un informācijas tehnoloģi-jas fakultātes Informācijastehnoloģijas institūts. Stu-diju priekšmetu pasniegša-nā ir iesaistīt...
2Profesijas standartaaprakstshttp://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0170.pdfIT projekta vadītāja profesija...
Studiju metodes3 Atsevišķus studiju priekš-metus pasniedz sertificētiIT nozares profesionāļi Studiju projektu vērtēšanāp...
4Studiju programmasstudenti 2013. gadāizcīnīja 2. vietuLatvijas Nacionālāprojektu vadīšanasasociācijas projektuvadības čem...
Projekta risku pārvalde5Priekšmetā Projekta risku pār-valde tiek aplūkoti galvenieprocesi, kas ir saistīti ar infor-mācija...
6EKD ir ticis praktiskiizmantots vairākosdesmitos uzņēmumuun organizācijuZviedrijā, Latvijā,Lielbritānijā un citāsvalstīts...
Darba iespējas absolventiem7Studiju programmas absol-venti visbiežāk strādā par ITkonsultantiem, informācijastehnoloģijas ...
8Asoc. prof. JānisEiduks ir viens noatzītākajiem “Oracle”datu bāzuspeciālistiem LatvijāIzvēles priekšmetiUzņēmuma resursu ...
Datu noliktavas projekta vadība9Kursa mērķis ir iepazīsties ar datunoliktavas projekta realizācijas dzī-ves ciklu un apgūt...
1 0Asoc. prof. A.Romanovsvairākkārtīgi irsaņēmis balvas RTUkonkursā par izcilākoe-studiju priekšmetuElektroniskā komercija...
1 1tošanu biznesa sistēmu modifi-cēšanā.Priekšmeta tēmas ir: biznesasistēmu modificēšanas līdzekļi;biznesa sistēmu iekšējā...
Studiju programmas absolventi—RTU “Zelta fonds”Labākie studiju programmas absolventi katru gadu tiek iekļauti RTU Karjeras...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RTU maģistra profesionālo studiju programma "Informācijas tehnoloģija"

21,497 views

Published on

RTU maģistra profesionālo studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" studiju ilgums 2,5 gadi. Programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus IT nozarē ar padziļinātām zināšanām IT projektu vadībā, informācijas sistēmu analīzē, projektēšanā, izstrādē, ieviešanā un uzturēšanā, kas ir spējīgi sekmīgi konkurēt globālajā darbaspēka tirgū. Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši profesiju standarta un informācijas tehnoloģijas nozares prasībām.
Studiju programmas absolventi iegūst maģistra profesionālo grādu informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja augstāko profesionālo kvalifikāciju.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
21,497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16,603
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RTU maģistra profesionālo studiju programma "Informācijas tehnoloģija"

 1. 1. un informācijas tehnoloģi-jas fakultātes Informācijastehnoloģijas institūts. Stu-diju priekšmetu pasniegša-nā ir iesaistītas arī citasRTU fakultātes un struk-tūrvienības un uzņēmumi.Programmas mērķis ir sa-gatavot globālajā darba-spēka tirgū konkurētspējī-gus informācijas tehnoloģi-jas speciālistus ar padziļi-nātām zināšanām IT pro-jektu vadībā. IT speciālistispēj analizēt, izvēlēties,plānot, izveidot, integrēt,ieviest un uzturēt lietotā-jam piemērotus informāci-jas tehnoloģijas risināju-mus uzņēmumu un orga-nizāciju biznesa problēmurisināšanai.Studiju ilgums ir 2, 5 gadi,un studiju apjoms ir 100kredītpunkti (KP). Studijupirmajā gadā studenti ap-gūst teorētiskās un praktis-kās zināšanas lekcijās unnodarbībās. Studiju otrajāgadā studenti iziet mācībupraksi. Studiju noslēgumātiek izstrādāts un aizstā-vēts maģistra darbs ar pro-jekta daļu.Studiju programmu īstenoRīgas Tehniskās universitā-tes (RTU) DatorzinātnesStudiju programmā uzņemstudentus ar bakalauragrādu datorvadībā un da-torzinātnē vai tam pielīdzi-nātu grādu.Uzņemšana studiju prog-rammā uz valsts budžetafinansētām vietām sākas2013. gada 1. jūlijā un turpi-nās līdz 9. jūlijam. Uzņem-šana par maksu turpināslīdz 16. augustam.Uzņemšanu organizē RTUuzņemšanas