EB Pand Zuid special juni 2013

189 views
112 views

Published on

Pand Zuid is het verzamelpunt en kenniscentrum voor bedrijven uit de entertainment industrie in Nederland en België. In Pand Zuid treft u een conglomeraat van bedrijven gespecialiseerd in totaalontzorging op het gebied van sales, logistiek, marketing, ICT oplossingen en incassodiensten voor uitgevers, distributeurs en retailers. Bijgaande special gaat hier dieper op in en licht het bovenstaande nader toe. Veel leesplezier en graag tot ziens in Pand Zuid!

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EB Pand Zuid special juni 2013

 1. 1. pand zuidSPECIALEB201306_COVER PAND ZUID SPECIAL.indd 41 30-5-2013 10:50:47
 2. 2. Het management van de verschil-lende bedrijven die onderdak vin-den in het ruim twee jaar geledenbetrokken nieuwe kantoorpand van VSNin Alblasserdam, spreken van ‘Pand Zuid’en ‘de Pand Zuid-filosofie’. Het VSN kan-toorpand en het daaraan gekoppelde maga-zijn vormen de basis voor het ontstaan vaneen conglomeraat van bedrijven, dat in haarwerkzaamheden en dienstverlening naad-loos op elkaar aansluit en elkaar versterkt.De dienstverlening naar retail is daarbijveelal de verbindende factor. Tenslottewordt er samengewerkt met meer dan120 leveranciers en alle relevante retail­organisaties en winkeliers. De opgebouwdekennis en netwerken worden vervolgens tendienste gesteld van alle relaties.Mede daardoor is de locatie de uitvalsbasisgeworden waar vele tientallen partijen dieprofessioneel actief zijn in de exploitatievan home-entertainmentproducten op hetgebied van muziek, film, games, merchan-dise en accessoires, op bezoek komen. PandZuid dus. Niet alleen de geografische reac-tie op Pand Noord, maar vooral het nieuweepicentrum van de entertainmentindustriewaar dagelijks geschakeld wordt tussenproducenten, leveranciers, distributeurs,toe­leveranciers, inkopers en retailorgani-saties.OntzorgingVanuit Alblasserdam zijn naast VSNook salesorganisatie Kolmio MediaSales & Distribution, het label ExcessoOrganischHendriks benadrukt het organische ka-rakter van de ontstaansgeschiedenis vande Pand Zuid-gedachte en het belang vanwerkelijke synergie: “Hier zijn niet zo-maar wat bedrijven bij elkaar zijn gezetom vervolgens te kijken waar mogelijk desynergie kan plaatsvinden. De bedrijvendie vanuit Pand Zuid opereren zijn gro-tendeels ontstaan doordat adequaat werdingespeeld op brancheontwikkelingen envraag uit de markt. Dus vanuit bestaandeklanten en afnemers is aanvullende dienst-verlening ontwikkeld, waarbij de syner-giegedachte en passende dienstverleningsteeds maatgevend is geweest. Zodoendezijn we nu in staat om alle partijen in detotale waardeketen passende dienstverle-ning aan te bieden. Noem het one-stop-shop, want dat is natuurlijk wat we onzerelaties concreet bieden. Eén locatie waaralle activiteiten zijn gebundeld en alle mo-gelijke diensten worden aangeboden. Endat op basis van een zeer brede kennis vande markt, jarenlange ervaring in de enter-tainmentbranche, bewezen betrouwbaar-heid, een transparante en open houdingten aanzien van al onze partners en relatiesen de bereidheid om marktinformatie tePand Zuid is déontmoetingsplek voor alleentertainmentpartijenPand Zuid. Wie geruime tijd actief is in de entertainmentbranche zal ontegenzeggelijkde knipoog naar het begin deze eeuw gelanceerde concept Pand Noord in Amsterdambegrijpen. “De ontwikkeling tot Pand Zuid en de daaraan gelieerde filosofie is, integenstelling tot het ontstaan van Pand Noord, juist een heel organische”, aldus EricHendriks, verantwoordelijk voor Projectmanagement & New Business Development bijVSN & Kolmio.Door: frank janssenEntertainment, het retailbedrijf RetailFranchise Company, het marketing- enadviesbureau effiecient en tot slot het in en-tertainment gespecialiseerde incassobureauKoning en de Raadt actief. De combinatievan deze verschillende disciplines onderéén dak resulteert in de mogelijkheid omin de totale waardeketen van rechten- enproductexploitatie daadwerkelijk waardetoe te voegen of passende dienstverleningaan te bieden. Hendriks licht toe: “Of hetnu gaat om distributie, sales, rechten, mar-keting, pre-productie, debiteurenbeheer,automatisering of gespecialiseerde incasso,op alle terreinen biedt Pand Zuid een pas-sende oplossing. Veel organisaties kiezenervoor te focussen op hun core business