05 torsdag Peo olsson, Shirtstore + Peter Christiansen, Protecty.dk

400
-1

Published on

Scandinavian e-Business Camp - Dag 1

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
400
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Mittnamnär Peo Olsson, jag ärgrundare till Shirtstoresomidagär 6 anställdaochsäljerförc.a 12.000.000 kronor. Jag ärhärförattberätta lite omhur vi gjordeochvilka problem somuppstod I samband med vårnorderlansering.
 • JagstartadeShirtstorehösten 2003. Efter 5-6 årtyckte jag atttidenvarmogenförattöppnabutikeni de övriganordiskaländerna. Jag påbörjadearbetet med med lanseringen med allaländersamtidigt. Vi hade faktiskttjuvstartat/testat lite med Danmarkinnan. En heltseparatbutik I ettannat system som jag intesköttespeciellt bra! Jag återkommer till detta.Ovansernilanseringsdatumenochhurutvecklingenharvarit de senasteåret med försäljningen.Jag tänktegåigenom land för land ochvilka problem ochfördelarsom jag upplevde.
 • Om vi börjaratttittapå den finskamarknaden. Såärdetenligt min mening den mestspännandemarknaden just nu. Finland ligger ganskalångtefterossnärdetgäller e-handel, detär bra attvaratidigtpåmarknadenoch ta marknadsandelarfrånbörjan. Någraavfördelarna med Finland ärsåklarförstochfrämstatt de endasthar 23% moms, detgerjukundenlägreprisellerbättre marginal till oss.Att de använder EUR anser jag också en fördeldå I principallabetallösningarharstödfördetta.Du fårsälja till Finlandför 35,000 EUR per årutanattmomsreigstrera sig. Däreftermåsteniregistreraerför moms. Vilkenärganskaenkelochdetärheltklartenfördelattallablanketterfinnspåsvenska
 • Hos ossärävensnittordervärdetnågothögreän I vårsvenskabutik!
 • Detkanocksåvara en nackdel med 23% moms förbutikssystemetsomnianvändermåste ha stödförolika moms-satserförolikamarknader, vilketdetinteverkavarasåmångasystemleverantörersomtänktpå.Attskaffa sig en .FI domänkanvaraettgissel. Sist jag undersöktefannsdettvåalternativförattbligodkändinnehavareav .FI domänsomsvenskföretagare. Detenavaratt ha sittnamnvarumärkesregistreratinom EU, alternativtvåvaratt ha ettlokaltföretagregistrerat.En nackdel med en etablering I Finland ärjusjälvklartspråket. Detärheltnödvändigtattskaffa sig en översättaresomsnabbtkanhjälpaer med kundtjänstärenden. Google translate fungerarinte bra med finska. Ta en tittärt.ex
 • Detärjuheltenkeltomöjligtför en ickefinsk-kunnigattförståettord
 • Ochäven med en översättning I Google Translate ärdetmycketvårtattförståvadkundenvill. I dettafallettycktekundenattpaketet hade kommit till felutlämningställe. Men detframgårjuintehelttydligt I översättningen.
 • En annansak man måstetänkapå med finlandärjuattfinnarnaärväldigtvana vid direktbetalning. Detfinnsett par svenskabetallösningarsomharhyfsadetjänsterfördetta med detärsvårtatthittanågonsom tar allafinskastorbanker.Enligtdistansköplagen I finlandsåärdet lag påfrireturfrakt vid byte/ångratköp.
 • När vi kommer till Norgesåupplever jag att vi harattgöra med mycketödmjukaochtåligakunder. Detärheltklartsåatt den norskakundenärbereddattbeställaförhögreordersummerän den övriganordiskakunden.
 • Hos ossär den norskagenomsnitts-köpet 810 SEK jämförts med Sveriges 475 SEK.