komisija, kasatrodas Kaļķu ielā 1–121,Rīgā.Uzņemšanā ir nepiecie-šams: Aizpildīt pieteikumaveidlapu. Iesniegt bakalaura dip-loma un atzīmju izrak-sta kopijas. Citu mācību iestāžu re-flektantiem – pases per-sonas datu kopiju (pasejāuzrāda). Samaksāt reģistrācijasmaksu.Par studiju programmuS a tur sStudiju plāns 2Studiju metodes 3Obligātie priekš-meti4Prakse un ma-ģistra darbs7Izvēles priekš-meti8Absolventi 12UzņemšanaR ī g a s T e h n i s k āu n i v e r s i t ā t eMaģistra profesionālo studijuprogrammaInformācijas tehnoloģija2 0 1 3 . / 2 0 1 4 . m . g .Z ib šņi Studiju program-mu īsteno kopš2005. gada Studiju program-mu ir absolvējušivairāk par 120studentiem 2013./2014. mācī-bu gadā ir pieeja-mas 38 valstsfinansētas studijuvietas Studenti ir izgājušimācību praksivairāk nekā 50Latvijas un ārval-stu uzņēmumosStudiju programmasabsolventi iegūst maģistraprofesionālo grāduinformācijas tehnoloģijā uninformācijas tehnoloģijasprojektu vadītāja augstākoprofesionālo kvalifikācijuInformācija tehnoloģija apvienocilvēkus, modelēšanu, programma-tūru un aparatūru
 2. 2. 2Profesijas standartaaprakstshttp://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0170.pdfIT projekta vadītāja profesijaStudiju plānsInformācijas tehnoloģijasprojektu vadītājs plāno,organizē un kontrolēprogrammatūras izstrā-des, ieviešanas, uzturē-šanas, informācijas teh-noloģijas konsultāciju vaiinformācijas sistēmuaudita projektus atbilsto-ši pasūtītāja vajadzībāmMaģistra profesionālostudiju programma„Informācijas tehnoloģi-ja” ir izstrādāta atbilstošiprofesijas standarta PS0170 „Informācijas teh-noloģijas projektu vadī-tājs” prasībām (5. kvalifi-kācijas līmenis). un nozares standartiemun kvalitātes prasībām.M a ģ i s t r a p r o f e s i o n ā l o s t u d i j u p r o g r a m m aI n f o r m ā c i j a s t e h n o l o ģ i j aI studiju gadsRudens semestris Pavasara semestrisObligātie priekšmeti (8 KP) DOP422 Informācijas tehnoloģijas projektu vadība (2KP) DMI419 Informācijas tehnoloģijas projektuplānošana (studiju projekts) (3 KP) DOP458 Projekta risku pārvalde (3 KP)Obligātie priekšmeti (11 KP) DOP401 Vadības informācijas sistēmas un tīkli (3 KP) DMI544 Programmatūras izstrādes tehnoloģija (2 KP) DOP421 Praktiskā projektu vadība (studiju projekts)(2KP) DOP500 Sistēmu analīze un projektēšana (4KP)Specializējošie priekšmeti (jāizvēlas 10 KP) DOP318 Informācijas sistēmu drošums (2 KP) DOP514 WEB programmēšana (2 KP) DMI463 Elektroniskā komercija (2 KP) DOP513 Datu noliktavas projekta vadība (2 KP) DSP424 Lielās datu bāzes (3 KP) DPI551 Objektorientētā sistēmanalīze (3KP) DOP465 Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas(3KP)Specializējošie priekšmeti (jāizvēlas 7 KP) DMI472 Informācijas tehnoloģijas pārvaldība (2 KP) DOP420 Projektu vadības rīki (2 KP) DMI465 Loģistikas informācijas sistēmas (2 KP) DOP515 Biznesa sistēmu programmēšana (2KP) DOP407 Restrukturizācija un izmaiņu vadība (3 KP) DMI458 Loģistikas ķēžu analīze un vadīšana (3 KP)Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti(jāizvēlas 2 KP) HSP446 Pedagoģija (2KP) HSP484 Psiholoģija (2KP) HLF433 Prezentācijas prasme (2KP)Ekonomikas, vadības priekšmeti (jāizvēlas 2KP) HSP483 Industriālās attiecības (2 KP) IUV305 Personāla vadīšana (pamatkurss) (2 KP) IUV456 Grāmatvedība un finanses (2KP)II studiju gadsPrakseMaģistra darbs ar projekta daļuIII studiju gads(viens semestris)