enbesteden steeds meer activiteiten uit. Daaranticiperen wij dus op door vanuit PandZuid te kijken waar we taken over kunnennemen. Onder invloed van technologischeontwikkelingen, maar ook de internationa-lisering en de economische crisis zie je opterreinen de markt krimpen. Terwijl wijdus groeien omdat we taken kunnen over-nemen. Zodoende dragen we ook actief bijaan het gezond houden van de markt en debedrijven die daarin actief zijn. We zorgendus voor ontzorging.”Noem het one-stop-shop, wantdat is wat we concreet biedenEric Hendriks/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////42 WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL Juni 2013EB201306_PAND ZUID INTROVERHAAL.indd 42 30-5-2013 14:17:21
 3. 3. delen teneinde gezamenlijk een beter re-sultaat te realiseren.”VerbredingDe basis voor Pand Zuid is ontegenzeg-gelijk gelegd door de op logistieke enict-gerichte dienstverlening van VSN.De businessfocus is daarmee van ouds-her gericht op de traditionele entertain-mentindustrie met de nadruk op ‘filmedentertainment’. Daar heeft de laatste ja-ren echter een duidelijke verbreding vanzowel productassortiment als ook markt-partijen plaatsgevonden. Niet alleen is hetentertainmentassortiment al geruime tijduitgebreid naar muziek en games, ook inde periferie van de entertainmentbrancheheeft verbreding plaatsgevonden dooraanpalende productgroepen zoals gamehardware, accessoires in relatie tot gadgetsen consumentenelektronica, merchan-dise, boeken en comics toe te voegen. Eendynamisch proces overigens, want PandZuid is erop ingericht om vraaggestuurd teopereren en wensen van partners en rela-ties waar mogelijk te vertalen naar nieuwebusiness. Zodoende profiteren dus ook detoeleveranciers en de afnemers van elkaar,binnen het complex aan dienstverlenendeactiviteiten die vanuit Pand Zuid vorm eninhoud krijgen.Consequent communiceren“De Pand Zuid-filosofie willen we in toene-mende mate uitdragen naar al onze relatiesen partners”, vervolgt Hendriks. “Dat doenwe onder meer met onze jaargesprekkenwaarin we per toeleverancier onze presen-tatie doornemen. Steeds specifiek per relatiesamengesteld waarbij we ook aangeven hoewe gezamenlijk een beter resultaat kunnenrealiseren. Ook met onze klanten voerenwe één-op-één-gesprekken zodat we goedvoor het voetlicht kunnen brengen wat weallemaal voor ze kunnen betekenen. Datonderstrepen we ook doordat we bijna tweejaar geleden weer gestart zijn met het VSNMagazine dat we nu twee keer per jaar uit-geven. Daarin wordt toeleveranciers de mo-gelijkheid geboden hun nieuwe releases tepresenteren, waarbij wij ervoor zorgen dathet magazine alle relevante winkelvloerenbereikt.“Daarnaast zetten we verschillende (social)media in, waaronder ook de vakbladen, omonze activiteiten en de Pand Zuid-filosofiete profileren en toe te lichten. We weten na-melijk ook dat we door consequent te blijvenvertellen en uit te leggen wat we doen enwaar onze kracht ligt, er vanzelf reactie uitde markt komt. Dat is al gebleken, doordatbestaande klanten en leveranciers nu terug-komen met vragen over aanvullende dien-sten die wij voor ze kunnen verzorgen. Somszal dat VSN zijn, de andere keer Kolmio ofExcesso, en weer een andere keer is het ef-fiecient dat wordt ingeschakeld. En die filo-sofie is echt gestoeld op de overtuiging datde verschillende onderdelen en activiteitenbinnen Pand Zuid niet alleen elkaar verster-ken, maar ook de leveranciers en klanten.” ◾XXXXX//////////////////////////////////////////////////////////////////////43SPECIALWWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL JUNI 2013Pand zuidPand zuidPand zuidPand zuidEB201306_PAND ZUID INTROVERHAAL.indd 43 30-5-2013 14:17:24
 4. 4. EB - Advertentie.indd 1 29-5-2013 11:58:57EB201306_ADVERTENTIES.indd 44 30-5-2013 10:35:12
