Jaarverslag 2008

382 views

Published on

Dit jaarverslag bespreekt de werking van vzw Kom-Pas Gent in 2008. Om het milieu te sparen wordt deze uitgave enkel digitaal gepubliceerd.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaarverslag 2008

 1. 1. Werkingsverslag 2008Inburgering Gent • Kom-Pas Gent vzw 1
 2. 2. 2
 3. 3. Jaarverslag Kom-Pas Gent vzw • Inburgering GentBeste lezer,Het inburgeringsbeleid ontgroeit stilaan de kinderschoenen en is bijna niet meer weg te denken uit het Vlaamse land­schap. We zijn trots te mogen zeggen dat Kom-Pas al meer dan 15 jaar aan de weg van onthaal, begeleiding en integratietimmert en mee model heeft gestaan voor het huidige inburgeringsbeleid.En al zijn we het soms niet eens met bepaalde beleidskeuzes, zoals bvb sanctionering voor rechthebbende inburgeraars,toch spannen we ons elke dag in om inburgeraars zelfredzaam te maken zodat ze als volwaardige burger deel kunnennemen aan alle aspecten van de samenleving. De tevredenheid van onze cursisten op het einde van het primaire trajectis voor alle medewerkers van het onthaalbureau dan ook de grootste voldoening die we mogen ervaren.De voorbije jaren waren voor Kom-Pas moeilijke jaren en soms moesten we pijnlijke beslissingen nemen, maar vandaagis de organisatie blakend van gezondheid. Met een team van ervaren en gedreven medewerkers willen we ons inspannenom te bouwen aan een open en solidaire samenleving waar iedereen positief omgaat met de rijkdom van diversiteit endie allen kansen biedt om een menswaardig leven uit te bouwen. 3
 4. 4. Visie & Missie Visie Kom-Pas Gent, een autonome vzw die haar acties hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in Gent ontplooit, bouwt aan een open en solidaire samenleving waar iedereen positief omgaat met de rijkdom van diversiteit en die allen kansen biedt om een menswaardig leven uit te bouwen. Missie: Bouwen aan een open en solidaire samenleving is een actief en interactief proces waarin Kom-Pas 4 domeinen centraal stelt: 1. Inburgeraars een kwalitatief inburgeringstraject aanbieden dat beantwoordt aan de Vlaamse wetgeving. 2. Bijdragen aan een noodzakelijk draagvlak om inburgering en integratie in wederkerigheid gestalte te geven. 3. Kritisch maatschappelijk reflecteren en ageren. 4. Elke persoon die zich aandient bij Kom-Pas op een respectvolle manier onthalen en helpen om een antwoord te vinden op zijn vragen. We realiseren dat samen met inburgeraars, mensen zonder wettig verblijf, organisaties en instellingen, autochtonen en allochtonen, minder- en meerderjarigen én door middel van: • een professionele, diverse en gemotiveerde personeelsploeg die ten dienste staat van alle inburgeraars. We streven ernaar de inburgeraar in zijn eigen taal te kunnen ontvangen en via permanente vorming en bijscholing van ons per­ soneel, hem adequaat te helpen of door te verwijzen. • beleidsbeïnvloedend werk naar de relevante beleidsinstanties toe. Daarbij beogen we in de eerste plaats de lokale en Vlaamse overheden maar ook de federale en Europese instellingen. • activiteiten om de maatschappelijke participatie van inburgeraars in alle geledingen van de samenleving te bevor­ deren. Maatschappelijk participeren houdt enerzijds in dat de inburgeraar op het vlak van werk, opleiding en onder­ wijs, welzijn, huisvesting en gezondheid én op sociaal en cultureel vlak zelfstandig kan optreden; anderzijds dat de betrokken instellingen hem gepast kunnen ontvangen. Kom-Pas wil daarbij: • Samenwerken met alle relevante personen en organisaties. Wanneer een organisatie een van bovengenoemde op­ drachten als haar kerntaak beschouwt, zal Kom-Pas een aanvullende of toeleidende rol opnemen.4
 5. 5. • Leiding nemen waar knelpunten ontstaan of niet wordt tegemoet gekomen aan behoeften, met als doel zelf oplossin­ gen te formuleren of een andere organisatie daartoe aan te zetten.• Gebruik maken van de beschikbare overleg- en samenwerkingsinstrumenten op lokaal, Vlaams, federaal en Europees niveau.• Communiceren via de beschikbare communicatiemiddelen of, indien nodig, deze zelf ontwikkelen. 5