 3. 3. Studiju metodes3 Atsevišķus studiju priekš-metus pasniedz sertificētiIT nozares profesionāļi Studiju projektu vērtēšanāpiedalās industrijas pār-stāvji Visos priekšmetos tiekizmantota e-studiju vide,kurā ir pieejami studiju ma-teriāli, interaktīvās iespējasun elektroniskie testi Laboratorijas darbus unpatstāvīgos darbu var pildītarī neklātienē, jo nepiecie-šamā programmatūra irpieejama attālināti, izman-tojot “Remote Desktop Ser-vices” Studiju priekšmetus“Vadības informācijas sistē-mas un tīkli” un “Loģistikasķēžu analīze un vadīšana”var apgūt arī angļu valodā Studiju priekšmetus“Projektu vadības rīki” un“Restrukturizācija un izmai-ņu vadība” var apgūt attāli-nāti Stokholmas Universitā-tē Studenti piedalās ERAMUSapmaiņas programmā, ie-skaitot ERASMUS praksi Vadības informācijas sis-tēmas un tīkli - ERP uncitu uzņēmumu sistēmuieviešana un modificēša-na Biznesa sistēmu program-mēšana - ERP sistēmuiekšējo programmēšanasvalodu izmantošana Loģistikas ķēžu analīzeun vadīšana - padziļinātaszināšanas par ERP izman-Studiju programma aptvervisa veida IT projektus, betīpaša vērība tiek pievērstauzņēmuma resursu plānoša-nas jeb ERP sistēmām.Moduli veido studiju priekš-meti: Uzņēmuma resursu plā-nošanas sistēmas - ERPsistēmu pamati, funkci-onālās iespējas un konfi-gurēšanatošanu loģisti-kā Grāmatvedībaun finansesStudentiem, kas irapguvuši ERP sis-tēmu priekšmetumoduli prioritāritiek piedāvātas ie-spējas praktizētiesun strādāt lielākajos Latvijas ERP sistēmu ieviešanaskonsultāciju uzņēmumos. RTU ir „SAP UniversityAlliances” dalībnieks. Tasdod iespējas Informācijastehnoloģijas studiju prog-rammā izmantot jaunākoSAP programmatūru unapmācības materiālus Informācijas tehnoloģijasinstitūts ir “MicrosoftDynamics Academic Alli-ance” dalībnieks Studiju programmas īste-nošanā aktīvi piedalāsuzņēmumu pārstāvji, kaspasniedz vieslekcijas, pie-dalās studentu darbu va-dīšanā un vērtēšanā unmetodiskajos pasākumos.Piem., “Accenture Latvia”sadarbībā ar saviem par-tneriem organizē studijuprojektu vērtēšanu Infor-mācijas tehnoloģijas pro-jektu vadībāStudijuprogrammāizmantotāstehnoloģijasSadarbībaERP sistēmu priekšmetu modulisERP sistēmas nodrošina visu svarīgākouzņēmuma biznesa procesu īstenošanuRTU ir vienīgā“SAP UniversityAlliances”dalībnieceBaltijas valstīs
 4. 4. 4Studiju programmasstudenti 2013. gadāizcīnīja 2. vietuLatvijas Nacionālāprojektu vadīšanasasociācijas projektuvadības čempionātāInformācijas tehnoloģijas projektu vadībaInformācijas tehnoloģijas projektu plānošana(studiju projekts)Obligātie un izvēles priekšmetiStudiju programmāir septiņi obligātiepriekšmeti (divi notiem ir studiju pro-jekti) 21 KP apjomāun izvēles priekšme-ti. Izvēles priekšmetusstudenti izvēlas no pie-ejamo priekšmetu sarak-sta. Specializējošiepriekšmeti ir jāapgūst 17KP apjomā. Humanitārieun vadības priekšmeti irjāapgūst 4 KP apjomā.Studiju priekšmetus stu-denti izvēlas, iestājotiesstudiju programmājums. Plānošanas laikā tieksagatavots projekta plāns. Pro-jekta plānošana bieži tiek veik-ta atbilstoši pasūtītāja darbauzdevumam, un potenciālajamizpildītājam ir jāsagatavo infor-mācijas tehnoloģijas projektaizstrādes piedāvājums. Studijuprojekta darbā tiek simulētaInformācijas tehnoloģijas pro-jektu realizācijas dzīves ciklapirmā fāze ir projekta iniciali-zācija un plānošana. Inicializā-cijas laikā tiek noskaidrotaprojekta izstrādes vajadzība unsagatavots projekta pamato-darba uzdevuma saņemšanassituācija, studiju darba uzde-vums ir sagatavot projektaizstrādes piedāvājumu atbilsto-ši darba uzdevumam un izstrā-dāt projekta plānu.Studiju projektus vērtē LatvijasIT nozares vadošie eksperti.lai apmierinātu projektā ieinte-resēto pušu vajadzības. Veik-smīgas projektu vadības pama-tā ir spēja apvienot un izman-tot projekta vadības praktiskāsiemaņas un formālas projektuvadības metodes. Formālasprojekta vadības pamatā irprojektu vadības metodoloģijasun dažādām projektu vadībasaktivitātēm atbilstošas projektuvadības metodes, piemēram,kalendārā plānošana, resursuizlīdzināšana un iegūstās vērtī-bas analīze.Priekšmeta mērķis ir apgūtprojektu vadības teorētiskoietvaru un projektu vadībasformālās metodes.Priekšmetā tiek apskatīti vis-pārīgie projektu vadības meto-doloģiju principi un svarīgākāsprojektu vadības metodes. Tastiek