 5. 5. SPECIAL///////////////////////////////////////////////////////////WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL JUNI 2013speelgoed neergelegd. Voor boeken geldt dathet deels een vraag uit de markt is, maar hetwordt deels ook door onszelf geïnitieerd. Zowerken we bijvoorbeeld met Dark Dragon-comics bij videotheken, maar is het niet on-denkbaar dat we dat ook aan andere retailersen e-tailers voorstellen.”ConsolidatieNiet alleen verbreding en verdieping van hetassortiment staat centraal in het beleid vanVSN, maar ook het uitbreiden van specifiekedienstverlening voor zowel de leverancier alsde retailer kan vanuit VSN vorm en inhoudkrijgen doordat er binnen een conglomeraatvan bedrijven wordt geopereerd. “Natuurlijkkijken we vanuit een synergiegedachte van-uit VSN naar bijvoorbeeld Kolmio, Excessoof effiecient”, zo licht Visser toe. “In eenmarkt die krimpt, keren bedrijven terug naarde kern van hun activiteiten. Dat leidt veelaltot het afstoten of het uitbesteden van onder-delen die niet tot de core behoren. Juist dankomen wij in beeld doordat we taken kun-nen overnemen. Wanneer klanten uitbesteedworden, verzorgt VSN sales en distributienaar groothandelsklanten, Kolmio bedientmet verkoop en distributie specifieke ac-counts, Excesso komt in beeld zodra het gaatom het acquireren of licenseren van rechten,terwijl marketing en promotie door effiecientkunnen worden ingevuld. Maar VSN is hetverbindende element waaraan alle activiteitenin meerdere of mindere mate gelieerd zijn.”Digitale distributie“Gezien onze huidige functie, is er voorVSN op dit moment geen rol weggelegd alshet gaat om digitale distributie,” vervolgtVisser. “De markt is nog volop in ontwik-keling. Natuurlijk volgen wij de ontwikke-lingen en als er vraag ontstaat zijn we er welop voorbereid om snel te handelen. Onshuiswerk hebben we natuurlijk wel gedaan.Kijkend naar bijvoorbeeld video-on-demand,zullen we dit alleen met een technische part-ner gaan oppakken. Verkennende gesprekkenzijn al gevoerd, dus we kunnen snel schakelenals de vraag concreter wordt.”UitgeverNaast het vervaardigen en verspreiden vanhet eigen VSN Magazine, dat een b2b-func-tie heeft, en het Unlimited Entertainmenttoonbankmagazine dat voor Retail FranchiseCompany ontwikkeld wordt, heeft VSN nogmeer uitgeefambities. Samen met effiecientwordt nu een nieuw consumentenmagazineontwikkeld dat alle productgroepen be-schrijft en dat door VSN verspreid zal wor-den onder het bestand van ruim 1900 klantenin Nederland en Vlaanderen. Hier is al metde industrie over gespard en de reacties zijnzeer positief. ◾VSN startte in 1991 als groothandelin beelddragers, maar is inmiddelsgeëvolueerd tot een allround dienst-verlener op het gebied van logistiek en ICT.Commercieel directeur Jeroen Visser om-schrijft VSN als een ‘open en transparanteorganisatie’. “We doen zaken met allerelevante partijen in de markt. In onze be-nadering van relaties hoort ook het delen vanmarktinformatie, cijfers en inzichten.”VSN profileert zich nadrukkelijk als eentotaalleverancier voor alle productsegmentenwaarbij ‘verbreding’ en ‘verdieping’ kern-begrippen zijn in de huidige marktstrategie.Verbreding krijgt vorm doordat het aantalproductsegmenten actief wordt uitgebreid.Denk hierbij aan accessoires op het gebiedvan gaming en gadgets, maar ook merchan-dise, boeken, comics en op termijn wellichtook speelgoed. Het bestaande assortimentmediadragers in film, games en muziekkrijgt verdieping door de uitbreiding van debeschikbare titels. Dat geldt met name voorhet segment muziek, omdat op het gebied vanfilm en games nagenoeg alles al beschikbaaris.VSN neemt zelf ook het initiatief om voor-stellen bij ondernemers neer te leggen.Visser: “Wij anticiperen natuurlijk op vraaguit de markt en kijken dan hoe we onze af-nemers met nieuwe producten het bestekunnen bedienen. We initiëren zelf natuur-lijk ook de vraag naar nieuwe producten. Zohebben we bij een partner een voorstel voorStrikt genomen is VSN met zijn groothandelsactiviteiten een dienstverlener op hetgebied van logistiek en ICT. Met een totaaloplossing voor zowel de leverancier als deretailer is VSN tevens het verbindende element in het geheel van activiteiten die in‘Pand Zuid’ in Alblasserdam onderdak vinden.DOOR: FRANK JANSENVSN is totaalleveranciervoor alle productsegmentenWij anticiperen opvraag uit de marktJeroen VisserPand ZuidPand ZuidPand ZuidSPECIALPand ZuidSPECIAL45EB201306_PAND ZUID VSN.indd 45 30-5-2013 11:35:11
 6. 6. Kolmio Media B.V. • Postbus 67 • 2950 AB Alblasserdam • Nieuwland Parc 313 • 2952 DD AlblasserdamT: +31 (0)78 617 74 85 • F: +31 (0)78 784 58 03 • E: info@kolmio.nl • I: www.kolmiomedia.nlsales & distributie vanentertainment productenin de hele beneluxAdv_Entertainment Business_Kolmio_210x297.indd 1 28-5-2013 15:40:19EB201306_ADVERTENTIES.indd 46 30-5-2013 10:35:14