 6. 6. Kom-Pas Gent vzw: een kennismaking De geschiedenis van Kom-Pas Gent vzw is nauw verbonden met de ontwikkeling van het integratiebeleid in Gent. Begin jaren ’90 ontstond een project dat ism met migrantenwerkingen Nederlandse taallessen en lessen maatschappelijke oriëntatie voor migranten organiseerde. Eerst voor Turkse migranten, later voor de diverse migrantengroepen in Gent. Het succes en nut van dit project ontging ook de Stad Gent niet en Kom-Pas werd geïntegreerd in de Stedelijke Integratie­ dienst. In de schoot van de stad kon Kom-Pas zich verder ontwikkelen tot een voorbeeld voor heel Vlaanderen en daar­ uiten. b Kom-Pas werd door de Europese Unie opgenomen in het eerste ‘European Handbook on Integration’ als good-practice. De ervaringen en opgebouwde know-how van Kom-Pas dienden dan ook als inspiratiebron voor de Vlaamse regering die in 2003 het eerste inburgeringsdecreet stemde. Kom-Pas werd in 2004 samen met 7 andere onthaalbureaus officieel erkend als onthaalbureau. In 2005 bereikte Kom-Pas de staat van volwassenheid en was klaar om op eigen vleugels te gaan vliegen. Kom-Pas werd een vereniging zonder winstgevend doel. Dat Kom-Pas geen onderdeel van de Stad meer vormde, betekende niet dat de Stad zich niet meer betrokken voelde bij de werking en het doel. Logistiek is de bijdrage van de Stad van onschatbare waarde. Zo worden bvb de gebouwen in de Kongostraat en Blekerijstraat ons gratis ter beschikking gesteld. Maar ook inhoudelijk werkt en denkt de Stad Gent met Kom-Pas mee. Zo behoren de departementen Onderwijs, Bevolking en Welzijn, Cultuur, Werk en Economie, Milieu, Groen & Gezondheid en de Integratiedienst tot de stichtende leden van de organisatie en vaardigen zij medewerkers af in de verschillende beheersstructuren. Maar de samenwerkingsverbanden met belangrijke actoren inzake inburgering en integratie gaat ruimer dan de Stad. OCMW, VDAB, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, Universiteit Gent, vzw Baab en Inburgering Oost-Vlaanderen be­ horen ook tot de leden van de Kom-Pas vzw. De voorzitter die alles in goede banen leidt is Luc Baeckeland.6
 7. 7. Inburgering voor DummiesIn 2009 vierde het inburgeringsbeleid haar vijfde verjaardag. Het eerste decreet Inburgering dateert ondertussen al van28 februari 2003 en onderging sindsdien diverse aanpassingen en wijzigingen. Inburgering blijft echter voor velen eenschimmig gegeven. Een onduidelijkheid die we graag even wegwerken.Het inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen van achttien jaar en ouder die zich langdurig in Vlaanderen ofBrussel komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in Belgiëgeboren is, behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid.Er zijn verschillende groepen inburgeraars:• nieuwkomers: nieuwkomers zijn personen die zich onlangs in België gevestigd hebben.• oudkomers: oudkomers zijn inwijkelingen die al langer dan een jaar in België wonen. Als zij een vervangingsinkomen genieten, krijgen ze alsnog de kans om in een inburgeringstraject te stappen.• bedienaars van erkende erediensten in plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen die door de Vlaamse overheid zijn erkend. Ook zij hebben recht op een inburgeringstraject.Al deze mensen hebben recht op, en sommigen zijn verplicht tot, het volgen van een inburgeringstraject.Het inburgeringstraject bestaat uit een vormingsprogramma ondersteund door individuele begeleiding van de inburgeraar.Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie.De lessen Nederlands als tweede taal (NT2) worden aangeboden door de aanbodverstrekkers NT2 en de doorverwijzingnaar het meest aangepaste lessenpakket gebeurt door het Huis van het Nederlands.Tijdens de cursus maatschappelijke oriëntatie maken de inburgeraars kennis met de Vlaamse samenleving.Loopbaanoriëntatie is een begeleiding naar verder studeren, werken, deelname aan het socio-culturele aanbod, vrijwil­ligerswerk en andere tijdsbesteding. Daarbij wordt vertrokken vanuit de ervaring en kwalificaties (zoals diploma’s) die deinburgeraar vanuit zijn of haar thuisland meebrengt.Inburgeraars die regelmatig het vormingsprogramma hebben gevolgd, ontvangen een attest van inburgering. Daarmeekunnen ze instappen in het secundaire inburgeringstraject. Dat wordt door de reguliere voorzieningen aangeboden. Zokan de inburgeraar een beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig ondernemerschap volgen. Daarnaast kan hij ookverder Nederlands studeren, zich in het hoger onderwijs inschrijven of kiezen voor vrijwilligerswerk. 7