īstenots paralēli kursamDOP419, kurā tiek patstāvīgiizstrādāts studiju projekts in-formācijas tehnoloģijas projek-tu vadībā, un nodrošina šī kur-sa teorētisko bāzi.Projekts ir noteiktu laika mo-mentu ilgstošs pasākums, kuramērķis ir radīt unikālu produk-tu vai pakalpojumu. Projektuvadība ir zināšanu, iemaņu,rīku un tehnoloģiju izmantoša-na projekta mērķu sasniegšanā,M a ģ i s t r a p r o f e s i o n ā l o s t u d i j u p r o g r a m m aI n f o r m ā c i j a s t e h n o l o ģ i j aStudentu grupakopā ar ekspertiempēc studiju projek-tu aizstāvēšanasProf. JānisGrabisLek. Solvita Bērziša
 5. 5. Projekta risku pārvalde5Priekšmetā Projekta risku pār-valde tiek aplūkoti galvenieprocesi, kas ir saistīti ar infor-mācijas tehnoloģijas projekturiska faktoru izzināšanu, savlai-cīgu novēršanu vai risināšanujebkurā projekta vadības ciklafāzē: Riska identifikācija - risku,kas potenciāli iespējami varietekmēt projekta gaitu, noteik-šana un katra parametru doku-mentācija; Riska faktoru kvanti-tatīva novērtēšana - riska fakto-ru iedarbības līmeņa kvantitatī-va novērtēšana uz iespējamiem projekta starp un galarezultātiem; Pasākumu plāna izstrādāšana atbildei uzriska faktoru darbību - pasākumu kopa, kas ir vērstauz riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšanu vainovēršanu; Riska vadības procesa kontrole - pasāku-mu kopa izmaiņu vadības efektivitātes novērtēšanai.Riska vadībasprocesi tiekaplūkoti sav-starpējā mijie-darbībā, pārklā-jot visas projek-ta vadības fā-zes.Artis Teilāns irilggadējs ExigenServicesdarbinieks unprofesorsRēzeknesUniversitātē.Programmatūras izstrādes tehnoloģijakcionalitātes projektēšana; proto-tipēšana; programmatūras arhi-tektūras projektēšana; testēšanasjēdziens; testēšanas plānošana;testēšanas stratēģijas un taktikas;projekta un programmatūras ap-skate; programmatūras izstrādeskvalitātes prasības un plānošana;programmatūras izstrādes kvalitā-tes pārvaldības plāna izveide;konfigurācijas pārvaldība.sistēmas apkārtējo vidi; prastizstrādāt sistēmas projektējumaaprakstu un sistēmas prototipu;analizēt prasības, lai noteiktuatbilstošu testēšanas stratēģiju,izstrādāt testēšanas plānus,vadīt programmatūras apskatesun inspicēšanas. Priekšmetatēmas: programminženierijasjēdziens; projekta un produktajēdzieni; programmatūras iz-strādes dzīves cikla modeļi;programmatūras prasību speci-ficēšana; programmatūras fun-Vadības informācijas sistēmas un tīkliUzņēmuma biznesa procesuīstenošanai un automatizācijaibieži izmanto gatavas uzņēmu-ma lietotnes. Informācijas teh-noloģijas speciālistu uzdevumsir izvēlēties piemērotākās lietot-nes un realizēt to ieviešanu uz-ņēmumā. Kursa pamattēma irkomerciāli pieejamu uzņēmumaresursu plānošanas (ERP) sistē-mu, darbplūsmas sistēmu uncitu uzņēmuma informācijassistēmu izmantošana biznesaprocesu automatizācijā. Kursātiek apskatīts uzņēmumu lietot-ņu ieviešanas process, modificē-šana, uzņēmumu informācijassistēmu integrācija un saliktulietotņu izmantošana uzņēmu-mu sistēmu realizēšanā. Kursapraktiskajā daļā tiek apgūti uz-ņēmuma lietotņu ieviešanas unmodificēšanas paņē-mieni.Kursa mērķis ir ap-gūt dažādus uzņē-muma lietotņu iz-mantošanas paņē-mienus biznesa pro-cesu automatizēša-nas nodrošināšanai.ERP sistēmas ieviešanas processProf. Artis TeilānsPriekšmeta mērķis ir apgūt prog-rammatūras sistēmu izstrādesplānošanu, modelējot program-matūras sistēmas arhitektūru unDoc. Vineta Minkēvičaf. Artis