 7. 7. SPECIAL///////////////////////////////////////////////////////////WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL JUNI 2013veranderd. Zo biedt Kolmio niet inalle gevallen het complete pakket vaneen uitgever, maar vertegenwoordigt hetlabels bij onder meer Media Markt/Saturn,Blokker en Fnac. “Het teruglopen vande markt zorgt dat er meer interesse is indirecte of op maat gemaakte verkoop- endistributieoplossingen. En dat is precieswaar Kolmio goed in is”, aldus Visser.Een van die oplossingen is het winkel-bezoek. “Dit is bij veel partijen niet meervanzelfsprekend. Zeker nu in veel gevallende aantallen teruglopen. Een van de be-langrijkste onderscheidende factoren is dateen van onze drie vertegenwoordigers elkemaand elke vestiging bezoekt waarmeezaken wordt gedaan. Dit doen we voor ie-dere productgroep die gevoerd wordt.”OutsourcingHet is een trend dat de verkoop vanfysieke producten steeds meer uit-besteed wordt. “Geen verrassing,gezien de huidige marktsitua-tie”, aldus Visser. “De focuskomt bijvoorbeeld meer opbioscoop, digitaal en te-levisie te liggen. Om hetfysieke gedeelte in goede banen te leiden,wordt Kolmio ingeschakeld. Hoewel de in-dustrie geconfronteerd wordt met krimp,is er nog steeds behoefte aan in- en ver-koop, salesdiensten en logistieke diensten.Dat zijn exact de speelvelden waarin wijactief zijn.”Vanaf de oprichting noteerde het bedrijfzwarte cijfers. Een lijn die wordt doorge-zet, verwacht Visser. “Verdere groei komtonder meer door uitbreiding van product-groepen. Zo is Kolmio vorig jaar begonnenmet merchandise. De verwachting is datdit segment groter wordt. Daarnaast wil-len we aan de slag met stripboeken, comicsen accessoires voor consumer electronics.Het is de markt die hierom vraagt.” Verderkijkt Visser naar mogelijkheden om de ser-vicemodellen van Kolmio op te splitsen.“In de toekomst willen partijen wellichtniet meegaan met producten van anderen.Exclusiviteit door een dedicated vertegen-woordiger. Dat moet mogelijk zijn.” ◾Kolmio is uit vraag geboren. Via hetzusterbedrijf VSN kwam steeds va-ker het verzoek vanuit de markt omexclusief producten te distribueren en teverkopen. “Dat paste echter niet binnende formule van VSN”, vertelt algemeendirecteur Jeroen Visser. “Wij waren enzijn een onafhankelijke groothandel. Danpast het niet als je zelf labels gaat voe-ren. Toch zagen wij een kans. Daarom isKolmio Media Sales & Distribution alseen aparte bv opgericht. We begonnenmet HOM Vision, Arts Entertainmenten EIC. Inmiddels bestaat ons klantenbe-stand uit Homescreen, Source 1 Media,Excesso Entertainment, de Filmfreak,Splendid Film, Belga Films HomeVideo, Studio 100, Bethesda Softworksen SEGA. Voor de eerste vijf doen wijzowel in Nederland als Vlaanderen deverkoop en distributie. Nieuw is datwe binnen afzienbare tijd ookWallonië actief gaan bedienen.”VestigingbezoekHet exclusieve verkoop-en distributiemodel is ineen aantal gevallenKolmio Media Sales &Distribution is sinds deoprichting in 2006 eenvaste waarde binnen hetentertainmentlandschap.Door proactief te opereren alsonderdeel van een groter geheelbinnen Pand Zuid, realiseertKolmio in een dynamische enkrimpende markt toch groei.Een groei die de komende jarendoorgezet moet worden.DOOR: JEROEN VAN TRIERUMKolmio levert distributie- enverkoopoplossingen op maatPand ZuidPand ZuidPand ZuidSPECIALPand ZuidSPECIAL47EB201306_PAND ZUID KOLMIO.indd 47 30-5-2013 14:17:46
 8. 8. Untitled-2 1 28-5-2013 15:01:31EB201306_ADVERTENTIES.indd 48 30-5-2013 10:35:17
 9. 9. ///////////////////////////////////////////////////////////SPECIALWWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL JUNI 2013Excesso Entertainment zet films van derden in deNederlandse en Belgische markt. De uitgever kijkt terugop een aantal grote successen en maakt zich op voor devolgende stap.DOOR: JEROEN VAN TRIERUMExcesso zoektnaar dé unieke invalshoekSaga (Eeuwig Zingen De Bossen enWinden Waaien Om De Rotsen). Deverzameling werd meer dan 35.000 keerverkocht in Nederland en Vlaanderen. Defilms zijn in de jaren tachtig op video ver-schenen en kennen een grote, oudere doel-groep. “Door ze te bundelen en eerst aan tebieden bij Blokker, daarna de Telegraaf envervolgens de reguliere handel, is dit zeersuccesvol geworden.”Het zijn twee voorbeelden van titels waar-van Excesso de rechten heeft gekocht enwaarbij voor bijvoorbeeld artwork, pre-productie en ondertiteling zusteronderne-ming effiecient