 8. 8. Nieuwkomers in Gent Elk jaar verhuizen mensen van en naar Gent. Ook niet-Belgen, uit alle delen van de wereld vestigen zich in Gent. Het zijn deze mensen die de grootste doelgroep vormen van het cliënteel van het onthaalbureau. 2.385 nieuwkomers uit 122 landen mocht Gent in 2008 verwelkomen. De top 20 van de diverse nationaliteiten Bulgarije 695 Turkije 281 Polen 181 Nederland 179 Marokko 74 Ghana 68 Indië 46 Rusland (Federatie van) 46 Spanje 41 Italië 39 Slovaakse Republiek 39 Duitsland 37 Frankrijk 31 Verenigde Staten van Amerika 31 China 30 Tunesië 28 Iran 27 Portugal 268
 9. 9. Op zoek naar inburgeringAanmelding:Je leven opnieuw op de rails zetten in een ander land met andere gebruiken en waar men een taal spreekt die men nognooit gehoord heeft, is geen sinecure. Velen bieden zich dan ook aan bij Inburgering Gent om ondersteuning te krijgenbij hun inspanningen om erbij te horen. 1.996 nieuwkomers en oudkomers boden zich aan op zoek naar meer informatieover inburgering.• 203 bleken geen doelgroep voor het inburgeringsbeleid• 883 waren rechthebbende inburgeraars• 889 waren verplichte inburgeraars Wie is verplicht en wie is rechthebbend   * ? Alle mensen die beantwoorden aan onderstaande definitie hebben een recht op inburgering: - 18 jaar of ouder - ingeschreven in het rijksregister - in een gemeente in Vlaanderen of in Brussel-Hoofdstad ofwel met VREEMDE NATIONALITEIT - mits men een wettig verblijf heeft - en mits men geen uitgesloten categorie is ofwel met BELGISCHE NATIONALITEIT - als men in het buitenland geboren is - én minstens een ouder ook in het buitenland geboren is De volgende algemene voorwaarden gelden voor het afbakenen van de verplichte doelgroep: - 18 jaar of ouder - ingeschreven in het rijksregister - in een gemeente in Vlaanderen ofwel met NIET-EU+ NATIONALITEIT, mits: - wettige verblijfstitel van meer dan drie maanden - ingeschreven als nieuwkomer, asielzoeker of bedienaar van erkende eredienst ofwel met BELGISCHE NATIONALITEIT als men in het buitenland geboren is en minstens een ouder ook in het buitenland geboren is, mits: - ingeschreven als nieuwkomer of bedienaar van erkende eredienst* Deze toelichting betreft de algemene voorwaarden maar er zijn tal van uitzonderingen. Wie hier meer over wil weten verwijzen we doornaar de website van het Vlaams Minderheden Centrum die hierover een uitgebreide juridische brochure hebben opgesteld: www.vmc 9
 10. 10. Het inburgeringscontract Van de aangemelde 1.772 inburgeraars die tot de doelgroep behoren tekenden uiteindelijk 1.287 inburgeraars een inbur­ geringscontract. In een inburgeringscontract worden alle onderdelen van het inburgeringstraject beschreven en staan de data vermeld wanneer de cursus maatschappelijke oriëntatie en de lessen Nederlands starten. Het houdt een engagement in van zowel de inburgeraar als het onthaalbureau om samen het primaire inburgeringstraject op een goede manier te doorlopen. Enkele cijfers: 1.287 inburgeraars ondertekenden een contract 803 behoorden tot de verplichte inburgeraars 483 waren rechthebbende inburgeraars De top 20 van de inburgeraars die een inburgeringscontract aangingen Turkije 244 Slovaakse Republiek 125 Bulgarije 90 Marokko 84 Ghana 74 Rusland (Federatie van) 57 België 41 Afghanistan 37 Irak 31 Tunesië 27 Polen 26 Algerije 24 Thailand 22 Nigeria 20 Kameroen 17 Albanië 16 Iran 16 Pakistan 1510