 6. 6. 6EKD ir ticis praktiskiizmantots vairākosdesmitos uzņēmumuun organizācijuZviedrijā, Latvijā,Lielbritānijā un citāsvalstītsSistēmu analīze un projektēšanaSistēmu analīzes un pro-jektēšanas uzdevums irnoskaidrot organizācijasefektīvai darbībai nepie-ciešamo informāciju unizstrādāt atbilstošas in-formācijas sistēmas. Kur-sa mērķis ir iepazīties arsistēmu analīzes procesuun apgūt sistēmu analī-zes un projektēšanas me-todoloģijas, metodes unrīkus. Galvenie kursāapskatāmie jautājumi irinformācijas sistēmu no-zīme organizācijās, infor-mācijas apstrādes nepil-nību identificēšana orga-nizācijās, sistēmas izstrā-des uzsākšana un prasībunoskaidrošana, prasībuformalizēšana, kurā uz-sver mērķu un procesumodelēšanu, alternatīvosistēmas izstrādes risinā-jumu izvērtēšana un in-formācijas sistēmu pro-jektēšanas pamatprinci-pi.Kursa mērķis ir saprastinformācijas sistēmuprojektēšanas pamat-principus un iemācītiesuzņēmumu modelēšanasteorētiskos pamatus unpraktisko pielietojumu.Priekšmeta studiju pro-jekta daļā tiek izstrādāsliela apjoma uzņēmumamodelis, izmantojot EKDmetodoloģiju. Pasnie-dzējs Jānis Stirna ir viensno metodoloģijas izstrā-dātājiem un plaši to iz-manto arī praksēM a ģ i s t r a p r o f e s i o n ā l o s t u d i j u p r o g r a m m aI n f o r m ā c i j a s t e h n o l o ģ i j aPasniedzēji un stu-denti modelēšanassesijas laikāAsoc. prof. Jānis Stirna(RTU, Stokholmas Uni-versitāte)
 7. 7. Darba iespējas absolventiem7Studiju programmas absol-venti visbiežāk strādā par ITkonsultantiem, informācijastehnoloģijas projektu vadītā-jiem un lietojumprogramma-tūras un ERP sistēmu izstrā-dātājiem.Absolventu darba uzdevumsir nodrošināt piemērotākorisinājumu izvēli, izveidi,integrāciju un uzturēšanuatbilstoši lietotāju un uzņē-mumu biznesa vajadzībām.Absolventi strādā informāci-jas tehnoloģijas risinājumuizstrādes un ieviešanas uzņē-mumos un uzņēmumos unorganizācijās, kurās ievieš unizmanto sarežģītus informā-cijas tehnoloģijas risināju-mus.Pazīstamākās absolventudarba vietas ir Accenture,Tieto, Latvenergo, Nordea,DnD Bank, Exigen Services,Rīgas Domes IT departa-ments, Port Idea Riga, ecen-ta Baltic Labs, Latvijas Finie-ris, FMS, DPA, 4Finance uncitas.guļota IT projekta īsteno-šanas pieredze.Maģistra darbu ar projek-ta daļu students aizstāvvalsts pārbaudījumu ko-misijas sēdē. Valsts pār-baudījuma komisijā irpārstāvēti gan vadošieindustrijas speciālisti, ganuniversitātes mācībspēki.Maģistra darbs ir pētniecisksdarbs informācijas tehnolo-ģijas nozarē, kurā maģis-trants izdarījis patstāvīguszinātniskus secinājumus.Profesionālo studiju prog-rammās maģistra darbā irgan pētnieciskā daļa, ganprojektēšanas daļa. Projektadaļā atbilstoši kvalifikācijasdarba prasībām tiek atspo-šanas vai ieviešanas projektā.Tās laikā studenti arī apkoponepieciešamo informāciju unzināšanas maģistra darbaprojekta daļas izstrādei.Studenti mācību praksi izietgan informācijas tehnoloģi-jas risinājumu izstrādes unieviešanas uzņēmumos, ganuzņēmos, kas ievieš un iz-manto sarežģītus informāci-jas tehnoloģijas risinājumus. Praksi iriespējams iziet gan Latvijas, gan ārval-stu uzņēmumos.Pēdējo gadu laikā studenti praksē irbijuši Accenture Latvia, Tieto, Nordea,DnB Nord banka, Latvijas Dzelzceļš,Latvenergo, LatInSoft, Technology Mo-bile, RixTar, LR Aizsardzības ministrijaun citur. Ārvalstīs studenti ir bijušipraksē Atus un Hilti (Šveice), ISA(Portugāle) un citos uzņēmumos.Otrajā studiju gada laikāstudenti iziet mācību praksi.Prakses uzdevums ir nostip-rināt studiju laikā apgūtāszināšanas un iemaņas uniegūt praktisko pieredzi in-formācijas tehnoloģijas pro-jektu īstenošanā.Prakses laikā students pieda-lās informācijas tehnoloģijasrisinājuma izstrādes, uzturē-PrakseMaģistra darbs ar projekta daļuMaģistra darba aizstāvēšanaLIKTA apkopotiestatistikas datilieciena, kaLatvijas ITspeciālisti irkonkurēt-spējīgākie Eiropā
