հովհաննես թումանյան

1,338 views
1,125 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Դ սեղի մասին, կյանքի մասին, ընտանիքի մասին, տան մասին,
 • հովհաննես թումանյան

  1. 3. Հիմի բացել են հանդես Երգիչները իմ անտես. Ջան, հայրենի ծղրիդներ, Ով է արդյոք լսում ձեզ: Ետ եկեք…. Գարնան վարար գետ եկեք, Անցած օրեր, խինդ ու սեր, Դարձեք, իրար հետ եկեք:
  2. 4. Երազումս մի մաքի Մոտըս եկավ հարցմունքի. -Աստված պահի քո որդին, Ոնց էր համը իմ ձագի… Մի հավք զարկի ես մի օր. Թըռավ, գնաց վիրավոր: Թըռչում է միշտ իմ մտքում Թևը արնոտ ու մոլոր:
  3. 5. Աշնան ամպին ու զամպին, Մոլոր նըստած իր ճմբին, Լոռու հանդում` մի արտուտ Նայում է դեռ իմ ճամփին Կըլթացնում են, արոտում Արտուտները արտերում, Թըռչում մանուկ հոգուս հետ, Ճախրում, ճըխում եթերում: Աղբյուրները հընչում են ու անց կենում, Ծարավները տենչում են ու անց կենում, Ու երջանիկ ակունքներին երազուն` Պոեմները կանչում են ու անց կենում:
  4. 6. Երիտասարդ Թումանյանը
  5. 7. Թումանյանի որդիները՝ փոքր տարիքում
  6. 8. Վերնատան անդամները
  7. 11. êï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ <ul><li>Հեքիաթներ </li></ul><ul><li>Պ ատմվածքներ </li></ul><ul><li>Լեգենդներ </li></ul><ul><li>Պոեմներ </li></ul><ul><li>Քառյակներ </li></ul>
  8. 12. առաջ ÂÇûé ÂÇûéÁ ·ÝáõÙ ¿ ë³ï³Ý³ÛÇ Ùáï, áñ Ýñ³ ³ÕçÏ³Ý ÏÇÝ áõ½Ç£ ê³ï³Ý³Ý ³ëáõÙ ¿. ՙ¶Ý³, ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ճñ³· µ»ñª ³ÕçÇÏë ï³Ù ù»½¦£ ÂÇûéÁ ·ÝáõÙ ¿, ճñ³·Ç ßáõñçÁ Ù³Ý ·³ÉÇë, ÁÝÏÝáõÙ ճñ³·Ç Ù»ç և ³ÛñíáõÙ£ ¸ñ³ ѳٳñ ¿, áñ ÃÇûéÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï ճñ³·Ç ßáõñçÝ »Ý åïïíáõÙ£ *** ³·³íáñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÙÇ ß³ï ëÇñáõÝ ³ÕçÇÏ ¿ áõÝ»ÝáõÙ£ ºñµ ·³լÇë ¿ Ýñ³ ³ÙáõëݳݳÉáõ ųٳݳÏÁ, ѳÛñÝ ³ëáõÙ ¿. ՙ²ÕçÇÏë Ïï³Ù ³ÛÝ ÏïñÇճÇÝ, áí Ïϳñáճݳ µ»ñ»É ³Ýѳݷã»ÉÇ Ïñ³ÏÁ¦£ Þ³ï»ñÝ »Ý փáñÓáõ٠ϳï³ñ»É ó·³íáñÇ å³ÛÙ³ÝÁ, áñ ïÇñ³Ý³Ý ³ÕçϳÝ, ë³Ï³ÛÝ ã»Ý ϳñáÕ³ÝáõÙ. µáÉáñÝ ¿É ÁÝÏÝáõÙ »Ý Ïñ³ÏÇ Ù»ç և ³ÛñíáõÙ£ ²ëáõÙ »Ý, û Ïñ³ÏÇ ßáõñçÁ åïïíáÕ ÃÇûéÝ»ñÁ, áñ ö³ñí³Ý³ »Ý ÏáãíáõÙ, ó·³íáñÇ ³Õçϳ ³Û¹ áõ½ÝϳÝÝ»ñÝ »Ý£ ( Փարվանա )
  9. 13. Ð áåáå гñëÁ ËÙáñ ÑáõÝó»ÉÇë ·áñÍÁ ÏÇë³ï Ãáճͪ ëÏëáõÙ ¿ ë³Ýñ»É Ù³½»ñÁ£ гÝϳñÍ íñ³ ¿ ѳëÝáõÙ ëÏ»ëáõñÁ և, ï»ëÝ»Éáí Ýñ³Ý ³Û¹ íÇճ³ÏáõÙ, ³ëáõÙ ¿. -Ðá, åá¯, åá¯, åᯅ ¾¹ ÇÝã »ë ³ÝáõÙ£ гñëÝ ³ÙáÃÇó áõ í³ËÇó ¹³éÝáõÙ ¿ Ñáåáå Ãéãáõݪ ë³ÝñÁ ·ÉËÇÝ£ ØÇÝ㨠ÑÇÙ³ ¿É ݳ ÏñÏÝáõÙ ¿ ëÏ»ëñáç ³ë³ÍÁ. ՙ Ðá, åá¯, åá¯, åᯅ¦£ ( Անիծած հարսը ) ( Անիծած հարսը )
  10. 14. êÑ³Ï ÃéãáõÝÁ ÈÇÝáõÙ »Ý »ñÏáõ áñµ»ñª ùáõÛñ áõ »Õµ³Ûñ£ ØÇ »ñ»Ïá, »ñµ »Õµ³ÛñÁ (ê³Ñ³Ï ³ÝáõÝáí) ë³Ýñ»ÉÇë ¿ ÉÇÝáõÙ ùñáç Ù³½»ñÁ, ѳÝϳñÍ Ýñ³Ý ѳփßï³ÏáõÙ »Ý£ ¸Åµ³Ëï ùáõÛñÁ ËݹñáõÙ ¿ ³ëïÍáõÝ Çñ»Ý ѳíùÇ Ãև»ñ ï³É, áñå»ë½Ç ·Ý³, ·ïÝÇ »ÕµáñÁ£ ²ëïí³Í ³ÝÙÇç³å»ë ϳï³ñáõÙ ¿ Ýñ³ ËݹÇñùÁ£ ÂéãáõÝ ¹³é³Í ùáõÛñÁ, ë³ÝñÁ ·ÉËÇÝ, ³ÛÝ ûñí³ÝÇó ßñçáõÙ ¿ É»éÝ»ñáõÙ áõ ³Ýï³éÝ»ñáõÙª ß³ñáõÝ³Ï ÏñÝ»Éáí »Õµáñ ³ÝáõÝÁ. -êÁѳ¯Ï, êÁѳ¯Ï, êÁѳ¯Ï… ( Պողոս-Պետրոս ) առաջ
  11. 15. Լեգենդներ

  ×