wordt ingeschakeld. Vooralle producten geldt dat Excesso de rech-ten voor de exploitatie op het gebied vanhome entertainment (dvd en Blu-ray) bezit,vaak aangevuld met de rechten voor video-on-demand en tv. Kolmio Media verzorgtde verkoop en distributie en treedt op alslabelvertegenwoordiger.Bruce LeeHoewel Excesso meestal op zoek is naarbijzondere oudere titels, staat het be-drijf ook open voor nieuwe producties.Hendriks: “Als we een mogelijk geschiktetitel zien, kijken we bij wie we het kunnenaanbieden en om hoeveel units het gaat.Als dat duidelijk is, volgt een eventueleaankoop. We doen dit dus in samenspraakmet de klant, oftewel een retail-, e-tail- ofmediapartner. Voor nieuwe titels ligt datanders. De eerste grote nieuwe featurefilmis de remake van de Japanse horrorfilmApartment 1303: Apartment 1303 3D, metMischa Barton en Rebecca DeMornay. Diemoet klein in de bioscoop en daarna grootweggezet worden bij retail en digitaal. Ditis het duurste project in de geschiedenisvan Excesso. Wij hebben het project zodichtgetimmerd dat het minimaal break-even draait met dvd en Blu-ray. Al gaan wenatuurlijk voor het maximale . Via video-on-demand en tv moet de winst komen.”In juli lanceert het bedrijf een nieuw grootproject. Veertig jaar na het overlijden vanBruce Lee brengt Excesso Entertainmenteen complete box uit. Hierin zijn alle vijfBruce Lee Hong Kong Legends-films ver-zameld, inclusief een documentaire en deklassieker Enter The Dragon. De rechtenvoor die laatste film zijn ingelicenseerd viaWarner. Dit alles wordt geleverd in eenluxe verpakking, gemaakt door effiecient,en verschijnt in een genummerde en geli-miteerde oplage. Hendriks: “We haddenenkel de Hong Kong-legends Lee-filmskunnen uitbrengen, maar door de licen-tie te kopen van Warner voor Enter TheDragon en de extra unieke documentaire,bied je een compleet en dus interessanterproduct aan.” ◾Excesso Entertainment is twee jaargeleden opgericht. Mede-eigenaarEric Hendriks sprong in een gatdat nog niet gevuld was. “Wij zagen dater veel titels op de plank bleven liggen bijleveranciers. Daar werd niets mee gedaan,terwijl in soms wel sprake is van potentieel.Verder kwamen er ook steeds meer rechtenbeschikbaar van titels waarvan wij dachtendat deze zou best interessant konden zijnvoor de Benelux-markt. Het ging weliswaarom nicheproduct, maar met een goede ver-pakking en slimme marketing kun je daarbest geld mee verdienen. Wij (GewoonSimpel, Dirk Meiners, Jeroen Visser, red.)hebben toen de handen ineengeslagen eneen bv opgericht: Excesso Entertainment.”Bijzondere invalshoekenDe eerste titels Sex And Death enAmerican Summer verschenen augustus2011 in zowel het rental- als sell-thru-kanaal. Sindsdien zet Excesso maande-lijks nieuwe films in de markt. Hendriksmeldt altijd op zoek te zijn naar bijzon-dere invalshoeken. Zo werd rond de bio-scooppremière van Django Unchainedde originele Django uit 1966 uitgebracht.“Dat was zeer succesvol en we profiteer-den van de marketing rondom de bio-scooprelease. Hetzelfde gaat op voor hetrecent uitgebrachte ShadesOf Gray. Hier profite-ren we van de hype rondom deboekenreeks.”Het grootste succes in de korte geschie-denis van Excesso is de dvd-box BjörndalBij een mogelijk geschikte titel kijken webij wie we het kunnen aanbiedenEric HendriksPand ZuidPand ZuidPand ZuidSPECIALPand ZuidSPECIAL49EB201306_PAND ZUID EXCESSO.indd 49 30-5-2013 14:20:21
 10. 10. Untitled-1 1 28-5-2013 15:57:17EB201306_ADVERTENTIES.indd 50 30-5-2013 10:35:18
 11. 11. ///////////////////////////////////////////////////////////SPECIALRetail Franchise Company, waarinde formules Videoland en MovieMAX zijn ondergebracht, richtzich op dienstverlening voor zon70 videotheken. “De focus ligt ophet verhuren van filmtitels, maarwe kijken ook hoe we de formulekunnen verbreden met extraproducten en diensten”, aldus DirkMeiners, algemeen directeur bij VSN.RFC transformeertvideotheken in convenience storesnemers heel goed uitgepakt. Ondernemersdie daar actief mee aan de slag zijn gegaan,hebben met de abonnementen namelijk hunbasisinkomsten gegarandeerd. En het afge-leide effect is bovendien dat er meer besteedwordt aan bijvoorbeeld food & beverages.Belangrijker nog is dat een abonnement hetultieme antwoord is op video-on-demand.Als je als actieve filmliefhebber elke dageen film zou willen kijken, is er geen en-kel