 8. 8. 8Asoc. prof. JānisEiduks ir viens noatzītākajiem “Oracle”datu bāzuspeciālistiem LatvijāIzvēles priekšmetiUzņēmuma resursu plānošanas sistēmastehnoloģis-kos risinā-jumus unsistēmaskonfigurē-šanu. Studi-ju priekš-metā apska-tāmas tē-mas ir: ERPsistēmunozīmeuzņēmumā un funkcionālāsiespējas; ERP sistēmu teh-noloģiskā bāze; ERP sistē-mas loģistikas un cilvēkre-sursu moduļu iespējas; ERPsistēmas finanšu moduļaiespējas; ERP sistēmu konfi-gurēšana.; ERP sistēmusalīdzinošā analīze.Pasniedzējam Jānim Grabimir sertifikāts “SAPUniversity Alliances ERPFoundation Certfication”,un praktiskās nodarbībasnorisinās atbilstoši starp-tautiski atzītiem “SAPUniversity CompetenceCenter” izstrādātiem apmā-cības materiāliem.Priekšmetā studenti apgūstuzņēmuma resursu plāno-šanas (ERP) sistēmu funkci-onālās iespējas, uzbūvesLielās datu bāzesdeduktīvo un daļēji struktu-rizēto datu DB paplašināju-mi. Tiek apskatīta arī šopaplašinājumu projektēšanaun izstrāde. Priekšmetatēmas: datu bāzes (DB)sistēmu paplašinājumu vei-došanas tehnoloģiju (DBkodola paplašinājumi, ie-kļautās procedūras un prog-rammu paketes) apgūšana;ģeometrisko jeb telpiskodatu DB sistēmas paplašinā-juma projektēšana un reali-zēšana; temporālo datu DBsistēmas paplašinājumaprojektēšana un realizēša-na; daudzdimensiju datuDB sistēmas paplašinājumaprojektēšana un realizēša-na; aktīvās un deduktīvāsDB sistēmas paplašinājumaprojektēšana un realizēša-na; daļēji strukturizēto datuDB sistēmas paplašinājumaprojektēšana un realizēša-na.Priekšmetā tiek apskatītitemporālo, ģeometrisko,daudzdimensiju, aktīvo,Asoc. prof. Jānis EiduksObjektorientētā sistēmanalīzeMērķis ir apgūt ar objekt-orientētu sistēmanalīzi sais-tītos jautājumus, ka arī ie-mācīties lietot esošos rīkusobjektorientētas sistēmasmodelēšanā. Priekšmetatēmas: ievads objektorientē-tas sistēmanalīzes jomā;sistēmas prasību definēšanaar lietošanas gadījumu palī-dzību; sistēmas konceptuālāmodelēšana; objektu mijie-darbības analīze un mode-lēšana; klašu statikas undinamikas projektēšana;ieskats sistēmas realizācijā;objektorientētas sistēmana-līzes metodoloģijas.Prof. Oksana ŅikiforovaProf. Jānis Grabis kopā ar industrijaspārstāvjiem studiju projektu aizstāvēšanaslaikā
 9. 9. Datu noliktavas projekta vadība9Kursa mērķis ir iepazīsties ar datunoliktavas projekta realizācijas dzī-ves ciklu un apgūt datu noliktavasizstrādāšanā izmantotās tehnoloģi-jas. Priekšmeta tēmas: datu nolikta-vu izmantošana lēmumpieņemšanā;datu noliktavas izstrādes dzīvescikls; mūsdienīga biznesa intelektarisinājuma arhitektūra; datu nolikta-vu projektēšanas alternatīvas;datu noliktavas datu modeļaizstrāde; datu izgūšanas untransformēšanas procesu izstrā-de; OLAP kubi un multidimen-sionālie vaicājumi.; informācijaspasniegšanas paņēmieni unvadības paneļi; datu noliktavasoptimizācija.muma biznesa procesu nodroši-nāšanai. Priekšmeta tēmas: ISdrošības pamatjēdzieni un dro-šības standarti; drošības riski,apdraudējumu veidi un drošībaslīmeņi; IS drošības stratēģija,apzināšanās un pārraudzība; ISdrošības vadība organizācijā;Incidentu pārvaldīšana; uzbru-kumu veidu apskats, sociālāinženierija, netieši, rupja spēkauzbrukumi un bezvadu tīkluizmantošana uzbrukumiem; ISaizsardzība; ļaundabīgi kodi; ISPriekšmetā studenti apgūst in-formācijas sistēmu drošībasrisinājumu izmantošanu uzņē-lietotāju drošība, lietotājuierobežošanas iespējas undarbību reģistrācija; šifrēša-nas izmantošana.; IS drošībasaudits.Pasniedzējam ir 8 gadupieredze drošības pārvaldī-bā un “Certified Informati-on Systems Auditor “ un“Certified InformationSecurity Manager” sertifi-kāti.mas raksturo izmantoto tehno-loģiju dažādība, integrācija da-žādu tīmekļa sistēmu starpā unresursu koplietošana. Kursā tiekaplūkotas galvenās tīmekļa sis-tēmu izstrādē izmantojamāstehnoloģijas. Tajā tiek sniegtspārskats arī par tīmekļa prog-rammēšanas pamatiem, kuramērķis ir atsvaidzināt studentuzināšanas programmēšana jo-mā. Galvenā vērība tiek pievēr-sta izstrādes vides izveidošanai,tīmekļa risinājumu integrēšanai,ieskaitot XML tehnoloģijas untīmekļa servisus, vienotasautentifikācijas sistēmas nodro-šināšanai un bagātinātas lietotā-ju saskarnes izstrādei. Kursāgalvenais uzsvars tiek likts uzpraktisko iemaņu apgūšanu.Tīmekļa programmēšana ir In-ternetā bāzētu informācijassistēmu izstrādes pamatā. Mūs-dienīgas tīmeklī bāzētas sistē-Web programmēšanaInformācijas sistēmu drošumsRTU ir uzņēmumaJetBrainspartneris. Taspriekšmetā ļaujizmantot vienu novadošajāmprofesionālajāmPHP integrētajāmizstrādesvidēm PHP StormLekt. JānisKamparsLekt. Vladislavs Minke-vičš, CISA