 • En annanfördeljämfört med Norgeärjuattdetärlättareattförståspråket I kundtjänstärenden.Mennär man harbestämt sig förattetablera sig I Norgehar man en hel del administrativtarbeteframför sig. Förstochfrämstsåkandetvara lite problem med attskaffa sig en norskdomän. Detkrävsatt en norrmanregisterarellerlokaltföretagochdetmåstevara en fysiskadress. Du kaninteregistrera en .no domänsomsvenskellersvensktföretag.Norgegränsförförsäljningutanmomsregistreringärendast 50,000 NOK / 12 mån, Detinnebäratt du direktmåsteregistrera dig med hjälpav en revisor.Skadetvarasmidigför den norskakundenatthandlaav dig såmåste du ha en tullkreditsåkundenintebehöverbetalatullavgiftpå de paketsom de bestält. Förattfånorsktullkreditmåste du vararegistrerad I Norgeoch de begäralltid en bankgaranti. De ärocksåextremtsnabba med attstängakreditsom du inteskullebetalaräkningen I tid. (exempelföross 2 dagar). Detärocksåmycketmeradministratiftarbeteattskickasjälvaförsändelseneftersom man måsteskickapaketen I Splitshipmentochföljesedlarochhandelsfakturormåstefölja med. Postenkräveroftaatt man allafallskicka 10 paketåtgången.Ska man satsapåNorgesågällerdetattgå “all in” med attskaffa sig momsregistreringochtullkredit.
 • Även I Danmarkuppleverninågothögreordervärde.
 • Detgjordeatt vi ganskasnabbtfickväldigtdåligarecensionerpåTrustpilot.
 • Men så fort vi börjadeskötaosssåändradessnabbttonen I recensionerna!
 • Viuppleveratt den danskakundengenerelltärmerräddförattbliluradpånätetochdetärdärförviktigtatt man helatidenberättarförkundenvadsomhänder. “Bekräftelser”Danskarnaärocksågladareförattskrivarecensioner, vi testade lite med danmarkredan 2009 ochdåvarförsäljningenlågochtyvärrsåprioriterades jag intebutiken.
 • I danmarkhar vi en snitt order på 500 SEK
 • Ävenärsåkan man förståspråket, vi skåningarallafallFraktkostnaden med Postensom vi använderärlägre till Danmerjämfört med Finland ochframföralltNorge.Vemsomhelstfårregistrera en .DK domänsådetärbataattköra.
 • Senkommer vi såklart tilldetomtalade DK-kortet. De flestaexperterpåståratt DK-kortetär “ettmåste” förattlyckas I Danmark, och jag hållerdelvis med. När vi drogigång I Danmarkså hade vi inteklart med vårtDankort. Ochdetvarfaktisktintesåmångasomfrågadeefter det. Idagärupp mot 80% avalladankortkopplade till VISA. Men jag trorattvärdetavlogganochmöjlighetenatt ta betalt med detgerdanskarnaettstortvärde.
 • Såhäranvänder I DK-kortloggansometttrygghetsmärke I vårbutik. Jag bedömmerdetsomatt DK-logganaharettstörretrygghetsvärdefördanskenänvadtryg e-handelharförsvenskarna.
 • Så ska man satsa i Danmark så ska man nog ha Dankort. Tyvärr innebär det att man måste starta ett lokalt bolag med en lokal fysisk adress samt att man måste åka till danmark och öppna ett bankkonto i en danska bank. Men det kan det ju vara värt
 • Peter ChristensenCountry Manager, Protecty.DKLigesomPeo, viljegfortælle, hvordan vi valgte at gåind I Danmark, oghvilkeerfaringer, vi hargjortos…Som I måskehar set I programmet / på SEBC2012.se, har vi kun været online i 1,5 måned, hvorforjegendnuikkehar ret mange data at fremvise.
 • ProtectyArbetskläder & SkyddsutrustningPånettetsiden 2007Grundlagtaf Peter Höjman aka @nolingo3 ansatteiGlumslöv, SverigeOmsætter for ca. 5 mio/årPeter harlænge haft lysttil at gåindpåbådedetfinskeogdanske marked, ogvalgtederforijanuar at slåstillingensom Country Manager for Danmark el. Finland op på sin blog & på Twitter. Gennemmitnetværkblevjegopmærksompåopslagetogsøgteselvfølgeligstraks. Peter ogjeghavdeefterfølgende et par samtaler over Skype, hvorefter vi mødtesogblevenigeom en løsning.I forbindelse med opslagethavdehan dog overvejet, hvordanhanskullebære sig ad – omhanskullebruge intern ellerekstern country manager, ogomvedkommendeskullesidde I DK eller SE.