 11. 11. TrajectbegeleidingHet onthaalbureau zorgt voor de individuele begeleiding van de inburgeraar, ofwel de trajectbegeleiding. De traject­begeleider begeleidt de inburgeraar vanaf de aanmelding op het onthaalbureau tot het behalen van het attest van in­burgering. Dat houdt in dat de trajectbegeleider zorgt voor een aangepast vormingsprogramma, de aanwezigheid van decursist opvolgt, zorgt voor de doorverwijzing naar het Huis van het Nederlands en, als dat nodig is, naar de VDAB in hetkader van de loopbaanoriëntatie. Als de inburgeraar specifieke vragen heeft of specifieke begeleiding nodig heeft, zal detrajectbegeleider hem of haar in contact brengen met de juiste voorzieningen of organisaties. Bij die begeleiding op maathoort ook de ondersteuning voor het verkrijgen van een diplomagelijkschakeling.In Kom-Pas werkt men ook vanaf dag één aan de maatschappelijke participatie van de inburgeraar. We doen dit door deinburgeraar te informeren over en toe te leiden naar het aanbod aan sport en cultuur in de stad en door in projecten sa­men te werken met andere partners. Bij deze bekendmaking en toeleiding spelen de trajectbegeleiders een actieve rol.Bij dit alles houdt de trajectbegeleider het uiteindelijke doel van het inburgeringstraject voor ogen: het verhogen van dezelfredzaamheid van de inburgeraar. Hij zal daar dus steeds rekening mee houden in zijn manier van omgaan met de in­burgeraar, oog hebben voor diens noden maar ook zorgen dat een inburgeraar steeds meer zelfstandig de weg kan vinden. 11
 12. 12. Maatschappelijke Oriëntatie (MO) Tijdens de cursus maatschappelijke oriëntatie maken de inburgeraars kennis met de Belgische / Vlaamse samenleving. Dit lessenpakket behandelt thema’s als het onderwijssysteem in Vlaanderen, mobiliteit, gezondheid, het principe van de verzorgingsstaat, geschiedenis van België en dergelijke meer. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor waarden en nor­ men. Maatschappelijke oriëntatie wordt aangeboden door het onthaalbureau en de lessen worden georganiseerd in de taal of een contacttaal van de inburgeraar. Voor sommige lesgroepen werken we met tolken. 2008 was een belangrijk jaar voor de cursus maatschappelijke oriëntatie. Minister voor Inburgering, Marino Keulen, stelde het nieuwe handboek maatschappelijke oriëntatie voor. Dit handboek gaat hand in hand met een nieuwe methodiek: de Climodiek. Nog meer dan vroeger werken we in de lessen ervaringsgericht: cursisten gaan zelf aan de slag om informatie op te zoeken en te verwerken. Groepswerk is hierbij een belangrijke werkvorm. De leerkrachten MO werken ook zoveel mogelijk op maat van de inburgeraars: de cursisten brengen zelf thema’s aan die voor hen, op dat moment, belangrijk zijn om te behandelen. Op die manier wordt de cursus MO een cursus op maat die de zelfredzaamheid van de inburgeraars als uiteindelijk doel heeft. 966 inburgeraars hebben de cursus maatschappelijke oriëntatie aangevat en 814 van hen hebben regelmatig deel­ genomen aan de lessen waardoor zij succesvol dit onderdeel van het traject volbrachten. Enkele cijfers mbt de belangrijkste MO-cursussen: Informatie over MO cursisten per taalgroep Contacttaal Aantal Cursisten Aantal Cursussen Gemiddeld aantal cursisten ALBANEES 15 1 15 Arabisch 126 10 12,6 Bulgaars 27 2 13,5 Engels 227 13 17,5 Farsi 27 2 13,5 Frans 87 11 7,9 Russisch 84 9 9,3 Slowaaks 36 2 18 Spaans 60 4 15 Tolken 38 2 19 Turks 238 11 2112
 13. 13. NederlandsHet verwerven van de Nederlandse taal richtgraad 1.1. behoort tot het primaire inburgeringstraject maar wordt in tegen­stelling tot de cursus maatschappelijke oriëntatie niet door het onthaalbureau ingericht. In samenwerking met het Huisvan het Nederlands wordt voor elke inburgeraar het taaltraject gezocht dat het best aansluit bij hem of haar.In Gent hebben we een grote diversiteit van NT2-aanbieders waardoor elke inburgeraar een gepast aanbod kan krijgen.De NT2-aanbieders waarmee het onthaalbureau samenwerkt zijn:• Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland Centrum voor Basiseducatie vzw• CVO De Bargie• CVO Het Perspectief• Universitair Centrum voor Talen 13