 10. 10. 1 0Asoc. prof. A.Romanovsvairākkārtīgi irsaņēmis balvas RTUkonkursā par izcilākoe-studiju priekšmetuElektroniskā komercijaStudiju priekšmetamērķis ir sniegt pa-dziļinātas zināšanaspar jaunākajiem sa-sniegumiem un in-formācijas tehnoloģi-jām elektroniskajākomercijā. Priekšme-ta tēmas: elektronis-kais bizness un elek-troniskais mārke-tings; elektroniskās komer-cijas automatizētās sistēmasun e-komercijas rīki; inter-aktīvās e-komercijas infor-mācijas sistēmas; e-komercijas tīmekļa vietnesizstrādes tehnoloģijas; e-komercijas drošības nodro-šināšana; elektroniskās ko-mercijas efektivitātes novēr-tēšana.Asoc. prof. Andrejs RomānovsDocents Arnis LektauersInformācijas tehnoloģijas pārvaldībameta tēmas: mūsdienu in-formācijas tehnoloģijastendences uzņēmējdarbībā;informācijas tehnoloģijaspārvaldības pamati; infor-mācijas tehnoloģijas pārval-dības ietvari, metodoloģijasun standarti; informācijastehnoloģijas pakalpojumupārvaldība; IT pārvaldībaskontroles metodoloģija; ITdrošības pārvaldība; Uzņē-muma IT stratēģija.Priekšmeta mērķis ir sniegtpadziļinātas zināšanas parjaunākajiem sasniegumieminformācijas tehnoloģijaspārvaldības jomā un iegūtzināšanas un praktiskāsiemaņas informācijas teh-noloģijas pārvaldības tehno-loģiju izmantošanā. Priekš-Projektu vadības rīkiStudiju priekšmeta mērķisir apgūt mūsdienīgu projek-tu vadības rīku ieviešanuuzņēmumā un to izmanto-šanu projekta vadībā unīstenošanā. Priekšmetatēmas: projekta vadības rīkuizmantošana projekta dzī-ves cikla laikā; projektadzīves cikla komponēšanasrīki; projekta centralizētasplānošanas rīki; projektadecentralizētas plānošanasrīki; projekta kontroles unsadarbības nodrošināšanasrīki.; projekta vadības rīkunovērtēšana; projektu vadī-bas rīku konfigurēšana;projektu pārskatu sagatavo-šana un datu analīze.Solvita Bērziša strādā arīpar projektu vadītāju“Exigen Services”.Lekt. Solvita BērzišaAsoc. prof. AndrejsRomānovs
 11. 11. 1 1tošanu biznesa sistēmu modifi-cēšanā.Priekšmeta tēmas ir: biznesasistēmu modificēšanas līdzekļi;biznesa sistēmu iekšējās prog-rammēšanas valodas (SAP ERPABAP programmēšanas valoda,Microsoft Dynamics ERP X++programmēšanas valoda.); iek-šējo biznesa sistēmu program-mēšanas valodu pamati.; datumodeļa modificēšana; lietotājusaskarnes modificēšana; pārska-tu izstrāde; vispārīgo program-mēšanas valodu izmantošanabiznesa sistēmu modificēšanā;biznesa sistēmu integrācijasrisinājumu izstrāde.Priekšmeta mērķis ir apgūt spe-cializēto un vispārīgo program-mēšanas valodu un rīku izman-Biznesa sistēmu programmēšanaStudiju priekšmetasaturs ir saskaņots arvadošo Latvijas ITuzņēmumu“Bootcamp”programmu saturuLekt. JānisKamparsRestrukturizācija ir būtiskaspārmaiņas un radikāla uzņēmēj-darbības procesu pārveidošana,lai panāktu būtiskus uzlaboju-mus kritiskos, šodien ļoti nozī-mīgos uzņēmējdarbības izpildesrādītājos kā izmaksas, kvalitāte,pakalpojumu efektivitāte unātrums. Galvenā loma šajā pro-cesā ir IT resursiem: aparatūraiun programmatūrai.Kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar teorētiskāmzināšanām un praktiskām iemaņām, kas nepieciešamas,lai realizētu vadības informācijas sistēmu restrukturizā-ciju un to attīstības pārvaldību.Galvenie jautājumi: restrukturizācija un pārmaiņu vadī-ba, uzdevuma nostādne, terminoloģija; IT un biznesaprocesu restrukturizācija (BPR); BPR mērķi, riski unieguvumi; BPR dzīves cikls; BPR metodoloģija un rīki;pārmaiņu procesu plānošana; pārmaiņu vadības modeļi(ADKAR, PCT).Restrukturizācija un izmaiņu