 ปัดขึนไปเป็น 0.1 ้ 43.834  43.8 น้อยกว่า 5 ตัดทิ้ง
 16. 16. หลักการปัดเศษทศนิยม การปัดเศษให้เป็นทศนิยมสองตาแหน่งตัวอย่าง โดยพิจารณาจากทศนิยมตาแหน่งที่สาม43.9782  43.98 มากกว่า 5 ปัดขึ้นไปเป็น 0.0143.9753  43.98 เท่ากับ 5 ปัดขึนไปเป็น 0.01 ้43.9723  43.97 น้อยกว่า 5 ตัดทิ้ง
 17. 17. แบบฝึกหัดเสริมทักษะ เรื่อง การปัดเศษ จงเติมจานวนในช่องว่างให้ถูกต้องข้อ จานวน จานวน จานวนเต็ม ทศนิยมหนึ่ง ทศนิยมสองที่ เต็มสิบ ตาแหน่ง ตาแหน่ง1. 0.8692. 9.8753. 26.23864. 156.03455. 2,444.098
 18. 18. เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การปัดเศษ จงเติมจานวนในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่ จานวน จานวนเต็ม จานวนเต็ม ทศนิยมหนึ่ง ทศนิยมสอง สิบ ตาแหน่ง ตาแหน่ง 1. 0.869 0 1 0.9 0.87 2. 9.875 0 10 9.9 9.88 3. 26.2386 30 26 26.2 26.24 4. 156.0345 160 156 156 156.03 5. 2,444.098 2,440 2,444 2,444.1 2,444.1
 19. 19. ตัวอย่าง ถังน้ามันใบหนึ่งจุได้ 5,200 ลิตร เมื่อ ต้องตักน้ามันออกจากถังโดยใช้ถังเล็กขนาดจุ ได้ 1.8 ลิตร จะต้องตักอยู่กี่ครั้งน้ามันจึงจะหมดถังวิธีทา น้ามัน 5,200 ลิตร ถังตวงจุได้ 1.8 ลิตร ประมาณ 2 ลิตร ดังนั้น จะต้องตักอยู่ 5200  2600 2 ตอบ 2600 ครั้ง
 20. 20. ตัวอย่าง คุณแม่ซื้อข้าวสารมา 142 บาท สบู่ 37 บาท ผงซักฟอก 95บาท น้ามันพืช 27.75 บาท นมตราหมี 94.25 บาท จงหาว่าคุณแม่จ่ายเงินไปประมาณกี่บาทวิธีทา 142  140 37  40 95  100 27 . 75  30 94 . 25  90 จะได้ 140+40+100+30+90 = 400 บาท ดังนั้น 142+37+95+27.75+94.25  400 บาท
 21. 21. ลองทาดู คุณทาได้1. เมื่อปีการศึกษา 2540 จานวนประชากรประเทศไทยที่มีอายุที่อยู่ในวัยเรียน อุดมศึกษา 4,658,191 คน แต่ปรากฏว่ามีผู้เรียนอยู่ในระดับนี้อยู่เพียง 39.2% ของจานวนประชากรในวันนี้จงหาว่า มีผู้เรียนในระดับนี้กี่คนโดยประมาณ 2. วิทยุเครื่องหนึ่งราคา1,650บาท ถ้ามีผู้ซื้อเงินสดจะลดให้ 9%อยากทราบว่า ถ้าต้องซื้อสด ต้องจ่ายเงินประมาณกี่บาท
 22. 22. 3. ต้องการตัดหญ้าในสนามที่มีขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 36 เมตรโดยเสียค่าใช้จ่ายเมตรละ0.95 บาท จงหาว่าจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างตัดหญ้าประมาณกี่บาท 4. ถ้าต้องซื้อผ้ามาตัดเสื้อ 13.2 เมตร เมตรละ 12.5 บาท จะต้องจ่ายเงินประมาณกี่บาท

×