 14. 14. Minderjarigen Individuele begeleiding Ook minderjarigen behoren tot de doelgroep van het onthaalbureau. Niet enkel diegenen die legaal in België verblijven maar ook de minderjarigen zonder wettig verblijf behoren tot deze doelgroep. Voor hen kan Kom-Pas zorgen voor toelei­ ding naar onderwijs, welzijns- of gezondheidsvoorzieningen. In 2008 was er een instroom van 1.027 minderjarigen in Gent, waarvan 575 jonger dan 5 jaar. 452 minderjarigen behoor­ den aldus tot onze doelgroep en 66 van hen stonden we bij in hun zoektocht naar onderwijs en enkelen werden ook naar welzijnsvoorzieningen toegeleid. Netwerking Al vele jaren werkt Kom-Pas nauw samen met de verschillende onderwijsnetten en instellingen in Gent om de opvang in het onderwijs in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen. Maatschappelijke participatie Zeker voor jongeren is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk aansluiting vinden bij het verenigingsleven, sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen. In samenwerking met de Jeugddienst en tal van Gentse verenigingen en clubs wordt jaarlijks ‘Dagje Planeet Gent’ georganiseerd. Verenigingen stellen zich dan voor aan de minderjarigen die kunnen proeven van hun aanbod.14
 15. 15. Maatschappelijke ParticipatieInburgering is geen éénrichtingsverkeer. Al te vaak wordt verwacht dat het de inwijkeling is die zich de normen enwaarden van de ontvangende samenleving eigen moet maken, de taal zo goed mogelijk moet beheersen en dat daarmeede kous af is. Niet dus! Kom-Pas is van oordeel dat ook de ontvangende samenleving de nieuwkomer de kans moet gevenom echt deel te nemen aan alle aspecten van het rijke sociale, culturele, politieke en economische leven in Gent. Inburge­ring vraagt een twee-richtingsinspanning: van de inburgeraar maar ook van de Gentenaar. Kom-Pas werkt samen met veleorganisaties en diensten om maatschappelijke participatie in praktijk te brengen. Enkele voorbeelden:Voor de minderjarigen:• Sportwoensdagmiddagen in samenwerking met de Jeugddienst: voetbal en dans in de sportzaal aan de Tolhuislaan. 144 leerlingen uit 5 verschillende OKAN-scholen ontmoetten elkaar hier.• Basiscursus Animator vzw JES: 6 nieuwkomers werden opgeleid als animator.• Zomerschool vzw Roeland: 42 nieuwkomertjes uit het basisonderwijs kregen de kans om tijdens de zomervakantie op een leuke manier hun Nederlands te oefenen, uitstappen te maken in Gent, andere kinderen te ontmoeten en Vlaamse kinderliedjes en –spelletjes uit te wisselen.• Dagje Planeet Gent: 200 enthousiaste jongeren kregen de keuze uit 16 verschillende workshops gegeven door 14 verschillende Gentse jeugdorganisaties. Habbekrats, Het Meisjeshuis, JES vzw, Jeugdhuis de Kaarderij, VOEM vzw, de Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Sportdienst, De Centrale, Sport Na School, Sportnetwerk, de Jeugddienst met de Grabbel- en Swappassen en Jeugdnetwerk lieten de jongeren proeven van hun werking en verlaagden de drempel om deze jongeren in hun organisaties te verwelkomen.Voor de volwassenen:• Dzjambo: interculturele ontmoetingen. Vorming Plus organiseert reeksen informele ontmoetingsmomenten opdat Bel­ gen en anderstalige nieuw- en oudkomers elkaar en hun leefwereld kunnen leren kennen. Tijdens 5 avonden waarop wordt gekookt, creatief gewerkt met diverse materialen of gedanst worden tevens plannen gesmeed om 5 uitstappen te maken: wandelingen, musea bezoeken, etc. Dzjambo wordt ondersteund door een vrijwilligersploeg waaronder een aantal oudkomers.• Fietsproject: leren fietsen met Sportnetwerk Noord. 15 anderstaligen leerden niet alleen fietsen, maar ook verkeers­ veiligheid en fietsen te herstellen.• Fotoproject: Te doy mis ojos. Fotograaf Eduardo Tardáguila begeleidde in samenwerking met Victoria Deluxe en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Cultuur, Sport en Media) 15 nieuwkomers in een opleiding fotografie met het oog op een volwaardige fototentoonstelling. De nieuwkomers leenden hun ogen en toonden in 15