 • Der findesfordelevedbegge dele, og Peter var da ogsåitvivl…Føropstarthavde vi kontakttilbådeMakesYouLocalogJumpB (Anders Andersen), men hanvalgte I sidsteende en løsningmidt I mellem…dotDK v/ Peter ChristensenEn eksternkonsulent med fokuspåProtecty.DK 40 timer+ omugenEt langsigtetsamarbejdeblevindledt…
 • Hands OffDe 4 førsteugervarjegpåkontoret I Glumslöv, Sverige for atlære Peter ogDisa at kendemodtageogafsendevarerøgemitproduktkendskablæsekundemailsbesøgeandre, der hargjortdetsamme (Peo) – Sharing is caring mødeleverandørerplanlæggeogbeskrive, hvad der skullegøresogihvilkenrækkefølge
 • Omkring 1. marts går vi fra Hands Off til Hands On, ogjegfår100% ansvar for den danske shop, herunder:Oversættelse – tekst, design ogillustrationerLeverandørsøgning + møder: AdWords, SEO mv.SocialeNetværk, herunder:Facebook, Google+, Twitter, TrustPilot etc.Markedsføring & PRAdministratativeopgaver:Dansk telefonnummerDanskeadresseDansk CVRDansk bankaftale
 • April – Remove noindex - LAUNCHFørsteordrekomsamme dag 
 • Hvadhar vi opnåetsiden launch?Lad osstarte med detkedelige – nemligtalleneKonvertering 2 %Snitordre DKK 500 +/-Danmark har udgjort ca. 3% af den samlede omsætning i perioden 1. april – 24. maj 2012
 • Detvigtigsteer dog:1. ordretilGrønland – Her fandt vi udaf, at detkostede SEK 400+ at sende et par buksertilGrønland (Leveringstid 21+ dage)1. trustpilot review – Danskekunderkommer med konstruktivkritik – Leveringstid, utryghedo.lign.1. returvare – En kundereturnerede sin pakkeogville have ombyttettilandenstørrelse1. presseomtale – Vha. ultrasimplepressemeddelelserhar vi fåetomtalepå 3-4 forskelligefagmedier1. cover shoot – En fotografhavde set min kommentarpå en Facebooksideogkontaktedemig for at lånevores Rosa Arbejdsbukser1. udbud / tilbud – Vi afgavtilbudpåbeklædningtilentreprenørvirksomhed – DKK 50.000+
 • 05 torsdag Peo olsson, Shirtstore + Peter Christiansen, Protecty.dk

  1. 1. shirtstore.se | shirtstore.dk | shirtstore.fi | theshirtstore.no
  2. 2. Lansering & försäljning. Sverige – November 2003 Danmark – Augusti 2010 (Vår 2009) Finland – September 2010 Norge – 1 Januari 2011FÖRSÄLJNING APRIL 2011 FÖRSÄLJNING APRIL 20124% 5% 12%10% SVERIGE SVERIGE 12% DANMARK DANMARK FINLAND FINLAND 16% 60% 81% NORGE NORGE
  3. 3. Finland - 12 % av omsättningGenerellt.Lägre konkurrensLågt returantalDåliga på engelskaDåliga på att läsa köpvillkorFördelar NackdelarLite högre snittorder 23% moms (systemet)23% moms (priset) Svårt med domänEUR – stor valuta • EU-registrering • Lokalt bolagSpråket (myndigheter) Språket i butiken / kundtjänst Finsk direktbetalning Fri returfrakt
  4. 4. Finland Högre snittordervärde! Sverige, 475Finland, 560
  5. 5. Finland - 12 % av omsättningGenerellt.Lägre konkurrensLågt returantalDåliga på engelskaDåliga på att läsa köpvillkorFördelar NackdelarLite högre snittorder 23% moms (systemet)23% moms (priset) Svårt med domänEUR – stor valuta • EU-registrering • Lokalt bolagSpråket (myndigheter) Språket i butiken / kundtjänst Finsk direktbetalning Fri returfrakt
  6. 6. Finland - 12 % av omsättning
  7. 7. Finland
  8. 8. Finland - 12 % av omsättningGenerellt.Lägre konkurrensLågt returantalDåliga på engelskaDåliga på att läsa köpvillkorFördelar NackdelarLite högre snittorder 23% moms (systemet)23% moms (priset) Svårt med domänEUR – stor valuta • EU-registrering • Lokalt bolagSpråket (myndigheter) Språket i butiken / kundtjänst Finsk direktbetalning Fri returfrakt
  9. 9. Norge - 12 % av omsättningGenerellt.Tåliga & förstående kunderAccepterar längre leveranstidLågt returantalFördelar NackdelarKöpstark (högt ordervärde) Svårt med domänMan förstår språket • Lokalt bolag eller person Tullen • Införtullning • Tullkredit • Returer Dyr / långsam leverans • Splitshipment