video-on-demand-model dat in prijs entitelbeschikbaarheid kan concurreren methet abonnementsmodel van videotheken.”UitbreidingDe uitbreiding van de activiteiten zit nietzozeer in het acquireren van nieuwe winkelsdie aan zouden kunnen sluiten bij de formu-les, maar vooral in verbreding van het aantalaangeboden producten en diensten. Daarbijwordt ook gekeken naar de haalbaarheidom andere producten in een verhuurmodelaan te bieden. Naast de al genoemde pro-ductuitbreidingen is de toevoeging van eenassortiment gift cards eveneens belangrijk.Meiners: “We hebben nu eenmaal de luxevan de ruime openingstijden, dus zijn er ookmogelijkheden op het gebied van horeca-activiteiten. Waarom zou het niet mogelijkzijn om bijvoorbeeld ook pizza’s aan te bie-den? Het gaat erom dat we met open vizierkijken naar de kansen die de markt ookbiedt. En ja, belangrijk hierin blijft de rolvan de ondernemer zelf en de bereidheid teinvesteren in nieuwe ontwikkelingen.” ◾De activiteiten van de Retail FranchiseCompany (RFC) sluiten perfectaan bij de filosofie van het creërenvan synergie tussen de bedrijven in PandZuid, meent Meiners. “Het is gelieerdaan alles wat wij doen en de videothekenbieden een toegevoegde waarde in de ketenvan activiteiten. Zo maken de winkels ookgebruik van de diensten van bijvoorbeeldVSN of effiecient.”Dat de ‘rentalmarkt’ onder druk vanmarktomstandigheden moet evolueren envideotheekondernemersin toenemende mate hunondernemingshorizonmoeten verbreden, is nietnieuw. Dat geldt dus ookvoor de formules Videolanden Movie MAX, die onderRFC opereren, maar waar-bij de zelfstandige onderne-mers wel de vrijheid hebbenom naar eigen inzicht te ondernemen. “Webieden modules aan op het gebied van mar-keting, promotie, inkoop, automatisering enalle mogelijke diensten om de videothekenoptimaal te faciliteren”, aldus Meiners. “Deorganisatie wordt vanuit Alblasserdam aan-gestuurd door een formulemanager, die zichbezighoudt met alle winkelzaken. Belangrijkin het licht van de marktontwikkelingenis dat we kijken hoe we de formule ver-der kunnen uitbreiden naar het zogehetenconvenience model. Dus gebruikmakendvan de ruime winkelopeningstijden addi-tionele producten op de winkelvloer gaanaanbieden of bestaande productsegmentenuitbreiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeldfood & beverages, merchandising, comics,maar ook printing. Hiervoor is het conceptPrintNext geïntroduceerd, dat inmiddels opeen aantal locaties is geïmplementeerd. Hiergaat het dus om de verkoop van cartridgesen toners, maar ook om het printen van do-cumenten of foto’s. Maar let wel, core focusblijft ‘filmed product’.”MagazineAangesloten winkels ont-vangen maandelijks hetUnlimited Entertainmenttoonbankmagazine, datdoor zowel de ondernemeren de consumenten als zeerpositief wordt beoordeeld.Ook wordt er elke twee we-ken een nieuwsbrief met hetlaatste filmnieuws naar de consumenten vande winkel gestuurd.AbonnementEen belangrijke marketingtool van RFCis het direct bij de start ingevoerde abon-nementsmodel voor de klanten van devideotheek. Er zijn vier verschillende abon-nementsvormen te weten Classic €7,50,Basic €10,-, Standaard €15,- en Ulimate€20,-. Volgens Meiners is het zelfs het pas-send antwoord op video-on-demand: “Hetabonnementsmodel heeft voor veel onder-WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL JUNI 2013DOOR: FRANK JANSSENPand ZuidPand ZuidPand ZuidSPECIALPand ZuidSPECIALPand Zuid51EB201306_PAND ZUID RFC.indd 51 30-5-2013 14:17:55
 12. 12. d e z e a d v e r t e n t i e g e e f t u r e c h t o p e e n g r a t i s c r e a t i e f e n / o f c o m m e r c i e e l c o n s u ltc r e a t i e f É n c o m m e r c i e e lHelmut RamakAlgemeen DirecteurN i e u w l a N d Pa R c 313 • 2952 d d a l b l a s s e R d a mt +31 ( 0 ) 78 20 50 205 m + 31 ( 0 ) 6 41 82 38 86w w w w. e f f i e c i e N t. N l e H e l m u t @ e f f i e c i e N t. N leric HendrikscreAtief DirecteurAdv_Entertainment Business_effiecient_210x297.indd 1 28-5-2013 15:50:21EB201306_ADVERTENTIES.indd 52 30-5-2013 10:35:26