 16. 16. hun foto’s hun worsteling om in ons land een nieuw leven op te bouwen en hun verlangen om hun emoties te delen met hun nieuwe landgenoten, de Belgen. De tentoonstelling ging door in Kom-Pas, het Administratief Centrum en in samenwerking met Trefpunt en Kutunka op de Gentse Feesten, de Hoofdbibliotheek aan de Zuid en in de bibliotheek van Ledeberg. • Goûts de Gand: Kom-Pas Fusion. Kom-Pas was één van de locaties van dit Gentse wereldmuziekfestival. De Senega­ lese groep ‘Wenere’ gaf het beste van zichzelf. Daarnaast grepen een drie-tal muziekgroepjes hun kans op het vrij podium. • Studio Sing Sing: zanggroep voor alle culturen. Vanuit vzw Vanzilverpapier werd een multiculturele zanggroep opge­ richt. Een 20-tal nieuwkomers werd vanuit Kom-Pas naar dit project toegeleid. • De kracht van oudere vluchtelingen: Europees project waar organisaties uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Oostenrijk aan meewerkten. Voor België sprong Kom-Pas mee op de kar. Doel van het project was om oudere vluchtelingen enerzijds te bevragen over en anderzijds via artistieke uiting hun herinneringen, toekomstverwachtin­ gen, angsten, hoop en kracht ook te laten delen. Vanuit de realisaties van het project werden beleids- en actievoorstel­ len gedaan. 20 oudere vluchtelingen namen deel aan dit project, 12 daarvan werkten mee aan het artistieke luik. • Voetbaltoernooien: Kom-Pas organiseerde een aantal toernooien waar cursisten maar ook partnerorganisaties om een heuse beker konden strijden.16
 17. 17. Kom-Pas goes EuropeInburgering is een Vlaamse materie en de regelgeving die ons werk bepaalt, wordt ons geboden door de Vlaamse rege­ring. Maar ook de Europese Unie wordt steeds belangrijker in het migratie- en integratiedebat. Daarnaast is het steedsleerrijk om als organisatie eens over de muur te kijken bij de andere EU-landen.Kom-Pas volgt op een actieve wijze het Europese debat en werkt aan samenwerking en informatie-uitwisseling met gelijk­gezinde organisaties.• In februari 2008 werd Kom-Pas uitgenodigd door Quartiers en Crise die een uitwisselingscongres organiseerden rond integratiebeleid in verschillende EU-lidstaten en de rol van de steden hierin.• Met het Universitair Asiel Fonds uit Utrecht, Nederland bespraken we de mogelijkheden om de secundaire educatieve trajecten vorm te geven. Dit resulteerde in een nota die we overhandigden aan het kabinet van Minister Keulen en de administratie Iinburgering.• Met de verantwoordelijken van inburgering Amsterdam onderzochten we de mogelijkheden om kennis over inburge­ ring uit te wisselen.• Met de Stichting BMP werkten we samen in een Europees project gefinancierd door het Europees Vluchtelingen Fonds“de kracht van oudere vluchtelingen“ waarbij we op een actieve manier met oudere vluchtelingen uitzochten hoe hun ervaringen en wilskracht ingezet kan worden in de samenleving en wat hun specifieke noden en behoeften zijn. Met de Gentse oudere vluchtelingen maakten we een theaterstuk dat opgevoerd werd in De Centrale. In december 2008 namen we deel aan de slotconferentie in Amsterdam. 17
 18. 18. Financiering Inkomsten: 1.742.911 Euro Inburgering...............................................................90,5 % Stad Gent/stedenfonds.............................................6 . % Andere........................................................................3,5 % . Uitgaven: 1.582.594 Personeel..................................................................86,2 % Onderhoud gebouw...................................................4 % Verzekeringen.............................................................2,6 % Communicatie. ...........................................................1,8 % . Afschrijvingen.............................................................1,7 % Andere werkingskosten.............................................3,7 %18
 19. 19. ContactgegevensKom-Pas Gent vzw • Inburgering GentKongostraat 429000 GentTel: 09 265 78 40Fax: 09 265 78 49E-mail: info@kompasgent.beOpeningsuren:Onthaal:Van maandag tot vrijdag van8.15 u. tot 17.00 u en van 18.00 u. tot 21.00 u.Trajectbegeleiders zijn aanwezig van9.00 u. tot 11.30 u. en van 13.30 u tot 16.30 u. 19
 20. 20. 20

×