vadībaProf. Ģirts VulfsLoģistikas informācijassistēmastodēm un iegūt praktiskās ie-maņas to realizēšanā. Priekš-meta pamattēmas ir: piegādesķēžu vadības koncepcija undefinīcijas; krājumu vadībapiegādes ķēdēs; informācijastehnoloģiju loma piegādesķēžu vadībā; piegādes ķēžuvadības programmlīdzekļuapskats; piegādes ķēžu vadībasprogrammlīdzekļi: MicrosoftDynamics NAV, SAP SCM.Priekšmeta mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas parjaunākajiem sasniegumiem informācijas tehnoloģijastirgū, kas paredzēti aktuālo loģistikas problēmu risinā-šanai un iegūt praktiskas iemaņas informācijas un ko-munikācijas tehnoloģiju izmantošanā loģistikā. Priekš-meta pamattēmas ir: objektu identifikācijas metodes untehnoloģijas loģistikā.; objektu izsekošanas metodes unsistēmas; loģistikas informācijas sistēmas komponentesun informācijas pārraides vides.; loģistikas informācijassistēmas risinājumi.Loģistikas ķēžu analīze unvadīšanaProf. Jurijs MerkurjevsStudiju priekšmeta mērķis irsniegt zināšanas par piegādesķēžu analīzes un vadības me-Asoc. prof. Andrejs Romānovs
 12. 12. Studiju programmas absolventi—RTU “Zelta fonds”Labākie studiju programmas absolventi katru gadu tiek iekļauti RTU Karjeras centra veidotajā RTU “Zelta fondā” (http://www.rtu.lv/content/view/5687/1914/lang,lv/)Direktors: prof. Jānis GrabisMeža iela 1/3 - 400aRīga, Latvija, LV-1048Tālrunis: (+371) 67089515Fakss: (+371) 67089513http://iti.rtu.lv/Lietvede: Akvilīna SproģeMeža iela 1/4 - 460,Rīgā, Latvija, LV-1048tālr. 67089516Uzņemšanas informācija Uzņemšana notiek katra gada jūlijā 2013. gadā studiju programmā ir 38 valstsfinansētas studiju vietas Konkursa kārtībā tiek maksāta stipendija RTU uzņemšanas komisija atrodas Kaļķuielā 1–121, Rīgā Uzziņas par uzņemšanu var saņemt Infor-mācijas tehnoloģijas institūta lietvedībā,Sīkāku informāciju sk. http://iti.rtu.lv/studijas/uznemsanaKontaktiRīgas Tehniskās universitātesDatorzinātnes un informācijastehnoloģijas fakultātes Informācijastehnoloģijas institūtsRenārs Jan-sons, 2013.gada absol-ventsAbsolvējisstudiju prog-rammu arlabām unteicamām sekmēm, apguvis RTUBiznesa interešu kluba «Portfelis»neformālās biznesa izglītības kur-su, projekta vadītājs vairākiem Lat-vijas Informācijas un komunikāci-jas tehnoloģijas asociācijas gadabalvu «Platīna pele» ieguvušiemprojektiem un darba pieredze uz-ņēmumos «Cube Systems»,«Siemens Latvija» un citos.Artūrs Braučs,2012. gada ab-solventsAbsolvējis stu-diju program-mu ar labāmun teicamāmsekmēm, uz-stājies 50. un 52. RTU studentuzinātniskajā un tehniskajā konfe-rencē, Ruby on Rails tehnoloģijuforumu dalībnieks, tehniskās iz-strādes vadība sabiedrības līdzdalī-bas portālā Manabalss.lv un darbapieredze SIA «DT Mobile», SIA«Pocketlabs» un SIA «Creative Mo-bile»Lauma Pom-mere, 2012.gada absol-venteAbsolvējusistudiju prog-rammu arlabām unteicamāmsekmēm, uzstājusies 50. RTU stu-dentu zinātniskajā un tehniskajākonferencē, piedalījusies Erasmusapmaiņas programmā Zviedrijā,maģistra darba pētījuma izstrāde,piedalījusies studentu organizācijāBEST, dzied koros «Mīts» un«Namejs» un darba pieredze LRAizsardzības ministrijā un uzņē-mumā SIA «Agile& CO».ViktorijaKlimko,2012. gadaabsolvente.Absolvējusistudijuprogrammuar labām unteicamām sekmēm, uzstājusies 52.RTU studentu zinātniskajā un teh-niskajā konferencē, aktīvi darboju-sies RTU Senātā, DITF Domē, DITFStudentu pašpārvaldē, RTU Stu-dentu parlamentā, RTU Robotikasklubā un EESTEC LC Rīga, saņemtivairāki RTU Studentuparlamenta prezidenta, DITF dekā-na, RTU Zinātņu prorektora unRTU rektora apbalvojumi un atzi-nības raksti, dalība Erasmus apmai-ņas programmā Itālijā un darbapieredze uzņēmumos VAS«Hipotēku un Zemes banka», SIA«DPA» un Hilti Befestigungstec-hnik AG (Switzerland)Bukletā ir izmantoti materiāli un fotogrāfijas no studentu un pa-sniedzēju arhīviem un RTU arhīviem

×