 13. 13. ///////////////////////////////////////////////////////////SPECIALWWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL JUNI 2013Als creatieve duizendpoot wileffiecient klanten een completeoplossing op het snijvlakvan conceptontwikkeling,productdesign, marketingen sales in relatie tot home-entertainmentproducten en dedaaraan verbonden marketing- enpr-campagnes bieden.DOOR: JEROEN VAN TRIERUM‘Iedereen moet meteffiecient willen werken’samenwerking voorop. Aangezien wij onder-deel zijn van het groter geheel binnen PandZuid kunnen we de knowhow van de anderebedrijfstakken gebruiken en combineren tengunste van onze klanten.”Altijd een oplossingRamak vervolgt: "Ieder bedrijf binnenVSN heeft verschillende specialiteiten.De winst is te behalen door deze, waar no-dig, te combineren. Ik durf te stellen datons team (Helmut Ramak, Eric Hendriks,Bas Goverde en Dinemarie Brussaard,red.) praktisch alles weet over film, games,muziek, design en social media. Mocht eenklant andere wensen hebben, dan kijkenwe of deze elders in het bedrijf ingevuldkunnen worden of bij een van onze gespe-cialiseerde freelancers in ons netwerk. ”Gratis consultOm de industrie kennis te laten maken metde mogelijkheden van effiecient, geeft hetbedrijf ter introductie een gratis creatiefconsult of advies weg. Dat geldt voor be-staande en nieuwe klanten. Hiermee hooptefficient nieuwe klanten aan te trekken.Klanten die niet per se uit de entertainment-industrie hoeven te komen. Ramak: “Defocus was in de opstartfase gericht op hetgoed introduceren van het bureau bij de be-staande klanten in vooral de entertainment-branche. Vanaf juni gaan we ons richtenop verbreding van het bestand met nieuweklanten binnen en buiten de entertainment-branche. Denk daarbij aan events, digitalediensten als vod, social media en 3D-printing.Nieuwe klantenRamak wil nog niet te veel zeggen over opwelk soort nieuwe clientèle hij zich momen-teel richt. Maar in samenhang met de PandZuid-filosofie, zoals ook eerder in de artike-len over VSN en Pand Zuid gememoreerd,hebben mede-eigenaren Jeroen Visser enEric Hendriks al aangegeven dat effiecientzich zal richten op de klanten en (toe)leveran-ciers van VSN en Kolmio.Helmut Ramak wil wel de ambitie verdui-delijken: “effiecientmoet een bedrijfworden waar iederepartij mee wil wer-ken. We zijn eencompleet marketing/reclame- en ad-viesbureau dat nu en in de toekomst met denieuwste technologieën werkt.” Uniek daar-bij is de diepgaande beschikbare kennis overde totale media-, event- en entertainmentin-dustrie, stelt Ramak. “Wij zijn op de hoogtevan alle nieuwe ontwikkelingen rondombijvoorbeeld abonneemodellen, YouTube-kanalen, hypes en social media-trends. Wijproberen aan tafel te zitten of in contact tekomen met al die partijen die daarin actiefzijn. Op die manier kunnen we inspelenop nagenoeg alle vragen van onze klanten.effiecient is een creatieve duizendpoot, diezich steeds in de voorste linies van innovatiebeweegt.” ◾Effiecient is een door Jeroen Visser,Dirk Meiners, Helmut Ramak en EricHendriks opgericht marketing/recla-me- en adviesbureau. Gepokt en gemazeldin de entertainmentindustrie wil effiecientkunnen anticiperen op iedere klantvraag.Anders gesteld: effiecient bedenkt en advi-seert, ontwikkelt en ontwerpt, produceerten implementeert middelen die onderdeelzijn van de marketingcampagne van enter-tainmentproducten, zoals cd’s, dvd’s, Blu-rays, games, merchandise en accessoires.Sleutelwoorden in de werkwijze zijn: kosten-bewust, flexibel, accuraat, creatief, betrok-ken, ter zake, kundig en betrouwbaar. Enniet te vergeten, altijd makkelijk bereikbaaren altijd bereid om met u van gedachten tewisselen.PilarenGeneral manager Helmut Ramak, die eer-der bij Dutch FilmWorks en zijn eigen TheEntertainment Initiative zijn sporen binnende entertainmentindustrie heeft verdiend,verdeelt de uiteenlopende, voornamelijk cre-atieve werkzaamheden in pilaren: “De eerstepilaar is design. Je moet hierbij denken aanhet maken van brochures, advertenties eninlays. Daarnaast zijn we actief op het gebiedvan consultancy voor marketingvraagstuk-ken, maar ook media-inzet en inkoop vancampagnes op gebied van print, social media,tv etc. De derde pilaar is advies en begelei-ding bij pre-productie, replicatie en bijvoor-beeld het selecteren van replicatiepartners.En dit niet alleen voor fysieke, maar ook voordigitale diensten en producten. De vierde pi-laar is social media in de breedste zin van hetwoord. Bij de activiteiten in alle pilaren staatPand ZuidPand ZuidPand ZuidSPECIALPand ZuidSPECIALWij kunnen inspelen op nagenoegalle vragen van al onze klantenHelmut Ramak53EB201306_PAND ZUID EFFIECIEN.indd 53 30-5-2013 14:20:01