  10. 10. NorgeBetydligt högre snittorder! Sverige, 475Norge, 810
  11. 11. Norge - 12 % av omsättningGenerellt.Tåliga & förstående kunderAccepterar längre leveranstidLågt returantalFördelar NackdelarKöpstark (högt ordervärde) Svårt med domänMan förstår språket • Lokalt bolag eller person Tullen • Införtullning • Tullkredit • Returer Dyr / långsam leverans • Splitshipment
  12. 12. Danmark – 16% av omsättningGenerellt.Glada för att skriva omdömenOroliga för att bli lurade“Ingen” fakturabetalning Fördelar Nackdelar Högre ordervärde DK-Kort Man förstår språket • Lokalt bolag • Lokal adress OK fraktkostnad • Bankkonto i Dansk bank Enkel domänregistrering
  13. 13. DanmarkGenerellt.Glada för att skriva omdömenOroliga för att bli lurade“Ingen” fakturabetalning Fördelar Nackdelar Högre ordervärde DK-Kort Man förstår språket • Lokalt bolag • Lokal adress OK fraktkostnad • Bankkonto i Dansk bank Enkel domänregistrering
  14. 14. Danmark – 16% av omsättning Sverige, 475 Danmark, 550
  15. 15. Danmark – 16% av omsättningGenerellt.Glada för att skriva omdömenOroliga för att bli lurade“Ingen” fakturabetalning Fördelar Nackdelar Högre ordervärde DK-Kort Man förstår språket • Lokalt bolag • Lokal adress OK fraktkostnad • Bankkonto i Dansk bank Enkel domänregistrering
  16. 16. Danmark – 16% av omsättningGenerellt.Glada för att skriva omdömenOroliga för att bli lurade“Ingen” fakturabetalning Fördelar Nackdelar Högre ordervärde DK-Kort Man förstår språket • Lokalt bolag • Lokal adress OK fraktkostnad • Bankkonto i Dansk bank Enkel domänregistrering
  17. 17. Danmark – 16% av omsättning
  18. 18. Danmark – 16% av omsättningGenerellt.Glada för att skriva omdömenOroliga för att bli lurade“Ingen” fakturabetalning Fördelar Nackdelar Högre ordervärde DK-Kort Man förstår språket • Lokalt bolag • Lokal adress OK fraktkostnad • Bankkonto i Dansk bank Enkel domänregistrering
  19. 19. Nordens största butik för arbetskläder
  20. 20. www.billigaarbetsklader.se• På nettet siden 2007• Grundlagt af Peter Höjman aka @nolingo• 4 ansatte i Sverige: 3 Helsingborg, 1 Stockholm• Omsætter ca. 5 mio / år
  21. 21. Lancering Danmark Intern / Ekstern Country Manager?Intern + Ekstern +• Produkt- / branchekendskab • Administrativt know-how• Know-how 40 timer om ugen • Fast pris / pakkeløsninger• Interne processer & procedurer • Hurtige resultaterIntern – Ekstern –• Faste omkostninger • Manglende produktkendskab • Pension, sygedage etc. • Standardløsninger• Administration
  22. 22. Lancering DanmarkdotDK v/Peter Christensen Februar 2012 – Hands Off Oplæring i Glumslöv Lager/Logistik JetShop Besøg hos Peo, Shirtstore Sharing is caring  Procesbeskrivelse Proces & Prioritering
  23. 23. Lancering Danmark dotDK v/Peter Christensen Marts 2012 - 100% Ownership !- Oversættelse af infosider + grafiske elementer- Oversættelse af kategoritekster + produkter- AdWords annoncering- Søgemaskineoptimering- Sociale Netværk- Markedsføring & PR- Dansk telefonnummer- Dansk adresseservice- Oprettelse af dansk filial (CVR)- Dansk bankaftale- …
  24. 24. Lancering Danmark Protecty.DK 1. april 2012 – LAUNCH !
  25. 25. Lancering Danmark Protecty.DK 1. april 2012 – 24. maj 2012Konvertering 2 % – Snitordre DKK 500 3% SVERIGE DANMARK 97%
  26. 26. Lancering Danmark Protecty.DK 1. april 2012 – 24. maj 2012• 1. ordre til Grønland• 1. Trustpilot review• 1. returvare• 1. presseomtale• 1. cover shoot• 1. udbud / tilbud• 1. top-10 placering• 1. faktura, Klarna faktura, PayPal, Visa mv.
  27. 27. Peo OlssonGrundare av Shirtstorepeo@shirtstore.se+46 410 330 666@olssonpeoPeter ChristensenCountry Manager, Protecty Danmarkpc@protecty.dk+45 36 96 74 79@petercdk

  ×