 14. 14. IncassospecialistenWij doen waarwe goed in zijn......en dat is incasseren!Nieuwland Parc 313 Roode Wildemanweg 232952 DD ALBLASSERDAM 1521 PZ WORMERVEERTelefoon: 085-2735121 Telefoon: 075-6407626Fax: 075-6572536 Fax: 075-6572536www.koningenderaadt.nl info@koningenderaadt.nlAdvertentie_Koningenderaadt_kl.indd 1 28-5-2013 15:10:47EB201306_ADVERTENTIES.indd 54 30-5-2013 10:35:27
 15. 15. /////////////////////////////////////////////////////////////////SPECIALWWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL JUNI 2013‘Wij doen waar wegoed in zijn… en datis incasseren’. Aanduidelijkheid laat de pay-off op de bedrijfsbrochurevan incassospecialistenKoning en de Raadtniets te wensen over.“Oplossingsgericht werkenis de basis”, licht directeurReinier Maassen toe.DOOR: FRANK JANSSENKoning en de Raadtbelt, bedient en lost opje zoals wij opereert op basis van ‘no cure,no pay’, moet je je verdiepen in de markt ende marktomstandigheden. Zodra je daad-werkelijk over marktkennis beschikt, benje ook in staat om tot passende oplossingente komen. Voor beide partijen. Belangrijkdaarbij is dat je oog blijft houden voor decontinuïteit van de business.”Veel communicerenBelangrijk element in de werkwijzevan Koning en de Raadt is dat er áltijdtelefonisch contact wordt opgenomenmet de partij die in gebreke is gebleven.“Alleen maar bellen en geen brieven”, steltMaassen als basisregel. “Veel communi-ceren. Persoonlijk en direct contact meteen debiteur is vaak de enige weg naar eenoplossing. Zodra we telefonisch contact op-nemen willen we de voorgeschiedenis we-ten en het verhaal horen waarom nog nietvoldaan is aan een betalingsverplichting.We zijn uitstekend in staat om het verhaalte beoordelen en op waarde te schatten omvervolgens tot de beste oplossing te komen.Daarmee bedienen we niet alleen onze op-drachtgever maar lossen we vaak ook deproblemen van de ondernemer op. Nietzelden is de debiteur ons dankbaar voor deaangedragen oplossing, met als resultaat datsommige debiteuren uiteindelijk zelf ookklant worden.”Incassobureau Koning en de Raadtopereert zelfstandig vanuit het VSN-kantoor en is daarmee tevens een scha-kel in de totale keten van dienstverlenendeactiviteiten die naadloos past in de ‘PandZuid-filosofie’. Koning en de Raadt biedtdiverse diensten op het gebied van incassovoor het MKB (zie kader), waaronder deentertainmentindustrie. “Het grote voor-deel voor de klanten die we bedienen, isdat we daardoor beschikken over speci-fieke branchekennis. We kunnen met rechtspreken over gespecialiseerde incasso”,waarmee directeur Maassen al direct eenelement uit het onderscheidend vermogendefinieert. “Wanneer iemand niet betaalt, isdaar altijd een reden voor. En als je succes-vol wilt zijn in het incasseren, zeker wanneerDiensten Koning en de Raadt1. Minnelijke incasso: op basis van ‘nocure, no pay’, dus geen incasso dan ookgeen kosten2. Gerechtelijke incasso: deze procedurewordt door specialisten en juristenbehandeld3. Buitenlandse incasso4. Debiteurenbeheer: kan geheel, maarook gedeeltelijk5. Credit check: met wie doet u zaken enwordt de rekening wel betaald?6. Financiering en kredietverzekering: insamenwerking met partners7. Opleidingen: personeelstrainingen indebiteurenbeheer8. Juridisch en financieel advies:ondersteuning bij het opstellen vancontracten en algemene voorwaardenOndernemersMaassen erkent dat mede door de econo-mische crisis steeds meer ondernemers infinanciële moeilijkheden terechtkomen. “Deentertainmentmarkt is krimpende en nietiedere ondernemer gaat daar even adequaatmee om. We zien dat de buffers inmiddelsverdwenen zijn, waardoor men niet meerkan terugvallen op opgebouwde reserves.En zodra de markt verandert blijkt dat som-mige ondernemers toch niet ondernemendgenoeg zijn. Maar door heel oplossings-gericht te werken zijn we in staat te incas-seren. We proberen weg te blijven van hetprocederen. We kiezen bij voorkeur voorminnelijke incasso waarbij we ons nadruk-kelijk opstellen als ondernemer tussen deondernemers. Gerechtelijke incasso is delaatste stap, waarbij Koning en de Raadt deklant in het hele traject bijstaat, van het ma-ken van de dagvaarding tot het voeren vande procedure.” ◾Bellen, altijd bellenReinier MaassenPand ZuidPand ZuidPand ZuidSPECIALPand ZuidSPECIAL55EB201306_PAND ZUID KONING EN DE RAADT.indd 55 30-5-2013 14:15:43

×